Johanne Marie Gad1,2

K, #6996, f. 21 januar 1767, d. 12 januar 1842
Johanne Marie Gad
Senest redigeret=22 Feb 2023
Slægt=4
     Johanne Marie Gad blev født 21 januar 1767 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jensen Gad og Elisabeth Hansdatter Hammer. Johanne Marie Gad blev døbt 28 januar 1767 Vejby.3 Hun blev nævnt i skiftet efter Else Cathrine Gad mellem 8 juni 1837 og 6 oktober 1838.4
     Hun døde 12 januar 1842 i København i en alder af 74 år.
Far-Biologisk*Jørgen Jensen Gad f. 6 Jun 1717, d. 28 Dec 1786
Mor-Biologisk*Elisabeth Hansdatter Hammer f. 6 Dec 1734, d. 2 Okt 1808

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vallø Stift, Vallø, Bjæverskov, Præstø5
Folketælling1 februar 1801København6
Folketælling1 februar 1840Snaregade 9, København7

Kildehenvisninger

 1. [S63] Leo Swane, Blade af en familiekrønike (Slægten Swane) (København: August Bangs Forlag, 1972), Da Hans Swane efter sin Faders Død afsejlede i Marts 1781, bestod Negotien af 2 Assistenter og en Volontør. Han var 2den Assistent. Paa det næste Togt i April 1784 var han 1ste Assistent under en Supercargo. Endelig paa hans tredje Rejse i Januar 1787 var han den øverste, men kun med Assistentkarakter og under ham 2 Volontører og Assistentens Servitør; han fungerede aitsaa som Supercargo. Om end Hans Swane saaledes ikke naaede Titel af Supercargo, har han vel nok, navnlig paa den sidste Rejse, tjent ret godt, saa meget mere som han fra sit tidligere Ophold i China var særlig kendt med Forholdene der.

  Mellem de mange Rejser laa han hjemme Aaret over, men var formodentlig beskæftiget paa Asiatisk Kompagnis Kontorer. De mange Dødsfald i Familien har kastet Skygge over hans Ungdomsliv. Det havde været en bevæget Tid med store Forandringer; hans gamle Hjem var hævet, og han har sikkert følt det som en Lettelse at komme fra Mørket herhjemme til sollyse Strande. Han synes som ung at have sat Pris paa Pyntelighed. Han var jo sin Moders Søn, og det faldt saa naturligt som Medlem af Negotien, der altid skulde optræde med en vis Pragt. Det maa være fra den sidste Rejse han medbragte til sin Moder en mærkværdig, malet Gipsfigur i Legemsstørrelse af sig selv som Supercargo i Galadragt; Ansigtet var glat og fint, vistnok materielt ligt, men trods de livlige Farver dødt og uhyggeligt. Han bar Pisk med Haarpung og pudret, friseret Haar, Chapeaubas under Armen, langskødet, broderet Atlaskesvest, brun, afrundet Kjole med store, glimrende Knapper, fine Kniplinger i Kalvekrøset og for Hænderne, brune Knæbenklæder, hvide Silkestrømper og Sko med Guldspænder — ret en Gave efter Grandmamas Smag, som — da han efter sin Hjemkomst i Sommeren 1788 aflagde Besøg i Præstegaarden — opstilledes i hendes Dagligstue.

  Dette Sommerbesøg blev af afgørende Betydning for hans fremtidige Liv. Aaret forud var den 26aarige Johan Peter Gad blev kaldet til Sognepræst i Tingsted paa Falster. Han var en dygtig og begavet Mand, dengang ugift, og vi tør antage, at hans unge tyveaarige Søster Johanne Marie er fulgt med ham til Præstegaarden, ikke langt fra Torkildstrup2). Johanne Marie har sikkert hørt Grandmama berømme sin vidtberejste Søn. I hvert Fald blev Hans Swane 1788 forlovet med hende, og 14. Novbr. s. A. ansøgte han om Borgerbrev som Brygger i Kjøbenhavn, hvilket bevilgedes ham 2. Marts 1789, hvorpaa Brylluppet stod i Gads Præstegaard d. 10. Marts; han var da 36 Aar. Det var en brat Forandring i hele hans Levesæt, og efter Familietraditionen skyldtes den hende. Hun kunde nemlig ikke finde sig i den Tanke, at han den meste Tid skulde være borte fra sit Hjem; men han har vistnok ogsaa selv ret villig lyttet til hendes Forestillinger, thi Fremtidsudsigterne i Asiatisk Kompagni var for ham ikke længere saa gode som forhen. Negotiernes Antal blev mindre og mindre, og der kunde snart komme den Tid, hvor han kunde blive henvist til at søge til China som Overligger, hvad han som gift ikke kunde ønske, tilmed da Stillingen ingenlunde var ublandet behagelig, idet Faktoriets Embedsmænd altid var udsatte for megen Bagtalelse og for Mistanke fra Direktionens Side.

  ...

  Johanne Marie var af en dygtig Slægt, Datter af Præsten Jørgen Jensen Gad (1717—86). Hans Fader var Jens Hansen Færgemand (1690—1747), „velfornemme Kiøbmand og Borger“ i Svendborg. Da Sønnen i 1735 skulde til Kjøbenhavn for at dimitteres, slog han op i sin Bibel og traf Navnet Gad, som han antog. Han blev Stamfader til den vidtforgrenede Præste- og Embedsslægt af dette Navn. Han var fra 1753 til sin Død Præst i Tibirke og Vejby i Nordsjælland. Han var tre Gange gift; efterlod af andet Ægteskab en Datter Christiane, og af tredie med Elisabeth Hammer, Datter af Provst, Magister Hans Hammer i Helsinge, 17 Børn. Af disse kender vi Johan Peter Gad, en af de ældste, som blev Sognepræst i Tingsted paa Falster, hvor Hans Swane lærte hans tyveaarige Søster Johanne Marie at kende. I en Stamtavle over Slægten Gad nævnes hun sammen med sine Brødre, Præsterne Johan Peder Gad og Elieser Gad som i Besiddelse af saavel Aands- som Legemskræfter. De var voxede op ved det brusende Kattegat paa en Tid, da Sandflugten hærgede forfærdeligt i det ene af Sognene; Naturen præger jo Menneskene, og desuden var der for mange Børn i Præstegaarden til at de skulde blive forkælede, de maatte tidlig ud at staa paa egne Ben. Johanne Marie Gad gik ved sit Ægteskab med Hans Swane ind til en omfattende Virksomhed med stort Husvæsen, men ogsaa til gode økonomiske Kaar. Selv medbragte hun ingen anden Kapital end den, som ligger i lykkelige dygtige Gaver og en redebon Villie. Dog ikke blot i hendes Slægt, ogsaa i vor er Mindet bevaret om den forstandige Husmoder, der ved sin Ordenssans og Sparsommelighed, forenet med en lykkelig Rundhaandethed og Gæstfrihed gjorde Hjemmet hyggeligt. En anden Side af hendes Karakter træder frem i Ingemann’s „Levnedsbog“, hvor han som Dreng efter et Feriebesøg i Bryggergaarden har Indtryk af hende som den ungdommelige, livlige Tante.

  ...

  Johanne Marie Swane var som nævnt meget gæstfri og havde en stærk Følelse for Sammenhold i Slægten. Hendes Hus blev et Hjem for dem af hendes Søskende, der tidligt havde mistet Fædrehjemmet og som kom fremmede og hjælpeløse til Staden. I Modsætning til hendes talrige Slægt var Hans Swanes Slægt jo faatallig.

  ...

  Saa vidt vi kan se paa saa lang Afstand, havde Livet hidtil ligget lyst for min Bedstemoder Johanne Marie Swane. Hendes Mand havde styret Forretningerne, hun sit store Hus, og begge havde de set Børnene voxe til, sunde og glade. Nu stod hun ene, alt hvilede paa hendes Skuldre. Den ældste Søn, Lars, var kun 13 Aar. Her var ingen Støtte, og der var meget at tage Vare paa og overtænke — saa meget at det vel ogsaa i nogen Grad dulmede Smerten. Urolige Aar blev det for hende fra hendes Mands Død og langt frem i Tiden, lige til 1828.
  Efter sin Mand sad hun i uskiftet Bo, og Bryggergaardens Drift maatte hun foreløbig selv overtage. Det var vel heller ikke saa vanskeligt; men hvad der nok kunde ængste hende, som alle andre Bryggere, var at den Tid nærmede sig, da Lauget vilde blive hævet og Privilegierne fratagne dem. Der havde flere Aar været forhandlet derom, og i 1805 faldt Afgørelsen. Som Erstatning fik hver Brygger 4000 Rd. d. C. udbetalt af Staten, en dengang ikke ganske ringe Sum.

  ...

  Den Tømmerhandel, hendes Mand havde drevet, har hun sikkert maattet opgive. Tømmerpladsen er vistnok blevet lejet ud til en anden, saasnart det kunde lade sig gøre. Thi vi ser, at hun allerede i Mandtalslisten for næste Halvaar er sat ned fra 3 til 2 Portioner for Næring, saaledes som hendes Mand stod i Mandtalslisten før han blev Tømmerhandler; og da hun i det hele slap heldigt igennem de urolige Tider der paafulgte, tør man antage, at hun har faaet udbetalt den i Tømmerhandlen staaende Kapital, hvad der da har været en Lykke for hende, da alle 16 Tømmerpladser brændte under Bombardementet 1807.

  ...

  Hvordan min Farmoder klarede sig, véd jeg ikke, men klare sig gjorde hun. Allerede i August 1806 havde hun lejet Bryggeriet ud, i 1808 solgte hun det for 18000 Kurantdaler og 8000 Rdlrs. Udbetaling. I 1810 købte hun Gaarden Nr. 169 (nu Nr. 5) i St. Larsbjørnsstræde for 30,200 Rd., men allerede i 1811 solgte hun den for 45,000 Rdl. — sagtens kun tilsyneladende Avance.
 2. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), II. 17. Johanne Marie Gad, * 20. Jan. 1767, — d i Kbhvn. i Jan. 1842.
  gift 10. Marts 1789 Brygger og Tømmerhandler i Kbhvn. Hans Svane, tidligere Superkargo paa Kina, * 15. Marts 1753, — d 5. Juni 1803. (Søn af Koffardikaptajn og Kinafarer Lars Hansen Svane og Hustru Johanne Marie Harboe) |smlg. Ingemanns »Levnetsbog« Pag. 131.
  3 Sønner og 2 Døtre.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S61] Slægtsøgning Bornholm, online <https://www.bslf.dk/da/>, Nr. 1412.
  Side 440b. 1837. 8. juni.
       Else Cathrine Gad, jomfru, Rønne.
       6 søstre og 2 brødre.
       A: Marie Gad, enke efter afg. ?     Wienløv. Laugv: ?     Wienløv, konsul.
       B: Dorthe Gad, enke efter afg. ?     Hjorth, Rønne.
       C: Sara Gad, gm. ?     Lund, sognedegn, Aakirkeby.
       D: Johanne Marie Gad, enke efter afg. ?     Svane, brygger, København.
       E: Elsebeth Gad, enke efter afg. ?     Olsen, København.
       F: Anne Margrethe     ?, død var gift med afg. ?     Hjorth. ”Efterlader børn, men kan for tiden ikke opgives.”
       G: Elisas Gad, præst, Roskilde.
       H: Heino Gad, præst, død, Jylland. ”efterlader børn som ikke vides.”
  ---
  Nr. 1630.
  Side 533. 1838. 6. Okt.
       Else Cathrine Gad, jomfru, Rønne.
       6 søstre og 2 brødre.
       A: ?     ?, enke efter afg. Winsløv, sognepræst.
       B: ?     ?, enke efter afg. ?     Hjorth.
       C: ?     ?, gm. ?     Lund, degn.
       D: ?     ?, gm. Svane, København.
       E: ?     ?, enke efter afg. ?     Olsen.
       F: ?     ?, død, var enke efter afg. Hjortaas, Tolder.. 2 søn. 2 døt..
            1: Gregers Hjortaas, død. 2 søn.
                 a: Carl Johan Hjortaas.
                 b: Jørgen Gad Hjortaas.
            2: ?     Hjortaas, overtoldbetjent.
            3: Elsebeth      ?, enke efter afg. ?     Artondus.
            4: Marie Skive Hjortaas, gm. ?     Bogge, foged, Drammen.
       G: Elias Gad, præst.
       H: Heiner Gad, præst. Død. 6 søn, 2. døt.
            1: Ole Christian Lund Gad.
            2: Hans Melchers Bartolin Gad.
            3: Hans Svane Benevolin Gad.
            4: Lasse Provesten Gad.
            5: Rasmus Jørgen Gad.
            6: Knud Henning Aclontus Gad.
            7: Ane Margrethe Gad.
            8: Maren Elisabeth Rasmine Gad.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Maria Sophia Frederica v. Blokker, 24, Ugift, Husmoder, K, Frøken, Walløe Stift., 9, Opslag 173|4, 47, , C8614
  Johanne Maria Gad, 20, Ugift, Kammerjomfrue, K, , Walløe Stift., 9, Opslag 173|4, 48, , C8614.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Svane, 48, Gift, Husbonde, M, Brygger, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2726, 1, A5034
  Maria Gad, 35, Gift, hans Kone, K, , Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2727, 1, A5034
  Lars Svane, 11, Ugift, deres Børn, M, hos Forældrene, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2728, , A5034
  Elisabeth Svane, 9, Ugift, deres Børn, K, hos Forældrene, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2729, , A5034
  Jørgen Svane, 6, Ugift, deres Børn, M, hos Forældrene, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2730, , A5034
  Birgitte Svane, 4, Ugift, deres Børn, K, hos Forældrene, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2731, , A5034
  Marcus Svane, 1, Ugift, deres Børn, M, hos Forældrene, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2732, , A5034
  Lars Ingeman, 22, Ugift, hans Søstersøn, M, Student, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|36, , 2733, , A5034
  Jørgen Schmidt, 34, Ugift, Logerende, M, Fuldmægtig i Rente Kammeret, Frimands Kvarter, Matr. 123, 496, Opslag 27487|37, , 2734, , A5034.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Marie Svane, 74, Enke, Af deres Midler, Snaregade N. 9., Anden Sal, 1, 46, Opslag 6529|20, , 277, C7996
  Marie Hammer, 49, Enke, Af deres Midler, Snaregade N. 9., Anden Sal, 1, 46, Opslag 6529|20, , 278, C7996
  Marie Bork, 23, Ugift, Tjenestepige, Snaregade N. 9., Anden Sal, 1, 46, Opslag 6529|20, , 279, C7996.

Jørgen Gad1,2

M, #5400, f. 26 juni 1760, d. 22 april 1809
Senest redigeret=20 Feb 2023
Slægt=4
     Jørgen Gad var amtschirurgus i København.
     Jørgen Gad blev født 26 juni 1760, søn af Jørgen Jensen Gad og Elisabeth Hansdatter Hammer. Jørgen Gad blev døbt 3 juli 1760 Vejby, Holbo, Frederiksborg.3
     Jørgen blev gift 19 april 1785 i Vejby med Ane Madsdatter Stallerup.3
     Jørgen Gad og Ane blev skilt 20 marts 1795.
     Han døde af blodgang under Englandskrigen 22 april 1809 i Kongsvinger, Norge, i en alder af 48 år.
Far-Biologisk*Jørgen Jensen Gad f. 6 Jun 1717, d. 28 Dec 1786
Mor-Biologisk*Elisabeth Hansdatter Hammer f. 6 Dec 1734, d. 2 Okt 1808

Familie: Jørgen Gad og Ane Madsdatter Stallerup

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Prinsensgade 368, København4

Kildehenvisninger

 1. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), XII. Jørgen, f. 26. Juni 1760; var Amtschirurg i Kjbhvn., men blev senere forflyttet til Norge, — og d der som Batallions-Chirurg ved 1ste Ackerhusiske Infanteri-Regiment 22. April 1809.
  gift 20. Juli 1784 Anne Stalderup, f. — d —.
  gift anden Gang — i Norge — Anna Pauline Essendrop, f. 9. Juli 1763 og døbt 15. s. M. i Hole Kirke paa Ringerike, — d 14. Juni 1842. (D. af Gerhard Essendrop). Med hende havde han en Søn, A. —, som dog antog et andet Navn (Moderens Pigenavn?), men skal være d ung og uden Børn.
 2. [S60] Frantz Casper Kiær, compiler, Norges læger i det nittende aarhundrede (1800-1871) (Christiania, Norge: Alb. cammermeier, 1873), Gad, Jørgen, født ca. 1760, blev i Septbr. 1788 fra Kjøbenhavn sendt op til Fredrikshald for under krigen at gjøre tjeneste ved den norske armee; han var først ansat som escadronsfeltskjær ved Akershusiske Dragon-Regiment og i Octbr. 1788 som bataillonschirurg ved Christiansandske Grenaderbataillon.

  Den 9/10 1789 blev han antagen som bataillonschirurg ved 1ste Akershusiske Inf.-regiment og boede som sådan i 1790-94 på Hønefos og senere på gården Frognøen i Hole.

  Under krigen 1809 forrettede han som læge ved lazareterne på Kongsvinger, hvor han døde "efter en ligeså kort, som heftig sygdom" (formodentlig af blodgang) 22 april 1809.

  Gift 1) Juli 1785 Anne Madsdatter Stallerup, fra hvem han 20/3 1795 ifølge bevilling blev separeret [1]. Død i Kjbhvn. 18/3 1803.
  1 søn.

  2) 8/4 1799 Anne Pauline Essendrop, enke efter capellan til Rollag, Adam Gottlob Finchenhoff (død 1/5 1793), født 9/7 1763. Død 14/6 1842.

  Note 1: Hun blev i 1790 for tyveri dømt til 6 ugers arbeide i Kjøbenhavns Forbedringshus, var drikfældig og havde i det hele opført sig slet.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Gad, 27, Gift, M, Logerende, Amts Chirurgus, , Prinsensgade 368 Lit.B, 2467, 98, , 10395, 1, C1746
  Anne Stallerup, 23, Gift, K, hans Kone, , , Prinsensgade 368 Lit.B, 2467, 98, , 10396, 1, C1746.

Jørgen Jensen Gad1,2,3

M, #19, f. 6 juni 1717, d. 28 december 1786
Senest redigeret=22 Feb 2023
Slægt=4
     Jørgen Jensen Gad blev født 6 juni 1717 i Svendborg.
     Jørgen blev gift 22 september 1745 i Svendborg med Christiana Rosenberg.4
     Jørgen Jensen Gad mistede Christiana Rosenberg i 1746.4
     Jørgen blev gift august 1747 med Anna Margrethe Brolund.5
     Jørgen Jensen Gad mistede Anna Margrethe Brolund 4 november 1752.5
     Jørgen Jensen Gad var 10 maj 1753 Sogne Præst i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Jørgen blev gift 17 december 1753 med Elisabeth Hansdatter Hammer , datter af Hans Hansen Hammer.
Jørgen Jensen Gad indgår pensionsaftale med madam Fers 6 maj 1755.6
Jørgen Jensen Gad omtalt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.7 Han blev nævnt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.8
Jørgen Jensen Gad omtalt i skiftet efter Sara Hansdatter Hammer 19 juli 1771.9 Han blev nævnt i skiftet efter Sara Hammer 19 juli 1771.9
Jørgen Jensen Gad omtalt i skiftet efter Hans Hansen Hammer 1 september 1773.10 Han blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen Hammer 1 september 1773.10
     Han døde 28 december 1786 i Vejby i en alder af 69 år. Han blev begravet 3 januar 1787 fra Vejby.11
     Hans ejendele blev skiftet 19 marts 1787.12

Familie: Jørgen Jensen Gad og Christiana Rosenberg

Barn af Jørgen Jensen Gad og Anna Margrethe Brolund

Børn af Jørgen Jensen Gad og Elisabeth Hansdatter Hammer

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg13

Kildehenvisninger

 1. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 14. 10/5 1753 [Aastrup-S. 1/7 45, o. 25/8] Jørgen Jensen Gad, f. Svendbg. 17; F. J. Hansen, Færgemand, Kbmd. el. Skipper (maaskee begge Dele); M. Maria Pedersdtr.; St. Svendbg. 35, Bacc. 36; C. 12/5 38, h.; Cat. Kbh. Garn. K. 42; Pr. 73; 1 ~ Svendbg. Nic. K. 22/9 45 Christiane Rosenberg, † 46; F. Bgmstr. i Svendbg.; 1 S.; 2 ~ •/8 47 Anna Margrethe Melchiorsdtr. Brolund, † 4/11 52; F. M. B., Bgmstr. i Ærøskjøb.; 2 S., 3 D.; 3 ~ 17/12 53 Elisabeth Hansdtr. Hammer af Helsinge-V., f. 6/12 34, † Hasle p. Bornholm 2/10 08; 8 S., 9 D.; (altsaa med dem alle 3: 23 Børn); see Heino G. G. i Everdrup; Johan P. G. i Magleby p. M.; Elieser G., Andenpræst t. Roesk. Dk.; M. N. Hammer i Helsinge-V.; C. Winsløw i Povelsker; (Christen P. G. i Stouby-H.; J. G. Olsen i Vammen-B.-L.); [† 28/12 1786. Der fortælles, at han, tvivlraadig om, hvilket Stammenavn han for sin Optagelse ved Universitetet vilde antage, besluttede, at slaae op i sin Bibel og lade denne afgjøre Spørgsmaalet. Practisk dygtig og nidkjær].
  KUM II, s. 564, 568 (»Georgius Gad«, 21 år gl.); Kbg. Svendbg. Nic. K. (1736-1814), opsl. 133 (vielse).
 2. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 7 Jørgen Jensen Gad, søn af Jens Hansen, skipper i Svendborg, blev kateket ved København Garnison kirke, kaldet hertil 1745, gift første gang med Christiane Rosenberg, datter af borgmester Rosenberg i Svendborg. Hun døde i barselsseng med en søn. Gift anden gang med Anne Margrethe Brolund, datter af borgmester Brolund i Ærøskøbing.
  1753 blev han forflyttet til Vejby og Tibirke på Sjælland og kom i ægteskab med en datter af provst Hammer i Holbo herred.
  Han lever endnu.

  [Uddrag af Ribe Stift, Bispeembedet, Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-1769. Åstrup og Starup sogne]
 3. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), Jens Hansen Færgemand eller Philipsens, født 1685,,.' J, hvis Far skal have været Færgemand ved Grønsund, var »velfornemme Kjøbmand og Borger i Svendborg« (tidligere Købmand i Ærøskøbing), og blev begravet 8. Maj 1742 i St. Nikolaj Kirke, Svendborg, i mellemste Gang op mod Koret.

  Med sin Hustru Marie Petersdatter havde han blandt mange andre Børn Sønnen Jørgen Jensen, som fødtes i Svendborg 6. Juni 1717 og døbtes i St. Nikolaj Kirke 7de Søndag efter Trinitatis samme Aar.

  I Aaret 1735 blev han dimitteret fra Svendborg Skole af derværende Rektor Dr. Poul Matthias Bildsøe, i hvis Hus han i de sidste to Aar havde været optaget for at nyde privat Undervisning. I Tvivl om hvilket Stamnavn han efter Datidens Skik iblandt studerende vilde vælge, besluttede han at slaa op i sin Bibel og lade denne afgøre Spørgsmaalet. Her faldt hans Øjne paa Navnet Gad, som han derefter antog. Ordet betyder foruden Lykke (1ste Mose Bog 30, 11) ogsaa en Skare (1ste Mose Bog 49, 19) og »indeholder det da ligesom et Varsel om den Slægts Mangfoldighed, som nedstammer fra ham« (Bemærkning af Stiftsprovst Chr. S. Gad, IV. 3).

  Under Navnet Gad findes han anført i Universitetsfortegnelsen over Baccalaurei fra 1736. Dog maa han allerede 1734 antages at have ført Navnet Gad, thi paa Forsiden af en gammel Salmebog (i hvilken findes flere gamle Familieoptegnelser) er trykt med store Bogstaver J: G:, og paa Bagsiden 1734. (Salmebogen findes nu hos Enkefru Marie Gad, f. Gorm, V. 31-).

  I Maj 1738 tog han theologisk Embedsexamen med bedste Karakter og prædikede for Dimis 10. Marts 1741. Aaret efter blev han Kateket ved Garnisons Kirke i København, hvor ovennævnte Dr. Bildsøe imidlertid var bleven Præst. I denne Stilling forblev han 3% Aar, indtil han 1. Juli 1745 blev kaldet til Sognepræst for Aastrup og Starup Menigheder i Ribe Stift og 25. Aug. s. A. ordineret af Biskop Hans Adolph Brorson i Ribe.

  Den 22. Sep. 1745 blev han i Svendborg ægteviet til Christiana Rosenberg, »uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra Prædikestolen, i Huset«. (Datter af Borgemester Rosenberg i Svendborg): men hun døde allerede det følgende Aar efter at være nedkommet med en Søn, der ogsaa strax døde.

  I August 1747 indgik han derpaa Ægteskab med Anna Margrethe Brolund (Datter af Borgemester Melchior Berndt Brolund i Ærøskøbing). Med hende, der døde 4. Nov. 1752 — ligeledes i Barselseng —, havde han to Sønner og tre Døtre.

  Den 10. Maj 1753 kaldtes han til Sognepræst for Vejby og Tibirke Menigheder, Frederiksborg Amt, Sjælland, og ægtede 17. Dec. s. A. sin tredie Hustru Elsebeth Hammer, født 6. Dec. 173-1, død i Hasle paa Bornholm 2. Okt. 1808, — med hvem han havde 17 Børn. Hendes Forældre var: Magister Hans Hansen Hammer, f. i Nakskov 26. Maj 1695; Std. 1716; cand. theol. 1718; derefter Hører i København, men udenlands 1720—23; ordineret 21.Sept. 1729 efter at være beskikket til Kon- rektor i Aarhus og Sognepræst for Aaby Menighed; Sognepræst for Helsinge og Valby paa Sjælland 1. April 1740; Provst 1764; 1773; — og Hustru Else Cathrine Mikkelsdatter f. 1700, begravet 14. Feb. 1769; hun havde tidligere været gift med Magister Laurits Bartholin, øverste Kapellan ved Aarhus Domkirke og Sognepræst for Vejlby, død 1724, med hvem hun havde 3 Sønner og 1 Datter. Et Oliemaleri af Else Cathrine Hammer findes endnu i Familien (hos Konsul Sv. G. Gad, V. 65).

  Efter Svigerfaderens Død 1773 blev Jørgen Gad tillige Provst for Holbo Herred og virkede i disse sine Embeder med Nidkærhed og praktisk Dygtighed (fra 5. Nov. 1784 med Sønnen Johan Peter som sin Kapellan) til sin Død, Torsdagen 28. Dec. 1786 om Eftermiddagen Kl. 31/,.

  Provst Jørgen Gads Signet haves endnu (hos Enkefru Marie Gad, f. Gorm, V. 31.), og deri staar — uden om et dobbelt slynget J. G. — Indskriften: »POST NUBILA PHOEBUS« (»Efter Regn kommer Solskin«), hvilket altsaa paa en Maade kan betegnes som Slægtens Valgsprog.
 4. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930),
  Den 22. Sptbr. 1745 blev han i Svendborg ægteviet til Christiana Roseriberg, „uden foregaaende Trolovelse og Lysning fra Prædikestolen, i Huset“ (Datter af Borgemester Rosenberg i Svendborg), men hun døde allerede det følgende Aar efter at være nedkommen med en Søn, der strax fulgte Moderen.
 5. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), I August 1747 indgik han derpaa Ægteskab med Anna Margrethe Brolund, (D. af Borgemester Melchior Berndt Brolund i Ærøskjøbing). Med hende, der ligeledes døde i Barselseng 4. Novbr. 1752, havde 'han to Sønner og tre Døtre.
 6. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 2 Aftale om pension i Vejby. 6.5.1755, side 12.
  [Jørgen Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke indgår aftale om pension med Madam Fers med LV: [Engelbrecht] Jensen, birkedommer [i Kronborg distrikt].
 7. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].

  15 Bodil Marie Bering i Vejby, der døde 5.3.1766, side 128, 147.
  E: Christian Hansen Staal, degn i Vejby og Tibirke.
  Arvinger kendes ikke.
  Desuden nævnes:
  1 enkemandens afdøde mor "Trov" Pedersdatter Friis
  2 enkemandens søster Anne Hansdatter Staal g.m. Jens Riber, kommissionær i København.
  2 enkemandens 2 brødre, hvis navne ikke angives.
 8. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].
 9. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 24 Sara [Hansdatter] Hammer i Helsinge, der døde 19.7.1771, side 227.
  E: Morten [Nielsen] Hammer, adjungeret og succederende præst i Helsinge og Valby. B:
  1) Edvard Snedorff Hammer 6
  2) Anne Else Cathrine Hammer 4
  3) Sara Martine Hammer 3.
  FM:
  1 morfar Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  2 mosters mand Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke.
  Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1771.
  Samfrændeskifte 12.2.1772.
 10. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 27 Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby, der døde 1.9.1773, side 239, 283.
  Enkemand efter Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg. B:
  1) [Ingeborg Dorthe Hammer], død. E: de Place, krigsråd. 3B:
  a [Gotthilf Edvard de Place]
  b [Hans de Place]
  c [Eleonora Dorthe Cathrine de Place]
  2) Elisabeth Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  3) Sara [Hansdatter] Hammer, [skifte 19.7.1771 lbnr.24]. E: Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 3B:
  a [Edvard Snedorff Hammer]
  b [Anne Else Cathrine Hammer]
  c [Sara Martine Hammer]
  4) Anne Sofie Hammer g.m. Peder Klemp, degn i Allerslev
  5) Marie Hammer.
 11. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 12. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 49 Jørgen Jensen Gad, præst i Vejby og Tibirke. 19.3.1787, side 489, 502.
  E: Elisabeth Hammer.
  Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1787.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 1, 1, 1, Gad, Sogne Præst, 54, Gift, 3, Nej, Nej, , , 37, Gift, 1, , , FT-1771, 1,.
 14. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930),

  II. 13. Johan Peter Gad, * i Vejby 17. Aug. 1761; Std. fra Frederiksborg 1778; cand. theol. 1. Juli 1783; blev 5. Nov. 1784 beskikket til Kapellan p. p. paa sit Fødested hos Faderen indtil dennes Død, hvorefter han kaldtes til Tingsted Mngh. paa Falster 16. Marts 1787, for Magleby paa Møen 27. Novb. 1789; — f her 22. Jan. 1825.
  ~ 18. Marts 1789 Ane Cathrine Staal, døbt 3. Novb. 1769; 1 i Kbhvn. i April 1837. (Datter af Agent Diderik Staal, Købmand i Stubbekøbing og Hustru Karen Berrig). 2 Adoptivsønner III. 20—21.
 15. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 19. 22/10 1823 [Skjævinge-G. 31/10 09] Elieser Gad af Veiby-T., f. 11/7 71; St. Nykjøb. p. F. 90; C. 8/5 93, l.; Sp. Pedersker 31/10 94, o. 24/10; Rø 1/6 98; Hirschholm 8/1 06; ~ Kbh. Chrbg. Slotsk. 17/11 94 Søster Christiane Brun Stenersen, f. Fosnæs i Nummedalen (Namdal) 28/1 73, † Herslev v. Fred. 18/5 47; F. Peter Christian S., Cpt. i 1ste Trondhjemske nat. Inf. Rgmt., Eier af Seiersted; M. Elsa Svendsdtr. Falch; 7 S., 4 D.; see Christen P. G. i Stouby-H.; Isak M. B. G. i Kolding; Peter C. S. G. t. Kbh. Trin. K. r. Cap.; Jørgen G. i Gauerslund-V.; Theodor N. G. i Estvad-R.; Elieser T. G. i Darum-B.; H. L. R. Müller i Alslev-H.; [† 20/11 1838; E. 1/476 og S. 1/532].
  AaDB s. 82-83.

Marie Gad1

K, #6436, f. 2 januar 1758, d. 20 august 1841
Senest redigeret=20 Feb 2023
Slægt=4
     Marie Gad blev født 2 januar 1758 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jensen Gad og Elisabeth Hansdatter Hammer. Marie Gad blev døbt 10 januar 1758 Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
     Marie blev gift 27 marts 1781 i Vejby med Christian Jacobsen Winsløv , søn af Jacob Christensen Winsløv.2 Marie Gad blev nævnt i skiftet efter Else Cathrine Gad mellem 8 juni 1837 og 6 oktober 1838.3
     Hun døde 20 august 1841 i Rønne i en alder af 83 år.
Far-Biologisk*Jørgen Jensen Gad f. 6 Jun 1717, d. 28 Dec 1786
Mor-Biologisk*Elisabeth Hansdatter Hammer f. 6 Dec 1734, d. 2 Okt 1808

Barn af Marie Gad og Christian Jacobsen Winsløv

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), II. 10. Marie Gad, * 2. Jan. 1758, f 20. Aug. 1841 i Rønne.
  gift 27. Marts 1781 Christian Winsløv, der i de samme Dage (nemlig 23. Marts) blev ordineret til Missionær ved Egedesminde paa Grønland. * i Aalsted paa Sjælland 1752; Std. fra Frederiksborg Skole 1770; cand. theol. 25. Juli 1780; — kaldtes efter Hjemkomsten fra Grønland til Sognepræst for Povlsker paa Bornholm
  25. April 1788; f der 9. April 1812; (Søn af Degnen Jacob Winsløv og Elisabeth Stub).
  4 Sønner og 1 Datter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S61] Slægtsøgning Bornholm, online <https://www.bslf.dk/da/>, Nr. 1412.
  Side 440b. 1837. 8. juni.
       Else Cathrine Gad, jomfru, Rønne.
       6 søstre og 2 brødre.
       A: Marie Gad, enke efter afg. ?     Wienløv. Laugv: ?     Wienløv, konsul.
       B: Dorthe Gad, enke efter afg. ?     Hjorth, Rønne.
       C: Sara Gad, gm. ?     Lund, sognedegn, Aakirkeby.
       D: Johanne Marie Gad, enke efter afg. ?     Svane, brygger, København.
       E: Elsebeth Gad, enke efter afg. ?     Olsen, København.
       F: Anne Margrethe     ?, død var gift med afg. ?     Hjorth. ”Efterlader børn, men kan for tiden ikke opgives.”
       G: Elisas Gad, præst, Roskilde.
       H: Heino Gad, præst, død, Jylland. ”efterlader børn som ikke vides.”
  ---
  Nr. 1630.
  Side 533. 1838. 6. Okt.
       Else Cathrine Gad, jomfru, Rønne.
       6 søstre og 2 brødre.
       A: ?     ?, enke efter afg. Winsløv, sognepræst.
       B: ?     ?, enke efter afg. ?     Hjorth.
       C: ?     ?, gm. ?     Lund, degn.
       D: ?     ?, gm. Svane, København.
       E: ?     ?, enke efter afg. ?     Olsen.
       F: ?     ?, død, var enke efter afg. Hjortaas, Tolder.. 2 søn. 2 døt..
            1: Gregers Hjortaas, død. 2 søn.
                 a: Carl Johan Hjortaas.
                 b: Jørgen Gad Hjortaas.
            2: ?     Hjortaas, overtoldbetjent.
            3: Elsebeth      ?, enke efter afg. ?     Artondus.
            4: Marie Skive Hjortaas, gm. ?     Bogge, foged, Drammen.
       G: Elias Gad, præst.
       H: Heiner Gad, præst. Død. 6 søn, 2. døt.
            1: Ole Christian Lund Gad.
            2: Hans Melchers Bartolin Gad.
            3: Hans Svane Benevolin Gad.
            4: Lasse Provesten Gad.
            5: Rasmus Jørgen Gad.
            6: Knud Henning Aclontus Gad.
            7: Ane Margrethe Gad.
            8: Maren Elisabeth Rasmine Gad.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 4, Weybye Bye, 2, Elsebeth Gad født Hammer, 53, Enke, 1, Forrige Præste Enke, , Madmoder, FT-1787, 193,
  C1709, 5, Weybye Bye, 2, Else Cathrine Gad, 29, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 6, Weybye Bye, 2, Dorothea Gad, 23, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 7, Weybye Bye, 2, Elsebeth Gad, 22, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 8, Weybye Bye, 2, Jens Bartholin Gad, 18, Ugift, , , 'Paa Reisen til Ostindien', Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 9, Weybye Bye, 2, Sara Christiana Gad, 15, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 10, Weybye Bye, 2, Heino Gerhard Gad, 13, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 11, Weybye Bye, 2, Christian Winsløv, 34, Gift, 1, Missionarius Ordinatus, hiemkommen fra Grønland, , Svigersøn, FT-1787, 193,
  C1709, 12, Weybye Bye, 2, Maria Winsløv født Gad, 30, Gift, 1, , , hans hustru, FT-1787, 193,
  C1709, 13, Weybye Bye, 2, Anna Elisabeth Winsløv, 7, Ugift, , , , Deres Datter, FT-1787, 193,
  C1709, 14, Weybye Bye, 2, Jens Olsen, 22, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 15, Weybye Bye, 2, Niels Jensen, 20, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 16, Weybye Bye, 2, Jørgen Pedersen, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 17, Weybye Bye, 2, Søren Olsen, 16, Ugift, , , 'Krøbling', Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 18, Weybye Bye, 2, Niels Christensen, 13, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 19, Weybye Bye, 2, Kirsten Olsdatter, 26, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 20, Weybye Bye, 2, Gunild Pedersdatter, 23, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 21, Weybye Bye, 2, Johanne Andersdatter, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 22, Weybye Bye, 2, Helvig Skov, 15, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,.

Povel Matthias Gad1

M, #5411, f. 7 januar 1763, d. 30 januar 1763
Senest redigeret=20 Feb 2023
Slægt=4
     Povel Matthias Gad blev døbt 7 januar 1763 Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
     Han døde 30 januar 1763 i Vejby.
Far-Biologisk*Jørgen Jensen Gad f. 6 Jun 1717, d. 28 Dec 1786
Mor-Biologisk*Elisabeth Hansdatter Hammer f. 6 Dec 1734, d. 2 Okt 1808

Kildehenvisninger

 1. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), XIV. Poul Mathias, f. 30. Decbr. 1762, f 30. Jan. 1763.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Sara Christiane Gad1,2

K, #5439, f. 5 februar 1773, d. 18 september 1860
Senest redigeret=20 Feb 2023
Slægt=4
     Sara Christiane Gad blev født 5 februar 1773 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jensen Gad og Elisabeth Hansdatter Hammer. Sara Christiane Gad blev døbt 7 marts 1773 Vejby.3
     Sara blev gift 30 maj 1796 med Jens Lund.4 Sara Christiane Gad blev nævnt i skiftet efter Else Cathrine Gad mellem 8 juni 1837 og 6 oktober 1838.5
     Sara Christiane Gad mistede Jens Lund 29 marts 1849.
     Hun døde 18 september 1860 i Rønne i en alder af 87 år.
Far-Biologisk*Jørgen Jensen Gad f. 6 Jun 1717, d. 28 Dec 1786
Mor-Biologisk*Elisabeth Hansdatter Hammer f. 6 Dec 1734, d. 2 Okt 1808

Familie: Sara Christiane Gad og Jens Lund

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1801Moseby, Åstrup, Falsters Sønder, Maribo7
Folketælling18 februar 1834degnegården, Åker, Sønder, Bornholm8
Folketælling1 februar 1840degnegården, Åker, Sønder, Bornholm9
Folketælling1 februar 1845degnegården, Åker, Sønder, Bornholm10
Folketælling1 februar 1850Åkirkeby, Sønder, Bornholm11

Kildehenvisninger

 1. [S8] Anders Petersen, compiler, Sjællands Stifts Degnehistorie (København: N. C. Roms Forlagsforretning, 1899), Bornholm. Aaker Sogn.

  Jens Lund, f. i Brønshøj 1771, Faderen Degn, Stud. pr. 1788, Cand. theol., Skoleh. i Thorslunde, i Moseby paa Falster, Degn i Hasle-Rutsker 1805, her 1816, f 29/3 1 84 9; g. Sara Christiane Gad, døbt i Vejby 7/3 1773, f ls/9 1860, Datter af Provst Jørgen G. og Elisabeth Hammer.
 2. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), XXI. 21. Sara Christiane Gad, * i Feb. 1773; — d i Rønne 18. Sep. 1860.

  gift 30. Maj 1796 tidligere stud. theol. Jens Lund, dengang Skolelærer i Moseby paa Falster, derpaa Skolelærer forskellige andre Steder, og sidst Degn i Aaker paa Bornholm, hvor han d 29. Marts 1849. (Søn af Skolelærer Lund i Brønshøj paa Sjælland).
  7 Sønner og 2 Døtre.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S8] Anders Petersen, compiler, Sjællands Stifts Degnehistorie (København: N. C. Roms Forlagsforretning, 1899), Bornholm.
  Aaker Sogn.

  Jens Lund, f. i Brønshøj 1771, Faderen Degn, Stud. pr. 1788, Cand. theol., Skoleh. i Thorslunde, i Moseby paa Falster, Degn i Hasle-Rutsker 1805, her 1816, f 29/3 1 84 9; g. Sara Christiane Gad, døbt i Vejby 7/3 1773, f ls/9 1860, Datter af Provst Jørgen G. og Elisabeth Hammer.
 5. [S61] Slægtsøgning Bornholm, online <https://www.bslf.dk/da/>, Nr. 1412.
  Side 440b. 1837. 8. juni.
       Else Cathrine Gad, jomfru, Rønne.
       6 søstre og 2 brødre.
       A: Marie Gad, enke efter afg. ?     Wienløv. Laugv: ?     Wienløv, konsul.
       B: Dorthe Gad, enke efter afg. ?     Hjorth, Rønne.
       C: Sara Gad, gm. ?     Lund, sognedegn, Aakirkeby.
       D: Johanne Marie Gad, enke efter afg. ?     Svane, brygger, København.
       E: Elsebeth Gad, enke efter afg. ?     Olsen, København.
       F: Anne Margrethe     ?, død var gift med afg. ?     Hjorth. ”Efterlader børn, men kan for tiden ikke opgives.”
       G: Elisas Gad, præst, Roskilde.
       H: Heino Gad, præst, død, Jylland. ”efterlader børn som ikke vides.”
  ---
  Nr. 1630.
  Side 533. 1838. 6. Okt.
       Else Cathrine Gad, jomfru, Rønne.
       6 søstre og 2 brødre.
       A: ?     ?, enke efter afg. Winsløv, sognepræst.
       B: ?     ?, enke efter afg. ?     Hjorth.
       C: ?     ?, gm. ?     Lund, degn.
       D: ?     ?, gm. Svane, København.
       E: ?     ?, enke efter afg. ?     Olsen.
       F: ?     ?, død, var enke efter afg. Hjortaas, Tolder.. 2 søn. 2 døt..
            1: Gregers Hjortaas, død. 2 søn.
                 a: Carl Johan Hjortaas.
                 b: Jørgen Gad Hjortaas.
            2: ?     Hjortaas, overtoldbetjent.
            3: Elsebeth      ?, enke efter afg. ?     Artondus.
            4: Marie Skive Hjortaas, gm. ?     Bogge, foged, Drammen.
       G: Elias Gad, præst.
       H: Heiner Gad, præst. Død. 6 søn, 2. døt.
            1: Ole Christian Lund Gad.
            2: Hans Melchers Bartolin Gad.
            3: Hans Svane Benevolin Gad.
            4: Lasse Provesten Gad.
            5: Rasmus Jørgen Gad.
            6: Knud Henning Aclontus Gad.
            7: Ane Margrethe Gad.
            8: Maren Elisabeth Rasmine Gad.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 4, Weybye Bye, 2, Elsebeth Gad født Hammer, 53, Enke, 1, Forrige Præste Enke, , Madmoder, FT-1787, 193,
  C1709, 5, Weybye Bye, 2, Else Cathrine Gad, 29, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 6, Weybye Bye, 2, Dorothea Gad, 23, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 7, Weybye Bye, 2, Elsebeth Gad, 22, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 8, Weybye Bye, 2, Jens Bartholin Gad, 18, Ugift, , , 'Paa Reisen til Ostindien', Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 9, Weybye Bye, 2, Sara Christiana Gad, 15, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 10, Weybye Bye, 2, Heino Gerhard Gad, 13, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 11, Weybye Bye, 2, Christian Winsløv, 34, Gift, 1, Missionarius Ordinatus, hiemkommen fra Grønland, , Svigersøn, FT-1787, 193,
  C1709, 12, Weybye Bye, 2, Maria Winsløv født Gad, 30, Gift, 1, , , hans hustru, FT-1787, 193,
  C1709, 13, Weybye Bye, 2, Anna Elisabeth Winsløv, 7, Ugift, , , , Deres Datter, FT-1787, 193,
  C1709, 14, Weybye Bye, 2, Jens Olsen, 22, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 15, Weybye Bye, 2, Niels Jensen, 20, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 16, Weybye Bye, 2, Jørgen Pedersen, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 17, Weybye Bye, 2, Søren Olsen, 16, Ugift, , , 'Krøbling', Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 18, Weybye Bye, 2, Niels Christensen, 13, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 19, Weybye Bye, 2, Kirsten Olsdatter, 26, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 20, Weybye Bye, 2, Gunild Pedersdatter, 23, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 21, Weybye Bye, 2, Johanne Andersdatter, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 22, Weybye Bye, 2, Helvig Skov, 15, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Lund, 31, Gift, Husbonde, Skolelærer, Mosebye, Husmænd og inderste, 70, 8, , 287, 1, B8366
  Sara Christiane Gad, 28, Gift, Hans Kone, , Mosebye, Husmænd og inderste, 70, 8, , 288, 1, B8366
  Jørgen Gad, 4, Ugift, Deres Børn, , Mosebye, Husmænd og inderste, 70, 8, , 289, , B8366
  Janus Ellert, 1, Ugift, Deres Børn, , Mosebye, Husmænd og inderste, 70, 8, , 290, , B8366
  Karen Olsdatter, 19, Ugift, Tienestepige, , Mosebye, Husmænd og inderste, 70, 8, , 291, , B8366
  Margrete Pedersdatter, 18, Ugift, Tienestepige, , Mosebye, Husmænd og inderste, 70, 8, , 292, , B8366.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Lund, 64, Gift, M, Skolelærer og Kirkesanger, Degnegaarden, 2, 121, , 11, C0127
  Sara Christiane Gad, 61, Gift, K, hans Kone, Degnegaarden, 2, 121, , 12, C0127
  Sextus Filius Lund, 24, Ugift, M, deres Børn, Degnegaarden, 2, 121, , 13, C0127
  Alexine Cathrine Lund, 19, Ugift, K, deres Børn, Degnegaarden, 2, 121, , 14, C0127
  Jens Christian Lund, 7, Ugift, M, deres Sønnesøn, Degnegaarden, 2, 121, , 15, C0127
  Stine Jensdatter, 37, Ugift, K, Tjenestefolk, Degnegaarden, 2, 121, , 16, C0127
  Margrethe, 16, Ugift, K, Tjenestefolk, Degnegaarden, 2, 121, , 17, C0127.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Lund, 70, Gift, Sognedegn, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1658, C1948
  Sara Christiane Gad, 67, Gift, hans Kone, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1659, C1948
  Jens Christian Lund, 13, Ugift, Pleiebørn, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1660, C1948
  Hansine Ulrikke Lund, 11, Ugift, Pleiebørn, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1661, C1948
  Jens Andreas Floor, 24, Ugift, Hjælpelærer ved Aakirke Skole, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1662, C1948
  Peter Ibsen, 24, Ugift, Tjenestefolk, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1663, C1948
  Margrethe Hansdatter, 212, Ugift, Tjenestefolk, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1664, C1948
  Margrethe Kjerstine Holm, 28, Ugift, Spindepige, Degnegaarden, En Gaard, 1, 305, 151, , 1665, C1948.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Lund, 75, gift, Kirkesanger, København, Degnegaarden, 1, 2, Opslag 8296|6, 7, A0592
  Sara Christiane Gad, 73, gift, hans kone [Lars Lund], Husby Sogn - Frederiksborg Amt, Degnegaarden, 1, 2, Opslag 8296|6, 8, A0592
  Jens Christian Lund, 18, ugift, Plejebarn, Åkirkeby Købstad - Bornholms Amt, Degnegaarden, 1, 2, Opslag 8296|6, 9, A0592
  Hansine Ulrikke Lund, 16, ugift, Plejebarn, Hasle Købstad - Bornholms Amt, Degnegaarden, 1, 2, Opslag 8296|6, 10, A0592
  Niels Petersen, 25, ugift, Hjælpelærer ved Aakirkeby Skole, Viig Sogn - Holbæk Amt, Degnegaarden, 1, 2, Opslag 8296|6, 11, A0592
  Jens Christian Müller, 16, ugift, Tjenestedreng, Rønne Købstad - Bornholms Amt, Degnegaarden, 1, 2, Opslag 8296|6, 12, A0592
  Adamine Cicelie Catr. Bistrup, 25, ugift, Tjenestepige, Åkirkeby Købstad - Bornholms Amt, Degnegaarden, 1, 2, Opslag 8296|6, 13, A0592.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Sara Christiane Lund, født Gad, 77, Enke, K, lever af Pension, Sieland [Sjælland], 2. Qvarter, No. 59, 1, , 59, side 10, Kilde: FT1845, født i Husby Sogn, Frederiksborg Amt, 285, B2100
  Jens Christian Lund, 23, Ugift, M, Hendes Pleie Søn, Aakirkeby, 2. Qvarter, No. 59, 1, , 59, side 10, , 286, B2100
  Celie Catrine Bidstrup, 28, Ugift, K, Tjenestepige, Dito [Aakirkeby], 2. Qvarter, No. 59, 1, , 59, side 10, , 287, B2100.

Natalie Garben

K, #1209, f. 10 september 1820
Senest redigeret=8 Aug 2022
Slægt=0
     Natalie Garben var Husjomfru.
     Natalie Garben blev født 10 september 1820 i Ålborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ålborg1
Folketælling1 februar 1840Hals Ladegård, Holtet, Hals, Kær, Ålborg2
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Martin Garben, 53, Gift, M, Rebslagermester, Aalborg 3de Rode, En familie, 151, Opslag 3724|10, , 1718, B6292
  Dorthea Lund, 38, Gift, K, Hans kone, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1719, B6292
  Eline Garben, 19, Ugift, K, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1720, B6292
  Hans Garben, 15, Ugift, M, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1721, B6292
  Natalia Garben, 14, Ugift, K, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1722, B6292
  Christian Garben, 12, Ugift, M, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1723, B6292
  Johan Garben, 10, Ugift, M, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1724, B6292
  Anne Garben, 8, Ugift, K, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1725, B6292
  Frederick Garben, 6, Ugift, M, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1726, B6292
  Ludvig Garben, 3, Ugift, M, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1727, B6292
  Ferdinand Garben, 1, Ugift, M, Huusfaderens børn, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1728, B6292
  Anne Pedersdatter, 36, Ugift, K, Tienestepiger, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1729, B6292
  Maren Jensdatter, 25, Ugift, K, Tienestepiger, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1730, B6292
  Niels Christensen, 30, Ugift, M, Tienestekarl, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1731, B6292
  Peter Ravn, 30, Ugift, M, Rebslagersvende, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1732, B6292
  Peter Jensen, 24, Ugift, M, Rebslagersvende, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1733, B6292
  Carl Meier, 24, Ugift, M, Rebslagersvende, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1734, B6292
  Lars Hermansen, 24, Ugift, M, Rebslagersvende, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1735, B6292
  Lars Christensen, 21, Ugift, M, Rebslagerdrenge, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1736, B6292
  Johannes Erichsen, 18, Ugift, M, Rebslagerdrenge, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1737, B6292
  Søren Sørensen, 18, Ugift, M, Rebslagerdrenge, Aalborg 3de Rode, , 151, Opslag 3724|10, , 1738, B6292.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Carsten Andreas Færch, 44, gift, M, ejer af gaarden, Holtets distrikt, Hovedgaarden Hals Ladegaard, 1, 1, Opslag 5200|37, , 1339, A1670
  Annette Joachimine Færch, 36, gift, K, hans kone, Holtets distrikt, Hovedgaarden Hals Ladegaard, 1, 1, Opslag 5200|37, , 1340, A1670
  ...
  Natalie Garben, 20, ugift, K, Husjomfru, Holtets distrikt, Hovedgaarden Hals Ladegaard, 1, 1, Opslag 5200|37, , 1350, A1670.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1, Vejby, 1, Præstebolig, Michael Frederik Blichfelt, M, 55, Gift, Præst og sogneråd, husfader, , 1, Vreilev Sogn, Hjørring Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 2, Vejby, 1, Præstebolig, Marie Kirstine Hamman, K, 51, Gift, Hans Hustru, , 1, Roskilde, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 3, Vejby, 1, Præstebolig, Marie Vilhelmine Blichfelt, K, 20, Ugift, Deres datter, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 4, Vejby, 1, Præstebolig, Carl Julius Blichfelt, M, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 5, Vejby, 1, Præstebolig, Mette Sophie Blichfelt, K, 13, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 6, Vejby, 1, Præstebolig, Henrick Emil Blichfelt, M, 11, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 7, Vejby, 1, Præstebolig, Michael Fred. Hamman Blichfelt, M, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 8, Vejby, 1, Præstebolig, Niels August Varberg, M, 35, Ugift, Huuslærer, , 1, Christianshavn, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 9, Vejby, 1, Præstebolig, Natalie Garben, K, 29, Ugift, Husjomfru, , 1, Ålborg, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 10, Vejby, 1, Præstebolig, Mette Marie Hansen, K, 42, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Ålborg, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 11, Vejby, 1, Præstebolig, Johanne Pedersdatter, K, 28, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Hurup Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 12, Vejby, 1, Præstebolig, Peder Jørgensen, M, 48, Gift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 13, Vejby, 1, Præstebolig, Else Jørgensdatter, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 14, Vejby, 1, Præstebolig, Lars Nielsen, M, 31, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 15, Vejby, 1, Præstebolig, Knud Pedersen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 16, Vejby, 1, Præstebolig, Niels Jensen, M, 24, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 347,.

Niels Geertsen

M, #10972, f. 1805
Senest redigeret=15 Okt 2022
Slægt=1
     Niels Geertsen blev født i 1805 i Græsted, Holbo, Frederiksborg.

Børn af Niels Geertsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Græsted Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1840Aggebo, Græsted, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Græsted Overdrev, Græsted, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Aggebo, Græsted, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Geertsen, 28, Gift, M, (Arbeidsmand) Parcellist, Græsted Overdrev, Et Huus, 61, FKT-Protokol N. 31 S. 107, 966, C7447
  Karen Pedersdatter, 35, Gift, K, hans Kone, Græsted Overdrev, Et Huus, 61, FKT-Protokol N. 31 S. 107, 967, C7447
  Ane Gudmandsdatter, 7, Ugift, K, Deres Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 61, FKT-Protokol N. 31 S. 107, 968, C7447
  Grethe Kirstine Nielsdatter, 3, Ugift, K, Deres Børn, Græsted Overdrev, Et Huus, 61, FKT-Protokol N. 31 S. 107, 969, C7447.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Geertsen, 34, Gift, Parcellist, Aggeboe, et Huus, 1, 75, Opslag 5159|11, , 420, C3221
  Karen Pedersdatter, 41, Gift, hans Kone, Aggeboe, et Huus, 1, 75, Opslag 5159|11, , 421, C3221
  Ane Gudmandsdatter, 13, Ugift, Deres Børn, Aggeboe, et Huus, 1, 75, Opslag 5159|11, , 422, C3221
  Grethe Kirstine Nielsdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Aggeboe, et Huus, 1, 75, Opslag 5159|11, , 423, C3221
  Anders Nielsen, 6, Ugift, Deres Børn, Aggeboe, et Huus, 1, 75, Opslag 5159|11, , 424, C3221
  Rise Sophie Nielsdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Aggeboe, et Huus, 1, 75, Opslag 5159|11, , 425, C3221
  Hans Nielsen, 1, Ugift, Deres Børn, Aggeboe, et Huus, 1, 75, Opslag 5159|11, , 426, C3221.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Geertsen, 39, Gift, M, Parcelist, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], Græsted Overdrev, Et Huus, 1, 108, Opslag 6951|18, , 558, B3538
  Karen Pedersdatter, 46, Gift, K, hans Kone, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], Græsted Overdrev, Et Huus, 1, 108, Opslag 6951|18, , 559, B3538
  Grethe Kirst. Nielsdatter, 14, Ugift, K, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], Græsted Overdrev, Et Huus, 1, 108, Opslag 6951|18, , 560, B3538
  Anders Nielsen, 11, Ugift, M, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], Græsted Overdrev, Et Huus, 1, 108, Opslag 6951|18, , 561, B3538
  Rise Sophie Nielsdatter, 8, Ugift, K, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], Græsted Overdrev, Et Huus, 1, 108, Opslag 6951|18, , 562, B3538
  Hans Nielsen, 6, Ugift, M, deres Børn, H. i S. [Græsted sogn, Fborg amt], Græsted Overdrev, Et Huus, 1, 108, Opslag 6951|18, , 563, B3538.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Geertsen, 45, Enkemand, M, Lever af sit jordlod, husfader, Græsted Sogn, Græsted, Aggeboe, 1, , 109, Opslag 113920|13, , 555, C6738
  Grethe Jørgensen, 25, Ugift, K, Husholderske, Græsted Sogn, Græsted, Aggeboe, 1, , 109, Opslag 113920|13, , 556, C6738
  Oline Larsen, 1, Ugift, K, Hendes uægte barn, Græsted Sogn, Græsted, Aggeboe, 1, , 109, Opslag 113920|13, , 557, C6738
  Rise Nielsen, 13, Ugift, K, Husfaderens datter, Græsted Sogn, Græsted, Aggeboe, 1, , 109, Opslag 113920|13, , 558, C6738
  Anders Nielsen, 16, Ugift, M, Hans søn, Græsted Sogn, Græsted, Aggeboe, 1, , 109, Opslag 113920|13, , 559, C6738
  Hans Nielsen, 11, Ugift, M, Hans søn, Græsted Sogn, Græsted, Aggeboe, 1, , 109, Opslag 113920|13, , 560, C6738.

Ane Magdalene Sophie Gjede

K, #11127, f. 1809
Senest redigeret=22 Okt 2022
Slægt=0
     Ane Magdalene Sophie Gjede blev født i 1809.

Folketællinger og boliger

Flytning1 maj 1835Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra København1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Christian Gjede

M, #2143, f. cirka 1777, d. 22 september 1863
Senest redigeret=12 Nov 2022
Slægt=0
     Christian Gjede blev født cirka 1777 i København.
     Christian Gjede overtog skødet på Matr. 03 a, Drageroldgård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 21 april 1839.1
     Christian Gjede's skøde på Matr. 03 a, Drageroldgård, Ørby, Vejby, blev overtaget af Peder Sørensen 27 maj 1845.1
     Han døde 22 september 1863 i Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Han blev begravet 28 september 1863 fra Helsinge, Holbo, Frederiksborg.2

Børn af Christian Gjede og Anne Kirstine Andersdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 195.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 56, Gift, Jordbruger, , M, 510, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Maahr, 46, Gift, hans Kone, , K, 511, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Christiane Hendrijette Gede, 20, Ugift, Deres Børn, , K, 512, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Elise Kristine Gede, 7, Ugift, Deres Børn, , K, 513, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Vilhelm Hendrik Gede, 15, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 514, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederik Ferdinand Gede, 13, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 515, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Octavius Christoffer Gede, 11, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 516, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Carl Johan Gede, 9, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 517, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Lovise Gede, 7, Ugift, hendes Stedbørn, , K, 518, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Kirsten Andersdatter, 39, Ugift, Tyende, , K, 519, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 62, Gift, Gaardmand, , 1, 556, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole
  Frederikke Maahr, 50, Gift, hans Kone, , 1, 557, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole
  Elisabeth, 13, Ugift, Børn, , 1, 558, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole
  Johan, 10, Ugift, Børn, , 1, 559, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gjedde, 68, Gift, Halvgaard, Kjøbenhavn [København], , 1, M, 1233, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Frederikke Mohr, 55, Gift, hans Kone, Frederiksborg [Hillerød] !!, Evt. Frederiksberg, 1, K, 1234, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Octavia Magna Gjedde, 9, -, deres Datter, Kjøbenh: [København], , 1, K, 1235, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Johan Nicolai Gjedde, 16, -, en Søn, Søllerød, Kjøbh: Amt [Søllerød sogn, Københavns amt], , 1, M, 1236, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Johanne Kirstine Larsdatter, 15, -, Tjenestepige, Øreby, Weiby Sogn [Vejby sogn, Fborg amt], , 1, K, 1237, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt].
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 83, Enke(mand), , København, , Husfader. Aftægtsmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 143, 915, Et Hus, Valby Skoledistrikt, Lavø By
  Magna Gede, 24, Ugift, , København, , Hans Datterdatter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 143, 916, Et Hus, Valby Skoledistrikt, Lavø By
  Kirsten Larsen, 21, Ugift, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 143, 917, Et Hus, Valby Skoledistrikt, Lavø By.

Christopher Octavius Gjede

M, #11412, f. 4 april 1823
Senest redigeret=12 Nov 2022
Slægt=0
     Christopher Octavius Gjede blev født uden for ægteskab 4 april 1823 Valby, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 26 oktober 1823 Valby.1
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1843Helsingør, fra Vejby1
Folketælling1 februar 1870Frederiksberggade 11, København3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 56, Gift, Jordbruger, , M, 510, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Maahr, 46, Gift, hans Kone, , K, 511, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Christiane Hendrijette Gede, 20, Ugift, Deres Børn, , K, 512, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Elise Kristine Gede, 7, Ugift, Deres Børn, , K, 513, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Vilhelm Hendrik Gede, 15, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 514, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederik Ferdinand Gede, 13, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 515, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Octavius Christoffer Gede, 11, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 516, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Carl Johan Gede, 9, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 517, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Lovise Gede, 7, Ugift, hendes Stedbørn, , K, 518, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Kirsten Andersdatter, 39, Ugift, Tyende, , K, 519, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christoffer Oclavius Gede, 46, G, Husfader, M, Høker, Valby, Vester, Frederiksberggade, Kælder, 11, 22, Hovedliste, , 78, Lutheran, E1991
  Ane Dorthea Gede, 46, G, Husmoder, K, , Lund, Vester, Frederiksberggade, Kælder, 11, 22, Hovedliste, , 79, Lutheran, E1991
  Kirsten Jensen, 16, U, Slægtning, K, , Lund, Vester, Frederiksberggade, Kælder, 11, 22, Hovedliste, , 80, Lutheran, E1991
  August Frederik Vilhelm Gede, 12, U, Slægtning, M, , Røde Mølle. Herstedvester, Vester, Frederiksberggade, Kælder, 11, 22, Hovedliste, , 81, Lutheran, E1991.

Fredericha Lovise Gjede

K, #6685, f. 11 marts 1827
Senest redigeret=21 Feb 2023
Slægt=0
     Fredericha Lovise Gjede blev født uden for ægteskab 11 marts 1827 Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 1 april 1827 Valby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1 november 1835Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge3
Folketælling1 februar 1840Blegdamsvej 92, København4
Folketælling1 februar 1845Blegdamsvej 92, København5
Folketælling1 februar 1850Amaliegade 116, København6
Folketælling1 februar 1880København7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Stine Andersdatter.
  Udlagt barnefader Christian Gede i Laugø.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 56, Gift, Jordbruger, , M, 510, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Maahr, 46, Gift, hans Kone, , K, 511, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Christiane Hendrijette Gede, 20, Ugift, Deres Børn, , K, 512, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Elise Kristine Gede, 7, Ugift, Deres Børn, , K, 513, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Vilhelm Hendrik Gede, 15, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 514, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederik Ferdinand Gede, 13, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 515, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Octavius Christoffer Gede, 11, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 516, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Carl Johan Gede, 9, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 517, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Lovise Gede, 7, Ugift, hendes Stedbørn, , K, 518, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Kirsten Andersdatter, 39, Ugift, Tyende, , K, 519, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra tjeneste i Laugø hos Gede til Ørby, hvor Gede har købt gård, og hun tjener.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Frederik Baasse, 37, Gift, Strømpevæversvend, Udenbys Klædebo Kvt. 2, Blegdamsvej 92, Stue Etagen, 36, 20, Opslag 6541|33, , 2076, C9351
  Lise Frederike Gede, 30, Gift, hans Kone, Udenbys Klædebo Kvt. 2, Blegdamsvej 92, Stue Etagen, 36, 20, Opslag 6541|33, , 2077, C9351
  Amalie Baasse, 9, Ugift, deres Datter, Udenbys Klædebo Kvt. 2, Blegdamsvej 92, Stue Etagen, 36, 20, Opslag 6541|33, , 2078, C9351
  Frederike Gede, 13, Ugift, Konens Søster, Udenbys Klædebo Kvt. 2, Blegdamsvej 92, Stue Etagen, 36, 20, Opslag 6541|33, , 2079, C9351.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Fredrik Basse, 42, Gift, Strømpevæversvend, Kiøbenhavn, København, Blegdamveien nr. 92 C sidehuset, 14, 1, 262, , 2524, C3126
  Lise Gede, 35, Gift, hans kone, Helsinge sogn Kronborg amt, København, Blegdamveien nr. 92 C sidehuset, 14, 1, 262, , 2525, C3126
  Amalie Baasse, 7, Ugift, deres barn, Kiøbenhavn, København, Blegdamveien nr. 92 C sidehuset, 14, 1, 262, , 2526, C3126
  Christiane Baasse, 5, Ugift, deres barn, Kiøbenhavn, København, Blegdamveien nr. 92 C sidehuset, 14, 1, 262, , 2527, C3126
  Eduar Baasse, 4, Ugift, deres barn, Kiøbenhavn, København, Blegdamveien nr. 92 C sidehuset, 14, 1, 262, , 2528, C3126
  Frederike Gede, 18, Ugift, Husmoderens søster, Helsinge sogn Kronborg amt, København, Blegdamveien nr. 92 C sidehuset, 14, 1, 262, , 2529, C3126.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Tode Ræder, 33, Gift, M, oberstlieutenant og commandeur for 10. batt. infanteribataillon, kammerjunker, huusfader - for tiden med armeen, Norge, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2949, B5743
  Caroline Amalie Ræder, 41, Gift, K, hans kone, Altona, Holsten, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2950, B5743
  Georg Johan Frederik Ræder, 16, Ugift, M, skolediscipel, deres børn, Kjøbenhavn, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2951, B5743
  Juliane Anna Helena Ræder, 14, Ugift, K, deres børn, Kjøbenhavn, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2952, B5743
  Carl Gustav Waldemar Ræder, 13, Ugift, M, skolediscipel, deres børn, Kjøbenhavn, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2953, B5743
  Caroline Amalie Ræder, 12, Ugift, K, deres børn, Kjøbenhavn, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2954, B5743
  Franziska Marianne Margrethe Ræder, 9, Ugift, K, deres børn, Kjøbenhavn, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2955, B5743
  Oskar Alexander Ræder, 6, Ugift, M, deres børn, Kjøbenhavn, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|4, , 2956, B5743
  Poul Hansen, 40, Ugift, M, tjenstefolk, Hirchholm, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|5, , 2957, B5743
  Frederikke Louise Gede ??, 22, Ugift, K, tjenstefolk, Langö, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|5, , 2958, B5743
  Hanne Jensen, 29, Ugift, K, tjenstefolk, Kjøbenhavn, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|5, , 2959, B5743
  Sophie Amalie Thomsen, 35, Ugift, K, tjenstefolk, Præstøe, Amaliegade, Amaliegade 116, 1ste etage, 3, , 584, Opslag 115399|5, , 2960, B5743.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Sørensen, Gift, M, Kusk, Lolland, Udensbys Klædebo Kvarter, Baghus, stuen, 3, 4, 1857, 50, 20, 1857, Side 309, 577, 75 B, Lutheran, D4437
  Louise Frederikke Sørensen, [f. Gede], Gift, K, Hans hustru, Langø, Udensbys Klædebo Kvarter, Baghus, stuen, 44, 20, Side 309, 578, 75 B, Lutheran, D4437
  Carl Sørensen, Ugift, M, Deres søn, typograflærling, København, Udensbys Klædebo Kvarter, Baghus, stuen, 22, 20, Side 309, 579, 75 B, Lutheran, D4437
  Wilhelm Bernhard Sørensen, Ugift, M, Deres søn, Odense, Udensbys Klædebo Kvarter, Baghus, stuen, 20, 20, Side 309, 580, 75 B, Lutheran, D4437
  Frederik Otto Sørensen, Ugift, M, Deres søn, Odense, Udensbys Klædebo Kvarter, Baghus, stuen, 17, 20, Side 309, 581, 75 B, Lutheran, D4437
  Christoffer Sørensen, Ugift, M, Deres søn, København, Udensbys Klædebo Kvarter, Baghus, stuen, 12, 20, Side 309, 582, 75 B, Lutheran, D4437.

Frederik Ferdinand Gjede

M, #11254, f. 31 maj 1821
Senest redigeret=1 Nov 2022
Slægt=0
     Frederik Ferdinand Gjede blev født 31 maj 1821, søn af Christian Gjede og Anne Kirstine Andersdatter. Frederik Ferdinand Gjede blev døbt 21 oktober 1821. Han blev konfirmeret i 1836 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Pårup, Græsted, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1840Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 56, Gift, Jordbruger, , M, 510, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Maahr, 46, Gift, hans Kone, , K, 511, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Christiane Hendrijette Gede, 20, Ugift, Deres Børn, , K, 512, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Elise Kristine Gede, 7, Ugift, Deres Børn, , K, 513, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Vilhelm Hendrik Gede, 15, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 514, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederik Ferdinand Gede, 13, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 515, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Octavius Christoffer Gede, 11, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 516, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Carl Johan Gede, 9, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 517, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Lovise Gede, 7, Ugift, hendes Stedbørn, , K, 518, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Kirsten Andersdatter, 39, Ugift, Tyende, , K, 519, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Rasmus Hansen, 55, Gift, Gaardmand, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1252, C3221
  Johanne Larsdatter, 49, Gift, hans Kone, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1253, C3221
  Gjertrud Jepsdatter, 21, Ugift, Mandens Søsterdatter, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1254, C3221
  Christian Nielsen, 6, Ugift, Pleiebørn, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1255, C3221
  Christiane Pedersdatter, 14, Ugift, Pleiebørn, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1256, C3221
  Frederik Gede, 19, Ugift, Tjenestefolk, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1257, C3221
  Christian Georg He, 18, Ugift, Tjenestefolk, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1258, C3221
  Niels Larsen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1259, C3221
  Ane Larsdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Paarup Bye, en Gaard, 1, 86, Opslag 5159|31, , 1260, C3221.

Henrik Vilhelm Octavius Gjede

M, #5477, f. 18 maj 1819
Senest redigeret=1 Nov 2022
Slægt=0
     Henrik Vilhelm Octavius Gjede blev født uden for ægteskab 18 maj 1819 Tipperup Huse, Alsønderup, Strø, Frederiksborg. Han blev døbt 22 august 1819 Alsønderup, Strø, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret i 1834 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1 november 1835Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge4
Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1841Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ugift fruentimmer Kirstine Andersdatter af Tipperup.
  Udlagt barnefader Christian Gede Valby.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Uægte søn af Kirstine Andersdatter af Tipperup, Alsønderup, og Christian Gede, Laugø.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 56, Gift, Jordbruger, , M, 510, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Maahr, 46, Gift, hans Kone, , K, 511, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Christiane Hendrijette Gede, 20, Ugift, Deres Børn, , K, 512, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Elise Kristine Gede, 7, Ugift, Deres Børn, , K, 513, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Vilhelm Hendrik Gede, 15, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 514, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederik Ferdinand Gede, 13, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 515, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Octavius Christoffer Gede, 11, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 516, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Carl Johan Gede, 9, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 517, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Lovise Gede, 7, Ugift, hendes Stedbørn, , K, 518, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Kirsten Andersdatter, 39, Ugift, Tyende, , K, 519, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra tjeneste i Laugø hos Gede til Ørby, hvor Gede har købt gård, og hun tjener.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 473, Ørby, 95, en Gaard, Anne Kirstine, 45, Ugift, Huusholderske, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 474, Ørby, 95, en Gaard, Carl Octavius Wilhelm, 21, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 475, Ørby, 95, en Gaard, Carl Johan, 16, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 476, Ørby, 95, en Gaard, Julie, 5, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 477, Ørby, 95, en Gaard, Octavia Magna, 4, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Johan Carl Gjede

M, #9273, f. 20 marts 1825
Senest redigeret=27 Okt 2022
Slægt=0
     Johan Carl Gjede blev født uden for ægteskab 20 marts 1825 Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 4 oktober 1825 Valby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret i 1839 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1 november 1835Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge4
Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1844København, fra Vejby6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Stine Andersdatter. Udlagt barnefader Christian Gede i Laugø  Vejby
  Holbo
  Frederiksborg.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Kirstine Andersdatter. Udlagt barnefader gift mand Christian Gede af Valby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 56, Gift, Jordbruger, , M, 510, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Maahr, 46, Gift, hans Kone, , K, 511, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Christiane Hendrijette Gede, 20, Ugift, Deres Børn, , K, 512, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Elise Kristine Gede, 7, Ugift, Deres Børn, , K, 513, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Vilhelm Hendrik Gede, 15, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 514, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederik Ferdinand Gede, 13, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 515, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Octavius Christoffer Gede, 11, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 516, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Carl Johan Gede, 9, Ugift, hendes Stedbørn, , M, 517, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Frederikke Lovise Gede, 7, Ugift, hendes Stedbørn, , K, 518, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict
  Kirsten Andersdatter, 39, Ugift, Tyende, , K, 519, et Huus, Laugø, henhørende til Waldbye Skoledistrict.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra tjeneste i Laugø hos Gede til Ørby, hvor Gede har købt gård, og hun tjener.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 473, Ørby, 95, en Gaard, Anne Kirstine, 45, Ugift, Huusholderske, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 474, Ørby, 95, en Gaard, Carl Octavius Wilhelm, 21, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 475, Ørby, 95, en Gaard, Carl Johan, 16, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 476, Ørby, 95, en Gaard, Julie, 5, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 477, Ørby, 95, en Gaard, Octavia Magna, 4, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Johan Nicolai Gjede

M, #1695, f. 17 januar 1830, d. 6 maj 1883
Senest redigeret=11 Feb 2023
Slægt=0
     Johan Nicolai Gjede var Skovopsynsmand.
     Johan Nicolai Gjede blev født uden for ægteskab 17 januar 1830 Søllerød, Sokkelund, København.
     Han døde 6 maj 1883 i Kongens Lyngby, Sokkelund, København, i en alder af 53 år.
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1870Schalshuset, Kongens Lyngby, Sokkelund, København4
Folketælling1 februar 1880Kongens Lyngby, Sokkelund, København5

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 62, Gift, Gaardmand, , 1, 556, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole
  Frederikke Maahr, 50, Gift, hans Kone, , 1, 557, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole
  Elisabeth, 13, Ugift, Børn, , 1, 558, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole
  Johan, 10, Ugift, Børn, , 1, 559, en Gaard, Laugø, til Aagerup Skole.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gjedde, 68, Gift, Halvgaard, Kjøbenhavn [København], , 1, M, 1233, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Frederikke Mohr, 55, Gift, hans Kone, Frederiksborg [Hillerød] !!, Evt. Frederiksberg, 1, K, 1234, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Octavia Magna Gjedde, 9, -, deres Datter, Kjøbenh: [København], , 1, K, 1235, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Johan Nicolai Gjedde, 16, -, en Søn, Søllerød, Kjøbh: Amt [Søllerød sogn, Københavns amt], , 1, M, 1236, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Johanne Kirstine Larsdatter, 15, -, Tjenestepige, Øreby, Weiby Sogn [Vejby sogn, Fborg amt], , 1, K, 1237, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt].
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 572, Vejby, 115, Ørby, Anne Kirstine Andersdatter, K, 57, Ugift, Lever af husgerning, , 1, Mårum, , FT-1850, Side 362,
  C6743, 573, Vejby, 115, Ørby, Johan Nicolai Gede, M, 20, Ugift, Hendes søn, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 362,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Nicolai Gede, 40, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Sollerød Sogn København Amt, Kongens Lyngby. Lyngby Sogn, Schalshuset, , 205, Hovedliste opslag 48, , 842, Protestant, E2596
  Cathrine Gede, 36, G, Husmoder, K, , Tisvilde Frederiksborg Amt, Kongens Lyngby. Lyngby Sogn, Schalshuset, , 205, Hovedliste opslag 48, , 843, Protestant, E2596
  Carl Wilhelm Gede, 10, U, Søn, M, , Korsør, Kongens Lyngby. Lyngby Sogn, Schalshuset, , 205, Hovedliste opslag 48, , 844, Protestant, E2596
  Wilhelm Hendrik Gede, 8, U, Søn, M, , Korsør, Kongens Lyngby. Lyngby Sogn, Schalshuset, , 205, Hovedliste opslag 48, , 845, Protestant, E2596
  Ane Kirstine Gede, 5, U, Datter, K, , Roskilde, Kongens Lyngby. Lyngby Sogn, Schalshuset, , 205, Hovedliste opslag 48, , 846, Protestant, E2596
  Johanne Marie Gede, 3, U, Datter, K, , Lyngby Sogn København Amt, Kongens Lyngby. Lyngby Sogn, Schalshuset, , 205, Hovedliste opslag 48, , 847, Protestant, E2596
  udøbt dreng, 0, U, Søn, M, , Lyngby Sogn København Amt, Kongens Lyngby. Lyngby Sogn, Schalshuset, , 205, Hovedliste opslag 48, - Alder: Under 1 Aar, 848, Protestant, E2596.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Nicolai Gedde, 50, Gift, Skovopsynsmand, Husfader, M, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Lyngby, Et Hus, , 276, Kort 5003, , 1344, Lutheraner, C1033
  Chatarine Gedde, født Gudmandsen, 46, Gift, Hans Hustru, K, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt (Tisvilde), Lyngby, Et Hus, , 276, Kort 5003, , 1345, Lutheraner, C1033
  Anna Christine Gedde, 15, Ugift, Deres Datter, K, Lyngby Sogn, Københavns Amt, Lyngby, Et Hus, , 276, Kort 5003, , 1346, Lutheraner, C1033
  Marie Johanne Gedde, 13, Ugift, Deres Datter, K, Lyngby Sogn, Københavns Amt, Lyngby, Et Hus, , 276, Kort 5003, , 1347, Lutheraner, C1033
  Christian Peter Gedde, 10, Ugift, Deres Søn, M, Lyngby Sogn, Københavns Amt, Lyngby, Et Hus, , 276, Kort 5003, , 1348, Lutheraner, C1033
  Caroline Amalie Gedde, 8, Ugift, Deres Datter, K, Lyngby Sogn, Københavns Amt, Lyngby, Et Hus, , 276, Kort 5003, , 1349, Lutheraner, C1033.

Julie Marie Gjede

K, #363, f. 11 februar 1834
Senest redigeret=7 Feb 2023
Slægt=0
     Julie Marie Gjede blev født uden for ægteskab 11 februar 1834 København. Hun blev konfirmeret 28 april 1848 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning30 september 1848København, fra Ørby, Vejby4
Folketælling1 februar 1850Nørrebro 36 A, København5
Folketælling1 februar 1860Badstuestræde 10, København6
Folketælling1 februar 1880Kompagnistræde 13, København7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 473, Ørby, 95, en Gaard, Anne Kirstine, 45, Ugift, Huusholderske, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 474, Ørby, 95, en Gaard, Carl Octavius Wilhelm, 21, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 475, Ørby, 95, en Gaard, Carl Johan, 16, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 476, Ørby, 95, en Gaard, Julie, 5, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 477, Ørby, 95, en Gaard, Octavia Magna, 4, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 363, Ørby, 75, Et Huus, Anne Kirstine Nielsdat., K, 51, Ugift, Gaardeier og Huusholderske, 1, Maarum Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 364, Ørby, 75, Et Huus, Julie Marie !!, K, 11, Ugift, hendes Datter, 1, Kjøbhavn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 365, Ørby, 75, Et Huus, Octavia Magna !!, K, 8, Ugift, Barn fra Fødselstiftelsen, 1, Kjøbhavn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hjemme i Gjedes går i Ørby.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jakob Hagelund, 59, Gift, M, sekretair og førhen renteskriver under rentekammeret, huusfader, Bergen i Norge, Udenbys Klædebos Kvarter, Nørrebro 36 A4, første sal, 10, , 248, 97, , 1137, B6508
  Sophie Frederikke Charlotte født Reichhard, 49, Gift, K, hans kone, Kjøbenhavn, Udenbys Klædebos Kvarter, Nørrebro 36 A4, første sal, 10, , 248, 97, , 1138, B6508
  Wilhelmine Birgitte Kathrine Hegelund, 28, Ugift, K, deres datter, Do., Udenbys Klædebos Kvarter, Nørrebro 36 A4, første sal, 10, , 248, 97, , 1139, B6508
  Julie Marie Gede, 16, Ugift, K, tjenestepige, I Ørbye ved Frederiksborg, Udenbys Klædebos Kvarter, Nørrebro 36 A4, første sal, 10, , 248, 97, , 1140, B6508.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Christian Petersen, 32, Gift, Arbeidsmand. Husfader, Mand, , Lemvig, Badstuestræde, Matr. 120 No. 10, Baghuset, 2. Sal a, , 830, 1860, 105, , 3484, Lutheraner, D6293
  Julie Marie f. Gjedde, 26, Gift, hans Hustru, Kvinde, , Fredensborg, Badstuestræde, Matr. 120 No. 10, Baghuset, 2. Sal a, , 830, 1860, 105, , 3485, Lutheraner, D6293
  Ane Marie Nicoline, 6, Ugift, deres Barn, Kvinde, , Kjøbenhavn, Badstuestræde, Matr. 120 No. 10, Baghuset, 2. Sal a, , 830, 1860, 105, , 3486, Lutheraner, D6293
  Petrea Caroline, 3, Ugift, deres Barn, Kvinde, , Kjøbenhavn, Badstuestræde, Matr. 120 No. 10, Baghuset, 2. Sal a, , 830, 1860, 105, , 3487, Lutheraner, D6293
  Kirstine f. Andersen, 70, Enke(mand), Konens Moder, Kvinde, , Frdborg, Badstuestræde, Matr. 120 No. 10, Baghuset, 2. Sal a, , 830, 1860, 105, , 3488, Lutheraner, D6293.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Julie Marie Hansen, f. Gjede, Gift, Husmoder, K, , Orby, Frederiksborg Amt, Kompagnistræde 13, Baghus, 3.sal b, 1, 3, 1853, 45, , 51, 1866, Optællingliste side 38, , 182, 54, Lutheran, D4365
  Anne Nicoli Petersen, Ugift, Husmoders Datter af 1. ægteskab, K, Syning, København, Kompagnistræde 13, Baghus, 3.sal b, , , , 25, , 51, , Optællingliste side 38, , 183, 54, Lutheran, D4365
  Dagmar Eleonora Hansen, Ugift, Datter af 2. ægteskab, K, , København, Kompagnistræde 13, Baghus, 3.sal b, , , , 12, , 51, , Optællingliste side 38, , 184, 54, Lutheran, D4365
  Oline Petrea Hansen, Ugift, Datter af 2. ægteskab, K, , København, Kompagnistræde 13, Baghus, 3.sal b, , , , 10, , 51, , Optællingliste side 38, , 185, 54, Lutheran, D4365
  Emmeli Thora Hansen, Ugift, Datter af 2. ægteskab, K, , København, Kompagnistræde 13, Baghus, 3.sal b, , , , 8, , 51, , Optællingliste side 38, , 186, 54, Lutheran, D4365.

Octavia Magna Gjede

K, #364, f. cirka 1837
Senest redigeret=7 Feb 2023
Slægt=0
     Octavia Magna Gjede blev født cirka 1837 i København, datter af Christian Gjede og Anne Kirstine Andersdatter.
Far-Biologisk*Christian Gjede f. c 1777, d. 22 Sep 1863
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Andersdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Flytning16 oktober 1863Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Lystrup4
Folketælling1 februar 1870Slangerupgade, Hillerød5

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 473, Ørby, 95, en Gaard, Anne Kirstine, 45, Ugift, Huusholderske, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 474, Ørby, 95, en Gaard, Carl Octavius Wilhelm, 21, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 475, Ørby, 95, en Gaard, Carl Johan, 16, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 476, Ørby, 95, en Gaard, Julie, 5, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,
  C3228, 477, Ørby, 95, en Gaard, Octavia Magna, 4, Ugift, hendes Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 263,.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gjedde, 68, Gift, Halvgaard, Kjøbenhavn [København], , 1, M, 1233, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Frederikke Mohr, 55, Gift, hans Kone, Frederiksborg [Hillerød] !!, Evt. Frederiksberg, 1, K, 1234, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Octavia Magna Gjedde, 9, -, deres Datter, Kjøbenh: [København], , 1, K, 1235, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Johan Nicolai Gjedde, 16, -, en Søn, Søllerød, Kjøbh: Amt [Søllerød sogn, Københavns amt], , 1, M, 1236, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt]
  Johanne Kirstine Larsdatter, 15, -, Tjenestepige, Øreby, Weiby Sogn [Vejby sogn, Fborg amt], , 1, K, 1237, et Huus, Laugøe [i Valby skoledistrikt].
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Gede, 83, Enke(mand), , København, , Husfader. Aftægtsmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 143, 915, Et Hus, Valby Skoledistrikt, Lavø By
  Magna Gede, 24, Ugift, , København, , Hans Datterdatter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 143, 916, Et Hus, Valby Skoledistrikt, Lavø By
  Kirsten Larsen, 21, Ugift, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 143, 917, Et Hus, Valby Skoledistrikt, Lavø By.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Svend Nielsen, 37, G, Husfader, M, Værtshusholder, Bøtterup. Frederiksborg Amt, 1., , Slangerupgade, , , , , , , , , , , , , , 179, , 491, , , , Hovedliste side 149, , , , 2335, , , , , , , , , , , Lutheran, E2540
  Magna Olavia Nielsen, 34, G, Husmoder, K, , Laugø. Frederiksborg Amt, 1., , Slangerupgade, , , , , , , , , , , , , , 179, , 491, , , , Hovedliste side 149, tvivl om fødested, , , 2336, , , , , , , , , , , Lutheran, E2540
  Ida Petrine Elise Nielsen, 4, U, Barn, K, , Hillerød, 1., , Slangerupgade, , , , , , , , , , , , , , 179, , 491, , , , Hovedliste side 149, , , , 2337, , , , , , , , , , , Lutheran, E2540
  Natalia Frederikke Nielsen, 1, U, Barn, K, , Hillerød, 1., , Slangerupgade, , , , , , , , , , , , , , 179, , 491, , , , Hovedliste side 149, , , , 2338, , , , , , , , , , , Lutheran, E2540
  Ane Sophie Bendsen, 27, U, Tjenende, K, Pige, Grønholt. Frederiksborg Amt, 1., , Slangerupgade, , , , , , , , , , , , , , 179, , 491, , , , Hovedliste side 149, , , , 2339, , , , , , , , , , , Lutheran, E2540
  Bertha Hansigne Lassen, 18, U, Tjenende, K, Pige, Herløv Sogn. Frederiksborg Amt, 1., , Slangerupgade, , , , , , , , , , , , , , 179, , 491, , , , Hovedliste side 149, , , , 2340, , , , , , , , , , , Lutheran, E2540
  Jens Jacob Larsen, 29, U, Logerende, M, Sergent, Jellinge. Jylland, 1., , Slangerupgade, , , , , , , , , , , , , , 179, , 491, , , , Hovedliste side 149, , , , 2341, , , , , , , , , , , Lutheran, E2540.

Niels Bertelsen Gjølby1

M, #27, f. 14 januar 1810, d. 23 december 1883
Senest redigeret=7 Okt 2022
Slægt=0
     Niels Bertelsen Gjølby var Huuslærer og Cand. Theol.
     Niels Bertelsen Gjølby blev født 14 januar 1810 i Dalsgård præstegård, Tårup, Fjends, Viborg.
     Niels Bertelsen Gjølby var 30 december 1858 sognepræst i Årslev, Hald, Randers.
     Han døde 23 december 1883 i Randers i en alder af 73 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 2. 30/12 1858 [Hersom-B.-K. 15/7 50, o. 14/8] Niels Bertelsen Gjølbye af Vig-A., f. Dalsgd. Pg. 14/1 10; St. Vibg. 31; C. 17/1 39, l.; ~ 21/5 51 Franciska Maria Baadsgaard, f. 24/3 18; F. Fred. B., Pstmstr. i Mariager; M. Lovise Schüerer; 1 D.; [† 1883].
  Sixhøj nr. 1652.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1, Weiby, 1, Præstegaarden, Jeremias Müller, M, 62, Enkemand, Dr. phil. og Sognepræst, 2, Randers, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 2, Weiby, 1, Præstegaarden, Jens Müller, M, 13, Ugift, hans Børn, 2, Barrit Weile Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 3, Weiby, 1, Præstegaarden, Mathæus Müller, M, 10, Ugift, hans Børn, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 4, Weiby, 1, Præstegaarden, Christen Aastrup, M, 12, Ugift, hans Pleiesøn, 2, Greenaa, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 5, Weiby, 1, Præstegaarden, Niels Gjølby, M, 35, Ugift, Huuslærer og Cand. Theol., 2, Thorup Wib. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 6, Weiby, 1, Præstegaarden, Frederikke Eskilsen, K, 24, Ugift, Huusjomfrue, 2, Allerød Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 7, Weiby, 1, Præstegaarden, Anders Jensen, M, 22, Ugift, Tjenestekarl, 2, Weiby Sogn Frederb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 8, Weiby, 1, Præstegaarden, Mette Hans Datter, K, 28, Ugift, Tjenestepige, 2, Weiby Sogn Frederb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 9, Weiby, 1, Præstegaarden, Peter Müller, M, 29, Ugift, Forpagter af Præsteg. Jordene, 2, Barrith Weile Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 10, Weiby, 1, Præstegaarden, Ida Marie Sønnichsen, K, 32, Ugift, Huusjomfrue, 2, Horslev Weile Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 11, Weiby, 1, Præstegaarden, Lars Nielsen, M, 25, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 12, Weiby, 1, Præstegaarden, Søren Jensen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 13, Weiby, 1, Præstegaarden, Anders Mortensen, M, 17, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 14, Weiby, 1, Præstegaarden, Bodil Sørens Dat, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 15, Weiby, 1, Præstegaarden, Johannes Andersen, M, 25, Ugift, Tjenestefolk, 2, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,.

Marie Glædendahl

K, #5072, f. 10 juli 1886
Senest redigeret=5 Maj 2021
Slægt=0
     Marie Glædendahl blev født 10 juli 1886.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1906Avlegård, Gård nr. 8, Matr. 12 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 375, 9, Avlegaard 12 a, Jens Olsen, M, 50, Gift, Landbrug, Husfader, 4-2-1855, 1855, FT-1906, 33,
  S0178, 376, 9, Avlegaard 12 a, Jensine Olsen, K, 48, Gift, , Husmoder, 20-7-1857, 1857, FT-1906, 33,
  S0178, 377, 9, Avlegaard 12 a, Kristine Olsen, K, 16, Ugift, , Barn, 3-3-1889, 1889, FT-1906, 33,
  S0178, 378, 9, Avlegaard 12 a, Karl Kr. Olsen, M, 14, Ugift, , Barn, 7-5-1891, 1891, FT-1906, 33,
  S0178, 379, 9, Avlegaard 12 a, Marie Glædendahl, K, 19, Ugift, , Tjenestepige, 10-7-1886, 1886, FT-1906, 33,.

Hanne Marie Glædesdahl

K, #4587, f. 11 november 1860, d. 23 januar 1922
Senest redigeret=22 Maj 2022
Slægt=1
     Hanne Marie Glædesdahl blev født 11 november 1860 i Glædesdahl, Rødkilde, Søborg, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 16 december 1860 Søborg, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret i 1875 i Søborg.
     Hanne blev gift 15 maj 1883 i Søborg med Niels Peter Christensen , søn af Christen Pedersen og Laurine Hansdatter.
     Hun døde 23 januar 1922 i Strandbjerggård, Matr. 09 q, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 61 år. Hun blev begravet 31 januar 1922 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Børn af Hanne Marie Glædesdahl og Niels Peter Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hans Nielsen og Laurine Larsdatter, Rødkilde.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 456, Vejby By, 16, Gaard Matr. 6b, Niels Peter Kristensen, M, 30, Gift, Landbruger, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 23,
  C5799, 457, Vejby By, 16, Gaard Matr. 6b, Hanne Marie Glædesdal, K, 28, Gift, , , Husmoder, Rødkilde, Folkekirken, , FT-1890, 23,
  C5799, 458, Vejby By, 16, Gaard Matr. 6b, Armand Kristensen, M, 6, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 23,
  C5799, 459, Vejby By, 16, Gaard Matr. 6b, Leonora Kristensen, K, 2, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 23,
  C5799, 460, Vejby By, 16, Gaard Matr. 6b, Viggo Hansen, M, 15, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 23,
  C5799, 461, Vejby By, 16, Gaard Matr. 6b, Sine Nielsen, K, 16, Ugift, , , Tjenestepige, Græsted Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 23,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 387, Vejby, 1, 6h, Niels P Christiensen, M, G, Jordbruger, jæger, fisker, Husfader, -, Folkekirken, , , , 18590221, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 388, Vejby, 1, 6h, Hanne Marie født Glædsdal, K, G, , Husmoder, -, Folkekirken, , 1883, , 18601111, Søborg Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 389, Vejby, 1, 6h, Hermann Christensen, M, U, Tjenestekarl, Barn, -, Folkekirken, , , , 18850514, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 390, Vejby, 1, 6h, Nikolaj Christensen, M, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 18941111, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 391, Vejby, 1, 6h, Kristian Christensen, M, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 18960319, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 392, Vejby, 1, 6h, Armand Christensen, M, U, Arbejder ved jordbruget, Barn, Rødkilde Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18830719, , FT-1901, Tillægsliste,
  D7013, 393, Vejby, 1, 6h, Eleonora Christensen, K, U, Arbejder ved jordbruget, Barn, Rødkilde Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18880104, , FT-1901, Tillægsliste,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 232, 1, 16d. 17d., Niels P Christensen, M, 46, Gift, Jordbruger, Gaarman, 21-2-1859, 1859, FT-1906, 23,
  S0178, 233, 1, 16d. 17d., Hanne Maren Christensen, K, 45, Gift, Jordbruger, Husmoder, 11-11-1860, 1860, FT-1906, 23,
  S0178, 234, 1, 16d. 17d., Arman C. Christensen, M, 22, Ugift, Landarbejder, Barn, 19-7-1883, 1883, FT-1906, 23,
  S0178, 235, 1, 16d. 17d., Herman L. Christensen, M, 20, Ugift, Landarbejder, Barn, 14-5-1885, 1885, FT-1906, 23,
  S0178, 236, 1, 16d. 17d., Leonora Christensen, K, 18, Ugift, Syerske, Barn, 4-1-1888, 1888, FT-1906, 23,
  S0178, 237, 1, 16d. 17d., Nickolaj Christensen, M, 11, Ugift, , Barn, 11-11-1894, 1894, FT-1906, 23,
  S0178, 238, 1, 16d. 17d., Christjan Christensen, M, 9, Ugift, , Barn, 19-3-1896, 1896, FT-1906, 23,.

Nielss Glød

M, #9131, f. før 1480
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Nielss Glød blev født før 1480.
     Nielss Glød var cirka 1500 gårdejer i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

 1. [S40] H. Knudsen, "Tre Documenter [fra begyndelsen og midten af det 16. arhundrede], vedkommende Trygge eller Try Herred i Siælland [til belysning af jurisdiktionel inddeling]. Fortegnelse over rige Mænd i Try herred, d. v. s. Strø, Holbo og Lynge Herreder.", Nye Danske Magazin 2, VI (1752): Nielss Glød i Mynge 200.

Arine Sophie Greiersen

K, #1078, f. 24 december 1799, d. 22 marts 1872
Senest redigeret=2 Okt 2022
Slægt=0
     Arine Sophie Greiersen blev født 24 december 1799 i Hyskenstræde 35, København, datter af Hans Christian Greiersen. Arine Sophie Greiersen blev døbt 12 januar 1800 Helligånds Kirke, København.
     Hun døde 22 marts 1872 i Skolen, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 72 år.1 Hun blev begravet 27 marts 1872 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Hans Christian Greiersen f. 25 Mar 1762, d. Okt 1821

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801København3
Folketælling18 februar 1834Østergade, Frederikssund4
Folketælling1 februar 1845Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1855Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1860Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1870Skolen, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enke efter portbetjent Almind i Frederikssund
  Datter af guldsmed i København, senere portbetjent i Frederikssund Greiersen
  F i København, d i Vejby Skole.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Grejersen, 41, Gift, Guldsm.Mester, 1, , 767, Matr. 35, Strand Kvarter
  Anne Falk, 38, Gift, g Chr.Grejersen, 1, , 768, Matr. 35, Strand Kvarter
  Terkel Grejersen, 3, Ugift, Fader Chr.G., , , 769, Matr. 35, Strand Kvarter
  Arine Grejersen, 1, Ugift, Fader Chr.G., , , 770, Matr. 35, Strand Kvarter
  Anne M. Kifer, 17, Ugift, Tj. Pige, , , 771, Matr. 35, Strand Kvarter
  Johan Winter, 18, Ugift, Guldsm.Sv., , , 772, Matr. 35, Strand Kvarter
  Jochum Gerhardt, 24, Gift, Kleinsm.Mester, 1, , 773, Matr. 35, Strand Kvarter
  Mette Jørgensen, 25, Gift, g J.Gerhardt, 1, , 774, Matr. 35, Strand Kvarter
  Johan Gerhardt, 2, Ugift, Fader Jochum G., , , 775, Matr. 35, Strand Kvarter
  Christian Søderberg, 21, Ugift, Smedesv., , , 776, Matr. 35, Strand Kvarter
  Bendt Jensen, 19, Ugift, Smedelærl., , , 777, Matr. 35, Strand Kvarter.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Lovise Olsen, 40, Enke, K, Enke efter bager Hillebrant, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 274, , 329, C0818
  Hanne Hillebrandt, 17, -, K, Hendes børn, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 274, , 330, C0818
  Nore Hillebrandt, 13, -, K, Hendes børn, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 274, , 331, C0818
  Fridts Hillebrandt, 8, -, M, Hendes børn, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 274, , 332, C0818
  Carl Hillebrandt, 1, -, M, Hendes børn, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 274, , 333, C0818
  Arine Greiersen, 32, Enke, K, Logie hos Huusmoderen, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 275, , 334, C0818
  Poul Larsen, 60, Gift, M, Bagersvend, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 275, , 335, C0818
  Peter Hillebrandt, 16, -, M, Læredreng, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 275, , 336, C0818
  Bodel Madsdatter, 19, Ugift, K, Tienestepige, Frederikssund Købstad, Østergade, 32 a, 275, , 337, C0818.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1074, Unnerup, 5, Skolen, Jens Lundz, M, 36, Gift, Skolelærer, 1, Aalborg, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1075, Unnerup, 5, Skolen, Sophie Greiersen, K, 35, Gift, hans Kone, 1, Værløse Sogn Kjbhv. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1076, Unnerup, 5, Skolen, Arine Greiersen, K, 44, Enke, har Pension, 1, Frederikssund, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1077, Unnerup, 5, Skolen, Ellen Hansdatter, K, 21, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1130, Vejby, 44, Unnerup, Jens Lundt, M, 41, Gift, Skolelærer og husfader, , 1, Ålborg, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1131, Vejby, 44, Unnerup, Sophia Gregersen, K, 41, Gift, Hans Hustru, , 1, Værløse Sogn, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1132, Vejby, 44, Unnerup, Hans Lundt, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1133, Vejby, 44, Unnerup, Arine Gregersen, K, 50, Enke, Portbetjentenke, , 1, København, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1134, Vejby, 44, Unnerup, Ane Pedersdatter, K, 17, Ugift, Tjenestepige, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 217, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Jens Lundt, M, 46, G, Aalborg, Skolelærer Huusfader, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 217,
  E2695, FT-1855, 218, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Sophia f. Greiersen, K, 46, G, Værløse, Københavns Amt, Hans Kone, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, Født på Jonstrup Seminarium, 218,
  E2695, FT-1855, 219, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Arine f. Greiersen, K, 56, E, København, Huusmoders Søskendebarn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218. Først overstreget, senere genindført., , 219,
  E2695, FT-1855, 220, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Hans Lundt, M, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 220,
  E2695, FT-1855, 221, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Jacob Lundt, M, 5, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 221,
  E2695, FT-1855, 222, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Johanne Berthelsdatter, K, 17, U, Sverige, Tjenestepige, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 222,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 999, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Jens Lundt, Mand, 51, Gift, , , Husfader. Skolelærer, Aalborg, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1000, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Sophie Greiersen, Kvinde, 51, Gift, , , Hans Kone, Værløse Sogn, Københavns Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1001, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Hans Lundt, Mand, 13, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1002, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Jacob Lundt, Mand, 10, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1003, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Arine Greiersen, Kvinde, 61, Enke(mand), , , Husmoders Familie, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1004, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Margrethe Pedersen, Kvinde, 15, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 371, Vejby, 84, Skolen, Jens Hansen Lundt, M, 60, G, Skolelærer, Husfader, Aalborg, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 372, Vejby, 84, Skolen, Sophie Elisabeth Greiersen, K, 60, G, , Husmoder, Jonstrup. Københavns Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 373, Vejby, 84, Skolen, Jacob Christian Lund, M, 19, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 374, Vejby, 84, Skolen, Anine Sophie Almind, K, 69, E, , Slægtning, København, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 375, Vejby, 84, Skolen, Hanne Margrethe Hansen, K, 21, U, , Tjenestepige, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,.

Bolette Cathrine Elisabeth Greiersen1

K, #4779, f. 26 juni 1801, d. 24 februar 1877
Senest redigeret=17 Sep 2022
Slægt=0
     Bolette Cathrine Elisabeth Greiersen blev født 26 juni 1801, datter af Hans Christian Greiersen.
     Hun døde 24 februar 1877 i en alder af 75 år.
Far-Biologisk*Hans Christian Greiersen f. 25 Mar 1762, d. Okt 1821

Barn af Bolette Cathrine Elisabeth Greiersen

Kildehenvisninger

 1. [S18] Anders Petersen, editor, Den jonstrupske stat : personalhistoriske meddelelser om Det Kgl. Blaagaard-Jonstrupske Seminariums lærere og dimittender 1790-1884
  (København: Gad, 1884), Bolette Cathrine Greiersen, f. 24/6 1800, Søster til Nr. 378.
  B., se Nr. 28, 395, 705 o. flg.

Hans Christian Greiersen

M, #3912, f. 25 marts 1762, d. oktober 1821
Senest redigeret=17 Sep 2022
Slægt=0
     Hans Christian Greiersen var kobbersmedemester i København, senere økonom på Jonstrup Seminarium.
     Hans Christian Greiersen blev født 25 marts 1762 i Tønder.
     Han døde oktober 1821 i en alder af 59 år.

Børn af Hans Christian Greiersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801København1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Grejersen, 41, Gift, Guldsm.Mester, 1, , 767, Matr. 35, Strand Kvarter
  Anne Falk, 38, Gift, g Chr.Grejersen, 1, , 768, Matr. 35, Strand Kvarter
  Terkel Grejersen, 3, Ugift, Fader Chr.G., , , 769, Matr. 35, Strand Kvarter
  Arine Grejersen, 1, Ugift, Fader Chr.G., , , 770, Matr. 35, Strand Kvarter
  Anne M. Kifer, 17, Ugift, Tj. Pige, , , 771, Matr. 35, Strand Kvarter
  Johan Winter, 18, Ugift, Guldsm.Sv., , , 772, Matr. 35, Strand Kvarter
  Jochum Gerhardt, 24, Gift, Kleinsm.Mester, 1, , 773, Matr. 35, Strand Kvarter
  Mette Jørgensen, 25, Gift, g J.Gerhardt, 1, , 774, Matr. 35, Strand Kvarter
  Johan Gerhardt, 2, Ugift, Fader Jochum G., , , 775, Matr. 35, Strand Kvarter
  Christian Søderberg, 21, Ugift, Smedesv., , , 776, Matr. 35, Strand Kvarter
  Bendt Jensen, 19, Ugift, Smedelærl., , , 777, Matr. 35, Strand Kvarter.

Sophie Elisabeth Greiersen

K, #1080, f. 18 august 1809, d. 12 april 1899
Senest redigeret=15 Mar 2023
Slægt=0
     Sophie Elisabeth Greiersen blev født 18 august 1809 i Jonstrup Seminarium, København, datter af Hans Christian Greiersen.1
     Sophie Elisabeth Greiersen var i 1835 lærer i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Sophie blev gift i 1836 med Jens Hansen Lundt , søn af Joachim Lundt.
     Sophie Elisabeth Greiersen var i 1865 lærer i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hun døde 12 april 1899 i Helsingør i en alder af 89 år.
Far-Biologisk*Hans Christian Greiersen f. 25 Mar 1762, d. Okt 1821

Børn af Sophie Elisabeth Greiersen og Jens Hansen Lundt

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Jonstrup Seminarium, København2
Folketælling1 februar 1840Skolen, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1855Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870Skolen, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Stengade, Helsingør9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Faderen Hans Christian Greiersen, økonomus på seminariet, og Bolette Marie, født Riis.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Bolette Marie Greiersen, 65, Enke, K, Seminariets Spiseværtinde, Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 23, B5197
  Karen Margrete Greiersen, 27, Ugift, K, hendes Barn [Bolette Marie Greiersen], Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 24, B5197
  Sophie Elisabeth Greiersen, 25, Ugift, K, hendes Barn [Bolette Marie Greiersen], Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 25, B5197
  Jørgen Pedersen, 45, Enkemand, M, hendes Tjenestekarl [Bolette Marie Greiersen], Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 26, B5197
  Hans Vilhelm Jensen, 38, Ugift, M, hendes Tjenestekarl [Bolette Marie Greiersen], Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 27, B5197
  Karen Nielsdatter, 36, Ugift, K, hendes Tjenestepige [Bolette Marie Greiersen], Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 28, B5197
  Ane Jensdatter, 26, Ugift, K, hendes Tjenestepige [Bolette Marie Greiersen], Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 29, B5197
  Maren Jensdatter, 15, Ugift, K, hendes Tjenestepige [Bolette Marie Greiersen], Det Kongelige Skolelærerseminarium paa Joenstrup, , 4, 265, , 30, B5197.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Lundt, 31, Gift, Skolelærer og Kirkesanger, Weibye, Skolen, 1, 28, FKT-prot.B.48. F. 276, , 1009, C3228
  Sophia Elisabeth Greiersen, 30, Gift, hans Kone, Weibye, Skolen, 1, 28, FKT-prot.B.48. F. 276, , 1010, C3228
  Hans Christian Rudolph, 14, Ugift, Pleiesøn, Weibye, Skolen, 1, 28, FKT-prot.B.48. F. 276, , 1011, C3228
  Sidse Jørgensdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, Weibye, Skolen, 1, 28, FKT-prot.B.48. F. 276, , 1012, C3228.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1074, Unnerup, 5, Skolen, Jens Lundz, M, 36, Gift, Skolelærer, 1, Aalborg, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1075, Unnerup, 5, Skolen, Sophie Greiersen, K, 35, Gift, hans Kone, 1, Værløse Sogn Kjbhv. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1076, Unnerup, 5, Skolen, Arine Greiersen, K, 44, Enke, har Pension, 1, Frederikssund, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,
  C4529, 1077, Unnerup, 5, Skolen, Ellen Hansdatter, K, 21, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.397,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1130, Vejby, 44, Unnerup, Jens Lundt, M, 41, Gift, Skolelærer og husfader, , 1, Ålborg, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1131, Vejby, 44, Unnerup, Sophia Gregersen, K, 41, Gift, Hans Hustru, , 1, Værløse Sogn, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1132, Vejby, 44, Unnerup, Hans Lundt, M, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1133, Vejby, 44, Unnerup, Arine Gregersen, K, 50, Enke, Portbetjentenke, , 1, København, , FT-1850, Side 384,
  C6743, 1134, Vejby, 44, Unnerup, Ane Pedersdatter, K, 17, Ugift, Tjenestepige, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 384,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 217, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Jens Lundt, M, 46, G, Aalborg, Skolelærer Huusfader, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 217,
  E2695, FT-1855, 218, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Sophia f. Greiersen, K, 46, G, Værløse, Københavns Amt, Hans Kone, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, Født på Jonstrup Seminarium, 218,
  E2695, FT-1855, 219, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Arine f. Greiersen, K, 56, E, København, Huusmoders Søskendebarn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218. Først overstreget, senere genindført., , 219,
  E2695, FT-1855, 220, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Hans Lundt, M, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 220,
  E2695, FT-1855, 221, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Jacob Lundt, M, 5, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 221,
  E2695, FT-1855, 222, .O, Unnerup, 41, Skolen, 47, Johanne Berthelsdatter, K, 17, U, Sverige, Tjenestepige, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 218, , 222,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 999, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Jens Lundt, Mand, 51, Gift, , , Husfader. Skolelærer, Aalborg, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1000, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Sophie Greiersen, Kvinde, 51, Gift, , , Hans Kone, Værløse Sogn, Københavns Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1001, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Hans Lundt, Mand, 13, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1002, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Jacob Lundt, Mand, 10, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1003, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Arine Greiersen, Kvinde, 61, Enke(mand), , , Husmoders Familie, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,
  D5558, 1004, Unnerup Skoledistrikt, Unnerup, 195, Skolen, Margrethe Pedersen, Kvinde, 15, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 278,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 371, Vejby, 84, Skolen, Jens Hansen Lundt, M, 60, G, Skolelærer, Husfader, Aalborg, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 372, Vejby, 84, Skolen, Sophie Elisabeth Greiersen, K, 60, G, , Husmoder, Jonstrup. Københavns Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 373, Vejby, 84, Skolen, Jacob Christian Lund, M, 19, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 374, Vejby, 84, Skolen, Anine Sophie Almind, K, 69, E, , Slægtning, København, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,
  E2429, 375, Vejby, 84, Skolen, Hanne Margrethe Hansen, K, 21, U, , Tjenestepige, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 756,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Hansen Lundt, 70, Gift, M, Fhv. Skolelærer Pens., Aalborg, Stengaden, Forhuset 1. Sal Matr. 519, , 10, 438, , 5286, Lutheran, C4988
  Sophie Elisabeth F. Grejersen, 70, Gift, K, Husmoder, Verløse Sogn Københavns Amt, Stengaden, Forhuset 1. Sal Matr. 519, , 10, 438, , 5287, Lutheran, C4988
  Hans Joakim Lundt, 32, Gift, M, Politibetjent, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Stengaden, Forhuset 1. Sal Matr. 519, , 10, 438, , 5288, Lutheran, C4988
  Camilla Pouline Olivia Lundt F. Suhr, 32, Gift, K, Husmoder, Nysted Lolland, Stengaden, Forhuset 1. Sal Matr. 519, , 10, 438, , 5289, Lutheran, C4988
  Jens Ludvig Sophus Lundt, 8, Ugift, M, Søn, København, Stengaden, Forhuset 1. Sal Matr. 519, , 10, 438, , 5290, Lutheran, C4988
  Ella Børgesen, 2, Ugift, K, Plejebarn, Snedkersteen, Stengaden, Forhuset 1. Sal Matr. 519, , 10, 438, , 5291, Ingen, C4988
  Johanna Jønson, 19, Ugift, K, Tjenestepige, Helsingborg Sverige, Stengaden, Forhuset 1. Sal Matr. 519, , 10, 438, , 5292, Lutheran, C4988.

Ingeborg Marie Grønbæk

K, #4861, f. 9 september 1875, d. 16 januar 1953
Senest redigeret=15 Apr 2022
Slægt=0
     Ingeborg Marie Grønbæk blev født 9 september 1875 i 24. Sg. Lille Myregård, Pedersker, Sønder, Bornholm.
     Ingeborg blev gift 18 september 1895 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Hans Christian Andersen.1
     Hun døde 16 januar 1953 i Blykoppe Alderdomshjem, Knudsker, Vester, Bornholm, i en alder af 77 år.

Børn af Ingeborg Marie Grønbæk og Hans Christian Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Holløse.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 985, Holløse, 1, 1a, Hans Christian Andersen, M, G, Landmand, Husfader, Kongens Lyngby, Folkekirken, , 1895, , 18640918, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 986, Holløse, 1, 1a, Ingeborg Marie Andersen, K, G, , Husmoder, Bornholm, Folkekirken, , 1896, , 18750909, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 987, Holløse, 1, 1a, Åge Peter Andersen, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18970213, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 988, Holløse, 1, 1a, Edit Margrete Andersen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18980802, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 989, Holløse, 1, 1a, Hans Christian Andersen, M, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 19000321, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 990, Holløse, 1, 1a, Oluf Alfred Nielsen, M, U, Tjenestekarl, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18821024, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 991, Holløse, 1, 1a, Hanne Nielsen, K, U, Tjenestepige, , Skåne Sverige, Folkekirken, , , , 18830822, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 992, Holløse, 1, 1a, Helga Marie Petersen, K, U, Tjenestepige, , Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18880105, -, FT-1901, Hovedliste,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 707, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Christian Andersen, M, 41, Gift, Gaardejer. Landbrug, Husfader, 18-9-1864, 1864, FT-1906, 60,
  S0178, 708, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Ingeborg Andersen, K, 30, Gift, , Husmoder, 9-9-1875, 1875, FT-1906, 60,
  S0178, 709, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Åge Andersen, M, 8, Ugift, , Barn, 13-2-1897, 1897, FT-1906, 60,
  S0178, 710, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Edit Andersen, K, 6, Ugift, , Barn, 2-8-1899, 1899, FT-1906, 60,
  S0178, 711, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Hans Andersen, M, 5, Ugift, , Barn, 21-03-1900, 1900, FT-1906, 60,
  S0178, 712, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Pouel Andersen, M, 0, Ugift, , Barn, 02-10-1905, 1905, FT-1906, 60,
  S0178, 713, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Ingeborg Dederding, K, 25, Ugift, Tjenestepige. Arb. v. Landbrug, , 3-7-1880, 1880, FT-1906, 60,
  S0178, 714, 16, Nordregaard Mat No 1 a, Lars Peter Nielsen, M, 21, Ugift, Tjenestekarl. Arb. v. Landbrug, , 25-9-1884, 1884, FT-1906, 60,.

Anna Chatarina Gudmandsdatter

K, #9639, f. 1746
Senest redigeret=20 Aug 2022
Slægt=1
     Anna Chatarina Gudmandsdatter blev født i 1746, datter af Gudmand Ingelsen og Karen Friderichsdatter. Anna Chatarina Gudmandsdatter blev nævnt i skiftet efter Gudmand Ingelsen 16 december 1752.1,2
Far-Biologisk*Gudmand Ingelsen f. 20 Nov 1712, d. 1752
Mor-Biologisk*Karen Friderichsdatter f. 1714, d. 1782

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Tibirke, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 juli 1787Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1801Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 363
  Karen Frederiksdatter
  Peder Gudmandsen 12
  Anna Chatarina Gudmandsdatter 6.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1749-57, Opslag 368 side 1)
  Skifte Efter afgangne Gudmand Ingelsen paa Raageleje.
  Anno 1752 dend 16de December blev af Hr. Regimentskriver Plum ved Fuldmægtig mig underskrevne P L Svane efter foregaaende lovlig gived Tillysning udi overværelse af Hr. Birkedommer Jensen foretaged rigtig Skifte og deling efter afdøde Gudmand Ingelsen paa Raageleje i Weibÿe Sogn imellem Enken Karen Pedersdatter med antagen Laugverge Jens Ingelsen ibidem paa dend ene og hendes med dend afdøde i Ægteskab sammenaulede 2de Børn og sande arvinger der(es 1 Søn Peder Gudmandsen 12 Aar og Anne Chatrine Gudmands datter 6 Aar gl. hiemme paa dend anden Side, for disse umyndige blev ordineret til Formynder bemelte Jens Ingelsen som var overværende tillige med Encken og de 2de Mænd som Boen forhen har Registreret og Wurderet hvor da forefantes som følger (Rd. mk. sk.)
  1 Lidet Bord, ""1"8, 1 Gaase Bench og 2 Bagstole, ""3", 2de halv Kiister, ""5", 1 Linnet Dyne med blaa Randerr, ""4", 1 Linnet Dyne med blaa Rander, ""3", 2de Hovet Puder, ""1"8, 1 Liden ulmerdunshovedpude, """12, 2de Blaa garns Lagen, "3", 1 Seng med omheng, 2"", 1 Ryg, "1", 2de DynnWaar og 1 liden Pude, ""1"4, 1 gl. Lagen, """4, 1 Messing Kiedel, ""1", 2 Øll Fierdinger, ""2"8, 1 Kanne Kurve og 1 Sille Fierring, """10, 1 Baille og 1 Spand, """102 1 liden Baille og 1 Mælkekande, ""1"4, 1 Lampe og (endlsfstin, """12, 3 gl. Faar og 2 Lam som er Syge, 1"4", 1 gl. Gaas med (Syringer, 1"1",
  Wiidere forefantes icke dette Boe tilhørende
  Summa Boets Formue - 10 Rd. 5" 2.
  Derimod dends Gield og besvær
  1: Huuset som bestaar af 10 Fag ansees brøstfeldig - - 3 Rd,-,-,
  2: Angav Enchen at wære skyldig til Jens Christens __
  Latris 3 Rd,-,-
  (Opslag 368 side 2) Transport = 3 Rd,".-,
  i Hesleberg for Foeder (Hafre og Langhalm, 6 Rd. 4-", 3 ligesaa til Peder Laursen i Helsingøer for (Hafre -- "-5"-",
  4 til Jens Chrosophersen i Weibye for Sæd, "-2-", 5 til Hans Jørgensen ibidem for arbeide, "-1-8, 6 til Anders Pedersen i Underup for Tørw, 1:-1:-12, 7 Jens Pedersen i Raageleje Wogn Leje, "-4:-, 8 Jens Madsen i Tisvilde for 1 (Fd Ruug, 1:-2:-", 9 Angav Enchen at være skyldig for hendes Sl: Mands Begravelse i alt, 4:-"-",
  Skiftets omkostninger 1 Skifte Forvalterens Skriver Sallario. "-3 mk. -, Birkedommeren "-1:-8, 3 Tillysningen "-1:-6, 4 Wurderingsmændene "-1:-8, = 1.-1:-6
  Summa Boets Gield = 19 Rd. 3 mk. 10 sk.
  Som overgaar Formuen og altsaa iche noged til Arv, thi blev Forretningen sluttet actum ut Supra:-
  Paa Skifteforvalternes Vegne P L :Svane C Jensen
  Encken og Lavværge Karen KPD Peders Datter, Jens IIS Ingelsen
  Vurderingsmændene Lars Jensen Hans HIS Jensen.

  (Enkens navn var Karen Frederiksdatter, hun blev gift igen med den næste fæster Christen Rasmussen, som fik huset i fæste mod at gifte sig med enken. Gudmand Engelsen var tilsyneladende ikke fisker, han havde ingen bådepart eller fiskegarn, men han havde får, lam og en gås, han var antagelig daglejer,og han havde tilsyneladende jordbrug, han var skyldig for sæd ?. selvom jorden på stejlepladsen R.11 "maae hverken pløjes eller græsses paa samme formedelst sandflugt" (efter sandflugten 1652, Han havde måske, som tiligere fæster af R.1/7b, mulighed for jordbrug og græsning på "Jÿdebakke Stykkerne" på Raage Marks Vang.
  Indboet var rimeligt, men gælden var stor, han skyldte penge til R.1/7. 5 Jens Pedersen, til Underup Vejby og Tisvilde, og helt til Helsingør.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, Fisker, 47, Gift, Nej, Nej, 1, 24, Gift, , , 1.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Hansen, 32, ugift, Mand, Huusmand og Fisker, Tisvilde Leye, 1 Familie, Opslag 1350|9, , 220, , A0854
  Peder Andersen, 64, gift, til Huuse, , Tisvilde Leye, 1 Familie, Opslag 1350|9, , 221, 3473457, A0854
  Cathrine Gudmandsdatter, 40, gift, Konen, , Tisvilde Leye, 1 Familie, Opslag 1350|9, , 222, 3473457, A0854
  Anders Pedersen, 16, ugift, Børn, Krøbling nyder Almisse, Tisvilde Leye, 1 Familie, Opslag 1350|9, , 223, , A0854
  Karen Pedersdatter, 13, ugift, Børn, , Tisvilde Leye, 1 Familie, Opslag 1350|9, , 224, , A0854
  Jens Pedersen, 1, ugift, Børn, , Tisvilde Leye, 1 Familie, Opslag 1350|9, , 225, , A0854.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anne Katrine Gudm.datter, 54, enke, Huusmoder, har et Par Garn i Strand, Tisvildeleje, 3die Familie, Opslag 27000|5, 137, 1, A0853
  Anders Pedersen, 30, ugift, hendes Sønner, vanførpensionert, Tisvildeleje, 3die Familie, Opslag 27000|5, 138, , A0853
  Jens Pedersen, 15, ugift, hendes Sønner, , Tisvildeleje, 3die Familie, Opslag 27000|5, 139, , A0853.

Birthe Gudmandsdatter

K, #10038, f. før 1722, d. 1767
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Birthe Gudmandsdatter blev født før 1722.
     Birthe blev gift før 1742 med Peder Jensen.
     Hendes ejendele blev skiftet i 1767.1
     Hun døde i 1767.

Børn af Birthe Gudmandsdatter og Peder Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 331

  Jens Pedersen 25 Vejby tjener Hans Jensen
  Christian Pedersen 5
  Margrethe 24 tjener i København
  Boel tjener i Vejby.

Erich Gudmandsen

M, #3289, f. 24 maj 1812
Senest redigeret=1 Jan 2023
Slægt=0
     Erich Gudmandsen var Tjenestekarl. Han blev døbt 24 maj 1812 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev nævnt i skiftet efter Gudman Nielsen 10 april 1826.2
Far-Biologisk*Gudman Nielsen f. Mar 1770, d. 8 Apr 1826

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1836Helsingør, fra Vejby4
Folketælling1 februar 1840Harritshøj, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Stengade 258-259, Helsingør6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gudmand Nielsen, Ludshøj.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Gudmand Nielsen parcellist sognefoged i Ludshoy, Blidstrup 10 Apr 1826 pg 63
  WIFE: Ane Nielsdtr
  5 CH: Niels Gudmandsen 17
  Erik Gudmandsen 14
  Lars Gudmandsen 4
  Margrethe Gudmandsdr 20 ugift
  Nille Gudmandsdr 7
  BRO: Lars Nielsen hmd i Udsholt
  wgd: Peder Hansen hmd i Ludshoy
  [Kronborg amtstuedistrikt Reg.protokol-Blidstrup; Book 23 1805-1841; film 48480].
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1, Weibye, 1, Præstegaarden, Erik From, M, 59, Gift, Sognepræst, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 2, Weibye, 1, Præstegaarden, Magdalene Mathiasen, K, 53, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 3, Weibye, 1, Præstegaarden, Jacob Aall From, M, 23, Ugift, Stud. theol. deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 4, Weibye, 1, Præstegaarden, Charlotte Caroline From, K, 21, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 5, Weibye, 1, Præstegaarden, Erik Tornøe From, M, 16, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 6, Weibye, 1, Præstegaarden, Jeppe Pedersen, M, 25, Ugift, Tjenestekarl, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 7, Weibye, 1, Præstegaarden, Maren Christiansdatter, K, 20, Ugift, Tjenestepige, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 8, Weibye, 1, Præstegaarden, Christian Rønnenberg, M, 41, Gift, Forpagter af Præstegaardens Jorder, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 9, Weibye, 1, Præstegaarden, Catrine Poulsen, K, 44, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 10, Weibye, 1, Præstegaarden, Svend Hansen, M, 26, Ugift, Tjenestekarl, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 11, Weibye, 1, Præstegaarden, Erik Gudmandsen, M, 22, Ugift, Tjenestekarl, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 12, Weibye, 1, Præstegaarden, Hendrik Pedersen, M, 42, Gift, Rygter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 13, Weibye, 1, Præstegaarden, Søren Svendsen, M, 16, Ugift, Tjenestedreng, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 14, Weibye, 1, Præstegaarden, Pernille Pedersdatter, K, 20, Ugift, Tjenestepige, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 15, Weibye, 1, Præstegaarden, Maren Hansdatter, K, 21, Ugift, Tjenestepige, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Erik Gudmandsen, 28, Ugift, Tjenestefolk hos Hr. Rønneberg, Harreshøi, En Gaard, 1, 19, FKT-prot. B.51, F. 341, , 96, C4285
  Ane Margrethe Christensdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk hos Hr. Rønneberg, Harreshøi, En Gaard, 1, 19, FKT-prot. B.51, F. 341, , 97, C4285
  Diderik Frederiksen, 17, Ugift, Tjenestefolk hos Hr. Rønneberg, Harreshøi, En Gaard, 1, 19, FKT-prot. B.51, F. 341, , 98, C4285.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Engelbrecht Brinck Hilligsøe, 42, Gift, Købmand., Aalborg., , Nr. 259 og 258 Stengade, 4, 259 F1, Opslag 7042|56, , 1631, B2596
  Johanne Augusta Hilligsøe, 35, Gift, Hans kone., Helsingør., , Nr. 259 og 258 Stengade, 4, 259 F1, Opslag 7042|56, , 1632, B2596
  ...
  Erick Gudmundsen, 32, Ugift, Tjenestekarl., Lushøi, Kronborg amt., , Nr. 259 og 258 Stengade, 4, 259 F1, Opslag 7042|56, , 1653, B2596.

Peder Gudmandsen

M, #9638, f. 1740
Senest redigeret=20 Aug 2022
Slægt=1
     Peder Gudmandsen blev født i 1740, søn af Gudmand Ingelsen og Karen Friderichsdatter. Peder Gudmandsen blev nævnt i skiftet efter Gudmand Ingelsen 16 december 1752.1,2
Far-Biologisk*Gudmand Ingelsen f. 20 Nov 1712, d. 1752
Mor-Biologisk*Karen Friderichsdatter f. 1714, d. 1782

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 363
  Karen Frederiksdatter
  Peder Gudmandsen 12
  Anna Chatarina Gudmandsdatter 6.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1749-57, Opslag 368 side 1)
  Skifte Efter afgangne Gudmand Ingelsen paa Raageleje.
  Anno 1752 dend 16de December blev af Hr. Regimentskriver Plum ved Fuldmægtig mig underskrevne P L Svane efter foregaaende lovlig gived Tillysning udi overværelse af Hr. Birkedommer Jensen foretaged rigtig Skifte og deling efter afdøde Gudmand Ingelsen paa Raageleje i Weibÿe Sogn imellem Enken Karen Pedersdatter med antagen Laugverge Jens Ingelsen ibidem paa dend ene og hendes med dend afdøde i Ægteskab sammenaulede 2de Børn og sande arvinger der(es 1 Søn Peder Gudmandsen 12 Aar og Anne Chatrine Gudmands datter 6 Aar gl. hiemme paa dend anden Side, for disse umyndige blev ordineret til Formynder bemelte Jens Ingelsen som var overværende tillige med Encken og de 2de Mænd som Boen forhen har Registreret og Wurderet hvor da forefantes som følger (Rd. mk. sk.)
  1 Lidet Bord, ""1"8, 1 Gaase Bench og 2 Bagstole, ""3", 2de halv Kiister, ""5", 1 Linnet Dyne med blaa Randerr, ""4", 1 Linnet Dyne med blaa Rander, ""3", 2de Hovet Puder, ""1"8, 1 Liden ulmerdunshovedpude, """12, 2de Blaa garns Lagen, "3", 1 Seng med omheng, 2"", 1 Ryg, "1", 2de DynnWaar og 1 liden Pude, ""1"4, 1 gl. Lagen, """4, 1 Messing Kiedel, ""1", 2 Øll Fierdinger, ""2"8, 1 Kanne Kurve og 1 Sille Fierring, """10, 1 Baille og 1 Spand, """102 1 liden Baille og 1 Mælkekande, ""1"4, 1 Lampe og (endlsfstin, """12, 3 gl. Faar og 2 Lam som er Syge, 1"4", 1 gl. Gaas med (Syringer, 1"1",
  Wiidere forefantes icke dette Boe tilhørende
  Summa Boets Formue - 10 Rd. 5" 2.
  Derimod dends Gield og besvær
  1: Huuset som bestaar af 10 Fag ansees brøstfeldig - - 3 Rd,-,-,
  2: Angav Enchen at wære skyldig til Jens Christens __
  Latris 3 Rd,-,-
  (Opslag 368 side 2) Transport = 3 Rd,".-,
  i Hesleberg for Foeder (Hafre og Langhalm, 6 Rd. 4-", 3 ligesaa til Peder Laursen i Helsingøer for (Hafre -- "-5"-",
  4 til Jens Chrosophersen i Weibye for Sæd, "-2-", 5 til Hans Jørgensen ibidem for arbeide, "-1-8, 6 til Anders Pedersen i Underup for Tørw, 1:-1:-12, 7 Jens Pedersen i Raageleje Wogn Leje, "-4:-, 8 Jens Madsen i Tisvilde for 1 (Fd Ruug, 1:-2:-", 9 Angav Enchen at være skyldig for hendes Sl: Mands Begravelse i alt, 4:-"-",
  Skiftets omkostninger 1 Skifte Forvalterens Skriver Sallario. "-3 mk. -, Birkedommeren "-1:-8, 3 Tillysningen "-1:-6, 4 Wurderingsmændene "-1:-8, = 1.-1:-6
  Summa Boets Gield = 19 Rd. 3 mk. 10 sk.
  Som overgaar Formuen og altsaa iche noged til Arv, thi blev Forretningen sluttet actum ut Supra:-
  Paa Skifteforvalternes Vegne P L :Svane C Jensen
  Encken og Lavværge Karen KPD Peders Datter, Jens IIS Ingelsen
  Vurderingsmændene Lars Jensen Hans HIS Jensen.

  (Enkens navn var Karen Frederiksdatter, hun blev gift igen med den næste fæster Christen Rasmussen, som fik huset i fæste mod at gifte sig med enken. Gudmand Engelsen var tilsyneladende ikke fisker, han havde ingen bådepart eller fiskegarn, men han havde får, lam og en gås, han var antagelig daglejer,og han havde tilsyneladende jordbrug, han var skyldig for sæd ?. selvom jorden på stejlepladsen R.11 "maae hverken pløjes eller græsses paa samme formedelst sandflugt" (efter sandflugten 1652, Han havde måske, som tiligere fæster af R.1/7b, mulighed for jordbrug og græsning på "Jÿdebakke Stykkerne" på Raage Marks Vang.
  Indboet var rimeligt, men gælden var stor, han skyldte penge til R.1/7. 5 Jens Pedersen, til Underup Vejby og Tisvilde, og helt til Helsingør.

Margaretha Gudmansdatter

K, #11218, f. 1 december 1805
Senest redigeret=6 Mar 2023
Slægt=0
     Margaretha Gudmansdatter blev døbt 1 december 1805 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev nævnt i skiftet efter Gudman Nielsen 10 april 1826.2
Far-Biologisk*Gudman Nielsen f. Mar 1770, d. 8 Apr 1826

Børn af Margaretha Gudmansdatter

Folketællinger og boliger

Flytningnovember 1826Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge3
Folketælling1 februar 1840Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gudman Nielsen og Anna Nielsdatter, Ludshøj.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Gudmand Nielsen parcellist sognefoged i Ludshoy, Blidstrup 10 Apr 1826 pg 63
  WIFE: Ane Nielsdtr
  5 CH: Niels Gudmandsen 17
  Erik Gudmandsen 14
  Lars Gudmandsen 4
  Margrethe Gudmandsdr 20 ugift
  Nille Gudmandsdr 7
  BRO: Lars Nielsen hmd i Udsholt
  wgd: Peder Hansen hmd i Ludshoy
  [Kronborg amtstuedistrikt Reg.protokol-Blidstrup; Book 23 1805-1841; film 48480].
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Hansen, 32, Gift, Arbeidsmand, Ludshøi, et Huus, 1, 33, Opslag 4862|5, , 184, C3218
  Margrethe Gudmandsdatter, 35, Gift, hans Kone, Ludshøi, et Huus, 1, 33, Opslag 4862|5, , 185, C3218
  Gunild Nielsdatter, 5, Ugift, Deres Børn, Ludshøi, et Huus, 1, 33, Opslag 4862|5, , 186, C3218
  Ane Nielsdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Ludshøi, et Huus, 1, 33, Opslag 4862|5, , 187, C3218.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Hansen, 37, Gift, M, Arbeidsmand, Skjævinge Sogn, Fborg Amt [Skævinge sogn, Fborg amt], Ludshøi, et Huus, 1, 32, Opslag 6650|11, 178, B3535
  Margrethe Gudmandsdatter, 41, Gift, K, hans Kone, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Ludshøi, et Huus, 1, 32, Opslag 6650|11, 179, B3535
  Gunild Nielsdatter, 10, -, K, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Ludshøi, et Huus, 1, 32, Opslag 6650|11, 180, B3535
  Ane Nielsdatter, 8, -, K, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Ludshøi, et Huus, 1, 32, Opslag 6650|11, 181, B3535
  Hans Nielsen, 4, -, M, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Ludshøi, et Huus, 1, 32, Opslag 6650|11, 182, B3535
  Kirsten Nielsdatter, 1, -, K, deres Børn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Ludshøi, et Huus, 1, 32, Opslag 6650|11, 183, B3535.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Hansen, 42, Gift, M, Arbejdsmand, husfader, Skævinge Sogn, Blistrup, Ludshøj, 1, , 33, Opslag 113622|7, , 173, C6735
  Margrethe Gudmannsdatter, 45, Gift, K, Hans Hustru, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Ludshøj, 1, , 33, Opslag 113622|7, , 174, C6735
  Ane Nielsdatter, 13, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Ludshøj, 1, , 33, Opslag 113622|7, , 175, C6735
  Hans Nielsen, 10, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Ludshøj, 1, , 33, Opslag 113622|7, , 176, C6735
  Kirsten Nielsdatter, 6, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Ludshøj, 1, , 33, Opslag 113622|7, , 177, C6735
  Caroline Nielsdatter, 2, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Ludshøj, 1, , 33, Opslag 113622|7, , 178, C6735.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Hansen, 52, Gift, Husfader. Arbejdsmand, Mand, , Skævinge Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Ludshøj, Et Hus, , 34, 1860, Optællingsliste side 17, , 156, Lutheraner, D5548
  Margrethe Gudmansen, 55, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Ludshøj, Et Hus, , 34, 1860, Optællingsliste side 17, , 157, Lutheraner, D5548
  Caroline Nielsdatter, 12, Ugift, Deres Datter, Kvinde, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Blistrup Skoledistrikt, Ludshøj, Et Hus, , 34, 1860, Optællingsliste side 17, , 158, Lutheraner, D5548.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Hansen, 60, G, Husfader, M, Daglejer, Skævinge. Frederiksborg Amt, Ludshøj, Et Hus, , 37, Hovedliste - side 57, , 220, Lutheran, E2375
  Margrethe Gudmandsen, 64, G, Husmoder, K, Hustru, Her i Sognet, Ludshøj, Et Hus, , 37, Hovedliste - side 57, , 221, Lutheran, E2375.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Niels Hansen, 71, Gift, Husfader, M, Skævinge Sogn, Ludshøj By, Et Hus, , 7, 10, , 214, Lutheran, C6979
  Magrethe Gudmandsen, 74, Gift, Husmoder, K, Blistrup Sogn, Ludshøj By, Et Hus, , 7, 10, , 215, Lutheran, C6979
  Jørgine? Pedersen, 3, Ugift, Barn, K, København, Ludshøj By, Et Hus, , 7, 10, , 216, Lutheran, C6979.

Niels Gudmansen

M, #11030, f. 11 december 1809
Senest redigeret=1 Jan 2023
Slægt=0
     Niels Gudmansen blev døbt 11 december 1809.1 Han blev nævnt i skiftet efter Gudman Nielsen 10 april 1826.2
Far-Biologisk*Gudman Nielsen f. Mar 1770, d. 8 Apr 1826

Folketællinger og boliger

Flytning1827Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Sognefoged Gudman Nielsen og Anna Nielsdatter, Ludshøj.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Gudmand Nielsen parcellist sognefoged i Ludshoy, Blidstrup 10 Apr 1826 pg 63
  WIFE: Ane Nielsdtr
  5 CH: Niels Gudmandsen 17
  Erik Gudmandsen 14
  Lars Gudmandsen 4
  Margrethe Gudmandsdr 20 ugift
  Nille Gudmandsdr 7
  BRO: Lars Nielsen hmd i Udsholt
  wgd: Peder Hansen hmd i Ludshoy
  [Kronborg amtstuedistrikt Reg.protokol-Blidstrup; Book 23 1805-1841; film 48480].
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Hans Gudmundsen

M, #10312, f. 1744
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Hans Gudmundsen blev født i 1744, søn af Gudmund Svendsen og Maren Hansdatter. Hans Gudmundsen blev nævnt i skiftet efter Gudmund Svendsen 22 juni 1753.1
Far-Biologisk*Gudmund Svendsen f. f 1721, d. 1753
Mor-Biologisk*Maren Hansdatter f. f 1721

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 433
  Maren Hansdatter
  Svend Gudmundsen 12
  Hans Gudmundsen 9
  Ole Gudmundsen 5.

Ingel Gudmundsen1

M, #7651, f. 1682, d. efter 1753
Senest redigeret=20 Aug 2022
Slægt=1
     Ingel Gudmundsen blev født i 1682.
Ingel Gudmundsen blev idømt vand og brød i tre uger Esrum, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, 24 oktober 1712.2
     Ingel blev gift i 1712 med Kirsten Jensdatter.
     Ingel Gudmundsen overtog fæstet af Matr. 09, Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i 1743.3 Han blev nævnt i skiftet efter Kirsten Jensdatter 16 februar 1747.4,5
     Ingel Gudmundsen's fæste af Matr. 09, Rågeleje, Vejby, blev overtaget af Gudmand Ingelsen i 1748.6
     Han døde efter 1753.

Børn af Ingel Gudmundsen og Kirsten Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online. <http://www.bent.handest.dk/
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, 1712-10-24 lejermålssag -Blidstrup. Aar 1712 d. 24 Octob. var Ingel Gudmandsen af Roveleje og Kirsten Jensdatter samme steds indstævnet for deres begangne LeierMaal, blef Edsket om Hans Kongl:Maj.ts bøder, foregaf slet intet dertil at have, hvilket de giorde bevisligt ved Johan Christian i Ørbye, og Svend Hansen i Smidstrup, som var ved ord, det de ved, at disse tvende Indstævnede slet intet hafver til Hans.Kongl.Maj.ts bøder, de blev i Retten tilfunden at lide paa kroppen udi Esseroms Taarn paa vand og brød udi 3 uger.

  1713-01-02 lejermålssag (samme -I Blidstrup Sogn er fra Nyttaarsdag 1712, Til Aaarsdagen 1713 icke begangen merre lejermaal end at Ingild Gudmandsen af Weiby sogn, og Kirsten Jensdatter udi Hesslbierg, dette Jeg Testerer, Blidstrup d. 2 Jan. 1713. F. Kyhn.
 3. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Amtsregnskab 1743: Raageleje: Ingel Gudmandsen fæster huset No.2. som Peder Hansen Enke sidst beboede, og for høj alderdoms skyld maatte forlade, bygningen er 7 fag, og betaler denne af gammel Restantz - 1 Rigsdaler. --- frit.

  Spec. over Restancers efterladelse til 1743 aars udgang
  Raageleÿe (Vejby)
  No 2. Peder Hansens enke pr. 1743 af huuspenge --     4 mrk
  pr. 1735: 1736 og 1737 af huus og Lim Owen á aarlig 3 Rdlr er: 9 Rdlr
                  ialt 9 Rdlr 4 mrk.
 4. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 272
  Ingel Gudmundsen husmand Rågeleje
  Gudmand Ingelsen
  Jens Ingelsen
  … Ingelsdatter gift med Casper Larsen i … på Københavns Amt.
 5. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1745-49, Opslag 274 side1)
  Skifte Efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Huustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe i Weÿbÿe Sogn,-
  Ao 1747 dend 16de Febr.. Blev efter foregaaende Tillysning Til Cronborg Ryterr Districts Birketing: Foretaget Lovl: Skifte Behandling efter Huusmand Ingel Gudmandsens afdøde Hustrue Kirsten Jensdatter paa Raageleÿe, imellem Enkemanden bemældte Ingel Gudmandsen paa dend eene; Og Hans med dend Sall. Kone i Ægteskab sammen Aulede 3de Børn, og Arfvinger Neml. 1: Gudmand
  (Opslag 274 side2)
  Ingelsen. Myndig. 2. Jens Ingelsen ligeledes Myndig og 3: Bendte Ingelsdatter gift med en Mand, Navnl: Casper, boende i Kirke (Maalyste paa Kiøbenhavns Amt, paa dend anden side, Enkemanden var da selv tilstæde, og saa efter Loven en tilsyns værge for dend fra værende Slægtning. Skiftet Paaholdede Kongel, Mayts Kommers Raad og Regimentskriver Otto Rasch med 2de (Edtagne Wurderingsmænd, Navnl. Lars (Sørensen i Weÿbÿe, og Niels Hansen i Tiiswilde, udi overværelse af Birkedommer Christen Koch, Da de er forrettet som følger: -.
  Registrering og Wurdering (Rd. mk. sk.)
  Et Skab, - - 12, 3 Bagstole, - 1 8, 1 Jern (?-yst, - 4 8, 1 (Øse Bailie, - - 8, 3 Silde Firdinger, - 1 -, 1 Malke Kande, - - 8, 1 Pandeiern, - - 12, 1 Ildtang, - - 8, 1 Træe (fytting, - 1 -,, 1 Høe Lee, - 2 -, 1 tørve Spade, - 1 -, 1 grave Spade, - - 8, 1 Spae Øxse, - - 8, 1 Træe Bismer, - 1 8, 1 gl: overdÿne, - 1 -, 1 underdÿne, - - 8, 3 (pink, - 1 8, 2 Blaagarns Lagner, - 3 -, 5 stk, Sildegarn, 3 2 -, 1 gl: (Waad, - 1 -, 1 Flynder Garn, 1 2 -,
  Summa Indtægt - - 8 Rd. 3 mk. 8 sk.
  Vider fandtes ikke Boet til Bedste at anføre
  Der imod er Besværingen saa som:-
  (Opslag 275)
  1. Huusets Brøstfældighed blev af Vurderings Mændene ansat til - - 2 Rd. - -, 2, anden Bortskyldig Gield.- Enkemanden (tilkiennet paa at hand hafde sat sig i Gield for dend Sall: Kones Begravelses, Bekostning i alt - - 4 Rd. 4 mk. -, Saa var hand og skyldig til Lars Olsen udi Tiisvilde for en tønde Ruug - - 2 Rd. - -, Til Jørgen Hasen i Tiisvilde Laante Penge - - 1 4 -,
  3. Dette Skiftes Bekostning - - 1 Rd. 1 mk.
  Summa Besværing ? 11 Rd. 3 mk. -,
  Her af fornemmes at ikke noget kand falde at Arve, Da Boet til Besværing ikke er tilstræklig, Og da Enkemanden forsikrede af afbetale dend anførte Gield saa snart det (vorde ham muulig. uden noget ansvar eller tritale for Skifte Forvaltren, Beholdt Hand i dend (hersværde Sterfboets gandske Formue uden noget udlæg der udi at giøre,
  Hvor med Skiftet er sluttet og til endebragt, som med vore hænders underskrift Bekræftes.
       Actum utsupra O: C: Rasch. C Kock.
  Enkemanden          Wurderings Mændene
  Ingel I:G:S: Gudmandsen     Lars Sørensen. Niels Hansen.

  (Skiftet var fattigt. Engel Gudmandsen var gammel, o. 65 år, var eller havde været fisker. Indboet var også fattigt og forplugget ?. Han havde ingen båd men noget fiskegarn, og han havde ingen husdyr. En le og to spader, kan antyde at han havde været daglejer hos bønderne. 1747-48 afgav han fæstet paa huset til sin ældste søn Gudmand Engelsen.
 6. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, Gudmand Engelsen fæst det hus No.2, af bygning 7 fag, son hans fader Peder Gudmandsen formedelst alderdom og svaghed til hannem godvillig har afstanden, 1 Rd. 2 mk.

Ole Gudmundsen

M, #10313, f. 1748
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Ole Gudmundsen blev født i 1748, søn af Gudmund Svendsen og Maren Hansdatter. Ole Gudmundsen blev nævnt i skiftet efter Gudmund Svendsen 22 juni 1753.1
Far-Biologisk*Gudmund Svendsen f. f 1721, d. 1753
Mor-Biologisk*Maren Hansdatter f. f 1721

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 433
  Maren Hansdatter
  Svend Gudmundsen 12
  Hans Gudmundsen 9
  Ole Gudmundsen 5.

Svend Gudmundsen

M, #10311, f. 1741
Senest redigeret=9 Jul 2021
Slægt=0
     Svend Gudmundsen blev født i 1741, søn af Gudmund Svendsen og Maren Hansdatter. Svend Gudmundsen blev nævnt i skiftet efter Gudmund Svendsen 22 juni 1753.1
Far-Biologisk*Gudmund Svendsen f. f 1721, d. 1753
Mor-Biologisk*Maren Hansdatter f. f 1721

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 433
  Maren Hansdatter
  Svend Gudmundsen 12
  Hans Gudmundsen 9
  Ole Gudmundsen 5.

(?) Gundersdatter

K, #8991, f. 1746
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     (?) Gundersdatter blev født i 1746, datter af Gunder Jørgensen Skaaning. (?) Gundersdatter blev nævnt i skiftet efter Gunder Jørgensen Skaaning 13 juli 1748.1
Far-Biologisk*Gunder Jørgensen Skaaning f. f 1698, d. 1748

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 496
  Peder Gundersen 16
  … Gundersdatter 2
  Sidse Gundersdatter 30
  Anna Gundersdatter gift med Anders Larsen i Valby.

Anna Gundersdatter

K, #3246, f. cirka 1747
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anna Gundersdatter var også kendt som Stine Gunnersdatter.
     Anna Gundersdatter blev født cirka 1747, datter af Gunder Jørgensen Skaaning. Anna Gundersdatter blev nævnt i skiftet efter Gunder Jørgensen Skaaning 13 juli 1748.1
     Anna blev gift før 1774 med Lars Jensen.
Far-Biologisk*Gunder Jørgensen Skaaning f. f 1698, d. 1748

Børn af Anna Gundersdatter og Lars Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Tavler
Lars Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 496
  Peder Gundersen 16
  … Gundersdatter 2
  Sidse Gundersdatter 30
  Anna Gundersdatter gift med Anders Larsen i Valby.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 129, Weybye Bye, 20, Lars Jensen, 42, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 197,
  C1709, 130, Weybye Bye, 20, Anna Gundersdatter, 40, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 197,
  C1709, 131, Weybye Bye, 20, Anna Larsdatter, 13, Ugift, , , , ægte børn af 1ste ægteskab, FT-1787, 197,
  C1709, 132, Weybye Bye, 20, Peder Larsen, 9, Ugift, , , , ægte børn af 1ste ægteskab, FT-1787, 197,
  C1709, 133, Weybye Bye, 20, Kirsten Larsdatter, 6, Ugift, , , , ægte børn af 1ste ægteskab, FT-1787, 197,
  C1709, 134, Weybye Bye, 20, Jens Larsen, 3, Ugift, , , , ægte børn af 1ste ægteskab, FT-1787, 197,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 167, Wejbye, 41de Familie, Lars Jensen, M, 58, Gift, 1, leve af Undertag, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 244,
  B3532, 168, Wejbye, 41de Familie, Stine Gunnersdatter, K, 54, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 244,.

Karen Gundersdatter

K, #2118, f. cirka 1766
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Karen Gundersdatter blev født cirka 1766 i Søborg, Holbo, Frederiksborg.
     Karen blev gift cirka 1786 med Peder Ibsen.1
     Karen Gundersdatter mistede Peder Ibsen 15 november 1835.

Børn af Karen Gundersdatter og Peder Ibsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Søborg, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1801Dragstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Tavler
Peder Ibsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Ibsen, 24, gift, Husfæster, skomager, 1, , Manden, 134, Søborg
  Karen Gundersdatter, 20, gift, , 1, , Konen, 135, Søborg
  Dorthe Pedersdatter, 1, ugift, , , , Barn, 136, Søborg.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Ibsen, 37, Gift, Huusmand med Jord og Skoemager, 1, , Mand, M, 319, , Dragstrups Bye
  Karen Gundersdatter, 35, Gift, , 1, , hans Kone, K, 320, , Dragstrups Bye
  Dorthe Pedersdatter, 14, Ugift, , , , Deres Børn, K, 321, , Dragstrups Bye
  Børthe Pedersdatter, 12, Ugift, , , , Deres Børn, K, 322, , Dragstrups Bye
  Maren Pedersdatter, 8, -, , , , Deres Børn, K, 323, , Dragstrups Bye
  Kirsten Pedersdatter, 6, -, , , , Deres Børn, K, 324, , Dragstrups Bye
  Magarethe Pedersdatter, 2, -, , , , Deres Børn, K, 325, , Dragstrups Bye.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 239, Weibye, 46, en Gaard, Ole Pedersen, M, 32, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 240, Weibye, 46, en Gaard, Inger Mortensdatter, K, 34, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 241, Weibye, 46, en Gaard, Morten Pedersen, M, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 242, Weibye, 46, en Gaard, Anne Magrethe Pedersdatter, K, 5, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 243, Weibye, 46, en Gaard, Peder Olsen, M, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 244, Weibye, 46, en Gaard, Anders Larsen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 245, Weibye, 46, en Gaard, Marie Hansdatter, K, 13, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 246, Weibye, 46, en Gaard, Peder Ibsen, M, 71, Gift, Aftægtsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,
  C7453, 247, Weibye, 46, en Gaard, Karen Gundersdatter, K, 68, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 269,.

Karen Gundersdatter1

K, #9694, f. før 1671, d. 1731
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Karen Gundersdatter blev født før 1671.
     Karen blev gift før 1691 med Lars Larsen.
     Karen blev gift efter 1691 med Hans Hansen.2
     Hun døde i 1731 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 15 marts 1731.3

Barn af Karen Gundersdatter og Lars Larsen

Familie: Karen Gundersdatter og Hans Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Register til Kronborg Rytterdistrikts skifteprotokol 1724-1807, 270, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=211705#211705,40009927.
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=211705#211705,40009927.
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 270
  Lars Larsen
  Hans Hansen
  Gunder Larsen 40 i Alme.

Maren Gundersdatter

K, #1315, f. cirka 1784
Senest redigeret=22 Maj 2022
Slægt=0
     Maren Gundersdatter blev født cirka 1784 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Gunder Jensen.
Far-Biologisk*Gunder Jensen f. 1742

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Gunder Jensen, 45, gift, Mand, Bonde og Huusmand, Tisvilde Bye, 12, Kort 266, side 187, , 136, 3473457, A0854
  Inger Poulsdatter, 34, gift, Kone, , Tisvilde Bye, 12, Kort 266, side 187, , 137, 3473457, A0854
  Maren Gundersdatter, 3, -, ægte Barn, , Tisvilde Bye, 12, Kort 266, side 187, , 138, , A0854.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 142, Vejby, 31, Fattighuset, Malene Andersdatter, K, 53, Gift, Almissekone, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 143, Vejby, 31, Fattighuset, Bodil Jensdatter, K, 54, Enke, Almissekone, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 144, Vejby, 31, Fattighuset, Laurine Larsdatter, K, 34, Ugift, Almissekone, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 145, Vejby, 31, Fattighuset, Anders Andersen, M, 3, Ugift, Hendes uægte barn, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 146, Vejby, 31, Fattighuset, Maren Gundersdatter, K, 66, Enke, Almissekone, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 147, Vejby, 31, Fattighuset, Ole Sørensen, M, 54, Ugift, Almisselem, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 148, Vejby, 31, Fattighuset, Hans Johansen, M, 76, Enkemand, Almisselem, , 1, Herlev, Kbh. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 149, Vejby, 31, Fattighuset, Lars Christensen, M, 65, Enkemand, Almisselem, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 351,.

Sidse Gundersdatter

K, #8997, f. 1718
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Sidse Gundersdatter blev født i 1718, datter af Gunder Jørgensen Skaaning. Sidse Gundersdatter blev nævnt i skiftet efter Gunder Jørgensen Skaaning 13 juli 1748.1
Far-Biologisk*Gunder Jørgensen Skaaning f. f 1698, d. 1748

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 496
  Peder Gundersen 16
  … Gundersdatter 2
  Sidse Gundersdatter 30
  Anna Gundersdatter gift med Anders Larsen i Valby.

Carl Johan Gustafson

M, #4400, f. 12 november 1866
Senest redigeret=21 Maj 2021
Slægt=0
     Carl Johan Gustafson var karl.
     Carl Johan Gustafson blev født 12 november 1866 i Rödeby, Blekinge, Sverige. Han udvandrede 8 december 1899 til Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 01 g, 22, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S27] Database over arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812 - 1924, online <https://ddd.dda.dk/immibas/immibas1.asp>, Efternavn:      Gustafsson     Fornavn:      Karl Johan
  Fødselsdatering:      12.11.1866
  Oplyst næringsvej:      Tjenestekarl     Ank. fra (land):      Sverige
  Fødeland:      Sverige     Føderegion:      Blekinge Län
  Fødelokal.:      Rödeby
  Opholdsbogsdater:      08.12.1899     Opholdsbogsembede:      Kronborg Vestre Birk
  Tj./Oph.sted (region):      Frederiksborg Amt     Tj./oph.sted (sogn):      Vejby
  Tj./oph.sted (stedn.):      Mønge     Tj./oph.sted (art):      Gård
  Tj./op.sted(pr(vr):      Jensen, Ole
  Kildenavn:      Kronborg Vestre Birk - Meldingsprotokol 1882-1918 (Tyendeprotokol).
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 36, Vejby, 2, 1g22, Anna Caroline f. Hansen, K, G, , Husmoder, Skørringe Langeland, Folkekirken, , 1892, , 18670528, Skørringe, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 37, Vejby, 2, 1g22, Johanne Dorthea Cathrine Jensen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18940929, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 38, Vejby, 2, 1g22, Mads Laurits Nielsen, M, E, , Røgter, Egebjerg Holbæk Amt, Folkekirken, , 1889, , 18520119, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 39, Vejby, 2, 1g22, Herman Gustafson, M, U, , Avlskarl, Sverige, Folkekirken, , 1893, , 18740922, Sverige, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 40, Vejby, 2, 1g22, Carl Johan Gustafson, M, U, , Karl, Sverige, Folkekirken, , 1900, , 18661112, Sverige, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 41, Vejby, 2, 1g22, Carl Alfred Jensen, M, U, , Karl, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18841014, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 42, Vejby, 2, 1g22, Jørgine Mathiasen, K, U, , Pige, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1900, , 18801003, Tibirke Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 43, Vejby, 2, 1g22, Anna Marie Hemmingsen, K, U, , Pige, Møen, Folkekirken, , 1898, , 18770422, Møen, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 44, Vejby, 2, 1g22, Laurits Jensen, M, G, Præstegaardsforpagter, Husfader, Svejstrup Jylland, Folkekirken, , , , 18650122, , FT-1901, Tillægsliste,.

Otto Herman Gustafson

M, #4399, f. 22 september 1874
Senest redigeret=21 Maj 2021
Slægt=0
     Otto Herman Gustafson var Avlskarl.
     Otto Herman Gustafson blev født 22 september 1874 i Kråsa, Småland, Sverige. Han udvandrede 13 juni 1893 til Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1901Matr. 01 g, 22, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S27] Database over arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812 - 1924, online <https://ddd.dda.dk/immibas/immibas1.asp>, Efternavn:      Gustafson     Fornavn:      Otto Herman
  Fødselsdatering:      22.09.1877
  Oplyst næringsvej:      Tjenestekarl     Ank. fra (land):      Sverige
  Fødeland:      Sverige     Føderegion:      Kronobergs Län
  Fødelokal.:      Kråsa
  Opholdsbogsdater:      13.06.1893     Opholdsbogsembede:      Kronborg Vestre Birk
  Tj./Oph.sted (region):      Frederiksborg Amt     Tj./oph.sted (sogn):      Vejby
  Tj./oph.sted (stedn.):      Vejby     Tj./op.sted(pr(vr):      Hansen, Rasmus
  Kildenavn:      Kronborg Vestre Birk - Meldingsprotokol 1882-1918 (Tyendeprotokol).
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 36, Vejby, 2, 1g22, Anna Caroline f. Hansen, K, G, , Husmoder, Skørringe Langeland, Folkekirken, , 1892, , 18670528, Skørringe, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 37, Vejby, 2, 1g22, Johanne Dorthea Cathrine Jensen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18940929, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 38, Vejby, 2, 1g22, Mads Laurits Nielsen, M, E, , Røgter, Egebjerg Holbæk Amt, Folkekirken, , 1889, , 18520119, Helsinge Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 39, Vejby, 2, 1g22, Herman Gustafson, M, U, , Avlskarl, Sverige, Folkekirken, , 1893, , 18740922, Sverige, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 40, Vejby, 2, 1g22, Carl Johan Gustafson, M, U, , Karl, Sverige, Folkekirken, , 1900, , 18661112, Sverige, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 41, Vejby, 2, 1g22, Carl Alfred Jensen, M, U, , Karl, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18841014, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 42, Vejby, 2, 1g22, Jørgine Mathiasen, K, U, , Pige, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1900, , 18801003, Tibirke Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 43, Vejby, 2, 1g22, Anna Marie Hemmingsen, K, U, , Pige, Møen, Folkekirken, , 1898, , 18770422, Møen, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 44, Vejby, 2, 1g22, Laurits Jensen, M, G, Præstegaardsforpagter, Husfader, Svejstrup Jylland, Folkekirken, , , , 18650122, , FT-1901, Tillægsliste,.

Salomon Vilhelm Gustafsson

M, #5522, f. 20 august 1875
Senest redigeret=21 Maj 2021
Slægt=0
     Salomon Vilhelm Gustafsson blev født 20 august 1875 i Allatorp, Småland, Sverige. Han udvandrede 30 maj 1895 til præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

 1. [S27] Database over arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812 - 1924, online <https://ddd.dda.dk/immibas/immibas1.asp>, Efternavn:      Gustafsson     Fornavn:      Salomon Vilhelm
  Fødselsdatering:      20.08.1875
  Oplyst næringsvej:      Arbejdsmand     Ank. fra (land):      Sverige
  Fødeland:      Sverige     Føderegion:      Kronobergs Län
  Fødelokal.:      Allatorp
  Opholdsbogsdater:      30.05.1895     Opholdsbogsembede:      Kronborg Vestre Birk
  Tj./Oph.sted (region):      Frederiksborg Amt     Tj./oph.sted (sogn):      Vejby
  Tj./oph.sted (stedn.):      Vejby     Tj./oph.sted (art):      Præstegård
  Tj./op.sted(virks.):      Vejby Præstegård     Tj./op.sted(pr(vr):      Jensen
  Kildenavn:      Kronborg Vestre Birk - Meldingsprotokol 1882-1918 (Tyendeprotokol).

Juliane Marie Gustavsdatter

K, #1987, f. 30 september 1833, d. 1915
Senest redigeret=31 Jan 2023
Slægt=0
     Juliane Marie Gustavsdatter blev født uden for ægteskab 30 september 1833 Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 6 oktober 1833 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde i 1915.

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Flytning7 maj 1854Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby5
Flytning1 november 1854Græsted, Holbo, Frederiksborg, fra Unnerup Mølle, Vejby6
Folketælling1 februar 1860Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870Gilleleje, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Gilleleje, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Pigen Johanne Larsdatter af Dønnevælde.
  Den udlagte barnefader Gustav Pedersen af Dønnevælde.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Gustav Petersen, 27, Gift, M, Snedker, Dønnevælde, Et Huus, 132, Opslag 2352|27, 1303, C7447
  Johanne Larsdatter, 29, Gift, K, hans Kone, Dønnevælde, Et Huus, 132, Opslag 2352|27, 1304, C7447
  Juliane Marie Gustavsdatter, 1, Ugift, K, Deres Datter, Dønnevælde, Et Huus, 132, Opslag 2352|27, 1305, C7447.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Hansen, 32, Gift, Huusmand og Dagleier, Neilinge, et Huus, 1, 193, Opslag 5247|29, , 1028, C3222
  Johanne Larsdatter, 35, Gift, hans Kone, Neilinge, et Huus, 1, 193, Opslag 5247|29, , 1029, C3222
  Juliane Gustavsdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Neilinge, et Huus, 1, 193, Opslag 5247|29, , 1030, C3222
  Johanne Gustavsdatter, 5, Ugift, Deres Børn, Neilinge, et Huus, 1, 193, Opslag 5247|29, , 1031, C3222.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Hans, 36, Gift, M, Huusmand og Dagleier, Waldbye Sogn, Frbrg Amt [Valby sogn, Fborg amt], Neilinge, et Huus, 1, 3, Opslag 7041|38, , 992, B3539
  Johanne Larsdatter, 36, Gift, K, hans Kone, Kjøbenhavn [København], Neilinge, et Huus, 1, 3, Opslag 7041|38, , 993, B3539
  Juliane Marie Gustav, 12, -, K, Deres Børn, Græsted Sogn, Frbrg Amr [Græsted sogn, Fborg amt], Neilinge, et Huus, 1, 3, Opslag 7041|38, , 994, B3539
  Johan Lauritz Gustav, 10, -, M, Deres Børn, Esbønderup Sogn, Frbrg Amt [Esbønderup sogn, Fborg amt], Neilinge, et Huus, 1, 3, Opslag 7041|38, , 995, B3539
  Jens Nielsen, 5, -, M, Deres Børn, Her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Neilinge, et Huus, 1, 3, Opslag 7041|38, , 996, B3539.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj skolelærer Lundt i Unnerup.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra Unnerup Mølle.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Andersen, 27, Gift, Arbejdsmand, Mand, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Græsted Skoledistrikt, Dønnevælde, Et Hus, , 152, 1860, Optællingsliste side 98, , 820, Lutheraner, D5551
  Juliane Gustavsdatter, 27, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Græsted Skoledistrikt, Dønnevælde, Et Hus, , 152, 1860, Optællingsliste side 98, , 821, Lutheraner, D5551
  Peter Pedersen, 5, Ugift, Deres Søn, Mand, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Græsted Skoledistrikt, Dønnevælde, Et Hus, , 152, 1860, Optællingsliste side 98, , 822, Lutheraner, D5551
  Kirsten Holmgreen, 86, Enke(mand), Almisselem, Kvinde, , København, Græsted Skoledistrikt, Dønnevælde, Et Hus, , 152, 1860, Optællingsliste side 98, , 823, Lutheraner, D5551.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Andersen, 37, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Gilleleje, Hus, , 101, Hovedliste - side 229, , 483, Lutheran, E2391
  Juliane Marie Gustavsen, 37, G, Husmoder, K, , Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Gilleleje, Hus, , 101, Hovedliste - side 229, , 484, Lutheran, E2391
  Birte Kirstine Andersen, 9, U, Datter, K, , Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Gilleleje, Hus, , 101, Hovedliste - side 229, , 485, Lutheran, E2391
  Hans Andersen, 5, U, Søn, M, , Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Gilleleje, Hus, , 101, Hovedliste - side 229, , 486, Lutheran, E2391
  Hanne Marie Andersen, 3, U, Datter, K, , Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Gilleleje, Hus, , 101, Hovedliste - side 229, , 487, Lutheran, E2391
  udøbt drengebarn, 0, U, Søn, M, , Gilleleje, Gilleleje, Hus, , 101, Hovedliste - side 229, , 488, Lutheran, E2391.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Andersen, 46, Gift, Husfader, Daglejer i Jordbrug, M, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Gilleleje By, Et Hus, , 10, 18, , 396, Lutheran, C7059
  Juliane Marie Holm, 46, Gift, Hans Kone, K, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Gilleleje By, Et Hus, , 10, 18, , 397, Lutheran, C7059
  Hane Marie Andersen, 13, Ugift, Deres Barn, K, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Gilleleje By, Et Hus, , 10, 18, , 398, Lutheran, C7059
  Laurits August Andersen, 10, Ugift, Deres Barn, M, Søborg Sogn Frederiksborg Amt, Gilleleje By, Et Hus, , 10, 18, , 399, Lutheran, C7059.

Margrethe Elisabeth Gätje

K, #5476, f. før 1791, d. 1834
Senest redigeret=30 Jul 2022
Slægt=0
     Margrethe Elisabeth Gätje var jordemoder.
     Margrethe Elisabeth Gätje blev født før 1791.
     Margrethe blev gift før 1811 med Jochum Christian Kaarsen.
     Hun døde i 1834.

Barn af Margrethe Elisabeth Gätje og Jochum Christian Kaarsen

Sophie Petrine Gøtsche

K, #7916, f. 31 marts 1817, d. 2 juli 1897
Senest redigeret=7 Nov 2021
Slægt=0
     Sophie Petrine Gøtsche blev født 31 marts 1817 i Vejle.
     Sophie blev gift 27 november 1866 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Gudmand Robert Wålgreen.1
     Hun døde 2 juli 1897 i en alder af 80 år.

Familie: Sophie Petrine Gøtsche og Gudmand Robert Wålgreen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845toldhuset, Pellworm, Sydslesvig2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Stockholm
  Enke af København.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Sörensen Hamlef, 36, Verheir., M, Controlleur, Kopenhagen, a. Norderdistrict, erste Abtheilung, Zollhaus, 1, 056, 747, , 312, C7261
  Sophia Petrina Götzsche, 28, Verheir., F, dessen Ehefrau, Weile [Vejle], a. Norderdistrict, erste Abtheilung, Zollhaus, 1, 056, 747, , 313, C7261
  Maria Friederika Hansen, 44, Unverheir., F, Mägde, Marstall, a. Norderdistrict, erste Abtheilung, Zollhaus, 1, 056, 747, , 314, C7261
  Gotje Hansen, 18, Unverheir., F, Mägde, Neues Kirchspiel, a. Norderdistrict, erste Abtheilung, Zollhaus, 1, 056, 747, , 315, C7261.

Adolph Valdemar Haagensen

M, #5724, f. 18 november 1851, d. 14 maj 1869
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Adolph Valdemar Haagensen blev født 18 november 1851 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Morten Ludvig Haagensen og Anne Larsdatter. Adolph Valdemar Haagensen blev døbt 25 januar 1852 Vejby.1 Han blev konfirmeret 8 april 1866 i Vejby.1
     Han døde ved at hænge sig 14 maj 1869 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 17 år.2 Han blev begravet 21 maj 1869 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Morten Ludvig Haagensen f. c 1815, d. 27 Mar 1875
Mor-Biologisk*Anne Larsdatter f. 11 Sep 1819, d. 10 Jun 1881

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 534, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Morten Ludvig Haagensen, M, 40, G, København, Huusfader Murersvend, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 534,
  E2695, FT-1855, 535, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ane Larsdatter, K, 36, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 535,
  E2695, FT-1855, 536, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ludvig Haagensen, M, 13, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 536,
  E2695, FT-1855, 537, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Hanne Magdalene Haagensen, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 537,
  E2695, FT-1855, 538, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Thorvald Haagensen, M, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 538,
  E2695, FT-1855, 539, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Valdemar Haagensen, M, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 539,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 346, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Martin Haagensen, Mand, 45, Gift, , , Husfader. Murer, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 347, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Ane Larsdatter, Kvinde, 40, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 348, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Hanne Haagensen, Kvinde, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 349, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Thorvald Haagensen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 350, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Valdemar Haagensen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 351, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Line Nielsen, Kvinde, 4, Ugift, , , Plejebarn. indsat af Fattigvæsenet, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,.

Emil Kjertman Haagensen

M, #8324, f. 18 november 1851, d. 15 december 1851
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Emil Kjertman Haagensen blev født 18 november 1851 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Morten Ludvig Haagensen og Anne Larsdatter. Emil Kjertman Haagensen blev døbt 19 november 1851 Vejby.1
     Han døde 15 december 1851 i Vejby.2 Han blev begravet 21 december 1851 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Morten Ludvig Haagensen f. c 1815, d. 27 Mar 1875
Mor-Biologisk*Anne Larsdatter f. 11 Sep 1819, d. 10 Jun 1881

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Emil Kjertmann Haagensen

M, #1877, f. 6 august 1855, d. 6 august 1855
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Emil Kjertmann Haagensen blev døbt 6 august 1855 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Emil Kjertmann Haagensen blev født 6 august 1855 i Vejby, søn af Morten Ludvig Haagensen og Anne Larsdatter.
     Han døde 6 august 1855 i Vejby.2 Han blev begravet 12 august 1855 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Morten Ludvig Haagensen f. c 1815, d. 27 Mar 1875
Mor-Biologisk*Anne Larsdatter f. 11 Sep 1819, d. 10 Jun 1881

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Erich Thorvald Haagensen

M, #5723, f. 28 oktober 1849
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Erich Thorvald Haagensen blev født 28 oktober 1849 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, søn af Morten Ludvig Haagensen og Anne Larsdatter. Erich Thorvald Haagensen blev døbt 9 december 1849 Vejby.1 Han blev konfirmeret 10 oktober 1863 i Vejby.1
Far-Biologisk*Morten Ludvig Haagensen f. c 1815, d. 27 Mar 1875
Mor-Biologisk*Anne Larsdatter f. 11 Sep 1819, d. 10 Jun 1881

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 534, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Morten Ludvig Haagensen, M, 40, G, København, Huusfader Murersvend, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 534,
  E2695, FT-1855, 535, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ane Larsdatter, K, 36, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 535,
  E2695, FT-1855, 536, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ludvig Haagensen, M, 13, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 536,
  E2695, FT-1855, 537, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Hanne Magdalene Haagensen, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 537,
  E2695, FT-1855, 538, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Thorvald Haagensen, M, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 538,
  E2695, FT-1855, 539, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Valdemar Haagensen, M, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 539,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 346, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Martin Haagensen, Mand, 45, Gift, , , Husfader. Murer, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 347, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Ane Larsdatter, Kvinde, 40, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 348, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Hanne Haagensen, Kvinde, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 349, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Thorvald Haagensen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 350, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Valdemar Haagensen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 351, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Line Nielsen, Kvinde, 4, Ugift, , , Plejebarn. indsat af Fattigvæsenet, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,.

Johanne Magdalene Haagensen

K, #2449, f. 26 oktober 1847, d. 7 januar 1916
Senest redigeret=14 Feb 2023
Slægt=1
     Johanne Magdalene Haagensen blev født 26 oktober 1847 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Morten Ludvig Haagensen og Anne Larsdatter. Johanne Magdalene Haagensen blev døbt 12 december 1847 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 6 oktober 1861 i Vejby.1
     Hun døde af Apoplexia cerebri 7 januar 1916 i Skt. Josephs Hospital, Griffenfeldsgade 44, København, i en alder af 68 år.2
Far-Biologisk*Morten Ludvig Haagensen f. c 1815, d. 27 Mar 1875
Mor-Biologisk*Anne Larsdatter f. 11 Sep 1819, d. 10 Jun 1881

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1870Gammel Mønt, København6
Bolig1 maj 1892Åbenrå 19, København7
Bolig1 november 1892Brorsonsgade 10, København8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S48] Københavnske Begravelsesprotokoller, online <https://kbharkiv.dk>, Født      26-10-1847
  Fødested      Vejby (Vejby s., Holbo h., Frederiksborg amt) (Veibye)
  Død      
  07-01-1916
  Alder      
  68 år
  Køn      Kvinde
  Civilstand      Gift
  Erhverv      
  Ægtefælles erhverv, Tilskærer (Tilskiærer - Tilskjærer)
  Adresse      Fælledvej 17B
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/1-448701
  Om dødsfaldet/begravelsen
  Data om dødsfaldet/begravelsen
  Dødsårsager      Apoplexia cerebri
  Døds-/findested      Sankt Josephs Hospital (St. Josefs Hospital) Griffenfeldsgade 44
  Fra (kapel)      Assistens Kirkegård, - Kapel, Lighus, Ligkapel, AssKap
  Til (kirkegård)      Katolsk (Katolsk Assistens - Katolsk VESTER Assistens).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 172, Vejby, 37, Vejby, Morten Ludvig Haagensen, M, 35, Gift, Murersvend, , 2, København, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 173, Vejby, 37, Vejby, Anne Larsdatter, K, 31, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 174, Vejby, 37, Vejby, Ludvig Haagensen, M, 8, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 175, Vejby, 37, Vejby, Johanne Haagensen, K, 3, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 176, Vejby, 37, Vejby, Lars Andersen, M, 72, Gift, Almisselem, , 2, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 177, Vejby, 37, Vejby, Inger Pedersdatter, K, 66, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 178, Vejby, 37, Vejby, Kirsten Larsdatter, K, 28, Ugift, Deres datter, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 179, Vejby, 37, Vejby, Petronella Mariane, K, 3, Ugift, Hendes uægte barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 534, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Morten Ludvig Haagensen, M, 40, G, København, Huusfader Murersvend, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 534,
  E2695, FT-1855, 535, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ane Larsdatter, K, 36, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 535,
  E2695, FT-1855, 536, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ludvig Haagensen, M, 13, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 536,
  E2695, FT-1855, 537, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Hanne Magdalene Haagensen, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 537,
  E2695, FT-1855, 538, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Thorvald Haagensen, M, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 538,
  E2695, FT-1855, 539, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Valdemar Haagensen, M, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 539,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 346, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Martin Haagensen, Mand, 45, Gift, , , Husfader. Murer, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 347, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Ane Larsdatter, Kvinde, 40, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 348, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Hanne Haagensen, Kvinde, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 349, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Thorvald Haagensen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 350, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Valdemar Haagensen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 351, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Line Nielsen, Kvinde, 4, Ugift, , , Plejebarn. indsat af Fattigvæsenet, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Claus Mortensen, 56, G, Huusfader, M, Skræder, Skelund, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 593, Lutheran, E2002
  Marie Jacobine, 48, G, Huusmoder, K, , Kjøbenhavn, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 594, Lutheran, E2002
  Johan Valdemar Mortensen, 27, U, Børn, M, Snedkersvend, Kjøbenhavn, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 595, Lutheran, E2002
  Lavrits Vilhelm Ferdinand Mortensen, 24, U, Børn, M, Dreiersvend, Kjøbenhavn, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 596, Lutheran, E2002
  Annina Claudine Marie Mortensen, 18, U, Børn, K, , Kjøbenhavn, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 597, Lutheran, E2002
  Harald Claudius Scharles Mortensen, 12, U, Børn, M, , Kjøbenhavn, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 598, Lutheran, E2002
  Johanne Magdalene Haagensen, 22, U, Slægtning, K, , Veiby. Frederiksborg, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 599, Lutheran, E2002
  Johan Arman Hermansen, 14, U, Slægtning, M, , Kjøbenhavn, Kjøbmager, Gammel Mønt, 1. Sal, 35, 140, Hovedliste, , 600, Lutheran, E2002.
 7. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, Jens Nielsen
  Politiets registerblade
  Personen
  Data om personen
  Persontype      Hovedperson
  Født      04-08-1849
  Køn      Mand
  Erhverv      Skræddermester
  Fødested      Store Hagelse
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-344951
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-05-1892      Åbenrå 19, 2. sal
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Johanne Magdalene Nielsen
  Barn      Marie Elisabeth Nielsen

  Johanne Magdalene Nielsen
  Politiets registerblade
  Personen
  Data om personen
  Persontype      Ægtefælle
  Født      26-10-1847
  Køn      Kvinde
  Fødested      Vejby
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1922630
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Jens Nielsen.
 8. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, Jens Nielsen
  Politiets registerblade
  Personen
  Data om personen
  Persontype      Hovedperson
  Født      10-08-1849
  Køn      Mand
  Erhverv      Skræddermester
  Fødested      Store Hagelse
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-466461
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-11-1892      Brorsonsgade 10, stuen
  01-05-1905      Jægergade 25, 1. sal
  01-05-1906      Åboulevard 66, 2. sal
  01-05-1907      Henrik Rungs Gade 10, stuen
  01-11-1910      Henrik Rungs Gade 10, stuen
  01-05-1911      Frameldt
  01-11-1915      Fra Vinkelvej (Frederiksberg) 23, 3., til Fælledvej 17, 1. sal
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Johanne Magdalene Nielsen
  Barn      Maren Elisabeth Nielsen
  Barn      Joseph Johannes Nielsen

  Johanne Magdalene Nielsen
  Politiets registerblade
  Personen
  Data om personen
  Persontype      Ægtefælle
  Født      26-10-1847
  Død      07-01-1916
  Køn      Kvinde
  Fødested      Vejby
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1964901
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Jens Nielsen.

Morten Ludvig Haagensen

M, #1338, f. cirka 1815, d. 27 marts 1875
Senest redigeret=6 Okt 2022
Slægt=1
     Morten Ludvig Haagensen var Murersvend.
     Morten Ludvig Haagensen blev født cirka 1815 i København.
     Morten blev gift 5 februar 1847 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Anne Larsdatter , datter af Unge Lars Andersen og Inger Pedersdatter, bevidnet af Unge Lars Andersen.1
     Han døde 27 marts 1875 i Vejby.2 Han blev begravet 5 april 1875 fra Vejby.

Børn af Morten Ludvig Haagensen og Anne Larsdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1870et hus, Matr. 09, Vejby, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 172, Vejby, 37, Vejby, Morten Ludvig Haagensen, M, 35, Gift, Murersvend, , 2, København, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 173, Vejby, 37, Vejby, Anne Larsdatter, K, 31, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 174, Vejby, 37, Vejby, Ludvig Haagensen, M, 8, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 175, Vejby, 37, Vejby, Johanne Haagensen, K, 3, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 176, Vejby, 37, Vejby, Lars Andersen, M, 72, Gift, Almisselem, , 2, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 177, Vejby, 37, Vejby, Inger Pedersdatter, K, 66, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 178, Vejby, 37, Vejby, Kirsten Larsdatter, K, 28, Ugift, Deres datter, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 179, Vejby, 37, Vejby, Petronella Mariane, K, 3, Ugift, Hendes uægte barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 534, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Morten Ludvig Haagensen, M, 40, G, København, Huusfader Murersvend, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 534,
  E2695, FT-1855, 535, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ane Larsdatter, K, 36, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 535,
  E2695, FT-1855, 536, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ludvig Haagensen, M, 13, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 536,
  E2695, FT-1855, 537, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Hanne Magdalene Haagensen, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 537,
  E2695, FT-1855, 538, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Thorvald Haagensen, M, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 538,
  E2695, FT-1855, 539, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Valdemar Haagensen, M, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 539,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 346, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Martin Haagensen, Mand, 45, Gift, , , Husfader. Murer, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 347, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Ane Larsdatter, Kvinde, 40, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 348, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Hanne Haagensen, Kvinde, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 349, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Thorvald Haagensen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 350, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Valdemar Haagensen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,
  D5558, 351, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 67, Et Hus, Line Nielsen, Kvinde, 4, Ugift, , , Plejebarn. indsat af Fattigvæsenet, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 262,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 187, Vejby, 46, Hus Matr.nr. 9, Ludvig Martin Haagensen, M, 55, G, Skomager, Husfader, København, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 744,
  E2429, 188, Vejby, 46, Hus Matr.nr. 9, Ane Larsdatter, K, 50, G, Medhjælper, Moder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 744,
  E2429, 189, Vejby, 46, Hus Matr.nr. 9, Peder Mortensen, M, 13, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 744,.

Morten Ludvig Haagensen

M, #167, f. 4 august 1842
Senest redigeret=9 Mar 2023
Slægt=1
     Morten Ludvig Haagensen blev født uden for ægteskab 4 august 1842 Rågemark, Vejby, Holbo, Frederiksborg. Han blev døbt 21 august 1842 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 19 april 1857 i Vejby.1
Far-Biologisk*Morten Ludvig Haagensen f. c 1815, d. 27 Mar 1875
Mor-Biologisk*Anne Larsdatter f. 11 Sep 1819, d. 10 Jun 1881

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning30 april 1857København, fra Vejby5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Andersen, 67, Gift, Parcellist, Her i Sognet [Vejby], 1, M, 165, Et Huus, Weiby
  Inger Pedersd., 61, Gift, hans Kone, Her i Sognet [Vejby], 1, K, 166, Et Huus, Weiby
  Kirsten Larsdat., 23, Ugift, Deres Datter, Her i Sognet [Vejby], 1, K, 167, Et Huus, Weiby
  Anne Larsdat, 24, Ugift, Deres Datter, Her i Sognet [Vejby], 1, K, 168, Et Huus, Weiby
  Ludvig Haagensen, 3, Ugift, hendes Søn, Her i Sognet [Vejby], 1, M, 169, Et Huus, Weiby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 172, Vejby, 37, Vejby, Morten Ludvig Haagensen, M, 35, Gift, Murersvend, , 2, København, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 173, Vejby, 37, Vejby, Anne Larsdatter, K, 31, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 174, Vejby, 37, Vejby, Ludvig Haagensen, M, 8, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 175, Vejby, 37, Vejby, Johanne Haagensen, K, 3, Ugift, Deres barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 176, Vejby, 37, Vejby, Lars Andersen, M, 72, Gift, Almisselem, , 2, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 177, Vejby, 37, Vejby, Inger Pedersdatter, K, 66, Gift, Hans Hustru, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 178, Vejby, 37, Vejby, Kirsten Larsdatter, K, 28, Ugift, Deres datter, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,
  C6743, 179, Vejby, 37, Vejby, Petronella Mariane, K, 3, Ugift, Hendes uægte barn, , 2, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 351,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 534, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Morten Ludvig Haagensen, M, 40, G, København, Huusfader Murersvend, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 534,
  E2695, FT-1855, 535, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ane Larsdatter, K, 36, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 535,
  E2695, FT-1855, 536, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Ludvig Haagensen, M, 13, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 536,
  E2695, FT-1855, 537, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Hanne Magdalene Haagensen, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 537,
  E2695, FT-1855, 538, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Thorvald Haagensen, M, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 538,
  E2695, FT-1855, 539, .O, Vejby, 34, Et Huus, 116, Valdemar Haagensen, M, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 539,.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj for Ludvig Haagensens kone i Vejby.

Ole Haagensen

M, #9408, f. 1797
Senest redigeret=27 Okt 2022
Slægt=1
     Ole Haagensen blev født i 1797 i Søborg, Holbo, Frederiksborg.
     Ole blev gift 16 juni 1820 i Gilleleje, Holbo, Frederiksborg, med Bodil Jensdatter , datter af Jens Rasmussen.1

Barn af Ole Haagensen og Bodil Jensdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Fjellenstrup, Søborg, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling18 februar 1834Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Flytning26 januar 1835Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ammendrup, Helsinge4
Folketælling1 februar 1840Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Haagen Ottesen, 54, Gift, M, Mand, Huusmand med Jord, Fiællenstrup Bye, , 6te Familie, Bind 47, side 235, , 674, 2, B3531
  Maren Jensdatter, 28, Gift, K, Hans Kone, , Fiællenstrup Bye, , 6te Familie, Bind 47, side 235, , 675, 1, B3531
  Ole Haagensen, 4, -, M, Deres Børn, , Fiællenstrup Bye, , 6te Familie, Bind 47, side 235, , 676, , B3531
  Kirstine Haagensdatter, 2, -, K, Deres Børn, , Fiællenstrup Bye, , 6te Familie, Bind 47, side 235, , 677, , B3531.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Hagensen, 39, Gift, M, Parselist, Dagleier, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 76, FKT-protokol B.31 s. 127, , 424, C7448
  Bodild Jensdatter, 41, Gift, K, hans Kone, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 76, FKT-protokol B.31 s. 127, , 425, C7448
  Hans Olsen, 13, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 76, FKT-protokol B.31 s. 127, , 426, C7448
  Kirsten Olesdatter, 11, Ugift, K, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 76, FKT-protokol B.31 s. 127, , 427, C7448
  Jens Olsen, 8, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 76, FKT-protokol B.31 s. 127, , 428, C7448
  Peder Olsen, 5, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 76, FKT-protokol B.31 s. 127, , 429, C7448.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Parcellist i Ammendrup og hans kone.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Haagensen, 45, Gift, Parcellist, Alume Bye, et Huus, 1, 52, FKT-prot. B. 48, F. 105, , 1031, C3221
  Bodil Jensdatter, 47, Gift, hans Kone, Alume Bye, et Huus, 1, 52, FKT-prot. B. 48, F. 105, , 1032, C3221
  Jens Olsen, 14, Ugift, Deres Børn, Alume Bye, et Huus, 1, 52, FKT-prot. B. 48, F. 105, , 1033, C3221
  Peder Olsen, 11, Ugift, Deres Børn, Alume Bye, et Huus, 1, 52, FKT-prot. B. 48, F. 105, , 1034, C3221.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Haagensen, 41, Gift, M, Arbeidsmand, Søeborg Sogn, dette Amt [Søborg sogn, Fborg amt], Høielt, et Huus, 1, 54, Opslag 6650|1555, 300, B3535
  Bodil Jensdatter, 52, Gift, K, hans Kone, Græsted Sogn, dette Amt [Græsted sogn, Fborg amt], Høielt, et Huus, 1, 54, Opslag 6650|1555, 301, B3535.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Haagensen, 47, Gift, M, Arbejdsmand, husfader, Græsted Sogn, Blistrup, Højelt, 1, , 39, Side 35, , 211, C6735
  Bodil Jensdatter, 50, Gift, K, Hans Hustru, Græsted Sogn, Blistrup, Højelt, 1, , 39, Side 35, , 212, C6735
  Jens Jacobsen, 2, Ugift, M, Barnebarn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 39, Side 35, , 213, C6735.

Marie Haakonsdotter

K, #5521, f. 30 april 1865
Senest redigeret=14 Apr 2022
Slægt=1
     Marie Haakonsdotter blev født 30 april 1865 i Kåseberga, Valleberga, Ingelstad, Skåne, Sverige. Hun udvandrede 4 maj 1893 til præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Marie blev gift 29 juni 1894 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Lars Svendsen , søn af Ole Svendsen og Ane Larsdatter, bevidnet af Laurs Jensen og Ole Nielsen Svendsen.2

Familie: Marie Haakonsdotter og Lars Svendsen

Kildehenvisninger

 1. [S27] Database over arbejdsophold for fremmedfødte i Danmark 1812 - 1924, online <https://ddd.dda.dk/immibas/immibas1.asp>, Efternavn:      Haakonsdotter     Fornavn:      Nana
  Fødselsdatering:      30.04.1885
  Oplyst næringsvej:      Tjenestepige     Ank. fra (land):      Sverige
  Fødeland:      Sverige     Føderegion:      Kristianstads Län
  Fødelokal.:      Valleberga
  Opholdsbogsdater:      04.05.1893     Opholdsbogsembede:      Kronborg Vestre Birk
  Tj./Oph.sted (region):      Frederiksborg Amt     Tj./oph.sted (sogn):      Vejby
  Tj./oph.sted (stedn.):      Vejby     Tj./oph.sted (art):      Præstegård
  Tj./op.sted(virks.):      Vejby Præstegård     Tj./op.sted(pr(vr):      Jensen
  Kildenavn:      Kronborg Vestre Birk - Meldingsprotokol 1882-1918 (Tyendeprotokol).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Holløse
  Pige af Vejby.

Anne Catrine Hagelsteen

K, #8229, f. 1759, d. 8 januar 1816
Senest redigeret=13 Maj 2021
Slægt=0
     Anne Catrine Hagelsteen blev født i 1759.
     Anne blev gift 24 september 1802 i Vor Frue Kirke, København, med Claus Frederik Schnoor.1
     Hun døde 8 januar 1816 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Hun blev begravet 13 januar 1816 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.1

Familie: Anne Catrine Hagelsteen og Claus Frederik Schnoor

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Carl Julius Halle

M, #10880, f. 28 maj 1898, d. 9 februar 1977
Senest redigeret=1 Mar 2023
Slægt=1
     Carl Julius Halle var mekaniker.
     Carl Julius Halle blev født 28 maj 1898 i København.1
     Carl blev gift 23 august 1919 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Ingeborg Olsen , datter af Lars Peter Olsen og Ane Kirstine Olsen, bevidnet af Hans Peder Olsen.2
     Han døde 9 februar 1977 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 78 år.

Familie: Carl Julius Halle og Ingeborg Olsen

Folketællinger og boliger

Bolig1 november 1912Thorsgade 20, København3

Kildehenvisninger

 1. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, Persontype      Barn
  Født      28-05-1899
  Køn      Mand
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1719469
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Forælder      Julius Ferdinand Halle

  Født      13-02-1878
  Køn      Mand
  Erhverv      Tyende, Kelner
  Fødested      Næstved
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-394038
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-05-1894      Nørrebrogade 12, stuen
  28-09-1897      Fra Frederiksberg, til Fælledvej 21, 2. sal, over gården, hos Jensen
  09-11-1897      Kommunehospitalet (KH) , Som Patient
  01-11-1898      Gentoftegade (Nørrebro) 10, 2. sal
  01-11-1899      Jægersborggade 46, kvisten
  01-05-1900      Wesselsgade (Vesselsgade) 14C
  01-11-1900      Fra Wesselsgade 14, til Nørrebrogade 215C, 2. sal, Havehuset
  01-05-1901      Todesgade 7, stuen
  01-11-1902      Guldbergsgade 20, stuen, Baghuset
  01-05-1903      Prins Jørgens Gade 3B, 3. sal
  01-11-1903      Baggesensgade 20, stuen
  01-05-1904      Stengade 11, 2. sal
  01-05-1905      Nørrebrogade 159, stuen
  01-11-1905      Ægirsgade 27, 2. sal
  01-11-1906      Bagergade 16, 3. sal
  01-05-1907      Bangertsgade 6, 2. sal
  01-05-1908      Bangertsgade 6, 2. sal
  01-11-1908      Holtegade 9, stuen
  01-11-1909      Jægersborggade 9, stuen
  01-11-1910      Thorsgade 20, 2. sal
  28-03-1914      Solitudevej 2, 4. sal, hos Jensen
  01-05-1914      Frameldt
  Andre personer
  Data om andre personer
  Titel      Navn
  Ægtefælle      Anne Marie Christine Halle
  Barn      Carl Julius Halle
  Barn      Christine Marie Halle.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og smedesvend af Unnerup
  Pige af Unnerup.
 3. [S17] Københavns Stadsarkiv: Politiets registerblade, online <https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder>, Født      28-05-1898
  Køn      Mand
  Fødested      København
  Permalink      https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1145355
  Adresser
  Data om adresser
  Dato      Adresse
  01-11-1912      Thorsgade 20, 3. sal, hos Hjemmet
       Frameldt.

Anne Sophie Hammer1

K, #6993, f. cirka 1740, d. 7 september 1790
Senest redigeret=20 Feb 2023
Slægt=4
     Anne Sophie Hammer blev født cirka 1740, datter af Hans Hansen Hammer. Anne Sophie Hammer blev nævnt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.2 Anne Sophie Hammer blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen Hammer 1 september 1773.3
     Anne blev gift 25 oktober 1773 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, med Peder Klemp.
     Anne Sophie Hammer mistede Peder Klemp 12 marts 1790.
     Hun døde 7 september 1790 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.4
     Hendes ejendele blev skiftet 8 september 1790.5 Hun blev begravet 10 september 1790 fra Vejby.6
Far-Biologisk*Hans Hansen Hammer f. 26 Maj 1695, d. 1 Sep 1773

Familie: Anne Sophie Hammer og Peder Klemp

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Allerslev, Bårse, Præstø7

Kildehenvisninger

 1. [S8] Anders Petersen, compiler, Sjællands Stifts Degnehistorie (København: N. C. Roms Forlagsforretning, 1899), Baarse Herred. Allerslev Sogn.

  Pedet Klemp
  ,
  f. i Kbh. 1725, Stud. Vordingborg 1748, Skoleh. i Hammer 1755, k. 27/9 1 7 6 2, f 12/3 1790; g. 1) her */6 1764 Cathrine Christine Bender, bgr. 6/9 1768, 26 Aar gi. 2) i Hammer u/4 1769 Esther Abel Parelius, 3/fl 1771, 36 Aar gi. 3) i Helsinge 25/10 1773 Anne Sophie Hammer, f i Vejby 7/12 1790.
 2. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].
 3. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 27 Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby, der døde 1.9.1773, side 239, 283.
  Enkemand efter Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg. B:
  1) [Ingeborg Dorthe Hammer], død. E: de Place, krigsråd. 3B:
  a [Gotthilf Edvard de Place]
  b [Hans de Place]
  c [Eleonora Dorthe Cathrine de Place]
  2) Elisabeth Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  3) Sara [Hansdatter] Hammer, [skifte 19.7.1771 lbnr.24]. E: Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 3B:
  a [Edvard Snedorff Hammer]
  b [Anne Else Cathrine Hammer]
  c [Sara Martine Hammer]
  4) Anne Sofie Hammer g.m. Peder Klemp, degn i Allerslev
  5) Marie Hammer.
 4. [S8] Anders Petersen, compiler, Sjællands Stifts Degnehistorie (København: N. C. Roms Forlagsforretning, 1899).
 5. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 53 Anne Sofie [Hansdatter] Hammer i Vejby degnebolig.8.9.1790, side 560, 576.
  Enke efter Peder Klemp, degn i Allerslev i Bårse herred, [død 12.3.1790]. B:
  1) Hans Hammer Klemp 16.
  FM: født værge Isak Bentsen, degn i Vejby og Tibirke [g.m. Marie Hansdatter Hammer].
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Poul Klemp, 63, Gift, M, husbond, Sogne Degn for Allersløv Menighed, Allerslöv Bÿe, , 3, 1, , 16, 3, B0014
  Anna Sofie Hjalmarsdatter, 47, Gift, K, madmoder, , Allerslöv Bÿe, , 3, 1, , 17, , B0014
  Kathrine Kirstine Margrethe Klemp, 18, Ugift, K, datter af andet ægteskab, , Allerslöv Bÿe, , 3, 1, , 18, , B0014
  Lucie Jensdatter, 29, Ugift, K, tjenestepige, pige, Allerslöv Bÿe, , 3, 1, , 19, , B0014.

Elisabeth Hansdatter Hammer1,2

K, #6431, f. 6 december 1734, d. 2 oktober 1808
Senest redigeret=20 Feb 2023
Slægt=4
     Elisabeth Hansdatter Hammer blev født 6 december 1734, datter af Hans Hansen Hammer.1
     Elisabeth blev gift 17 december 1753 med Jørgen Jensen Gad.
Elisabeth Hansdatter Hammer omtalt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.3 Hun blev nævnt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.4 Elisabeth Hansdatter Hammer blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen Hammer 1 september 1773.5
     Elisabeth Hansdatter Hammer mistede Jørgen Jensen Gad 28 december 1786. Elisabeth Hansdatter Hammer blev nævnt i skiftet efter Jørgen Jensen Gad 19 marts 1787.6
     Hun døde 2 oktober 1808 i Hasle, Nørre, Bornholm, i en alder af 73 år.1
Far-Biologisk*Hans Hansen Hammer f. 26 Maj 1695, d. 1 Sep 1773

Børn af Elisabeth Hansdatter Hammer og Jørgen Jensen Gad

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1801Brede Sund, Hasle, Nørre, Bornholm8

Kildehenvisninger

 1. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.).
 2. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), og ægtede 17. Dcbr. s. A. sin tredie Hustru Elsebeth Hammer, født 6. Dcbr. 1734, død i Hasle paa Bornholm 2. Oktbr. 1808, — med hvem han havde sytten Børn.

  (Hendes Forældre vare: Magister Hans Hansen Hammer, f. i Nakskov 26. Maj 1695, Std. 1716, Kand. theol. 1718, derefter Hører i Kbhvn., men udenlands 1720—23; ord. 21.Septbr. 1729 efter at være beskikket til Konrektor i Aarhus og Sgnpr. for Aaby Menighed; Sgnpr. for Helsinge og Valby i Sjælland 1. April 1740, Provst 1764; begr. 8. Septbr. 1773; — og Hustru Else Cathrine Mikkelsdatter*), f. 1700, begr. 14. Febr. 1769).
 3. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].

  15 Bodil Marie Bering i Vejby, der døde 5.3.1766, side 128, 147.
  E: Christian Hansen Staal, degn i Vejby og Tibirke.
  Arvinger kendes ikke.
  Desuden nævnes:
  1 enkemandens afdøde mor "Trov" Pedersdatter Friis
  2 enkemandens søster Anne Hansdatter Staal g.m. Jens Riber, kommissionær i København.
  2 enkemandens 2 brødre, hvis navne ikke angives.
 4. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].
 5. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 27 Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby, der døde 1.9.1773, side 239, 283.
  Enkemand efter Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg. B:
  1) [Ingeborg Dorthe Hammer], død. E: de Place, krigsråd. 3B:
  a [Gotthilf Edvard de Place]
  b [Hans de Place]
  c [Eleonora Dorthe Cathrine de Place]
  2) Elisabeth Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  3) Sara [Hansdatter] Hammer, [skifte 19.7.1771 lbnr.24]. E: Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 3B:
  a [Edvard Snedorff Hammer]
  b [Anne Else Cathrine Hammer]
  c [Sara Martine Hammer]
  4) Anne Sofie Hammer g.m. Peder Klemp, degn i Allerslev
  5) Marie Hammer.
 6. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 49 Jørgen Jensen Gad, præst i Vejby og Tibirke. 19.3.1787, side 489, 502.
  E: Elisabeth Hammer.
  Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1787.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 4, Weybye Bye, 2, Elsebeth Gad født Hammer, 53, Enke, 1, Forrige Præste Enke, , Madmoder, FT-1787, 193,
  C1709, 5, Weybye Bye, 2, Else Cathrine Gad, 29, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 6, Weybye Bye, 2, Dorothea Gad, 23, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 7, Weybye Bye, 2, Elsebeth Gad, 22, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 8, Weybye Bye, 2, Jens Bartholin Gad, 18, Ugift, , , 'Paa Reisen til Ostindien', Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 9, Weybye Bye, 2, Sara Christiana Gad, 15, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 10, Weybye Bye, 2, Heino Gerhard Gad, 13, Ugift, , , , Børn af første ægteskab, FT-1787, 193,
  C1709, 11, Weybye Bye, 2, Christian Winsløv, 34, Gift, 1, Missionarius Ordinatus, hiemkommen fra Grønland, , Svigersøn, FT-1787, 193,
  C1709, 12, Weybye Bye, 2, Maria Winsløv født Gad, 30, Gift, 1, , , hans hustru, FT-1787, 193,
  C1709, 13, Weybye Bye, 2, Anna Elisabeth Winsløv, 7, Ugift, , , , Deres Datter, FT-1787, 193,
  C1709, 14, Weybye Bye, 2, Jens Olsen, 22, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 15, Weybye Bye, 2, Niels Jensen, 20, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 16, Weybye Bye, 2, Jørgen Pedersen, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 17, Weybye Bye, 2, Søren Olsen, 16, Ugift, , , 'Krøbling', Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 18, Weybye Bye, 2, Niels Christensen, 13, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 19, Weybye Bye, 2, Kirsten Olsdatter, 26, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 20, Weybye Bye, 2, Gunild Pedersdatter, 23, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 21, Weybye Bye, 2, Johanne Andersdatter, 17, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,
  C1709, 22, Weybye Bye, 2, Helvig Skov, 15, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1787, 193,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Gad, 46, Gift, Husbonde, Byefoged, Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 322, 1, B7345
  Elenora Dorothie Cathrine de Place, 48, Gift, hans Hustrue, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 323, 1, B7345
  Elisabeth Gad, 66, Enke(mand), hans Moder, lever af Pension, Provstinde, Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, Provstinde skrevet med gotiske bogstaver før navn, der er skrevet med latinske bogstaver og lever af Pension er skrevet som erhverv, 324, 1, B7345
  Else Cathrine Gad, 42, Ugift, hendes Datter, værende hos sin moder, Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, er Elisabeth Gads datter, 325, , B7345
  Elisabeth Hiorth, 11, Ugift, hendes Datter Datter, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 326, , B7345
  Hans Edvardsen Sonne, 14, Ugift, Contoir Dreng, Skriverdreng, Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 327, , B7345
  Esper Pedersen, 55, Enke(mand), Tienestefolk, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 328, 2, B7345
  Bendt Wevstsen, 33, Ugift, Tienestefolk, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 329, , B7345
  Niels Pedersen Marcher, 14, -, Tienestefolk, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 330, , B7345
  Anne Cathrine Bremer, 41, Ugift, Tienestefolk, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 331, , B7345
  Johanne Andersdatter, 31, Ugift, Tienestefolk, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 332, , B7345
  Bodild Kirstine Pedersdatter, 26, Ugift, Tienestefolk, , Hasle, Bredesund No 1, 1, 219, , 333, , B7345.
 9. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930),

  II. 13. Johan Peter Gad, * i Vejby 17. Aug. 1761; Std. fra Frederiksborg 1778; cand. theol. 1. Juli 1783; blev 5. Nov. 1784 beskikket til Kapellan p. p. paa sit Fødested hos Faderen indtil dennes Død, hvorefter han kaldtes til Tingsted Mngh. paa Falster 16. Marts 1787, for Magleby paa Møen 27. Novb. 1789; — f her 22. Jan. 1825.
  ~ 18. Marts 1789 Ane Cathrine Staal, døbt 3. Novb. 1769; 1 i Kbhvn. i April 1837. (Datter af Agent Diderik Staal, Købmand i Stubbekøbing og Hustru Karen Berrig). 2 Adoptivsønner III. 20—21.
 10. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 19. 22/10 1823 [Skjævinge-G. 31/10 09] Elieser Gad af Veiby-T., f. 11/7 71; St. Nykjøb. p. F. 90; C. 8/5 93, l.; Sp. Pedersker 31/10 94, o. 24/10; Rø 1/6 98; Hirschholm 8/1 06; ~ Kbh. Chrbg. Slotsk. 17/11 94 Søster Christiane Brun Stenersen, f. Fosnæs i Nummedalen (Namdal) 28/1 73, † Herslev v. Fred. 18/5 47; F. Peter Christian S., Cpt. i 1ste Trondhjemske nat. Inf. Rgmt., Eier af Seiersted; M. Elsa Svendsdtr. Falch; 7 S., 4 D.; see Christen P. G. i Stouby-H.; Isak M. B. G. i Kolding; Peter C. S. G. t. Kbh. Trin. K. r. Cap.; Jørgen G. i Gauerslund-V.; Theodor N. G. i Estvad-R.; Elieser T. G. i Darum-B.; H. L. R. Müller i Alslev-H.; [† 20/11 1838; E. 1/476 og S. 1/532].
  AaDB s. 82-83.

Hans Hansen Hammer1,2

M, #2, f. 26 maj 1695, d. 1 september 1773
Senest redigeret=20 Feb 2023
Slægt=4
     Hans Hansen Hammer blev født 26 maj 1695 i Nakskov.
     Hans Hansen Hammer tog eksamen som student 1716.
     Hans Hansen Hammer tog eksamen som cand. theol. 20 juni 1718.
     Hans Hansen Hammer var 1 april 1729 sognepræst i Åby, Hasle, Århus.3
     Hans blev gift 28 april 1730 i Århus med Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg.
     Hans Hansen Hammer var 1 april 1740 sognepræst i Helsinge, Holbo, Frederiksborg.4 Han blev nævnt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.5
     Hans Hansen Hammer mistede Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg 7 februar 1769. Hans Hansen Hammer blev nævnt i skiftet efter Sara Hammer 19 juli 1771.6
     Han døde 1 september 1773 i Helsinge i en alder af 78 år.
     Hans ejendele blev skiftet 1 september 1773.7

Familie: Hans Hansen Hammer og Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg

Børn af Hans Hansen Hammer

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Helsinge, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 13. 1/4 1740 [Crtr. Aarh. og Sp. Aaby 1/4 29, o. 21/9] Mag. Hans Hansen Hammer, f. Nakskov 26/5 95; F. H. H., Kbmd.; M. Elisabeth Rasch; St. Kbh. 16, Bacc. 17; C. 20/6 18, l; Hør. Kbh. 19; udenlands 20–23; Pr. 64; ~ Aarh. 28/4 30 Else Cathrine Mikkelsdtr. Lønborg, E. e. L. Bartholin, 1 r. Cap. Aarh. Dk. og Sp. t. Veilby, f. 00, b. 14/2 69; F. M. Nielsen, Amtsforv. i Aarh.; B.; see 2 Etm.; J. J. Gad i Veiby-T.; M. N. Hammer her; [b. 8/9 1773; N. 219].
  KUM II, s. 398, 406 (»Iohannes Hammer«, 21 år gl.).
 2. [S9] Ulf Gad, editor, Præsteslægten Gad (København: G. E. C. Gads Forlag, 1930), Magister Hans Hansen Hammer, f. i Nakskov 26. Maj 1695, Std. 1716, Kand. theol. 1718, derefter Hører i Kbhvn., men udenlands 1720—23; ord. 21.Septbr. 1729 efter at være beskikket til Konrektor i Aarhus og Sgnpr. for Aaby Menighed; Sgnpr. for Helsinge og Valby i Sjælland 1. April 1740, Provst 1764; begr. 8. Septbr. 1773; — og Hustru Else Cathrine Mikkelsdatter*), f. 1700, begr. 14. Febr. 1769.
 3. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 1/4 1729, o. 21/9, Mag. Hans Hansen Hammer; [1/4 1740 Helsinge-V.; see der].
 4. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 1/4 1740 [Crtr. Aarh. og Sp. Aaby 1/4 29, o. 21/9] Mag. Hans Hansen Hammer, f. Nakskov 26/5 95; F. H. H., Kbmd.; M. Elisabeth Rasch; St. Kbh. 16, Bacc. 17; C. 20/6 18, l; Hør. Kbh. 19; udenlands 20–23; Pr. 64; ~ Aarh. 28/4 30 Else Cathrine Mikkelsdtr. Lønborg, E. e. L. Bartholin, 1 r. Cap. Aarh. Dk. og Sp. t. Veilby, f. 00, b. 14/2 69; F. M. Nielsen, Amtsforv. i Aarh.; B.; see 2 Etm.; J. J. Gad i Veiby-T.; M. N. Hammer her; [b. 8/9 1773; N. 219].
 5. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].
 6. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 24 Sara [Hansdatter] Hammer i Helsinge, der døde 19.7.1771, side 227.
  E: Morten [Nielsen] Hammer, adjungeret og succederende præst i Helsinge og Valby. B:
  1) Edvard Snedorff Hammer 6
  2) Anne Else Cathrine Hammer 4
  3) Sara Martine Hammer 3.
  FM:
  1 morfar Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  2 mosters mand Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke.
  Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1771.
  Samfrændeskifte 12.2.1772.
 7. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 27 Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby, der døde 1.9.1773, side 239, 283.
  Enkemand efter Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg. B:
  1) [Ingeborg Dorthe Hammer], død. E: de Place, krigsråd. 3B:
  a [Gotthilf Edvard de Place]
  b [Hans de Place]
  c [Eleonora Dorthe Cathrine de Place]
  2) Elisabeth Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  3) Sara [Hansdatter] Hammer, [skifte 19.7.1771 lbnr.24]. E: Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 3B:
  a [Edvard Snedorff Hammer]
  b [Anne Else Cathrine Hammer]
  c [Sara Martine Hammer]
  4) Anne Sofie Hammer g.m. Peder Klemp, degn i Allerslev
  5) Marie Hammer.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hammer, Provst i Holboe Herred og Sognepræst til Helsinge og Waldbye, 76, Enkemand, Nej, Ja, 1, , , 2, ,.

Ingeborg Dorthe Hammer

K, #5486, f. før 1731
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=4
     Ingeborg Dorthe Hammer blev født før 1731, datter af Hans Hansen Hammer.
Far-Biologisk*Hans Hansen Hammer f. 26 Maj 1695, d. 1 Sep 1773

Barn af Ingeborg Dorthe Hammer

Marie Hansdatter Hammer1

K, #6440, f. 13 september 1743, d. december 1806
Senest redigeret=19 Maj 2021
Slægt=4
     Marie Hansdatter Hammer blev døbt 13 september 1743. Hun blev nævnt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.2 Marie Hansdatter Hammer blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen Hammer 1 september 1773.3
     Marie blev gift 28 september 1781 i Valby, Holbo, Frederiksborg, med Isaach Bentzen. Marie Hansdatter Hammer blev nævnt i skiftet efter Anne Sophie Hammer 8 september 1790.4
     Hun døde december 1806 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 63 år.
     Hendes ejendele blev skiftet 19 december 1806.5 Hun blev begravet 23 december 1806 fra Vejby.6
Far-Biologisk*Hans Hansen Hammer f. 26 Maj 1695, d. 1 Sep 1773

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S8] Anders Petersen, compiler, Sjællands Stifts Degnehistorie (København: N. C. Roms Forlagsforretning, 1899).
 2. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].
 3. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 27 Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby, der døde 1.9.1773, side 239, 283.
  Enkemand efter Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg. B:
  1) [Ingeborg Dorthe Hammer], død. E: de Place, krigsråd. 3B:
  a [Gotthilf Edvard de Place]
  b [Hans de Place]
  c [Eleonora Dorthe Cathrine de Place]
  2) Elisabeth Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  3) Sara [Hansdatter] Hammer, [skifte 19.7.1771 lbnr.24]. E: Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 3B:
  a [Edvard Snedorff Hammer]
  b [Anne Else Cathrine Hammer]
  c [Sara Martine Hammer]
  4) Anne Sofie Hammer g.m. Peder Klemp, degn i Allerslev
  5) Marie Hammer.
 4. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 53 Anne Sofie [Hansdatter] Hammer i Vejby degnebolig.8.9.1790, side 560, 576.
  Enke efter Peder Klemp, degn i Allerslev i Bårse herred, [død 12.3.1790]. B:
  1) Hans Hammer Klemp 16.
  FM: født værge Isak Bentsen, degn i Vejby og Tibirke [g.m. Marie Hansdatter Hammer].
 5. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 75 Marie [Hansdatter] Hammer i Vejby. 19.12.1806, side 97.
  E: Isak Bentsen, degn i Vejby og Tibirke.
  Testamente af 4.3.1796.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 23, Weybye Bye, 3, Isach Bendtzen, 50, Gift, 2, Sognedegn, , husbonde, FT-1787, 194,
  C1709, 24, Weybye Bye, 3, Maria Bendtzen født Hammer, 44, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 194,
  C1709, 25, Weybye Bye, 3, Adam Anthon Frideric Schidden, 13, , , under Information, , fremmed, FT-1787, 194,
  C1709, 26, Weybye Bye, 3, Mette Rasmusdatter, 23, Ugift, , , , Tienestepige, FT-1787, 194,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 52, Wejbye, 14de Familie, Isaach Bentzen, M, 64, Gift, 2, Sognedægn, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 240,
  B3532, 53, Wejbye, 14de Familie, Marie Hammer, K, 58, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 240,
  B3532, 54, Wejbye, 14de Familie, Helvig Bentzdatter, K, 23, Ugift, , , , Tjenestepige, FT-1801, Bind 47, side 240,.

Morten Hammer1

M, #5440, f. 30 januar 1739, d. 31 januar 1809
Senest redigeret=22 Feb 2023
Slægt=4
     Morten Hammer blev født 30 januar 1739 i Nykøbing F.
     Morten Hammer tog eksamen som student 1755.
     Morten Hammer tog eksamen som cand. theol. 20 december 1759. Han blev nævnt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.2
     Morten blev gift i 1765 med Sara Hammer , datter af Hans Hansen Hammer. Morten Hammer blev nævnt i skiftet efter Sara Hammer 19 juli 1771.3
     Morten Hammer mistede Sara Hammer 19 juli 1771.
     Morten blev gift 23 november 1772 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Christiana Gad , datter af Jørgen Jensen Gad og Anna Margrethe Brolund.4
     Morten Hammer var i 1773 sognepræst i Valby-Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Han blev nævnt i skiftet efter Hans Hansen Hammer 1 september 1773.5
     Han døde 31 januar 1809 i en alder af 70 år.
     Hans ejendele blev skiftet 10 februar 1809.6

Familie: Morten Hammer og Sara Hammer

Familie: Morten Hammer og Christiana Gad

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Helsinge, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1801Helsinge, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S3] Engelstoft, Povl; Sjøqvist, Viggo: Dansk Biografisk Leksikon, online <https://biografiskleksikon.lex.dk>, Hammer, Morten, 1739-1809, Præst, blev født 30. Jan. 1739 i Nykjøbing paa Falster, hvor hans Fader, der døde paa Sønnens Fødselsdag, var Borgmester og Hospitalsforstander.
  Moderen hed Anne f. Hvalsøe (d. 1756).
  Da han var 9 Aar gammel, fik han Kancelliraad, Regimentskvartermester C. A. Rothe til Stiffader og opvoxede saaledes i samme Hjem som Casper P. Rothe og Tyge Rothe.
  1755 blev nan Student fra Slagelse Skole og tog 1759 Attestats.
  Han var derefter et Par Aar Alumn paa Elers’ Kollegium.
  En af hans Disputatser her, om Modersmaalets Dyrkelse, viser Paavirkningen af Tyge Rothe.
  1765 blev han med Successionsløfte adjungeret sin gamle Frænde Præsten Hans Hammer i Helsinge og Valby i Nordsjælland og ægtede, faa Maaneder efter, dennes Datter Sara H. (d. 1771).
  Da Svigerfaderen døde 1773, fik han Sognekaldet i hans Sted og forblev i dette Embede til sin Død, 31. Jan. 1809.
  Allerede før han blev Præst, havde han i «Forsøg i de skjønne og nyttige Videnskaber» meddelt flere «Poesier», som maa have fundet Bifald hos det patriotiske Selskab, som udgav «Forsøgene».
  Men utilladelig pinte han Digtermusen, da han 1772 fandt sig beføjet til at udgive et Hæfte Salmer i Anledning af Struensees og Brandts Proces, «ikke for at spotte Elendigheden og bande Statsfangerne», men «for at bede for disse ulykkelige og redde Guds Ære(!) og Syndernes Sjæle».
  Om lignende Takt vidner et andet Arbejde af ham, «Præste-Poem om Landbosagen med uforgribelig prosaisk Tilgift, mest i Hensyn paa Præsternes Indkomst og især Tienden, udi Rabeners Smag» (1787).
  Det er en Jammerklage over de slette Landboforhold og Præsternes ynkelige økonomiske Forfatning; men Skriftet blev allerede af Samtidens Kritik stærkt medtaget paa Grund af dets vidtdrevne Smagløshed.

  Aaret efter sin første Hustrus Død havde han ægtet en Præstedatter fra Nabosognet Vejby, Christiane Gad (d. 1830).

  Nyerup, Lit. Lex.

  A. Jantzen.
 2. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].
 3. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 24 Sara [Hansdatter] Hammer i Helsinge, der døde 19.7.1771, side 227.
  E: Morten [Nielsen] Hammer, adjungeret og succederende præst i Helsinge og Valby. B:
  1) Edvard Snedorff Hammer 6
  2) Anne Else Cathrine Hammer 4
  3) Sara Martine Hammer 3.
  FM:
  1 morfar Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  2 mosters mand Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke.
  Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1771.
  Samfrændeskifte 12.2.1772.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 27 Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby, der døde 1.9.1773, side 239, 283.
  Enkemand efter Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg. B:
  1) [Ingeborg Dorthe Hammer], død. E: de Place, krigsråd. 3B:
  a [Gotthilf Edvard de Place]
  b [Hans de Place]
  c [Eleonora Dorthe Cathrine de Place]
  2) Elisabeth Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  3) Sara [Hansdatter] Hammer, [skifte 19.7.1771 lbnr.24]. E: Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 3B:
  a [Edvard Snedorff Hammer]
  b [Anne Else Cathrine Hammer]
  c [Sara Martine Hammer]
  4) Anne Sofie Hammer g.m. Peder Klemp, degn i Allerslev
  5) Marie Hammer.
 6. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 79 Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby. 10.2.1809, side 107, 113.
  E: Christiane [Jørgensdatter Gad]. LV: [bror Eliezer Jørgensen] Gad, præst i Hirschholm.
  Bevilling til uskiftet bo af 10.11.1809.
  Afdøde døde 31.1.1809.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Morten Hammer, 48, Gift, hosbond, Sognepræst til Helsinge og Valby, Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 1, 2, C1711
  Christiane Gad, 38, Gift, Madmoder, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 2, 1, C1711
  Ane Elise Cathrine, 18, Ugift, Børn af Mandens 1ste ægteskab, som ere hiemme, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 3, , C1711
  Sare Martine, 17, Ugift, Børn af Mandens 1ste ægteskab, som ere hiemme, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 4, , C1711
  Hans, 14, Ugift, Børn som leve af Præstens 2det ægteskab, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 5, , C1711
  Jørgen, 12, Ugift, Børn som leve af Præstens 2det ægteskab, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 6, , C1711
  Sare, 11, Ugift, Børn som leve af Præstens 2det ægteskab, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 7, , C1711
  Ane Margrethe, 3, Ugift, Børn som leve af Præstens 2det ægteskab, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 8, , C1711
  Heino Gotlob Melchior, 1, Ugift, Børn som leve af Præstens 2det ægteskab, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 9, , C1711
  Jeppe Ipsen, 28, Ugift, Tienestefolk, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 10, , C1711
  Margrethe Svendsdatter, 35, Ugift, Tienestefolk, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 11, , C1711
  Gunnild Nielsdatter, 19, Ugift, Tienestefolk, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 12, , C1711
  Johanne Andersdatter, 13, Ugift, Tienestefolk, , Helsinge Gaardfolk, 1, 69, , 13, , C1711.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Morten Hammer, 62, Gift, M, Huusbonde, Sognepræst til Helsinge og Valdbye, Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 1, 2, B3526
  Christiana Gad, 52, Gift, K, Hans Kone, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 2, 1, B3526
  Anna Elise Hammer, 31, Ugift, K, Hans Datter, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 3, , B3526
  Sara Hammer, 25, Ugift, K, Deres Børn, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 4, , B3526
  Anna Margrethe Hammer, 17, Ugift, K, Deres Børn, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 5, , B3526
  Anna Cathrine Meulengraeht, 42, Enke(mand), K, Loserende, Lever af sine Midler, Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 6, 1, B3526
  Juliana Meulengraeht, 24, Ugift, K, Hendes Datter, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 7, , B3526
  Ebbe Jakobsen Paludan, 33, Ugift, M, Hielpepræst, Forretter Embedet i Sognepræstens Svaghed, Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 8, , B3526
  Johanne Andersdatter, 28, Ugift, K, Tienestefolk, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 9, , B3526
  Bodil Mortensdatter, 31, Ugift, K, Tienestefolk, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 10, , B3526
  Anna Margrethe Ulriksdatter, 17, Ugift, K, Tienestefolk, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 11, , B3526
  Jørgen Andersen, 21, Ugift, M, Tienestefolk, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 12, , B3526
  Svend Pedersen, 17, Ugift, M, Tienestefolk, , Helsinge Bye, , 1ste Fam:, Bind 47, side 75, , 13, , B3526.

Sara Hammer

K, #5441, f. 1739, d. 19 juli 1771
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=4
     Sara Hammer blev født i 1739 i Århus, datter af Hans Hansen Hammer. Sara Hammer blev nævnt i skiftet efter Jens Lauridsen Bartholin 7 august 1764.1
     Sara blev gift i 1765 med Morten Hammer.
     Hun døde 19 juli 1771.
     Hendes ejendele blev skiftet 19 juli 1771.2
Far-Biologisk*Hans Hansen Hammer f. 26 Maj 1695, d. 1 Sep 1773

Familie: Sara Hammer og Morten Hammer

Kildehenvisninger

 1. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 13 Jens [Lauridsen] Bartholin, pastoris adjuncti i Helsinge og Valby. 7.8.1764, side 93.
  A:
  1) mor [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg g.m. Hans Hansen Hammer, præst i Helsinge og Valby]
  2) [halv]søster Ingeborg Dorthe, død. E: de Place, regimentskvartermester i Husum. 3B:
  a Gotthilf Edvard de Place
  b Hans de Place
  c Eleonora Dorthe Cathrine de Place
  3) [halv]søster Elisabeth [Hansdatter] Hammer g.m. Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke
  4) [halv]søster Sara [Hansdatter] Hammer g.m. Morten [Nielsen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  5) [halv]søster Anne Sofie Hammer
  6) [halv]søster Marie Hammer.
  Mors første ægteskab med afdødes far [Laurids Bartholin, øverste kapellan i Århus Domkirke, begraver 12.7.1724].
 2. [S7] Erik Brejl: Frederiksborg amt gejstlige skifteuddrag, Holbo herred, Gejstlig skifte- og auktionsprotokol, 1750-1800, online <https://www.brejl.dk/frbgejst.html#holbo>, 24 Sara [Hansdatter] Hammer i Helsinge, der døde 19.7.1771, side 227.
  E: Morten [Nielsen] Hammer, adjungeret og succederende præst i Helsinge og Valby. B:
  1) Edvard Snedorff Hammer 6
  2) Anne Else Cathrine Hammer 4
  3) Sara Martine Hammer 3.
  FM:
  1 morfar Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby
  2 mosters mand Jørgen [Jensen] Gad, præst i Vejby og Tibirke.
  Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1771.
  Samfrændeskifte 12.2.1772.

Arnold Christensen Hammer-Müller1

M, #4352, f. cirka 1630, d. 20 oktober 1686
Anders Christensen Hammermüller,
portræt i Vejby Kirke
Senest redigeret=9 Jul 2022
Slægt=0
     Arnold Christensen Hammer-Müller blev født cirka 1630.
     Arnold Christensen Hammer-Müller tog eksamen som student 1655.
     Arnold Christensen Hammer-Müller var 17 april 1671 sognepræst i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Arnold blev gift 10 marts 1672 i Vejby med Bodil Eriksen.2
     Han døde 20 oktober 1686 i Vejby.2

Barn af Arnold Christensen Hammer-Müller og Bodil Eriksen

Tavler
Præster

Kildehenvisninger

 1. [S4] S. V. Wiberg, compiler, S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878 (n.p.: n.pub.), 9. 17/4 1671. Arnold Christensen Hammermüller, f. c. 30; St. Roesk. 55; ~ 10/3 72 F. E.; [† c. 1686; Portrait i Kirken].
  KUM I, s. 256 (»Arnoldus Christ. Hammermollerus«).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Knud Hammingsen

M, #3899, f. før 1641
Senest redigeret=19 Jul 2022
Slægt=0
     Knud Hammingsen blev født før 1641.
Knud Hammingsen blev fritaget for vornedskab som tak for sin indsats ved Københavns belejring 6 marts 1661.1

Kildehenvisninger

 1. [S51] Holger Hertzum-Larsen ukendt record type, ukendt repository, ukendt repository address; ukendt reader.

Jørgen Hanboe

M, #6455, f. cirka 1755
Senest redigeret=25 Jul 2021
Slægt=0
     Jørgen Hanboe var tjenestekarl.
     Jørgen Hanboe blev født cirka 1755.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 70, Weybye Bye, 11, Hans Jensen, 48, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 195,
  C1709, 71, Weybye Bye, 11, Karen Nielsdatter, 45, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 195,
  C1709, 72, Weybye Bye, 11, Margrethe Hansdatter, 14, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 73, Weybye Bye, 11, Ellen Hansdatter, 12, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 74, Weybye Bye, 11, Jens Hansen, 10, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 75, Weybye Bye, 11, Hans Hansen, 7, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 76, Weybye Bye, 11, Ole Hansen, 5, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 77, Weybye Bye, 11, Niels Hansen, 3, Ugift, , , , Børn af første Ægteskab, FT-1787, 195,
  C1709, 78, Weybye Bye, 11, Jørgen Hanboe, 32, Ugift, , , , Tienestekarl, FT-1787, 195,.

Abelone Hansdatter

K, #5517, f. cirka 1819
Senest redigeret=9 Apr 2021
Slægt=0
     Abelone Hansdatter var Tjenestepige.
     Abelone Hansdatter blev født cirka 1819.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 629, Ørby, 127, en Gaard, Peder Olsen, 37, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 630, Ørby, 127, en Gaard, Anne Pedersdatter, 35, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 631, Ørby, 127, en Gaard, Magrethe Pedersdatter, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 632, Ørby, 127, en Gaard, Hans Pedersen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 633, Ørby, 127, en Gaard, Peder Larsen, 25, Ugift, Tjenestekarl, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,
  C3228, 634, Ørby, 127, en Gaard, Abelone Hansdatter, 21, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 266,.

Ane Hansdatter

K, #727, f. cirka 1779, d. 30 april 1860
Senest redigeret=25 Maj 2022
Slægt=1
     Ane Hansdatter blev født cirka 1779 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Pedersen.
     Ane blev gift cirka 1802 med Ole Hansen , søn af Hans Pedersen og Maren Olsdatter.
     Hun døde 30 april 1860 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 6 maj 1860 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Hans Pedersen f. f 1759

Børn af Ane Hansdatter og Ole Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Hansen, 58, Gift, Tærsker, , M, 949, et Huus, Hollese
  Ane Hansdatter, 55, Gift, hans Kone, , K, 950, et Huus, Hollese
  Jørgen Olsen, 18, Ugift, Deres Børn, , M, 951, et Huus, Hollese
  Gunild Olsdatter, 13, Ugift, Deres Børn, , K, 952, et Huus, Hollese.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Hansen, 64, Gift, Tærsker, , 1, 743, et Huus, Holløse
  Ane Hansdatter, 61, Gift, hans Kone, , 1, 744, et Huus, Holløse.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 722, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 16, Et Huus, Ole Hansen, M, 69, Gift, Fæster, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 723, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 16, Et Huus, Ane Hans Datter, K, 60, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 724, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 16, Et Huus, Jørgen Olsen, M, 29, Ugift, deres Søn Fæster, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 763, Vejby, 19, Holløse by, Ole Hansen, M, 74, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 764, Vejby, 19, Holløse by, Ane Hansdatter, K, 71, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 765, Vejby, 19, Holløse by, Jørgen Olsen, M, 34, Ugift, Deres søn, daglejer, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 766, Vejby, 19, Holløse by, Ane Marie Nielsdatter, K, 4, Ugift, Plejebarn, Datter datter, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 466, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 94, Et Hus, Jørgen Olsen, Mand, 44, Ugift, , , Husfader. Lever af sin jordlod, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 467, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 94, Et Hus, Gunild Olsdatter, Kvinde, 38, Ugift, , , Hans Søster, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 468, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 94, Et Hus, Ole Hansen, Mand, 83, Gift, , , Mandens Forældre, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,
  D5558, 469, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 94, Et Hus, Ane Hansdatter, Kvinde, 80, Gift, , , Mandens Forældre, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 264,.

Ane Hansdatter

K, #829, f. cirka 1810, d. 7 januar 1857
Senest redigeret=28 Okt 2022
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født cirka 1810 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg.
     Ane blev gift 6 februar 1835 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Hans Olsen , bevidnet af Lars Pedersen.1
     Hun døde 7 januar 1857 i Vejby.2 Hun blev begravet 13 januar 1857 fra Vejby.3

Børn af Ane Hansdatter og Hans Olsen

Folketællinger og boliger

Flytning1830Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse3
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl 28 år Ørby
  Pige 24 år Ørby.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 833, Holløse, 30, et Huus, Hans Olsen, 34, Gift, Tærsker, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 272,
  C3228, 834, Holløse, 30, et Huus, Ane Hansdatter, 30, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 272,
  C3228, 835, Holløse, 30, et Huus, Hans Hansen, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 272,
  C3228, 836, Holløse, 30, et Huus, Lars Hansen, 3, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 272,
  C3228, 837, Holløse, 30, et Huus, Maren Kirstine Hansdatter, 1, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 272,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 820, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 32, Et Huus, Hans Olsen, M, 39, Gift, Fæster, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 821, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 32, Et Huus, Ane Hans Datter, K, 35, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 822, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 32, Et Huus, Hans Hansen, M, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 823, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 32, Et Huus, Lars Hansen, M, 8, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 824, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 32, Et Huus, Maren Kirstine Hansd, K, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 825, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 32, Et Huus, Grethe Hans Datter, K, 4, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 826, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 32, Et Huus, Bodil Hans Datter, K, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 767, Vejby, 20, Holløse by, Hans Olsen, M, 44, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 768, Vejby, 20, Holløse by, Ane Hansdatter, K, 40, Gift, Hans Hustru, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 769, Vejby, 20, Holløse by, Lars Hansen, M, 13, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 770, Vejby, 20, Holløse by, Maren Hansdatter, K, 11, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 771, Vejby, 20, Holløse by, Margrethe Hansdatter, K, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,
  C6743, 772, Vejby, 20, Holløse by, Bodil Hansdatter, K, 6, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 369,.

Ane Hansdatter

K, #860, f. 24 maj 1827
Senest redigeret=28 Aug 2022
Slægt=1
     Ane Hansdatter blev født 24 maj 1827 i Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Pedersen og Karen Petersdatter. Ane Hansdatter blev døbt 27 maj 1827 Valby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Hans Pedersen f. 1792
Mor-Biologisk*Karen Petersdatter f. c 1790

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Pedersen, 40, Gift, Gaardmd., M, 368, en Gaard, Mønge, hører til Waldbye Skole District
  Karen Pedersdatter, 45, Gift, hans Kone, K, 369, en Gaard, Mønge, hører til Waldbye Skole District
  Pernille Hansdatter, 11, Ugift, Deres Børn, K, 370, en Gaard, Mønge, hører til Waldbye Skole District
  Peder Hansen, 9, Ugift, Deres Børn, M, 371, en Gaard, Mønge, hører til Waldbye Skole District
  Karen Hansen, 7, Ugift, Deres Børn, K, 372, en Gaard, Mønge, hører til Waldbye Skole District
  Ane Hansdatter, 7, Ugift, Deres Børn, K, 373, en Gaard, Mønge, hører til Waldbye Skole District
  Lars Hansen, 5, Ugift, Deres Børn, M, 374, en Gaard, Mønge, hører til Waldbye Skole District.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Pedersen, 46, Gift, Gaardmand, 1, 389, en Gaard, Mønge
  Karen Pedersdatter, 51, Gift, hans Kone, 1, 390, en Gaard, Mønge
  Pernille Pedersdatter, 17, Ugift, Deres Børn, 1, 391, en Gaard, Mønge
  Peder Hansen, 15, Ugift, Deres Børn, 1, 392, en Gaard, Mønge
  Karen Hansdatter, 13, Ugift, Deres Børn, 1, 393, en Gaard, Mønge
  Ane Hansdatter, 13, Ugift, Deres Børn, 1, 394, en Gaard, Mønge
  Lars Hansen, 11, Ugift, Deres Børn, 1, 395, en Gaard, Mønge.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 848, Mønge, 3, En Gaard, Hans Petersen, M, 53, Gift, Gaardmand, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 849, Mønge, 3, En Gaard, Karen Petersdatter, K, 55, Gift, hans Kone, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 850, Mønge, 3, En Gaard, Pernille Hansdatter, K, 22, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 851, Mønge, 3, En Gaard, Peter Hansen, M, 21, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 852, Mønge, 3, En Gaard, Karen Hansdatter, K, 17, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 853, Mønge, 3, En Gaard, Ane Hansdatter, K, 17, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,
  C4529, 854, Mønge, 3, En Gaard, Lars Hansen, M, 16, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.391,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Petersen, 58, Gift, Gårdmand, husfader, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 464, Mønge by, Valby
  Karen Petersdatter, 60, Gift, Hans Hustru, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , K, 465, Mønge by, Valby
  Karen Hansdatter, 22, Ugift, Deres datter, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , K, 466, Mønge by, Valby
  Ane Hansdatter, 22, Ugift, Deres datter, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , K, 467, Mønge by, Valby
  Lars Hansen, 21, Ugift, Deres søn, medhjælper på gården, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 468, Mønge by, Valby
  Peter Hansen, 25, Ugift, Deres søn, fraværende, Valby Sogn, Frb. Amt, Krigstjeneste, 1, , M, 469, Mønge by, Valby.

Ane Hansdatter

K, #984, f. cirka 1797, d. 4 februar 1860
Senest redigeret=28 Jan 2023
Slægt=1
     Ane Hansdatter blev født cirka 1797 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Jensen og Bodil Larsdatter.
     Ane blev gift 17 november 1820 i Vejby med Jørgen Pedersen , bevidnet af Hans Jensen og Ingmand Pedersen.1
     Ane Hansdatter mistede Jørgen Pedersen 17 september 1829.
     Ane blev gift 30 april 1830 i Vejby med Lars Nielsen , søn af Niels Engelbrechtsen og Ingeborg Nielsdatter, bevidnet af Hans Jensen og Niels Larsen.1
     Hun døde 4 februar 1860 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Hun blev begravet 13 februar 1860 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Hans Jensen f. 1775, d. 10 Dec 1842
Mor-Biologisk*Bodil Larsdatter f. c 1767, d. 5 Sep 1829

Barn af Ane Hansdatter og Jørgen Pedersen

Børn af Ane Hansdatter og Lars Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1855Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 142, Wejbye, 35te Familie, Hans Jensen, M, 26, Gift, 1, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 243,
  B3532, 143, Wejbye, 35te Familie, Bodil Larsdatter, K, 34, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 243,
  B3532, 144, Wejbye, 35te Familie, Kirsten Hansdatter, K, 8, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 243,
  B3532, 145, Wejbye, 35te Familie, Anna Hansdatter, K, 4, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 243,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 859, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Lars Nielsen, M, 43, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 860, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Anne Hansdatter, K, 38, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 861, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Laurine Larsdatter, K, 14, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 862, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Sidse Larsdatter, K, 12, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 863, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Ingeborg Larsdatter, K, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 864, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Maren Larsdatter, K, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 865, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Kirstine Jørgensdatter, K, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 866, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Jørgen Larsen, M, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 867, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, David Hansen, M, 20, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,
  C7453, 868, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 37, Mønge, en Gaard, Helvig Jensdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 284,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 984, Mønge, 25, Gaard, Lars Nielsen, 51, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 985, Mønge, 25, Gaard, Ane Hansdatter, 43, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 986, Mønge, 25, Gaard, Sidse Larsdatter, 18, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 987, Mønge, 25, Gaard, Ingeborg Larsdatter, 16, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 988, Mønge, 25, Gaard, Kirsten Jørgensdatter, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 989, Mønge, 25, Gaard, Maren Larsdatter, 10, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 990, Mønge, 25, Gaard, Jørgen Larsen, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 991, Mønge, 25, Gaard, Niels Larsen, 4, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 992, Mønge, 25, Gaard, Niels Andersen, 5, Ugift, uægte Børn i Pleie, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 993, Mønge, 25, Gaard, Lars Larsen, 2, Ugift, uægte Børn i Pleie, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,
  C3228, 994, Mønge, 25, Gaard, Søren Jeppesen, 17, Ugift, Tjener, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 276,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 974, Mønge, 3, Gaard, Lars Nielsen, M, 55, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 975, Mønge, 3, Gaard, Ane Hansdatter, K, 48, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 976, Mønge, 3, Gaard, Kirsten Jørgensdatter, K, 19, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 977, Mønge, 3, Gaard, Maren Larsdatter, K, 15, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 978, Mønge, 3, Gaard, Jørgen Larsen, M, 13, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 979, Mønge, 3, Gaard, Niels Larsen, M, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 980, Mønge, 3, Gaard, Niels Andersen, M, 11, Ugift, Pleiebørn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 981, Mønge, 3, Gaard, Lars Jensen, M, 7, Ugift, Pleiebørn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,
  C4529, 982, Mønge, 3, Gaard, Anders Nielsen, M, 17, Ugift, Tjenestekarl, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.395,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 912, Vejby, 3, Mønge, Lars Nielsen, M, 60, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,
  C6743, 913, Vejby, 3, Mønge, Ane Hansdatter, K, 53, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,
  C6743, 914, Vejby, 3, Mønge, Sidse Larsdatter, K, 28, Gift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,
  C6743, 915, Vejby, 3, Mønge, Kirsten Jørgensdatter, K, 24, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,
  C6743, 916, Vejby, 3, Mønge, Maren Larsdatter, K, 20, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,
  C6743, 917, Vejby, 3, Mønge, Jørgen Larsen, M, 18, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,
  C6743, 918, Vejby, 3, Mønge, Niels Larsen, M, 14, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,
  C6743, 919, Vejby, 3, Mønge, Lars Larsen, M, 12, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 375,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), E2695, FT-1855, 19, Mønge, 3, Gaard, 4, Lars Nielsen, M, 65, G, Her i Sognet, Aftægtsmand Huusfader, Mormon
  E2695, FT-1855, 20, Mønge, 3, Gaard, 4, Ane Hansdatter, K, 58, G, Her i Sognet, Hans Kone, Mormon
  E2695, FT-1855, 21, Mønge, 3, Gaard, 4, Maren Larsdatter, K, 25, U, Her i Sognet, Deres Datter, Mormon
  E2695, FT-1855, 22, Mønge, 3, Gaard, 4, Niels Larsen, M, 19, U, Her i Sognet, Deres Søn, Mormon
  E2695, FT-1855, 23, Mønge, 3, Gaard, 4, Hanne Hansen, K, 2, U, Her i Sognet, Datterens Barn, Mormon, Barnet døbt før Forældrenes Frafald.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 779, Unnerup Skoledistrikt, Mønge, 156 - F2, En Gaard, Lars Nielsen, Mand, 70, Gift, , , Husmoders Forældre. Aftægtsfolk, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 274,
  D5558, 780, Unnerup Skoledistrikt, Mønge, 156 - F2, En Gaard, Ane Hansdatter, Kvinde, 63, Gift, , , Husmoders Forældre. Aftægtsfolk, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 274,.

Ane Hansdatter

K, #2078, f. 25 marts 1795
Senest redigeret=16 Mar 2023
Slægt=1
     Ane Hansdatter blev døbt 25 marts 1795 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Ane blev gift 21 marts 1817 i Græsted med Hendrich Poulsen.2
     Ane Hansdatter mistede Hendrich Poulsen 17 september 1835.
     Ane blev gift 18 marts 1836 i Græsted med Johan Nielsen.3

Familie: Ane Hansdatter og Hendrich Poulsen

Familie: Ane Hansdatter og Johan Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Hågendrup, Græsted, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling18 februar 1834Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg7
Flytning1846Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted8
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Flytning17 juni 1853Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby10
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hans Olsen og Ane Pedersdatter, Hågendrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Alme.
  Pige af Hågendrup.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og smedesvend i Alme
  Enkenkone i Alme.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Olsen, 45, Gift, M, Mandens Sviger-Søn, Indsidder og Dagl:, Haagendrup, 7. Fam:, Bind 47, side 149, , 732, 1, B3529
  Ane Pedersdatter, 42, Gift, K, hans kone, , Haagendrup, 7. Fam:, Bind 47, side 149, , 733, 1, B3529
  Maren Hansdatter, 11, Ugift, K, Deres Datter, , Haagendrup, 7. Fam:, Bind 47, side 149, , 734, , B3529
  Karen Hansdatter, 9, Ugift, K, Deres Datter, , Haagendrup, 7. Fam:, Bind 47, side 149, , 735, , B3529
  Ane Hansdatter, 6, Ugift, K, Deres Datter, , Haagendrup, 7. Fam:, Bind 47, side 149, , 736, , B3529.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hendrik Poulsen, 35, Gift, (Smed) og Parcellist, M, 121, et Huus, Alume Bye
  Ane Hansdatter, 40, Gift, hans Kone, K, 122, et Huus, Alume Bye
  Christian Hendriksen, 14, Ugift, Deres Børn, M, 123, et Huus, Alume Bye
  Maren Hendriksdatter, 2, Ugift, Deres Børn, K, 124, et Huus, Alume Bye
  Maria Rasmusdatter, 67, Enke, Huusfaders Moder, der af ham forsørges, K, 125, et Huus, Alume Bye.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Nielsen, 30, Gift, Smed, , 1, 910, et Huus, Alume Bye
  Ane Hansdatter, 46, Gift, hans Kone, , 1, 911, et Huus, Alume Bye
  Christian Hendriksen, 20, Ugift, Deres Børn, , 1, 912, et Huus, Alume Bye
  Maren Hendriksdatter, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, 913, et Huus, Alume Bye
  Hendrikjette Johansdatter, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, 914, et Huus, Alume Bye.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Nielsen, 35, Gift, Smed, Søborg [Søborg sogn, Fborg amt], , 1, , M, , 1015, et Huus, Algme Bye
  Ane Hansdatter, 51, Gift, hans Kone, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 1, , K, , 1016, et Huus, Algme Bye
  Maren Hendriksdatter, 13, Ugift, deres Datter, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], , 1, , K, , 1017, et Huus, Algme Bye.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1005, Vejby, 19, Vejby, Johan Nielsen, M, 40, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Søborg Sogn, Frb. Amt, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1006, Vejby, 19, Vejby, Ane Hansdatter, K, 57, Gift, Hans Hustru, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1007, Vejby, 19, Vejby, Maren Hendriksdatter, K, 18, Ugift, Deres datter, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 379,.
 10. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd i Vejby.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Johan Nielsen, 50, Gift, Mand, Husfader. Parcellist, , Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, , 170, 1860, Optællingsliste side 145, , 986, Lutheraner, D5552
  Ane Hansdatter, 65, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Esbønderup Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lavø By, Et Hus, , 170, 1860, Optællingsliste side 145, , 987, Lutheraner, D5552.

Ane Hansdatter

K, #2771, f. cirka 1791
Senest redigeret=27 Maj 2021
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født cirka 1791 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 544, Vejby By, 10, Et Hus, Peder Pedersen, M, 50, Gift, , Arbejdsmand og Husfader, Holløse Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 26,
  C6987, 545, Vejby By, 10, Et Hus, Kirsten Larsen, K, 61, Gift, , Hans Hustru, Høeilt? Blistrup Sogn, Lutheran, , FT-1880, 26,
  C6987, 546, Vejby By, 10, Et Hus, Ane Hans Datter, K, 89, Enke, , Nyder Fattigunderstøttelse, Ramløse, Lutheran, , FT-1880, 26,.

Ane Hansdatter

K, #3283, f. 21 august 1848
Senest redigeret=6 Jan 2023
Slægt=1
     Ane Hansdatter blev født 21 august 1848 i Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Olsen. Ane Hansdatter blev døbt 27 august 1848 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Hans Olsen f. 27 Maj 1792

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1860Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1880Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hans Olsen og Birthe Mogensdatter.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Olsen, 58, Gift, M, Skomager, husfader, Vejby, Frb. Amt, Blistrup, Udsholt, 1, , 72, Side 41, , 406, C6735
  Birthe Mogensdatter, 36, Gift, K, Hans Hustru, Græsted Sogn, Blistrup, Udsholt, 1, , 72, Side 41, , 407, C6735
  Anders Hansen, 28, Ugift, M, Deres søn, hjælper faderen, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Udsholt, 1, , 72, Side 41, , 408, C6735
  Louise Hansdatter, 7, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Udsholt, 1, , 72, Side 41, , 409, C6735
  Ane Hansdatter, 2, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Udsholt, 1, , 72, Side 41, , 410, C6735.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Olsen, 68, Gift, Mand, Husfader. Skomager, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Smidstrup Skoledistrikt, Udsholt, Et Hus, , 152, 1860, Optællingsliste side 32, , 799, Lutheraner, D5548
  Birthe Mogensdatter, 46, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Smidstrup Skoledistrikt, Udsholt, Et Hus, , 152, 1860, Optællingsliste side 32, , 800, Lutheraner, D5548
  Ane Hansdatter, 12, Ugift, Kvinde, Deres Datter, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Smidstrup Skoledistrikt, Udsholt, Et Hus, , 152, 1860, Optællingsliste side 32, , 801, Lutheraner, D5548.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1238, Mønge By, Tillægsliste A, , Ane Hansen, K, 31, Ugift, Egenlige opholdssted Tibirke, Sypige, Blistrup Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,.

Ane Hansdatter

K, #5616, f. cirka 1767
Senest redigeret=23 Okt 2022
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født cirka 1767.

Barn af Ane Hansdatter

Folketællinger og boliger

Flytning1 maj 1838Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsingør1
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 1140, Mønge, 18, et Huus, Lars Johansen, 33, Gift, Huusmand har Jordlod og Væver, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1141, Mønge, 18, et Huus, Ane Kirstine Jensdatter, 42, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1142, Mønge, 18, et Huus, Hans Peter Larsen, 4, Ugift, deres Søn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1143, Mønge, 18, et Huus, Ane Hansdatter, 73, Enke, Konens Moder, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,.

Ane Hansdatter

K, #1381, f. cirka 1790
Senest redigeret=14 Feb 2022
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født cirka 1790.
     Ane blev gift 12 marts 1816 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Niels Jensen.1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand af Udsholt
  Pige af Holløse.

Ane Hansdatter

K, #7374, f. før 1806
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født før 1806.

Barn af Ane Hansdatter og Jens Frederichsen

Ane Hansdatter

K, #1425, f. 5 marts 1830
Senest redigeret=20 Jan 2023
Slægt=1
     Ane Hansdatter var Tjenestepige.
     Ane Hansdatter blev født 5 marts 1830 i Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Larsen og Karen Larsdatter. Ane Hansdatter blev døbt 23 maj 1830 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Hans Larsen f. c 1790, d. 2 Apr 1832
Mor-Biologisk*Karen Larsdatter f. c 1789

Barn af Ane Hansdatter og Andreas Olsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning15 november 1850Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby5
Flytning2 maj 1853præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge6
Flytning11 juli 1853Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra præstegården, Vejby7
Tavler
Hans Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hans Larsen og Karen Larsdatter, Laugø.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Karen Larsdatter !!, 46, Enke, K, Huuskone, Almisselem, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 109, FKT-protokol B.31 s. 132, I navnefeltet er tilføjet:Hans Lars. Enke, 623, C7448
  Lars Hansen, 14, Ugift, M, hendes Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 109, FKT-protokol B.31 s. 132, , 624, C7448
  Ane Kirstine Hansdatter, 12, Ugift, K, hendes Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 109, FKT-protokol B.31 s. 132, , 625, C7448
  Oline Hansdatter, 10, Ugift, K, hendes Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 109, FKT-protokol B.31 s. 132, , 626, C7448
  Christian Hansen, 6, Ugift, M, hendes Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 109, FKT-protokol B.31 s. 132, , 627, C7448
  Ane Hansdatter, 4, Ugift, K, hendes Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 109, FKT-protokol B.31 s. 132, , 628, C7448.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Karen Larsdatter, 50, Enke, Indsidderske, Spinder, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistricht, et Huus, 1, 67, FKT-prot. B. 48, F. 126, , 343, C3222
  Christian, 12, Ugift, hendes Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistricht, et Huus, 1, 67, FKT-prot. B. 48, F. 126, , 344, C3222
  Ane, 10, Ugift, hendes Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistricht, et Huus, 1, 67, FKT-prot. B. 48, F. 126, , 345, C3222.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 272, Vejby, 58, Vejby, Andreas Olsen, M, 38, Gift, Smed,husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 354,
  C6743, 273, Vejby, 58, Vejby, Laurine Andersdatter, K, 29, Gift, Hans Hustru, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 354,
  C6743, 274, Vejby, 58, Vejby, Anne Hansdatter, K, 20, Ugift, Tjenestepige, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 354,.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra smed Andreas Olsen i Vejby.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj i præstegården.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra præstegården.

Ane Hansdatter

K, #9509, f. 1792, d. 12 juli 1881
Senest redigeret=25 Aug 2022
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født i 1792.
     Ane blev gift 4 december 1818 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Lars Jensen.1
     Hun døde 12 juli 1881 i Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.

Børn af Ane Hansdatter og Lars Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ramløse, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Jensen, 49, Gift, Hand lever af sin Jordlod, Ramløse, Huus, 35, 190, 168, A4418
  Ane Hansdatter, 42, Gift, Hans Kone, Ramløse, Huus, 35, 190, 169, A4418
  Jens Larsen, 14, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 35, 190, 170, A4418
  Lars Larsen, 11, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 35, 190, 171, A4418
  Anders Larsen, 8, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 35, 190, 172, A4418
  Henrich Larsen, 1, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 35, 190, 173, A4418.

Ane Hansdatter

K, #2591, f. 19 november 1833
Senest redigeret=3 Feb 2022
Slægt=1
     Ane Hansdatter blev født 19 november 1833 i Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Olsen og Kirstine Nielsdatter. Hun blev konfirmeret 28 april 1848 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Hans Olsen f. 1787
Mor-Biologisk*Kirstine Nielsdatter f. 1801

Barn af Ane Hansdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1855Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tisvilde.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Olsen, 47, Gift, Smed, Tisvilde Bye, et Huus, 20, Kort 299, side 235, , 111, A0855
  Kirsten Nielsdatter, 33, Gift, hans Kone, Tisvilde Bye, et Huus, 20, Kort 299, side 235, , 112, A0855
  Maren Hansdatter, 12, Ugift, Deres Børn, Tisvilde Bye, et Huus, 20, Kort 299, side 235, , 113, A0855
  Niels Hansen, 6, Ugift, Deres Børn, Tisvilde Bye, et Huus, 20, Kort 299, side 235, , 114, A0855
  Inger Grethe Hansdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Tisvilde Bye, et Huus, 20, Kort 299, side 235, , 115, A0855
  Ane Hansdatter, 1, Ugift, Deres Børn, Tisvilde Bye, et Huus, 20, Kort 299, side 235, , 116, A0855
  Ole Nielsen, 88, Enke, Undertægtsmand, Tisvilde Bye, et Huus, 20, Kort 299, side 235, , 117, A0855.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Hansen, 56, Enkemand, M, Gaardmand. Husfader, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 50, Opslag 120185|8, , 245, Lutheraner, D7117
  Hans Larsen, 27, Ugift, M, hans Søn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 50, Opslag 120185|8, , 246, Lutheraner, D7117
  Ole Larsen, 17, Ugift, M, hans Søn, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 50, Opslag 120185|8, , 247, Lutheraner, D7117
  Ane Hansdatter, 22, Ugift, K, Tjenestepige, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Tisvilde Skoledistrikt,Tisvilde By, En Gaard, 50, Opslag 120185|8, , 248, Lutheraner, D7117.

Ane Hansdatter

K, #9914, f. cirka 1758
Senest redigeret=26 Jun 2021
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født cirka 1758, datter af Hans Jensen og Karen Larsdatter. Ane Hansdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Jensen 6 december 1782.1
Far-Biologisk*Hans Jensen f. f 1738, d. 1782
Mor-Biologisk*Karen Larsdatter f. f 1738

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 833

  Hans Hansen 18
  Ane Hansdatter 24
  Margrethe Hansdatter.

Ane Hansdatter

K, #10650, f. 1725
Senest redigeret=23 Jul 2021
Slægt=0
     Ane blev gift med Niels Olsen.
     Ane Hansdatter blev født i 1725, datter af Hans (?) og Bodel Larsdatter. Ane Hansdatter blev nævnt i skiftet efter Bodel Larsdatter 16 marts 1761.1
Far-Biologisk*Hans (?) f. f 1699
Mor-Biologisk*Bodel Larsdatter f. f 1699, d. 1761

Familie: Ane Hansdatter og Niels Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amtsstue, s. 336
  Jens Nielsen gmd i Holløse
  Lars Hansen død og efterladt sig Hans Larsen 6
  Niels Hansen 30
  Else Hansdatter 46 gift med Kield Nielsen i Unnerup
  Søren Hansen 40 kromand i Melby
  Ane Hansdatter 36 gift med Niels Olsen gmd i Holløse
  Clemmen Hansen 29 i Frederiksborg.

Ane Hansdatter

K, #10780, f. 1841
Senest redigeret=4 Mar 2023
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født i 1841.

Folketællinger og boliger

Flytning30 april 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg1
Flytning29 oktober 1855Græsted, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj hmd Hans Olsen i Vejby.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj prc Hans Olsen i Vejby.
  Til H. Andersen i Alme.

Ane Hansdatter

K, #11563, f. 1836
Senest redigeret=12 Jan 2023
Slægt=0
     Ane Hansdatter blev født i 1836 i Torup, Strø, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Flytning14 november 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Torup1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Christian Nielsen i Vejby.
  Af Torup.
  Fra Peder Nielsen i Kikhavn.

Ane Catrine Hansdatter

K, #11602, f. 1839
Senest redigeret=31 Jan 2023
Slægt=0
     Ane Catrine Hansdatter blev født i 1839.

Folketællinger og boliger

Flytning2 november 1854Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra gmd Christen Larsen i Vejby.

Ane Kirstine Hansdatter

K, #3798, f. cirka 1817
Senest redigeret=20 Okt 2022
Slægt=0
     Ane Kirstine Hansdatter var Tjenestefolk.
     Ane Kirstine Hansdatter blev født cirka 1817.

Folketællinger og boliger

Flytning1833Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge1
Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Flytning3 maj 1834Annisse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Anne Nielsdatter, København.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1117, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Lars Larsen, M, 27, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1118, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Karen Abrahams, M, 46, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1119, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Niels Pedersen, M, 17, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1120, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ole Pedersen, M, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1121, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Peder Larsen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1122, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Peder Larsen, M, 24, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1123, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ane Christiansdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1124, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ane Kirstine Hansdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1125, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ane Kirstine Hansdatter, K, 13, Ugift, Plejedatter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Ane Kirstine Hansdatter

K, #3799, f. cirka 1821
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Ane Kirstine Hansdatter blev født cirka 1821.

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1117, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Lars Larsen, M, 27, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1118, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Karen Abrahams, M, 46, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1119, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Niels Pedersen, M, 17, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1120, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ole Pedersen, M, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1121, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Peder Larsen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1122, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Peder Larsen, M, 24, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1123, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ane Christiansdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1124, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ane Kirstine Hansdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,
  C7453, 1125, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 18, en Gaard, Ane Kirstine Hansdatter, K, 13, Ugift, Plejedatter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 291,.

Ane Kirstine Hansdatter

K, #8622, f. 2 september 1831
Senest redigeret=9 Mar 2023
Slægt=1
     Ane Kirstine Hansdatter blev født 2 september 1831 i Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 25 september 1831 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Ane blev gift 2 december 1853 i Helsinge med Lars Larsen , søn af Lars Jensen og Maren Hansdatter.2

Barn af Ane Kirstine Hansdatter og Lars Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5
Flytning17 december 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge6
Flytning7 februar 1857Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby6
Folketælling1 februar 1860Helsinge, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870Helsinge, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Tofte, Helsinge, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1890Helsinge, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1901Helsinge, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Hans Jensen og Ingeborg Jørgensdatter, Ammendrup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl i Vejby.
  Pige i Ammendrup.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Sørensen, 31, Gift, M, Huusmand og Smed, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 472, C7448
  Maren Kirstine Madsdatter, 33, Gift, K, hans Kone, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 473, C7448
  Lars Hansen, 9, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 474, C7448
  Hanne Marie Hansdatter, 7, Ugift, K, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 475, C7448
  Søren Hansen, 3, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 476, C7448
  Ane Kirstine Hansdatter, 2, Ugift, K, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 477, C7448
  Jørgen Pedersen, 29, Ugift, M, Smedesvend, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 478, C7448
  Mads Jensen, 70, Enkemand, M, Aftægtsmand, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, et Huus, 82, Opslag 2438|13, , 479, C7448.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Sørensen, 42, Gift, M, Smed, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, et Huus, 1, 118, Opslag 7041|24, , 660, B3539
  Maren Kirstine Madsen, 44, Gift, K, hans Kone, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, et Huus, 1, 118, Opslag 7041|24, , 661, B3539
  Oline Hansen, 16, Ugift, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, et Huus, 1, 118, Opslag 7041|24, , 662, B3539
  Søren Hansen, 14, -, M, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, et Huus, 1, 118, Opslag 7041|24, , 663, B3539
  Ane Kirstine Hansen, 13, -, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, et Huus, 1, 118, Opslag 7041|24, , 664, B3539
  Kirsten Hansen, 11, -, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, et Huus, 1, 118, Opslag 7041|24, , 665, B3539
  Inger Marie Hansen, 2, -, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, et Huus, 1, 118, Opslag 7041|24, , 666, B3539.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Sørensen, 47, Gift, M, Smed og jordbruger, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 108, Opslag 114010|23, , 614, C6739
  Maren Kirstine Madsen, 49, Gift, K, Hans Hustru, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 108, Opslag 114010|23, , 615, C6739
  Søren Hansen, 19, Ugift, M, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 108, Opslag 114010|23, , 616, C6739
  Ane Kirstine Hansen, 18, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 108, Opslag 114010|23, , 617, C6739
  Inger Marie Hansen, 7, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 108, Opslag 114010|23, , 618, C6739
  Kirsten Larsen, 2, Ugift, K, Barnebarn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 108, Opslag 114010|23, , 619, C6739.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Prc i Vejby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 31, Gift, Mand, , Skrædder, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 50 - F2, 1860, Optællingsliste side 130, , 323, Lutheraner, D5552
  Ane Kirstine Hansen, 28, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 50 - F2, 1860, Optællingsliste side 130, , 324, Lutheraner, D5552
  Maren Kirstine Larsen, 6, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 50 - F2, 1860, Optællingsliste side 130, , 325, Lutheraner, D5552
  Hans Larsen, 4, Ugift, Mand, Deres Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 50 - F2, 1860, Optællingsliste side 130, , 326, Lutheraner, D5552
  Jens Larsen, 3, Ugift, Mand, Deres Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Ammendrup Skoledistrikt, Helsinge By, Et Hus, , 50 - F2, 1860, Optællingsliste side 130, , 327, Lutheraner, D5552.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 39, G, Husfader, M, Skrædder, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 58, Hovedliste - side 354, , 327, Lutheran, E2393
  Ane Kirstine Hansen, 37, G, Husmoder, K, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 58, Hovedliste - side 354, , 328, Lutheran, E2393
  Søren Larsen, 5, U, Barn, M, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 58, Hovedliste - side 354, , 329, Lutheran, E2393
  Hanne Marie Larsen, 4, U, Barn, K, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 58, Hovedliste - side 354, , 330, Lutheran, E2393
  Marie Kirstine Larsen, 1, U, Barn, K, , Helsinge Sogn. Frederiksborg Amt, Helsinge, Hus, , 58, Hovedliste - side 354, , 331, Lutheran, E2393.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 50, Gift, M, Husfader, Arbejdsmand i Agerbruget, Ramløse Sogn, Helsingetofte By, Et Hus, , 58, 22, , 437, Lutheran, C6981
  Ane Kirstine Larsen f. Hansdatter, 47, Gift, K, Hans Kone, Her i Sognet, Helsingetofte By, Et Hus, , 58, 22, , 438, Lutheran, C6981
  Maren Kirstine Larsen, 11, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Helsingetofte By, Et Hus, , 58, 22, , 439, Lutheran, C6981
  Johanne Marie Larsen, 6, Ugift, K, Deres Barn, Her i Sognet, Helsingetofte By, Et Hus, , 58, 22, , 440, Lutheran, C6981.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, 60, Gift, Husfader, M, Skrædder, Ramløse, Helsinge By, Huset Fnd?. 55, , 9, 8, , 165, Luthersk, C5794
  Ane Kirstine Larsen F. Hansen, 58, Gift, Husmoder, K, , Asmindrup, Helsinge By, Huset Fnd?. 55, , 9, 8, , 166, Luthersk, C5794.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Larsen, G, Husfader, M, Forhenv.gårdejer, lever af formue, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Helsinge, 8h, 0, 0, , , 21 3 1828, , 83, 1876, AO, , 384, , Folkekirken, C5651
  Anne Larsen, G, Husmoder, K, Intet særligt erhverv, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Helsinge, 8h, 0, 0, , , 6 1 1832, , 83, 1876, AO, , 385, , Folkekirken, C5651.

Ane Margrethe Hansdatter

K, #1588, f. 26 oktober 1847, d. 21 januar 1925
Senest redigeret=18 Sep 2022
Slægt=1
     Ane Margrethe Hansdatter blev født 26 oktober 1847 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Nielsen og Margrethe Andersdatter. Ane Margrethe Hansdatter blev døbt 5 december 1847 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 6 oktober 1861 i Vejby.1
     Ane blev gift 10 juli 1875 i Vejby med Niels Christiansen , søn af Johan Christian Nielsen og Karen Clausdatter, bevidnet af Johan Christian Nielsen og Hans Nielsen.2
     Ane Margrethe Hansdatter mistede Niels Christiansen 8 november 1919.
     Hun døde 21 januar 1925 i Vejby i en alder af 77 år. Hun blev begravet 28 januar 1925 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Hans Nielsen f. 4 Jun 1815, d. 1 Jun 1891
Mor-Biologisk*Margrethe Andersdatter f. 8 Jan 1811, d. 25 Nov 1889

Børn af Ane Margrethe Hansdatter og Niels Christiansen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl gårdejer af Vejby
  Pige af Holløse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 445, Vejby, 90, Holløse, Hans Nielsen, M, 38, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 359,
  C6743, 446, Vejby, 90, Holløse, Margrethe Andersdatter, K, 38, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 359,
  C6743, 447, Vejby, 90, Holløse, Anne Kirstine Hansdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 359,
  C6743, 448, Vejby, 90, Holløse, Anne Margrethe Hansdatter, K, 4, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 359,
  C6743, 449, Vejby, 90, Holløse, Lars Nielsen, M, 29, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 359,
  C6743, 450, Vejby, 90, Holløse, Petronelle Nielsdatter, K, 20, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 359,
  C6743, 451, Vejby, 90, Holløse, Johanne Margrethe Pedersdatter, K, 70, Enke, Aftægtskone, Husfaderens svigermor, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 359,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 810, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Hans Nielsen, M, 43, G, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 810,
  E2695, FT-1855, 811, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Margrethe Andersdatter, K, 43, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 811,
  E2695, FT-1855, 812, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Ane Kirstine Hansdatter, K, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 812,
  E2695, FT-1855, 813, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Ane Margrethe Hansdatter, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 813,
  E2695, FT-1855, 814, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Birthe Jørgensdatter, K, 29, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 814,
  E2695, FT-1855, 815, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Jeppe Larsen, M, 21, U, Valby, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 815,
  E2695, FT-1855, 816, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Margrethe Pedersdatter, K, 73, E, Her i Sognet, Aftægtsfolk Gaardmandens Svigermoder, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 816.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Nielsen, 45, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Husfader. Gaardmand, Mand
  Margrethe Andersdatter, 48, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Hans Kone, Kvinde
  Margrethe Hansdatter, 13, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Barn, Kvinde
  Stine Hansdatter, 16, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Barn, Kvinde
  Ane Margrethe Pedersdatter, 79, Enke(mand), , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Aftægtskone, Kvinde
  Peder Olsen, 19, Ugift, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestekarl, Mand.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 899, Holløse, 202, Hus Matr.nr. 12, Hans Nielsen, M, 55, G, Jordbruger, Husfader, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 788,
  E2429, 900, Holløse, 202, Hus Matr.nr. 12, Margrethe Andersdatter, K, 59, G, , Husmoder, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 788,
  E2429, 901, Holløse, 202, Hus Matr.nr. 12, Anne Christine Hansen, K, 25, U, , Datter, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 788,
  E2429, 902, Holløse, 202, Hus Matr.nr. 12, Anne Margrethe Hansen, K, 22, U, , Datter, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 788,
  E2429, 903, Holløse, 202, Hus Matr.nr. 12, Johan Andersen, M, 17, U, , Tjenestekarl, Lillerød. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 788,
  E2429, 904, Holløse, 202, Hus Matr.nr. 12, Jens Andersen, M, 14, U, , Tjenestekarl, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 788,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Christiansen, 32, Gift, Vejby, , Gaardejer og Husfader, Lutheran, , M, 588, En Gaard, Vejby By
  Ane Margrethe Hansen, 32, Gift, Vejby, , Hans Hustru, Lutheran, , K, 589, En Gaard, Vejby By
  Petrine Nielsen, 20, Ugift, Blistrup, , Tjenestepige, Lutheran, , K, 590, En Gaard, Vejby By
  Peter Bent Petersen, 21, Ugift, Helsinge, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 591, En Gaard, Vejby By
  Christian Thorvald Mortensen, 14, Ugift, Farum, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 592, En Gaard, Vejby By
  Christian Nielsen, 62, Gift, Esbønderup, , Aftægtsmand, Lutheran, , M, 593, En Gaard, Vejby By
  Karen Klaus Datter, 62, Gift, Vejby, , Aftægtskone, Lutheran, , K, 594, En Gaard, Vejby By
  Karne Hans Datter, 53, Enke, Torup Sogn Frederiksborg Amt, , Gaardejer og Husmoder, Lutheran, , K, 612, En Gaard, Vejby By
  Karl Jeppesen, 23, Ugift, Her i Sognet, , Tjener Moderen som Gaardbestyrer, Lutheran, , M, 613, En Gaard, Vejby By
  Karne Marie Jeppesen, 19, Ugift, Her i Sognet, , Datter, Lutheran, , M, 614, En Gaard, Vejby By
  Kristin Jeppesen, 16, Ugift, Her i Sognet, , Datter, Lutheran, , M, 615, En Gaard, Vejby By
  Hanne Andre Jeppesen, 14, Ugift, Her i Sognet, , Datter, Lutheran, , M, 616, En Gaard, Vejby By
  Nikuline Larsen, 4, Ugift, Torup Sogn Frederiksborg Amt, , Plejedatter, Lutheran, , M, 617, En Gaard, Vejby By
  Søren Andersen, 20, Ugift, Her i Sognet, , Tjenestekarl, Lutheran, , M, 618, En Gaard, Vejby By.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 540, Vejby By, 2 F. 1, Gaard Matr. No. 8, Niels Kristiansen, M, 42, Gift, Jordbruger, , Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 27,
  C5799, 541, Vejby By, 2 F. 1, Gaard Matr. No. 8, Margrethe Hansen, K, 42, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 27,
  C5799, 542, Vejby By, 2 F. 1, Gaard Matr. No. 8, Karoline Kristine Kristiansen, K, 1, Ugift, , , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 27,
  C5799, 543, Vejby By, 2 F. 1, Gaard Matr. No. 8, Hans Peter Petersen, M, 21, Ugift, , , Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 27,
  C5799, 544, Vejby By, 2 F. 1, Gaard Matr. No. 8, Niels Karl Jensen, M, 15, Ugift, , , Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 27,
  C5799, 545, Vejby By, 2 F. 1, Gaard Matr. No. 8, Maren Kristine Petersen, K, 16, Ugift, , , Tjenestetyende, Tibirke Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 27,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 123, Vejby, 1, 8, Niels Christiansen, M, G, Gaardejer, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18471119, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 124, Vejby, 1, 8, Ane Magrete Christiansen, K, G, , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18471026, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 125, Vejby, 1, 8, Karoline Christine Christiansen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18880821, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 126, Vejby, 1, 8, Niels Pedersen Pedersen, M, U, Ved agerbrug, Tjenestetyende, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , , , 18480825, -, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 127, Vejby, 1, 8, Johan Søren Johansen, M, U, Ved agerbrug, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18861225, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 128, Vejby, 1, 8, Johan Christian Nielsen, M, E, Forhenværende gaardejer, Aftægtsmand, Esbønderup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1844, , 18170317, Helsingør, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 129, Vejby, 1, 8, Maren Kirstine Nielsdatter, K, U, Arbejderske ved agerbrug, Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18380721, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 130, Vejby, 1, 8, Jens Anton Andersen, M, U, , Barn, -, Folkekirken, , , , 19960115, , FT-1901, Hovedliste,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 24, 8, 8, Niels Kristiansen, M, 58, Gift, Gaardejer, Husfader, 19-11-1847, 1847, FT-1906, 5,
  S0178, 25, 8, 8, Ane Margrethe Hansen, K, 58, Gift, , Husmoder, 26-10-1847, 1847, FT-1906, 5,
  S0178, 26, 8, 8, Kristine Kristiansen, K, 17, Ugift, , Datter, 21-8-1888, 1888, FT-1906, 5,
  S0178, 27, 8, 8, Hans Pedersen, M, 21, Ugift, , Tyende, 12-7-1884, 1884, FT-1906, 5,
  S0178, 28, 8, 8, Helmy Pedersen, M, 10, Ugift, , Plejebarn, 23-1-1896, 1896, FT-1906, 5,.

Ane Margrethe Hansdatter

K, #11134, f. 1813
Senest redigeret=26 Okt 2022
Slægt=0
     Ane Margrethe Hansdatter blev født i 1813.

Folketællinger og boliger

Flytning1831Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling18 februar 1834Mønge, Valby, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1 november 1835Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Larsen, 49, Gift, M, Gaardmd., Mønge, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 75, Opslag 3408|13, 381, C7452
  Inger Poulsdatter, 30, Gift, K, hans Kone, Mønge, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 75, Opslag 3408|13, 382, C7452
  Lars Hansen, 6, Ugift, M, deres Søn, Mønge, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 75, Opslag 3408|13, 383, C7452
  Anders Olsen, 19, Ugift, M, tjener, Mønge, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 75, Opslag 3408|13, 384, C7452
  Ane Magrethe Hansdatter, 20, Ugift, K, tjener, Mønge, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 75, Opslag 3408|13, 385, C7452
  Lars Larsen, 76, Gift, M, Aftægtsmand, Mønge, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 75, Opslag 3408|13, 386, C7452
  Maren Nielsdatter, 70, Gift, K, hans Kone, Mønge, hører til Waldbye Skole District, en Gaard, 75, Opslag 3408|13, 387, C7452.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra Hans Larsen, Mønge, til Unnerup.

Ane Marie Hansdatter

K, #827, f. 7 maj 1835, d. 8 april 1907
Senest redigeret=11 Apr 2022
Slægt=1
     Ane Marie Hansdatter blev født 7 maj 1835 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Hans Jensen og Karen Andersdatter. Ane Marie Hansdatter blev døbt 10 maj 1835 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 7 april 1850 i Vejby.1
     Ane blev gift 11 januar 1872 i Vejby med Alfred Hendrich Andreasen , søn af Andreas Wilhelm Lundsteen og Helvig Jensdatter.2
     Ane Marie Hansdatter mistede Alfred Hendrich Andreasen 30 juli 1885.3
     Ane Marie Hansdatter overtog skødet på Matr. 25, Baunehus (Hvededalshus), Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Alfred Hendrich Andreasen 24 august 1886.4
     Ane Marie Hansdatter's skøde på Matr. 25, Baunehus (Hvededalshus), Holløse, Vejby, blev overtaget af Bendt Larsen 22 november 1895.4
     Hun døde 8 april 1907 i Nivå Hospital, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, i en alder af 71 år. Hun blev begravet 15 april 1907 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Hans Jensen f. 31 Jan 1794, d. 6 Dec 1871
Mor-Biologisk*Karen Andersdatter f. c 1798, d. 17 Sep 1872

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1870Matr. 05, et hus, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1880Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1901Matr. 25, Baunehus (Hvededalshus), Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Vejby
  Pige af Holløse.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 47.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Jensen, 46, Gift, Skomager har Jordlod, , 1, 824, et Huus, Holløse
  Karen Andersdatter, 42, Gift, hans Kone, Væver, , 1, 825, et Huus, Holløse
  Maren Hansdatter, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, 826, et Huus, Holløse
  Ane Marie Hansdatter, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, 827, et Huus, Holløse
  Christopher Christophersen, 25, Ugift, Væver, , 1, 828, et Huus, Holløse
  Maren Hansdatter, 82, Enke, Aftægtskone, , 1, 829, et Huus, Holløse.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 815, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 31, Et Huus, Hans Jensen, M, 57, Gift, Skomager, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 816, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 31, Et Huus, Karen Anders Datter, K, 47, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 817, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 31, Et Huus, Maren Hans Datter, K, 17, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 818, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 31, Et Huus, Ane Marie Hans Datter, K, 10, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,
  C4529, 819, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 31, Et Huus, Jens Andersen, M, 42, Ugift, Møllersvend, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.390,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 680, Vejby, 1, Holløse by, Hans Jensen, M, 57, Gift, Skomager, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 681, Vejby, 1, Holløse by, Karen Andersdatter, K, 52, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 682, Vejby, 1, Holløse by, Marie Hansdatter, K, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1120, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 217, Et Hus, Hans Jensen, Mand, 66, Gift, , , Husfader. Skomager, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1121, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 217, Et Hus, Karen Andersdatter, Kvinde, 62, Gift, , , Hans Kone. Væverske, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,
  D5558, 1122, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 217, Et Hus, Ane Marie Hansdatter, Kvinde, 25, Ugift, , , Deres Datter. Væverske, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 284,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 863, Holløse, 195, Hus Matr.nr. 5, Hans Jensen, M, 76, G, Jordbruger, Husfader, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,
  E2429, 864, Holløse, 195, Hus Matr.nr. 5, Karen Andersdatter, K, 71, G, Medhjælperske, Husmoder, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,
  E2429, 865, Holløse, 195, Hus Matr.nr. 5, Anne Marie Hansdatter, K, 34, U, Datter, Datter, Holløse. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 787,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 989, Holløse By, 4, Et Hus, Alfred Hendrik Andreasen, M, 36, Gift, , Husfader, Lever af sin Jordlod, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 48,
  C6987, 990, Holløse By, 4, Et Hus, Ane Marie Andreasen F. Hansen, K, 44, Gift, , Hans Hustru, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 48,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 1069, Holløse, 1, 25, Hendrik Andersens enke, K, E, Aftægtskone, Husmoder, Veiby Sogn, Folkekirken, , , , 18350507, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 1070, Holløse, 1, 25, Lauvra Jensine Nielsen, K, U, Syjomfru, Syjomfru, Veiby Sogn, Folkekirken, , , , 18780529, , FT-1901, Hovedliste,.

Ane Marie Hansdatter

K, #5975, f. 1844
Senest redigeret=11 Jan 2023
Slægt=0
     Ane Marie Hansdatter var Tjenestepige.
     Ane Marie Hansdatter blev født i 1844 i Nødebo, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1285, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 248, Et Hus, Jens Larsen, Mand, 40, Gift, , , Husfader. Parcellist, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 287,
  D5558, 1286, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 248, Et Hus, Sidse Mathiasdatter, Kvinde, 39, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 287,
  D5558, 1287, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 248, Et Hus, Sidse Kirstine Jensen, Kvinde, 11, Ugift, , , Deres Datter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 287,
  D5558, 1288, Tisvilde Skoledistrikt, Holløse, 248, Et Hus, Ane Marie Hansdatter, Kvinde, 16, Ugift, , , Tjenestepige, Nødebo Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 287,.

Ane Marie Hansdatter

K, #1229, f. 8 december 1807, d. 3 april 1881
Ane Marie Hansdatter
Senest redigeret=7 Okt 2022
Slægt=1
     Ane Marie Hansdatter blev født 8 december 1807 i Grimstrup, Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø.
     Ane blev gift 21 oktober 1828 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Jens Nielsen , søn af Niels Knudsen og Karen Bendsdatter, bevidnet af Niels Knudsen og Povel Erlandsen.1
     Ane Marie Hansdatter mistede Jens Nielsen 10 februar 1866.2
     Hun døde 3 april 1881 i Vejby i en alder af 73 år.2 Hun blev begravet 11 april 1881 fra Vejby.1

Børn af Ane Marie Hansdatter og Jens Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1870Saxenkold, Gård nr. 1, Matr. 05 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 165, Weibye, 33, en Gaard, Jens Nielsen, M, 29, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 166, Weibye, 33, en Gaard, Anne Marie Hansdatter, K, 28, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 167, Weibye, 33, en Gaard, Anders Jensen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 168, Weibye, 33, en Gaard, Hans Jensen, M, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 169, Weibye, 33, en Gaard, Lars Jensen, M, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 170, Weibye, 33, en Gaard, Niels Nielsen, M, 19, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 171, Weibye, 33, en Gaard, Jørgen Hansen, M, 17, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 172, Weibye, 33, en Gaard, Kirsten Hansdatter, K, 22, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,
  C7453, 173, Weibye, 33, en Gaard, Inger Pedersdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 267,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 33, Gift, Gaardmand, , 1, 41, en Gaard, Weiby
  Anne Marie Hansdatter, 32, Gift, hans Kone, , 1, 42, en Gaard, Weiby
  Anders Jensen, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, 43, en Gaard, Weiby
  Hans Jensen, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, 44, en Gaard, Weiby
  Peter Henrich, 23, Ugift, Tjenestekarl, , 1, 45, en Gaard, Weiby
  Arine Andersdatter, 25, Ugift, Tjenestepige, , 1, 46, en Gaard, Weiby.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 26, Weiby, 4, En Gaard, Jens Nielsen, M, 36, Gift, Gaardmand og Sognefgd., 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 27, Weiby, 4, En Gaard, Anne Marie Hans Dat, K, 35, Gift, hans Kone, 1, Karebek S. Sorøe Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 28, Weiby, 4, En Gaard, Anders Jensen, M, 16, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejlby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 29, Weiby, 4, En Gaard, Hans Jensen, M, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejlby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 30, Weiby, 4, En Gaard, Ludvig Jørgensen, M, 8, Ugift, Mandens Brodersøn, 1, Kjøbenhavn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,
  C4529, 31, Weiby, 4, En Gaard, Trine Jørgens Dat, K, 22, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejlby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.367,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 26, Vejby, 4, Vejby, Jens Nielsen, M, 44, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 27, Vejby, 4, Vejby, Anne Marie Hansdatter, K, 43, Gift, Hans Hustru, , 1, Karrebæk, SorøAmt, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 28, Vejby, 4, Vejby, Hans Jensen, M, 20, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 29, Vejby, 4, Vejby, Ludvig Jørgensen, M, 14, Ugift, Plejebarn, , 1, København, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 30, Vejby, 4, Vejby, Elisabeth Madsdatter, K, 29, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 31, Vejby, 4, Vejby, Ellen Nielsdatter, K, 18, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 348,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 631, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Jens Nielsen, M, 49, G, Her i Sognet, Gaardmand Sognefoged Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 631,
  E2695, FT-1855, 632, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Ane Marie Hansdatter, K, 48, G, Karrebæk, SorøAmt, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 632,
  E2695, FT-1855, 633, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Julius Pullich, M, 29, U, Tikøb, Landvæsenslærling, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 633,
  E2695, FT-1855, 634, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Jens Hansen, M, 33, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 634,
  E2695, FT-1855, 635, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Petronille Jensdatter, K, 19, U, Blidstrup, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 635,
  E2695, FT-1855, 636, .O, Vejby, 54, En Gaard, 137, Karen Marie Pedersdatter, K, 17, U, Blidstrup, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 228, , 636,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Nielsen, 54, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Gaardmand. lever af sin avling, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 256, 15, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Ane Marie Hansdatter, 53, Gift, , Karrebæk Sogn, Sorø Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 256, 16, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Jensine Andersen, 3, Ugift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Sønnedatter, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 256, 17, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Nille Christensdatter, 16, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 256, 18, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Maren Nielsdatter, 24, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestepige, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 256, 19, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Niels Pedersen, 27, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestekarl, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 256, 20, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Jacob Olsen, 15, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Tjenestedreng, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 256, 21, En Gaard, Vejby Skoledistrikt, Vejby By.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 87, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Hans Jensen, M, 38, U, Jordbruger, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 88, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Ane Marie Hansen, K, 62, E, , Husmoder, Karrebæk. SorøAmt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 89, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Jensine Petrine Marie Jensen, K, 12, U, , Plejedatter, Tibirke Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 90, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Anders Vejby, M, 25, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 91, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Jens Nielsen, M, 15, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 92, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Jens Olsen, M, 15, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 93, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Marie Christensen, K, 23, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,
  E2429, 94, Vejby, 22, Gaarden Saxenkold, Karoline Johansen, K, 16, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 739,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 524, Vejby By, 4, Et Hus, Ane Marie Hans Datter, K, 72, Enke, , Aftægtskone, Grimstrup? Karebek SorøAmt, Lutheran, , FT-1880, 25,.

Ane Marie Kirstine Hansdatter

K, #11515, f. 1844
Senest redigeret=11 Jan 2023
Slægt=0
     Ane Marie Kirstine Hansdatter blev født i 1844.

Folketællinger og boliger

Flytning3 maj 1858Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup1
Flytning17 juli 1860Matr. 06, Unnerup Mølle, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj prc Peder Larsen i Holløse.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj grosserer Rundin i Unnerup.

Ane Oline Hansdatter

K, #666, f. 7 juni 1834, d. 24 juli 1868
Senest redigeret=25 Mar 2022
Slægt=1
     Ane Oline Hansdatter blev født uden for ægteskab 7 juni 1834 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 15 juni 1834 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 15 april 1849 i Vejby.1
     Ane blev gift 7 januar 1853 i Vejby med Niels Pedersen , søn af Peder Hansen og Karen Madsdatter, bevidnet af Peder Hansen og Hans Nielsen.2
     Hun døde 24 juli 1868 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 34 år.3 Hun blev begravet 31 juli 1868 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Hans Nielsen f. 4 Jun 1815, d. 1 Jun 1891
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Olsdatter f. 1 Jan 1806, d. 9 Apr 1838

Børn af Ane Oline Hansdatter og Niels Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Holløse.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 685, Holløse, 2, en Gaard, Lars Hansen, 41, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 686, Holløse, 2, en Gaard, Ellen Olsdatter, 41, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 687, Holløse, 2, en Gaard, Johanne Catrine Larsdatter, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 688, Holløse, 2, en Gaard, Hans Larsen, 10, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 689, Holløse, 2, en Gaard, Ane Oline Hansdatter, 6, Ugift, Konens Søsterdatter, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 690, Holløse, 2, en Gaard, Dorthe Larsdatter, 20, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 691, Holløse, 2, en Gaard, Rasmus Lars Jørgen, 22, Ugift, Tjenestekarl, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 662, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 2, En Gaard, Lars Hansen, M, 46, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 663, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 2, En Gaard, Ellen Ols Datter, K, 46, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 664, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 2, En Gaard, Johanne Catrine Lars Datter, K, 17, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 665, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 2, En Gaard, Hans Larsen, M, 15, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 666, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 2, En Gaard, Ane Oline Hans Datter, K, 11, Ugift, hans Broderdatter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 667, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 2, En Gaard, Lars Pedersen, M, 19, Ugift, Tjenestekarl, 1, I Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 699, Vejby, 5, Holløse by, Lars Hansen, M, 51, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 700, Vejby, 5, Holløse by, Ellen Olsdatter, K, 50, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 701, Vejby, 5, Holløse by, Hanne Larsdatter, K, 22, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 702, Vejby, 5, Holløse by, Hans Larsen, M, 20, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 703, Vejby, 5, Holløse by, Oline Hansdatter, K, 16, Ugift, Konens niece, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 704, Vejby, 5, Holløse by, Christian Nielsen, M, 17, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 705, Vejby, 5, Holløse by, Mette Hansdatter, K, 32, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 367,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 497, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 101, Et Hus, Niels Pedersen, Mand, 29, Gift, , , Husfader. Lever af sin Avling, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 498, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 101, Et Hus, Oline Hansdatter, Kvinde, 26, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 499, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 101, Et Hus, Stine Nielsdatter, Kvinde, 7, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 500, Vejby Skoledistrikt, Holløse, 101, Et Hus, Karen Nielsdatter, Kvinde, 3, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,.

Anna Hansdatter

K, #6388, f. cirka 1748, d. 16 november 1831
Senest redigeret=23 Apr 2022
Slægt=1
     Anna Hansdatter blev født cirka 1748.
     Anna blev gift før 1774 med Bendt Jørgensen , søn af Ingeborg Larsdatter.
     Hun døde 16 november 1831 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 21 november 1831 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Børn af Anna Hansdatter og Bendt Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 456, Ørbye Bye, 109, Bendt Jørgensen, 39, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 208,
  C1709, 457, Ørbye Bye, 109, Anna Hansdatter, 38, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 208,
  C1709, 458, Ørbye Bye, 109, Karen Bendtsdatter, 13, Ugift, , , , ægte børn, FT-1787, 208,
  C1709, 459, Ørbye Bye, 109, Magretha Bendtsdatter, 6, Ugift, , , , ægte børn, FT-1787, 208,
  C1709, 460, Ørbye Bye, 109, Lars Pedersen, 20, Ugift, , , , Tienestedreng, FT-1787, 208,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 761, Ørbye, 30te Familie, Bendt Jørgensen, M, 54, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 262,
  B3532, 762, Ørbye, 30te Familie, Anna Hansdatter, K, 53, Gift, 1, , , Huusmoder, FT-1801, Bind 47, side 262,
  B3532, 763, Ørbye, 30te Familie, Karen Bendtsdatter, K, 27, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 262,
  B3532, 764, Ørbye, 30te Familie, Margrete Bendtsdatter, K, 22, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 262,
  B3532, 765, Ørbye, 30te Familie, Jørgen Andersen, M, 20, Ugift, , , , Tjenestekarl, FT-1801, Bind 47, side 262,.