Jens Poulsen1

M
Senest redigeret=10 Feb 2018
     Jens Poulsen var søn af Poul Pedersen Duelund og Else Pedersdatter.
Far-Nat*Poul Pedersen Duelund
Mor-Nat*Else Pedersdatter

Barn af Jens Poulsen og Anne Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Poul Pedersen Duelund1

M
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Poul Pedersen Duelund var søn af Peder Andersen Duelund og Anne Pedersdatter.
Far-Nat*Peder Andersen Duelund
Mor-Nat*Anne Pedersdatter

Barn af Poul Pedersen Duelund og Else Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Peder Andersen Duelund1

M
Senest redigeret=17 Jan 2018
     Peder Andersen Duelund var søn af Anders Andersen Duelund og Kathrine (?)
Far-Nat*Anders Andersen Duelund
Mor-Nat*Kathrine (?)

Barn af Peder Andersen Duelund og Anne Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/, Middelsom - Sønderlyng Herreders skøde-og panteprotokol 1806-1812, ses side 282 indført følgende skøde til Peder Andersen Duelund:

  Johan Schuchart til Nøragergaard, hs. Kgl. Majestæts Oberst af Infanteriet giør vitterlig at have solgt og afhiendet, ligesom ieg og herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til PEDER ANDERSEN DUELUND og hans arvinger det til mig tilhørende sted af Vindum Overgars gods i Vindum sogn, Middelsom Herred, Viborg amt, Dyrshouhuus kaldet, og som bem. Anders Pedersen beboer. Matriculeret for contribuabelt ager og engs hartkorn 3 Skp. 1 Fjdk. 1 Alb. Med sammes nu tilliggende ejendomme, bygninger og alle de rettigheder, byrder samt pligter samme tilhøre paa følgende vilkår:

  At bygningerne som i Brandcassen er assurerede for 360 Rdlr., bestandig derudi skal holdes forsikrede.

  At Kjøberen ikke maa fornærme Ans Kroes tilhørende privilegier.

  At Ejendommen ikke maa sælges til at giøre hoverie eller til at complettere nogen Hovedgaard.

  Og da kjøberen haver betalt mig den accorderede kjøbesumma 350 Rdlr., saa hjemler jeg oftmeldte Peder Andersen og Arvinger bemeldte eiendom som sin lovlige tilkjøbte fri for krav og tiltale, og bliver dette Skjøde som iflg. Allernaadigst Resolution af 21. januar 1797 maa udstedes paa 24 skillings papir herved til bekræftelse under min haand og segl.

  Vindum Overgaard d. 24. juni 1810.

  Allerede 5 Aar senere solgte Peder Andersen (Duelund Dyrskovhus til en Svigersøn, hvilket ses indført i Middelsom - Sønderlyng Herreders Skøde- og Panteprotokol II, Side 214:

  Underskrevne Peder Andersen Duelund tilstaar herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, Skøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Svigersøn Anders Hansen Smed af Skive og hans Arvinger det mig tilhørende Sted:Dyrschouhuus kaldet, forhen af Vindum Overgaards Gods i Vindum Sogn, Midelsom Herred, Viborg Amt, som staar for Ager og Engs Hartliorn 3 Skp. 1 Pjdk. og 1 Alb. med alle de dertil hørende og tilliggende Bygninger og Ejendomme samt Rettigheder intet undtagen, imod at han paatager sig alle derpaa hæftende Byrder og Pligter samt svarer alle paabudne eller paabydende Skatter og Afgifter, alt i Herhold til det mig under 24de Juni 1810 af Hr. Generalkrigscommisair Schuchardt meddelte ,Skøde paa bem. Ejendomme - i hvis Følge ingensinde maa afhændes til nogen Hovedgaards Komplettering eller til at gjøre Hoverie m.m.

  Og da Kjøberen fornævnte min Svigersøn Anders Hansen Smed har fyldestgjort mig for Kjøbesummen 800 Rdlr., saa skal det solgte tilhøre ham med fuldkommen Ejen domsret, saavelsom hans Arvinger, hvorfor jeg i alle Tilfælde og til alle Tider skal være hans Hjemmelsmand, saaledes at han skal være fri for hver Mands Krav og Tiltale.

  Til Bekræftelse under min Haand og Segl i Vitterlighedsvidners Overvæ relse.

  Dyrschouhus i Vindum Sogn den 23de Februar 1815.

  Peder Andersen Duelund.

  Senere ses til Peder Andersen (Duelund) udstedt følgende Panteobligation:

  " UnderskrevneSøren Pedersen Brandstrup den yngre i Dyrschouhus i Vindum Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, tilstaar herved vitterlig Gield skyldig at være til agtbare Peder Andersen Duelund i Faarup den Summa 800 Rdlr. Som han mig i dette Viborg Snapsting laant og medforstrakt haver, Thi forpligter jeg mig og mine Arvinger, forbem. 800 Rdlr. i næste forestaaende Snapsting med et Aars Rente 5 procento uden nogen videre foregaaende Opsigelse.

  Og imidlertid til Sikkerhed for ermeldte 800 Rdlr. pantsætter jeg hermed med1. Prioritet til Creditor Peder Andersen Duelund mit ejende og iboende Sted Dyrschouhus med Hartkorn 3 Skip. l Fjdk. og l Alb. saaledes som samme er mig solgt ved Skøde af11. Marts 1815, hvilket Pant skal være Peder Andersen Duelund til Betryggelse indtil Capitalen med forfaldne Renter, og alle foraarsagede Omkostninger skadesløst er betalt.

  Viborg Snapsting d. 27. Juni 1316.l

  1818 ses indført Kvittering for Modtagelsen af det i Panteobligationen nævnte Beløb:

  "Læst d. 26. Marts 1818.

  Da denne Kapital er mig udbetalt af min Debitor saa bliver den afkvitteret og maa udslettes af Protocollen som jeg her tilstaar med min Haand underskreven.

  Faarup den 20. Martii 1818.

  Peder Andersen Duelund." (Protokol II, Side 351 og 551)

  "1818 ses indført Kvittering for Modtagelsen af det i Panteobligationen nævnte Beløb:

  Peder Anclersen Duelund.

  " (Protokol II, Side 351 og 551).

Anders Andersen Duelund

M
Senest redigeret=23 Okt 2017
     Anders Andersen Duelund var søn af Anders Madsen og Anne Pedersdatter.
Far-Nat*Anders Madsen
Mor-Nat*Anne Pedersdatter

Barn af Anders Andersen Duelund og Kathrine (?)

Anders Madsen

M
Senest redigeret=5 Okt 2017

Barn af Anders Madsen og Anne Pedersdatter

Anne Pedersdatter

K
Senest redigeret=6 Okt 2017

Barn af Anne Pedersdatter og Anders Madsen

Kathrine (?)

K
Senest redigeret=6 Okt 2017

Anne Pedersdatter

K
Senest redigeret=23 Okt 2017
     Anne Pedersdatter var datter af Peder Pedersen Skaun og Anne Poulsdatter.
Far-Nat*Peder Pedersen Skaun
Mor-Nat*Anne Poulsdatter

Barn af Anne Pedersdatter og Peder Andersen Duelund

Peder Pedersen Skaun

M
Senest redigeret=18 Jan 2018
     Peder Pedersen Skaun var søn af Peder Jensen Tulstrup og Anne Pedersdatter.
Far-Nat*Peder Jensen Tulstrup
Mor-Nat*Anne Pedersdatter

Barn af Peder Pedersen Skaun og Anne Poulsdatter

Anne Poulsdatter

K
Senest redigeret=23 Okt 2017
     Anne Poulsdatter var datter af Poul Nielsen og Anne Pedersdatter.1
Far-Nat*Poul Nielsen1
Mor-Nat*Anne Pedersdatter1

Barn af Anne Poulsdatter og Peder Pedersen Skaun

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Else Pedersdatter

K
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Else Pedersdatter var datter af Peder Pedersen Krogsdal og Anne Marie Nielsdatter.
Far-Nat*Peder Pedersen Krogsdal
Mor-Nat*Anne Marie Nielsdatter

Barn af Else Pedersdatter og Poul Pedersen Duelund

Peder Pedersen Krogsdal1

M
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Peder Pedersen Krogsdal var søn af Peder Sørensen Krogsdal og Ane Pedersdatter.
Far-Nat*Peder Sørensen Krogsdal
Mor-Nat*Ane Pedersdatter

Barn af Peder Pedersen Krogsdal og Anne Marie Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Peder Sørensen Krogsdal1

M
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Peder Sørensen Krogsdal var søn af Søren Pedersen Krogsdal og Kirsten Jensdatter Bach.
Far-Nat*Søren Pedersen Krogsdal
Mor-Nat*Kirsten Jensdatter Bach

Barn af Peder Sørensen Krogsdal og Ane Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Søren Pedersen Krogsdal1

M
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Søren Pedersen Krogsdal var søn af Peder Knudsen Krogsdal og Else Nielsdatter.
Far-Nat*Peder Knudsen Krogsdal
Mor-Nat*Else Nielsdatter

Barn af Søren Pedersen Krogsdal og Kirsten Jensdatter Bach

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Peder Knudsen Krogsdal1

M
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Peder Knudsen Krogsdal var søn af Knud Sørensen Hjulmand og Maren Nielsdatter.
Far-Nat*Knud Sørensen Hjulmand
Mor-Nat*Maren Nielsdatter

Barn af Peder Knudsen Krogsdal og Else Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Knud Sørensen Hjulmand

M
Senest redigeret=24 Okt 2017

Barn af Knud Sørensen Hjulmand og Maren Nielsdatter

Rasmus Jensen Skriver1

M
Senest redigeret=12 Jan 2018
     Rasmus Jensen Skriver var søn af Jens Rasmussen Skriver og Maren Pedersdatter.
Far-Nat*Jens Rasmussen Skriver
Mor-Nat*Maren Pedersdatter

Barn af Rasmus Jensen Skriver og Bodil Olufsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S624] Tagmaleren, online http://www.tagmaler.dk, Estruplund kirkebog, opslag 77:
  Fest Epiphania 1727 (6. januar 1727) - var Jens Rasmussen Skrivers barn af St. Sjørup til dåben kaldet Rasmus.
  Frembåret af Hovi Terchildsens hustru af St. Sjørup, efterfulgt Peder Rasmussens søster Mette af Tørslev og Espen Madsens hustru af Holbæk.
  Faddere:
  Peder Marcussen af Ørsted.
  Peder Rasmussen af Tørslev.

  Holbæk kirkebog:
  11. maj 1755 - trolovet Rasmus Jensen af St. Sjørup og Bodil Olufsdatter af Kahre.
  13. juni 1755 blev de copuleret i Holbæk kirke.

  Estruplund kirkebog opslag 324:
  28. januar 1787 - begravet husmand Rasmus Skriver - 53 år gammel.

  Frisenvold Gods, skifteuddrag 1777-1802, side812,
  19. februar 1787, St. Sjørup
  Rasmus Jensen, død
  Bodil Olufsdatter, enke
  Deres børn:
  Ole Rasmussen, 28 år
  Niels Rasmussen, 25 år
  Søren Rasmussen, 21 år
  Maren Rasmusdatter ~ Jacob Smed i St. Sjørup
  Karen Rasmusdatter, 17 år.

Maren Nielsdatter1

K
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Maren Nielsdatter var datter af Niels Jensen.
Far-Nat*Niels Jensen

Barn af Maren Nielsdatter og Knud Sørensen Hjulmand

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Niels Jensen1

M
Senest redigeret=24 Okt 2017

Barn af Niels Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Else Nielsdatter1

K
Senest redigeret=10 Feb 2018
     Else Nielsdatter var datter af Niels Jensen Brandt og Abel Nielsen.1
Far-Nat*Niels Jensen Brandt
Mor-Nat*Abel Nielsen1

Barn af Else Nielsdatter og Peder Knudsen Krogsdal

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Kirsten Jensdatter Bach1

K
Senest redigeret=24 Okt 2017
     Kirsten Jensdatter Bach var datter af Jens Christensen Bach.
Far-Nat*Jens Christensen Bach

Barn af Kirsten Jensdatter Bach og Søren Pedersen Krogsdal

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Jens Christensen Bach1

M
Senest redigeret=24 Okt 2017

Barn af Jens Christensen Bach

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Ane Pedersdatter

K
Senest redigeret=25 Okt 2017

Barn af Ane Pedersdatter og Peder Sørensen Krogsdal

Anne Marie Nielsdatter1

K
Senest redigeret=25 Okt 2017
     Anne Marie Nielsdatter var datter af Niels Poulsen og Ane Kirstine Sørensdatter.
Far-Nat*Niels Poulsen
Mor-Nat*Ane Kirstine Sørensdatter

Barn af Anne Marie Nielsdatter og Peder Pedersen Krogsdal

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Niels Poulsen1

M
Senest redigeret=25 Okt 2017

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Ane Kirstine Sørensdatter1

K
Senest redigeret=25 Okt 2017

Barn af Ane Kirstine Sørensdatter og Niels Poulsen

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/

Maren Madsdatter1

K
Senest redigeret=25 Okt 2017
     Maren Madsdatter var datter af Mads Iversen Møller og Mette Jensdatter.
Far-Nat*Mads Iversen Møller
Mor-Nat*Mette Jensdatter

Barn af Maren Madsdatter og Poul Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S620] Larsen Web Site, online https://www.myheritage.dk/site-117742802/larsen

Mads Iversen Møller1

M
Senest redigeret=21 Nov 2017
     Mads Iversen Møller var søn af Iver Andersen og Maren Madsdatter.
Far-Nat*Iver Andersen
Mor-Nat*Maren Madsdatter

Barn af Mads Iversen Møller og Mette Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S620] Larsen Web Site, online https://www.myheritage.dk/site-117742802/larsen

Iver Andersen

M
Senest redigeret=27 Okt 2017
     Iver Andersen var søn af Anders Iversen og Sara Pedersdatter.
Far-Nat*Anders Iversen
Mor-Nat*Sara Pedersdatter

Barn af Iver Andersen og Maren Madsdatter

Anders Iversen1

M
Senest redigeret=27 Okt 2017
     Anders Iversen var søn af Iver Andersen.
Far-Nat*Iver Andersen

Barn af Anders Iversen og Sara Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S619] Niels-Aage, online http://niels-aage.dk/