Else Søgaard Andersen1

K
Senest redigeret=7 Maj 2009
     Else Søgaard Andersen er datter af Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougaard Thomsen.
Far-Nat*Jens Søgaard Andersen
Mor-Nat*Kristine Stougaard Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Ida Søgaard Andersen1

K
Senest redigeret=7 Maj 2009
     Ida Søgaard Andersen er datter af Jens Søgaard Andersen og Kristine Stougaard Thomsen.
Far-Nat*Jens Søgaard Andersen
Mor-Nat*Kristine Stougaard Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Gertrud Stougaard Thomsen1

K
Senest redigeret=5 Mar 2011
     Gertrud Stougaard Thomsen er datter af Niels Erling Stougaard Thomsen og Anne-Grete Nordentoft.
Far-Nat*Niels Erling Stougaard Thomsen
Mor-Nat*Anne-Grete Nordentoft f. 11 Sep 1932, d. 12 Mar 1991

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Henrik Miller1

M
Senest redigeret=7 Maj 2009

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Nina Stougaard Miller1

K
Senest redigeret=7 Maj 2009
     Nina Stougaard Miller er datter af Henrik Miller og Gertrud Stougaard Thomsen.
Far-Nat*Henrik Miller
Mor-Nat*Gertrud Stougaard Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Andres Stougaard Miller1

M
Senest redigeret=7 Maj 2009
     Andres Stougaard Miller er søn af Henrik Miller og Gertrud Stougaard Thomsen.
Far-Nat*Henrik Miller
Mor-Nat*Gertrud Stougaard Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Kåre Stougaard Miller1

M
Senest redigeret=7 Maj 2009
     Kåre Stougaard Miller er søn af Henrik Miller og Gertrud Stougaard Thomsen.
Far-Nat*Henrik Miller
Mor-Nat*Gertrud Stougaard Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Marie Stougaard Thomsen1

K
Senest redigeret=7 Maj 2009
     Marie Stougaard Thomsen er datter af Niels Erling Stougaard Thomsen og Anne-Grete Nordentoft.
Far-Nat*Niels Erling Stougaard Thomsen
Mor-Nat*Anne-Grete Nordentoft f. 11 Sep 1932, d. 12 Mar 1991

Barn af Marie Stougaard Thomsen og Sune Kelvin Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Sune Kelvin Jørgensen1

M
Senest redigeret=7 Maj 2009

Barn af Sune Kelvin Jørgensen og Marie Stougaard Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Katja Stougaard Jørgensen1

K
Senest redigeret=7 Maj 2009
     Katja Stougaard Jørgensen er datter af Sune Kelvin Jørgensen og Marie Stougaard Thomsen.
Far-Nat*Sune Kelvin Jørgensen
Mor-Nat*Marie Stougaard Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Peder Sørensen1,2,3

M, f. cirka 1622
Senest redigeret=9 Maj 2009
     Peder Sørensen blev født cirka 1622.

Barn af Peder Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/
 3. [S372] Dansk Slægtsforskning, Riis Slægten fra Blidstrup.

Christen Christensen1,2,3

M, f. cirka 1590, d. 1657
Arne Bjørn Jørgensen refererer fra Johan Nordentoft: Optegnelser om slægten Nordentoft:

Christen må være født ca. 1590. 1614 fik han gård i fæste i Hinding i Nors sogn. Gården ejedes af herren til Søgaard, først af Hans senere Jørgen Lykke. Den betegnedes i 1657 som en halvgård.

1625 overtog han ved siden af sin gård et hus i Hinding, som hørte under Thisted Bispe-gaards gods, og som før havde været beboet af Christen Jespersen: og året efter overtog han yderligere samme sted et boel, som Christen Yde forhen havde til brug.

I ekstraskatter svarede han gennem næsten hele sin levetid årlig alt efter skattens art 1 a´2 rdl eller nu og da en mindre naturalieafgift på ½ skp. rug og 1 skp. byg. Af bispegodsets hus betalte han 4 skilling i skat.

Ved enkelte lejligheder var han mellem de 8 'trofaste Dannemænd', der udtoges i Nors og omliggende sogne for at syne øde gårde eller skønne om bønders manglende skatteevne. Således ses han i 1632 tillige med de øvrige udmeldte mænd ved tingsvidne at erklære 10 gårdmænd, inderster og boelsmænd i Nors for at være så forarmede, at de ikke kan 'formaa at udgive Kgl. Majestæts Pengeskat i dette Aar.'

I 1637 erklærede han efter syn og skøn Niels Nielsens og Jens Jensens gårde i Nors for øde, og i 1638 mente han det samme om Christen Nielsens gård.

Af disse få oplysninger kan vi imidlertid slutte, at han i gammel dansk lovs forstand må have været en retskaffen og troværdig mand.

Han levede endnu 1657, men er sandsynligvis gået bort kort herefter og inden 1661.

Med vejledning i boglig lærdom har det været så som så.

I 1662 fandtes ganske vist i Nors et lille skolehus 'paa Kirkens Fortog' på det 'belejligste Sted i Sognet', men med lærerkræfterne var det op og ned. 1720 kom Gefrejter Christen Nors ved Dronningens Livregiment til sin fødeby og slog sig ned som skoleholder efter i 21 år at have været i Hans Majestæts tjeneste.

Da han imidlertid kun virkede i skolen om vinteren fra jul til påske og kun kunne ' skrive nogenledes', har semesteret på dette stedlige universitet næppe givet megen valuta for de 2 skilling pr. barn, der betaltes ham om ugen for at øse af videnskabens kilder. Et held at han var 'en god Regnemester', så har han sandsynlig-vis ikke haft større vanskelighed ved at beregne sin indtægt som skoleholder.

For sognebørnenes videre åndelige udvikling sørgede degn og præst. Omkring 1740 katekiserede degnen Lars Hundborg i byen om aftenen 'med megen Flid'. Men det har åbenbart ikke frugtet overvættes, thi biskop Brodersen betegner nævnte år menigheden som værende kun 'maadelig undervist'.Ved næste bispevisitats var resultatet bedre, thi 'da svarede Ungdommen helt vel for sig', og i 1754 var der overhovedet ingen anledning til klage.

Sognepræsten, Hans Christian Begtrup (1733-59), der var 'en aarvaagen Vogter paa Zions hellige Bjærg' og fâor til sogns med fire heste for, da han var 'saa ualmindelig svær og der i Tved fandtes dybe Moradser', synes således at have haft en heldigere hånd end degnen, og dog - ved visitatsen i 1757 var han så uheldig 'at have saare faa Tilhørere baade af unge og gamle, fordi det just var Markedsdag i Thisted. De, som var til Stede, vidste noget af deres Christendom, men der blev foregivet, at de bedste var borte'. Om vore da levende slægtninge har været i kirke eller til marked, ja, derom tier kilderne.

Menighedens medlemmer var iøvrigt efter præstens mening 'skikkelige og lod sig gerne rette ved sagtmodig og kærlig Undervisning'; de var tilmed 'andægtige og lydige mod Guds Ord - mestendels da'.

Helt for døve øren kan han nu ikke have prædiket, thi i hans tid skete der en stor forandring med helligdags-arbejdet, som 1762 siges at være helt ophørt.

Interessant var det at vide, i hvor stor udstrækning det 17. århundredes krige har berørt slægten. Men der vides intet om dens forhold, da fjenden i 'Kejserkrigen' og de følgende svenskekrige trængte op i Thy over Aggertangen. Man kan kun gætte på, at enkelte medlemmer har været i landeværnet og deltaget i dettes forsøg på at spærre tangen med skanser i 1657 og muligvis har været til stede, da thyboerne den 3. okt. samme år i kampen ved Nabe, en lille by ved Agger, som havet forlængst har opslugt, bukkede under i en ulige kamp med svenskekongens krigsvante folk.

At de har lidt både under den svenske besættelse af landsdelen og efter krigene, hvor dyrtid trykkede både by og land, kan næppe betvivles, selv om 1 td. byg kunne sælges i Thisted for 20 a´21 mark dansk.

Markens produkter, fedevarer og andre frembringelser solgte bønderne fortrinsvis til de såkaldte, langs Vesterhavskysten boende, skudehandlere.

Til købmændene i Thisted solgte de i det 18. århundrede lidet eller intet, da byen dengang kun havde få muligheder. Aggertangen og sandgrunde ved Løgstør spærrede nemlig for skibsfart i større stil, indsnæv-rede købmændenes afsætningsområde og mindskede derved deres betalingsevne.

Over Vesterhavet kunne skudehandlerne derimod efter en forholdsvis kort sejlads komme ind på et godt marked i Sydnorge og sælge næsten alle de produkter, som bønderne kunne frembringe, og medtage tilbage flere af de varer, som disse havde brug for. Og samtidig slap bonden for at betale den forhadte port-konsumtion. Det faldt derfor ganske naturligt, at bonden i Thy hellere søgte til havet end til købstaden, og at folk i Nors helst vendte sig til Klitmøller, skudehandelens hovedsæde.

I økonomisk henseende blev de to parter i tidens løb stærkt afhængige af hinanden, og familiebånd bandt dem ofte snævert sammen.

I administrativ henseende har Nors og Vester Vandet sogne altid hørt hjemme under Hillerslev herred, der før enevældens indførelse lå under Ørum len. Efter dennes indførelse lagdes herredet ind under Ørum og Dueholm amt, der fra slutningen af det 18. århundrede kaldtes Thisted amt.

Senest redigeret=9 Maj 2009
     Christen Christensen blev født cirka 1590 i Nors, Hillerslev, Thisted. Han var søn af Christen Andersen. Christen Christensen var i 1614 Gård i fæste i Hinding, Nors, Hillerslev, Thisted. Han døde i 1657 i Hinding, Nors, Hillerslev, Thisted.4
Far-Nat*Christen Andersen f. 1570, d. c 1628

Barn af Christen Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 2. [S125] Inger Marie Toft, "Inger Marie Toft," e-mail.
 3. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/
 4. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Christen Lauritsen Vestergaard1,2,3,4

M, f. 1731, d. 26 april 1805
Arne Bjørn Jørgensen fortæller:

Før 1778 Christen Larsen Vestergård (1731-1805)~Anne Christensdatter Bach (1739-1805), forrige fæsters datter Selvejer fra 1793

Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 193, hartkorn 3.7.2.2., ny matrikel no 9, hk. 7.3.0.0., no 10b hk 0.5.0.1¾, ejer Christen Larsen Vestergård anmærkning:Ved utinglæst skøde fra Jeppe Jeppesen Søegård 17.6. 1793 har han hk 3.7.2.2, ligeså har han ved utinglæst skøde 1802 af Poul Jensen i Sjørring hk 2 2/3 album, ialt 3.7.3.1 2(3 1803 skøde Christen Larsen Vestergård, parcel no 1 af sælger Poul Jensens gård gård, hk 2 2/3 album for 99 rd. Christen Larsen Vestergåd var søn af Lars Andersen Vestergård i Nors Navn: Christen Larsen Vestergård registreringsår: 1778 gl matrikel no: 15 ny matrikel no: 9

Senest redigeret=9 Maj 2009
     Christen Lauritsen Vestergaard var gårdmand i Torsted, Hundborg, Thisted.5 Han blev født i 1731 i Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted.6 Han var søn af Laurits Andersen Vestergaard og Karen Sørensdatter. Christen Lauritsen Vestergaard blev døbt 15 april 1731 i Nors, Hillerslev, Thisted; Den 15. April, døbt Lavrids Vestergaard og Karen Sørensdatters barn kaldet Christen. Fadder: Søren Vestergaard, Laurids Wiilspyl, Christen Christensen Bach, Jep Nielsens (hustru) og Sidsel Vesten Præstegården.6 Christen blev gift 22 januar 1761 med Anne Christensdatter Bach. Christen Lauritsen Vestergaard døde 26 april 1805 i Torsted, Hundborg, Thisted. Han blev bisat fra Torsted, Hundborg, Thisted, 7 maj 1805.6

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Torsted, Hundborg, Thisted7
Folketælling1801Torsted, Hundborg, Thisted8
Far-Nat*Laurits Andersen Vestergaard f. 1681, d. 15 Jun 1736
Mor-Nat*Karen Sørensdatter f. 1693, d. 15 Jun 1736

Familie: Christen Lauritsen Vestergaard og Anne Christensdatter Bach

Kildehenvisninger

 1. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S125] Inger Marie Toft, "Inger Marie Toft," e-mail.
 4. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk
 6. [S3] , Kirkebog.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Lauridsen, 58, Gift, Bonde og gaardbeboer, mand, M, 1
  Anne Christensdatter, 48, Gift, , hans kone, K, 1
  Laurids Christensen, 26, Ugift, , deres barn, M,
  Thomas Christensen, 21, Ugift, , deres barn, M,
  Jeppe Christensen, 7, , , deres barn, M,
  Berthel Christensen, 5, , , deres barn, M,
  Maren Christensdatter, 23, Ugift, , deres barn, K,
  Johanne Christensdatter, 15, Ugift, , deres barn, K,.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Lauridsen Westergaard, 71, Gift, gaardmand, huusbonde, M, 1
  Anna Christensdatter, 60, Gift, , hans kone, K, 1
  Lars Christensen, 39, Ugift, , deres børn, M,
  Thomas Christensen, 34, Ugift, , deres børn, M,
  Maren Christensdatter, 35, Ugift, , deres børn, K,
  Johanne Christensdatter, 28, Ugift, , deres børn, K,
  Jeppe Christensen, 20, Ugift, , deres børn, M,
  Bertel Christensen, 17, Ugift, , deres børn, M,.

Christen Andersen1,2,3,4

M, f. 1570, d. cirka 1628
Arne Bjørn Jørgensen refererer fra Johan Nordentoft: Optegnelser om slægten Nordentoft:

Christen må være født ca. 1570 i Nors sogn, hvor han tog gård i fæste. Han ses opført i ekstraskattemandtallerne over Nors sogn i tiden 1606 - 1627 og er antagelig død sidst anførte år eller kort herefter.

Senest redigeret=5 Aug 2020
     Christen Andersen var gårdmand i Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted. Han blev født i 1570 i Nors, Hillerslev, Thisted. Han var 12 juni 1610 Kirkeværge for Nors kirke sammen med Niels Madsen, og han optræder derefter jævnligt i Nors Kirkes regnskabsbøger indtil 1626, da han blev afløst af Poul Andersen, måske en broder. Han døde cirka 1628 i Nors, Hillerslev, Thisted.1

Barn af Christen Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S368] Johan Nordentoft, Slægten Nordentoft.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S125] Inger Marie Toft, "Inger Marie Toft," e-mail.
 4. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/

Karen Sørensdatter1,2,3

K, f. 1693, d. 15 juni 1736
Arne Bjørn Jørgensen refererer fra Johan Nordentoft: Optegnelser om slægten Nordentoft:

Om skiftet ved hendes død:

'For rigtig Registrering og Vurdering samt lovlig Skifte at holde efter hans afgangne, nu salig Hustru, Karen Sørensdatter' indfandt sig derfor den 14. juli, 'som og var rette 30te Dagen efter Dødsfaldet at regne, Lauritz Haugaard, Ridefoged paa Nørtorp, paa sin Principals, Højædle og Velbaarne Hr. Etats- og Justitsraad, Justitiarius i Højesteret, Christian Braem paa Nørtorp, hans Velbaarenheds Vegne her udi' Vestergaard tilligemed 'Tvende Dannemænd her af Sognet, som villig paatagne Formyndere - siden ingen nærmere paakomme - hvilke Mænd haver til Ægte hver en Søster til den ovennævnte, nu salige, Kone, navnlig' Lauritz Sørensen Wilsbøl i Nors og Christen Christensen Bach i Neder Hinding. Endvidere mødte tvende Mænd, Thomas Pedersen Kortegaard i Nors og Christen Michelsen Bach i Hinding for efter Loven at være til Stede ved Registreringen og vurdere, hvad der fandtes.

Foruden de alt nævnte ting registreredes tvende gamle uldsakse, en liden skræder dito, som bruges i huset til nødvendig brug, og en klæder-børste. Endelig vurderedes den salig kones kiste- og gangklæder. Det viste sig, at hun ejede: '1 sort Klæde Kiortel drætted med sort Rapk, 1 Vadmels Skørt, 1 Bais Skørt, 1 blaa Bai dito, 1 rød dito, 1 blaa Bai Trøje, 1 rød dito, 1 blaa Vadmels dito, 1 sort dito, 1 blaat og gult Snøreliv, 1 sort Dammaskes Hue med sorte Baand og Plys om, 1 sort Cakerins dito, 1 sort Hvergarns Kyse med sort Filt under, 1 Par blaa Strømper og 1 Par røde dito, 1 Par sorte Vanter, tvende Par Alout Handsker, 1 Par Sko med Messing Spænder udi og 1 Par Tøfler'
Den salig kones linklæder var i forvejen fordelt mellem samtlige børn 'saa som ikkun lidet deraf befanttis'.

Hele boets masse havde efter vurderingsmændsenes skøn en samlet værdi af 450 rdl 4 m. 4 skl, 'ihvorvel', efter Laurits Mening 'vel lidet af Løsøret syntes at kunne opnaa den Pris, om det skulde til Auction'.

Ved samme lejlighed foretoges en undersøgelse af, hvilke berettigede fradrag der muligvis skulle foretages i boets formue, inden fordelingen til arvingerne fandt sted, herunder et syn på bygnin-gernes eventuelle brøstfældighed. Men vurderings-mændene fastslog, at 'derpaa befandtes intet uden een ganske ringe Ting, hvortil var i Gaarden dobbelt saa meget af alle Slags Tømmer og Deler, som dertil kunne behøves, saa derover ikke nogen Brystholdighed til Strevboens Besværing kan udtages'.

Gæld havde han ikke, og belangende den salig kones ligfærds bekostning da foregav enkemanden, at alt, hvad derpå var anvendt, er blevet taget og forefundet her i stervboet; desårsag kunne han ikke i så måde nogen omkostning derfra fradrage. Derimod var Laurits berettiget til at fradrage værdien af plovhestene, en vogn, en plov og to harver med et beløb af 71 rdl.

Men herved var man dog ikke nået så vidt, at arven kunne fordeles; thi fru Justitias stedlige repræsentanter skulle først have fornødent vederlag for ydet assistance og deres regning lød således:

1 Ark stemplet Papir til Original Skiftebrevet 1 Rd. 3 M.
Skifteforvalterens Salarium 3 Rd. 4 M. 12 S.
Til Skifteforvalterens Tjener 2 M.
For Skiftebrevet at skrive paa 5 Ark 2 Rd. 3 M.
Genpart deraf til Skifteforvalterens Efterretning 1 Rd. 1 M. 9 S.

Vurderingsmændene var langt billigere, de modtog nemlig kun 1 mark hver 'for deres Umag'.
Herefter beløb 'Skiftets Bekostning til Hobe' sig til 9 Rd. 4 M. 5 S., hvilket beløb tilligemed de tidligere nævnte 71 Rd. skulle udredes af boet. Slutresultatet blev således 370 Rd. til deling og skiftet kunne nu afsluttes, hvilket fandt sted den 15/9 1736.

For at få den rette forståelse af dette beløbs værd, må det indskydes, at en Rdl. på dette tidspunkt havde en købekraft af ca. 20 kr. i vore penge, hvilket vil sige, at arvesummen udgjorde 7.400 kr.
Faderen, der havde ret til halvdelen og en broderlod af dette beløb, gav imidlertid 'i Henseende til sine Børns Nytte og Gavn' afkald på broderlodden og nøjedes med at tage 185 Rd., hvorefter den anden halvpart deltes mellem børnene med 30 Rd. 5 M. til hver af sønnerne og 15 Rd. 2 M og 8 Sk til hver af døtrene.

Skiftedokumentet ender med at pålægge faderen at lade såvel drengene som pigerne i deres Christendom sømmelig oplyse og undervise samt skikkelig og lovlig tugte og tilse såvel som at skaffe dem hver især nødtørftig klæde og føde indtil, deres myndige år vorder opfyldt.

Senest redigeret=9 Maj 2009
     Karen Sørensdatter blev født i 1693 i Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted; (Det er 2 forskellige gårde.) Hun var datter af Søren Jensen Vestergaard og Karen Pedersdatter. Karen Sørensdatter blev døbt 19 november 1693 i Nors, Hillerslev, Thisted; Faddere var Anders Gade, Søren Vilspil, Anders Nielsen, Karen Stentoft og Maren Christensdatter. Karen blev gift 4 april 1714 i Nors, Hillerslev, Thisted, med Laurits Andersen Vestergaard, søn af Anders Thomsen Vestergaard og Kirsten Chrestensdatter Dige; Af pastor Johan Johansen Thorsen. Karen Sørensdatter døde 15 juni 1736 i Øster Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted, Antagelig død i barselsseng da yngste barn er født få dage før. Hun blev bisat fra Nors, Hillerslev, Thisted, 21 juni 1736. Hendes ejendele blev skiftet 14 juli 1736.4
Far-Nat*Søren Jensen Vestergaard f. 1659
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1654

Kildehenvisninger

 1. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/
 4. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010, Skifte refereret i Claus Clausens slægtsbog. Boets samlede værdi blev opgjort til 450 Rdlr. 4 Mk. 5 Sk. (Nørtorp Skifteprotokol, Fol. 105-108).

  Skifte afholdes pga hendes død.

Anne Lauritsdatter Vestergaard

K, f. 1717
Senest redigeret=8 Maj 2009
     Anne Lauritsdatter Vestergaard blev født i 1717 i Nors, Hillerslev, Thisted. Hun var datter af Laurits Andersen Vestergaard og Karen Sørensdatter.
Far-Nat*Laurits Andersen Vestergaard f. 1681, d. 15 Jun 1736
Mor-Nat*Karen Sørensdatter f. 1693, d. 15 Jun 1736

Peder Iversen Kjærgaard

M, f. 10 juni 1763, d. 18 december 1835
Senest redigeret=14 Maj 2009
     Peder Iversen Kjærgaard blev døbt 10 juni 1763 i Villerslev, Hassing, Thisted. Han var søn af Iver Christensen og Zidsel Jensdatter. Peder blev gift 14 december 1823 i Sjørring, Hundborg, Thisted, med Helvig Christensdatter Dollerup, datter af Christen Pedersen og Maren Madsdatter. Peder Iversen Kjærgaard døde 18 december 1835 i Vester Hørdum, Hørdum, Hassing, Thisted, i en alder af 72 år. Han blev bisat fra Harring, Hassing, Thisted, 27 december 1835.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Villerslev, Hassing, Thisted2
Folketælling1801Vester Hørdum, Hørdum, Hassing, Thisted3
Folketælling1834Vester Hørdum, Hørdum, Hassing, Thisted4
Far-Nat*Iver Christensen f. 13 Feb 1735, d. 4 Jun 1806
Mor-Nat*Zidsel Jensdatter f. 20 Maj 1729, d. 23 Jul 1800

Familie: Peder Iversen Kjærgaard og Helvig Christensdatter Dollerup

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Iver Christensen, 52, Gift, Bonde og gaardbeboer, hosbonde, M, 1
  Sidsel Jensdatter, 58, Gift, , madmoder, K, 2
  Peder Iversen, 24, Ugift, , barn af andet ægteskab, M,
  Poul Iversen, 18, Ugift, , barn af andet ægteskab, M,
  Jens Iversen, 13, , , barn af andet ægteskab, M,
  Maren Iversdatter, 15, , , barn af andet ægteskab, K,
  Ane Iversdatter, 19, Ugift, , barn af andet ægteskab, K,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Iwersen, 38, Gift, bonde og gårdmand, W.Hørdum, M, 1
  Anne Bolerd:, 41, Gift, , W.Hørdum, K, 2
  Kirsten Pedersdatter, 14, Ugift, , W.Hørdum, K,
  Karen Pedersdatter, 9, Ugift, , W.Hørdum, K,
  Maren Pedersdatter, 7, Ugift, , W.Hørdum, K,
  Dorethe Pedersdatter, 5, Ugift, , W.Hørdum, K,
  Chresten Chrestensen, 20, Ugift, , W.Hørdum, M,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Iversen Kjærgaard, 71, Gift, Gaardmand, M
  Helvig Christensdatter, 52, Gift, hans kone, K
  Ane Pedersdatter, 10, Ugift, deres barn, K.

Maren Lauridsdatter Vestergaard

K, f. 1722, d. 29 august 1786
Senest redigeret=8 Maj 2009
     Maren Lauridsdatter Vestergaard blev født i 1722 i Nors, Hillerslev, Thisted. Hun var datter af Laurits Andersen Vestergaard og Karen Sørensdatter. Maren Lauridsdatter Vestergaard blev konfirmeret i 1738 i Nors, Hillerslev, Thisted. Hun døde 29 august 1786 i Haregård, Nors, Hillerslev, Thisted. Hun blev bisat fra Nors, Hillerslev, Thisted, 5 september 1786.
Far-Nat*Laurits Andersen Vestergaard f. 1681, d. 15 Jun 1736
Mor-Nat*Karen Sørensdatter f. 1693, d. 15 Jun 1736

Kirsten Lauritsdatter Vestergaard

K, f. 1724
Senest redigeret=8 Maj 2009
     Kirsten blev gift med Christen Pedersen. Kirsten Lauritsdatter Vestergaard blev født i 1724 i Nors, Hillerslev, Thisted. Hun var datter af Laurits Andersen Vestergaard og Karen Sørensdatter. Kirsten Lauritsdatter Vestergaard blev konfirmeret i 1741 i Nors, Hillerslev, Thisted. Hun blev bisat fra Nors, Hillerslev, Thisted, 13 oktober 1791.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Nors, Hillerslev, Thisted1
Far-Nat*Laurits Andersen Vestergaard f. 1681, d. 15 Jun 1736
Mor-Nat*Karen Sørensdatter f. 1693, d. 15 Jun 1736

Familie: Kirsten Lauritsdatter Vestergaard og Christen Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Pedersen, 65, Gift, Huusmand, Mand, M, 2
  Kirsten Larsdatter, 63, Gift, , Hans kone, K, 1
  Simon Christensen, 31, Ugift, Smed, Hans søn af første ægteskab (Christen Pedersen)., M,.

Peder Lauritsen Vestergaard1,2,3,4

M, f. 7 juni 1729, d. 19 april 1784
Arne Bjørn Jørgensen fortæller:

Han var 'en velagte mand', dygtig, fremadstræbende, havde økonomisk held. Han skaffede alle sine drenge frihedspas for at de ikke skulle lide under stavnsbåndet.

1753 købte han part i sandskuden St. Jørgen, men hans deltagelse i skudehandelen havde vistnok mest karakter af pengeanbringelse, idet han drev og/eller ejede forskellige gårde i Nors.
Peder Vestergaard og hans hustru havde den sorg at miste tre af deres børn, og datteren Kirsten nåede Peder aldrig selv at se. I begyndelsen af året 1784 blev han nemlig syg og døde til stor fortvivlelse for hustruen 6 timer før datterens fødsel.

Han blev kun 55 år gammel og begravedes på Nors Kirkegård den 27. april 1784.

Senest redigeret=2 Aug 2020
     Peder Lauritsen Vestergaard var Gårdfæster. Han blev døbt 7 juni 1729 i Nors, Hillerslev, Thisted. Han blev født 7 juni 1729 i Øster Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted. Han var søn af Laurits Andersen Vestergaard og Karen Sørensdatter. Peder Lauritsen Vestergaard blev konfirmeret i 1745 i Nors, Hillerslev, Thisted. Han døde 19 april 1784 i Nors, Hillerslev, Thisted, i en alder af 54 år. Han blev bisat fra Nors, Hillerslev, Thisted, 27 april 1784. Hans ejendele blev skiftet 28 oktober 1784.5
Far-Nat*Laurits Andersen Vestergaard f. 1681, d. 15 Jun 1736
Mor-Nat*Karen Sørensdatter f. 1693, d. 15 Jun 1736

Kildehenvisninger

 1. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S125] Inger Marie Toft, "Inger Marie Toft," e-mail.
 4. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Dueholm, Ørum, Vestervig Amt.

Karen Lauritsdatter Vestergaard1,2,3,4

K, f. 1734, d. 1805
Senest redigeret=9 Maj 2009
     Karen Lauritsdatter Vestergaard blev født i 1734 i Nors, Hillerslev, Thisted. Hun var datter af Laurits Andersen Vestergaard og Karen Sørensdatter. Karen blev gift 17 november 1757 i Nors, Hillerslev, Thisted, med Erich Christensen Ørgaard. Karen Lauritsdatter Vestergaard døde i 1805 i Nors, Hillerslev, Thisted. Hun blev bisat fra Nors, Hillerslev, Thisted, 8 februar 1805.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Nors, Hillerslev, Thisted5
Folketælling1801Nors, Hillerslev, Thisted6
Far-Nat*Laurits Andersen Vestergaard f. 1681, d. 15 Jun 1736
Mor-Nat*Karen Sørensdatter f. 1693, d. 15 Jun 1736

Familie: Karen Lauritsdatter Vestergaard og Erich Christensen Ørgaard

Kildehenvisninger

 1. [S369] Dorte Vestergaard, "Vestergaard," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S370] Dansk Slægtsforskning, Claus Poulsen.
 3. [S125] Inger Marie Toft, "Inger Marie Toft," e-mail.
 4. [S371] Arne Bjørn Jørgensen, online http://www.akj-cbj.dk/
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Erich Christensen, 77, Gift, Bonde og gaardbeboer., Hosbonde, M, 2
  Karen Lauridsdatter, 54, Gift, , Madmoder, K, 1
  Ingeborg Erichsdatter, 17, Ugift, , Datter af sidste ægteskab (Erich Christensen)., K,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Bunch, 47, Gift, gårdbruger, husbond, M
  Ane Marie Poulsdatter, 20, Gift, , hans kone, K
  Maren Christensdatter, 7, Ugift, , hans datter, K
  Erich Christensøn, 1, Ugift, , deres søn, M
  Karen Larsdatter, 67, Enke(mand), , indsidder, K.

Mette Lauritsdatter Vestergaard

K, f. 1736
Senest redigeret=9 Maj 2009
     Mette Lauritsdatter Vestergaard blev født i 1736 i Vestergård, Nors, Hillerslev, Thisted. Hun var datter af Laurits Andersen Vestergaard og Karen Sørensdatter. Mette Lauritsdatter Vestergaard blev bisat fra Nors, Hillerslev, Thisted, 25 juni 1736.
Far-Nat*Laurits Andersen Vestergaard f. 1681, d. 15 Jun 1736
Mor-Nat*Karen Sørensdatter f. 1693, d. 15 Jun 1736

Jens Christensen Kjærgaard

M, f. 27 april 1809
Senest redigeret=14 Maj 2009
     Jens Christensen Kjærgaard blev født 27 april 1809 i Danholm, Harring, Hassing, Thisted. Han var søn af Christen Madsen Villemoes og Birgitte Jensdatter. Jens Christensen Kjærgaard blev døbt 28 maj 1809 i Harring, Hassing, Thisted.1 Jens blev gift 17 juni 1836 i Hørdum, Hassing, Thisted, med Helvig Christensdatter Dollerup, datter af Christen Pedersen og Maren Madsdatter.1
Far-Nat*Christen Madsen Villemoes f. 19 Jul 1761
Mor-Nat*Birgitte Jensdatter f. c 1776

Familie: Jens Christensen Kjærgaard og Helvig Christensdatter Dollerup

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christiane Sørensen fød Stiegaard, 64, Enke(mand), Ejerinde af Gaarden, K
  Lauritz Sørensen, 32, Ugift, hendes søn Candidatus. Theol:, M

  Jens Christensen, 25, Ugift, tjenestefolk, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Christensen, 31, Gift, Gaardmand, M
  Helvig Christensdatter, 58, Gift, hans Kone, K
  Ane Pedersdatter, 16, Ugift, deres Datter, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Christensen Kjærgaard, 36, Gift, Gaardmand, Harring Sogn, Thisted Amt, M
  Helvig Christensdatter, 63, Gift, hans Kone, Sjørring Sogn, Thisted Amt, K
  Ane Pedersdatter, 21, Ugift, deres Datter, Her i Sognet [Hørdum Sogn, Thisted Amt], K
  Inger Pedersdatter, 11, Ugift, Pleiedatter, Snedsted Sogn, Thisted Amt, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Christensen, 41, Enkemand, Gaardmand, huusfader, Harring sogn, M
  Ane Pedersdatter, 26, Ugift, Hans Datter, her i sognet [Hørdum], K.

Anna Jørgensdatter

K, f. 1565
Senest redigeret=6 Jun 2009
     Anna blev gift med Christopher Asmussen Arnkiel. Anna Jørgensdatter blev født i 1565. Hun blev bisat fra Hjordkær, Rise, Åbenrå, 30 november 1645.

Barn af Anna Jørgensdatter og Christopher Asmussen Arnkiel

Peter Weiss Poulsen1

M
Senest redigeret=23 Jan 2020
     Peter Weiss Poulsen er søn af Ole Weiss Poulsen og Jette Olesen.
Far-Nat*Ole Weiss Poulsen
Mor-Nat*Jette Olesen

Barn af Peter Weiss Poulsen og Simone Hauptmann

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Simone Hauptmann1

K
Senest redigeret=7 Jun 2009

Barn af Simone Hauptmann og Peter Weiss Poulsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Lukas Hauptmann Poulsen1

M
Senest redigeret=7 Jun 2009
     Lukas Hauptmann Poulsen er søn af Peter Weiss Poulsen og Simone Hauptmann.
Far-Nat*Peter Weiss Poulsen
Mor-Nat*Simone Hauptmann

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Bente Weiss Poulsen1

K
Senest redigeret=7 Jun 2009
     Bente Weiss Poulsen er datter af Ole Weiss Poulsen og Jette Olesen.
Far-Nat*Ole Weiss Poulsen
Mor-Nat*Jette Olesen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Anni Hansen1

K
Senest redigeret=7 Jun 2009

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

René Thomas Olesen1

M
Senest redigeret=7 Jun 2009
     René Thomas Olesen er søn af Ole Henning Olesen og Anni Hansen.
Far-Nat*Ole Henning Olesen
Mor-Nat*Anni Hansen

Barn af René Thomas Olesen og Rikke Kirkeskov

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk