Sidse Marie Juulsdatter

K, #9895, f. før 1759, d. 1778
Senest redigeret=21 Aug 2022
Slægt=1
     Sidse blev gift før 1741 med Jens Pedersen , søn af Peder Jensen og Maren Ibsdatter.
     Sidse Marie Juulsdatter blev født før 1759.
     Hun døde i 1778 i Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 19 januar 1779.1,2

Barn af Sidse Marie Juulsdatter og Jens Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 441, 448.
 2. [S52]
  Materiale om Raageleje fiskerleje af Bent K. Handest, online <http://www.bent.handest.dk/>, (Skifteprotokol 1775-90, Opslag 222, side 2 øverst)
  Anno 1779 den 19de Januarÿ blev efter forhen skedte Tillysning ved Cronborg Amts Birketings Ret foretaget Skifte her paa Esserums Regimentskriver Stue efter afgangne Sidse Marie Juuls Datter Huusmand Jens Pedersens afdøde Hustru paa Raageleje til Deeling imellem Enkemanden og den Afdødes efterladte Arvinger, men som Enkemanden bemeldte at Boets Arvinger skulle opholde sig udi Jÿlland, saa kunde dette Skifte eÿ for denne Sinde settes forinden Arvingerne vorden indkaldt ved Avertissement i Aviserne, hvorfor det udi saadan henseende blev udsadt til den 19de April først-kommende til hvilken Tiid samme saaledes beror. Datum ut Supra;
  Paa Rettens Vegne     Paa Skifte Forvalterens Vegne H Langsted
  Enkemandens Navn Jens IPS Pedersen paa Raageleje     Til Vitterlighed Knud Nielsen.

  (1775-90, Opslag 226 side 1 nederst)
  Anno 1779 den 19de April blev atter holdt Skifte Samling efter Jens Pedersens afdæde Hustru Sidse Marie Juuls Datter paa Raageleje udi Overværelse af undertegnede Witterlighede Vidner, men som ingen af de dette Skiftets vedkommen-de hverken Arvinger Credi eller Debitorer indfandt sig, uagtet de ved Avertisement udi de Berlingske Aviser har været indkaldet til i Dag at møde eller møde lade; saa blev Skiftet udsadt til den 10de Maÿ førstkommende. - Datum ut Supra
  Paa Rettens Vegne     Paa Skifte Forvalterens Vegne H Langated
  Til Vitterlighed

  (Opslag 226 side 2)
  Anno 1779 den 10de Maÿ blev atter foretaget Skifte efter afdøde Sidse Marie Juuls Datter Huusmand Jens Pedersens (afg Hustru paa Raageleje for at erfare om noget fra Gielden maatte overskyde til Deeling imellem Enkemanden og den afdødes efterladte Arvinger der saavel ved Avertissement i Berlingske Aviser, som ved skriftlig Tilmeldelse er bleven indkaldt at bevaage dette Skifte, men som des uagtet hverken Arvingen Kleinsmed Henrich Benche fra Horsens eller anden, ey heller nogen paa deres Vegne var mødt, saa blev forført at dette Skifte, som Hr Regimentskriver Badstuber forrettede ved Fuldmægtig Hans Langsted udi Overværelse af Hr Birkedommer Lottrup, ligesom og var nærværende de (2de Fogder Knud Nielsen i Weibÿe og Lars Hansen af Holløse, som forhen havde registreret og vurderet den afdødes Efterladenskaber, hvilken Forretning de nu herved fremlagde som blev læst og er saa lydende Nr 5,
  Hvilket registrerede og vurderede Gods ved offentlig Auction er bortsolgt saaledes som efterstaaende Auctions Kvittering viser, den er saa lydende Nr 6,
  Hvorefter Boets Indgield og Formue beløbe sig efter (afdrag Auctions Omkostningerne - - 60 Rd. 2 mk. ?,
  Hvilket var alt det de tilstædeværende vidste at andgive som Boet til bedste kunde beregnes altsaa andføres dets Udgield og Besværing nemlig;
  (Huusets Brøstfældighed andsadt for - - 6 Rd. -"-", (Efterstaaende Huusafgift til Døde Dagej - - 2 - 4 -",
  Bortskyldig Gield 1. Regimentskriver Badstuber fordrede tilgodehavende, som blev tilstaaet og her paa Skiftet udbetalt med - - 10 -" -", Lats = 18 Rd 4 mk. -
  (Opslag 227 side 1) Transp: 18 Rd. 4 mk. -,
  2. Niels Hansen i Tisvilde ligesaa som herved blev betalt imod herpaategnet Qvittering - - 17 -4 -8, 3, Kiøbmand Sr Hagedorn i Fiderrichsund blev imod Prokurator Schnoor herved lagde Qvittering ud betalt sin Fordring med - - 5 - 2 . ?, 4, Hans Madsen i Ramløse fordrede som blev tilstaaet og hermed mod herpaategnet Qvittering betalt med - - 6 - 4 -?, 5, Kiøbmand Sr Ole Smidt i Fiderichsund fordrede tilgodehavende, som blev tilstaaet og imod herpaategnet Qvittering udbetalt til Fogden Knud Nielsen i Weibÿe - - 4 - " -, 6, Albert Arbel i Hillerød fordrede tilgodehavende som ligeledes blev tilstaaet og imod herpaategnet Qvittering imodtaget af Gaardmanden Hans Madsen i Ramløse med - - 2 - 2 -10, 7, Skiftets Omlostninger 1. Tillysningen - - - 1 mk, 6 sk, 2, for Avertissement i Aviserne - - 1-" -",
  3. Stempel Papier - - 2- 1 - 8, (lats 1 Rd. 2 mk. 14 sk, (S- 4 d. 5 Mk ? sk.
  (Opslag 227 side 2) Transport = 1 Rd. 2 mk. 14 sk, (= 54 Rd, 5 mk. 2 sk.
  4. Skifte Forvallteren - - 2 - " -, 5, Birkedommren - - - 4 -, 6, Fuldmægtigen - - - 4 -, 7, Fogderne - - - 2 - 9,
  8. Post Penge for Breve til og fra Arvingen Hencich Benche i Horsens - - 1- 8, = 7 - 2 - 15,
  Summa Udgielden = 60 Rd. 2 mk. 1 sk.
  Som netto udgiør Boets Indgield og Formue (følgelig bliver ey noget fra at arve;
  Og som de andførte Fordringer blev efterskrevne imod deres herpaa tegnede (Qvittering ud betalt saaledes, navnlig
  (1. den andførte Huus (Fald og (Efterstaende Huus Afgift til Enkemanden selv (2. Hr Regimentskriver Badstubers Fordring til ham selv, og hvorimod Enkemanden Jens Pedersen paa Raageleje blev tilbageleveret sit (derfra udstædte Gields Bivis af Dato 31te Julÿ 1777. 3, Niels Hansen i Tisvilde modtog selv sit tilgodehavende imod (herpaategnet
  (Opslag 228 side 1) = Opslag 227 side 1)
  (Opslag 228 side 2, = Opslag 227 side 2)
  (Opslag 229 side 1)
  Qvittering - 4, Kiøbmand Hagedorns Fordring betalt til Prokurator Schor imod herved lagde Qvittering 5, Til Hans Madsen Gaardmand i Ramløse saavel hans eger tilgodehavende som det Sr Albret Abel i Hillerød havde tilgode imod herpaategnet Qvittering, 6, Til Fogden Knud Nielsen i Weibÿe det Kiøbmand Ole Smodt af Friderichsund havde tilgode imod herpaategnet Qvittering
  Hvorefter der ey videre forefaldt at erindre, men enhver for sig af de tilstædeværende lovede at holde Skift Ret(ten kravesløs og uden ald ansvar. - Datum ut Suprs:-
  Paa Rettens Vegne     Paa Skifte Forvalterens Vegne H Langsted
  Enkemandens Navn     
  Jens IPS Pedersen     N Hansen af Tisvilde
  Paa egne og Sr Albret Abels Vegne qvitteres Hans HMS Madsen af Ramløse
  Paa Sr Ole Smidts Vegne qvitteres Knud Nielsen
  Til Vitterlighed overværendes Knud Nielsen Lars Hansen

  (Skifter var fattigt, gælden var stor. Jens Pedersen skyldte til amtstuen, til Tisvilde, Ramløse, Frederikssund og Hillerød.
  Den ukendte arving var måske en datter som var blevet gift Kleinsmed Henrich Benche i Horsens.
  Boet blev solgt på auktion. Vurderingsforretningen Nr 5, og Auctions kvitteringen Nr 6, er desværre ikke fundet.
  Jens Pedersen var fisker og "harpter", han var 77 år, og var blevet gift igen o. 1778 med Anna Margrethe Pedersdatter.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Pedersen, Fisker, 70, Gift, Nej, Nej, 1, 60, Gift, , , 1.

Anders Jönsson

M, #11370, f. 1829
Senest redigeret=6 Nov 2022
Slægt=0
     Anders Jönsson blev født i 1829.

Folketællinger og boliger

Flytning30 oktober 1848Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Perstorp, Luggude, Skåne, Sverige1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gmd. Niels Jensen, Vejby.

Bengt Jönsson

M, #1029, f. 1832
Senest redigeret=9 Jan 2023
Slægt=0
     Bengt Jönsson var møllebestyrer i Holløse Mølle, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Bengt Jönsson blev født i 1832 i Sverige.
     Bengt blev gift 19 januar 1866 i Skt. Olai, Helsingør, med Laura Cathrine Marcusdatter , datter af Inger Nielsdatter.1

Børn af Bengt Jönsson og Laura Cathrine Marcusdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl, møllersvend af Helsingør
  Pige, født i Villingerød.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Bendt Jensen, 48, Gift, Husfader og Møllersvend, M, Sverige, Karlebo By, Et Hus, , 10, 12, , 254, Lutheran, C6204
  Lavra Kirstine Markusen, 39, Gift, Hans Hustru, K, Esbederød Sogn Frederiksborg Amt, Karlebo By, Et Hus, , 10, 12, , 255, Lutheran, C6204
  Ludvig Markus Jensen, 13, Ugift, Deres Barn, M, Helsingør, Karlebo By, Et Hus, , 10, 12, , 256, Lutheran, C6204
  Karen Marie Jensen, 5, Ugift, Deres Barn, K, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Karlebo By, Et Hus, , 10, 12, , 257, Lutheran, C6204.

(?) Jørgensdatter

K, #10529, f. 1701
Senest redigeret=19 Jul 2021
Slægt=0
     (?) Jørgensdatter blev født i 1701, datter af Jørgen Truelsen og Margrethe Pedersdatter. (?) Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Margrethe Pedersdatter 15 marts 1731.1
Far-Biologisk*Jørgen Truelsen f. f 1681, d. f 1731
Mor-Biologisk*Margrethe Pedersdatter f. f 1681, d. 1731

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 265
  Bendt Pedersen
  Truels Jørgensen 27
  ... Jørgensdatter 30
  Ellen Jørgensdatter 25.

Ane Jørgensdatter

K, #956, f. 22 marts 1833
Senest redigeret=3 Okt 2022
Slægt=1
     Ane Jørgensdatter blev født 22 marts 1833 i Mønge Huse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jensen og Inger Larsdatter. Ane Jørgensdatter blev døbt 24 marts 1833 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 4 april 1847 i Vejby.1
     Ane blev gift 11 juli 1862 i Vejby med Jørgen Pedersen , søn af Peder Jørgensen og Pedernille Jensdatter, bevidnet af Jørgen Jensen.2
Far-Biologisk*Jørgen Jensen f. c 1795, d. 7 Dec 1869
Mor-Biologisk*Inger Larsdatter f. 31 Jul 1805, d. 20 Dec 1852

Børn af Ane Jørgensdatter og Jørgen Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Mønge Huse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1855Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1860Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1870Matr. 12, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1880Matr. 13, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1890Matr. 12, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1901Matr. 12, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1911Valby, Holbo, Frederiksborg13
Tavler
Hans Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Blistrup
  Pige af Mønge.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 1070, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 7, et Huus, Lars Hansen, M, 74, Gift, Hmd og Træskomd, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1071, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 7, et Huus, Joh. Marie Mortensdatter, K, 75, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1072, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 7, et Huus, Maren Larsdatter, K, 39, Ugift, deres Datter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1073, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 7, et Huus, Jørgen Jensen, M, 39, Gift, Indsidder og Tærsker, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1074, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 7, et Huus, Inger Larsdatter, K, 29, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,
  C7453, 1075, Mønge Bye henhører til Vejbye Sogn og Waldbye Skoledistrict, 7, et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 1, Ugift, deres Datter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 290,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 1130, Mønge, 16, et Huus, Lars Hansen, 80, Gift, Huusmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1131, Mønge, 16, et Huus, Johanne Mortensdatter, 81, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1132, Mønge, 16, et Huus, Jørgen Jensen, 44, Gift, Indsidder, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1133, Mønge, 16, et Huus, Inger Larsdatter, 34, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1134, Mønge, 16, et Huus, Ane Jørgensdatter, 7, Ugift, deres Datter, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,
  C3228, 1135, Mønge, 16, et Huus, Maren Larsdatter, 45, Ugift, Konens Søster, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 281,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 946, Møngehuse, 22, Et Huus, Jørgen Jensen, M, 51, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod, 1, Frersløv Herløv Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.393,
  C4529, 947, Møngehuse, 22, Et Huus, Inger Larsdatter, K, 40, Gift, hans Kone, 1, Møngehuse, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.393,
  C4529, 948, Møngehuse, 22, Et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 12, Gift, Deres Datter, 1, Møngehuse, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.393,
  C4529, 949, Møngehuse, 22, Et Huus, Lars Hansen, M, 85, Gift, Undertagsfolk, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.393,
  C4529, 950, Møngehuse, 22, Et Huus, Johanne Mortensdatter, K, 86, Gift, Undertagsfolk, 1, Kjøbenhavn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.393,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1188, Vejby, 11, Mønge by, Jørgen Jensen, M, 55, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 1, Herløv Sogn, , FT-1850, Side 387,
  C6743, 1189, Vejby, 11, Mønge by, Inger Larsdatter, K, 45, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 387,
  C6743, 1190, Vejby, 11, Mønge by, Ane Jørgensdatter, K, 17, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 387,
  C6743, 1191, Vejby, 11, Mønge by, Johanne Mortensdatter, K, 91, Enke, Aftægtskone, , 1, København, , FT-1850, Side 387,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 296, .O, Mønge, 16, Et Huus, 64, Jørgen Jensen, M, 60, E, Herlev, Huusmand Lever af sin Jordlod Huusfader, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, Født i Freerslev, Nørre Herlev Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Am
  E2695, FT-1855, 297, .O, Mønge, 16, Et Huus, 64, Ane Jørgensdatter, K, 22, U, Her i Sognet, Hans Datter, Lutheran, , Waldby Skoledistrikt, F. 220, , 297,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1094, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 211, Et Hus, Jørgen Jensen, Mand, 65, Enke(mand), , , Husfader. Husmand, Nørre Herlev Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,
  D5558, 1095, Valby Skoledistrikt, Mønge By, 211, Et Hus, Ane Jørgensen, Kvinde, 27, Ugift, , , Hans Datter, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 280,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 1230, Mønge, 271, Hus Matr.nr. 12, Jørgen Pedersen, M, 30, G, Arbejder, Husfader, Blistrup. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1231, Mønge, 271, Hus Matr.nr. 12, Ane Jørgensen, K, 36, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1232, Mønge, 271, Hus Matr.nr. 12, Niels Pedersen, M, 7, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1233, Mønge, 271, Hus Matr.nr. 12, Lars Pedersen, M, 6, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1234, Mønge, 271, Hus Matr.nr. 12, Hans Pedersen, M, 1, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,
  E2429, 1235, Mønge, 271, Hus Matr.nr. 12, Laura Nille Jensine Jensen, K, 14, U, Forsørges af fattigvæsenet, Tjenestepige, Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 808,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1229, Mønge By, 13, Et Hus, Jørgen Pedersen, M, 40, Gift, , Husfader, Blistrup Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,
  C6987, 1230, Mønge By, 13, Et Hus, Anne Jørgensen F. Pedersen, K, 46, Gift, , Hans Kone, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,
  C6987, 1231, Mønge By, 13, Et Hus, Hans Pedersen, M, 11, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,
  C6987, 1232, Mønge By, 13, Et Hus, Jørgen Pedersen, M, 4, Ugift, , Deres Barn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 60,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 1097, Mønge By, 3, Matr. No. 12, Jørgen Pedersen, M, 50, Gift, Husejer, , Husfader, Blistrup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 51,
  C5799, 1098, Mønge By, 3, Matr. No. 12, Ane Pedersen, K, 56, Gift, , , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 51,
  C5799, 1099, Mønge By, 3, Matr. No. 12, Jørgen Pedersen, M, 14, Ugift, Arbejdskarl, , Søn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 51,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 827, Mønge, 1, 12, Jørgen Pedersen, M, G, Landbrug og daglejer ved agerbrug, Husfader, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1862, , 18391213, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 828, Mønge, 1, 12, Ane Pedersen, K, G, , Husmoder, -, Folkekirken, , , , 18330322, , FT-1901, Hovedliste,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), D8291, 262, Valby, 60, 12m, Bodil Jensine Larsen, K, U, Landbrugere, Husmoder, Valby, Folkekirken, 1892, 18571228, Valby, FT-1911, Hovedliste,
  D8291, 263, Valby, 60, 12m, Magrethe Sørensen, K, U, Aftægt, Vejby, Folkekirken, 1880, 18410316, Vejby, FT-1911, Hovedliste,
  D8291, 264, Valby, 60, 12m, Jørgen Petersen, M, G, Alderdomsunderstøttelse, Daglejer ved Lb, Husfader, Blidstrup, Folkekirken, 1903, 18391213, Vejby, FT-1911, Hovedliste,
  D8291, 265, Valby, 60, 12m, Ane Jørgensen, K, G, Alderdomshjælp, Husmoder, Vejby, Folkekirken, 1903, 18330322, Vejby, FT-1911, Hovedliste,.

Ane Jørgensdatter

K, #1430, f. 28 maj 1805, d. 21 juli 1879
Senest redigeret=30 Okt 2022
Slægt=1
     Ane Jørgensdatter var Jordbruger.
     Ane Jørgensdatter blev født 28 maj 1805 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Larsen og Maren Larsdatter. Ane Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Maren Larsdatter 5 september 1808.1 Hun blev konfirmeret 9 april 1820 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Ane Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Birthe Larsdatter 25 januar 1822.3
     Ane blev gift 5 februar 1830 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Jacob Jensen , søn af Ingeborg Jensdatter.4
     Ane Jørgensdatter mistede Jacob Jensen 23 november 1869.4
     Ane Jørgensdatter's skøde på en parcel af Bogknoldgård, Matr. 07 i, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jens Clausen 4 marts 1873.5
     Ane Jørgensdatter's skøde på en parcel af Bogknoldgård, Matr. 07 c, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Peder Jacobsen 1 april 1873.6
     Ane Jørgensdatter overtog skødet på en parcel af Bogknoldgård, Matr. 07 c, Vejby, efter Jacob Jensen 1 april 1873.6
     Hun døde 21 juli 1879 i Vejby i en alder af 74 år.4 Hun blev begravet 28 juli 1879 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. 1782, d. 24 Nov 1852
Mor-Biologisk*Maren Larsdatter f. c 1783, d. f 5 Sep 1808

Børn af Ane Jørgensdatter og Jacob Jensen

Folketællinger og boliger

Flytning1823Valby, Holbo, Frederiksborg, fra Mønge, Vejby2
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg12
Folketælling1 februar 1870en parcel af Bogknoldgård, Matr. 06 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg13

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>,
  Maren Larsdtr i Monge, Vejby 5 Sep 1808 pg 5
  HUSB: Jorgen Larsen gaardbestyrer
  CH: Ane Jorgensdtr 3
  Karen Jorgensdtr 2
  HUSB.FADER: Lars Jorgensen (? her father or her husbands?)
  HUSB.SIS: Maren Larsdtr
  gd: Mads Hansen gmd i Monge
  by: Peder Hansen sognfgd i Holland, Lars Christensen tingmand i Vejby
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Berte Larsdtr i Mongeshuse, Vejby (Bente Larsdtr ) 25 Jan 1822 pg 74
  HUSB: Peder Pedersen hmd
  SIS: ... Larsdtr = Hans Jorgensen gmd i Laugoe
  ... Larsdtr (dod) = Jorgen Larsen gmd i Monge
  CH: Ane Jorgensdtr 16
  Karen Jorgensdtr 15 (surnames assumed)
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 4. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 260.
 6. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 100.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 207, Weibye, 40, et Huus med Jord, Jacob Jensen, M, 29, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 208, Weibye, 40, et Huus med Jord, Anne Jørgensdatter, K, 29, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 209, Weibye, 40, et Huus med Jord, Jens Jacobsen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 210, Weibye, 40, et Huus med Jord, Marie Jacobsdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 98, Weiby, 19, et Huus, Jacob Jensen, 36, Gift, Parcel., , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 254,
  C3228, 99, Weiby, 19, et Huus, Anne Jørgensdatter, 36, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 254,
  C3228, 100, Weiby, 19, et Huus, Jens Jacobsen, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 254,
  C3228, 101, Weiby, 19, et Huus, Maren Jensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 254,
  C3228, 102, Weiby, 19, et Huus, Peder Jacobsen, 2, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 254,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 206, Weiby, 44, Et Huus, Jacob Jensen, M, 39, Gift, Parcellist, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 207, Weiby, 44, Et Huus, Anne Jørgens Dat., K, 38, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 208, Weiby, 44, Et Huus, Jens Jacobsen, M, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 209, Weiby, 44, Et Huus, Maren Jacobs Dat, K, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 210, Weiby, 44, Et Huus, Peder Jacobsen, K, 5, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 211, Weiby, 44, Et Huus, Lars Jacobsen, M, 3, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,
  C4529, 212, Weiby, 44, Et Huus, Birthe Jørgens Dat., K, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.372,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Jensen, 45, Gift, Husmand med jordlod, husfader, Blistrp, Frb. Amt, , 1, , M, 275, Vejby, Vejby
  Anne Jørgensdatter, 45, Gift, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, , 1, , K, 276, Vejby, Vejby
  Peder Jacobsen, 13, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, , 1, , M, 277, Vejby, Vejby
  Lars Jacobsen, 9, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, , 1, , M, 278, Vejby, Vejby
  Birthe Jacobsdatter, 6, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, , 1, , K, 279, Vejby, Vejby.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 695, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Jacob Jensen, M, 50, G, Her i Sognet, Huusmand Lever af sin Jordlod, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 695,
  E2695, FT-1855, 696, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Ane Jørgensdatter, K, 50, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 696,
  E2695, FT-1855, 697, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Lars Jacobsen, M, 14, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 697,
  E2695, FT-1855, 698, .O, Vejby, 70, Et Huus, 153, Birthe Jacobsdatter, K, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 698,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Jensen, 55, Gift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Lever af sin jordlod, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 263, 368, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Ane Jørgensdatter, 55, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 263, 369, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Lars Jacobsen, 19, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Søn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 263, 370, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Vejby By.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 152, Vejby, 38, Nr. 5b Fra Borknold, Ane Jørgensen, K, 64, E, Jordbruger, Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,
  E2429, 153, Vejby, 38, Nr. 5b Fra Borknold, Peter Jacobsen, M, 31, U, Medhjælper, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,.

Ane Jørgensdatter

K, #2101, f. 1 januar 1822
Senest redigeret=3 Dec 2022
Slægt=1
     Ane Jørgensdatter blev født 1 januar 1822 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Larsen og Ellen Larsdatter. Ane Jørgensdatter blev døbt 3 januar 1822 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 10 april 1836 i Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. 1785, d. 10 Sep 1864
Mor-Biologisk*Ellen Larsdatter f. c 1798, d. 12 Dec 1829

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Matr. 39 og 40, Gadekær, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning1842Frederiksborg, fra Vejby1
Flytning1843Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Hillerød1
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1847Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling1 februar 1850Slotsgade 15, Hillerød5
Folketælling1 februar 1860Horserød, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1880Heslerød, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1890Nødebo, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 919, Hollese, 9, et Huus, Jørgen Larsen, M, 40, Gift, Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 920, Hollese, 9, et Huus, Magrete Sørensdatter, K, 31, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 921, Hollese, 9, et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 12, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 922, Hollese, 9, et Huus, Ellen Jørgensdatter, K, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 787, Holløse, 23, en Gaard, Lars Jensen, 46, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 788, Holløse, 23, en Gaard, Ane Jensdatter, 49, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 789, Holløse, 23, en Gaard, Jens Larsen, 20, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 790, Holløse, 23, en Gaard, Peder Larsen, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 791, Holløse, 23, en Gaard, Ane Jørgensdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 792, Holløse, 23, en Gaard, Jens Jensen, 73, Gift, Aftægtsmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,
  C3228, 793, Holløse, 23, en Gaard, Kirsten Pedersdatter, 71, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 271,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 581, Holløse, 120, En Gaard, Hans Nielsen, M, 30, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 582, Holløse, 120, En Gaard, Margrethe Andersd., K, 32, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 583, Holløse, 120, En Gaard, Ane Kirstine Hansd., K, 1, Gift, deres Barn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 584, Holløse, 120, En Gaard, Anders Christensen, M, 57, Gift, Mandens Svigerforældre Aftægtsfolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 585, Holløse, 120, En Gaard, Margrethe Pedersd., K, 65, Gift, Mandens Svigerforældre Aftægtsfolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 586, Holløse, 120, En Gaard, Peder Larsen, M, 17, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 587, Holløse, 120, En Gaard, Ane Jørgensdatter, K, 24, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Hansen, 43, Gift, Rebslager, Huusfader, Aunsøegaard Sogn Holbegs Amt, Slotsgade, No 15, 1, , 70, Opslag 114036|26, , 613, C6421
  Ane Lydersen, 49, Enke, hans Kone, Hillerød, Slotsgade, No 15, 1, , 70, Opslag 114036|26, , 614, C6421
  Ane Lydersen født Rodt, 76, Enke, Svigermoder, Hillerød, Slotsgade, No 15, 1, , 70, Opslag 114036|26, , 615, C6421
  Hedvig Mirek født Lydersen, 41, Enke, Pentionist, Hillerød, Slotsgade, No 15, 1, , 70, Opslag 114036|26, , 616, C6421
  Ane Jørgensen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Weibye Sogn, Kronborg Amt, Slotsgade, No 15, 1, , 70, Opslag 114036|26, , 617, C6421
  Carl Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Hillerød, Slotsgade, No 15, 1, , 70, Opslag 114036|26, , 618, C6421
  Peter Petersen, 17, Ugift, Tjenestefolk, Hillerød, Slotsgade, No 15, 1, , 70, Opslag 114036|26, , 619, C6421.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Poul Nielsen, 46, Gift, Parcellist. lever af sin Jordlod, Mand, , Tikøb Sogn, Frederiksborg Amt, Gurre Skoledistrikt, Horserød, Et Hus, , 275, 1860, Optællingsliste side 289, , 1555, Lutheraner, D5385
  Ane Jørgensen, 39, Gift, Hans Kone, Kvinde, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Gurre Skoledistrikt, Horserød, Et Hus, , 275, 1860, Optællingsliste side 289, , 1556, Lutheraner, D5385
  Anders Poulsen, 3, Ugift, Deres Barn, Mand, , Tikøb Sogn, Frederiksborg Amt, Gurre Skoledistrikt, Horserød, Et Hus, , 275, 1860, Optællingsliste side 289, , 1557, Lutheraner, D5385
  Ferdinand Hansen, 43, Ugift, Tjenestekarl, Mand, , Tikøb Sogn, Frederiksborg Amt, Gurre Skoledistrikt, Horserød, Et Hus, , 275, 1860, Optællingsliste side 289, , 1558, Lutheraner, D5385.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Poul Nielsen, 60, Gift, Husfader og Gaardejer, M, Her i Sognet, Heslerød By, En Gaard, , 13, 49, , 988, Lutheran, C6204
  Ane Nielsen, 56, Gift, Hustru, K, Her i Sognet, Heslerød By, En Gaard, , 13, 49, , 989, Lutheran, C6204
  Niels Poulsen, 26, Ugift, Deres Barn, M, Her i Sognet, Heslerød By, En Gaard, , 13, 49, , 990, Lutheran, C6204
  Hans Poulsen, 16, Ugift, Deres Barn, M, Her i Sognet, Heslerød By, En Gaard, , 13, 49, , 991, Lutheran, C6204
  Jens Christensen, 52, Ugift, Tjenestekarl, M, Her i Sognet, Heslerød By, En Gaard, , 13, 49, , 992, Lutheran, C6204
  Trine Petrea Jensen, 23, Ugift, Tjenestepige, K, Her i Sognet, Heslerød By, En Gaard, , 13, 49, , 993, Lutheran, C6204.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C5435, 199, Nødebo, Nr. 10, Et Hus, Anders Paulsen, M, 32, Gift, Slagter, Husfader, Helsingør, Folkekirken, FT-1890, 9,
  C5435, 200, Nødebo, Nr. 10, Et Hus, Katrine Paulsen, K, 32, Gift, Husmoder, Hillerød, Folkekirken, FT-1890, 9,
  C5435, 201, Nødebo, Nr. 10, Et Hus, Anna Pauline Paulsen, K, 8, Ugift, Barn, Nødebo Sogn, Folkekirken, FT-1890, 9,
  C5435, 202, Nødebo, Nr. 10, Et Hus, Ellen Christine Paulsen, K, 5, Ugift, Barn, Nødebo Sogn, Folkekirken, FT-1890, 9,
  C5435, 203, Nødebo, Nr. 10, Et Hus, Anders Peter Paulsen, M, 3, Ugift, Barn, Nødebo Sogn, Folkekirken, FT-1890, 9,
  C5435, 204, Nødebo, Nr. 10, Et Hus, Tara Rasmine Paulsen, K, 1, Ugift, Barn, Nødebo Sogn, Folkekirken, FT-1890, 9,
  C5435, 205, Nødebo, Nr. 10, Et Hus, Ane Jørgensen, K, 69, Enke, Aftægtnyderske, Vejby, Folkekirken, FT-1890, 9,.

Ane Jørgensdatter

M, #6691, f. før 1816
Senest redigeret=26 Jan 2022
Slægt=0
     Ane Jørgensdatter blev født før 1816.
     Ane Jørgensdatter overtog skødet på Matr. 13 a, Åmosegård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, 14 september 1836.1
     Ane Jørgensdatter's skøde på Matr. 13 a, Åmosegård, Ørby, Vejby, blev overtaget af Lars Pedersen 14 september 1839.1

Kildehenvisninger

 1. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 213.

Ane Jørgensdatter

K, #3451, f. 1834
Senest redigeret=18 Jan 2023
Slægt=0
     Ane Jørgensdatter blev født i 1834 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Ramløse, Holbo, Frederiksborg1
Flytning4 maj 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse2
Flytning1 november 1852København, fra Holløse, Vejby3

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Pedersen, 37, gift, Gmd. Husfader, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 66, Opslag 114527|12, , 336, A4420
  Ane Jensdatter, 27, gift, hans Kone, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 66, Opslag 114527|12, , 337, A4420
  Lars Jensen, 3, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 66, Opslag 114527|12, , 338, A4420
  Morten Larsen, 24, ugift, Tjenestefolk, Veiby Sogn, Frederiksb. Amt, Ramløse by, Gaard, 1, 66, Opslag 114527|13, , 339, A4420
  Ane Jørgensdatter, 16, ugift, Tjenestefolk, Veiby Sogn, Frederiksb. Amt, Ramløse by, Gaard, 1, 66, Opslag 114527|13, , 340, A4420
  Peder Mortensen, 72, fraskilt, Aftægtsmand, Her i Sognet, Ramløse by, Gaard, 1, 66, Opslag 114527|13, , 341, A4420.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd. Svend Olsen i Holløse.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra gmd Søren Larsen i Holløse.

Ane Jørgensdatter

K, #11224, f. før 1812
Senest redigeret=26 Nov 2022
Slægt=0
     Ane Jørgensdatter blev født før 1812 i Liseleje, Melby, Strø, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Flytning1 november 1827Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Ane Jørgensdatter

K, #9531, f. 1838
Senest redigeret=20 Dec 2022
Slægt=0
     Ane Jørgensdatter blev født i 1838.

Folketællinger og boliger

Flytning2 maj 1854Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Niels Jensen i Vejby.

Ane Jørgensdatter

K, #11496, f. 1817
Senest redigeret=2 Jan 2023
Slægt=0
     Ane Jørgensdatter blev født i 1817 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg.

Barn af Ane Jørgensdatter

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Tågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg1
Flytning12 juni 1857Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Jensen, 51, gift, Gaardmand, Huusfader, Helsinge Sogn, Frdb. Amt, Taagerup, Gaard, 1, 24, Opslag 114527|29, , 766, A4420
  Ane Jørgensdatter, 33, gift, hans Hustru, Helsinge Sogn, Frdb. Amt, Taagerup, Gaard, 1, 24, Opslag 114527|29, , 767, A4420
  Jørgen Olsen, 9, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Taagerup, Gaard, 1, 24, Opslag 114527|29, , 768, A4420
  Margrethe Olsdatter, 8, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Taagerup, Gaard, 1, 24, Opslag 114527|29, , 769, A4420
  Ane Jensine Olsdatter, 1, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Taagerup, Gaard, 1, 24, Opslag 114527|29, , 770, A4420
  Jørgen Andersen, 18, ugift, Tjenestefolk, Her i Sognet, Taagerup, Gaard, 1, 24, Opslag 114527|29, , 771, A4420
  Karen Henriksdatter, 19, ugift, Tjenestefolk, Helsinge Sogn, Frdb. Amt, Taagerup, Gaard, 1, 24, Opslag 114527|29, , 772, A4420.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder i Ole Larsens hus i Holløse.

Ane Bente Jørgensdatter

K, #2413, f. 14 november 1834, d. 8 februar 1907
Senest redigeret=29 Dec 2022
Slægt=1
     Ane Bente Jørgensdatter var Gaardejerinde.
     Ane Bente Jørgensdatter blev født 14 november 1834 i Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 19 november 1834 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Ane blev gift 8 april 1856 i Valby, Holbo, Frederiksborg, med Hans Larsen , søn af Lars Olsen og Kirstine Nielsdatter, bevidnet af Lars Olsen.2
     Ane Bente Jørgensdatter mistede Hans Larsen 8 juli 1886; ved at hænge sig.3
     Ane Bente Jørgensdatter overtog skødet på Matr. 14 c, Horsebjerg, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Hans Larsen 14 september 1886.4
     Ane Bente Jørgensdatter overtog skødet på Matr. 14 b, Flaskeengen, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Hans Larsen 14 september 1886.5
     Ane Bente Jørgensdatter overtog skødet på Matr. 06 f, en parcel af Flintholm, Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Hans Larsen 14 september 1886.6
     Ane Bente Jørgensdatter's skøde på Matr. 14 c, Horsebjerg, Ørby, Vejby, blev overtaget af Jørgen Larsen 4 november 1893.4
     Ane Bente Jørgensdatter's skøde på Matr. 14 b, Flaskeengen, Ørby, Vejby, blev overtaget af Jørgen Larsen 4 november 1893.5
     Ane Bente Jørgensdatter's skøde på Matr. 06 f, en parcel af Flintholm, Mønge, Vejby, blev overtaget af Jørgen Larsen 4 november 1893.6
     Hun døde 8 februar 1907 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 72 år. Hun blev begravet 15 februar 1907 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.7

Børn af Ane Bente Jørgensdatter og Hans Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Bentsen og Ane Andersdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Ørby.
  Pige af Valby.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 221.
 5. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 220.
 6. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 63.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Gift med Hans Larsen (Prc Lars Olsens Søn) i Ørby.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Larsen, 28, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Husfader. Lever af sin jordlod, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 268, 647, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Ane Bendte Jørgensdatter, 26, Gift, , Valby Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Hustru, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 268, 648, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Anders Larsen, 4, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Søn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 268, 649, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Lars Olsen, 66, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Mandens Forældre. Aftægtsfolk, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 268, 650, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby
  Kirstine Nielsdatter, 60, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Mandens Forældre. Aftægtsfolk, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 268, 651, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Ørby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 749, Ørby, 173, Gaarden Matr.nr. 14b, Hans Larsen, M, 37, G, Gaardejer, Husfader, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 779,
  E2429, 750, Ørby, 173, Gaarden Matr.nr. 14b, Ane Bente Jørgensdatter, K, 35, G, Medhjælperinde, Husmoder, Bakkebjerg. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 779,
  E2429, 751, Ørby, 173, Gaarden Matr.nr. 14b, Anders Larsen, M, 14, U, Dreng, Barn, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 779,
  E2429, 752, Ørby, 173, Gaarden Matr.nr. 14b, Jørgen Larsen, M, 8, U, Dreng, Barn, Ørby. Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 779,
  E2429, 753, Ørby, 173, Gaarden Matr.nr. 14b, Peder Eriksen, M, 48, U, Karl, Tjener, Nødebo. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 779,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 149, Ørby By, 11, En Gaard, Hans Larsen, M, 46, Gift, , Husfader, Gaardejer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 7,
  C6987, 150, Ørby By, 11, En Gaard, Ane Bente Hansen F. Jørgensen, K, 44, Gift, , Hans Hustru, Blistrup Sogn, Lutheran, , FT-1880, 7,
  C6987, 151, Ørby By, 11, En Gaard, Jørgen Larsen, M, 18, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 7,
  C6987, 152, Ørby By, 11, En Gaard, Oline Nielsine Pedersen, K, 18, Ugift, , Tjenestepige, Ramløse Sogn, Lutheran, , FT-1880, 7,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 961, Ørby By, 10, Matr. No. 14, Ane Bendte Jørgens Datter, K, 55, Enke, Gaardejerinde, , Husmoder, Blistrup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 44,
  C5799, 962, Ørby By, 10, Matr. No. 14, Jørgen Larsen, M, 28, Ugift, Gaardbestyrer, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 44,
  C5799, 963, Ørby By, 10, Matr. No. 14, Ole Larsen, M, 57, Ugift, Medhjælper i Agerbruget, , Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 44,
  C5799, 964, Ørby By, 10, Matr. No. 14, Ane Jørgine Petersen, K, 14, Ugift, , , Tjenestetyende, Alsønderup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 45,
  C5799, 965, Ørby By, 10, Matr. No. 14, Petronelle Andrea Andersen, K, 10, Ugift, , , Logerende, Helsinge Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 45,.
 13. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 644, Ørby, 1, 14b, Jørgen Larsen, M, G, Gaardejer, Husfader, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18610706, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 645, Ørby, 1, 14b, Hanne Larsen, K, G, , Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18731208, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 646, Ørby, 1, 14b, Anna Larsen, K, U, , Barn, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18950604, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 647, Ørby, 1, 14b, Anders Larsen, M, U, Privat understøttelse, Slægtning, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18560201, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 648, Ørby, 1, 14b, Niels Peter Nielsen, M, U, Agerbrug, Tjenestetyende, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18820224, , FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 649, Ørby, 1, 14b, Valborg Jørgensen, K, U, Agerbrug, Tjenestetyende, Kjøbenhavn, Folkekirken, , 1900, , 18860101, Jægerspris Stiftelse, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 650, Ørby, 1, 14b, Karlo Andersen, M, U, , Plejebarn, Kjøbenhavn, Folkekirken, , 1899, , 18930310, Kjøbenhavn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 651, Ørby, 1, 14b, Ane Benthe Larsen, K, E, Privat understøttelse, Slægtning, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1856, , 18341114, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,.
 14. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1906
  S0178, 471, 8, Matr No 14 b, Jørgen Larsen, M, 44, Gift, Gaardejer, Husfader, 6-6-1861, 1861, FT-1906, 43,
  S0178, 472, 8, Matr No 14 b, Hanne Larsen, K, 32, Gift, , Husmoder, 8-12-1873, 1873, FT-1906, 43,
  S0178, 473, 8, Matr No 14 b, Anna Larsen, K, 10, Ugift, , Barn, 4-6-1895, 1895, FT-1906, 43,
  S0178, 474, 8, Matr No 14 b, Sigrid Kristine Larsen, K, 0, Ugift, , Barn, 03-10-1905, 1905, FT-1906, 43,
  S0178, 475, 8, Matr No 14 b, Carlo Andersen, M, 12, Ugift, , Plejebarn, 10-3-1893, 1893, FT-1906, 43,
  S0178, 476, 8, Matr No 14 b, Ane Bendte Jørgensdatter, K, 71, Enke, Aftægt, Aftægt, 14-11-1834, 1834, FT-1906, 43,
  S0178, 477, 8, Matr No 14 b, Anders Larsen, M, 50, Ugift, Aftægt, Aftægt, 1-2-1856, 1856, FT-1906, 43,
  S0178, 478, 8, Matr No 14 b, Jørgen Petersen, M, 14, Ugift, , Tjenestetyende, 16-4-1891, 1891, FT-1906, 43,
  S0178, 479, 8, Matr No 14 b, Anna Petrine Larsen, K, 14, Ugift, , Tjenestetyende, 4-10-1891, 1891, FT-1906, 43,.

Ane Cathrine Jørgensdatter

K, #11468, f. 1822
Senest redigeret=17 Nov 2022
Slægt=0
     Ane Cathrine Jørgensdatter blev født i 1822.

Folketællinger og boliger

Flytning25 oktober 1848Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Jens Nielsen i Vejby.

Ane Kirstine Jørgensdatter

K, #9910, f. cirka 1769
Senest redigeret=4 Dec 2022
Slægt=0
     Ane Kirstine Jørgensdatter blev født cirka 1769, datter af Jørgen Pedersen og Pernille Pedersdatter. Ane Kirstine Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Pernille Pedersdatter 5 december 1782.1
Far-Biologisk*Jørgen Pedersen f. f 1749
Mor-Biologisk*Pernille Pedersdatter f. f 1749, d. 1782

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Valby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 831

  Peder Jørgensen 10
  Ane Jørgensdatter 13
  Karen Jørgensdatter 4.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Adser Olsen, 35, Gift, hosbond, Bonde, Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, , 19, 1, C1710
  Sidsele Pedersdatter, 35, Gift, Madmoder, , Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, , 20, 2, C1710
  Karen Larsdatter, 8, , Børn af konens første ægteskab, , Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, Efternavn fuldendt af indtaster, 21, , C1710
  Peder Larsen, 4, , Børn af konens første ægteskab, , Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, Efternavn fuldendt af indtaster, 22, , C1710
  Inger Larsdatter, 1, , Børn af konens første ægteskab, , Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, Efternavn fuldendt af indtaster, 23, , C1710
  En ??Skaaninge Kone, ?, Gift, Som Tyende, , Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, Alder wiides ey. Navn ikke oplyst., 24, 1, C1710
  Ane Kierstine Jørgensdatter, 18, Ugift, Konens broderbørn, , Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, , 25, , C1710
  Peder Jørgensen, 14, Ugift, Konens broderbørn, , Valby Sogn og Byes Gårdfolk, 4, Opslag 1468|2, , 26, , C1710.

Ane Kristine Jørgensdatter

K, #3196, f. 11 oktober 1831
Senest redigeret=3 Nov 2022
Slægt=0
     Ane Kristine Jørgensdatter blev født 11 oktober 1831 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Sørensen og Sidse Larsdatter. Ane Kristine Jørgensdatter blev døbt 27 november 1831 Ramløse.1 Hun blev konfirmeret 19 april 1846 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Jørgen Sørensen f. 1769, d. 28 Dec 1841
Mor-Biologisk*Sidse Larsdatter f. 1795

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Flytning5 november 1844Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge2
Flytning1847Annisse, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Sørensen og Sidse Larsdatter, Ramløse.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Sørensen, 64, Gift, Gaardmand, Ramløse, Gaard, 86, 196, 446, A4418
  Sidse Larsdatter, 39, Gift, Hans Kone, Ramløse, Gaard, 86, 196, 447, A4418
  Niels Jørgensen, 13, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 86, 196, 448, A4418
  Birthe Jørgensdatter, 11, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 86, 196, 449, A4418
  Ole Jørgensen, 6, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 86, 196, 450, A4418
  Ane Kirstine Jørgensdatter, 3, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Gaard, 86, 196, 451, A4418
  Marie Larsdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Ramløse, Gaard, 86, 196, 452, A4418
  Niels Johansen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Ramløse, Gaard, 86, 196, 453, A4418
  Lars Jørgensen, 72, Gift, Aftægtsmand, Ramløse, Gaard, 86, 196, 454, A4418
  Ane Olsdatter, 78, Gift, Hans Kone, Ramløse, Gaard, 86, 196, 455, A4418.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Sørensen, 71, gift, Gaardmand, Ramløse by, Gaard, 60, 195, 543, A4419
  Sidse Larsdatter, 45, gift, Hans Kone, Ramløse by, Gaard, 60, 195, 544, A4419
  Niels Jørgensen, 19, ugift, Deres Barn, Ramløse by, Gaard, 60, 195, 545, A4419
  Birthe Jørgensdatter, 17, ugift, Deres Barn, Ramløse by, Gaard, 60, 195, 546, A4419
  Ole Jørgensen, 11, ugift, Deres Barn, Ramløse by, Gaard, 60, 195, 547, A4419
  Ane Kirstine Jørgensdatter, 8, ugift, Deres Barn, Ramløse by, Gaard, 60, 195, 548, A4419
  Magrethe Jørgensdatter, 6, gift, Deres Barn, Ramløse by, Gaard, 60, 195, 549, A4419.

Ane Margrethe Jørgensdatter

K, #5868, f. 27 august 1835, d. 14 november 1861
Senest redigeret=4 Jan 2023
Slægt=0
     Ane Margrethe Jørgensdatter blev født 27 august 1835 i Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 22 november 1835 Tibirke, Holbo, Frederiksborg.1
     Ane blev gift 18 marts 1855 i Tibirke med Peder Jensen , søn af Jens Larsen.
     Hun døde 14 november 1861 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 26 år.2 Hun blev begravet 20 november 1861 fra Vejby.3

Børn af Ane Margrethe Jørgensdatter og Peder Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Tisvildeleje, Tibirke, Holbo, Frederiksborg5
Flytning2 november 1858Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby6
Folketælling1 februar 1860Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Jacobsen og Marie Larsdatter, Tisvildeleje.
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Jacobsen, 35, Gift, Fisker, , 1, 278, et Huus, Tisvildeleie
  Marie Larsdatter, 45, Gift, hans Kone, , 1, 279, et Huus, Tisvildeleie
  Lars Jørgensen, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, 280, et Huus, Tisvildeleie
  Niels Jørgensen, 10, Ugift, Deres Børn, , 1, 281, et Huus, Tisvildeleie
  Grethe Jørgensdatter, 4, Ugift, Deres Børn, , 1, 282, et Huus, Tisvildeleie.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Jacobsen, 41, gift, Fisker, Melby sogn, Fborg amt, , 1, 281, et Huus, Tisvildeleie
  Marie Larsdatter, 51, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 282, et Huus, Tisvildeleie
  Niels Jørgensen, 15, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 283, et Huus, Tisvildeleie
  Grethe Jørgensdatter, 9, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, , 1, 284, et Huus, Tisvildeleie.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder i Unnerup (Lars Jensens hus).
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 891, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 178, Et Hus, Peder Jensen, Mand, 33, Gift, , , Husfader. Inderste. Daglejer, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,
  D5558, 892, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 178, Et Hus, Margrethe Jørgensen, Kvinde, 25, Gift, , , Hans Kone, Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,
  D5558, 893, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 178, Et Hus, Hanne Jensen, Kvinde, 5, Ugift, , , Deres Datter, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 276,.

Ane Marie Jørgensdatter

K, #7362, f. 24 januar 1825
Senest redigeret=5 Jul 2022
Slægt=1
     Ane Marie Jørgensdatter blev født 24 januar 1825 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Larsen og Maren Christensdatter. Ane Marie Jørgensdatter blev døbt 26 januar 1825 Vejby.1
     Ane blev gift 6 november 1844 i Helsinge, Holbo, Frederiksborg, med Jens Jørgensen , søn af Jørgen Jensen og Kirsten Larsdatter, bevidnet af Jørgen Larsen.2
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. 15 Maj 1802
Mor-Biologisk*Maren Christensdatter f. 1794

Familie: Ane Marie Jørgensdatter og Jens Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Horserød Overdrev, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjenestekarl og ungkarl.
  Tjenestepige.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Larsen, 31, Gift, M, Huusmand med Jord Dagleier, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 779, C7448
  Maren Christensdatter, 40, Gift, K, hans Kone, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 780, C7448
  Marie Jørgensdatter, 16, Ugift, K, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 781, C7448
  Ane Marie Jørgensdatter, 11, Ugift, K, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 782, C7448
  Christiane Jørgensdatter, 6, Ugift, K, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 783, C7448
  Jens Jørgensen, 3, Ugift, M, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 784, C7448.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Jensen, 63, gift, Huusmd, lever af sin Jord, Hårby sogn, Fyn, Aagerup, et Huus, 2, 4, Opslag 7563|22, , 625, A0860
  Kirsten Larsdatter, 55, gift, hans Hustru, Vejby sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 2, 4, Opslag 7563|22, , 626, A0860
  Magrethe Jørgensdatter, 6, ugift, Datterdatter, Ramløse sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 2, 4, Opslag 7563|22, , 627, A0860
  Jens Jørgensen, 27, gift, Inderste og Dagleier, Vejby sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 2, 4, Opslag 7563|22, , 628, A0860
  Marie Larsdatter, 27, gift, hans Kone, Vejby sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 2, 4, Opslag 7563|22, , 629, A0860
  Larsine Kirstine, 1, ugift, Deres Barn, Ramløse sogn, Fborg amt, Aagerup, et Huus, 2, 4, Opslag 7563|22, , 630, A0860.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jørgensen, 42, Gift, Mand, Afbygger. lever af Jordlodden, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Holmene Skoledistrikt, Horserød Overdrev, Et Hus, , 629, 1860, Optællingsliste side 331, , 3599, Lutheraner, D5385
  Ane Marie Jørgensen, 33, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Holmene Skoledistrikt, Horserød Overdrev, Et Hus, , 629, 1860, Optællingsliste side 331, , 3600, Lutheraner, D5385
  Laurine Jensen, 13, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Holmene Skoledistrikt, Horserød Overdrev, Et Hus, , 629, 1860, Optællingsliste side 331, , 3601, Lutheraner, D5385
  Maren Kirstine Jensen, 10, Ugift, Kvinde, Deres Barn, , Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Holmene Skoledistrikt, Horserød Overdrev, Et Hus, , 629, 1860, Optællingsliste side 331, , 3602, Lutheraner, D5385
  Christian Jensen, 5, Ugift, Mand, Deres Barn, , Tikøb Sogn, Frederiksborg Amt, Holmene Skoledistrikt, Horserød Overdrev, Et Hus, , 629, 1860, Optællingsliste side 331, , 3603, Lutheraner, D5385
  Jørgen Jensen, 2, Ugift, Mand, Deres Barn, , Tikøb Sogn, Frederiksborg Amt, Holmene Skoledistrikt, Horserød Overdrev, Et Hus, , 629, 1860, Optællingsliste side 331, , 3604, Lutheraner, D5385.

Ane Sophie Jørgensdatter

K, #11271, f. 1824
Senest redigeret=17 Nov 2022
Slægt=0
     Ane Sophie Jørgensdatter blev født i 1824.

Folketællinger og boliger

Flytning1848Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anna Jørgensdatter

K, #6154, f. cirka 1783
Senest redigeret=27 Jul 2021
Slægt=0
     Anna Jørgensdatter blev født cirka 1783.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 308, Unnerup, 12te Familie, Kirsten Henriksdatter, K, 42, Enke(mand), 1, Gaardbeboer, , Huusmoder, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 309, Unnerup, 12te Familie, Lars Sørensen, M, 17, Ugift, , , , Hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 310, Unnerup, 12te Familie, Jens Sørensen, M, 14, -, , , , Hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 311, Unnerup, 12te Familie, Hans Sørensen, M, 10, -, , , , Hendes Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 312, Unnerup, 12te Familie, Anna Jørgensdatter, K, 18, Ugift, , , , Tjenestepige, FT-1801, Bind 47, side 248,.

Anna Jørgensdatter

K, #6282, f. cirka 1737
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anna Jørgensdatter blev født cirka 1737, datter af Ingeborg Larsdatter.
     Anna blev gift før 1771 med Niels Pedersen. Anna Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Larsen 8 juli 1793.1
Mor-Biologisk*Ingeborg Larsdatter f. f 1717

Barn af Anna Jørgensdatter og Niels Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 juli 1787Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 426

  Broder Jens Larsen
  Dennes dattersøn Niels Svendsen 18
  Søster Ingeborg Larsdatter
  Dennes søn Bent Jørgensen, gårdmand i Ørby
  Lars Jørgensen gårdmand ibid.
  Ane Jørgensdatter gift med Niels Pedersen i Holløse
  Inger Jørgensdatter gift med Ole Nielsen hmd Tisvilde.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1771
  C3872, 126, 5, 5, Niels Pedersen, Gaardmand, 44, Gift, 2, Nej, Nej, , , 32, Gift, 1, , , FT-1771, 126,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 319, Holløsse Bye, 72, Niels Pedersen, 62, Gift, 2, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 204,
  C1709, 320, Holløsse Bye, 72, Anna Jørgensdatter, 49, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 204,
  C1709, 321, Holløsse Bye, 72, Karen Nielsdatter, 22, Ugift, , , Efternavn indsat af indtaster, af første ægteskab, FT-1787, 204,
  C1709, 322, Holløsse Bye, 72, Maren Nielsdatter, 8, Ugift, , , Efternavn indsat af indtaster, af andet ægteskab, FT-1787, 204,
  C1709, 323, Holløsse Bye, 72, Peder Jensen, 15, Ugift, , , , Tienestedreng, FT-1787, 204,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 552, Holløse, 31te Familie, Niels Pedersen, M, 76, Gift, 2, lever af deres Undertag, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 256,
  B3532, 553, Holløse, 31te Familie, Anna Jørgensdatter, K, 64, Gift, 1, lever af deres Undertag, , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 256,.

Anna Jørgensdatter

K, #6545, f. cirka 1734
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anna Jørgensdatter blev født cirka 1734.
     Anna blev gift før 1787 med Hans Larsen , søn af Lars (?). Anna Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Larsen 8 juli 1793.1

Familie: Anna Jørgensdatter og Hans Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 426

  Broder Jens Larsen
  Dennes dattersøn Niels Svendsen 18
  Søster Ingeborg Larsdatter
  Dennes søn Bent Jørgensen, gårdmand i Ørby
  Lars Jørgensen gårdmand ibid.
  Ane Jørgensdatter gift med Niels Pedersen i Holløse
  Inger Jørgensdatter gift med Ole Nielsen hmd Tisvilde.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 217, Weybye Bye, 50, Hans Larsen, 72, Gift, 2, Bonde og huusmand, , Mand, FT-1787, 200,
  C1709, 218, Weybye Bye, 50, Anna Jørgensdatter, 53, Gift, 1, , , Kone, FT-1787, 200,.

Anna Jørgensdatter

K, #6672, f. cirka 1773, d. 13 januar 1841
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anna Jørgensdatter blev født cirka 1773 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Mathiasen og Birthe Larsdatter.
     Anna blev gift før 1798 med Frederich Christiansen.
     Anna Jørgensdatter mistede Frederich Christiansen 23 april 1833.1
     Hun døde 13 januar 1841 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 22 januar 1841 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Jørgen Mathiasen f. c 1741, d. f 1801
Mor-Biologisk*Birthe Larsdatter f. 1739, d. 28 Feb 1821

Børn af Anna Jørgensdatter og Frederich Christiansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1801Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Tavler
Mathias

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 461, Ørbye Bye, 110, Peder Larsen, 49, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 208,
  C1709, 462, Ørbye Bye, 110, Johanne Mathiasdatter, 49, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 208,
  C1709, 463, Ørbye Bye, 110, Lars Andersen, 22, Gift, 1, Indsiddere hos Bonden, , ægte Søn, FT-1787, 208,
  C1709, 464, Ørbye Bye, 110, Maren Larsdatter, 29, Gift, 1, , , Svigerdatter, FT-1787, 208,
  C1709, 465, Ørbye Bye, 110, Magrethe Larsdatter, 1, , , , , Deres Datter, FT-1787, 208,
  C1709, 466, Ørbye Bye, 110, Hans Pedersen, 20, Ugift, , , , De førstes ægte børn, FT-1787, 208,
  C1709, 467, Ørbye Bye, 110, Mathias Pedersen, 17, Ugift, , , , De førstes ægte børn, FT-1787, 208,
  C1709, 468, Ørbye Bye, 110, Niels Pedersen, 1, Ugift, , , , De førstes ægte børn, FT-1787, 208,
  C1709, 469, Ørbye Bye, 110, Anna Jørgensdatter, 13, Ugift, , , , Madmoders Broderdatter, FT-1787, 208,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 726, Ørbye, 23de Familie, Christian Frideriksen, M, 24, Gift, 1, Huusmand med Jord, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 261,
  B3532, 727, Ørbye, 23de Familie, Anna Jørgensdatter, K, 25, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 261,
  B3532, 728, Ørbye, 23de Familie, Margrete Christiansdatter, K, 3, -, , , , deres Datter, FT-1801, Bind 47, side 261,
  B3532, 729, Ørbye, 23de Familie, Birte Larsdatter, K, 61, Enke(mand), 1, har lidet Undertag, , Konens Moder, FT-1801, Bind 47, side 261,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 837, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 34, Ørbye, et Huus med Jord, Jørgen Andersen, M, 28, Gift, Skrædder, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 283,
  C7453, 838, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 34, Ørbye, et Huus med Jord, Kirsten Frederichsdatter, K, 22, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 283,
  C7453, 839, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 34, Ørbye, et Huus med Jord, Christian Hansen, M, 12, Ugift, Konens Søstersøn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 283,
  C7453, 840, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 34, Ørbye, et Huus med Jord, Anne Jørgensdatter, K, 61, Enke, Mandens Svigermoder, der af ham forsørges, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 283,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 1032, Ørbye, 33, et Huus, Jørgen Andersen, 34, Gift, Skrædder har Jordlod, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 277,
  C3228, 1033, Ørbye, 33, et Huus, Kirsten Frederiksdatter, 28, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 277,
  C3228, 1034, Ørbye, 33, et Huus, Johan Jørgensen, 6, Ugift, deres Søn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 277,
  C3228, 1035, Ørbye, 33, et Huus, Ane Jørgensdatter, 66, Enke, Huusmoders Moder forsørges af dem, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 277,.

Anna Jørgensdatter

K, #6739, f. cirka 1757, d. 1793
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anna Jørgensdatter blev født cirka 1757, datter af Jørgen Jørgensen og Sidse Larsdatter.
     Anna blev gift før 1783 med Ole Olsen.
     Hun døde i 1793.
     Hendes ejendele blev skiftet 8 juli 1793.1
Far-Biologisk*Jørgen Jørgensen f. c 1720
Mor-Biologisk*Sidse Larsdatter f. c 1723

Børn af Anna Jørgensdatter og Ole Olsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 425

  Ole Olsen 8
  Hans Olsen 1 1/4.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 584, Underup Bye, 141, Ole Olsen, 37, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 211,
  C1709, 585, Underup Bye, 141, Anna Jørgensdatter, 30, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 211,
  C1709, 586, Underup Bye, 141, Kirsten Olsdatter, 4, , , , , ægte børn, FT-1787, 211,
  C1709, 587, Underup Bye, 141, Ole Olsen, 2, , , , , ægte børn, FT-1787, 211,
  C1709, 588, Underup Bye, 141, Jørgen Ingmandsen, 67, Gift, 1, Inderste med Undertægt, , Konens forældre, FT-1787, 211,
  C1709, 589, Underup Bye, 141, Sidse Larsdatter, 64, Gift, 1, , , Konens forældre, FT-1787, 211,.

Anna Jørgensdatter

K, #7166, f. før 1769
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anna Jørgensdatter blev født før 1769, datter af Jørgen Sørensen og Ellen Mortensdatter. Anna Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Sørensen 28 september 1769.1
Far-Biologisk*Jørgen Sørensen f. f 1727, d. 1769
Mor-Biologisk*Ellen Mortensdatter f. f 1727

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 550

  Morten Jørgensen 22
  Søren Jørgensen 8
  Anna Jørgensdatter
  Bodil Jørgensdatter
  Kirsten Jørgensdatter 4.

Anna Jørgensdatter

K, #7713, f. 1734
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anna Jørgensdatter blev født i 1734, datter af Jørgen Larsen og Pernille Ibsdatter. Anna Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Larsen 13 juni 1739.1 Anna Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Lars Ibsen 27 februar 1745.2 Anna Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Birthe Ibsdatter 1 april 1747.3 Anna Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Pernille Ibsdatter 6 juni 1749.4
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. c 1694
Mor-Biologisk*Pernille Ibsdatter f. f 1714, d. 1749

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 360
  Pernelle Ibsdatter
  Anna Jørgensdatter 5
  Inger Jørgensdatter 2.
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 501
  Albret Larsen
  Jørgen Larsens to børn:
  Anne Jørgensdatter 10
  Inger Jørgensdatter 8
  Begge hos stiffaderen Peder Jensen i Holløse
  Margrethe Larsdatter gift med Jens Larsen i Nejlinge.
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 299
  Lars Nielsen Husmand I Holløse
  Lars Ibsen som er død og efterlader sig:
  Jørgen Larsen er død og efterlader sig:
  Anna Jørgensdatter
  Inger Jørgensdatter
  [og en del flere arvinger].
 4. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 31
  Peder Jensen rytterbonde i Mønge
  Anna Jørgensdatter 15
  Inger Jørgensdatter 12
  Maren Pedersdatter 6.

Anne Jørgensdatter

K, #118, f. 3 april 1814, d. 25 november 1866
Senest redigeret=5 Okt 2022
Slægt=1
     Anne Jørgensdatter blev født 3 april 1814 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jørgensen og Mette Bendsdatter. Anne Jørgensdatter blev døbt 15 maj 1814 Vejby. Hun blev konfirmeret 13 april 1828 i Vejby.1
     Anne blev gift 22 januar 1847 i Vejby med Niels Truelsen , bevidnet af Jørgen Jørgensen.1
     Anne Jørgensdatter mistede Niels Truelsen 2 december 1860.2
     Anne Jørgensdatter's skøde på Melhøjgård, Gård nr. 6, Matr. 10 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Hans Mathiasen 26 januar 1865.3
     Hun døde af brystsyge 25 november 1866 i Vejby i en alder af 52 år.2 Hun blev begravet 3 december 1866 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Jørgensen f. c 1786, d. 7 Feb 1873
Mor-Biologisk*Mette Bendsdatter f. c 1775, d. 19 Jan 1848

Børn af Anne Jørgensdatter og Niels Truelsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 112.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 211, Weibye, 41, en Gaard, Jørgen Jørgensen, M, 44, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 212, Weibye, 41, en Gaard, Mette Bendtsdatter, K, 57, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 213, Weibye, 41, en Gaard, Anne Jørgensdatter, K, 21, Ugift, deres Datter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 214, Weibye, 41, en Gaard, Sidse Larsdatter, K, 8, Ugift, Deres Datterdatter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 215, Weibye, 41, en Gaard, Peder Jensen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 216, Weibye, 41, en Gaard, Abbelone Jørgensdatter, K, 15, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 243, Weiby, 50, en Gaard, Jørgen Jørgensen, 54, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 258,
  C3228, 244, Weiby, 50, en Gaard, Mette Bendsdatter, 65, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 258,
  C3228, 245, Weiby, 50, en Gaard, Anne Jørgensdatter, 25, Ugift, deres Datter, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 258,
  C3228, 246, Weiby, 50, en Gaard, Sidse Hansdatter, 13, Ugift, deres Pleiedatter, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 258,
  C3228, 247, Weiby, 50, en Gaard, Christian Pedersen, 17, Ugift, Tjenestedreng, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 258,
  C3228, 248, Weiby, 50, en Gaard, Johanne Andersen, 20, Ugift, Tjenestekarl, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 258,
  C3228, 249, Weiby, 50, en Gaard, Jeppe Jensen, 35, Ugift, Tjenestekarl, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 258,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 115, Weiby, 26, En Gaard, Jørgen Jørgensen, M, 59, Gift, Gaardmd., 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 116, Weiby, 26, En Gaard, Mette Bendts Datter, K, 70, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 117, Weiby, 26, En Gaard, Anne Jørgens Datter, K, 30, Ugift, Deres Datter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 118, Weiby, 26, En Gaard, Hans Hansen, M, 22, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 119, Weiby, 26, En Gaard, Hans Larsen, M, 16, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 120, Weiby, 26, En Gaard, Abbelone Jørgens Datter, K, 26, Ugift, Tjenestefolk, 1, ?? Maribo Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 132, Vejby, 29, Vejby, Niels Truelsen, M, 36, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 133, Vejby, 29, Vejby, Karen Jørgensdatter, K, 36, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 134, Vejby, 29, Vejby, Karen Marie Nielsdatter, K, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 135, Vejby, 29, Vejby, Lars Madsen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 136, Vejby, 29, Vejby, Karen Larsdatter, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 137, Vejby, 29, Vejby, Margrethe Svendsdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 350,
  C6743, 138, Vejby, 29, Vejby, Jørgen Jørgensen, M, 65, Enkemand, Aftægtsmand, konens far, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 350,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 486, .O, Vejby, 26, En Gaard, 105, Niels Truelsen, M, 41, G, Helsinge, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 486,
  E2695, FT-1855, 487, .O, Vejby, 26, En Gaard, 105, Ane Jørgensdatter, K, 41, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 487,
  E2695, FT-1855, 488, .O, Vejby, 26, En Gaard, 105, Karen Marie Nielsdatter, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 488,
  E2695, FT-1855, 489, .O, Vejby, 26, En Gaard, 105, Mette Kirstine Nielsen, K, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 489,
  E2695, FT-1855, 490, .O, Vejby, 26, En Gaard, 105, Jørgen Jørgensen, M, 70, E, Her i Sognet, Aftægtsmand, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 490,
  E2695, FT-1855, 491, .O, Vejby, 26, En Gaard, 105, Lars Helgesen, M, 18, U, Helsinge, Tjenestefolk, Lutheran, , , , 491,
  E2695, FT-1855, 492, .O, Vejby, 26, En Gaard, 105, Grethe Nielsdatter, K, 19, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 225, , 492,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 146, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 31, En Gaard, Niels Truelsen, Mand, 46, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 147, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 31, En Gaard, Ane Jørgensdatter, Kvinde, 46, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 148, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 31, En Gaard, Karen Marie Nielsdatter, Kvinde, 13, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 149, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 31, En Gaard, Mette Kirstine Nielsdatter, Kvinde, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 150, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 31, En Gaard, Jørgen Jørgensen, Mand, 75, Enke(mand), , , Mandens Svigerfader. Aftægtsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,
  D5558, 151, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 31, En Gaard, Grethe Nielsdatter, Kvinde, 24, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 258,.

Anne Jørgensdatter

K, #899, f. 1 januar 1845, d. 30 december 1854
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anne Jørgensdatter blev født 1 januar 1845 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Johansen og Karen Kristine Johansdatter. Anne Jørgensdatter blev døbt 5 januar 1845 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 30 december 1854 i Vejby i en alder af 9 år.1 Hun blev begravet 4 januar 1855 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Jørgen Johansen f. 2 Jan 1820, d. 4 Apr 1869
Mor-Biologisk*Karen Kristine Johansdatter f. c Jun 1814

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 888, Mønge, 10, Et Huus, Jørgen Johansen, M, 26, Gift, Huusmand - Dagleier, 1, Maarum, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 889, Mønge, 10, Et Huus, Kirsten Johansdatter, K, 32, Gift, hans Kone, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 890, Mønge, 10, Et Huus, Anders Olsen, M, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 891, Mønge, 10, Et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,
  C4529, 892, Mønge, 10, Et Huus, Maren Larsdatter, K, 65, Enke, Undertagskone, 1, Mønge, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.392,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1154, Vejby, 4, Mønge by, Jørgen Johansen, M, 31, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Mårum, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1155, Vejby, 4, Mønge by, Kirsten Johansdatter, K, 37, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1156, Vejby, 4, Mønge by, Ane Jørgensdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,
  C6743, 1157, Vejby, 4, Mønge by, Larsigne Jørgensdatter, K, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 385,.

Anne Jørgensdatter

K, #6222, f. cirka 1787
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anne blev gift med Jørgen Ibsen.
     Anne Jørgensdatter blev født cirka 1787, datter af Jørgen Knudsen og Margrete Hansdatter. Anne Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Knudsen 3 juni 1822.1
Far-Biologisk*Jørgen Knudsen f. 1756, d. 31 Mar 1822
Mor-Biologisk*Margrete Hansdatter f. c 1757, d. 29 Aug 1822

Familie: Anne Jørgensdatter og Jørgen Ibsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Jorgen Knudsen arvefaestegaardeier i Monge, Vejby 3 Jun 1822 pg 80
  WIFE: Margrethe Hansdtr
  6 CH: Margrethe Jorgensdtr = Jens Pedersen gmd i Tids...e
  Ane Jorgensdtr = Jorgen Ibsen i Laugoe
  Kirsten Jorgensdtr = Anders Hansen i Monge
  Maren Jorgensdtr = Jeppe Pedersen i Monge ( Jep Pedersen )
  Kirsten Jorgensdtr ugift
  Hans Jorgensen 26
  wgd: Hans Olsen gmd i Valdby
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 418, Mønge, 19de Familie, Jørgen Knudsen, M, 45, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 419, Mønge, 19de Familie, Margrete Hansdatter, K, 44, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 420, Mønge, 19de Familie, Margrete Jørgensdatter, K, 17, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 421, Mønge, 19de Familie, Anne Jørgensdatter, K, 14, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 422, Mønge, 19de Familie, Stine Jørgensdatter, K, 10, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 423, Mønge, 19de Familie, Maren Jørgensdatter, K, 7, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 424, Mønge, 19de Familie, Kirsten Jørgensdatter, K, 3, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 425, Mønge, 19de Familie, Hans Jørgensen, M, 5, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 426, Mønge, 19de Familie, Peder Jørgensen, M, 61, Gift, 1, lever af deres Undertag, , Konens Forældre, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 427, Mønge, 19de Familie, Bodil Jørgensdatter, K, 77, Gift, 2, lever af deres Undertag, , Konens Forældre, FT-1801, Bind 47, side 251,.

Anne Jørgensdatter

K, #972, f. 30 marts 1813
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anne Jørgensdatter blev født 30 marts 1813 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Larsen og Hedevig Bendsdatter. Hun blev konfirmeret 22 april 1827 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Anne blev gift 10 juli 1840 i Vejby med Jens Jensen , søn af Jens Olsen og Mette Bendsdatter, bevidnet af Hans Sørensen og Søren Andersen.2
     Hun døde 27 juni 1851 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 38 år.3 Hun blev begravet 4 juli 1851 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. 1765
Mor-Biologisk*Hedevig Bendsdatter f. c 1777, d. 15 Jul 1844

Børn af Anne Jørgensdatter og Jens Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Enkemand Jens Jensen 44 år Mønge
  Pigen Anne Jørgensdatter 29 år Mønge.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 49, Gift, M, Gaardmand, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 963, C4529
  Ane Jørgensdtr, 31, Gift, K, hans Kone, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 964, C4529
  Peder Jensen, 21, Ugift, M, Deres Børn, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 965, C4529
  Ane Jensdatter, 17, Ugift, K, Deres Børn, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 966, C4529
  Benthe Jensdatter, 15, Ugift, K, Deres Børn, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 967, C4529
  Benth Jensen, 14, Ugift, M, Deres Børn, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 968, C4529
  Ole Jensen, 11, Ugift, M, Deres Børn, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 969, C4529
  Karen Jensdatter, 8, Ugift, K, Deres Børn, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 970, C4529
  Magrethe Jensdatter, 2, Ugift, K, Deres Børn, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 971, C4529
  Hans Andersen, 28, Ugift, M, Tjenestekarle, Blidstrup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 972, C4529
  Hans Hansen, 25, Ugift, M, Tjenestekarle, Esbønderup Sogn Frb Amt, Mønge, Gaard, 1, 2, Opslag 8077|30, 973, C4529.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jensen, 54, Gift, Gårdmand, husfader, Vejby, Frb. Amt, M
  Ane Jørgensdatter, 38, Gift, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, K
  Peder Jensen, 26, Ugift, Deres søn, fraværende, Vejby, Frb. Amt, M
  Benthe Jensdatter, 21, Ugift, Deres datter, Vejby, Frb. Amt, K
  Benth Jensen, 19, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, M
  Ole Jensen, 16, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, M
  Karen Jensdatter, 14, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K
  Margrethe Jensen, 8, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K
  Hanne Jensen, 4, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K
  Kirstine Jensen, 2, Ugift, Deres barn, Vejby, Frb. Amt, K
  Petronelle Pedersdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, Tibirke, K.

Anne Jørgensdatter

K, #7436, f. 7 april 1840, d. 18 maj 1844
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Anne Jørgensdatter blev født 7 april 1840 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Christophersen og Johanne Hansdatter.1 Anne Jørgensdatter blev døbt 5 maj 1840 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 18 maj 1844 i Ørby, Vejby, i en alder af 4 år.2 Hun blev begravet 24 maj 1844 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Christophersen f. c 1804, d. 25 Okt 1870
Mor-Biologisk*Johanne Hansdatter f. 12 Apr 1801, d. 24 Feb 1864

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Anne Jørgensdatter

K, #9494, f. 23 april 1809
Senest redigeret=17 Okt 2022
Slægt=1
     Anne Jørgensdatter blev født 23 april 1809 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jensen og Kirsten Larsdatter. Hun blev konfirmeret i 1823 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Jørgen Jensen f. c 1782, d. 27 Apr 1859
Mor-Biologisk*Kirsten Larsdatter f. 1792

Folketællinger og boliger

Flytning1827Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Højelt, Blistrup1
Tavler
Præster

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Jørgensdatter

K, #10143, f. før 1696, d. 1738
Senest redigeret=30 Jan 2022
Slægt=0
     Anne Jørgensdatter blev født før 1696.
     Anne blev gift før 1716 med Søren Pedersen.
     Hun døde i 1738 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 8 marts 1738.1

Børn af Anne Jørgensdatter og Søren Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 212
  Søren Pedersen Smed Vejby
  Maren Sørensdatter gift med Rasmus Jørgensen i Unnerup
  Anne Sørensdatter gift med Niels Henriksen i Vejby
  Sidse Sørensdatter 22
  Jørgen Sørensen 17.

Anne Jørgensdatter

K, #10820, f. 1803
Senest redigeret=12 Dec 2022
Slægt=0
     Anne Jørgensdatter blev født i 1803 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Hansen, 36, Gift, M, Foreskaffer paa nye Ladegrd, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 121, C6319
  Anne Jørgensdatter, 31, Gift, K, hans Kone, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 122, C6319
  Hans Theodor Olsen, 6, Ugift, M, Deres Børn, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 123, C6319
  Jørgen Heilig Olsen, 5, Ugift, M, Deres Børn, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 124, C6319
  Christian Palle Olsen, 2, Ugift, M, Deres Børn, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 125, C6319
  Andreas Christian, 9, Ugift, M, Kostgiænger hos Familiefaderen, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 126, C6319
  Kirstine Pedersdatter, 18, Ugift, K, Tienestepige, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 127, C6319
  Karen Christensdatter, 25, Ugift, K, lever ved Hænders Arbeide, Slangerupsgaden, No. 165, 1. Fam., 17, Opslag 3991|4, , , 128, C6319.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Heilesen, 43, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1024, C4832
  Anne Jørgensdatter, 36, Gift, Hans Kone, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1025, C4832
  Hans Theodor Olsen, 12, Ugift, Deres Søn, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1026, C4832
  Jørgen Heile Olsen, 10, Ugift, Deres Søn, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1027, C4832
  Christian Palli Olsen, 7, Ugift, Deres Søn, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1028, C4832
  Peder Olsen, 5, Ugift, Deres Søn, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1029, C4832
  Anders Olsen, 3, Ugift, Deres Søn, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1030, C4832
  Ole Olsen, 1, Ugift, Deres Søn, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1031, C4832
  Sara Olsdatter, 21, Ugift, Tjenestepige, Hestehaugen, et Huus, 1, 53, Opslag 5705|25, 1032, C4832.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Heilesen, 48, Gift, M, Huusmand, lever af sin Jordlod, Mosberg Sogn Hjørring Amt, Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 757, C4046
  Ane Jørgensdatter, 42, Gift, K, hans Kone, Weibye Sogn Frbg. Amt, Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 758, C4046
  Hans Olsen, 17, , M, deres Børn, Hillerød, Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 759, C4046
  Jørgen Heile Olsen, 16, , M, deres Børn, Do [Hillerød], Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 760, C4046
  Christian Palle Olsen, 14, , M, deres Børn, Do [Hillerød], Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 761, C4046
  Peder Olsen, 12, , M, deres Børn, Do [Hillerød], Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 762, C4046
  Anders Olsen, 7, , M, deres Børn, Her i Sognet, Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 763, C4046
  Ole Olsen, 5, , M, deres Børn, Do [Her i Sognet], Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 764, C4046
  Ane Olsdatter, 4, , K, deres Børn, Do [Her i Sognet], Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 765, C4046
  Johanne Olsdatter, 2, , K, deres Børn, Do [Her i Sognet], Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 766, C4046
  Ane Christensdatter, 20, Ugift, K, Tjenestepige, Do [Her i Sognet], Hestehaugen, et Huus, 1, 57, Opslag 7499|23, 767, C4046.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C5379, 753, Herløv By, 59, Hestehaugen, Ole Heilesen, K, 53, Gift, Husmand med jordlod, husfader, Marberg, Hjørring Amt, FT-1850, side 99,
  C5379, 754, Herløv By, 59, Hestehaugen, Anne Jørgensdatter, M, 47, Gift, Hans Hustru, Vejby, FT-1850, side 99,
  C5379, 755, Herløv By, 59, Hestehaugen, Christian Paulli Olsen, M, 18, Ugift, Deres barn, Hillerød, FT-1850, side 99,
  C5379, 756, Herløv By, 59, Hestehaugen, Anders Olsen, M, 14, Ugift, Deres barn, Nørre Herløv, FT-1850, side 99,
  C5379, 757, Herløv By, 59, Hestehaugen, Ole Olsen, M, 11, Ugift, Deres barn, Nørre Herløv, FT-1850, side 99,
  C5379, 758, Herløv By, 59, Hestehaugen, Niels Olsen, K, 4, Ugift, Deres barn, Nørre Herløv, FT-1850, side 99,
  C5379, 759, Herløv By, 59, Hestehaugen, Anna Gjertrud Olsen, K, 8, Ugift, Deres barn, Nørre Herløv, FT-1850, side 99,
  C5379, 760, Herløv By, 59, Hestehaugen, Johanne Olsen, M, 7, Ugift, Deres barn, Nørre Herløv, FT-1850, side 99,.

Anne Catrine Jørgensdatter

K, #393, f. 27 november 1842, d. før 1911
Senest redigeret=8 Dec 2022
Slægt=1
     Anne Catrine Jørgensdatter blev født 27 november 1842 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Sørensen og Mette Kirstine Nielsdatter. Anne Catrine Jørgensdatter blev døbt 4 december 1842 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 19 april 1857 i Vejby.1
     Anne blev gift 6 juli 1867 i Vejby med Peder Andersen , søn af Anders Sørensen, bevidnet af Søren Jørgensen.2
     Hun døde før 1911 i Valby, Holbo, Frederiksborg.
Far-Biologisk*Jørgen Sørensen f. 19 Okt 1804, d. 4 Jun 1868
Mor-Biologisk*Mette Kirstine Nielsdatter f. 10 Maj 1816, d. 13 Nov 1886

Familie: Anne Catrine Jørgensdatter og Peder Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Valby
  Pige af Ørby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 389, Ørby, 80, En Gaard, Jørgen Sørensen, M, 40, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 390, Ørby, 80, En Gaard, Kirstine Nielsdatter, K, 28, Gift, hans Kone, 1, Ramløse Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 391, Ørby, 80, En Gaard, Søren Jørgensen, M, 5, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 392, Ørby, 80, En Gaard, Trine Jørgensdatter, K, 3, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 393, Ørby, 80, En Gaard, Lars Pedersen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 394, Ørby, 80, En Gaard, Margrethe Larsdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,
  C4529, 395, Ørby, 80, En Gaard, Ane Ibsdatter, K, 79, Enke, Mandens Moder, Aftægtskone, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.377,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 500, Vejby, 100, Ørby, Jørgen Sørensen, M, 46, Gift, Gårdmand, husfader, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 501, Vejby, 100, Ørby, Mette Nielsdatter, K, 33, Gift, Hans Hustru, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 502, Vejby, 100, Ørby, Søren Jørgensen, M, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 503, Vejby, 100, Ørby, Trine Jørgensdatter, K, 8, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 504, Vejby, 100, Ørby, Niels Jørgensen, M, 4, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 505, Vejby, 100, Ørby, Grethe Jørgensen, K, 2, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 506, Vejby, 100, Ørby, Rasmus Jørgensen, M, 1, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 507, Vejby, 100, Ørby, Jens Larsen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 508, Vejby, 100, Ørby, Bodil Kirstine------, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 360,
  C6743, 509, Vejby, 100, Ørby, Anne Ipsdatter, K, 78, Enke, Husfaderens mor, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 360,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 871, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Jørgen Sørensen, M, 51, G, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 871,
  E2695, FT-1855, 872, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Mette Kirstine Nielsdatter, K, 38, G, Ramløse, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 872,
  E2695, FT-1855, 873, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Søren Jørgensen, M, 14, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 873,
  E2695, FT-1855, 874, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Trine Jørgensdatter, K, 13, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 874,
  E2695, FT-1855, 875, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Niels Jørgensen, M, 9, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 875,
  E2695, FT-1855, 876, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Anders Jørgensen, M, 4, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 876,
  E2695, FT-1855, 877, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Rasmus Jørgensen, M, 6, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 877,
  E2695, FT-1855, 878, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Ane Margrethe Jørgensen, K, 7, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 878,
  E2695, FT-1855, 879, .O, Ørby, 105, En Gaard, 190, Peder Nielsen, M, 29, G, Søborg, Tjenestekarl, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 232, , 879,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 523, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Jørgen Sørensen, Mand, 55, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 524, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Mette Nielsdatter, Kvinde, 45, Gift, , , Hans Kone, Ramløse Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 525, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Søren Jørgensen, Mand, 19, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 526, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Trine Jørgensen, Kvinde, 17, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 527, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Niels Jørgensen, Mand, 14, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 528, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Grethe Jørgensen, Kvinde, 12, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 529, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Rasmus Jørgensen, Mand, 10, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,
  D5558, 530, Vejby Skoledistrikt, Ørby, 106, En Gaard, Anders Jørgensen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 265,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, 38, Gift, M, Husfader, Jordbruger, Valby Sogn Frederiksborg Amt, Valby By, Et Hus, , 5, 20, , 369, Lutheran, C6986
  Ane Kathrine Jørgensdatter, 37, Gift, K, Hans Hustru, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Valby By, Et Hus, , 5, 20, , 370, Lutheran, C6986
  Ane Kirstine Larsen, 17, Ugift, K, Tjenestepige, Valby Sogn Frederiksborg Amt, Valby By, Et Hus, , 5, 20, , 371, Lutheran, C6986
  Jens Peter Petersen, 14, Ugift, M, Plejesøn, Nyder nogen Fattighjælp, Valby Sogn Frederiksborg Amt, Valby By, Et Hus, , 5, 20, , 372, Lutheran, C6986
  Ane Margrethe Hansdatter, 82, Ugift, K, Husfaderens Moder Forsørges af ham, Valby Sogn Frederiksborg Amt, Valby By, Et Hus, , 5, 20, , 373, Lutheran, C6986.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C5798, 399, Valby By, 1, Matr. 17e, Peter Andersen, M, 48, Gift, Jordbruger, Husfader, Valby, Luthersk, FT-1890, 19,
  C5798, 400, Valby By, 1, Matr. 17e, Ana Katrine Jørgensen, K, 47, Gift, Husmoder, Vejby, Luthersk, FT-1890, 19,
  C5798, 401, Valby By, 1, Matr. 17e, Jørgine Jørgensen, K, 16, Ugift, Tjenestetyende, Holløse, Luthersk, FT-1890, 19,
  C5798, 402, Valby By, 1, Matr. 17e, Niels Christian Knudsen, M, 16, Ugift, Tjenestetyende, Valby, Luthersk, FT-1890, 19,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Andersen, G, Husfader, M, Parselist, Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 17c, , , , , 18410916, , 1, 1867, Hovedliste, , 564, , Folkekirken, D5361
  Ane Katrine Andersen, G, Husmoder, K, Husbestyrerinde, Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 17c, , , , 1867, 18421128, , 1, 1867, Hovedliste, , 565, Vejby Sogn, Folkekirken, D5361
  Lars Peder Andersen, U, Tjenestetyende, M, Tjenestekarl, Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 17c, , , , , 18850124, , 1, , Hovedliste, fødselsåret er et gæt, 566, , Folkekirken, D5361
  Oline Nielsine Larsen, U, Tjenestetyende, K, Tjenestepige, Helsinge Sogn Frederiksborg Amt, Valdby, 17c, , , , 1891, 18760715, , 1, , Hovedliste, , 567, Grædsted Sogn, Folkekirken, D5361.

Anne Catrine Jørgensdatter

K, #11096, f. 1819
Senest redigeret=28 Okt 2022
Slægt=0
     Anne Catrine Jørgensdatter blev født i 1819.

Folketællinger og boliger

Flytning1833Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Laugø, Helsinge1
Flytning1 maj 1834Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, til Mønge.

Anne Kirstine Jørgensdatter

K, #616, f. 7 juni 1829
Senest redigeret=16 Nov 2022
Slægt=0
     Anne Kirstine Jørgensdatter var Tjenestefolk.
     Anne Kirstine Jørgensdatter blev født uden for ægteskab 7 juni 1829 Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 21 juni 1829 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1 maj 1844Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Laugø, Helsinge3
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1846Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ugift Pedernille Andersdatter, Laugø. Udlagt barnefader Jørgen Jørgensen, Ågerup.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Jørgensen, 38, Gift, M, Huusmand, Dagleier, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 141, Opslag 2438|21, , 810, C7448
  Pedernille Andersdatter, 28, Ugift, K, Huusholderske, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 141, Opslag 2438|21, , 811, C7448
  Ane Kirstine Jørgensdatter, 5, Ugift, K, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 141, Opslag 2438|21, , 812, C7448.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra faderen Jørgen Jørgensen, Laugø.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 612, Holløse, 126, En Gaard, Heie Jeppesen, M, 50, Gift, Gaardmd., 1, Thorup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 613, Holløse, 126, En Gaard, Maren Hansd., K, 50, Gift, hans Kone, 1, Tibirke Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 614, Holløse, 126, En Gaard, Thrine Heiesd., K, 15, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 615, Holløse, 126, En Gaard, Maren Heiesd., K, 13, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 616, Holløse, 126, En Gaard, Johanne Heiesd., K, 11, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 617, Holløse, 126, En Gaard, Hans Heiessen, M, 8, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 618, Holløse, 126, En Gaard, Anne Kirstine Jørgensd., K, 16, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,
  C4529, 619, Holløse, 126, En Gaard, Jacob Hansen, M, 20, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.384,.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Kirstine Jørgensdatter

K, #967, f. 15 januar 1819
Senest redigeret=19 Nov 2021
Slægt=5
     Anne Kirstine Jørgensdatter blev født 15 januar 1819 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Andersen og Kirsten Hansdatter. Anne Kirstine Jørgensdatter blev døbt 14 marts 1819 Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. 22 Dec 1771, d. 12 Mar 1854
Mor-Biologisk*Kirsten Hansdatter f. c 1774, d. 5 Maj 1852

Barn af Anne Kirstine Jørgensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Kirstine Jørgensdatter

K, #8343, f. 1805, d. 14 juli 1820
Senest redigeret=19 Feb 2021
Slægt=0
     Anne Kirstine Jørgensdatter blev født i 1805, datter af Jørgen Andersen.
     Hun døde 14 juli 1820 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 18 juli 1820 fra Vejby.2
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. f 1785

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Kirstine Jørgensdatter

K, #8584, f. 11 januar 1848
Senest redigeret=12 Dec 2021
Slægt=5
     Anne Kirstine Jørgensdatter blev født uden for ægteskab 11 januar 1848 Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 23 januar 1848 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
Mor-Biologisk*Anne Kirstine Jørgensdatter f. 15 Jan 1819

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Kirstine Jørgensdatter

K, #11024, f. 1810
Senest redigeret=17 Okt 2022
Slægt=0
     Anne Kirstine Jørgensdatter blev født i 1810.

Folketællinger og boliger

Flytning1827Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Kirstine Jørgensdatter

K, #11028, f. 1803
Senest redigeret=17 Okt 2022
Slægt=0
     Anne Kirstine Jørgensdatter blev født i 1803.

Folketællinger og boliger

Flytning1827Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Kagerup, Mårum1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Anne Margrethe Jørgensdatter

K, #2084, f. 27 maj 1846
Senest redigeret=11 Apr 2022
Slægt=1
     Anne Margrethe Jørgensdatter blev født 27 maj 1846 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Hansen og Ane Jensdatter. Anne Margrethe Jørgensdatter blev døbt 7 juni 1846 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 15 april 1860 i Vejby.1
     Anne blev gift 25 oktober 1879 i Vejby med Lars Pedersen , bevidnet af Ole Rasmussen og Anders Jørgensen.2
Far-Biologisk*Jørgen Hansen f. 24 Apr 1803, d. 1 Feb 1866
Mor-Biologisk*Ane Jensdatter f. 19 Sep 1813, d. 14 Aug 1880

Familie: Anne Margrethe Jørgensdatter og Lars Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1880Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1890Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1901Bakkegård, Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl bødker af Ågerup
  Pige af Vejby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1008, Vejby, 20, Vejby, Jørgen Hansen, M, 47, Gift, Daglejer, husfader, , 1, Frederiksværk, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1009, Vejby, 20, Vejby, Ane Jensdatter, K, 37, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1010, Vejby, 20, Vejby, Jørgen Jørgensen, M, 14, Ugift, Deres barn, , 1, Ramløse, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1011, Vejby, 20, Vejby, Hans Jørgensen, M, 8, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1012, Vejby, 20, Vejby, Margrethe Jørgensdatter, K, 4, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 379,
  C6743, 1013, Vejby, 20, Vejby, Bodil Jørgensdatter, K, 1, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 379,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 879, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F2, Et Hus, Jørgen Hansen, Mand, 57, Gift, , , Husfader. Hørsvinger, Frederiksværk, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 880, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F2, Et Hus, Ane Jensdatter, Kvinde, 47, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 881, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F2, Et Hus, Margrethe Jørgensen, Kvinde, 14, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 882, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F2, Et Hus, Bodil Jørgensen, Kvinde, 11, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 883, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F2, Et Hus, Anders Jørgensen, Mand, 9, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 884, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 176 - F2, Et Hus, Jensine Jørgensen, Kvinde, 6, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Pedersen, 39, Gift, M, Husfader, Bøker, Aagerup, Huus, , 202, Liste 16, , 976, Lutheraner, A4524
  Ane Margrethe Jørgensen, 34, Gift, K, Hans Kone, Aagerup, Huus, , 202, Liste 16, , 977, Lutheraner, A4524.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Pedersen, 50, gift, M, Husfader, Parcelist, Melby, Aagerup, 12, Optl. 15, , 920, Folkekirken, A4526
  Ane Magrethe Jørgensen, 43, gift, K, Husmoder, , Veiby, Aagerup, 12, Optl. 15, , 921, Folkekirken, A4526
  Søren Hans Torvald Pedersen, 9, ugift, M, Barn, , Aagerup, Aagerup, 12, Optl. 15, , 922, Folkekirken, A4526
  Karl Olaf Valdemar Pedersen, 7, ugift, M, Barn, , Aagerup, Aagerup, 12, Optl. 15, , 923, Folkekirken, A4526.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), A4528, 925, Ramløse, 205, Lars Pedersen, M, Gift, Parcelist, Husfader, Melby, Folkekirken, 1879, 1879, 2, 3. september 1840, Bakkegård, 8 c, Ågerup, FT-1901, Side 873,
  A4528, 926, Ramløse, 205, Ane Margrethe Jørgensen, K, Gift, Husmoder, Vejby, Folkekirken, 1879, 1879, 2, 27. april 1846, Bakkegård, 8 c, Ågerup, FT-1901, Side 873,
  A4528, 927, Ramløse, 205, S. Hans Thor? Petersen, M, Ugift, Barn, Ågerup, Folkekirken, 4. oktober 1880, Bakkegård, 8 c, Ågerup, FT-1901, Side 873,
  A4528, 928, Ramløse, 205, K. O. Valdemar Petersen, M, Ugift, Barn, Ågerup, Folkekirken, 27. december 1882, Bakkegård, 8 c, Ågerup, FT-1901, Side 873,.

Appelone Jørgensdatter

K, #115, f. 18 april 1819, d. 24 oktober 1883
Senest redigeret=9 Nov 2022
Slægt=1
     Appelone Jørgensdatter var Tjenestefolk.
     Appelone Jørgensdatter blev født 18 april 1819 i Grænge, Toreby, Musse, Maribo. Hun blev døbt 23 maj 1819 Toreby, Musse, Maribo.1 Hun blev konfirmeret 14 april 1833 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
     Appelone blev gift 13 december 1864 i Vejby med Jørgen Christophersen , bevidnet af Niels Sørensen.3
     Appelone Jørgensdatter mistede Jørgen Christophersen 25 oktober 1870.4
     Hun døde 24 oktober 1883 i Esbønderup Sygehus, Esbønderup, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 64 år.4 Hun blev begravet 31 oktober 1883 fra Vejby.2

Barn af Appelone Jørgensdatter og Jens Larsen

Barn af Appelone Jørgensdatter og Jørgen Christophersen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Flytning1845Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2
Flytning8 juni 1849Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ammendrup, Helsinge7
Folketælling1 februar 1855Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder Jørgen Pedersen, kok
  og hustru Kristiane Andersdatter i Grænge.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Husmand af Ørby
  Pige af Vejby.
 4. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 211, Weibye, 41, en Gaard, Jørgen Jørgensen, M, 44, Gift, Gaardmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 212, Weibye, 41, en Gaard, Mette Bendtsdatter, K, 57, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 213, Weibye, 41, en Gaard, Anne Jørgensdatter, K, 21, Ugift, deres Datter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 214, Weibye, 41, en Gaard, Sidse Larsdatter, K, 8, Ugift, Deres Datterdatter, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 215, Weibye, 41, en Gaard, Peder Jensen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,
  C7453, 216, Weibye, 41, en Gaard, Abbelone Jørgensdatter, K, 15, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 268,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 115, Weiby, 26, En Gaard, Jørgen Jørgensen, M, 59, Gift, Gaardmd., 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 116, Weiby, 26, En Gaard, Mette Bendts Datter, K, 70, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 117, Weiby, 26, En Gaard, Anne Jørgens Datter, K, 30, Ugift, Deres Datter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 118, Weiby, 26, En Gaard, Hans Hansen, M, 22, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 119, Weiby, 26, En Gaard, Hans Larsen, M, 16, Ugift, Tjenestefolk, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,
  C4529, 120, Weiby, 26, En Gaard, Abbelone Jørgens Datter, K, 26, Ugift, Tjenestefolk, 1, ?? Maribo Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.370,.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, fattiglem, anbragt i fattighuset. Frugtsommelig ved ankomsten.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 493, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Ole Sørensen, M, 59, U, Tibirke, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 493,
  E2695, FT-1855, 494, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Malene Andersdatter, K, 58, G, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 494,
  E2695, FT-1855, 495, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Anders Jørgensen, M, 2, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 495,
  E2695, FT-1855, 496, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Abelone Jørgensdatter, K, 36, U, Lolland, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 496,
  E2695, FT-1855, 497, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Christiane Jørgensen, K, 6, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 497,
  E2695, FT-1855, 498, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Margrethe Jørgensdatter, K, 36, U, Helsinge, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 498,
  E2695, FT-1855, 499, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Peder Jørgensen, M, 5, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 499,
  E2695, FT-1855, 500, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Ole Jørgensen, M, 3, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 500,
  E2695, FT-1855, 501, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Kirsten Johansdatter, K, 41, G, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 501,
  E2695, FT-1855, 502, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Larsine Jørgensen, K, 7, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 502,
  E2695, FT-1855, 503, .O, Vejby, 27, Fattighuset, 106, Martin Jørgensen, M, 4, U, Her i Sognet, Almisselem, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 226, , 503,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 182, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 36, Fattighuset, Abelone Jørgensdatter, Kvinde, 41, Ugift, , , Almisselem, Lolland, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,
  D5558, 183, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 36, Fattighuset, Christiane Jørgensdatter, Kvinde, 11, Ugift, , , Hendes Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,
  D5558, 184, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 36, Fattighuset, Jens Christophersen, Mand, 5, Ugift, , , Hendes Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 259,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 78, Vejby, 19, Hus Fra Bjørnshøjgaard, Jørgen Christoffersen, M, 65, G, Fattiglem, Husfader, Ramløse Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,
  E2429, 79, Vejby, 19, Hus Fra Bjørnshøjgaard, Abelone Jørgensen, K, 49, G, Fattiglem, Husmoder, ...??. Lolland, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 578, Vejby By, 2, Fattighuset, Abelone Jørgens Datter, K, 60, Enke, , Fattiglem, Greng?? Maribo Amt, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 579, Vejby By, 2, Fattighuset, Kirsten Johans Datter, K, 66, Enke, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 580, Vejby By, 2, Fattighuset, Birte Kirstine Lars Datter, K, 57, Fraskilt, , Fattiglem, Valdby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 581, Vejby By, 2, Fattighuset, Birthe Jørgens Datter, K, 57, Ugift, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 582, Vejby By, 2, Fattighuset, Petronelle Larsine Christiansen, K, 9, Ugift, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 583, Vejby By, 2, Fattighuset, Jakob Larsen, M, 44, Ugift, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 584, Vejby By, 2, Fattighuset, Hans Pedersen, M, 58, Ugift, , Fattiglem, Tibirke, Lutheran, , FT-1880, 28,.

Bendte Jørgensdatter

K, #2044, f. cirka 1793, d. 26 februar 1819
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Bendte Jørgensdatter blev født cirka 1793.
     Bendte blev gift før 1816 med Niels Nielsen , søn af Niels Engelbrechtsen og Ingeborg Nielsdatter.
     Hun døde 26 februar 1819 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev begravet 3 marts 1819 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hendes ejendele blev skiftet 4 marts 1819.2

Børn af Bendte Jørgensdatter og Niels Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, gmd. Niels Nielsens hustru af Unnerup, 26.
 2. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Bendte Jorgensdtr i Unnerup 4 Mar 1819 pg 59
  HUSB: Niels Nielsen faestegmd
  2 CH: Karen Nielsdtr ugift
  Bendte Kirstine Nielsdtr ugift
  ? Lars Nielsen i Monge
  gd: Johan Jorgensen gmd i Asmmindrup
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].

Bente Jørgensdatter

K, #9933, f. cirka 1784
Senest redigeret=27 Jun 2021
Slægt=0
     Bente Jørgensdatter blev født cirka 1784, datter af Jørgen Pedersen og Sidse Larsdatter. Bente Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Pedersen 5 december 1789.1
Far-Biologisk*Jørgen Pedersen f. f 1764, d. 1789
Mor-Biologisk*Sidse Larsdatter f. f 1764

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 1651

  Bente Jørgensdatter 5.

Birte Jørgensdatter

K, #6144, f. cirka 1784
Senest redigeret=15 Maj 2021
Slægt=0
     Birte Jørgensdatter blev født cirka 1784.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 287, Unnerup, 7de Familie, Niels Larsen, M, 30, Gift, 2, Bonde og Gaardmand, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 247,
  B3532, 288, Unnerup, 7de Familie, Bodil Jensdatter, K, 23, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 247,
  B3532, 289, Unnerup, 7de Familie, Lars Larsen, M, 45, Ugift, , har Undertag, , forrige Kones Broder, FT-1801, Bind 47, side 247,
  B3532, 290, Unnerup, 7de Familie, Peder Knudsen, M, 19, Ugift, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 247,
  B3532, 291, Unnerup, 7de Familie, Birte Jørgensdatter, K, 17, Ugift, , , , deres tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 247,.

Birthe Jørgensdatter

K, #301, f. 14 februar 1811, d. 25 marts 1888
Senest redigeret=7 Okt 2022
Slægt=5
     Birthe Jørgensdatter var Tjenestepige.
     Birthe Jørgensdatter blev født 14 februar 1811 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Andersen og Kirsten Hansdatter. Hun blev konfirmeret 9 april 1826 i Vejby.1
     Hun døde 25 marts 1888 i Vejby i en alder af 77 år.2 Hun blev begravet 31 marts 1888 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. 22 Dec 1771, d. 12 Mar 1854
Mor-Biologisk*Kirsten Hansdatter f. c 1774, d. 5 Maj 1852

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Avlegård, Gård nr. 8, Matr. 12 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1860Avlegård, Gård nr. 8, Matr. 12 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1870Avlegård, Gård nr. 8, Matr. 12 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1880Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 84, Weibye, 16, et Huus med Jord, Jørgen Andersen, M, 64, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 85, Weibye, 16, et Huus med Jord, Kirsten Hansdatter, K, 60, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 86, Weibye, 16, et Huus med Jord, Stine Jørgensdatter, K, 27, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 87, Weibye, 16, et Huus med Jord, Birthe Jørgensdatter, K, 22, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 88, Weibye, 16, et Huus med Jord, Dorthe Jørgensdatter, K, 20, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 303, Weiby, 65, En Gaard, Mathias Andersen, M, 50, Gift, Gaardmand, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 304, Weiby, 65, En Gaard, Kirsten Hansdatter, K, 52, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 305, Weiby, 65, En Gaard, Ole Olsen, M, 21, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 306, Weiby, 65, En Gaard, Anders Mathiassen, M, 16, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 307, Weiby, 65, En Gaard, Jens Mathiassen, M, 15, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 308, Weiby, 65, En Gaard, Peder Mathiassen, M, 11, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 309, Weiby, 65, En Gaard, Maren Olsdatter, K, 23, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,
  C4529, 310, Weiby, 65, En Gaard, Birthe Jørgensdatter, K, 30, Ugift, Tjenestepige, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.375,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Olsen, 26, Ugift, Gårdmand, husfader, Vejby, Frb. Amt, M
  Jens Mathisen, 20, Ugift, Hans bror, Vejby, Frb. Amt, M
  Peder Mathisen, 16, Ugift, Hans bror, Vejby, Frb. Amt, M
  Maren Olsdatter, 29, Ugift, Hans søster, Vejby, Frb. Amt, K
  Birthe Jørgensdatter, 38, Ugift, Tjenestefolk, Vejby, Frb. Amt, K
  Else Pedersdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk, Blistrp, Frb. Amt, K.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 741, .O, Vejby, 78, En Gaard, 162, Ole Olsen, M, 31, U, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 741,
  E2695, FT-1855, 742, .O, Vejby, 78, En Gaard, 162, Ellen Nielsdatter, K, 25, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 742,
  E2695, FT-1855, 743, .O, Vejby, 78, En Gaard, 162, Peder Mathisen, M, 21, U, Her i Sognet, Mandens Broder, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 743,
  E2695, FT-1855, 744, .O, Vejby, 78, En Gaard, 162, Maren Olsdatter, K, 34, U, Her i Sognet, Huusfaderens Søster, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 744,
  E2695, FT-1855, 745, .O, Vejby, 78, En Gaard, 162, Birthe Jørgensdatter, K, 42, U, Her i Sognet, Tjenestepige, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 230, , 745,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Olsen, 36, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Husfader. Gaardmand, Mand
  Ellen Nielsdatter, 30, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Hans Kone, Kvinde
  Jens Olsen, 5, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Barn, Mand
  Jørgen Christensen, 26, Ugift, , Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestekarl, Mand
  Birthe Jørgensdatter, 47, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestepige, Kvinde
  Maren Olsdatter, 39, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Mandens Søster, Kvinde.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 44, Vejby, 9, Avlsgaard, Ole Olsen, M, 45, G, Jordbruger, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 734,
  E2429, 45, Vejby, 9, Avlsgaard, Ellen Nielsen, K, 39, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 734,
  E2429, 46, Vejby, 9, Avlsgaard, Jens Olsen, M, 15, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 734,
  E2429, 47, Vejby, 9, Avlsgaard, Ole Hansen, M, 22, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 734,
  E2429, 48, Vejby, 9, Avlsgaard, Birthe Jørgensen, K, 58, U, , Tjener, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 734,
  E2429, 49, Vejby, 9, Avlsgaard, Maren Olsdatter, K, 49, U, , Søster, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 734,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 287, Ørby By, 7, En Gaard, Jens Olsen, M, 24, Gift, , Husfader, Gaardejer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 14,
  C6987, 288, Ørby By, 7, En Gaard, Jensine Petrine Marie Olsen F. Jensen, K, 22, Gift, , Hans Hustru, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 14,
  C6987, 289, Ørby By, 7, En Gaard, Oline Marie Olsen, K, 2, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 14,
  C6987, 290, Ørby By, 7, En Gaard, Maren Olsdatter, K, 58, Ugift, , Mandens Faster som forsørges af ham, Her i Sognet, Lutheran, Sindsyg, FT-1880, 14,
  C6987, 291, Ørby By, 7, En Gaard, Niels Peder Christoffersen, M, 19, Ugift, , Tjenestekarl, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 14,
  C6987, 292, Ørby By, 7, En Gaard, Benthe Margrete Svendsen, K, 17, Ugift, , Tjenestepige, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 14,
  C6987, 293, Ørby By, 7, En Gaard, Birthe Jørgensdatter, K, 68, Ugift, , Huskone, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 14,.

Birthe Jørgensdatter

K, #2800, f. 27 januar 1823, d. 17 juni 1902
Senest redigeret=31 Okt 2022
Slægt=0
     Birthe Jørgensdatter var også kendt som Birthe Malenesdatter.
     Birthe Jørgensdatter blev født uden for ægteskab 27 januar 1823 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 2 februar 1823 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 2 april 1837 i Vejby.1
     Hun døde 17 juni 1902 i Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 79 år. Hun blev begravet 22 juni 1902 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. f 1803
Mor-Biologisk*Magdalene Andersdatter f. 1797, d. 29 Jan 1859

Barn af Birthe Jørgensdatter og Niels Bjørnsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1 maj 1839Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Sletelte, Valby3
Flytning1840Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby1
Folketælling1 februar 1840Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1901Matr. 51, Vejby, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 30, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Søren Jørgensen, M, 40, Gift, Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 31, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Sidse Larsdatter, K, 39, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 32, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Jens Sørensen, M, 10, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 33, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Maren Sørensdatter, K, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 34, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Anne Sørensdatter, K, 1, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 35, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Hans Andersen, M, 30, Ugift, Rebslagersvend, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 36, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Hans Jørgensen, M, 63, Enkemand, Almisselem, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,
  C7453, 37, Weibye, 4, et Huus uden Jord, Birthe Jørgensdatter, K, 11, Ugift, Indtinget paa Fattigvæsenets Regning, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 263,.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra Peder Andersen, Sletelte.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 1052, Mønge, 2, En Gaard, Lars Larsen, 32, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 279,
  C3228, 1053, Mønge, 2, En Gaard, Karen Abrahamsdatter, 52, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 279,
  C3228, 1054, Mønge, 2, En Gaard, Niels Pedersen, 24, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 279,
  C3228, 1055, Mønge, 2, En Gaard, Ole Pedersen, 17, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 279,
  C3228, 1056, Mønge, 2, En Gaard, Peder Larsen, 8, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 279,
  C3228, 1057, Mønge, 2, En Gaard, Kirsten Jørgensdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 279,
  C3228, 1058, Mønge, 2, En Gaard, Birthe Jørgensdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 279,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C4528, 616, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Ole Hansen, M, 34, Gift, Gaardmand, 1, Laugø, FT-1845, Side 358,
  C4528, 617, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Ellen Jørgensdatter, K, 33, Gift, hans Kone, 1, Laugø, FT-1845, Side 358,
  C4528, 618, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Jørgen Olsen, M, 5, Ugift, Deres Børn, 1, Laugø, FT-1845, Side 358,
  C4528, 619, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Hans Olsen, M, 1, Ugift, Deres Børn, 1, Laugø, FT-1845, Side 358,
  C4528, 620, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Lars Jørgensen, M, 60, Ugift, har Ophold paa Gaarden, 1, Laugø, FT-1845, Side 358,
  C4528, 621, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Søren Petersen, M, 20, Ugift, Tjenestefolk, 1, Weiby, FT-1845, Side 358,
  C4528, 622, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Ane Christoffersdatter, K, 16, Ugift, Tjenestefolk, 1, Ramløse, FT-1845, Side 358,
  C4528, 623, Laugøe, Helsinge Sogn i Valby Skoledistrikt, 14, En Gaard, Birthe Jørgensdatter, K, 22, Ugift, Tjenestefolk, 1, Weiby, FT-1845, Side 358,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 376, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Bendt Jensen, Mand, 39, Gift, , , Husfader. Gaardmand, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 377, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Karen Hansdatter, Kvinde, 35, Gift, , , Hans Kone, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 378, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Hanne Bendsen, Kvinde, 13, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 379, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Birthe Cathrine Bendsen, Kvinde, 8, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 380, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Ole Bendsen, Mand, 3, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 381, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Sidse Bendsen, Kvinde, 1, Ugift, , , Deres Barn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 382, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Peder Svendsen, Mand, 24, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 383, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Lars Jensen, Mand, 20, Ugift, , , Tjenestekarl, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 384, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Inger Hansdatter, Kvinde, 17, Ugift, , , Tjenestepige, Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 385, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 76, En Gaard, Birthe Jørgensdatter, Kvinde, 36, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 578, Vejby By, 2, Fattighuset, Abelone Jørgens Datter, K, 60, Enke, , Fattiglem, Greng?? Maribo Amt, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 579, Vejby By, 2, Fattighuset, Kirsten Johans Datter, K, 66, Enke, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 580, Vejby By, 2, Fattighuset, Birte Kirstine Lars Datter, K, 57, Fraskilt, , Fattiglem, Valdby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 581, Vejby By, 2, Fattighuset, Birthe Jørgens Datter, K, 57, Ugift, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 582, Vejby By, 2, Fattighuset, Petronelle Larsine Christiansen, K, 9, Ugift, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 583, Vejby By, 2, Fattighuset, Jakob Larsen, M, 44, Ugift, , Fattiglem, Vejby, Lutheran, , FT-1880, 28,
  C6987, 584, Vejby By, 2, Fattighuset, Hans Pedersen, M, 58, Ugift, , Fattiglem, Tibirke, Lutheran, , FT-1880, 28,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 83, Vejby, 3, 51, Birthe Jørgensen, K, U, Fattiglem, Husmoder, Vejby Sogn, Folkekirken, , , , 18230203, , FT-1901, Hovedliste,.

Birthe Jørgensdatter

K, #6660, f. cirka 1765, d. 1799
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Birthe Jørgensdatter blev født cirka 1765, datter af Jørgen Larsen og Anna Espensdatter. Birthe Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Larsen 20 december 1784.1
     Birthe blev gift før 1799 med Lars Olsen , søn af Ole Nielsen og Anna Albretsdatter.
     Hun døde i 1799 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 14 december 1799.2
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. f 1745, d. 1784
Mor-Biologisk*Anna Espensdatter f. 1741

Familie: Birthe Jørgensdatter og Lars Olsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Tavler
Anders

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 1144

  Lars Jørgensen 10
  Birthe Jørgensdatter 19.
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 649

  Moderen Anna Espensdatter af Ørby gift med forrige gårdmand Lars Pedersen
  Broderen afg. Gårdmand Lars Jørgensens datter Anna Larsdatter 1 år gl i Ørby
  Jørgen Larsen af Ørby 14 år gammel.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 430, Ørbye Bye, 104, Lars Pedersen, 36, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , husbonde, FT-1787, 207,
  C1709, 431, Ørbye Bye, 104, Anna Espensdatter, 47, Gift, 2, , , Madmoder, FT-1787, 207,
  C1709, 432, Ørbye Bye, 104, Birthe Jørgensdatter, 22, Ugift, , , , hendes børn af første ægteskab, FT-1787, 207,
  C1709, 433, Ørbye Bye, 104, Lars Jørgensen, 13, Ugift, , , , hendes børn af første ægteskab, FT-1787, 207,
  C1709, 434, Ørbye Bye, 104, Jørgen Larsen, 2, Ugift, , , , af sidste ægteskab, FT-1787, 207,
  C1709, 435, Ørbye Bye, 104, Jesper Andersen, 19, Ugift, , , , Tienestedreng, FT-1787, 207,.

Birthe Jørgensdatter

K, #2231, f. 29 maj 1808
Senest redigeret=24 Jul 2022
Slægt=1
     Birthe Jørgensdatter blev født 29 maj 1808 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Pedersen og Kirsten Larsdatter. Birthe Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Kirsten Larsdatter mellem 12 juli 1820 og 11 november 1820.1 Hun blev konfirmeret i 1823 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2 Birthe Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Pedersen 27 juni 1830.3
Far-Biologisk*Jørgen Pedersen f. 1773, d. 17 Sep 1829
Mor-Biologisk*Kirsten Larsdatter f. c 1775, d. 1 Apr 1820

Folketællinger og boliger

Flytning1825Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2
Folketælling1 februar 1845Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1860Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1880Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg7

Kildehenvisninger

 1. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Kirsten Larsdtr i Monge, Vejby 12 Jul/11 Nov 1820 pg 69
  2HUSB: Jorgen Pedersen hmd
  Lars Jorgensen 19
  Kirstine Jorgensdtr 14
  Birthe Jorgensdtr 12
  Karen Jorgensdtr 7
  1HUSB: Soren ...
  CH: Soren Sorensen 21
  ? Lars Larsen 's enke i Monge
  Peder Pedersen i Monge
  Gunild Larsdtr
  Poul Pedersen
  gd: Soren Larsen hmd i Monge
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S6] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Jorgen Pedersen hmd i Monge, Vejby 27 Jun 1830 pg 118
  CH: Lars Jorgen Jorgensen 28 ( Lars Jorgensen )
  Kirstine Jorgensdtr 24
  Birthe Jorgensdtr 20
  Karen Jorgensdtr 17
  Kirsten Jorgensdtr 3½ (surnames assumed)
  gd: Soren Larsen hmd i Monge
  wgd: Hans Jensen hmd i Vejby
  [Kronborg amtstuedistrikt-Vejby sogn; Book 26 1805-1829; film 48480].
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Hansen, 23, Gift, M, Arbeidsmand, Græsted Sogn, Fborg Amt [Græsted sogn, Fborg amt], Høielt, et Huus, 1, 48, Opslag 6650|14, 264, B3535
  Birthe Pedersdatter, 37, Gift, K, hans Kone, Weiby Sogn, Fborg Amt [Vejby sogn, Fborg amt], Høielt, et Huus, 1, 48, Opslag 6650|14, 265, B3535
  Kirsten Andersdatter, 4, -, K, deres Barn, Græsted Sogn, Fborg Amt [Græsted sogn, Fborg amt], Høielt, et Huus, 1, 48, Opslag 6650|14, 266, B3535.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Hansen, 29, Gift, M, indsidder,fattiglem, Græsted Sogn, Blistrup, Højelt, 1, , 55, Side 38, , 306, C6735
  Birthe Jørgensdatter, 42, Gift, K, Hans Hustru, Vejby, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 55, Side 38, , 307, C6735
  Kirsten Andersdatter, 9, Ugift, K, Deres barn, Græsted Sogn, Blistrup, Højelt, 1, , 55, Side 38, , 308, C6735
  Jørgen Andersen, 5, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 55, Side 38, , 309, C6735
  Inger Jensdatter, 69, Enke, K, Husmandsenke, lever af sin jord, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 55, Side 56, , 829, C6735
  Jørgen Larsen, 27, Ugift, M, Hendes søn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 55, Side 56, , 830, C6735
  Larsine Pedersdatter, 15, Ugift, K, Tjenestepige, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Højelt, 1, , 55, Side 56, , 831, C6735.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Birthe Jørgensdatter, 52, Enke(mand), Kvinde, , Væverske, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Smidstrup Skoledistrikt, Udsholt, Et Hus, , 170, 1860, Optællingsliste side 33, , 871, Lutheraner, D5548.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Birthe Jørgensdatter, 73, Enke, K, Husmoder, Søn og Moder ernærer sig tilsammen, Vejby, Højelt By, Et Hus, , 4, 12, , 255, Lutheran, C6979
  Jørgen Andersen, 34, Ugift, M, Søn, Søn og Moder ernærer sig tilsammen, Blistrup, Højelt By, Et Hus, , 4, 12, , 256, Lutheran, C6979.

Birthe Jørgensdatter

K, #9092, f. før 1693
Senest redigeret=27 Jan 2022
Slægt=1
     Birthe Jørgensdatter blev født før 1693.
     Birthe blev gift før 1713 med Bjørn Bodelsen.
     Birthe Jørgensdatter mistede Bjørn Bodelsen i 1753. Birthe Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Bjørn Bodelsen 2 juni 1753.1

Børn af Birthe Jørgensdatter og Bjørn Bodelsen

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Kronborg Amt, s. 1753 427
  Birthe Jørgensdatter
  Peder Bjørnsen gmd i Ørby
  Anders(?) Bjørnsen 22
  Karen Bjørnsdatter gift med Hans Ibsen i Ørby
  Johanne Bjørnsdatter 34
  Margrethe Bjørnsdatter 26.

Birthe Jørgensdatter

K, #9637, f. 1826
Senest redigeret=8 Okt 2022
Slægt=0
     Birthe Jørgensdatter blev født i 1826 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1855Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 810, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Hans Nielsen, M, 43, G, Her i Sognet, Gaardmand Huusfader, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 810,
  E2695, FT-1855, 811, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Margrethe Andersdatter, K, 43, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 811,
  E2695, FT-1855, 812, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Ane Kirstine Hansdatter, K, 11, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 812,
  E2695, FT-1855, 813, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Ane Margrethe Hansdatter, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 813,
  E2695, FT-1855, 814, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Birthe Jørgensdatter, K, 29, U, Her i Sognet, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 814,
  E2695, FT-1855, 815, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Jeppe Larsen, M, 21, U, Valby, Tjenestefolk, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 815,
  E2695, FT-1855, 816, .O, Holløse, 92, En Gaard, 177, Margrethe Pedersdatter, K, 73, E, Her i Sognet, Aftægtsfolk Gaardmandens Svigermoder, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 231, , 816.

Birthe Cathrine Jørgensdatter

K, #7287, f. 29 april 1845
Senest redigeret=13 Jan 2023
Slægt=1
     Birthe Cathrine Jørgensdatter blev født 29 april 1845 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Olsen og Karen Pedersdatter. Birthe Cathrine Jørgensdatter blev døbt 4 maj 1845 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Birthe blev gift 19 februar 1869 i Vejby med Peder Rasmussen , bevidnet af Jørgen Olsen.2
Far-Biologisk*Jørgen Olsen f. 1 Jan 1819
Mor-Biologisk*Karen Pedersdatter f. 24 Jan 1819, d. 30 Mar 1884

Folketællinger og boliger

Flytning3 november 1848Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby1
Folketælling1 februar 1850Store Havelse, Ølsted, Strø, Frederiksborg3
Flytning28 juli 1861Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Lille Lyngby4
Folketælling1 februar 1880Melby, Strø, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Melby
  Pige af Ørby.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C5428, 607, Ølsted sogn, 26, Stor Hagelse, Ole Jensen, M, 65, Gift, Gårdmand, husfader, 1, Ølsted Sogn, FT-1850, Side 284,
  C5428, 608, Ølsted sogn, 26, Stor Hagelse, Dorthe Larsdatter, K, 63, Gift, Hans Hustru, 1, Ølsted Sogn, FT-1850, Side 284,
  C5428, 609, Ølsted sogn, 26, Stor Hagelse, Lars Olsen, M, 37, Ugift, Deres søn, soldat, 1, Ølsted Sogn, FT-1850, Side 284,
  C5428, 610, Ølsted sogn, 26, Stor Hagelse, Lars Josephsen, M, 27, Ugift, Tjenestekarl, 1, Strøe Sogn, FT-1850, Side 284,
  C5428, 611, Ølsted sogn, 26, Stor Hagelse, Birthe Katrine Jørgensdatter, K, 5, Ugift, Plejebarn, 1, Vejby, FT-1850, Side 284,
  C5428, 612, Ølsted sogn, 26, Stor Hagelse, Johanne Katrine Olsdatter, K, 17, Ugift, Deres datter, 1, Ølsted Sogn, FT-1850, Side 284,
  C5428, 613, Ølsted sogn, 26, Stor Hagelse, Ane Olsdatter, K, 23, Ugift, Tjenestepige, 1, Store Lyngby, Frb. Amt, FT-1850, Side 284,.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen Jørgen Olsen i Ørby.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Rasmussen, 35, Gift, M, Gaardejer, Husfader, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 549, Lutheran, C6660
  Birthe Cgatrine Jørgensen, 34, Gift, K, Hans Hustru, Ørby By Vejby Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 550, Lutheran, C6660
  Karen Marie Dorthea Rasmussen, 10, Ugift, K, Deres Barn, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 551, Lutheran, C6660
  Jørgine Rasmine Kirst. Rasmussen, 2, Ugift, K, Deres Barn, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 552, Lutheran, C6660
  Anna Jensine Margrethe Rasmussen, under et aar, Ugift, K, Deres Barn, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 553, Lutheran, C6660
  Karen Nielsdatter, 69, Enke, K, Aftægtskone, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 554, Lutheran, C6660
  Johannes Anton Hansen, 12, Ugift, M, Plejesøn, København, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 555, Lutheran, C6660
  Hans Nielsen, 21, Gift, M, Tjenestekarl, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 556, Lutheran, C6660
  Peder Larsen Olsen, 18, Ugift, M, Tjenestekarl, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 557, Lutheran, C6660
  Ane Johanne Olsen, 20, Ugift, K, Tjenestepige, Liseleje Melby Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 558, Lutheran, C6660
  Jens Mortensen, 72, Ugift, M, Aftægtsmand, Melby By Sogn, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 559, Lutheran, C6660
  Hans John Mortensen, 46, Ugift, M, Arbejdsmand, St. Carlsminde ??, Melby By, En Gaard, , 1, 27, , 560, Lutheran, C6660.

Birthe Cathrine Jørgensdatter

K, #4131, f. 16 januar 1826
Senest redigeret=24 Nov 2022
Slægt=0
     Birthe Cathrine Jørgensdatter blev født 16 januar 1826 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Nielsen. Birthe Cathrine Jørgensdatter blev døbt 26 februar 1826 Tibirke.1
Far-Biologisk*Jørgen Nielsen f. 1789

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Tibirke, Holbo, Frederiksborg3
Flytning3 november 1848Ramløse, Holbo, Frederiksborg, fra Ørby, Vejby4
Folketælling1 februar 1850Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg5
Flytning2 maj 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse6
Folketælling1 februar 1870Enstensgård, Gård nr. 14, Matr. 14 a, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1890Fattighuset, Matr. 12 f, Vejby, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Smed Jørgen Nielsen og Maren Sørensdatter, Tibirke.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 45, Gift, Smed, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 39, A0855
  Maren Sørensdatter, 43, Gift, hans Kone, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 40, A0855
  Kirstine Jørgensdatter, 17, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 41, A0855
  Severine Jørgensdatter, 14, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 42, A0855
  Niels Jørgensen, 12, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 43, A0855
  Birthe Jørgensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 44, A0855
  Bodil Jørgensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 45, A0855
  Søren Jørgensen, 3, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 46, A0855
  Karen Marie Jørgensdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 47, A0855
  Søren Larsen, 51, Ugift, Inderste, Kurvemager, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 48, A0855
  Gunild Nielsdatter, 56, Ugift, hans Huusholderske, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 49, A0855.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 51, Gift, Smed, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 323, C3226
  Maren Sørensdatter, 49, Gift, hans Kone, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 324, C3226
  Birthe Jørgensdatter, 15, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 325, C3226
  Bodil Jørgensdatter, 12, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 326, C3226
  Søren Jørgensen, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 327, C3226
  Karen Marie Jørgensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 328, C3226
  Jacob Jørgensen, 5, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 329, C3226
  Petronille Jensdatter, 66, Enke, Inderste, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 330, C3226
  Jens Rasmussen, 38, Ugift, Almisselem, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 331, C3226.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj hmd Christian Andersen i Ørby.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Larsen, 31, gift, Gaardmand, Huusfader, Her i Sognet, Aagerup, Gaard, 1, 15, Opslag 114527|27, , 717, A4420
  Kirsten Rasmusdatter, 23, gift, hans Hustru, Her i Sognet, Aagerup, Gaard, 1, 15, Opslag 114527|27, , 718, A4420
  Birthe Margrethe, 4, ugift, deres Barn, Her i Sognet, Aagerup, Gaard, 1, 15, Opslag 114527|27, , 719, A4420
  Birthe Jørgensdatter, 26, ugift, Tjenestepige, Veiby Sogn, Frdb. Amt, Aagerup, Gaard, 1, 15, Opslag 114527|27, , 720, A4420
  Ole Pedersen, 20, ugift, Tjenestekarl, Veiby Sogn, Frdb. Amt, Aagerup, Gaard, 1, 15, Opslag 114527|27, , 721, A4420.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj Gmd. Peder Børgesen i Ørby.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 208, Vejby, 49, Hus Mat.nr. 14, Niels Jensen, M, 70, E, Aftægtsmand, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 744,
  E2429, 209, Vejby, 49, Hus Mat.nr. 14, Birthe Kathrine Jørgensen, K, 46, U, Medhjælper, Tjenestetyende, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 744,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 577, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Inger Kirstine Nielsen, K, 75, Enke, Under Fattigforsørgelse, , , Herlev Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 28,
  C5799, 578, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Karen Nielsen, K, 66, Enke, Under Fattigforsørgelse, , , Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 28,
  C5799, 579, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Hans Andersen, M, 85, Enkemand, Under Fattigforsørgelse, , , Slagelse, Folkekirken, , FT-1890, 28,
  C5799, 580, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Dorthea Larsen, K, 55, Enke, Under Fattigforsørgelse, , , Esbønderup Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 29,
  C5799, 581, Vejby By, 12 F. 1, Fattighuset, Birthe Katrine Jørgensen, K, 66, Ugift, Under Fattigforsørgelse, , , Vejby Sogn, Folkekirken, , FT-1890, 29,.

Birthe Kirstine Jørgensdatter

K, #1711, f. cirka 1783, d. 2 december 1834
Senest redigeret=12 Okt 2021
Slægt=0
     Birthe Kirstine Jørgensdatter blev født cirka 1783 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Birthe blev gift før 1811 med Seier Jørgensen.1
     Birthe Kirstine Jørgensdatter mistede Seier Jørgensen 19 januar 1833.1
     Birthe Kirstine Jørgensdatter's skøde på Matr. 13 e, en parcel af Åmosegård, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, blev overtaget af Jørgen Jørgensen 12 juni 1833.2
     Hun døde 2 december 1834 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 12 december 1834 fra Vejby.3

Børn af Birthe Kirstine Jørgensdatter og Seier Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 217.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 584, Ørbye, 111, et Huus med Jord, Karen Seiersdatter, K, 24, Gift, Manden i stadig Garnisonstjeneste, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 277,
  C7453, 585, Ørbye, 111, et Huus med Jord, Maren Jørgensdatter, K, 1, Ugift, deres Barn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 277,
  C7453, 586, Ørbye, 111, et Huus med Jord, Birthe Jørgensdatter, K, 49, Enke, Huusfaders Svigermoder, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 277,.

Birthe Kirstine Jørgensdatter

K, #7733, f. 1747
Senest redigeret=7 Jul 2021
Slægt=0
     Birthe Kirstine Jørgensdatter blev født i 1747, datter af Jørgen Pedersen og Kirsten Hansdatter. Birthe Kirstine Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Pedersen 20 oktober 1747.1
Far-Biologisk*Jørgen Pedersen f. f 1727, d. 1747
Mor-Biologisk*Kirsten Hansdatter f. f 1727

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 363
  Kirsten Hansdatter
  Birthe Kirstine ¼.

Birthe Marie Jørgensdatter

K, #9532, f. 1782
Senest redigeret=16 Okt 2022
Slægt=1
     Birthe Marie Jørgensdatter blev født i 1782.
     Birthe blev gift 8 december 1820 i Alsønderup, Strø, Frederiksborg, med Lars Sørensen , søn af Søren Hansen og Kirsten Henriksdatter.1

Barn af Birthe Marie Jørgensdatter og Lars Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Vejby Sogn
  Enke af Gadevangen.

Bodil Jørgensdatter

K, #605, f. 10 oktober 1828
Senest redigeret=24 Nov 2022
Slægt=0
     Bodil Jørgensdatter var Tjenestefolk.
     Bodil Jørgensdatter blev født 10 oktober 1828 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Nielsen. Bodil Jørgensdatter blev døbt 12 oktober 1828 Tibirke.1
Far-Biologisk*Jørgen Nielsen f. 1789

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Tibirke, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Tibirke, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Nielsen og Maren Sørensdatter, Tibirke.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 45, Gift, Smed, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 39, A0855
  Maren Sørensdatter, 43, Gift, hans Kone, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 40, A0855
  Kirstine Jørgensdatter, 17, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 41, A0855
  Severine Jørgensdatter, 14, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 42, A0855
  Niels Jørgensen, 12, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 43, A0855
  Birthe Jørgensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 44, A0855
  Bodil Jørgensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 45, A0855
  Søren Jørgensen, 3, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 46, A0855
  Karen Marie Jørgensdatter, 3, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 47, A0855
  Søren Larsen, 51, Ugift, Inderste, Kurvemager, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 48, A0855
  Gunild Nielsdatter, 56, Ugift, hans Huusholderske, Tibirke, et Huus, 8, Opslag 3285|3, , 49, A0855.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 51, Gift, Smed, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 323, C3226
  Maren Sørensdatter, 49, Gift, hans Kone, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 324, C3226
  Birthe Jørgensdatter, 15, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 325, C3226
  Bodil Jørgensdatter, 12, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 326, C3226
  Søren Jørgensen, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 327, C3226
  Karen Marie Jørgensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 328, C3226
  Jacob Jørgensen, 5, Ugift, Deres Børn, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 329, C3226
  Petronille Jensdatter, 66, Enke, Inderste, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 330, C3226
  Jens Rasmussen, 38, Ugift, Almisselem, Tibirke, et Huus, 2, 63, Opslag 6135|10, , 331, C3226.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 600, Holløse, 124, En Gaard, Ole Larsen, M, 33, Gift, Gaardmd., 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 601, Holløse, 124, En Gaard, Kirsten Nielsdatter, K, 49, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 602, Holløse, 124, En Gaard, Hans Pedersen, M, 22, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 603, Holløse, 124, En Gaard, Niels Pedersen, M, 20, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 604, Holløse, 124, En Gaard, Bendt Pedersen, M, 15, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 605, Holløse, 124, En Gaard, Lars Olsen, M, 6, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 606, Holløse, 124, En Gaard, Johanne Hansdatter, K, 20, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 607, Holløse, 124, En Gaard, Bodil Jørgensd., K, 18, Ugift, Tjenestefolk, 1, Tibirke Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,
  C4529, 608, Holløse, 124, En Gaard, Johanne Nielsdatt, K, 78, Enke, Aftægtskone, Mandens Svigermoder, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.383,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Nielsen, 56, gift, Smed, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 326, A0856
  Maren Sørensdatter, 54, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 327, A0856
  Søren Jørgensen, 14, -, deres Børn, Tvillinger, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 328, A0856
  Karen Marie Jørgensdatter, 14, -, deres Børn, Tvillinger, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 329, A0856
  Bodil Jørgensdatter, 17, ugift, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 330, A0856
  Jacob Jørgensen, 10, -, deres Børn, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 331, A0856
  Mathias Hansen, 25, gift, Inderste Tærsker, Ramløse sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 332, A0856
  Kirstine Jørgensdatter, 30, gift, hans Kone, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 333, A0856
  Maren Kirstine Mathiasdatter, 1, -, deres Datter, Tibirke sogn, Fborg amt, Tibirke Bye, et Huus, 2, 65, Opslag 7930|14, , 334, A0856.

Bodil Jørgensdatter

K, #3610, f. cirka 1806
Senest redigeret=28 Jan 2022
Slægt=0
     Bodil Jørgensdatter var Tjenestefolk.
     Bodil Jørgensdatter blev født cirka 1806.

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 661, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Christen Andersen, M, 37, Gift, Forpagter af Møllen, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 662, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Kirsten Jensen, K, 40, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 663, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Caroline Andersen, K, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 664, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Bolette Andersen, K, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 665, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Carl Andersen, M, 2, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 666, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Christian Bøgelund, M, 11, Ugift, Konens Brodersøn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 667, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Lars Peter Rostgaard, M, 17, Ugift, Betjente ved Møllen, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 668, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Christian Orban, M, 35, Gift, Betjente ved Møllen, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 669, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Ole Jensen, M, 35, Ugift, Betjente ved Møllen, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 670, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Frederiche Asmussen, K, 33, Ugift, Huusjomfrue, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 671, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Bodil Jørgensdatter, K, 28, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 672, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Pernille Nielsdatter, K, 23, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 673, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Anders Sørensen, M, 34, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,
  C7453, 674, Af Weibye Sogn, henlagt til Underup Skoledistrict, 1, Underup, en Mølle, Rasmus Rasmussen, M, 26, Ugift, Tjenestefolk, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 279,.

Bodil Jørgensdatter

K, #6226, f. cirka 1722, d. 11 februar 1815
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Bodil Jørgensdatter blev født cirka 1722.
     Bodil blev gift før 1783 med Peder Jørgensen.
     Bodil Jørgensdatter mistede Peder Jørgensen før 1815.
     Hun døde 11 februar 1815 i Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 18 februar 1815 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Barn af Bodil Jørgensdatter

Familie: Bodil Jørgensdatter og Peder Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1801Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 653, Mønge Bye, 156, Jørgen Knudsen, 30, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , huusbonde, FT-1787, 214,
  C1709, 654, Mønge Bye, 156, Magrethe Hansdatter, 29, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 214,
  C1709, 655, Mønge Bye, 156, Magrethe Jørgensdatter, 4, , , , , ægte barn, FT-1787, 214,
  C1709, 656, Mønge Bye, 156, Rasmus Jensen, 16, Ugift, , , , Tienestedreng, FT-1787, 214,
  C1709, 657, Mønge Bye, 156, Peder Jørgensen, 50, Gift, 1, , , Konens Stiffader, FT-1787, 214,
  C1709, 658, Mønge Bye, 156, Bodil Jørgensdatter, 67, Gift, 2, , , Konens Moder, FT-1787, 214,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 418, Mønge, 19de Familie, Jørgen Knudsen, M, 45, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 419, Mønge, 19de Familie, Margrete Hansdatter, K, 44, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 420, Mønge, 19de Familie, Margrete Jørgensdatter, K, 17, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 421, Mønge, 19de Familie, Anne Jørgensdatter, K, 14, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 422, Mønge, 19de Familie, Stine Jørgensdatter, K, 10, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 423, Mønge, 19de Familie, Maren Jørgensdatter, K, 7, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 424, Mønge, 19de Familie, Kirsten Jørgensdatter, K, 3, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 425, Mønge, 19de Familie, Hans Jørgensen, M, 5, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 426, Mønge, 19de Familie, Peder Jørgensen, M, 61, Gift, 1, lever af deres Undertag, , Konens Forældre, FT-1801, Bind 47, side 251,
  B3532, 427, Mønge, 19de Familie, Bodil Jørgensdatter, K, 77, Gift, 2, lever af deres Undertag, , Konens Forældre, FT-1801, Bind 47, side 251,.

Bodil Jørgensdatter

K, #6246, f. cirka 1748, d. 11 juni 1816
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Bodil Jørgensdatter var Vanfør Almisselem.
     Bodil Jørgensdatter blev født cirka 1748, datter af Jørgen Svendsen.
     Hun døde 11 juni 1816 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 16 juni 1816 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Jørgen Svendsen f. f 1728

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 461, Holløse, 7de Familie, Søren Jørgensen, M, 46, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 253,
  B3532, 462, Holløse, 7de Familie, Karen Matisdatter, K, 36, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 253,
  B3532, 463, Holløse, 7de Familie, Ellen Sørensdatter, K, 10, -, , , , Deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 253,
  B3532, 464, Holløse, 7de Familie, Matthis Sørensen, M, 8, -, , , , Deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 253,
  B3532, 465, Holløse, 7de Familie, Jørgen Sørensen, M, 2, -, , , , Deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 253,
  B3532, 466, Holløse, 7de Familie, Lars Jensen, M, 29, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 253,
  B3532, 467, Holløse, 7de Familie, Karen Hansdatter, K, 19, Ugift, , , , Tienestefolk, FT-1801, Bind 47, side 253,
  B3532, 468, Holløse, 7de Familie, Bodil Jørgensdatter, K, 53, Ugift, , Vanfør Almisselem, , Mandens Syster, FT-1801, Bind 47, side 253,.

Bodil Jørgensdatter

K, #2100, f. 18 april 1825, d. 13 august 1827
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Bodil Jørgensdatter blev født 18 april 1825 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Larsen og Ellen Larsdatter. Bodil Jørgensdatter blev døbt 18 april 1825 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 13 august 1827 i Holløse, Vejby, i en alder af 2 år.2 Hun blev begravet 19 august 1827 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. 1785, d. 10 Sep 1864
Mor-Biologisk*Ellen Larsdatter f. c 1798, d. 12 Dec 1829

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Bodil Jørgensdatter

K, #8339, f. 1735, d. 21 marts 1820
Senest redigeret=13 Maj 2021
Slægt=0
     Bodil blev gift med Anders Jørgensen.
     Bodil Jørgensdatter blev født i 1735.
     Bodil Jørgensdatter mistede Anders Jørgensen før 1820.
     Hun døde 21 marts 1820 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev begravet 26 marts 1820 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.2

Familie: Bodil Jørgensdatter og Anders Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk

Bodil Jørgensdatter

K, #10067, f. før 1749
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Bodil Jørgensdatter blev født før 1749, datter af Jørgen Sørensen og Ellen Mortensdatter. Bodil Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Sørensen 28 september 1769.1
Far-Biologisk*Jørgen Sørensen f. f 1727, d. 1769
Mor-Biologisk*Ellen Mortensdatter f. f 1727

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 550

  Morten Jørgensen 22
  Søren Jørgensen 8
  Anna Jørgensdatter
  Bodil Jørgensdatter
  Kirsten Jørgensdatter 4.

Bodil Jørgensdatter

K, #4233, f. cirka 1722
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Bodil Jørgensdatter blev født cirka 1722.
     Bodil blev gift før 1760 med Hans Jørgensen.

Barn af Bodil Jørgensdatter og Hans Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1801Matr. 15, Maglebjerggård, Gård nr. 5, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Bodil Jørgensdatter, 64, Enke, Kone, har Undertægt, Ørbye Bye, 127, 210, , 533, 1, C1709.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 676, Ørbye, 12te Familie, Jørgen Hansen, M, 41, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 677, Ørbye, 12te Familie, Birte Larsdatter, K, 37, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 678, Ørbye, 12te Familie, Hans Jørgensen, M, 16, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 679, Ørbye, 12te Familie, Karen Jørgensdatter, K, 8, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 680, Ørbye, 12te Familie, Kirsten Jørgensdatter, K, 2, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 681, Ørbye, 12te Familie, Gunil Sørensdatter, K, 17, -, , , , deres tienestepige, FT-1801, Bind 47, side 260,
  B3532, 682, Ørbye, 12te Familie, Bodil Jørgensdatter, K, 79, Enke(mand), 1, lever af sit Undertag, , Mandens Moder, FT-1801, Bind 47, side 260,.

Bodil Kirstine Jørgensdatter

K, #11059, f. 1805
Senest redigeret=19 Okt 2022
Slægt=0
     Bodil Kirstine Jørgensdatter blev født i 1805.

Folketællinger og boliger

Flytning1829Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ejlstrup, Mårum1

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjener Mølleren.

Boel Jørgensdatter

K, #10697, f. før 1732
Senest redigeret=23 Jan 2022
Slægt=0
     Boel Jørgensdatter blev født før 1732.
     Boel blev gift før 1752 med Hans Jørgensen.
     Boel Jørgensdatter mistede Hans Jørgensen i 1765. Boel Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Jørgensen 21 marts 1765.1

Børn af Boel Jørgensdatter og Hans Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 907
  Boel Jørgensdatter
  Pernille Hansdatter 13
  Margrethe Hansdatter 8.

Christiane Jørgensdatter

K, #7324, f. 4 februar 1829
Senest redigeret=13 Dec 2022
Slægt=1
     Christiane Jørgensdatter blev født 4 februar 1829 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Larsen og Maren Christensdatter. Christiane Jørgensdatter blev døbt 8 februar 1829 Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. 15 Maj 1802
Mor-Biologisk*Maren Christensdatter f. 1794

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Helsingør3
Folketælling1 februar 1880Plejelt, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1890Brøndstræde 8, Helsingør5

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Larsen, 31, Gift, M, Huusmand med Jord Dagleier, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 779, C7448
  Maren Christensdatter, 40, Gift, K, hans Kone, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 780, C7448
  Marie Jørgensdatter, 16, Ugift, K, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 781, C7448
  Ane Marie Jørgensdatter, 11, Ugift, K, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 782, C7448
  Christiane Jørgensdatter, 6, Ugift, K, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 783, C7448
  Jens Jørgensen, 3, Ugift, M, Deres Børn, Laugøe, Aagerup Skoledistrict, et Huus, 136, FKT-protokol B.31 s. 136, , 784, C7448.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Larsen Weibye, 38, Gift, Jordbruger, Distrikt 18 Uden for byen, Huset nr. 606, 1, Opslag 5248|203, , 6528, C2647
  Maren Christensdatter, 43, Gift, Hans kone, Distrikt 18 Uden for byen, Huset nr. 606, 1, Opslag 5248|203, , 6529, C2647
  Christian Larsen, 11, Ugift, Deres barn, Distrikt 18 Uden for byen, Huset nr. 606, 1, Opslag 5248|203, , 6530, C2647
  Jens Larsen, 9, Ugift, Deres barn, Distrikt 18 Uden for byen, Huset nr. 606, 1, Opslag 5248|203, [ I Ft. 1845 er efternavnet Jørgensen efter faderen], 6531, C2647
  Lars Larsen, 6, Ugift, Deres barn, Distrikt 18 Uden for byen, Huset nr. 606, 1, Opslag 5248|203, [ I Ft. 1845 er efternavnet Jørgensen efter faderen], 6532, C2647
  Bodel Christ. Larsen, 2, Ugift, Deres barn, Distrikt 18 Uden for byen, Huset nr. 606, 1, Opslag 5248|203, [ I Ft. 1845 er navnet Bodil Kirstine Jørgensen efter faderen], 6533, C2647.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6205, 4845, Plejelt By, 9, Et Hus, Ole Nielsen, M, 54, Gift, Husfader, Jordbruger, Her i Sognet, Lutheran, FT-1880, 233,
  C6205, 4846, Plejelt By, 9, Et Hus, Kristiane Jørgensen, K, 50, Gift, Hans Kone, Vejby Sogn, Lutheran, FT-1880, 233,
  C6205, 4847, Plejelt By, 9, Et Hus, Peder Vilhelm Nielsen, M, 26, Ugift, Søn, Medhjælper, Helsingør, Lutheran, FT-1880, 233,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C4989, 918, Brøndstræde, 8, Ole Nielsen, M, 64, Gift, Arbejdsmand, Ejerens Navn: Høker Mortensens Enke, Husfader, Tingerup, Folkekirken, FT-1890, 68,
  C4989, 919, Brøndstræde, 8, Christiane Nielsen, K, 60, Gift, Husmoder, Vejby, Folkekirken, FT-1890, 68,.

Christiane Jørgensdatter

K, #7521, f. 1799
Senest redigeret=12 Jun 2022
Slægt=0
     Christiane Jørgensdatter blev født i 1799.

Barn af Christiane Jørgensdatter og Niels Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Ramløse, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling18 februar 1834Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Ramløse, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Ramløse, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860Ramløse, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Christiansen, 34, gift, Huusfader, Har Jord, Tiener Bonden, Ramløse, Udflytted Huus, 64, 169, , 351, 1, A4417
  Birthe HansDatter, 25, gift, Jørgen Christiansens Hustru, Huusmoder, Ramløse, Udflytted Huus, 64, 169, , 352, 1, A4417
  Christiane JørgensDatter, 3, ugift, Jørgen Christiansens Datter, , Ramløse, Udflytted Huus, 64, 169, , 353, , A4417.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Christiansen, 66, Enke, Hand Daglejer, Ramløse, Huus, 12, 188, 76, A4418
  Christiane Jørgensdatter, 35, Ugift, Hans Barn, Ramløse, Huus, 12, 188, 77, A4418
  Kirsten Jørgensdatter, 24, Ugift, Hans Barn, Ramløse, Huus, 12, 188, 78, A4418
  Christian Pedersen, 12, Ugift, Datterbarn, Ramløse, Huus, 12, 188, 79, A4418
  Birthe Nielsen, 3, Ugift, Datterbarn, Ramløse, Huus, 12, 188, 80, A4418.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 32, gift, Dagleier, Ramløse by, Et Huus, 13, 190, 311, A4419
  Christiane Jørgensen, 41, gift, Hans Kone, Ramløse by, Et Huus, 13, 190, 312, A4419
  Birthe Pedersdatter, 9, ugift, Deres Barn, Ramløse by, Et Huus, 13, 190, 313, A4419
  Ane Pedersdatter, 5, ugift, Deres Barn, Ramløse by, Et Huus, 13, 190, 314, A4419
  Jørgen Christiansen, 72, enke, Dagleier, Ramløse by, Et Huus, 13, 190, 315, A4419.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 36, gift, Dagleier, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, et Huus, 1, 23, Opslag 7563|9, , 116, A0860
  Christine Jørgensdatter, 46, gift, hans Kone, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, et Huus, 1, 23, Opslag 7563|9, , 117, A0860
  Birthe Pedersdatter, 14, -, deres Børn, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, et Huus, 1, 23, Opslag 7563|9, , 118, A0860
  Ane Pedersdatter, 10, -, deres Børn, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, et Huus, 1, 23, Opslag 7563|9, , 119, A0860
  Jørgen Christiansen, 78, enke, Kones Fader, forsørges af Manden, Ramløse sogn, Fborg amt, Ramløse, et Huus, 1, 23, Opslag 7563|9, , 120, A0860.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Hansen, 52, gift, Huusfader, her i Sognet, Ramløse, 95, 197, , 16: Lutheraner 19: Arbeidsmand, 481, Lutheraner, A4522
  Christiane Jørgensen, 62, gift, hans Kone, her i Sognet, Ramløse, 95, 197, , 16: Lutheraner, 482, Lutheraner, A4522
  Birthe Nielsdatter, 28, ugift, deres Datter, Veiby Sogn, Ramløse, 95, 197, , 16: Lutheraner 19: Blind, for et Aar siden, 483, Lutheraner, A4522
  Hans Andersen, 9, ugift, hendes Barn, her i Sognet, Ramløse, 95, 197, , 16: Lutheraner, 484, Lutheraner, A4522
  Karen Kirstine Sørensen, 3, ugift, hendes Barn, Thorup Sogn, Ramløse, 95, 197, , 16: Lutheraner, 485, Lutheraner, A4522.

Christina Augusta Jørgensdatter

K, #66, f. 8 januar 1808, d. 31 august 1868
Senest redigeret=27 Okt 2022
Slægt=5
     Christina Augusta Jørgensdatter blev født 8 januar 1808 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Andersen og Kirsten Hansdatter. Hun blev konfirmeret i 1822 i Vejby.1
     Hun døde 31 august 1868 i Vejby i en alder af 60 år.2 Hun blev begravet 5 september 1868 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. 22 Dec 1771, d. 12 Mar 1854
Mor-Biologisk*Kirsten Hansdatter f. c 1774, d. 5 Maj 1852

Folketællinger og boliger

Flytning1 november 1831Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge3
Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg8

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjener provst Vedel. Til forældrene i Vejby.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 84, Weibye, 16, et Huus med Jord, Jørgen Andersen, M, 64, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 85, Weibye, 16, et Huus med Jord, Kirsten Hansdatter, K, 60, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 86, Weibye, 16, et Huus med Jord, Stine Jørgensdatter, K, 27, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 87, Weibye, 16, et Huus med Jord, Birthe Jørgensdatter, K, 22, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 88, Weibye, 16, et Huus med Jord, Dorthe Jørgensdatter, K, 20, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 223, Weiby, 46, et Huus, Jørgen Andersen, 68, Gift, Huusmd med Jordlod, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,
  C3228, 224, Weiby, 46, et Huus, Kirsten Hansdatter, 65, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,
  C3228, 225, Weiby, 46, et Huus, Kirstine Jørgensdatter, 32, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,
  C3228, 226, Weiby, 46, et Huus, Dorthe Jørgensdatter, 25, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 65, Weiby, 14, Et Huus, Jørgen Andersen, M, 74, Gift, Huusmand, 1, Esbønderup S. Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,
  C4529, 66, Weiby, 14, Et Huus, Kirsten Hans Dat, K, 71, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,
  C4529, 67, Weiby, 14, Et Huus, Stine Jørgens Datter, K, 37, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,
  C4529, 68, Weiby, 14, Et Huus, Dorthe Jørgens Dat, K, 29, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 61, Vejby, 13, Vejby, Jørgen Andersen, M, 79, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 1, Esbønderup, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 62, Vejby, 13, Vejby, Kirsten Hansdatter, K, 76, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 63, Vejby, 13, Vejby, Stine Jørgensdatter, K, 42, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 64, Vejby, 13, Vejby, Dorthe Jørgensdatter, K, 35, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 872, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Lars Hansen, Mand, 34, Gift, , , Husfader. Husmand. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 873, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Dorthe Jørgensdatter, Kvinde, 46, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 874, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Jørgen Larsen, Mand, 5, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 875, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Kirstine Jørgensen, Kvinde, 53, Ugift, , , Husmoders Søster. Fattiglem, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,.

Dorthe Jørgensdatter

K, #67, f. 24 september 1814, d. 24 januar 1887
Senest redigeret=10 Sep 2022
Slægt=5
     Dorthe Jørgensdatter blev født 24 september 1814 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Andersen og Kirsten Hansdatter. Dorthe Jørgensdatter blev døbt 27 november 1814 Vejby.1 Hun blev konfirmeret 26 april 1829 i Vejby.1
     Dorthe Jørgensdatter overtog skødet på Melhøjhus, Matr. 36, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Jørgen Andersen 8 juni 1852.2
     Dorthe blev gift 20 februar 1853 i Vejby med Glade Lars Hansen , søn af Glade Hans Larsen og Margrethe Rasmusdatter, bevidnet af Peder Olsen.3
     Hun døde 24 januar 1887 i Vejby i en alder af 72 år.4 Hun blev begravet 31 januar 1887 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. 22 Dec 1771, d. 12 Mar 1854
Mor-Biologisk*Kirsten Hansdatter f. c 1774, d. 5 Maj 1852

Børn af Dorthe Jørgensdatter og Glade Lars Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1870Melhøjhus, Matr. 36, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 172.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl i Ørby
  Pige i Vejby.
 4. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 84, Weibye, 16, et Huus med Jord, Jørgen Andersen, M, 64, Gift, Lever af sin Jordlod, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 85, Weibye, 16, et Huus med Jord, Kirsten Hansdatter, K, 60, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 86, Weibye, 16, et Huus med Jord, Stine Jørgensdatter, K, 27, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 87, Weibye, 16, et Huus med Jord, Birthe Jørgensdatter, K, 22, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,
  C7453, 88, Weibye, 16, et Huus med Jord, Dorthe Jørgensdatter, K, 20, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 265,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 223, Weiby, 46, et Huus, Jørgen Andersen, 68, Gift, Huusmd med Jordlod, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,
  C3228, 224, Weiby, 46, et Huus, Kirsten Hansdatter, 65, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,
  C3228, 225, Weiby, 46, et Huus, Kirstine Jørgensdatter, 32, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,
  C3228, 226, Weiby, 46, et Huus, Dorthe Jørgensdatter, 25, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 257,.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 65, Weiby, 14, Et Huus, Jørgen Andersen, M, 74, Gift, Huusmand, 1, Esbønderup S. Fbg. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,
  C4529, 66, Weiby, 14, Et Huus, Kirsten Hans Dat, K, 71, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,
  C4529, 67, Weiby, 14, Et Huus, Stine Jørgens Datter, K, 37, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,
  C4529, 68, Weiby, 14, Et Huus, Dorthe Jørgens Dat, K, 29, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.368,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 61, Vejby, 13, Vejby, Jørgen Andersen, M, 79, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 1, Esbønderup, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 62, Vejby, 13, Vejby, Kirsten Hansdatter, K, 76, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 63, Vejby, 13, Vejby, Stine Jørgensdatter, K, 42, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,
  C6743, 64, Vejby, 13, Vejby, Dorthe Jørgensdatter, K, 35, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 348,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 872, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Lars Hansen, Mand, 34, Gift, , , Husfader. Husmand. Arbejdsmand, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 873, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Dorthe Jørgensdatter, Kvinde, 46, Gift, , , Hans Kone, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 874, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Jørgen Larsen, Mand, 5, Ugift, , , Deres Søn, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,
  D5558, 875, Unnerup Skoledistrikt, Vejby, 175, Et Hus, Kirstine Jørgensen, Kvinde, 53, Ugift, , , Husmoders Søster. Fattiglem, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 275,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 137, Vejby, 34, Matr.nr. 36, Lars Hansen, M, 43, G, Arbejdsmand, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,
  E2429, 138, Vejby, 34, Matr.nr. 36, Dorthea Jørgensen, K, 55, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,
  E2429, 139, Vejby, 34, Matr.nr. 36, Jørgen Larsen, M, 14, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 628, Vejby By, 8, Et Hus, Lars Hansen, M, 54, Gift, , Husfader og Jordbruger, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 31,
  C6987, 629, Vejby By, 8, Et Hus, Dorthe Jørgens Datter, K, 65, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 31,
  C6987, 630, Vejby By, 8, Et Hus, Jørgen Larsen, M, 24, Ugift, , Deres Søn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 31,
  C6987, 631, Vejby By, 8, Et Hus, Hanne Kristine Dorthe Larsen, K, 1, Ugift, , Sønnens Datter, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 31,.

Ellen Jørgensdatter

K, #542, f. 12 marts 1834
Senest redigeret=28 Jan 2023
Slægt=1
     Ellen Jørgensdatter blev født 12 marts 1834 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Even Nielsen og Dorthe Jensdatter. Ellen Jørgensdatter blev døbt 16 marts 1834 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
Far-Biologisk*Jørgen Even Nielsen f. c 1792, d. 22 Aug 1868
Mor-Biologisk*Dorthe Jensdatter f. 11 Jun 1802, d. 14 Nov 1881

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Flytning14 november 1848Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup4
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1 maj 1854København, fra Holløse, Vejby6
Flytning17 juli 1855Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra København7

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 347, Ørby Holløse, 71, et Huus, Jørgen Even Nielsen, 48, Gift, Skomager og Parcellist, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 348, Ørby Holløse, 71, et Huus, Dorthe Jensdatter, 38, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 349, Ørby Holløse, 71, et Huus, Else Jørgensdatter, 15, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 350, Ørby Holløse, 71, et Huus, Niels Frederik Jørgensen, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 351, Ørby Holløse, 71, et Huus, Ole Jørgensen, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 352, Ørby Holløse, 71, et Huus, Hans Elberg Jørgensen, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 353, Ørby Holløse, 71, et Huus, Ellen Jørgensdatter, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 354, Ørby Holløse, 71, et Huus, Oline Jørgensdatter, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 538, Holløse, 114, Et Huus, Jørgen Nielsen, M, 53, Gift, Skomager, 1, Kjøbenh., FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 539, Holløse, 114, Et Huus, Dorthe Jensdatter, K, 43, Gift, hans Kone, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 540, Holløse, 114, Et Huus, Hans Elberg Jørgensen, M, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 541, Holløse, 114, Et Huus, Ellen Jørgensdatter, K, 11, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,
  C4529, 542, Holløse, 114, Et Huus, Oline Jørgensdatter, K, 9, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.381,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Til faderen hmd Jørgen Nielsen, Holløse.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 418, Vejby, 85, Holløse, Jørgen Evan Nielsen, M, 58, Gift, Urmager, husfader, , 1, København, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 419, Vejby, 85, Holløse, Dorthe Jensdatter, K, 48, Gift, Hans Hustru, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 420, Vejby, 85, Holløse, Ole Jørgensen, M, 22, Ugift, Deres søn, arbejdsmand, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 421, Vejby, 85, Holløse, Ellen Jørgensdatter, K, 16, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 422, Vejby, 85, Holløse, Oline Jørgensdatter, K, 14, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 423, Vejby, 85, Holløse, Grethe Jørgensdatter, K, 6, Ugift, Deres datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,
  C6743, 424, Vejby, 85, Holløse, Niels Frederik Jørgensen, M, 23, Ugift, Deres søn, fraværende, Krigstjeneste, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 358,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra faderen Jørgen E. Nielsen i Holløse.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj faderen Jørgen Nielsen i Holløse.

Ellen Jørgensdatter

K, #707, f. 1 december 1830, d. 29 marts 1913
Senest redigeret=13 Jan 2023
Slægt=1
     Ellen Jørgensdatter blev født 1 december 1830 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Larsen og Magrethe Sørensdatter. Ellen Jørgensdatter blev døbt 3 december 1830 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 30 marts 1845 i Vejby.1
     Hun døde 29 marts 1913 i Tisvilde Fattighus, Tibirke, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 82 år. Hun blev begravet 4 april 1913 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. 1785, d. 10 Sep 1864
Mor-Biologisk*Magrethe Sørensdatter f. 10 Okt 1803, d. 25 Jul 1882

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Matr. 39 og 40, Gadekær, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Matr. 39 og 40, Gadekær, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Matr. 39 og 40, Gadekær, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1846Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse1
Folketælling1 februar 1850Mørkegade, Hillerød5
Flytning12 januar 1853Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Hillerød6
Flytning30 april 1853Vinderød, Strø, Frederiksborg, fra Holløse1
Flytning2 november 1857Matr. 06, Unnerup Mølle, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Vinderød7
Flytning2 november 1858præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Vinderød1
Folketælling1 februar 1860præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning8 november 1861Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge9
Folketælling1 februar 1870Matr. 46, Gadejord, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1880Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 919, Hollese, 9, et Huus, Jørgen Larsen, M, 40, Gift, Arbeidsmand, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 920, Hollese, 9, et Huus, Magrete Sørensdatter, K, 31, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 921, Hollese, 9, et Huus, Ane Jørgensdatter, K, 12, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,
  C7453, 922, Hollese, 9, et Huus, Ellen Jørgensdatter, K, 4, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 286,.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 723, Holløse, 10, et Huus, Jørgen Larsen, 46, Gift, Dagleier, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 270,
  C3228, 724, Holløse, 10, et Huus, Magrethe Sørensdatter, 37, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 270,
  C3228, 725, Holløse, 10, et Huus, Ellen Jørgensdatter, 10, Gift, deres Datter, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 270,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 701, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 10, Et Huus, Jørgen Larsen, M, 51, Gift, Dagleier, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 702, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 10, Et Huus, Magrethe Sørensdatter, K, 42, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 703, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 10, Et Huus, Ellen Jørgensdatter, K, 14, Ugift, Deres Datter, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 704, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 10, Et Huus, Jens Jørgensen, M, 10, Ugift, deres Søn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Gerhardt Hansen, 67, Enkemand, Skræddermester, Hillerød, Mørkegade, 117, 2, , 140, Opslag 114036|52, , 1492, C6421
  Johan Nehr, 17, Ugift, Skrædderlærling, Hillerød, Mørkegade, 117, 2, , 140, Opslag 114036|52, , 1493, C6421
  Elen Jørgensdatter, 19, Ugift, Tjenestepige, Haarløse, Mørkegade, 117, 2, , 140, Opslag 114036|52, , 1494, C6421
  Laurentze Daulou født Dallerup, 60, Enke, Familieunderstøttelse, Hillerød, Mørkegade, 117, 2, , 140, Opslag 114036|52, , 1495, C6421.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj ... Jørgen Larsen i Holløse.
 7. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj i Unnerup Mølle.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 1, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Carl Christian Jensen, Mand, 44, Gift, , , Sognepræst, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 2, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Aline Louise, f. Niedlich, Kvinde, 48, Gift, , , Hans Kone, Berlin, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 3, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Henrick Louis Frithjof Jensen, Mand, 12, Ugift, , , Deres Barn, København, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 4, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Ane Laura Nathalie Jensen, Kvinde, 9, Ugift, , , Deres Barn, Lyksborg, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 5, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Hertha Sophie Louise Olrick, Kvinde, 25, Ugift, , , Guvernante, Korsør, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 6, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Emma Hansine Caroline Suhr, Kvinde, 28, Ugift, , , Husjomfru, Helsingør, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 7, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Jens Peter Nielsen, Mand, 33, Ugift, , , Forvalter, Gentofte Sogn, Københavns Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 8, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Rasmus Nielsen, Mand, 22, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 9, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Hans Hansen, Mand, 25, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 10, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Lars Hansen, Mand, 16, Ugift, , , Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 11, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Jonas Valmarch, Mand, 45, Gift, , , Røgter, Sverige, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 12, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Hanne Sørensdatter, Kvinde, 21, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 13, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Ellen Jørgensdatter, Kvinde, 29, Ugift, , , Tjenestepige, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,
  D5558, 14, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 1, Præstegaarden, Kirstine Hansen, Kvinde, 20, Ugift, , , Tjenestepige, Ølsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 256,.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj hmd Jørgen Larsen i Holløse.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Jørgensen, 35, U, , M, Bødker, Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Hus Matr.nr. 46, , 217, Hovedliste - side 791, , 969, Lutheran, E2429
  Margrethe Sørensdatter, 66, E, Aftægtskone, K, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Hus Matr.nr. 46, , 217, Hovedliste - side 791, , 970, Lutheran, E2429
  Ellen Jørgensdatter, 39, U, Datter, K, , Holløse. Frederiksborg Amt, Holløse, Hus Matr.nr. 46, , 217, Hovedliste - side 791, , 971, Lutheran, E2429
  Carl Pedersen, 39, G, Husfader, M, Arbejdsmand, Esbønderup. Frederiksborg Amt, Holløse, Hus Matr.nr. 46, , 217, Hovedliste - side 791, , 972, Lutheran, E242.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 874, Holløse By, 3, Et Hus, Magarete Sørensdatter, K, 77, Enke, , Husmoder, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 42,
  C6987, 875, Holløse By, 3, Et Hus, Ellen Jørgensdatter, K, 49, Ugift, , Hendes Datter, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 42,
  C6987, 876, Holløse By, 3, Et Hus, Dorthea Sophie Frederiksen, K, 2, Ugift, , Plejebarn, Vejby Sogn, Lutheran, , FT-1880, 42,.

Ellen Jørgensdatter

K, #9556, f. 1780
Senest redigeret=4 Mar 2022
Slægt=0
     Ellen Jørgensdatter blev født i 1780.
     Ellen blev gift 6 november 1805 i Vinderød, Strø, Frederiksborg, med Adam Christiansen.

Barn af Ellen Jørgensdatter og Adam Christiansen

Ellen Jørgensdatter

K, #10119, f. 1711
Senest redigeret=3 Jul 2021
Slægt=0
     Ellen Jørgensdatter blev født i 1711, datter af Jørgen Andersen og Anne Pedersdatter. Ellen Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Andersen 14 december 1737.1
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. f 1687, d. 1737
Mor-Biologisk*Anne Pedersdatter f. f 1687

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 159
  Anne Pedersdatter
  Anders Jørgensen i Mønge
  Kirsten Jørgensdatter 30
  Ellen 26
  Peder Jørgensen 18
  Lars 14
  Hans Jørgensen 12.

Ellen Jørgensdatter

K, #9257, f. før 1722, d. 1742
Senest redigeret=23 Jan 2022
Slægt=0
     Ellen blev gift med Rasmus Christophersen.
     Ellen Jørgensdatter blev født før 1722.
     Hun døde i 1742 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg.
     Hendes ejendele blev skiftet 27 oktober 1742.1

Familie: Ellen Jørgensdatter og Rasmus Christophersen

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 110
  Rasmus Christophersen Ørby.

Ellen Jørgensdatter

K, #10530, f. 1706
Senest redigeret=19 Jul 2021
Slægt=0
     Ellen Jørgensdatter blev født i 1706, datter af Jørgen Truelsen og Margrethe Pedersdatter. Ellen Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Margrethe Pedersdatter 15 marts 1731.1
Far-Biologisk*Jørgen Truelsen f. f 1681, d. f 1731
Mor-Biologisk*Margrethe Pedersdatter f. f 1681, d. 1731

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 265
  Bendt Pedersen
  Truels Jørgensen 27
  ... Jørgensdatter 30
  Ellen Jørgensdatter 25.

Ellen Jørgensdatter

K, #7476, f. 1793
Senest redigeret=21 Dec 2022
Slægt=0
     Ellen Jørgensdatter blev født i 1793 i Annisse, Holbo, Frederiksborg.
     Ellen blev gift før 1821 med Ole Jensen.

Børn af Ellen Jørgensdatter og Ole Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1840Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1850Høbjerg, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Jensen, 37, Gift, M, Gaardmand, af sin Jord, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 349, C7448
  Ellen Jørgensdatter, 41, Gift, K, hans Kone, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 350, C7448
  Jens Olsen, 13, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 351, C7448
  Anders Olsen, 11, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 352, C7448
  Jørgen Olsen, 9, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 353, C7448
  Lars Olsen, 7, Ugift, M, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 354, C7448
  Ane Kirstine Olesdatter, 5, Ugift, K, Deres Børn, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 355, C7448
  Magrethe Olesdatter, 3, Ugift, K, deres Børn, Tvillinger, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 356, C7448
  Karen Olesdatter, 3, Ugift, K, deres Børn, Tvillinger, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 357, C7448
  Kirsten Hendriksdatter, 15, Ugift, K, Tjenestepige, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, , 358, C7448
  Birthe Andersdatter !!, 72, Enke, K, Aftægtskone, Ammendrup, Ammendrup Skoledistrict, en Gaard, 66, FKT-protokol B.31 s. 125, I navnefeltet er tilføjet: Jens Sørensens Enke, 359, C7448.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Jensen, 47, Gift, M, Gaardmand, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 572, B3539
  Ellen Jørgensdatter, 52, Gift, K, hans Kone, Annisse [Annisse sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 573, B3539
  Anders Olsen, 22, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 574, B3539
  Jørgen Olsen, 19, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 575, B3539
  Lars Olsen, 18, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 576, B3539
  Ane Kirstine Olsen, 15, -, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 577, B3539
  Karen Olsen, 14, -, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 578, B3539
  Magrethe Olsen, 14, -, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 579, B3539
  Kirsten Olsen, 11, -, K, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 580, B3539
  Søren Olsen, 9, -, M, deres Børn, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], Ammindrup, en Gaard, 1, 103, Opslag 7041|22, , 581, B3539.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Jensen, 52, Gift, M, Gårdmand, husfader, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 524, C6739
  Ellen Jørgensdatter, 57, Gift, K, Hans Hustru, Annisse, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 525, C6739
  Jørgen Olsen, 24, Ugift, M, Deres søn, hjælper faderen, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 526, C6739
  Lars Olsen, 23, Ugift, M, Deres søn, hjælper faderen, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 527, C6739
  Ane Kirstine Olsen, 20, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 528, C6739
  Karen Olsen, 19, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 529, C6739
  Margrethe Olsen, 19, Ugift, K, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 530, C6739
  Søren Olsen, 13, Ugift, M, Deres barn, Helsinge, Helsinge, Høbjerg, 1, , 94, Opslag 114010|19, , 531, C6739.

Else Jørgensdatter

K, #658, f. 18 juli 1823
Senest redigeret=22 Maj 2022
Slægt=0
     Else Jørgensdatter var Tjenestepige.
     Else Jørgensdatter blev født 18 juli 1823 i Tibirke, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jensen. Else Jørgensdatter blev døbt 12 oktober 1823 Tibirke.1
Far-Biologisk*Jørgen Jensen f. 1787

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Jensen og Bendte Bendtsen, Tibirke.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christoffer Hansen, 49, Gift, M, Husfader og Gaardejer, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 410, Lutheran, C6985
  Ane Oline Jensen, 39, Gift, K, Hans Hustru, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 411, Lutheran, C6985
  Niels Hansen, 16, Ugift, M, Deres Barn, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 412, Lutheran, C6985
  Hanne Hansine Hansen, 15, Ugift, K, Deres Barn, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 413, Lutheran, C6985
  Karen Marie Hansen, 13, Ugift, K, Deres Barn, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 414, Lutheran, C6985
  Hans Niels Hansen, 12, Ugift, M, Deres Barn, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 415, Lutheran, C6985
  Anders Hansen, 10, Ugift, M, Deres Barn, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 416, Lutheran, C6985
  Jens Christiansen, 19, Ugift, M, Deres Tjenestekarl, Tibirke Sogn, Tisvilde By, En Gaard, , 4, 20, , 417, Lutheran, C6985.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 654, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Jørgen Sørensen, M, 46, Gift, Gaardbruger, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 655, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Ellen Sørens Datter, K, 44, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 656, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Ole Jørgensen, M, 21, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 657, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Sidse Jørgens Datter, K, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 658, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Karen Jørgens Datter, K, 12, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 659, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Maren Mathias Datter, K, 82, Enke, Gaardeier Mandens Moder, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 660, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Magethe Hans Datter, K, 25, Ugift, Tjenestepige, 1, I Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 661, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Else Jørgens Datter, K, 21, Ugift, Tjenestepige, 1, I Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,.

Else Jørgensdatter

K, #1213, f. 12 august 1825
Senest redigeret=15 Jan 2023
Slægt=1
     Else Jørgensdatter var Tjenestefolk.
     Else Jørgensdatter blev født 12 august 1825 i Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Even Nielsen og Dorthe Jensdatter. Else Jørgensdatter blev døbt 14 august 1825 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 26 april 1840 i Vejby, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Jørgen Even Nielsen f. c 1792, d. 22 Aug 1868
Mor-Biologisk*Dorthe Jensdatter f. 11 Jun 1802, d. 14 Nov 1881

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1841Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby2
Flytning1842Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted2
Folketælling1 februar 1850præstegården, Matr. 01, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Flytning5 maj 1850Ulsø, Ryde, Ginding, Ringkøbing, fra præstegården, Vejby6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Nielsen og Dorthe Jensdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1834
  C7453, 347, Holløse, 64, et Huus med Jord, Jørgen Nielsen, M, 42, Gift, Skomager, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 348, Holløse, 64, et Huus med Jord, Dorthe Jensdatter, K, 32, Gift, hans Kone, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 349, Holløse, 64, et Huus med Jord, Else Jørgensdatter, K, 9, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 350, Holløse, 64, et Huus med Jord, Niels Frederich Jørgensen, M, 8, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 351, Holløse, 64, et Huus med Jord, Ole Jørgensen, M, 6, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,
  C7453, 352, Holløse, 64, et Huus med Jord, Hans Elberg Jørgensen, M, 3, Ugift, Deres Børn, , FT-1834, FKT-Protokol B.31 s. 271,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 347, Ørby Holløse, 71, et Huus, Jørgen Even Nielsen, 48, Gift, Skomager og Parcellist, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 348, Ørby Holløse, 71, et Huus, Dorthe Jensdatter, 38, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 349, Ørby Holløse, 71, et Huus, Else Jørgensdatter, 15, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 350, Ørby Holløse, 71, et Huus, Niels Frederik Jørgensen, 14, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 351, Ørby Holløse, 71, et Huus, Ole Jørgensen, 12, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 352, Ørby Holløse, 71, et Huus, Hans Elberg Jørgensen, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 353, Ørby Holløse, 71, et Huus, Ellen Jørgensdatter, 6, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,
  C3228, 354, Ørby Holløse, 71, et Huus, Oline Jørgensdatter, 5, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 260,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1, Vejby, 1, Præstebolig, Michael Frederik Blichfelt, M, 55, Gift, Præst og sogneråd, husfader, , 1, Vreilev Sogn, Hjørring Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 2, Vejby, 1, Præstebolig, Marie Kirstine Hamman, K, 51, Gift, Hans Hustru, , 1, Roskilde, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 3, Vejby, 1, Præstebolig, Marie Vilhelmine Blichfelt, K, 20, Ugift, Deres datter, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 4, Vejby, 1, Præstebolig, Carl Julius Blichfelt, M, 15, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 5, Vejby, 1, Præstebolig, Mette Sophie Blichfelt, K, 13, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 6, Vejby, 1, Præstebolig, Henrick Emil Blichfelt, M, 11, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 7, Vejby, 1, Præstebolig, Michael Fred. Hamman Blichfelt, M, 9, Ugift, Deres barn, , 1, Visborg Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 8, Vejby, 1, Præstebolig, Niels August Varberg, M, 35, Ugift, Huuslærer, , 1, Christianshavn, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 9, Vejby, 1, Præstebolig, Natalie Garben, K, 29, Ugift, Husjomfru, , 1, Ålborg, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 10, Vejby, 1, Præstebolig, Mette Marie Hansen, K, 42, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Ålborg, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 11, Vejby, 1, Præstebolig, Johanne Pedersdatter, K, 28, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Hurup Sogn, Thisted Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 12, Vejby, 1, Præstebolig, Peder Jørgensen, M, 48, Gift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 13, Vejby, 1, Præstebolig, Else Jørgensdatter, K, 25, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 14, Vejby, 1, Præstebolig, Lars Nielsen, M, 31, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 15, Vejby, 1, Præstebolig, Knud Pedersen, M, 23, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 347,
  C6743, 16, Vejby, 1, Præstebolig, Niels Jensen, M, 24, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, , FT-1850, Side 347,.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fra præstegården.

Gunild Jørgensdatter

K, #1957, f. 16 april 1813
Senest redigeret=12 Maj 2022
Slægt=1
     Gunild Jørgensdatter blev døbt 16 april 1813 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1
     Gunild blev gift 17 juni 1836 i Valby, Holbo, Frederiksborg, med Peder Larsen , søn af Unge Lars Andersen og Inger Pedersdatter.
Mor-Biologisk*Mette Cathrine Nielsdatter f. 1783

Børn af Gunild Jørgensdatter og Peder Larsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Nejlinge, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1840Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Ammendrup, Helsinge, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Høbjerg, Helsinge, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1860Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Larsen og Mette Cathrine Nielsdatter, Nejlinge.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Olsen, 37, Gift, M, Gaardmand, Neilinge Bye, en Gaard, 33, FKT-protokol B.31 s. 148, , 1274, C7448
  Mette Katrine Nielsdatter, 51, Gift, K, hans Kone, Neilinge Bye, en Gaard, 33, FKT-protokol B.31 s. 148, , 1275, C7448
  Gunild Jørgensdatter, 21, Ugift, K, Deres Børn, Neilinge Bye, en Gaard, 33, FKT-protokol B.31 s. 148, , 1276, C7448
  Jens Jørgensen, 18, Ugift, M, Deres Børn, Neilinge Bye, en Gaard, 33, FKT-protokol B.31 s. 148, , 1277, C7448
  Ole Jørgensen, 14, Ugift, M, Deres Børn, Neilinge Bye, en Gaard, 33, FKT-protokol B.31 s. 148, , 1278, C7448
  Karen Jørgensdatter, 11, Ugift, K, Deres Børn, Neilinge Bye, en Gaard, 33, FKT-protokol B.31 s. 148, , 1279, C7448
  Niels Jørgensen, 9, Ugift, M, Deres Børn, Neilinge Bye, en Gaard, 33, FKT-protokol B.31 s. 148, , 1280, C7448.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Larsen, 30, Gift, Gaardmand, har den halve Gaard, , 2, 714, en Gaard, Ammendrup
  Gunnild Jørgensdatter, 26, Gift, hans Kone, , 2, 715, en Gaard, Ammendrup.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Larsen, 35, Gift, Gaardmand, Veibye [Vejby sogn, Fborg amt], , 1, M, 627, en Gaard, Ammindrup
  Gunnild Jørgensdatter, 32, Gift, hans Kone, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], , 1, K, 628, en Gaard, Ammindrup
  Kathrine Pedersen, 1, -, deres Datter, her i Sognet [Helsinge sogn, Fborg amt], , 1, K, 629, en Gaard, Ammindrup.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peder Larsen, 40, Gift, Jordbruger, Vejby, Frb. Amt, , 1, , M, 580, Høbjerg, Helsinge
  Gunnild Jørgensen, 37, Gift, Hans Hustru, Helsinge, , 1, , K, 581, Høbjerg, Helsinge
  Cathrine Pedersen, 6, Ugift, Deres barn, Helsinge, , 1, , K, 582, Høbjerg, Helsinge
  Lars Pedersen, 3, Ugift, Deres barn, Helsinge, , 1, , M, 583, Høbjerg, Helsinge
  Jørgen Pedersen, 1, Ugift, Deres barn, Helsinge, , 1, , M, 584, Høbjerg, Helsinge.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Gunild Larsdatter, 40, Skilt, Kvinde, Husmoder. Lever af sin Jord, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By, Et Hus, , 180, 1860, Opt?llingsliste side 146, , 1028, Lutheraner, D5552
  Lars Pedersen, 14, Ugift, Mand, Hendes Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By, Et Hus, , 180, 1860, Opt?llingsliste side 146, , 1029, Lutheraner, D5552
  J?rgen Pedersen, 9, Ugift, Mand, Hendes Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By, Et Hus, , 180, 1860, Opt?llingsliste side 146, , 1030, Lutheraner, D5552
  Stine Pedersen, 7, Ugift, Kvinde, Hendes Barn, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, Aagerup Skoledistrikt, Lav? By, Et Hus, , 180, 1860, Opt?llingsliste side 146, , 1031, Lutheraner, D5552.

Hanne Cathrine Jørgensdatter

K, #2181, f. 27 april 1822, d. 15 oktober 1898
Senest redigeret=14 Jan 2023
Slægt=1
     Hanne Cathrine Jørgensdatter blev født 27 april 1822 i Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jacobsen. Hanne Cathrine Jørgensdatter blev døbt 5 maj 1822 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Hanne blev gift 13 juli 1849 i Blistrup med Lars Hansen , søn af Hans Johansen.2
     Hanne Cathrine Jørgensdatter mistede Lars Hansen 3 november 1869.3
     Hun døde 15 oktober 1898 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 76 år. Hun blev begravet 23 oktober 1898 fra Vejby.4
Far-Biologisk*Jørgen Jacobsen f. 1775

Barn af Hanne Cathrine Jørgensdatter og Adam Theodor Müller

Børn af Hanne Cathrine Jørgensdatter og Lars Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Flytning1843Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup4
Flytning25 oktober 1848Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Flytning28 juli 1849Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup6
Folketælling1 februar 1850Rågeleje, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Flytning23 februar 1850Blistrup, Holbo, Frederiksborg, fra Rågeleje, Vejby8
Flytning28 oktober 1851Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Blistrup9
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1870en parcel af Dyndmosegård, Matr. 16, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Fisker Jørgen Jacobsen og Bodil Cathrine Andersdatter, Rågeleje.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Rågeleje.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Anders Nielsen Enke, 78, Enke, K, Undertægtskone, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 2, Opslag 2059|19, , 619, C7444
  Jørgen Jacobsen, 59, Gift, M, Fisker, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 2, Opslag 2059|19, , 620, C7444
  Bodil Kristine Andersdatter, 44, Gift, K, hans Kone, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 2, Opslag 2059|19, , 621, C7444
  Hanne Cathrine Jørgensdatter, 12, Ugift, K, Deres Børn, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 2, Opslag 2059|19, , 622, C7444
  Ole Jørgensen, 6, Ugift, M, Deres Børn, Unnerup Skoledistrict, Raageleie Bye, et Huus, 2, Opslag 2059|19, , 623, C7444.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder i Rågeleje hos Jens Jensen.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 1116, Vejby, 38, Rågeleje, Lars Hansen, M, 32, Gift, indsidder, arbejdsmand, , 2, Tibirke, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1117, Vejby, 38, Rågeleje, Cathrine Jørgensdatter, K, 28, Gift, Hans Hustru, , 2, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,
  C6743, 1118, Vejby, 38, Rågeleje, Nicoline Müller, K, 2, Ugift, Deres barn, , 2, Blistrp, Frb. Amt, , FT-1850, Side 383,.
 8. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder hos Jens Jensen i Rågeleje.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder i Vejby (Jens Nielsens hus).
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Hansen, 42, Gift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, , Inderste. Arbejdsmand, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 262, 306, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Trine Jørgensdatter, 38, Gift, , Tibirke Sogn, Frederiksborg Amt, , Hans Kone, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 262, 307, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Stine Larsdatter, 4, Ugift, , Helsinge Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Kvinde, Optællingsliste side 262, 308, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Vejby By
  Hans Larsen, 2, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, , Deres Barn, Lutheraner, , Mand, Optællingsliste side 262, 309, Et Hus, Vejby Skoledistrikt, Vejby By.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 271, Vejby, 65, Hus Fra Dyremose, Ane Kathrine Jørgensen, K, 47, E, Arbejdskone, Husmoder, Blistrup Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,
  E2429, 272, Vejby, 65, Hus Fra Dyremose, Hans Jørgen Larsen, M, 12, U, Medhjælper, Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,
  E2429, 273, Vejby, 65, Hus Fra Dyremose, Ole Jørgen Larsen, M, 9, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,
  E2429, 274, Vejby, 65, Hus Fra Dyremose, Jakob Larsen, M, 5, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 751,.

Hansine Jørgine Jørgensdatter

K, #6835, f. 1711
Senest redigeret=18 Jul 2021
Slægt=0
     Hansine Jørgine Jørgensdatter blev født i 1711, datter af Niels Jørgensen og Maren Svendsdatter. Hansine Jørgine Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Maren Svendsdatter 19 december 1725.1
Far-Biologisk*Niels Jørgensen f. f 1691
Mor-Biologisk*Maren Svendsdatter f. f 1691, d. 1725

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 30
  Niels Jørgensen
  Hansine Jørgine Jørgensdatter 14.

Ida Kirstine Jørgensdatter

K, #11129, f. 1801
Senest redigeret=22 Okt 2022
Slægt=0
     Ida Kirstine Jørgensdatter blev født i 1801 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg.
     Ida blev gift før 1834 med Jacob Nielsen.

Barn af Ida Kirstine Jørgensdatter og Jacob Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Torpmagle, Torup, Strø, Frederiksborg
Flytning1 maj 1835Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Torup1
Folketælling1 februar 1845Auderød, Kregme, Strø, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Lever af sit huus i Vejby.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jacob Nielsen, 34, gift, Hmd og Dagleier, Torup sogn, Fborg amt, Auderød, et Huus, 1, 105.10, Opslag 7290|18, , 627, A0859
  Elsa Kirstine Jørgensdatter, 44, gift, hans Kone, Ramløse sogn, Fborg amt, Auderød, et Huus, 1, 105.10, Opslag 7290|18, , 628, A0859
  Niels Rasmus Jacobsen, 11, ugift, deres Børn, Torup sogn, Fborg amt, Auderød, et Huus, 1, 105.10, Opslag 7290|18, , 629, A0859
  Birthe Magrethe Jacobsdatter, 6, ugift, deres Børn, Kregme sogn, Fborg amt, Auderød, et Huus, 1, 105.10, Opslag 7290|18, , 630, A0859.

Ingeborg Jørgensdatter

K, #178, f. 23 september 1804, d. 22 januar 1881
Senest redigeret=4 Jan 2023
Slægt=0
     Ingeborg Jørgensdatter blev døbt 23 september 1804 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Ingeborg blev gift 3 november 1837 i Græsted med Lars Nielsen.2
     Ingeborg Jørgensdatter mistede Lars Nielsen 18 december 1862.3
     Ingeborg Jørgensdatter overtog skødet på en parcel af Bogknoldgård, Matr. 07 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Nielsen 3 juli 1870.4
     Hun døde 22 januar 1881 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 76 år.3 Hun blev begravet 29 januar 1881 fra Vejby.2

Familie: Ingeborg Jørgensdatter og Lars Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Pårup, Græsted, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg6
Flytning1843Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted2
Folketælling1 februar 1845Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1855Vejby, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1870en parcel af Bogknoldgård, Matr. 07 b, Vejby, Holbo, Frederiksborg11
Folketælling1 februar 1880Vejby, Holbo, Frederiksborg12

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Andersen, Stokkerup.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 99.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Madsen, 30, Gift, M, Gaardmand, Paarup Bye, en Gaard, 87, FKT-Protokol N. 31 S. 98, 496, C7447
  Maren Hansdatter, 30, Gift, K, hans Kone, Paarup Bye, en Gaard, 87, FKT-Protokol N. 31 S. 98, 497, C7447
  Jens Nielsen, 9, Ugift, M, deres Søn, Paarup Bye, en Gaard, 87, FKT-Protokol N. 31 S. 98, 498, C7447
  Mads Jensen, 62, Enkemand, M, Aftægtsmand paa Gaarden, Paarup Bye, en Gaard, 87, FKT-Protokol N. 31 S. 98, 499, C7447
  Søren Pedersen, 47, Ugift, M, Tjenestefolk, Paarup Bye, en Gaard, 87, FKT-Protokol N. 31 S. 98, 500, C7447
  Peder Holgersen, 52, Ugift, M, Tjenestefolk, Paarup Bye, en Gaard, 87, FKT-Protokol N. 31 S. 98, 501, C7447
  Ingeborg Jørgensdatter, 28, Ugift, K, Tjenestefolk, Paarup Bye, en Gaard, 87, FKT-Protokol N. 31 S. 98, 502, C7447.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Nielsen, 34, Gift, Dagleier, Alume Bye, et Huus, 1, 32, FKT-prot. B. 48, F. 102, , 929, C3221
  Ingeborg Jørgensdatter, 36, Gift, hans Kone, Alume Bye, et Huus, 1, 32, FKT-prot. B. 48, F. 102, , 930, C3221.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 179, Weiby, 38, Et Huus, Lars Nielsen, M, 38, Gift, Parcellist, 1, Blidstrup Fbg Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.371,
  C4529, 180, Weiby, 38, Et Huus, Ingeborg Jørgensd., K, 39, Gift, hans Kone, 1, Gredsted Fbr. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.371,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 270, Vejby, 57, Vejby, Lars Nielsen, M, 41, Gift, Husmand med jordlod, husfader, , 1, Smedstrup Sogn, , FT-1850, Side 354,
  C6743, 271, Vejby, 57, Vejby, Ingeborg Jørgensdatter, K, 41, Gift, Hans Hustru, , 1, Græsted Sogn, , FT-1850, Side 354,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 690, .O, Vejby, 68, Et Huus, 151, Lars Nielsen, M, 45, G, Blidstrup, Huusmand Lever af sin Jordlod, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 690,
  E2695, FT-1855, 691, .O, Vejby, 68, Et Huus, 151, Ingeborg Jørgensdatter, K, 45, G, Græsted, Hans Kone, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 691,
  E2695, FT-1855, 692, .O, Vejby, 68, Et Huus, 151, Sine, K, 3, U, Helsingør, Deres Plejedatter, Lutheran, , Vejby Skoledistrikt, F. 229, , 692,.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 371, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 74, Et Hus, Lars Nielsen, Mand, 50, Gift, , , Husfader. Lever af sin jordlod, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 372, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 74, Et Hus, Ingeborg Jørgensdatter, Kvinde, 50, Gift, , , Hans Kone, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,
  D5558, 373, Vejby Skoledistrikt, Vejby By, 74, Et Hus, Marie Pedersdatter, Kvinde, 6, Ugift, , , Deres Plejedatter, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 263,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 158, Vejby, 40, Matr.nr. 6q Borknold, Ingeborg Jørgensen, K, 55, E, Jordbruger, Husmoder, Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,
  E2429, 159, Vejby, 40, Matr.nr. 6q Borknold, Margrethe Jørgensen, K, 15, U, , Plejedatter, Græsted Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,
  E2429, 160, Vejby, 40, Matr.nr. 6q Borknold, Vilhelmine Sørensen, K, 11, U, Forsørges af Fattigvæsenet, , Korsør, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 741,.
 12. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 607, Vejby By, 3, Et Hus, Hans Pedersen, M, 29, Gift, , Husfader og Jordbruger, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 608, Vejby By, 3, Et Hus, Magrethe Peders Datter, K, 25, Gift, , Hans Kone, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 609, Vejby By, 3, Et Hus, Birthe Petra Jenssine Pedersen, K, 3, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 610, Vejby By, 3, Et Hus, Peter Hans Petersen, M, 1, Ugift, , Deres Barn, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 30,
  C6987, 611, Vejby By, 3, Et Hus, Engebørge Jørgen Datter, K, 75, Enke, , Aftægtskone, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 30,.

Ingeborg Jørgensdatter

K, #6160, f. cirka 1735
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Ingeborg Jørgensdatter blev født cirka 1735.
     Ingeborg blev gift før 1768 med Anders Pedersen.

Barn af Ingeborg Jørgensdatter og Anders Pedersen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg1
Folketælling1 februar 1801Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg2

Kildehenvisninger

 1. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1787
  C1709, 562, Underup Bye, 137, Lars Larsen, 35, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , huusbonde, FT-1787, 211,
  C1709, 563, Underup Bye, 137, Magrethe Andersdatter, 22, Gift, 1, , , Madmoder, FT-1787, 211,
  C1709, 564, Underup Bye, 137, Magrethe Larsdatter, 4, , , , , ægte børn, FT-1787, 211,
  C1709, 565, Underup Bye, 137, Pernille Larsdatter, 2, , , , , ægte børn, FT-1787, 211,
  C1709, 566, Underup Bye, 137, Anders Hansen, 14, , , , , Tienestedreng, FT-1787, 211,
  C1709, 567, Underup Bye, 137, Anders Pedersen, 76, Gift, 2, Nyder Undertægt, , Konens fader, FT-1787, 211,
  C1709, 568, Underup Bye, 137, Inger Jørgensdatter, 51, Gift, 1, Nyder Undertægt, , Konens Moder, FT-1787, 211,.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1801
  B3532, 313, Unnerup, 13de Familie, Lars Larsen, M, 51, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, , Hosbonde, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 314, Unnerup, 13de Familie, Maren Andersdatter, K, 33, Gift, 1, , , hans Kone, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 315, Unnerup, 13de Familie, Margrete Larsdatter, K, 18, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 316, Unnerup, 13de Familie, Pernille Larsdatter, K, 15, Ugift, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 317, Unnerup, 13de Familie, Bodil Larsdatter, K, 5, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 318, Unnerup, 13de Familie, Ingeborg Larsdatter, K, 1, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 319, Unnerup, 13de Familie, Jørgen Larsen, M, 10, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 320, Unnerup, 13de Familie, Anders Larsen, M, 4, -, , , , deres Børn, FT-1801, Bind 47, side 248,
  B3532, 321, Unnerup, 13de Familie, Ingeborg Jørgensdatter, K, 66, Enke(mand), 1, Lever af sit Undertag, , Konens Moder, FT-1801, Bind 47, side 248,.

Ingeborg Jørgensdatter

K, #3178, f. 15 marts 1840, d. 9 marts 1904
Senest redigeret=6 Maj 2022
Slægt=1
     Ingeborg Jørgensdatter blev født uden for ægteskab 15 marts 1840 Holt, Græsted, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 22 marts 1840 Græsted, Holbo, Frederiksborg.1
     Ingeborg blev gift 31 marts 1874 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Lars Jørgensen , søn af Jørgen Larsen og Anne Kirstine Pedersdatter.2
     Ingeborg Jørgensdatter mistede Lars Jørgensen 14 januar 1881.3
     Ingeborg Jørgensdatter overtog skødet på Matr. 05, Hanebjerggård, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, efter Lars Jørgensen 5 juli 1881.4
     Ingeborg blev gift 15 juni 1883 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Anders Nielsen , søn af Niels Nielsen og Maren Larsdatter, bevidnet af Anders Christensen.5
     Ingeborg Jørgensdatter's skøde på Matr. 05, Hanebjerggård, Unnerup, Vejby, blev overtaget af Anders Nielsen 18 oktober 1886.4
     Hun døde 9 marts 1904 i Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 63 år. Hun blev begravet 17 marts 1904 fra Vejby.6

Familie: Ingeborg Jørgensdatter og Lars Jørgensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1880Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1890Matr. 05, Hanebjerggård, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1901Matr. 05, Hanebjerggård, Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg9

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Moderen Anna Svendsdatter tjener for Niels Andersen i Højelt, Udlagt barnefader ungkarl Jørgen Jensen Aggebo Skovhuse.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Pige af Udsholt.
 3. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 4. [S36] Frederiksborg amt, Kronborg Vestre Birk, Realregister: 1. række: Arvefæstere Vejby og Tibirke sogne, 1849-1919, online <http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=144804&side=1>, Folio 86.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl Anders Nielsen af Udsholt, søn af afd gd Niels Nielsen af Ågerup
  Enke Ingeborg Jørgensdatter af Unnerup.
 6. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1880
  C6987, 1096, Unnerup By, 8, En Gaard, Lars Jørgensen, M, 50, Gift, , Husfader, Gaardejer, Her i Sognet, Lutheran, , FT-1880, 53,
  C6987, 1097, Unnerup By, 8, En Gaard, Ingeborg Jørgensen, K, 40, Gift, , Hans Kone, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 53,
  C6987, 1098, Unnerup By, 8, En Gaard, Børge Larsen, M, 34, Ugift, , Tjenestekarl, Maarum Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 53,
  C6987, 1099, Unnerup By, 8, En Gaard, Anders Nielsen, M, 18, Ugift, , Tjenestekarl, Blistrup Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 53,
  C6987, 1100, Unnerup By, 8, En Gaard, Karen Marie Hansen, K, 25, Ugift, , Tjenestepige, Valdby Sogn Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1880, 53,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1890
  C5799, 284, Unnerup By, 4, En Gaard Matr. 5, Anders Nielsen, M, 39, Gift, Jordbruger, , Husfader, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , FT-1890, 14,
  C5799, 285, Unnerup By, 4, En Gaard Matr. 5, Ingeborg Nielsen, K, 49, Gift, , , Husmoder, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , FT-1890, 14,
  C5799, 286, Unnerup By, 4, En Gaard Matr. 5, Laura Jensen, K, 16, Ugift, , , Tyende, Vejby Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , FT-1890, 14,.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1901
  D7013, 439, Unnerup, 1, 5, Anders Nielsen, M, G, Gaardejer, Husfader, Ramløse Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1882, , 18490428, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 440, Unnerup, 1, 5, Ingeborg født Nielsen, K, G, , Husmoder, Græsted Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1874, , 18400315, Blidstrup Sogn, FT-1901, Hovedliste,
  D7013, 441, Unnerup, 1, 5, Laurids Hansen, M, U, Arbejder ved agerbrug, Tjenestekarl, Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Folkekirken, , 1900, , 18820309, Søborg Sogn, FT-1901, Hovedliste,.

Ingeborg Jørgensdatter

K, #8874, f. før 1714
Senest redigeret=2 Feb 2022
Slægt=0
     Ingeborg Jørgensdatter blev født før 1714.
     Ingeborg blev gift før 1734 med Hans Olsen.
     Ingeborg Jørgensdatter mistede Hans Olsen i 1748. Ingeborg Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Olsen 13 juli 1748.1

Børn af Ingeborg Jørgensdatter og Hans Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 486
  Ingeborg Jørgensdatter
  Ole Hansen 11
  Bente Hansdatter 14
  Maren Hansdatter 13.

Inger Jørgensdatter

K, #9974, f. cirka 1751
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Inger Jørgensdatter blev født cirka 1751, datter af Ingeborg Larsdatter.
     Inger blev gift før 1782 med Ole Nielsen. Inger Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Larsen 8 juli 1793.1
Mor-Biologisk*Ingeborg Larsdatter f. f 1717

Familie: Inger Jørgensdatter og Ole Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1801Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

 1. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 426

  Broder Jens Larsen
  Dennes dattersøn Niels Svendsen 18
  Søster Ingeborg Larsdatter
  Dennes søn Bent Jørgensen, gårdmand i Ørby
  Lars Jørgensen gårdmand ibid.
  Ane Jørgensdatter gift med Niels Pedersen i Holløse
  Inger Jørgensdatter gift med Ole Nielsen hmd Tisvilde.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Nielsen, 36, gift, Mand, Huusmand og Smed, Tisvilde Bye, 34, Kort 266, side 190, , 213, 3473457, A0854
  Inger Jørgensdatter, 36, gift, Kone, , Tisvilde Bye, 34, Kort 266, side 190, , 214, 3473457, A0854
  Maren Olsdatter, 5, -, deres Børn, , Tisvilde Bye, 34, Kort 266, side 190, , 215, , A0854
  Hans Olsen, 1, -, deres Børn, , Tisvilde Bye, 34, Kort 266, side 190, , 216, , A0854
  Friderich Clausen, 19, ugift, læredreng, , Tisvilde Bye, 34, Kort 266, side 190, , 217, , A0854.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Ole Nielsen, 50, gift, Husbonde, Huusmd med Jord, Smed, Tisvilde bye, 6te Familie, Kort 283, side 265, 15, 1, A0853
  Inger Jørgensdatter, 50, gift, hans Kone, , Tisvilde bye, 6te Familie, Kort 283, side 265, 16, 1, A0853
  Hans Olsen, 14, ugift, deres Børn, , Tisvilde bye, 6te Familie, Kort 283, side 265, 17, , A0853
  Maren Olsdatter, 20, ugift, deres Børn, , Tisvilde bye, 6te Familie, Kort 283, side 265, 18, , A0853
  Bodil Olsdatter, 11, ugift, deres Børn, , Tisvilde bye, 6te Familie, Kort 283, side 265, 19, , A0853.

Inger Jørgensdatter

K, #7717, f. 1737
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Inger Jørgensdatter blev født i 1737, datter af Jørgen Larsen og Pernille Ibsdatter. Inger Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Jørgen Larsen 13 juni 1739.1 Inger Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Lars Ibsen 27 februar 1745.2 Inger Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Birthe Ibsdatter 1 april 1747.3 Inger Jørgensdatter blev nævnt i skiftet efter Pernille Ibsdatter 6 juni 1749.4
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. c 1694
Mor-Biologisk*Pernille Ibsdatter f. f 1714, d. 1749

Kildehenvisninger

 1. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 360
  Pernelle Ibsdatter
  Anna Jørgensdatter 5
  Inger Jørgensdatter 2.
 2. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 501
  Albret Larsen
  Jørgen Larsens to børn:
  Anne Jørgensdatter 10
  Inger Jørgensdatter 8
  Begge hos stiffaderen Peder Jensen i Holløse
  Margrethe Larsdatter gift med Jens Larsen i Nejlinge.
 3. [S15] Statens Arkiver: Arkivalier Online, online <https://www.sa.dk>, Kronborg Amtsstue, s. 299
  Lars Nielsen Husmand I Holløse
  Lars Ibsen som er død og efterlader sig:
  Jørgen Larsen er død og efterlader sig:
  Anna Jørgensdatter
  Inger Jørgensdatter
  [og en del flere arvinger].
 4. [S25] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, Kronborg Amt, s. 31
  Peder Jensen rytterbonde i Mønge
  Anna Jørgensdatter 15
  Inger Jørgensdatter 12
  Maren Pedersdatter 6.

Jensine Jørgensdatter

K, #715, f. 13 marts 1827
Senest redigeret=23 Nov 2022
Slægt=0
     Jensine Jørgensdatter var Tjenestepige.
     Jensine Jørgensdatter blev født 13 marts 1827 i Ramløse, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 18 marts 1827 Ramløse.1

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Ramløse, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1844Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Ramløse3
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Flytning1 november 1849Melby, Strø, Frederiksborg, fra Holløse, Vejby5
Folketælling1 februar 1850Melby, Strø, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Andersen og Magrethe Jørgensdatter, Ramløse.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Andersen, 44, Gift, Hand lever af sin Jordlod, Ramløse, Huus, 36, Opslag 2939|5, 174, A4418
  Magrethe Jørgensdatter, 37, Gift, Hans Kone, Ramløse, Huus, 36, Opslag 2939|5, 175, A4418
  Bodil Kirstine Jørgensdatter, 16, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 36, Opslag 2939|5, 176, A4418
  Marthe Jørgensdatter, 14, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 36, Opslag 2939|5, 177, A4418
  Jensine Jørgensdatter, 7, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 36, Opslag 2939|5, 178, A4418
  Jens Jørgensen, 1, Ugift, Deres Barn, Ramløse, Huus, 36, Opslag 2939|5, 179, A4418.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 709, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 13, En Gaard, Ane Magrethe Olsdatter, K, 27, Enke, Gaardeier, 1, Lyndbye Sogn Fborg, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 710, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 13, En Gaard, Inger Marie Niels Datter, K, 3, Ugift, Enkens Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 711, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 13, En Gaard, Niels Morten Nielsen, M, 1, Ugift, Enkens Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 712, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 13, En Gaard, Søren Larsen, M, 32, Ugift, Gaardbestyrer, 1, Skjævinge Sogn Frb Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 713, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 13, En Gaard, Jens Olsen, M, 30, Gift, Tjenestekarl, 1, Lyndbye Sogn Fborg, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,
  C4529, 714, Holløse Bye, Tisvilde Skoledistrikt, 13, En Gaard, Jenssine Jørgens Datter, K, 20, Ugift, Tjenestepige, 1, Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.388,.
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj gmd Ole Larsen i Holløse.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Rasmus Mortensen, 48, Gift, M, Gaardmand og husfader, her i sognet, Meelby, en gaard, 3, 42, Opslag 114387|7, , 242, , , B4332
  Karen Nielsdatter, 38, Gift, K, hans kone ( Rasmus Mortensen), her i sognet, Meelby, en gaard, 3, 42, Opslag 114387|7, , 243, , , B4332
  ...
  Jensine Jørgensdatter, 24, Ugift, K, Tjenestepige, Ramløse, Meelby, en gaard, 3, 42, Opslag 114387|7, , 250, , , B4332.

Jensine Jørgensdatter

K, #7922, f. 18 september 1843
Senest redigeret=11 Jan 2023
Slægt=1
     Jensine Jørgensdatter blev født 18 september 1843 i Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Jensen. Jensine Jørgensdatter blev døbt 24 september 1843 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1
     Jensine blev gift 25 juni 1875 i Vejby, Holbo, Frederiksborg, med Jens Pedersen , søn af Peder Larsen.2
     Jensine blev gift før 1890 med Lars Christian Olsen.
Far-Biologisk*Jørgen Jensen f. 3 Apr 1817

Familie: Jensine Jørgensdatter og Jens Pedersen

Familie: Jensine Jørgensdatter og Lars Christian Olsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1890Tibirke, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1901Tibirke, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1901Tibirke, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Jensen og Margrethe Nielsdatter.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl af Holløse, søn af Margrete Larsdatter af Hemmingstrup og hendes ægtemand Peder Larsen af Valby 37 år
  Pige af Holløse, datter af hmd Jørgen Jensen af Smidstrup 31½ år.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Jensen, 28, Gift, M, Huusmand, Dagleier, Helsinge Sogn, Fborg Amt [Helsinge sogn, Fborg amt], Smidstrup By, et Huus, 1, 21, Opslag 6650|24, 617, B3535
  Margrethe Nielsdatter, 27, Gift, K, hans Kone, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Smidstrup By, et Huus, 1, 21, Opslag 6650|24, 618, B3535
  Jensine Jørgensdatter, 2, -, K, deres Barn, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Smidstrup By, et Huus, 1, 21, Opslag 6650|24, 619, B3535
  Sidse Jeppesdatter, 54, Gift, K, Huusmoders Moder, der af sin Svigersøn forsørges, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], Smidstrup By, et Huus, 1, 21, Opslag 6650|24, 620, B3535.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Jensen, 33, Gift, M, Husmand med jordlod, husfader, Helsinge, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 35, Side 53, , 734, C6735
  Margrethe Nielsdatter, 32, Gift, K, Hans Hustru, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 35, Side 53, , 735, C6735
  Jensine Jørgensdatter, 7, Ugift, K, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 35, Side 53, , 736, C6735
  Carl Frederik Jørgensen, 4, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 35, Side 53, , 737, C6735
  Sidse Jeppesdatter, 58, Enke, K, Husfaderens svigermor, Blistrp, Frb. Amt, Blistrup, Smidstrup By, 1, , 35, Side 53, , 738, C6735.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Christian Olsen, 31, Gift, M, Husfader, Husmand, Tidsvilde, Tibirke By, Et Hus, , 13, 3, , 62, Folkekirken, C5797
  Jensine Jørgensen, 46- 18/9, Gift, K, Husmoder, , Smidstrup, Tibirke By, Et Hus, , 13, 3, , 63, Folkekirken, C5797.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Lars Christian Olsen, G, M, Husfader, Arbejdsmand daglejer ved agerbruget, Tibirke Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, , , 1889, 18590706, , 1, Hovedliste, matr.nr. er for langt til feltet - 13g, 8, 1r, 76, Veiby, Folkekirken, D6955
  Jensine Olsen, G, K, Husmoder, , Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Tibirke, , , 1889, 18430918, , 1, Hovedliste, , 77, Veiby, Folkekirken, D6955.

Johanne Jørgensdatter

K, #7415, f. 24 juni 1827, d. 11 juni 1828
Senest redigeret=24 Mar 2022
Slægt=1
     Johanne Jørgensdatter blev født uden for ægteskab 24 juni 1827 Vejby, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 24 juni 1827 Vejby.1
     Hun døde 11 juni 1828 i Vejby.2 Hun blev begravet 15 juni 1828 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Larsen f. f 1807
Mor-Biologisk*Karen Christophersdatter f. 4 Jul 1807

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).

Johanne Jørgensdatter

K, #8739, f. 10 oktober 1818
Senest redigeret=10 Jan 2023
Slægt=0
     Johanne Jørgensdatter var vejmand.
     Johanne Jørgensdatter blev født 10 oktober 1818 i Veddelev, Himmelev, Sømme, Roskilde.
     Johanne blev gift 7 december 1856 i Kongens Lyngby, Sokkelund, København, med Peder Christian Hansen.1

Børn af Johanne Jørgensdatter og Peder Christian Hansen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1860Kongens Lyngby, Sokkelund, København2
Flytning11 april 1860Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Lyngby3
Folketælling1 februar 1870Hammersholt, Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1890Hammersholt, Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1901Hammersholt, Nørre Herlev, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og tjenestekarl og pige i Lyngby.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Christian Hansen, 36, Gift, Mand, Daglejer, , Veddelev, Himmelev Sogn, Roskilde Amt, Lyngby Skoledistrikt, Et Hus, , 79 - F2, 1860, Optællingsliste side 222, [amtet er angivet til Københavns], 895, Lutheraner, D5149
  Johanne Jørgensen, 42, Gift, Kvinde, Hans Kone, , Veddelev, Himmelev Sogn, Roskilde Amt, Lyngby Skoledistrikt, Et Hus, , 79 - F2, 1860, Optællingsliste side 222, [amtet er angivet til Københavns], 896, Lutheraner, D5149
  Hans Peter Hansen, 4, Ugift, Mand, Deres Søn, , Lyngby Sogn, Københavns Amt, Lyngby Skoledistrikt, Et Hus, , 79 - F2, 1860, Optællingsliste side 222, , 897, Lutheraner, D5149
  Lauritz Jørgensen, 3, Ugift, Mand, Plejebarn, , København, Lyngby Skoledistrikt, Et Hus, , 79 - F2, 1860, Optællingsliste side 222, , 898, Lutheraner, D5149.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Indsidder hos gmd Peder Jensen i Vejby.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Christian Hansen, 45, G, Husfader, M, Vejmand, Himmelev. Roskilde Amt, Hammersholt, Hus, , 181, Hovedliste side 194, , 852, Lutheran, E2497
  Johanne Jørgensdatter, 51, G, Husmoder, K, Hans kone, Torup. Frederiksborg Amt, Hammersholt, Hus, , 181, Hovedliste side 194, , 853, Lutheran, E2497
  Jørgen Christian Hansen, 9, U, Deres barn, M, Forsørges af husfader, Vejby. Frederiksborg Amt, Hammersholt, Hus, , 181, Hovedliste side 194, , 854, Lutheran, E2497
  Lauritz Jørgensen, 12, U, Plejebarn, M, Forsørges af husfader, København, Hammersholt, Hus, , 181, Hovedliste side 194, , 855, Lutheran, E2497.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Peter Christian Hansen, 66, Gift, Husfader, M, Under Fattigforsørgelse, Himmelev Sogn Roskilde Amt, Hammersholt By, Et Hus, , 23 F. 1, 30, , 669, Folkekirken, C4515
  Johane Hansen, 71, Gift, Husmoder, K, , Thorup Sogn Frederiksborg Amt, Hammersholt By, Et Hus, , 23 F. 1, 30, , 670, Folkekirken, C4515.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jens Larsen, G, Husfader, M, Pensioneret Banevogter, Landarbeide, Gjøderup, Roskilde Amt, Hammersholt, 10.a., , 1889, 18461102, , 4, Hovedliste, , 15, Nyhuse, Folkekirken, D5164
  Sidse Larsen, G, Hustru, K, Husmoder, Landarbeide, Rersløv, Roskilde Amt, Hammersholt, 10.a., , 1889, 18470804, , 4, Hovedliste, , 16, Nyhuse, Folkekirken, D5164
  Fanny Larsen, U, Barn, K, , Bloustrød, Frederiksborg Amt, Hammersholt, 10.a., , 1889, 18860910, , 4, Hovedliste, , 17, Nyhuse, Folkekirken, D5164
  Jens Peter Petersen, U, Pleiebarn, M, , Herløv, Hammersholt, 10.a., , , 18991129, , 4, Hovedliste, , 18, , Folkekirken, D5164
  Peter Christian Hansen, G, Husfader, M, Forhenværende Veimand, nyder Alderdomsunderstøttelse, V...ddeløb??, Roskilde Amt, Hammersholt, 10.a., , 1866, 18240623, , 4, Hovedliste, , 19, Bloustrød, Folkekirken, D5164
  Johanne Hansen, G, Hustru, K, Nyder Alderdomsunderstøttelse, Thorup, Frederiksborg Amt, Hammersholt, 10.a., , 1866, 18181010, , 4, Hovedliste, , 20, Bloustrød, Folkekirken, D5164.

Johanne Jørgensdatter

K, #2175, f. 1 april 1810, d. 28 september 1873
Senest redigeret=9 Jan 2023
Slægt=1
     Johanne Jørgensdatter blev døbt 1 april 1810 Valby, Holbo, Frederiksborg.1
     Johanne blev gift 24 april 1832 i Valby med Niels Børgesen.2
     Johanne Jørgensdatter mistede Niels Børgesen 3 september 1850.3
     Hun døde 28 september 1873 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 63 år.4 Hun blev begravet 6 oktober 1873 fra Vejby, Holbo, Frederiksborg.3
Far-Biologisk*Jørgen Pedersen f. 1776

Børn af Johanne Jørgensdatter og Niels Børgesen

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Valby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1840Valby Overdrev, Valby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1845Valby Overdrev, Valby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1850Valby, Holbo, Frederiksborg8
Flytning16 november 1859Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Valby9
Folketælling1 februar 1860Matr. 31, Maglebjerghus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg10
Folketælling1 februar 1870Matr. 31, Maglebjerghus, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg11

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Persen, Valby.
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige i Valby.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 4. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), ung Jørgen Pedersen, 54, Gift, M, Parcellist, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 4, FKT-Protokol B.31 s. 243, 13, C7452
  Benthe Larsdatter, 54, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 4, FKT-Protokol B.31 s. 243, 14, C7452
  Niels Børresen, 24, Gift, M, Indsidder, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 4, FKT-Protokol B.31 s. 243, 15, C7452
  Johanne Jørgensdatter, 24, Gift, K, hans Kone, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 4, FKT-Protokol B.31 s. 243, 16, C7452
  Børre Nielsen, 1, Ugift, M, deres Søn, Waldbye, hører til Waldbye Skole District, et Huus, 4, FKT-Protokol B.31 s. 243, 17, C7452.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Børresen, 30, Gift, Parcellist, Waldbye Overdrev, et Huus, 1, 5, FKT-prot. B.48, F. 237, 17, C3227
  Johanne Jørgensdatter, 30, Gift, hans Kone, Waldbye Overdrev, et Huus, 1, 5, FKT-prot. B.48, F. 237, 18, C3227
  Børre Nielsen, 7, Ugift, Deres Børn, Waldbye Overdrev, et Huus, 1, 5, FKT-prot. B.48, F. 237, 19, C3227
  Lars Nielsen, 1, Ugift, Deres Børn, Waldbye Overdrev, et Huus, 1, 5, FKT-prot. B.48, F. 237, 20, C3227.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Børresen, 36, Gift, Parc. lever af sin Jordlod, Waldby, 1, M, 361, Et Huus, Waldby Overdrev
  Johanne Jørgensdatter, 35, Gift, hans Kone, Waldby, 1, K, 362, Et Huus, Waldby Overdrev
  Børge Nielsen, 12, Ugift, Deres Børn, Waldby Overd., 1, M, 363, Et Huus, Waldby Overdrev
  Lars Nielsen, 6, Ugift, Deres Børn, Waldby Overd., 1, M, 364, Et Huus, Waldby Overdrev
  Jørgen Nielsen, 4, Ugift, Deres Børn, Waldby Overd., 1, M, 365, Et Huus, Waldby Overdrev
  Benth Nielsen, 1, Ugift, Deres Børn, Waldby Overd., 1, M, 366, Et Huus, Waldby Overdrev.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Niels Børgesen, 41, Gift, Parcellist, husfader, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 415, Valby By, Valby
  Johanne Jørgensdatter, 40, Gift, Hans Hustru, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , K, 416, Valby By, Valby
  Børge Nielsen, 17, Ugift, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 417, Valby By, Valby
  Lars Nielsen, 11, Ugift, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 418, Valby By, Valby
  Jørgen Nielsen, 9, Ugift, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 419, Valby By, Valby
  Benth Nielsen, 6, Ugift, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , M, 420, Valby By, Valby
  Benthe Nielsdatter, 2, Ugift, Deres barn, Valby Sogn, Frb. Amt, , 1, , K, 421, Valby By, Valby.
 9. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tj Jens Larsens hustru i Ørby.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1860
  D5558, 731, Aagerup Skoledistrikt, 148, Et Hus, Niels Børgesens Enke, Kvinde, 50, Enke(mand), , , Husmoder, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 732, Aagerup Skoledistrikt, 148, Et Hus, Børge Nielsen, Mand, 27, Ugift, , , Hendes Barn, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 733, Aagerup Skoledistrikt, 148, Et Hus, Bendt Nielsen, Mand, 16, Ugift, , , Hendes Barn, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 734, Aagerup Skoledistrikt, 148, Et Hus, Bendte Nielsdatter, Kvinde, 12, Ugift, , , Hendes Barn, Valby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,
  D5558, 735, Aagerup Skoledistrikt, 148, Et Hus, Kirsten Svendsdatter, Kvinde, 77, Enke(mand), , , Aftægtskone. som forsørges paa Huset, Maarum Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, , FT-1860, Optællingsliste side 272,.
 11. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 526, Ørby, 127, Matr.nr. 31, Børre Nielsen, M, 36, U, Hjulmand, Husfader, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,
  E2429, 527, Ørby, 127, Matr.nr. 31, Johanne Jørgensen, K, 59, S, , Husmoder, Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,
  E2429, 528, Ørby, 127, Matr.nr. 31, Ellen Bente Nielsen, K, 21, U, Skræddersyning, , Valby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 765,.

Johanne Jørgensdatter

K, #11275, f. 10 juli 1826
Senest redigeret=16 Nov 2022
Slægt=0
     Johanne Jørgensdatter blev født 10 juli 1826 i Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg. Hun blev døbt 10 september 1826 Helsinge, Holbo, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg2
Flytning1841Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Annisse3
Flytning1842Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Flytning1 maj 1842Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Laugø, Helsinge4
Flytning1843Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Græsted4
Flytning1843Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Flytning21 august 1844Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Laugø, Helsinge5
Flytning1845Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Flytningmaj 1846Unnerup, Vejby, Holbo, Frederiksborg, fra Helsinge4
Flytning1847Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg, fra Vejby4
Folketælling1 februar 1850Annisse, Holbo, Frederiksborg6

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Jørgen Christensen og Karen Madsdatter, Laugø.
 2. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Jørgen Christensen, 47, Gift, M, Huusmand og Dagleier, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 111, Opslag 2438|17, , 633, C7448
  Karen Madsdatter, 40, Gift, K, hans Kone, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 111, Opslag 2438|17, , 634, C7448
  Christian Jørgensen, 11, Ugift, M, Deres Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 111, Opslag 2438|17, , 635, C7448
  Peder Jørgensen, 4, Ugift, M, Deres Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 111, Opslag 2438|17, , 636, C7448
  Magrethe Jørgensdatter, 14, Ugift, K, Deres Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 111, Opslag 2438|17, , 637, C7448
  Johanne Jørgensdatter, 8, Ugift, K, Deres Børn, Laugø, henhørende til Aagerup Skoledistrict, et Huus, 111, Opslag 2438|17, , 638, C7448.
 3. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Til faderen Jørgen Christensen, Laugø.
 4. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 5. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Tjenestepige for Lars Hansen i Laugø.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Hans Pedersen, 34, Gift, M, Gårdmand, husfader, Helsinge, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 301, C6734
  Oline Mortensdatter, 28, Gift, K, Hans Hustru, Annisse, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 302, C6734
  Anders Larsen, 6, Ugift, M, Deres barn, Blistrp, Frb. Amt, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 303, C6734
  Ane Marie Hansdatter, 4, Ugift, K, Deres barn, Annisse, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 304, C6734
  Lars Hansen, 2, Ugift, M, Deres barn, Annisse, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 305, C6734
  Johanne Jørgensdatter, 23, Ugift, K, Tjenestefolk, Helsinge, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 306, C6734
  Gunild Christoffersdatter, 16, Ugift, K, Tjenestefolk, Annisse, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 307, C6734
  Christian Ditlev Klink, 17, Ugift, M, Tjenestefolk, Hillerød, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 308, C6734
  Søren Jacobsen, 78, Ugift, M, Medhjælper, Annisse, Annisse, Annisse By, 1, , 53, Opslag 113556|12, , 309, C6734.

Johanne Frederikke Jørgensdatter

K, #2046, f. 16 november 1847, d. 24 april 1855
Senest redigeret=30 Sep 2022
Slægt=1
     Johanne Frederikke Jørgensdatter blev født 16 november 1847 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Andersen og Kirsten Frederichsdatter. Johanne Frederikke Jørgensdatter blev døbt 21 november 1847 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 24 april 1855 i Ørby, Vejby, i en alder af 7 år.2 Hun blev begravet 2 maj 1855 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. 2 Feb 1806
Mor-Biologisk*Kirsten Frederichsdatter f. 8 Nov 1812

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Tavler
Mathias

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 964, Vejby, 11, Ørby, Jørgen Andersen, M, 43, Gift, Skræder, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 965, Vejby, 11, Ørby, Kirsten Frederiksdatter, K, 38, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 966, Vejby, 11, Ørby, Juliane Jørgensdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 967, Vejby, 11, Ørby, Johanne Jørgensdatter, K, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 968, Vejby, 11, Ørby, Christian Valdemar, M, 19, Ugift, Lærling, Efternavn ikke anført, 1, København, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 969, Vejby, 11, Ørby, Ane Wilhelmsdatter, K, 10, Ugift, Fattiglem, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 377,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 67, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Jørgen Andersen, M, 48, G, Helsinge, Skræder Huusfader, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 67,
  E2695, FT-1855, 68, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Kirsten Frederiksdatter, K, 43, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 68,
  E2695, FT-1855, 69, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Juliane Jørgensdatter, K, 12, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 69,
  E2695, FT-1855, 70, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Johanne Jørgensdatter, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 70,.

Juliane Marie Jørgensdatter

K, #1018, f. 16 juli 1843, d. 12 april 1855
Senest redigeret=30 Sep 2022
Slægt=1
     Juliane Marie Jørgensdatter blev født 16 juli 1843 i Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Andersen og Kirsten Frederichsdatter. Juliane Marie Jørgensdatter blev døbt 24 september 1843 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1
     Hun døde 12 april 1855 i Ørby, Vejby, i en alder af 11 år.2 Hun blev begravet 20 april 1855 fra Vejby.1
Far-Biologisk*Jørgen Andersen f. 2 Feb 1806
Mor-Biologisk*Kirsten Frederichsdatter f. 8 Nov 1812

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1855Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Tavler
Mathias

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S13] Inc. Intellectual Reserve, FamilySearch (https://familysearch.org/) (n.p.: n.pub., ukendt publish date).
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 1010, Ørbye, 4, Et Huus, Jørgen Andersen, M, 39, Gift, Skrædder, 1, Helsinge Sogn Frb. Amt, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.396,
  C4529, 1011, Ørbye, 4, Et Huus, Kirsten Hansdtr, K, 32, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.396,
  C4529, 1012, Ørbye, 4, Et Huus, Juliane Jørgensdatter, K, 2, Ugift, deres Barn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.396,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 964, Vejby, 11, Ørby, Jørgen Andersen, M, 43, Gift, Skræder, , 1, Helsinge, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 965, Vejby, 11, Ørby, Kirsten Frederiksdatter, K, 38, Gift, Hans Hustru, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 966, Vejby, 11, Ørby, Juliane Jørgensdatter, K, 7, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 967, Vejby, 11, Ørby, Johanne Jørgensdatter, K, 3, Ugift, Deres barn, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 968, Vejby, 11, Ørby, Christian Valdemar, M, 19, Ugift, Lærling, Efternavn ikke anført, 1, København, , FT-1850, Side 377,
  C6743, 969, Vejby, 11, Ørby, Ane Wilhelmsdatter, K, 10, Ugift, Fattiglem, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 377,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1855
  E2695, FT-1855, 67, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Jørgen Andersen, M, 48, G, Helsinge, Skræder Huusfader, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 67,
  E2695, FT-1855, 68, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Kirsten Frederiksdatter, K, 43, G, Her i Sognet, Hans Kone, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 68,
  E2695, FT-1855, 69, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Juliane Jørgensdatter, K, 12, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 69,
  E2695, FT-1855, 70, .O, Ørby, 11, Et Huus, 15, Johanne Jørgensdatter, K, 8, U, Her i Sognet, Deres Børn, Lutheran, , Unnerup Skoledistrikt, F. 216, , 70,.

Karen Jørgensdatter

K, #663, f. 16 juni 1834
Senest redigeret=1 Dec 2022
Slægt=1
     Karen Jørgensdatter blev født 16 juni 1834 i Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg, datter af Jørgen Sørensen og Ellen Sørensdatter. Karen Jørgensdatter blev døbt 22 juni 1834 Vejby, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 15 april 1849 i Vejby.1
     Karen blev gift 14 februar 1862 i Vejby med Frederik Jensen , søn af Jens Larsen og Margrethe Jensdatter, bevidnet af Søren Jørgensen og Hans Jensen.2
Far-Biologisk*Jørgen Sørensen f. 31 Mar 1799, d. 23 Apr 1849
Mor-Biologisk*Ellen Sørensdatter f. 16 Nov 1802, d. 4 Feb 1887

Børn af Karen Jørgensdatter og Frederik Jensen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1840Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1845Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1850Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1860Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1870en parcel af Bjørnehøjgård, Matr. 13, Vejby, Holbo, Frederiksborg7
Folketælling1 februar 1880Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg8
Folketælling1 februar 1890Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg9
Folketælling1 februar 1901Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg10

Kildehenvisninger

 1. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online. <https://www.sa.dk
 2. [S2] Kirkebog (Arkivalier Online), online <https://www.sa.dk>, Ungkarl og pige af Holløse.
 3. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1840
  C3228, 677, Holløse, 1, en Gaard, Jørgen Sørensen, 41, Gift, Gaardmand, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 678, Holløse, 1, en Gaard, Ellen Sørensdatter, 39, Gift, hans Kone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 679, Holløse, 1, en Gaard, Ole Jørgensen, 16, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 680, Holløse, 1, en Gaard, Sidse Jørgensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 681, Holløse, 1, en Gaard, Karen Jørgensdatter, 7, Ugift, Deres Børn, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 682, Holløse, 1, en Gaard, Jørgen Hansen, 16, Ugift, Tjenestedreng, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 683, Holløse, 1, en Gaard, Maren Larsdatter, 18, Ugift, Tjenestepige, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,
  C3228, 684, Holløse, 1, en Gaard, Karen Mathiasdatter, 77, Enke, Undertægtskone, , 1, FT-1840, FKT-prot.B.48. F. 269,.
 4. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1845
  C4529, 654, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Jørgen Sørensen, M, 46, Gift, Gaardbruger, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 655, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Ellen Sørens Datter, K, 44, Gift, hans Kone, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 656, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Ole Jørgensen, M, 21, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 657, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Sidse Jørgens Datter, K, 14, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 658, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Karen Jørgens Datter, K, 12, Ugift, Deres Børn, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 659, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Maren Mathias Datter, K, 82, Enke, Gaardeier Mandens Moder, 1, Her i Sognet [Vejby], FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 660, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Magethe Hans Datter, K, 25, Ugift, Tjenestepige, 1, I Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,
  C4529, 661, Holløse, Tisvilde Skoledistrikt, 1, En Gaard, Else Jørgens Datter, K, 21, Ugift, Tjenestepige, 1, I Tibirke Sogn, FT-1845, M.kort Nr. 391 F.387,.
 5. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1850
  C6743, 693, Vejby, 4, Holløse by, Ellen Sørensdatter, K, 48, Enke, Gårdmandsenke, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 694, Vejby, 4, Holløse by, Ole Jørgensen, M, 26, Ugift, Hendes søn, Krigstjeneste, 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 695, Vejby, 4, Holløse by, Sidse Jørgensdatter, K, 19, Ugift, Hendes datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 696, Vejby, 4, Holløse by, Karen Jørgensdatter, K, 17, Ugift, Hendes datter, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 697, Vejby, 4, Holløse by, Bendt Olsen, M, 26, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Tibirke, , FT-1850, Side 367,
  C6743, 698, Vejby, 4, Holløse by, Lars Olsen, M, 18, Ugift, Tjenestefolk, , 1, Vejby, Frb. Amt, , FT-1850, Side 367,.
 6. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Søren Jørgensen, 39, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Husfader. Parcellist, Mand
  Ane Cathrine Poulsdatter, 40, Gift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Hans Kone, Kvinde
  Jørgen Sørensen, 11, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Deres Søn, Mand
  Karen Jørgensdatter, 26, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestepige, Kvinde
  Maren Hansdatter, 21, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestepige, Kvinde
  Frederik Jensen, 19, Ugift, , Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Tjenestekarl, Mand.
 7. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Folketælling 1870
  E2429, 80, Vejby, 20, Hus Nr. 95 Fra Bjørnshøjgaard, Frederik Jensen, M, 28, G, Jordbruger, Husfader, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,
  E2429, 81, Vejby, 20, Hus Nr. 95 Fra Bjørnshøjgaard, Karen Jørgensen, K, 35, G, , Husmoder, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,
  E2429, 82, Vejby, 20, Hus Nr. 95 Fra Bjørnshøjgaard, Jørgen Søren Jensen, M, 1, U, , Søn, Vejby Sogn. Frederiksborg Amt, Lutheran, , FT-1870, Hovedliste - side 737,.
 8. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Frederik Jensen, 38, Gift, Vejby Sogn, Husfader, Parcelist, M
  Karen Jørgensen, 46, Gift, Vejby Sogn, Husmoder, K
  Jørgen Søren Jensen, 11, Ugift, Vejby Sogn, Barn, M.
 9. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Frederik Jensen, 48 13/1, Gift, Hovedperson, Vejby, Husfader, M
  Karen Jørgens Datter, 55 16/7, Gift, Medhjælper, Holløse, Husmoder, K
  Ellen Marie Jensen, 19 24/8, Ugift, Medhjælper, Vejby, Datter, K.
 10. [S1] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Frederik Jensen, G, Ved agerbrug, Veiby Sogn Frederiksborg Amt, Husfader, M, 2, 2, 1871, 18420113, 1862, Veiby, paa ejendommen
  Karen Jørgensdatter, G, , Holløse, Husmoder, K, 2, 2, 1871, 18340616, 1862, Holløse,
  Jørgen Jensen, G, , Veiby Sogn Frederiksborg Amt, , M, 2, , 1871, 18680709, 1893, Veiby,
  Stine Hansen, G, , Tuelstrup, , K, 2, , 1893, 18700504, 1893, Tuelstrup,
  Christian Jensen, U, , Tuelstrup, Barn, M, , , 1893, 18940515, , Tuelstrup,
  Severine Katrine Jensen, U, , Blidstrup Sogn Frederiksborg Amt, Barn, K, , , , 18951116, , ,
  Ellen Marie Jensen, U, , Veiby Sogn Frederiksborg Amt, Barn, K, , , 1871, 18700724, , Veiby,.