• [S1] Gravstedsbrev. Herefter citeret som Gravstedsbrev.
 • [S2] Dåbsattest.
 • [S3] Kirkebog, , Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København. Herefter citeret som Kirkebog.
 • [S4] Dødsattest.
 • [S5] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside. Herefter citeret som Arkivalier Online.
 • [S6] Kjeld Kayser, Raadvad, en historisk billedbog (København: Nationalmuseet, 1980). Herefter citeret som Raadvad.
 • [S7] Dansk Data Arkiv: Dansk Demografisk Database. Indtastede folketællinger og kirkebøger, URL http://ddd.dda.dk. Herefter citeret som Dansk Demografisk Database.
 • [S8] Kraks Legat, Kraks Vejviser (København: Kraks Legat). Herefter citeret som Kraks Vejviser.
 • [S9] Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871, online http://www.fynhistorie.dk. Herefter citeret som Danmarks Handelsflaade.
 • [S10] Anders Petersen, Den jonstrupske Stat: personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884, med Tillæg og Rettelser til 1891 (København: Gad, 1891). Herefter citeret som Den jonstrupske Stat.
 • [S11] Lars Andersen, Minder om gamle hjem og slægter i Ods Herred (Kolding: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1929-1938). Herefter citeret som Minder om gamle hjem og slægter i Ods Herred.
 • [S12] Ferd. Petersen-Blidstrup, Grevinge sogn. En historisk-topografisk skildring. Paa Grundlag af og med delvis Gjengivelse af et gl. Haandskrift fra 1750, forf. af Lyder Höyer (København: n.pub., 1887, 1921). Herefter citeret som Grevinge Sogn.
 • [S13] John G. Christensen, Slægtssøgning Bornholm. Tilgængeligt på http://www.bslf.dk/probate.asp., CD-ROM (Helsinge: Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening, 2007), Skifteuddrag for Bornholms Amt. Herefter citeret som Slægtssøgning Bornholm.
 • [S14] Dødsannonce.
 • [S15] Carsten Friis Fischer, "Fischer slægt," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Carsten Friis Fischer."
 • [S16] Skifteprotokoller. Genealogy Research Denmark by Aurelia Clemons, online http://aurelia-clemons.dk. Herefter citeret som Skifteprotokol (Clemons).
 • [S17] Per Sølling, "Slægt," e-mail . Herefter citeret som "Per Sølling."
 • [S18] Database over Dannebrogsmænd, online http://ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html. Herefter citeret som Dannebrogsmænd.
 • [S19] Th. Lind, Svaneke Bys Historie (Svaneke: Foreningen Svanekes Venner, 1955).
 • [S20] Bahne Preisler, editor, Malererhvervet i Danmark 1957. Faglig, biografisk håndbog for malerhåndværket (i) lak-, farve- og tapetbranchen. (København: Liber, 1957).Herefter citeret som Malererhvervet i Danmark 1957.
 • [S21] Aneklubben Rundetårn: Borgerskaber i Nexø, online http://www.aneklubben.dk. Herefter citeret som Borgerskaber i Nexø.
 • [S22] Julius Bidstrup, Stamtavle over familien Koefoed (København: P. Hauberg & Co., 1886-1887). Herefter citeret som Familien Koefoed.
 • [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike (n.p.: n.pub., 1943). Herefter citeret som Slægten Wøldike.
 • [S24] Steen Thomsen's side om slægtsforskning i Danmark og på Ísland, online http://www.danbbs.dk/~stst/. Herefter citeret som Steen Thomsen.
 • [S25] Paul Nedergaard, 100 danske præsteslægter: en lille slægtshåndbog opstillet i uddrag af stamtavler (København: Duplex-Trykkeriet, 1954). Herefter citeret som 100 danske præsteslægter.
 • [S26] Otto Fr. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra reformationen til 1864 (København: Levin & Munksgaard, 1932). Herefter citeret som Gejstligheden i Slesvig og Holsten.
 • [S27] Peter Christian Rhode, Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse, forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nu værende Tilstand, med historiske Efterretninger om de i dette Amt hidindtil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levnet, samt andre Familier (København: F.C. Godiche, paa A. H. Godiches Efterleverskes Forlag og Bekostning, 1775). Herefter citeret som Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse.
 • [S28] T. O. Achelis, Haderslev i gamle dage 1292-1626 og 1626-1800 (Haderslev: Haderslev By, 1926-29). Herefter citeret som Haderslev i gamle dage.
 • [S29] Christopher Giessing, Nye samling af danske, norske og islandske jubellærere med slægtsregistre og stamtavler (København: Berlingske, 1779-86). Herefter citeret som Jubellærere (Giessing).
 • [S30] T. O. Achelis, "Haderslev lærde Skole", Personalhistorisk Tidsskrift (1921). Herefter citeret som "Haderslev lærde Skole."
 • [S31] T. O. Achelis, "Sommersted Latinskole", Personalhistorisk Tidsskrift (1925). Herefter citeret som "Sommersted Latinskole."
 • [S32] Christen Sørensen Thestrup, Rinds Herreds Knaber. Tilgængelig på http://www.skinnerup.org/ (n.p.: n.pub., 1740). Herefter citeret som Rinds Herreds Knaber.
 • [S33] Hugo Matthiessen, Snapstinget. Jydsk Termin. Marked og Mennesker (København: Gyldendal, 1946). Herefter citeret som Snapstinget.
 • [S34] Johannes S. Dalsager, Helsingør Sankt Mariæ kirkes historie. 1450-1950 (n.p.: n.pub., 1950). Herefter citeret som Helsingør Sankt Mariæ kirkes historie.
 • [S35] S. V. Wiberg, En Almindelig Dansk Præstehistorie (Odense: Hempel, 1870). Herefter citeret som Wiberg.
 • [S36] H. Hjorth Nielsen, Familien Rehling, Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift (København: J. H. Schultz, 1915). Herefter citeret som Familien Rehling.
 • [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt (n.p.: n.pub., 1989). Herefter citeret som 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 • [S38] Jørn Klindt, På spor af de første Kofod'er (Rønne: Eget forlag, 1979). Herefter citeret som Klindt.
 • [S39] Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift. Herefter citeret som Norman Lee Madsen.
 • [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 • [S41] Gravsten.
 • [S42] Carl Frederik Bricka, editor, Dansk Biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Tilgængeligt på http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/ (København: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1887 - 1905). Herefter citeret som Dansk Biografisk Lexikon.
 • [S43] Thomas Hansen Erslew, Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende bilande (København: Forlagsforeningens Forlag, 1840-1858). Herefter citeret som Erslew.
 • [S44] Julius Bidstrup, Stamtavle over de bornholmske familier Müller, Madvig og Sode (København: P. Hauberg & Co., 1884). Herefter citeret som Müller, Madvig og Sode.
 • [S45] Gerhard Treschow, Danske Jubel-Lærere eller Historisk Berætning om de Lærere, som, efter Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie, og Kirken have tient i 50 Aar og derover (København: Andreas Hartvig Godiche, 1753). Herefter citeret som Jubel-lærere (Treschow).
 • [S46] Sigvard Mahler Dam, "Sigvard Mahler Dam," e-mail . Herefter citeret som "Sigvard Mahler Dam."
 • [S47] Sigvard Mahler Dam, "Landet Borringholm under Lunde Kapitel", Saxo. Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland Årgang 1 (1985). Herefter citeret som "Landet Borringholm I."
 • [S48] Aage Kure, Ludvig Kristian Kures aner (n.p.: n.pub., 1998).
 • [S49] Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550, online http://webarkiv.hum.ku.dk/navneforskning/adkomst.htm. Herefter citeret som Adkomstregistrering.
 • [S50] Bornholmske Samlinger.
 • [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen Gorms des Alten (København: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1963). Herefter citeret som Nachkommen.
 • [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog (København: Dansk Adels Forening). Herefter citeret som Danmarks Adels Årbog.
 • [S53] Carl Langholz, Anetavler for berømte danskere, 1. samling: Digtere og forfattere (Lyngby: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989). Herefter citeret som Anetavler for berømte danskere.
 • [S54] Aage Kure, "Aage Kure," e-mail . Herefter citeret som "Aage Kure."
 • [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk. Herefter citeret som Aneklubben Rundetårn.
 • [S56] Sigvard Mahler Dam, "Over Hals og hoved - Et ramaskrig over Bornholms land", Saxo. Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland Årgang 7 (1991). Herefter citeret som "Over Hals og hoved."
 • [S57] Sigvard Mahler Dam, "De bornholmske væbnerslægter Uf og Splid - noget nyt om deres våbener", Heraldisk Tidsskrift 5, 1. halvbind, Nr. 46 (1982). Herefter citeret som "De bornholmske væbnerslægter Uf og Splid."
 • [S58] Finn Sode, "Slægt," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Finn Sode."
 • [S59] Sigvard Mahler Dam, "Strangesønnerne - en nørrejysk høvdinge-æt", Slægtsbog for efterkommere efter Claus Poulsen. Citeret efter http://www.akj-cbj.dk (1993). Herefter citeret som "Strangesønnerne."
 • [S60] Sven Tito Achen, Danske Adelsvåbener. En heraldisk nøgle (København: Politiken, 1973). Herefter citeret som Danske Adelsvåbener.
 • [S61] Per Andersen, Fra Hvide til Hundevad : et studium over slægterne Hvide (1000-1300), Juel og Krummedige (1300-1400), Boye og Boysen (1500-1700), Arnkiel (1500-1700), Lauritzen (1650-1750), Hundevad (1500-1900) (n.p.: Andersen Bogservice, 1993). Herefter citeret som Fra Hvide til Hundevad.
 • [S62] Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger, 1975, håndskr.saml. XIV N., Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København.
 • [S63] Carsten Petersen, Peder J Wandal (København: n.pub., 1924). Herefter citeret som Peder J Wandal.
 • [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, 2. udgave, tilgængeligt på http://www.rosekamp.dk/DBL_All/dansk_biografisk_leksikon.htm (København: J. H. Schultz, 1933-44). Herefter citeret som Dansk Biografisk Leksikon.
 • [S65] Jyske skifteprotokoludtræk. Erik Brejl. http://www.brejl.dk/ , . Herefter citeret som Skifteprotokol (Brejl).
 • [S66] K. Thorsen, "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm", Personalhistorisk Tidsskrift (1943). Herefter citeret som "Borgmesterslægten Hartwig på Bornholm."
 • [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark 1761-1790. 100 års dødsfald 1791-1890. Tilgængelig på http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/Start.htm (København: Brinkmann & Richter, 1907). Herefter citeret som Dødsfald i Danmark.
 • [S68] Hans Chr. Johansen, online http://www.odensedatabasen.dk, Hans Chr. Johansen (Odense Stadsarkiv).
 • [S69] Holger Ehrencron-Müller, Forfatterlexicon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814 (København: Aschehoug, 1924). Herefter citeret som Forfatterlexicon indtil 1814.
 • [S70] Ukendt author, "Ravn slægten på Bornholm", Personalhistorisk Tidsskrift (1943). Herefter citeret som "Ravn slægten på Bornholm."
 • [S71] Albert Leth & G. L. Wad, Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens stiftelse 1565 til 1875. Tilgængeligt på http://www.archive.org/stream/meddelelseromdi01wadgoog/meddelelseromdi01wadgoog_djvu.txt (Næstved: Bang, 1875). Herefter citeret som Dimitterede fra Herlufsholm.
 • [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949 (København: Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1966). Herefter citeret som Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.
 • [S73] Inger Marie Toft, online http://www.olesenlarsen.dk, Inger Marie Toft (København), downloaded 2005.
 • [S74] J. Chr. Sixhøj, Viborg Katedralskoles Dimittender 1630-1879 (Viborg: Viborg Byhistoriske Arkiv, 1968). Herefter citeret som Viborg Katedralskoles Dimittender.
 • [S75] Skifteprotokoller fra Nordjylland. HGS: Probate Index af Gary T. Horlacher, online http://ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm. Herefter citeret som Skifteprotokol (Horlacher).
 • [S76] Fritz Jürgensen West og H. C. Roede G. L. Lunde, Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728. Tilgængelig på http://www.hist.uib.no/kbh1728/ (København: Kjøbenhavns Brandforsikring, 1906). Herefter citeret som Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728.
 • [S77] Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog (København og Odense: Mogens Seidelin, 1943-82). Herefter citeret som Den Seidelinske Slægtsbog.
 • [S78] Michael Eneriis, online http://users.cybercity.dk/~bcc3261/, Michael Eneriis (København).
 • [S79] Svend Balslev, Danske skovfolk: historisk oversigt over statsskovenes bestyrere : biografier over ikke-forstkandidatuddannede skovembedsmænd (Ebeltoft: Skippershoved, 1989). Herefter citeret som Danske skovfolk.
 • [S80] F. E. Seidelin, Stamtavle over familien Seidelin (Århus: n.pub., 1877).
 • [S81] Bjarne Anker Kofoed: Bornholm-stamtavle, online http://www.bornholm-stamtavle.dk/. Herefter citeret som Bjarne Anker Kofoed.
 • [S82] Louise Skovgaard, Gadegårdsslægten fra Vestermarie (n.p.: n.pub., ukendt publish date). Herefter citeret som Gadegårdsslægten fra Vestermarie.
 • [S83] Flemming Jørgensen, Pihl (Piil)-slægten på Bornholm (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 • [S84] Vilhelm Svendsen, "Østerlarsker Slægter", Bornholmske Samlinger (Særtryk) XXVIII (1942). Herefter citeret som "Østerlarsker Slægter."
 • [S85] Muriel Sonne, "Opl. fra Muriel Sonne," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Muriel Sonne."
 • [S86] Ejvind A. Christensen, "Iver Qvistgaard på Guldagergård i Smidstrup, Eggeslevmagle ved Skælskør," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Iver Qvistgaard på Guldagergård."
 • [S87] Georg Agerby, "Opl. fra Georg Agerby," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Georg Agerby."
 • [S88] Aage Dahl, Haderslev Bys Præstehistorie. Bidrag til den Sønderjyske Gejstligheds Historie og Genealogi (København: n.pub., 1933). Herefter citeret som Haderslev bys præstehistorie.
 • [S89] Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884. Personalhistoriske undersøgelser (København: Emil Bergmanns Forlag, 1885-1887). Herefter citeret som Danmarks Præstehistorie i årene 1869-1884.
 • [S90] Knud Gether, Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfrisland (København: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1986). Herefter citeret som Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfrisland.
 • [S91] Erik Ebstrup og Chr. Bek, Skolehjemmet Godhavn Tisvilde. 75 års virke 1893-1968 (Hillerød: Rud. Pallesen, 1968). Herefter citeret som Skolehjemmet Godhavn.
 • [S92] Norma Penrod, "Opl. fra Norma Penrod," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Norma Penrod."
 • [S93] Margit Tobberup, Kjøllerslægterne samlet og fortalt af Margit Tobberup (Randers: Birch, 1980). Herefter citeret som Kjøllerslægterne.
 • [S94] Gustav Ludvig Wad, "Bolle Luxdorph - Et biographisk Omrids", Personalhistorisk Tidsskrift (1880). Herefter citeret som "Bolle Luxdorph."
 • [S95] Bodil Tornehave, "Opl. fra Bodil Tornehave," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Bodil Tornehave."
 • [S96] M. K. Zartmann, Slægten Bohn Fra Rønne. Tilgængelig på http://www.bidstrup.cc/slaegt/ (n.p.: n.pub., 1897).
 • [S97] H. Hjorth-Nielsen, Danske Prokuratorer med Kongelig Bevilling 1660-1869 (København: Munksgaard, 1935). Herefter citeret som Danske Prokuratorer.
 • [S98] M. K. Zahrtmann, Rønne By og Borgere. Skildret paa Borgerraadets Opfordring (Rønne: Rønne Byråd, 1927). Herefter citeret som Rønne By og Borgere.
 • [S99] Janni Andreassen, Mylius - portræt af en myte (København: Gyldendal, 1992). Herefter citeret som Mylius.
 • [S100] Louise Skovgaard, Ladegårdsslægten (n.p.: n.pub., 1978). Herefter citeret som Ladegårdsslægten.
 • [S101] Jens Wichmann Hansen: Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814, online http://www.kirkebog.dk/. Herefter citeret som Bornholmske Kirkebøger.
 • [S102] V. Uldall Juhl, Sønder Bjært sogn (Kolding: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1968). Herefter citeret som Sønder Bjært sogn.
 • [S103] Jul. Bidstrup, Stamtavler over familierne Hauberg og Arboe (København: n.pub., 1911). Herefter citeret som Hauberg og Arboe.
 • [S104] Marianne Johansen & Helle Halding, Thi de var af stor slægt. Om Hvideslægten og kongemagt i Danmarks højmiddelalder (Ebeltoft: Skippershoved, 2001). Herefter citeret som Thi de var af stor slægt.
 • [S105] Ukendt author, Værdalsboka, bd. IIa (n.p.: n.pub., ukendt publish date). Herefter citeret som Værdalsboka, bd. IIa.
 • [S106] Simon Ellefsens stamtræ. Nu tilgængeligt på http://www.geni.com, online http://www.geni.com. Herefter citeret som Simon Ellefsen.
 • [S107] Keld Foldager, "Keld Foldager," e-mail , 1999. Herefter citeret som "Keld Foldager."
 • [S108] Fredi Paludan Bentsen: Elisabeth Christoffersens slægt, online http://www.fpaludanb.dk. Herefter citeret som Elisabeth Christoffersens slægt.
 • [S109] Kongens Bønder Børn i Røe Sogns Menighed 1737, online http: //www.horlacher.org/denmark. Herefter citeret som Kongens Bønder Børn i Røe Sogns Menighed 1737.
 • [S110] Erh. Qvistgaard, Stamtavle over slægten Qvistgaard med biografier og billeder (København: Nielsen & Lydiche, 1893). Herefter citeret som Slægten Qvistgaard.
 • [S111] Arne Gamst: Slægtsdatabasen, online http://genealogy.arga.dk. Herefter citeret som Arne Gamst.
 • [S112] Peter Bonnevie, Fra Farum og Vallekilde : af dagbøger fra sognepræst H. Bonnevie og hustru Jonna, f. de Svanenskiold : 1823-1864 / transkriberede af Carl Erik Bonnevie ; og udgivne posthumt af Peter Bonnevie (København: Eget Forlag, 2000). Herefter citeret som Fra Farum og Vallekilde.
 • [S113] Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll, Danmarks Præstehistorie 1884-1911 (København: Dansk Genealogisk Institut, 1914-32). Herefter citeret som Grohshennig.
 • [S114] Kraks Legat, compiler, Kraks Blå Bog. Årgang 1910 , 1949 og 1957 tilgængelige på http://www.rosekamp.dk (København: Kraks Legat). Herefter citeret som Kraks Blå Bog.
 • [S115] Ellis Island Records, online http://www.ellisisland.org/. Herefter citeret som Ellis Island.
 • [S116] Slægten Erichsen, Michael Erichsens arkiv, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
 • [S117] Niels Jensen: Litteraturpriser mv. Den uforbederlige bibliotekars skrabsammen, online http://www.litteraturpriser.dk/. Herefter citeret som Litteraturpriser mv.
 • [S118] Henning Kristensen, "Opl. fra Henning Kristensen," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Henning Kristensen."
 • [S119] Shaun Murtagh, "Shaun Murtagh," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Shaun Murtagh."
 • [S120] Kristine Bonnevie og Poul Bonnevie, editor, Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930 (D. Thraps Stamtavle omarbejdet og udvidet) (Kbh. og Oslo: n.pub., 1931). Herefter citeret som Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930.
 • [S121] Aarbog for det danske Postvæsen (Odense: Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, ukendt publish date).
 • [S122] Jørgen Jespersen: Bønder og andet godtfolk i 1700-tallets Asminderød sogn. Et lokal- og personalhistorisk projekt med tilhørende slægtshistorie, online ukendt url. Herefter citeret som Bønder og andet godtfolk i 1700-tallets Asminderød sogn.
 • [S123] Erh. Qvistgaard, Slægten 'de Svanenskjolds' stamfader, den fynske Degn Jørgen Pedersen Montanus og hans efterkommere (København: n.pub., 1924). Herefter citeret som Slægten 'de Svanenskjolds' stamfader.
 • [S124] Carl Guldbjerg Jensen, "Opl. fra Carl Guldbjerg Jensen," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Carl Guldbjerg Jensen."
 • [S125] Inger Marie Toft, "Opl. fra Inger Marie Toft," e-mail . Herefter citeret som "Inger Marie Toft."
 • [S126] Lars Quistgaard Bay, "Efterkommere efter Morten Iversen Quistgaard," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Lars Quistgaard Bay."
 • [S127] Danmarks Riges Breve. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, online http://diplomatarium.dk/. Herefter citeret som Danmarks Riges Breve.
 • [S128] Johan Andreas Jørgensen, Series pastorum eller Fortegnelse over præsterne paa Bornholm siden Reformationen, med tilføjede Anmærkninger. (Rønne: n.pub., 1907). Herefter citeret som Series Pastorum.
 • [S129] F. Krogh, Dansk Adelskalender (København: n.pub., 1878). Herefter citeret som Dansk Adelskalender.
 • [S130] Søren Bøgh: Slægten Majoner fra Viborg, online http://www.sorenbogh.dk. Herefter citeret som Slægten Majoner fra Viborg.
 • [S131] Clara & Flemming Svendsens Hjemmeside, online http://www.zeus2.dk/. Herefter citeret som Clara & Flemming Svendsen.
 • [S132] C. Rosenberg, ukendt subject i "Indlæg på DIS-Danmark", listserve meddelelse til DIS-DanmarK, ukendt original date. Herefter citeret som "Indlæg på DIS-DanmarK."
 • [S133] Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.
 • [S134] Norsk Slektshistorisk Forening: Norsk prestehistorie, online http://www.genealogi.no. Herefter citeret som Norsk prestehistorie.
 • [S135] Henning Bernhoft, Provst og Sognepræst i Ringkøbing Magister Hans Christensen Allerup. 1666 - 1744 og nogle af hans efterkommere (n.p.: n.pub., 1983). Herefter citeret som Hans Christensen Allerup.
 • [S136] Jan Anders Timberlid, Bygdebok for Gaular (Høyanger: Sande, 1990-2000).
 • [S137] Arkivverket: Digitalarkivet, online http://www.digitalarkivet.no/. Herefter citeret som Norske Digitalarkiv.
 • [S138] Trond Risting Kielland: My Pages on Genealogy, online http://home.online.no/~tkiellan/genealogy.htm. Herefter citeret som Trond Risting Kielland.
 • [S139] Dorthe og Niels Skall: Stamtræ, online ukendt url. Herefter citeret som Skall Stamtræ.
 • [S140] Olaf Klose & Eva Rudolph, Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon (Neumünster: Wachholtz, 1974). Herefter citeret som Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon.
 • [S141] Find A Grave, online http://www.findagrave.com/. Herefter citeret som Find A Grave.
 • [S142] Gustav Wied, Digt og Virkelighed. Ungdomshistorier (Kjøbenhavn og Kristiania: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1915). Herefter citeret som Digt og Virkelighed.
 • [S143] Kirsten Eller & Preben K. Hansen, online http://www.prebenhansen.eu/. Herefter citeret som Kirsten Eller & Preben K. Hansen.
 • [S144] Ancestors of Harold David Gudmundsen, online http://familytreemaker.genealogy.com/users/g/u/d/Harold-D-Gudmundsen. Herefter citeret som Ancestors of Harold David Gudmundsen.
 • [S145] Ove Christensen, Jens Kraft 1720-1765 - biografisk skitse (Lyngby: Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988). Herefter citeret som Jens Kraft.
 • [S146] Poul Erik Steffansen: Hvem er hvem i Herrested, online http://www.nyborgbibliotek.dk/lokalweb/nbNyborgLokalarkiv/nyeorbeksider/hvemerhvemiherrested.htm. Herefter citeret som Hvem er hvem i Herrested.
 • [S147] Kurt Willumsen, "Opl. fra Kurt Willumsen," e-mail . Herefter citeret som "Kurt Willumsen."
 • [S148] Immanuel Barfod, Stamtavle over familien Sidenius (Våbensted: n.pub., 1890).
 • [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url. Herefter citeret som Qvistgaard slægtswebsite.
 • [S150] Furesø Museer, online http://furesoemuseer.dk/. Herefter citeret som Furesø Museer.
 • [S151] Dust in the Cyberspace. The Eschricht Family by Bengt Eschricht, online http://eschricht.eu/. Herefter citeret som Bengt Eschricht.
 • [S152] Merete Bodelsen og Povl Engelstoft, Weilbachs Kunstnerleksikon. Tilgængelig på http://www.rosekamp.dk (København: Aschehoug, 1947). Herefter citeret som Weilbach.
 • [S153] Jan Ebert, Danske Civil- og akademiingeniører 1992 (København: Dansk Ingeniørforening, 1992). Herefter citeret som Danske Civil- og akademiingeniører 1992.
 • [S154] Institut für jüdische Geschichte Österreichs: Erinnerungen Österreichischer Juden, online http://www.injoest.ac.at/projekte/laufend/erinnerungen_oesterreichischer_juden/. Herefter citeret som Erinnerungen Österreichischer Juden.
 • [S155] Louise Skovgaard, Poul Anchers Efterslægt (n.p.: Eget Forlag, 1981). Herefter citeret som Poul Anchers Efterslægt.
 • [S156] Nora Sonne Perry, The Sonne Family 1627-1884 (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 • [S157] Knud Bramsen, "Opl. fra Knud Bramsen," e-mail . Herefter citeret som "Knud Bramsen."
 • [S158] A. Schmidt, "Opl. fra A. Schmidt," e-mail . Herefter citeret som "A. Schmidt."
 • [S159] Buch Puslespillet, online http://bransholm.homepage.dk/BuchFamilien.htm. Herefter citeret som Buch Puslespillet.
 • [S160] Peter Hagerup: The Family Hagerup (- and a few other individuals), online http://genealogy.hagerup.com. Herefter citeret som Hagerup.
 • [S161] Erling Jacobsen, "Opl. fra Erling Jacobsen," e-mail , 1999. Herefter citeret som "Erling Jacobsen."
 • [S162] Thora og Asta Bendtsen, "Opl. fra Thora og Asta Bendtsen," e-mail . Herefter citeret som "Thora og Asta Bendtsen."
 • [S163] Les ancêtres de Jean-Luc Renaud, online http://les.renaud.free.fr. Herefter citeret som Jean-Luc Renaud.
 • [S164] Xandry stamtræ, online http://gw5.geneanet.org/txandry. Herefter citeret som Xandry stamtræ.
 • [S165] Ursula Acosta, "Ducoudray Holstein", El Coqui de Ayer Vol 6, No 5 (2001). Herefter citeret som "Ducoudray Holstein."
 • [S166] Ron & Kate's Genealogy Home Page, online http://familytreemaker.genealogy.com/users/w/a/l/Katherine-T-Walter-VA/index.html. Herefter citeret som Kate Walter.
 • [S167] Dansk Demografisk Database: Udvandringsprotokol, online http://ddd.dda.dk. Herefter citeret som Udvandringsprotokol.
 • [S168] Stamtræ for slægten Winsløw, online http://www.winslow.dk. Herefter citeret som Winsløw.
 • [S169] Werner Brandstrup Andersen, "Opl. fra Werner Brandstrup Andersen," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Werner Brandstrup Andersen."
 • [S170] York County Archive, online www.yorkcountyarchives.org/. Herefter citeret som York County Archive.
 • [S171] Erhvervsarkivet, online http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/erhvervsarkivet. Herefter citeret som Erhvervsarkivet.
 • [S172] Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk. Herefter citeret som Skattemandtalsliste, Esbjerg.
 • [S174] Den almindelige enkekasse, online http://www.fogsgaard.org. Herefter citeret som Den almindelige enkekasse.
 • [S175] Illustreret Tidende. Digitaliseret af Det Kgl. Bibliotek, online http://illustrerettidende.dk. Herefter citeret som Illustreret Tidende.
 • [S176] Illinois Statewide Death Index, online http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/databases/death.html. Herefter citeret som Illinois Statewide Death Index.
 • [S177] C. Krarup, Stamtavle over slægten fra Kællerød. Tilgængelig på http://www.tommyrolfnielsenmartens.dk/danish/familytree/kelleroed/index.htm (n.p.: n.pub., 1923/1946). Herefter citeret som Slægten fra Kællerød.
 • [S178] Holger A. Frisenette, Efterslægtstavle over familien Frisenette. Tilgængelig på http://www.strandparken33.dk (Rønde: n.pub., 2009). Herefter citeret som Familien Frisenette.
 • [S179] Tom Brøndsteds hjemmeside, online http://tom.brondsted.dk. Herefter citeret som Tom Brøndsted.
 • [S180] De første 6 Præster i Skanderup efter Reformationen. Fra Beth Jeppesen: Bransholms Hjemmeside, online ukendt url. Herefter citeret som Skanderuppræster.
 • [S181] Erik Horskjær, editor, De Danske Kirker. Bind 1-20 (København: Gad, 1966-73). Herefter citeret som De Danske Kirker.
 • [S182] Ingrid Lund Frederiksen, "Opl. fra Ingrid Lund Frederiksen," e-mail . Herefter citeret som "Ingrid Lund Frederiksen."
 • [S183] Jytte Larsen, editor, Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Tilgængeligt på http://www.kvinfo.dk/side/170/ (København: Rosinante, 2000). Herefter citeret som Kvindebiografisk Leksikon.
 • [S184] Louise Skovgaard, Louise Skovgaards slægtsbog (n.p.: n.pub., ukendt publish date). Herefter citeret som Louise Skovgaards slægtsbog.
 • [S185] Chr., Brøndum-Nielsen, Johs. og Raunkjær, Palle Blangstrup, editor, Salmonsens Konversations Leksikon, 2. udg. Tilgængeligt på http://runeberg.org/salmonsen/2/ (København: J. H. Schultz, 1915-1930). Herefter citeret som Salmonsen.
 • [S186] Christian Peytz, "Peytz," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Peytz."
 • [S187] Søren Telling, Søren Telling. Om og af den danske jarl på Dannevirke (n.p.: Sydslesvigsk Forening, 1969). Herefter citeret som Søren Telling.
 • [S188] Alice & Flemming Gottschalck: Efterkommere til Johannes Wilhelm Godschalk, online http://www.fagotte.dk. Herefter citeret som Johannes Wilhelm Godschalk.
 • [S189] Henrik Brandt's Family, online http://www.gencircles.com/users/hebrandt. Herefter citeret som Henrik Brandt.
 • [S190] Lolland-Falsters slægtsdatabase af Tom Stryhn, online https://slaegts-data.dk/html/drupaltng6/. Herefter citeret som Tom Stryhn.
 • [S191] Annette Fabricius, "Annette Fabricius," e-mail . Herefter citeret som "Annette Fabricius."
 • [S193] Lena Villaume, "Villaume," e-mail til Bengt Arenvall. Herefter citeret som "Villaume."
 • [S194] Bjarne Jørgensens Stamtræ, online http://www.aalbaekhus.dk/. Herefter citeret som Bjarne Jørgensen.
 • [S195] Ingrid Schmidts hjemmeside, online http://www.sm1.dk/. Herefter citeret som Ingrid Schmidt.
 • [S196] Karen Goll: Renskrift af Gellerup Sogns Kirkebog 1799 - 1815, online http://hammerum-herred.dk. Herefter citeret som Gellerup Sogns Kirkebog 1799 - 1815.
 • [S197] Jens Raunkjær Graungaard, GEDCOM.
 • [S198] Statstidende, online http://www.statstidende.dk. Herefter citeret som Statstidende.
 • [S199] International Genealogical Index (IGI) (35 N West Temple Street, Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA: Family History Library).
 • [S200] Vielsesattest.
 • [S201] Svend Aakjær, editor, Viborg Købstads Historie (Viborg: Viborg Byråd, 1940). Herefter citeret som Viborg Købstads Historie.
 • [S202] P. Severinsen, Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar. Festskrift ved Domkirkens 800 Aars Fest (København: O. Lohses Forlag, 1932). Herefter citeret som Viborg Domkirke.
 • [S203] Hans Olrik m.fl., Borchs kollegium. Festskrift i anledning af Borchs kollegiums 200-aars jubilæum (København: Schultz, 1889). Herefter citeret som Borchs kollegium.
 • [S204] Stig T. Rasmussen, "Orientalistik i det 18. århundrede. Tilgængeligt på http://www.forlagetvandkunsten.dk/95671/", Forlaget Vandkunsten: Carsten Niebuhr Biblioteket . Herefter citeret som "Orientalistik i det 18. århundrede."
 • [S205] P. Hansen, editor, Illustreret dansk Litteraturhistorie. Tilgængeligt på http://runeberg.org/ildalihi/ (København: Det Nordiske Forlag, Bogforlaget - Ernst Bojesen, 1902). Herefter citeret som Illustreret dansk Litteraturhistorie.
 • [S206] Det Danske Institut, "Danskere i Italien," , Tilgængeligt på http://www.dkinst-rom.dk/nemi/scand/. Hereiter citeret som "Danskere i Italien."
 • [S207] Helge Friis Jespersen, Anetavle for Svend, Knud, Helge og Carsten Friis Jespersen (Vemmetofte: n.pub., 1989). Herefter citeret som Friis Jespersen Anetavle.
 • [S208] Ingelise Poulsen, "Ingelise Poulsen," e-mail . Herefter citeret som "Ingelise Poulsen."
 • [S209] Museumsinspektør Jakob Seerup, Søofficeren Peter Schiønnings Dagbog 1732-1812. Tilgængelig på http://www.orlogsmuseet.dk/ (n.p.: Orlogsmuseet, ukendt publish date). Herefter citeret som Peter Schiønnings Dagbog.
 • [S210] Clara og Flemming Svendsen: 527 kendte kjøbenhavnske kvinder og mænd i 100 år: 1770 - 1870. Uddrag af Kjøbenhavnske vejvisere 1770 - 1870, online http://www.zeus2.dk/. Herefter citeret som 527 kendte kjøbenhavnere.
 • [S211] Åse Leifer, Under regnbuen. Erindringer (København: Vintens Forlag, 1972). Herefter citeret som Under regnbuen.
 • [S212] Vilhelm Leifer, Min tid. Erindringer (København: Chr. Erichsen, 1987). Herefter citeret som Min tid.
 • [S213] Peter Øvig Knudsen, Efter drabet (København: Gyldendal, 2002).
 • [S214] Henrik Krüger, Blomster til Gilbert (København: Bogan, 2003). Herefter citeret som Blomster til Gilbert.
 • [S215] Ove Johannsen, Tilfældet Leifer; en analyse og en vurdering (København: Gyldendal, 1949). Herefter citeret som Tilfældet Leifer.
 • [S216] Alfred Th. Jørgensen og E.H.C. Mikkelsen, editor, Dansk Kirke-stat (Danmarks præster og menighedsråd) (n.p.: Arthur Jensens Forlag, 1934). Herefter citeret som Dansk Kirke-stat.
 • [S217] Axel Johnsen, Dannevirkemænd og Ejderfolk. Den grænsepolitiske opposition i Danmark 1920-1940. Tilgængelig på http://www.sdu.dk/~/media/1A1E3425F4C243E8BD3B497E57B7C69D.ashx (Flensborg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2005). Herefter citeret som Dannevirkemænd og Ejderfolk.
 • [S218] Erik Johansen, "C. M. Faber - En temperamentsfuld Bjerregravpræst i 1700-tallet", Årsskrift for Purhus Lokalarkiv. Tilgængelig på http://www.purhusnet.dk/Foreninger/Purhus_Lokalarkiv/Aarsskrift2001/aa01_cmfaber.html (2001). Herefter citeret som "C. M. Faber."
 • [S219] Jens Baggesen, Advarselen. Til Jens Kragh Høst. Tilgængelig på http://www.kalliope.org/digt.pl?longdid=baggesen2002112602 (n.p.: n.pub., 1814). Herefter citeret som Advarselen.
 • [S220] Birgit Erichsen, "Tassia Thoirsager," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Tassia Thoirsager."
 • [S221] Wikipedia, online http://da.wikipedia.org/wiki. Herefter citeret som Wikipedia.
 • [S222] The Munthe family page, online http://genealogy.munthe.net. Herefter citeret som Munthe.
 • [S223] Bo Lidegaard, "Danmarks uafhængige udenrigstjeneste 1940-1945", Historisk Tidsskrift 97:1, 41-77 (1997). Herefter citeret som "Danmarks uafhængige udenrigstjeneste 1940-1945."
 • [S225] Kulturarvsstyrelsen, Indvendige sidebånd i Odsherred. http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/bygninger/tema/sidebaand/indvendige_sidebaand.pdf (København: Kulturarvsstyrelsen, 2004). Herefter citeret som Indvendige sidebånd.
 • [S226] Flemming Søgaard, "Flemming Søgaard," e-mail . Herefter citeret som "Flemming Søgaard."
 • [S227] Brev fra Hans Jensen (Næstved) til Carl Peter Jean Henrich Villaume, 8. april 1872.
 • [S228] R. Svalgaard, "Om ”Portconsumtionen” i Thisted", Historisk Årbog for Thisted amt. Fortegnelse over Told- og Consumtions-Underbetjente i Thisted købstad udarbejdet på grundlag af ”Conduitelister” for årene 1809 til 1851. De i parentes tilføjede oplysninger om begravelser hidrører dels fra skiftevæsenets dødsanmeldelsesprotokol 1822-1925 og dels fra Thisted Amts Avis (1966). Herefter citeret som "Om ”Portconsumtionen” i Thisted."
 • [S229] Dansk Slægtsforskning, Slægtsbog for efterkommere efter Jens Krogsgaard Handest født 1826, kobbersmedemester i Thisted (Fredericia: Dansk Slægtsforskning, 1961). Herefter citeret som Handest.
 • [S230] Søren Krarup Olesen, online http://nafsk.se/pipermail/dcml/2004-September/022340.html, Søren Krarup Olesen , downloaded September 2004.
 • [S231] Enø-maleren på Rønnebæksholm, online http://www.naestved.dk/Internet/Nyheder. Herefter citeret som Enø-maleren på Rønnebæksholm.
 • [S232] Familien Gjessing's sider, online http://carsten1.magix.net/website/. Herefter citeret som Gjessing.
 • [S233] The Stobbe family name world-wide genealogy site, online http://www.stobbe.org. Herefter citeret som Stobbe.
 • [S234] Arbeitskreis Volkszahl-Register, online http://www.akvz.de. Herefter citeret som AKVZ.
 • [S235] Henrik Bo Andersen: Anette og Henriks familie, online http://familytreemaker.genealogy.com/users/a/n/d/Henrik-B-Andersen/index.html. Herefter citeret som Anette og Henriks familie.
 • [S236] Louis Bobé, editor, Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds i tidsrummet 1770-1827. Meddelelser af arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg udgivne paa foranledning af hofjægermester, lehnsgreve C. E. Reventlow (København: Lehmann og Stage, 1895-1922). Herefter citeret som Reventlow 1770-1827.
 • [S237] Dr. N. Linder, editor, Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. Tilgængeligt på http://runeberg.org/nfaa/ (Stockholm, Sverige: Expeditionen af Nordisk familjebok, 1876-1926). Herefter citeret som Nordisk familjebok.
 • [S238] Palle Kvist: Slægtsforskning og Topografiske data fra Vestlolland, online http://www.pkv.dk/genea. Herefter citeret som Palle Kvist.
 • [S239] Øko-info. Guide til det grønne Danmark - vejen til økologisk information!, online http://www.eco-info.dk. Herefter citeret som Øko-info.
 • [S240] Litteratursiden. Bibliotekernes netmagasin om skønlitteratur, online http://www.litteratursiden.dk. Herefter citeret som Litteratursiden.
 • [S241] Siden Saxo, Syddansk Universitetsforlag, online http://www.sidensaxo.dk/. Herefter citeret som Siden Saxo.
 • [S242] Johan Andreas Jørgensen, Væbnere, Adel og Frimænd Paa Bornholm. Udarbejdet på grundlag af Dr. Hübertz Aktstykker til Bornholms Historie samt enkelte andre historiske kilder. Tilgængelig på bidstrup.cc/slaegt/kilder/ridder.htm (n.p.: n.pub., 1905). Herefter citeret som Væbnere, Adel og Frimænd.
 • [S243] J. C. Jacobsen, "Aagaard og dens Ejere", Historisk Årbog for Thy og V. Han Herred (1930ff). Herefter citeret som "Aagaard og dens Ejere."
 • [S244] H. L. V. Ducoudray Holstein, "Anecdotes of Bonaparte", The Zodiac (1837). Herefter citeret som "Bonaparte."
 • [S245] H. L. V. Ducoudray Holstein, "Memoirs of my life. By an old soldier", The Zodiac (1837). Herefter citeret som "Ducoudray Memoirs."
 • [S246] Folketælling.
 • [S247] Svend Rom, Far fængslet.....slog med kosteskaft på politiet i "Borgerdebat. Censurfrit alment debatforum", listserve message til http://www.borgerdebat.dk, 12 Jul 2007. Hereter citeret som "Borgerdebat."
 • [S248] Demografisk Databas Södra Sverige, online http://www.ddss.nu. Herefter citeret som DDSS.
 • [S249] Foreningen Norges døvblindes hjemmeside, online http://home.online.no/~fndbadm/norgdom.htm. Herefter citeret som Foreningen Norge.
 • [S250] Det Obelske Familiefond, online http://obel.com/. Herefter citeret som Det Obelske Familiefond.
 • [S251] Niels Christian Nielsen, "Kættersk vision anno 1912: Danmark som industriland", Ingeniøren (31 Aug 2007). Herefter citeret som "Kættersk vision anno 1912."
 • [S252] Håkans aviation page: Biplane Fighter Aces from the Second World War, online http://surfcity.kund.dalnet.se/norway_thorsagen.htm. Herefter citeret som Biplane Fighter Aces.
 • [S253] DDD Indvandrerarkivet, online http://ddd.dda.dk/immibas/immibas2.asp. Herefter citeret som Indvandrerarkivet.
 • [S254] Bettemi Egilstrøð, "Slægt," e-mail til Michael Erichsen, 17. oct 2007. Herefter citeret som "Egilstrød."
 • [S255] Anton Degn, Færøske kongsbønder 1584-1884 (Thorshavn: Eget forlag, 1955). Herefter citeret som Færøske kongsbønder.
 • [S256] Ib Damgaard Petersen, editor, Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave (København: Frihedsmuseets Venners Forlags Fond, 1990). Herefter citeret som Faldne i Danmarks Frihedskamp.
 • [S257] Michael Wagner, Society as a Machine. The Question of Technocracy in Danish History 1800-1940. I Caspar Jørgensen og Morten Pedersen: Modernism and Rationalisation, Skrifter fra Nordjyllands Historiske Museum nr. 2 (Gandrup: Kulturarvsstyrelsen, 2007). Herefter citeret som Modernism and Rationalisation.
 • [S258] Kate Fleron, Kvinder i modstandskampen (København: Sirius, 1945). Herefter citeret som Kvinder i modstandskampen.
 • [S259] Phil Coldham: Vera Schalburg, The Beautiful Spy, online http://www.veraschalburg.co.uk. Herefter citeret som Vera Schalburg.
 • [S260] Georg Brandes, Levned. Tilgængelig på http://runeberg.org/gblevned/ (København-Kristiania: Gyldendal, 1905-1908). Herefter citeret som Levned.
 • [S261] Jørgen Nielsen, "Om Rødding højskole og Sophus Høgsbro", Den danske Højskole. Et tidsskrift, udg. af Holger Begtrup 2. årgang (1902). Herefter citeret som "Om Rødding højskole og Sophus Høgsbro."
 • [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, (red.), Den Danske Lægestand 1901-1907 (København: Jacob Lunds Forlag, 1907). Herefter citeret som Lægestanden 1907.
 • [S265] LinkedIn Profil, online http://www.linkedin.com. Herefter citeret som LinkedIn.
 • [S266] H. L. V. Ducoudray Holstein, Le glaneur français number one, for the use of universities, colleges, academies and schools; containing original and selected anecdotes, biographical sketches and characteristic al traits of persons distinguished by their genius and their knowledge; historical facts, inventions and other miscellanies, useful, interesting and varied. Tilgængelig på http://books.google.com/books/download/Le_glaneur_francais__number_one.pdf?id=SDABAAAAYAAJ&output=pdf&sig=ACfU3U2yvCnOQdpP9_oFjKFPVRZrBk6kQQ&source=gbs_v2_summary_r&cad=0 (Geneva, NY, USA: Russel Robbins, 1833). Herefter citeret som Le Glaneur Francais.
 • [S267] Poul Steen & Arne Julin, Dødsfald i Danmark 1881-1923., CD-ROM (Skovshoved: Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, 2004), Dødsfald. Hereter citeret som Dødsfald 1881-1923.
 • [S268] S. Otto Brenner, Stamtavle over Slægten Kretzschmer. Udarbejdet på foranledning af bogholder Oskar Kretzschmer (København: Personalhistorisk Institut, 1926). Herefter citeret som Kretzschmer.
 • [S269] Det Virtuelle Musikbibliotek, online http://www.dvm.nu. Herefter citeret som Det Virtuelle Musikbibliotek.
 • [S270] Chr. Gandil, editor, Danske Forstkandidater 1786-1936 (København: Danske Forstkandidater, 1936). Herefter citeret som Danske forstkandidater 1786-1936.
 • [S271] Radioudsendelse om Flammen, Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-81 (n.p.: n.pub., 4 nov 2004). Herefter citeret som Leifer pressenævnskendelse.
 • [S272] Benny Graff Mortensen, "Graff familien," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Graff familien."
 • [S273] Oluf Nielsen, Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse (København: G. E. C. Gad, 1877-1892). Herefter citeret som Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse.
 • [S274] Benny Juhl Thaarup, "Information," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Juhl Thaarup."
 • [S275] Rita Lyngsøe, "Rita Lyngsøe," e-mail . Herefter citeret som "Rita Lyngsøe."
 • [S276] Ingrid (Lauritsen) Sørensen, "Ingrid (Lauritsen) Sørensen," e-mail . Herefter citeret som "Ingrid (Lauritsen) Sørensen."
 • [S277] Uffe Holm Villaume Lauritsen, "Uffe Holm Villaume Lauritsen," e-mail til Michael Erichsen. Herefter citeret som "Uffe Holm Villaume Lauritsen."
 • [S278] Passages. This web site contains Obituary Listings previously published in the Winnipeg Free Press, online http://www.passagesmb.com/. Herefter citeret som Passages.
 • [S280] Alfred Larsen, Familien Jantzen fra Drenderupgaard. 2. udg. (København: n.pub., 1960). Herefter citeret som Jantzen slægtsbog.
 • [S281] Yvette Brackmann: "Land". Statens Museum for Kunst, X-rummet, Af Julie Damgaard Nielsen., online http://www.kopenhagen.dk. Herefter citeret som Yvette Brackmann: "Land."
 • [S283] Danske ord fra Lynge: Arthur Krasilnikoff, online http://www.krasilnikoff.com. Herefter citeret som Arthur Krasilnikoff.
 • [S284] Georg E. Bonnevie & Erik Bonnevie, editor, Familien Bonnevie i Danmark 1719-1962. Stamtavle og minder fra Vallekilde. Kristine Bonnevie og Poul Bonnevies stamtavle fra 1931 delvis optrykt og videreført (Randers: J. M. Elmenhoff & Søn, 1963). Herefter citeret som Bonnevie i Danmark.
 • [S285] Kristin Engh Førde, "Pasjonert pioner", KILDEN. Informasjonssenter for kjønnsforskning i Norge. Tilgængelig på http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=46711
  (04 Jul 2007). Herefter citeret som "Pasjonert pioner."
 • [S286] Axel Nørlit, Supplement til Slægten Kampmanns stamtavle (København: Grosserer C. Kampmann og hustrus familiefond, 1965). Herefter citeret som Kampmann 1965.
 • [S287] Thomas Christensen, Skanderup Sogns historie (Lunderskov: Lunderskov Kommunes Lokalhistoriske Forening, 1996). Herefter citeret som Skanderup Sogns historie.
 • [S288] Bengt Arenvall, "Släkttavla," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2008. Herefter citeret som "Släkttavla."
 • [S289] Index to Petitions and Records of Naturalizations of the U.S. and District Courts for the District of Massachusetts, 1907-1966, online http://www.footnote.com. Herefter citeret som Naturalizations Mass USA.
 • [S290] Peter Moore, "Rehling Family History," e-mail til Michael Erichsen, 2007. Herefter citeret som "ACJN Rehling."
 • [S291] Dansk Slægtshistorie, Anetavle for Rasmus Christian Rasmussen og Therese Lovise Adelaide Graff (Kjellerup: Dansk Slægtshistorie, 1965-67). Herefter citeret som Rasmussen-Graff slægtsbog.
 • [S292] Slægtssider for Hedvig Pitzner-Jørgensen, online http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~hedvig/index.html. Herefter citeret som Hedvig Pitzner-Jørgensen.
 • [S294] N. Søkilde Rasmussen, Trolleborgegnen og dens beboere igennem 250 år, 1640 til vore dage (n.p.: n.pub., 1894). Herefter citeret som Trolleborgegnen.
 • [S295] Silkeborg Papirfabrik 1844-2000. Af Keld Dalsgaard Larsen, online http://www.silkeborgmuseum.dk/dk/silkeborgpapirfabrik.htm. Herefter citeret som Silkeborg Papirfabrik.
 • [S296] Wises New Zealand Post Office Directory, online http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~sooty/wises1935.html. Herefter citeret som Wises New Zealand Post Office Directory.
 • [S297] Søren Thyge Bak-Jensen, "Manipulative Exclusivity. The Legitimation Strategies of Early Danish Chiropractors, 1920-1943." (PDF, Københavns Universitet, Apr 2004). Herefter citeret som "Søren Thyge Bak-Jensen."
 • [S298] Vinden Vender. Palle Kousgaards website med bl.a. lokalhistorie fra Them, online http://www.vindenvender.dk. Herefter citeret som Vinden Vender.
 • [S299] Christian Larsen: C. F. von Schalburg, online http://schalburg.bravehost.com/biografien.html. Herefter citeret som C. F. von Schalburg.
 • [S300] Hedge Funds Review, online http://www.hedgefundsreview.com. Herefter citeret som Hedge Funds Review.
 • [S301] Erik Haaests hjemmeside, online ukendt url. Herefter citeret som Erik Haaest.
 • [S302] Port Gordons hjemmeside, online http://www.portgordon.org. Herefter citeret som Port Gordon.
 • [S303] Nysted Krøniken, indtastet og opdateret af John Voigt, online http://www.nysted-lokalhistorie.dk/nysted_kroeniken.htm. Herefter citeret som Nysted Krøniken.
 • [S304] Martin Bang Dahl, "Slægten på Gyldenholm I," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Martin Bang Dahl."
 • [S305] Ans Lokalhistoriske Arkiv, online http://www.lokalhistorieans.dk/index.html. Herefter citeret som Ans.
 • [S306] Tacitus.nu, Örjan Martinssons hemsida om såväl Sveriges som Europas historia., online http://www.tacitus.nu. Herefter citeret som Tacitus.
 • [S307] Genlias, online http://www.genlias.nl. Herefter citeret som Genlias.
 • [S308] Erik Petersen: Rundt i Skelskør kommune, online http://www.erikpetersen.be/skalskor_by/gammeltorv/rasmus_harboe.htm. Herefter citeret som Skelskør.
 • [S309] Karen-Mette og Orla Dalgaards slægtsforskning, online http://www.karen-mette.dk/. Herefter citeret som Karen-Mette Dalgaard.
 • [S310] Brahetrolleborg godsarkiv. Register til fæsteprotokol 1776 - 1904, indtastet af Vivi Fæster. Tilgængelig på http://www.vivif.dk, . Herefter citeret som Brahetrolleborg godsarkiv.
 • [S311] Leo von Seelen, "Von Seelen," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Leo von Seelen."
 • [S312] Elisabeth Jeppesen, editor, Den Danske Lægestand 1965-1982. 15. udgave. (København: Den Almindelige Danske Lægeforening, 1982). Herefter citeret som Lægestanden 1965-1982.
 • [S313] Georg Dithmer, editor, Dansk Civilingeniørstat 1955. Biografiske oplysninger om Polytekniske Kandidater 1829-1954 med et tillæg indeholdende biografiske oplysninger om 287 af Dansk Ingeniørforenings Medlemmer, der ikke er udgaaet fra Den Polytekniske Læreanstalt. (København: Dansk Ingeniørforening, 1956). Herefter citeret som Dansk Civilingeniørstat 1955.
 • [S314] Hjemmeside for familierne Faurschou, Kjeldsen, Kieldsen. Slægtsdata af Charlotte Kjeldsen, online http://www.studepranger.dk/. Herefter citeret som Studepranger.
 • [S315] Leksikon for det 21. århundrede, online http://www.leksikon.org/. Herefter citeret som leksikon.org.
 • [S316] Sveinbjørnsson & Lynge Andersen Garde, editor, Juridisk Økonomisk Stat 1981 (København: G. E. C. Gads Forlag, 1982). Herefter citeret som Juridisk Stat 1981.
 • [S317] Robert W. Harvest og Helga Tulinius, Europas fyrsteslægter. En genealogisk nøgle (København: Politikens Forlag, 1977). Herefter citeret som Europas fyrsteslægter.
 • [S318] Kay Nielsen, Danmarks Konger og Dronninger (København: Lademann, 1981). Herefter citeret som Danmarks Konger og Dronninger.
 • [S319] O.H. Toftegaard, O.H. Toftegaards samling (n.p.: n.pub., ukendt publish date). Herefter citeret som O.H. Toftegaards samling.
 • [S320] Gorm Rosencrone von Benzon, Vore gamle kirker og klostre med indledning af Erik Kjersgaard (n.p.: Lademann, 1973). Herefter citeret som Vore gamle kirker og klostre.
 • [S321] Tage Holmboe, editor, Juridisk Stat 1965 (København: Juristforbundets Forlag, 1965). Herefter citeret som Juridisk Stat 1965.
 • [S322] Jørgen Jensen: Slægter fra Hardsyssel med rødder og grene, online http://www.jensenj.dk. Herefter citeret som Hardsyssel.
 • [S323] John Voldfrom, "Johanne Sofie Caroline Malvine Vøldike," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Johanne Sofie Caroline Malvine Vøldike."
 • [S324] Wichmann Ryefelt & Erling Nielsen, redaktør, Nogen må dø. Peter de Hemmer Gudme. En mindebog (København: Gyldendal, 1947) Decimalklassifikation: 99.4.. Herefter citeret som Peter de Hemmer Gudme.
 • [S325] Leila Hansen, editor, Supplement til Slægten Kampmanns stamtavle : (udgivet 1884 af N.Ø. Kampmann). Indeholder også: N.Ø. Kampmann: Slægten Kampmanns Stamtavle (n.p.: C. Kampmanns og hustrus familiefond, 1977). Herefter citeret som Kampmann 1977.
 • [S326] Mikkel Kirkebæk, Schalburg - en patriotisk landsforræder (København: Gyldendal, 2008). Herefter citeret som Schalburg.
 • [S327] Ole Degn & Vagn Dybdahl, editor, Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus bus borgerrepræsentation og byråd 1838-1968 (Århus: Unversitetsforlaget, 1968). Herefter citeret som Borgere i byens råd.
 • [S328] J. Boisen Schmidt, editor, Tjenestemænd i Frederiksberg kommune 1857-1957 (Frederiksberg: Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 1957). Herefter citeret som Tjenestemænd Frederiksberg.
 • [S329] Kongsgaarden Vester Brobys hjemmeside, online http://www.kongsgaardenbroby.dk. Herefter citeret som Kongsgaarden Vester Broby's hjemmeside.
 • [S330] Flemming Steensens Website, online http://www.f-steensen.dk. Herefter citeret som Flemming Steensen.
 • [S331] Familien Fløjborgs hjemmmeside, online http://www.flojborg.dk/. Herefter citeret som Fløjborg.
 • [S332] Toke Nørby, editor, DDPE, Den Danske Postetat 1624-1927 (1983) I - II - III (Århus: Nørbyhus, 2008). Herefter citeret som DDPE.
 • [S333] South African Emigration 1853-1865, from A History of the South African Mission, vol. 1, p. 264-280; Evan P. Wright was the author, online http://www.xmission.com/~nelsonb/safrica.htm. Herefter citeret som South African Emigration 1853-1865.
 • [S334] Alfred Larsen, editor, Lolland-Falsters degne og skoleholdere (København: Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, 1960). Herefter citeret som Lolland-Falsters degne og skoleholdere.
 • [S335] Frants Fugmann, "Peter Ilsøe," e-mail til Michael Erichsen, 22 Oktober 2008. Herefter citeret som "Peter Ilsøe."
 • [S336] Helle Rixen Rossau, "Ang. Laurits Arthur Lauritsen," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Laurits Arthur Lauritsen."
 • [S337] Povl Rehling Fischer, "En rejsefærd fra Helsingør til Tranquebar skildret i breve", Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Årbog (1952). Herefter citeret som "En rejsefærd."
 • [S338] Olav Skagen, "Mads Dankertsen Skagen," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Mads Dankertsen Skagen."
 • [S339] Bjarne Poulsen, "Bjarne Poulsen," e-mail . Herefter citeret som "Bjarne Poulsen."
 • [S340] Maria Qvistgaard, "Slægtstavlen," e-mail til Michael Erichsen, 18. november 2008. Herefter citeret som "Maria Qvistgaard."
 • [S341] Lexicon, compiler, Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte Skrifter have gjort sig bekendte såvelsom andre Ustuderede, som noget have skrevet. Findes indscannet på Google Books (København: Typografisk Selskab, 1771-1773). Herefter citeret som Jens Worm.
 • [S342] Danske Skippere, Styrmænd Og Skibe Mellem 1707-1839, online http://www.skippere.dk. Herefter citeret som Danske Skippere.
 • [S343] Berthe Willumsen, "Willumsen," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Berthe Willumsen."
 • [S344] Arkivar Sigvard Nygaards sedler vedrørende jyske slægter. Fotograferet af Leif Sepstrup og indtastet af Arne Feldborg m. fl. http://nygaards-sedler.dk; (n.p.: n.pub.). Herefter citeret som Nygaards sedler.
 • [S345] Jan Simmelhag, "Simmelhag," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Simmelhag."
 • [S346] Hans Peter Kjær, "Kalvslund og Røj. (Hjemmeside http://www.ribe-kjær.dk)," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Kalvslund og RøJ."
 • [S347] Anne Matos, "Jens P. Lauritsen," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Jens P. Lauritsen."
 • [S348] Marianne Wøldike Schmith, "Wøldike Schmith," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Wøldike Schmith."
 • [S349] Nekrolog, . Herefter citeret som Nekrolog.
 • [S350] Peter Michael Wøldike, "Ana Sofia Malvina Sørensen," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Ana Sofia Malvina Sørensen."
 • [S351] Gunnar Hansen, "Maren Andersdatter," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Maren Andersdatter."
 • [S352] Kurt Kermit Nielsens hjemmeside, online http://www.kkermit.dk. Herefter citeret som Kurt Kermit.
 • [S353] Christian Høygaard-Nielsen, "Rettelse: Børge Høygaard-Nielsen," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Børge Høygaard-Nielsen."
 • [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008. Herefter citeret som "Olischer."
 • [S355] Richardt slægten. Udarbejdet af Peter Wilhelm Richardt, Peter Köes Richardt og Jens Valdemar Bruun, online http://www.bruun-richardt.dk. Herefter citeret som Richardt.
 • [S356] Descendants of Christen Nielsen Murmester. Prepared by Stephen J. Kelsey, online ukendt url. Herefter citeret som Murmester.
 • [S357] Junia da Matta Kall, "da Matta Kall," e-mail til Mchael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "da Matta Kall."
 • [S358] Jordebog af Bornholm , 1662). Tilgængelig på http://www3.sympatico.ca/colin.swift/b1662.htm. Herefter citeret som Jordebog af Bornholm.
 • [S359] Kjøbenhavns Diplomatarium (København: Gad, 1872-1887). Tilgængelig på http://www.eremit.dk/ebog/kd/index.html. Herefter citeret som Kjøbenhavns Diplomatarium.
 • [S360] "Lægdsrullen"; Rigsarkivet; Rigsdagsgården 9, København. Herefter citeret som "Lægdsrullen."
 • [S361] Dansk Farmaceutisk Årbog (n.p.: Dansk Farmaceutforening).
 • [S362] Frederik Erichsen, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission: Forseglingsprotokol 718 (5C), Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København. Herefter citeret som Frederik Erichsens skifte.
 • [S363] Brian Thorkild Kanstrup Jensen: Efterslægten over kusk på Borreby Gods, Niels Jensen, online http://familytreemaker.genealogy.com/users/j/e/n/Brian-Jensen-rostrup/. Herefter citeret som Brian Thorkild Kanstrup Jensen.
 • [S364] Www.fleron.dk, online http://www.fleron.dk. Herefter citeret som Fleron.
 • [S365] Hans Jørn Storgaard Andersen: Metty og Flemming Isidors Slægtsforskning, online http://hansjorn.dk. Herefter citeret som Isidor.
 • [S366] Ålborg Leksikon, online http://www.aalborgleksikon.dk/gymnasier/aalborgkathedralskole/studenter.htm. Herefter citeret som Ålborgleksikon.
 • [S367] Tom Smidth: Smidth Familien og dermed forbundne slægter, online http://www.smidths.dk. Herefter citeret som Smidth Familien.
 • [S368] Johan Nordentoft, Optegnelser om slægten Nordentoft. Citeret efter http://www.nordentoft.com og http://www.akj-cbj.dk/ (København: n.pub., 1940). Herefter citeret som Slægten Nordentoft.
 • [S369] Dorte Vestergaard, "Søren Jensen (Fuglsang) Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Vestergaard."
 • [S370] Dansk Slægtsforskning, Slægtsbog for efterkommere efter Claus Poulsen. Citeret efter http://www.akj-cbj.dk (Fredericia: Dansk Slægtsforskning, 1962). Herefter citeret som Claus Poulsen.
 • [S371] Arne Bjørn Jørgensen: Anne Katrine og Claus slægtshistorie, online http://www.akj-cbj.dk/. Herefter citeret som Arne Bjørn Jørgensen.
 • [S372] Dansk Slægtsforskning, Riis Slægten fra Blidstrup. Citeret efter Arne Bjørn Jørgensen (Fredericia: Dansk Slægtsforskning, 1962-63). Herefter citeret som Riis Slægten fra Blidstrup.
 • [S373] Jørgen Marckmann, "Tilføjelse af datoer," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Tilføjelse af datoer."
 • [S374] Erik Sørensen, "Slægtsforskning: Frederik Julius Bøgh," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Frederik Julius Bøgh."
 • [S375] Henriette Juhl Lauritsen, "Tilføjelser til Villaume slægten," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Villaume slægten."
 • [S376] Peter Moore, "Rehling family history," e-mail til Michael Erichsen, 18. dec 2007. Herefter citeret som "Peter Moore."
 • [S377] Henrik Willaume-Jantzen, "Willaume-Jantzen," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "Willaume-Jantzen."
 • [S378] Ritha Weibell Diamant, "En lille orientering," e-mail til Michael Erichsen, 2008. Herefter citeret som "En lille orientering."
 • [S379] Ingelise Lundsteen, "Peter Frederik Fabricius og Tofa Alvilda Qvistgaard," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Ingelise Lundsteen."
 • [S380] Olav Skagen, "En kommentar," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Skagen."
 • [S381] Michael Holst Röttigs træ på geni.com, online http://www.geni.com. Herefter citeret som Michael Holst Röttig.
 • [S382] Jørgen Junker Grimstrup, "Fra 1100 til 1926," in 900 år. Viborg Katedralskoles jubilæumsskrift, Jørgen Skot-Hansen m. fl., editor. (Viborg: Viborg Katedralskole, 2000). Herefter citeret som "Fra 1100 til 1926."
 • [S383] Sigvard Mahler Dam, "Oluf Kofoed - Den syngende borgmester", Saxo. Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland Årgang 5 (1989). Herefter citeret som "Oluf Kofoed."
 • [S384] Sigvard Mahler Dam, "Landet Borringholm - Bornholmsk-skånske slægtskredse", Saxo. Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland Årgang 2 (1986). Herefter citeret som "Landet Borringholm II."
 • [S385] Jørgen H. Barfoed, Et centrum i periferien. Modtandsbevægelsen på Bornholm (Rønne: Bornholms Historiske Samfund, 1976). Herefter citeret som Et centrum i periferien.
 • [S386] Laila Olsen, "Witta Nicolsdatter Seidelin," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Witta Nicolsdatter Seidelin."
 • [S387] Pia Westphal, "Søn af Peter de Hemmer Gudme og Eva Bang," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "de Hemmer Gudme og Bang."
 • [S388] Hanne Thøgersen, "Rettelse," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Rettelse."
 • [S389] Ole Degn, Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660 (Århus: Universitetsforlaget i Aarhus, 1981). Herefter citeret som Rig og fattig i Ribe.
 • [S390] Lyn McDonald, "Jorgensen/ Woldike family," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Lyn McDonald."
 • [S391] Søren Worm Andersen, online http://worms.dk/staticfiles/tree/index.htm#TOC, Søren Worm Andersen (Ringsted), downloaded 2008.
 • [S392] Deborah Jorgensen, online http://www.myheritage.dk/site-148611752/ayrejorgensen, Deborah Jorgensen (New South Wales, Australien).
 • [S393] Ludvig Daae, Throndhjems Stifts gejstlige Historie fra reformationen til 1814. Fra www.wangensteen.net (Throndhjem: Jacob Andersens Enkes forlag, 1863). Herefter citeret som Throndhjems Stifts gejstlige Historie.
 • [S394] "Matrikel over norske studerende ved Rostocks Universitet 1419-16", Chr. Lange: Matrikel over norske studerende ved Rostocks Universitet 1419-1650. I Norske Samlinger, online http://www.wangensteen.net. Previously published in hard copy (n.p.: n.pub.). Herefter citeret som Matrikel Rostock.
 • [S395] Esrum Klosters Brevbog (Esrum Kloster: Museum Tusculanum, 2001). Herefter citeret som Esrum Klosters Brevbog.
 • [S396] Vello Helk, compiler, Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Med en matrikel over studerende i udlandet (Odense: Odense Universitet, 1987). Herefter citeret som Dansk Norske Studierejser.
 • [S397] Ida Wøldike, "Ang. Herbert A. Wøldike," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Herbert A. Wøldike."
 • [S398] F. Krogh, editor, Den højere danske adel (København: Chr. Steen & Søn, 1866). Herefter citeret som Den højere danske adel.
 • [S399] Wendy Hudson's Home Page, Colts Neck, New Jersey, online http://www.netlabs.net/hp/whudson/. Herefter citeret som Wendy Hudson.
 • [S400] DANE - Danish Archive North East, online http://www.rootsweb.ancestry.com/~njdane/. Herefter citeret som DANE.
 • [S401] Lundholm Sørensens Arkiv over Skagen. Indtastningen er foretaget af Ole Ankerstjerne, Birthe B. Pedersen og Hanne Sørensen, online http://www.gulle.dk/lundholm_arkiv/forside.htm. Herefter citeret som Lundholm Arkiv.
 • [S402] Det Kongelige Bibliotek: Portrætregistranten, online http://www.kb.dk/da/nb/materialer/billeder/portraetregistrant/. Herefter citeret som Portrætregistranten.
 • [S403] Lena Sørensen, "Villaumes efterslægt," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Villaumes efterslægt."
 • [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013. Herefter citeret som "Erichsen."
 • [S405] Michael Villaume, "Michael Villaume," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Michael Villaume."
 • [S406] US Census.
 • [S407] Peter Kyhls hjemmeside, online http://www.123hjemmeside.dk/Kyhl/13236984. Herefter citeret som Peter Kyhl.
 • [S408] Pia og Carsten Sørensens Hjemmeside (Torben Holm Sørensens slægtsforsking)., online http://holm-sorensen.com. Herefter citeret som Torben Holm Sørensen.
 • [S409] Familien Anker & Bidstrup, online http://bidstrup.cc/slaegt/. Herefter citeret som Familien Anker & Bidstrup.
 • [S410] Lauegaardsfamilien, online http://www.lauegaardsfamilien.dk/. Herefter citeret som Lauegaardsfamilien.
 • [S411] Tommy Strandberg, "Släkten Villaume, Johansson, Strandberg," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Villaume, Johansson, Strandberg."
 • [S412] Police Conference Delegates Arrive, New York Times, New York, 5 sep 1922.
 • [S413] Morten Clausens Slægtsside, online http://www.mortenclausen.dk/. Herefter citeret som Morten Clausens Slægtsside.
 • [S414] Charlotte Nielsen, "Mangler navn?," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Charlotte Nielsen."
 • [S415] Johan Qvistgaard, editor, Joachim Gotlob Rehling-Quistgaard: Kampen for Tilværelsen: breve 1894-1922 (København: Underskoven, 2007). Herefter citeret som Kampen for Tilværelsen.
 • [S416] Alf Östen Strandberg, "Släkt," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Släkt."
 • [S417] Mette Rørdam Bonnevie, "Vedr. min placering i slægtsbogen," e-mail til Michael Erichsen, 2009. Herefter citeret som "Slægtsbogen."
 • [S418] Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen - protokoller, online http://www.protokoller.dk/. Herefter citeret som Ålborg skifteprotokoller.
 • [S419] Bella Marckmann, "Marckmann," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Marckmann."
 • [S420] Jürgen Schwedas, "Johann Heinrich Schalburg," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Johann Heinrich Schalburg."
 • [S421] Ukendt editor, editor, Danske Forstkandidater 1897-1966 (n.p.: n.pub.). Herefter citeret som Danske Forstkandidater 1897-1966.
 • [S422] Ukendt editor, editor, Danmarks Kirker (n.p.: Nationalmuseet). Herefter citeret som Danmarks Kirker.
 • [S423] Politiets registerblade. Data om Københavns beboere fra 1892 til 1923., online http://www.politietsregisterblade.dk. Herefter citeret som Registerblade.
 • [S424] Ingrid (Sus) Wisborg Gade, "Thea Gade efter skilsmissen", Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel 16 (2005). Herefter citeret som "Thea Gade efter skilsmissen."
 • [S425] Kirsten Pedersen, "Slægten Villaume," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Slægten Villaume."
 • [S426] Babette Bentley, "Yderligere oplysninger om Herman Wøldikes efterkommere," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Herman Wøldikes efterkommere."
 • [S427] Dine Nielsens Slægt, online http://dinenielsen.dk/. Herefter citeret som Dine Nielsens Slægt.
 • [S428] Birgit Holst-Jensen: Om min Slægt, online http://reocities.com/Heartland/estates/5640/fmslaegt.html. Herefter citeret som Birgit Holst-Jensen.
 • [S429] Skudsmålsbog.
 • [S430] Jan Villaume, "Villlaume," e-mail til Bengt Arenvall, 2010. Herefter citeret som "Villlaume."
 • [S431] Chlifford Pedersen, "Jette Tjørnelund," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Jette Tjørnelund."
 • [S432] Biografier af samtlige nulevende og afdøde landinspektører, der som medlemmer har været knyttet til landinspektørforeningen. Den Danske Landinspektørforening. Herefter citeret som Landinspektører.
 • [S433] Simon B. Heilesen: Slægten Heilesen, online http://www.heilesen.dk. Herefter citeret som Slægten Heilesen.
 • [S434] Europas kongelige familier - Inge Meincke Jørgensens webside, online www.ingemeincke.dk. Herefter citeret som Inge Meincke Jørgensen.
 • [S435] Bent Mortensen & Søn overtager VVS-firmaet Skyum Jensen., Det Grønne Område, Lyngby, 19 1 1999. Herefter citeret som Bent Mortensen & Søn overtager VVS-firmaet Skyum Jensen.
 • [S436] H. Hjorth-Nielsen, editor, Danske Sagførere 1869 - 1919 (København: Det Danske Sagførersamfund, 1941). Herefter citeret som Danske Sagførere 1869 - 1919.
 • [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, editor, Danske Jurister 1736-1936 (København: G. E. C. Gad, 1954). Herefter citeret som Danske Jurister 1736-1936.
 • [S438] Laurits Pedersen, Københavns Garverlavs Bog (København: Københavns Garverlav, 1935). Herefter citeret som Københavns Garverlavs Bog.
 • [S439] C. Klitgaard, editor, Slægtens Saga. En stambog for efterkommere af ægteparret Mogens Brix og Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjerggaard i Gjøttrup Sogn, V.-Hanherred (Ålborg: C. Klitgaard, 1898). Herefter citeret som Slægtens Saga.
 • [S440] Naturalization: Jens Christion Wurtzen, Kjelgaard, by ukendt photographer; ukendt series; ukendt repository, ukendt repository address. Online http://www.nationalarchives.gov.uk/catalogue/displaycataloguedetails.asp?CATID=5079924&CATLN=6&Highlight=&FullDetails=True; ukendt file name.
 • [S441] Carl Th. Jensen, editor, Foreningen af danske Læderfabrikanter. Udsendt i anledning af Foreningens 50 Aars Jubilæum (København: Foreningen af danske Læderfabrikanter, 1949). Herefter citeret som Danske Læderfabrikanter.
 • [S442] Kirsten Nordentoft, "Fejl i navn," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Nordentoft."
 • [S443] Christian Munch-Petersen: Munch-Petersens hjemmeside, online http://www.munch-petersen.dk/. Herefter citeret som Munch-Petersen.
 • [S445] Familien Hellesøes Hjemmeside, online http://www.hellesoee.dk/familie.html. Herefter citeret som Hellesøe.
 • [S446] Personer och platser i Älvsåker med angränsande socknar, online http://elsager.com/. Herefter citeret som Älvsåker.
 • [S447] The Battery Conservancy. CastleGarden.org is an educational project of The Battery Conservancy. This free site offers access to an extraordinary database of information on 11 million immigrants from 1820 through 1892, the year Ellis Island opened., online http://www.castlegarden.org. Herefter citeret som The Battery Conservancy.
 • [S448] Immigrant Ships Transcribers Guild, online http://www.immigrantships.net. Herefter citeret som Immigrant Ships Transcribers Guild.
 • [S449] Flyttebevis.
 • [S450] Brev fra født Erichsen Ellen Gunner (København) til Villiam Erichsen; ukendt repository (ukendt repository address).
 • [S451] Brev fra Henry Erichsen (København) til Villiam Erichsen; ukendt repository (ukendt repository address).
 • [S452] Vendelboarkivet, online http://www.vendelboarkivet.dk. Herefter citeret som Vendelboarkivet.
 • [S453] Frihedsmuseets Modstandsdatabase, online http://modstand.natmus.dk/PersonSoegning.aspx. Herefter citeret som Frihedsmuseets Modstandsdatabase.
 • [S454] A. H. Riise og hustrus familielegat, online http://riise.tenten.dk. Herefter citeret som Riise.
 • [S455] Alexiw Steiaholt, "Alexiw Steiaholt," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Alexiw Steiaholt."
 • [S456] Christian Larsen, editor, Biskop Balles visitatsbog 1799-1807 (Viborg: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1999). Herefter citeret som Biskop Balles visitatsbog 1799-1807.
 • [S457] Dr. Niels Nielsen, editor, Matematiken i Danmark 1528-1800 (København: Gyldendal, 1912). Herefter citeret som Matematiken i Danmark.
 • [S458] Theodor Hauch-Fausbøll og Hans Rudolf Hiort-Lorenzen, compiler, Patriciske Slægter. Tredie Samling (København: Dansk Genealogisk Institut, 1915). Herefter citeret som Patriciske Slægter.
 • [S459] Ukendt editor, editor, Diplomatarium Danicum (n.p.: n.pub.). Herefter citeret som Diplomatarium Danicum.
 • [S460] J. P. Pedersen & K. Th. Tofte, Ordrup og Kårup Byer i Fårevejle Sogn (Fårevejle: Ordrup Bylaug & Forlaget Emil, 2003). Herefter citeret som Ordrup og Kårup.
 • [S461] Christian Larsen, editor, Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges - sjælen kan have, hvem der vil - Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1739-1745 (København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2003). Herefter citeret som Herslebs Visitatsbog.
 • [S462] Dr. Otto Grotefend (Marburg), "Mecklenburger in Danzig", Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 70 (1905). Herefter citeret som "Mecklenburger in Danzig."
 • [S463] Christian Larsen, editor, Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793 (København: Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2002). Herefter citeret som Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793.
 • [S464] S. Birket-Smidt, editor, Kjøbenhavn Universitets Matrikel (1611-1829). Indscannet version på http://www.genealogi.no/kilder/studentmatrikler/index.htm (København: Gyldendal, 1890). Herefter citeret som Kjøbenhavn Universitets Matrikel.
 • [S465] Anders Petersen, editor, Sjællands Stifts Degnehistorie: et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie (København: N. C. Rom, 1899). Herefter citeret som Sjællands Stifts Degnehistorie.
 • [S466] Ukendt author, Danmarks Ældste Forretninger (København: Krak, ukendt publish date). Herefter citeret som Danmarks Ældste Forretninger.
 • [S467] Ludvig Daae, editor, Matrikler Over Nordiske Studerende Ved Fremmede Universiteter (Christiania: J. Chr. Gundersen! Bogtrykkerie, 1885). Herefter citeret som Matrikler Over Nordiske Studerende.
 • [S468] Familiehistorie.dk - en families spor, online http://www.familiehistorie.dk. Herefter citeret som Familiehistorie.dk.
 • [S469] Ukendt author, "ukendt article title", New York Times (16. juni 1910).
 • [S470] Andreas Dolleris, editor, Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk haandbog. Tilgængelig på http://www.archive.org (Odense: Det Milo'ske Bogtrykkeri, 1906). Herefter citeret som Danmarks Boghandlere.
 • [S471] Familien Dencker, online http://www.lailadencker.dk/16827807. Herefter citeret som Dencker.
 • [S472] Benny Hansen, "Forfædre i Fjenneslevmagle," e-mail til Michael Erichsen, 2010. Herefter citeret som "Fjenneslevmagle."
 • [S473] Diplomatarium OP Dacie. Collected and edited by J.G.G. Jakobsen, Centre for Dominican Studies of Dacia., online http://www.jggj.dk. Herefter citeret som Diplomatarium OP Dacie.
 • [S474] Adam af Bremen, Adam af Bremen om Menigheden i Norden under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788-1072). Tillige med Beskrivelse af de nordiske Lande. Oversat af P. W. Christensen. Tilgængelig på http://runeberg.org/adamafbrem/ (København: Karl Schønbergs Forlag, 1862). Herefter citeret som Adam af Bremen.
 • [S475] History.fo. Á hesi heimasíðu er ymiskt tilfar um føroyska søgu, og til ber at taka tilfarið niður av heimasíðuni., online http://www.history.fo. Herefter citeret som History.fo.
 • [S476] Anders Berg, "Anders Berg," e-mail til Arne Eckmann, 2002. Herefter citeret som "Anders Berg."
 • [S477] Laurits Pedersen, Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 (København: Arnold Busck, 1926). Herefter citeret som Helsingør i Sundtoldstiden.
 • [S478] Slekt og ættarbond í Suðuroy, online http://www.porkeri.info/. Herefter citeret som Slekt og ættarbond í Suðuroy.
 • [S479] Arkiv Digital, online http://arkivdigital.net/. Herefter citeret som Arkiv Digital.
 • [S480] Poul Steens slægtsnotater, online http://stamtavle.poulsteen.dk/. Herefter citeret som Poul Steens slægtsnotater.
 • [S481] Paul Harnesk, editor, Vem är vem. Tilgængelig på http://runeberg.org/vemarvem/ (Stockholm: Vem är Vem Bokförlag, 1945-1950). Herefter citeret som Vem är vem.
 • [S482] Familiekrøniken: Severin Adrian Bojesen, online http://www.familiekroeniken.dk/site/personReadMore.asp?person=75534.75537. Herefter citeret som Familiekrøniken.
 • [S483] Elizabeth Ann Jorgensen, "Elizabeth Ann Jorgensen," e-mail til Michael Erichsen, 2011. Herefter citeret som "Elizabeth Ann Jorgensen."
 • [S484] Doris Rasmussen, Mads Johansen Lange - Genealogical tree. Tilgængelig på http://byarkivet.langelandkommune.dk (n.p.: Jens Olesen, 2007). Herefter citeret som Mads Johansen Lange - Genealogical tree.
 • [S485] Gunni Busck: Familien Busck. Hjemmesiden bygger på "Bogen om slægten Busck" - udarbejdet af Ria Gravsholt Lervad (født Busck) og Leif Busck Jensen. Bogen blev udgivet af Arnold Busck i 1975., online http://gunnibusck.dk/. Herefter citeret som Familien Busck.
 • [S486] Kaj Jørgen Kristensen: Slægten Spangsberg. Bl. a. baseret på "Slægten Spangsberg af 1667" af Hans Nielsen 1932, "Familien Spangsberg af 12. juni 1781" af Laust Spangsberg, "Familien Spangsberg af 14. juli 1835" af Ole Wulff 2002, "Efterkommere efter Morten Søndergaard Sørensen (Rahbæk)", "Efterkommere efter Peder Tang Sørensen", "De gamle gravsten paa Jerne Kirkegaard" af Laust Spangsberg 1922 og "En slægts historie" af H.P.H. Norup, online http://www.kajj.dk. Herefter citeret som Slægten Spangsberg.
 • [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011. Herefter citeret som "Slægtstavle."
 • [S488] J. C. L. Lengnick, Stamtavle over Familien Wøldike (København: Fr. Wøldike, 1863). Herefter citeret som Lengnick.
 • [S489] Karen Elvers: Karens slægt, online ukendt url. Herefter citeret som Karens slægt.
 • [S490] Ditlev Tamm, editor, Kongens Retterting 1537-1660 (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003). Herefter citeret som Kongens Retterting.
 • [S491] Sigvard Mahler Dam: Slægterne Bohn & Gagge, online http://www.123hjemmeside.dk/mahlerdam/12801967. Herefter citeret som Slægterne Bohn & Gagge.
 • [S492] Kristine Krauthoff, "Kristine Krauthoff," e-mail til Michael Erichsen, 2011. Herefter citeret som "Kristine Krauthoff."
 • [S493] Anna Marie Catherine Zimmerli, Københavns Skiftekommision: Skifte 797 (J 2 1), Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København. Herefter citeret som Anna Zimmerlis skifte.
 • [S494] Hendrik Ferdinand Erichsen, Københavns Skiftekommision: Skifte 426 (A 2 1), Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København. Herefter citeret som Hendrik Ferdinand Erichsens skifte.
 • [S495] Hans Emil Hansens, Københavns Skiftekommision: Skifte 160 (Pr 41 -305), Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København. Herefter citeret som Hans Emil Hansens skifte.
 • [S496] Charlotte Christine Iversen, Københavns Skiftekommision: Skifte 770 (2/770 3A), Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, København. Herefter citeret som Charlotte Christine Iversens skifte.
 • [S497] Carsten Bjerg, "Karen Olsen," e-mail til Michael Erichsen, 2011. Herefter citeret som "Karen Olsen."
 • [S498] Jens Kristian Kjær Krogsgaard: Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere, online http://krogsgaard.name. Herefter citeret som Krogsgaard.
 • [S499] Jørgen Brinck's hjemmeside, online http://www.jbrinck.dk/. Herefter citeret som Jørgen Brinck.
 • [S500] Dani Benstead, "Correction Brett & Dani Benstead
  ," e-mail til Michael Erichsen, 2011. Herefter citeret som "Benstead."
 • [S501] Fam. Lerager, Bjæverskov: Anetavle, online http://www.bjaeverskov.dk/stam/index.htm. Herefter citeret som Lerager.
 • [S502] Johannes E. Schrøders Slægtebog, online www.schroeder.dk. Herefter citeret som Johannes E. Schrøder.
 • [S503] Annie Kyhls hjemmeside, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm. Herefter citeret som Annie Kyhl.
 • [S504] Svend Bay Schmith, editor, Hvem er hvem i Nordens Erhverv (København: Nordisk Bogforlag, 1948). Herefter citeret som Hvem er hvem.
 • [S505] Eyvind Malchow-Møller, "Oplysninger til stamtavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011. Herefter citeret som "Eyvind Malchow-Møller."
 • [S506] Retsloff.dk, online http://retsloff.dk/. Herefter citeret som retsloff.dk.
 • [S507] John Nielsen, "GEDCOMP," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "GEDCOMP."
 • [S508] Chedi Villaume Nielsen på Geni.com, online www.geni.com. Herefter citeret som Chedi Villaume Nielsen.
 • [S509] Karen Schousboe, editor, En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839) (Odense: Landbohistorisk Selskab, 1983). Herefter citeret som En fæstebondes liv.
 • [S510] Leif Knoblauch, "Vedr. Marie Ingeborg Knoblauch," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Marie Ingeborg Knoblauch."
 • [S511] Svend Egede Schäfer, "Johan Andreas Christopher Wøldike, søn af Marcus Wøldike," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Johan Andreas Christopher Wøldike."
 • [S512] Louise Grahnemo, "Komplettera släktstrådet," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Komplettera släktstrådet."
 • [S513] Roslundh/Wøldike Web Site. Redigeret af Lena Trangeled Roslundh, online http://www.myheritage.dk/site-family-tree-168099031/roslundhwoldike. Herefter citeret som Roslundh/Wøldike Web Site.
 • [S514] Hanne Hagland, "Quistgaard," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Quistgaard."
 • [S515] Svend Dahl & P. Engelstoft, editor, Dansk Biografisk Håndleksikon (København: Gyldendal, 1920-1926). Herefter citeret som Dansk Biografisk Håndleksikon.
 • [S516] Pernille Ulrich, "Rettelser og tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Rettelser og tilføjelser."
 • [S517] Carsten Qvist, "Mere til træet," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Mere til træet."
 • [S518] Jewish Genealogy in Argentina, online http://www.hebrewsurnames.com/. Herefter citeret som Jewish Genealogy in Argentina.
 • [S519] Inger og Hans Jørgen Hvidberg: Vores familie, online http://nimof.dk/anetng. Herefter citeret som Inger og Hans Jørgen.
 • [S520] Mads Pagh Nielsen, "Slægt," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Mads Pagh Nielsen."
 • [S521] William & Phyllis Summers: My Genealogy Home Page, online http://familytreemaker.genealogy.com/users/s/u/m/Phyllis-Summers/index.html. Herefter citeret som Summers.
 • [S522] Ukendt author, "ukendt article title", Avisartikel.
 • [S523] Minnesota Death Certificates Index, online http://people.mnhs.org/dci. Herefter citeret som Minnesota Death Certificates Index.
 • [S524] Bo Lyhnes private hjemmeside, online http://www.bolyhne.dk/. Herefter citeret som Bo Lyhne.
 • [S525] Steen Kobberø-Hansens sider på Ancestry, online http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=SHOW&db=steenkobberoe. Herefter citeret som Steen Kobberø-Hansen.
 • [S526] Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen - protokoller. Indeks til Himmerlandske protokoller, online http://www.protokoller.dk. Herefter citeret som Ålborgegnen protokoller.
 • [S527] Aner til Palle Steen Bjørnholt Hansen, online http://xn--bjrnholt-64a.net/p/index.htm. Herefter citeret som Bjørnholt.
 • [S528] Cecilie Thaarup, "Tilføjelse," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Tilføjelse."
 • [S529] Hálfdan Helgason: Manntal 1816, online http://www.halfdan.is/vestur/census.htm. Herefter citeret som Manntal1816.
 • [S530] Sophie Lett, "Rettelse," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Rettelse."
 • [S531] Bjørn Nakskov Petersen: Familien Nakskov Petersen Web Site. MyHeritage.com, online http://www.myheritage.dk/site-76939801/familien-nakskov-petersen. Herefter citeret som Nakskov Petersen.
 • [S532] Bernd Reher, "Schalburg / Schöps," e-mail besked (ukendt address) til Michael Erichsen, 2012. Hereter citeret som "Schalburg / Schöps."
 • [S533] US Social Security Death Index. Hereinafter cited as Social Security Death Index.
 • [S534] Illinois State Archives. Herefter citeret som Illinois State Archives.
 • [S535] Torben Juul Thorsager, "Torben Juul Thorsager," e-mail til Michael Erichsen, 2012. Herefter citeret som "Torben Juul Thorsager."
 • [S536] Arne Sørensen: Den Store Familie, online http://www.enra.dk/genealogy/index.php. Herefter citeret som Arne Sørensen.
 • [S537] Eckeroth, online http://www.eckeroth.se/. Herefter citeret som Eckeroth.
 • [S539] John Palle Jørgensen: Niels Bressendorf Web Site, online http://www.myheritage.dk/site-115043261/niels-bressendorf. Herefter citeret som Niels Bressendorf.
 • [S540] Deanne Fardig: Fardig Web Site, online http://www.myheritage.dk/site-139919951/fardig. Herefter citeret som Fardig.
 • [S541] Helle-Vibeke Beltoft: Beltoft web site, online http://www.myheritage.dk/site-140777161/beltoft. Herefter citeret som Beltoft.
 • [S543] Hans Martin Laustsen: Laustsen Web Site, online http://www.myheritage.dk/site-419733/laustsen. Herefter citeret som Laustsen.
 • [S545] Brev fra Eva Gustafsson til Michael Erichsen, 2013;.
 • [S547] Family Search: Fæsteprotokoller, online https://familysearch.org. Herefter citeret som Fæsteprotokoller.
 • [S548] Steen Bruun Virkelyst: Virkelyst Web Site, online http://www.myheritage.dk/site-family-tree-125848251/virkelyst. Herefter citeret som Virkelyst.
 • [S549] Betty Swalling: Eriksen Web Site, online http://www.myheritage.dk/site-130382951/eriksen. Herefter citeret som Betty Swalling.
 • [S550] Christel Ringdahl, "Uppgifter om Villaume-ättlingar," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Uppgifter om Villaume-ättlingar."
 • [S551] Peter Edwin Villaume, "Villaume Family," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Villaume Family."
 • [S553] Svend Erik Kjærside: Aner efter Marius Andersen Kjærside og Johannah Katrine Andersen, online http://www.familien-kjerside.dk/. Herefter citeret som Svend Erik Kjærside.
 • [S555] Jens Christian Krebs Lange: Langeslægterne
  , online http://www.jalange.dk/sider/top.htm. Herefter citeret som Langeslægterne.
 • [S556] Arne Jonesen: Familien Jonesen og andre spændende slægter, online http://www.familien-jonesen.dk. Herefter citeret som Familien Jonesen.
 • [S557] Tommy P. Jensen: Aner til Wivi Jensen f. Frandsen & Tommy P. Jensen, online http://www.schaeferhunden.eu//TP/web/2009data/index.htm. Herefter citeret som Frandsen & Jensen.
 • [S558] Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv, online http://www.foto.fak.dk. Herefter citeret som Forsvarets Biblioteks Digitale Fotoarkiv.
 • [S559] Sven Borg: Slektsider for Norma og Sven, online http://www.borgfamilien.com. Herefter citeret som Slektsider for Norma og Sven.
 • [S561] Ole Laursen-Wadschier, online http://www.wadschier.dk/index.php. Herefter citeret som Wadschier.
 • [S563] Steven Whipple as submitted in GEDCOM file KatieMaryOlsen.ged and imported on 2013-05-14 at 16:13:03., online http://www.stevenwhipplephoto.com. Herefter citeret som Steven Whipple.
 • [S564] Jørn Larsen: J. Larsen Web Site på MyHeritage, online http://www.myheritage.dk/site-54724741/jlarsen. Herefter citeret som Jørn Larsen.
 • [S565] Ukendt author, Dragør Lokalarkiv: Huse og beboere (n.p.: n.pub., ukendt publish date). Herefter citeret som Dragør Lokalarkiv.
 • [S566] Ukendt document, ukendt file name; ukendt film (n.p.: n.pub.).
 • [S567] Lillian Bruun, "Jochum Ernest Scheller," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Jochum Ernest Scheller."
 • [S568] Philip Kjær, "Tilføjelser til Wøldike," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Tilføjelser til Wøldike."
 • [S569] Anja Emilie Green; Jensen Web Site, online http://www.myheritage.dk/site-135511441/jensen. Herefter citeret som Jensen Web Site.
 • [S570] Johan Rehling Qvistgaard, "Nogle rettelser og tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Nogle rettelser og tilføjelser."
 • [S571] Klaus Villaume Kjærs stramtræ, online http://www.myheritage.dk/site-183195782/klaus-villaume-kjaers-stamtrae. Herefter citeret som Klaus Villaume Kjærs stamtræ.
 • [S572] Carl Frederik Thorsager, "Slekt," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Slekt."
 • [S573] Ellen Thorsager, "Slekt," e-mail til Carl Frederik Thorsager, 2013. Herefter citeret som "Slekt."
 • [S574] Helena Tjørnelund Christensen, "Udvidelse til stamtræ," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Udvidelse til stamtræ."
 • [S575] United States Public Records Index, online https://familysearch.org. Herefter citeret som United States Public Records Index.
 • [S576] Family Search, online https://familysearch.org. Herefter citeret som Family Search.
 • [S578] Carin Faaborg, "Tilføjelse og rettelse," e-mail til Michael Erichsen, 2013. Herefter citeret som "Tilføjelse og rettelse."
 • [S579] Albert Thomsen, Holbæk Købstads Historie (Holbæk: Holbæk Byraad, 1936-1942). Herefter citeret som Holbæks Historie.
 • [S580] Kildehøj Samlingen. I Mikael Horn: Horns slægter og lokalhistorie, online http://www.dacom.dk/. Herefter citeret som Herløv Kildehøj.
 • [S581] Viborg Historie, online http://viborghistorie.dk/. Herefter citeret som Viborg Historie.
 • [S582] Kirsten Green Hansen, "Forkert fødselsdato," e-mail til Michael Erichsen, 2014. Herefter citeret som "Forkert fødselsdato."
 • [S588] Christa Petersen, "Mange tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2014. Herefter citeret som "Mange tilføjelser."
 • [S589] Karen Margrethe Nielsen, "Tilføjelser," e-mail til Michael Erichsen, 2014. Herefter citeret som "Tilføjelser."
 • [S592] Keld Valther Sander, online http://www.sandermail.dk. Herefter citeret som Sander.
 • [S593] Knud Lundgaard Nielsen: Nielsen Family Tree, online http://www.myheritage.dk/site-family-tree-150425571/knud-lundgaard-nielsen?familyTreeID=1. Herefter citeret som Nielsen (MyHeritage).
 • [S594] Kaare Grodal: Min slægt, online http://www.grodal.dk/. Herefter citeret som Grodal.
 • [S595] Aner til Esther og Jørgen Kusk, online http://www.kusk-laursen.dk/. Herefter citeret som Kusk-Laursen.
 • [S597] Kristian Carøe, compiler, Den Danske Lægestand. Tilgængelig på http://www.wadschier.dk/medicinsk-historie/den-danske-laegestand/ (n.p.: n.pub.). Herefter citeret som Lægestanden 1900.
 • [S598] Ulla Larsen, "Tage Kristian Hansen," e-mail til Michael Erichsen, 2015. Herefter citeret som "Tage Kristian Hansen."
 • [S599] Ukendt household, Mandtalsliste, ukendt location, ukendt record info, ukendt repository ukendt repository address.
 • [S601] Valde Tor Hansens familie Web Site, online https://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?itemId=227657501-1-500004&action=showRecord. Herefter citeret som Valde Tor Hansens familie Web Site.
 • [S602] Ukendt title, ukendt repository, ukendt repository address.
 • [S603]
  Forrige udgave Næste udgave
  Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, ukendt repository, ukendt repository address.
 • [S605] Morten Svennson, "Svennson," e-mail til Michael Erichsen, 2016. Herefter citeret som "Morten Svennson."
 • [S606] Ukendt agency, Telefonbog (n.p.: n.pub.). Herefter citeret som Telefonbog.
 • [S607] Kaare Petersen: K56, online http://gen.k56.dk. Herefter citeret som K56.
 • [S608] Vilhelm Cohen, Krigen 1864 og de faldnes Minde (København: Gad, 1865). Herefter citeret som Krigen 1864.
 • [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat 1801-1894 (København: Antikvariat Richard Levin & Co., 1896-1897). Herefter citeret som Den Danske Landmilitæretat.
 • [S610] Ukendt household, ukendt record type, http://zornigahnen.blogspot.dk/2014/07/census-1840-brunsbuttel-dithmarschen.html, ukendt record info, ukendt repository ukendt repository address.
 • [S611] Lolland Stadsarkiv, online http://www.starbas.net. Herefter citeret som Lolland Stadsarkiv.
 • [S612] Michael Bach: Danske toldembedsmænd 1660-1864, online http://toldhistorie.blogspot.dk. Herefter citeret som Danske toldembedsmænd.
 • [S617] "Ukendt article title", Ingeniørens Ugeblad, online https://ing.dk/kulturarven/browse. Previously published in hard copy (n.p.: n.pub.). Hereinafter cited as Ingeniøren.
 • [S619] Niels-Aage.dk, online http://niels-aage.dk/. Herefter citeret som Niels-Aage.
 • [S631] Danish WW2 pilots, online http://www.danishww2pilots.dk/. Herefter citeret som Danish WW2 pilots.
 • [S634] Ukendt editor, editor, Svensk biografisk handbok (Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag). Herefter citeret som Svensk biografisk handbok.
 • [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Lundtofte.
 • [S636] Fynhistorie, online <https://fynhistorie.dis-danmark.dk>. Hereinafter cited as Fynhistorie.
 • [S637] Virgo, online <https://www.virgo-fyn.dk>. Hereinafter cited as Virgo.
 • [S638] Ukendt author, "ukendt article title", Personalhistorisk Tidsskrift.
 • [S640] Krak, compiler, Større gårde (n.p.: Krak, 1961). Herefter citeret som Større gårde.
 • [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, compiler, Magisterstat 1951 (n.p.: n.pub.). Herefter citeret som Magisterstat 1951.
 • [S650] Roskile Universitetscenter, online https://forskning.ruc.dk. Herefter citeret som RUC.
 • [S651] E. H. C. Mikkelsen, compiler, Dansk Skole-Stat (København: Arthur Jensens Forlag, 1933-1934). Herefter citeret som Dansk Skole-Stat.
 • [S655]

  Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt. Stamtavler over danske adelsslægter, samt familierne Holbek, Bruun og Santasilia.
  , online http://finnholbek.dk. Herefter citeret som Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt.
 • [S656] Begravelsesprotokoller, online https://kbharkiv.dk/. Herefter citeret som Begravelsesprotokoller.
 • [S657]
  Register over døde i Danmark 1943-1969
  , online https://dodsregister.dk/. Herefter citeret som Dødsregister.
 • [S659] Melanie Holst, "Ændringer til P. Villaumes efterslægt," e-mail , 2022.