Karen Marie Christensdatter

K
Senest redigeret=8 Maj 2009

Dorthe Marie Jensdatter

K
Senest redigeret=24 Sep 2019

Maren Madsdatter1

K
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Maren Madsdatter var datter af Mads Jensen og Maren Christensen.
Far-Nat*Mads Jensen
Mor-Nat*Maren Christensen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peter Villaume1,2,3

M
Senest redigeret=24 Sep 2019
     Peter Villaume var søn af Pierre Villaume og Marie du Plan.
Far-Nat*Pierre Villaume
Mor-Nat*Marie du Plan

Kildehenvisninger

 1. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Villaume, Peter, 1746—1825, Pædagog.

  F. 16. Juli 1746 i Berlin, d. 10. Juni 1825 i Fuirendal, begr. sst. Forældre: Strømpevæver Pierre V. og Marie Dupian. Gift 4. Juli 1771 med Susanne Marre, f. ca. 1750, d. 9. April 1815 i Fuirendal, D. af Inspektør Charles M.

  V. tilhørte en oprindelig fransk, reformert Slægt. Efter sin Faders tidlige Død maatte han tjene til Livets Ophold ved forskelligt Slags Haandværk, indtil han ca. 1761 blev optaget i Charitéskolen i Berlin, ved hvilken han selv allerede 1763 blev Lærer. Ved privat Hjælp lykkedes det ham at gennemføre det teologiske Studium, og 1771 blev han fransk (reformert) Præst i Schwedt, 1776 i Halberstadt. Her paabegyndte han sin pædagogiske og filosofiske Forfattervirksomhed, der i Løbet af nogle Aar gjorde ham saa anset, at han 1787 kunde blive Professor i Filosofi ved det Joachimtalske Gymnasium i Berlin. Som det livfulde Temperament og lyse Hovede han var, tilegnede han sig med Begejstring Tidens Fremskridtsidéer, især paa det pædagogiske Omraade, og skrev en Række Værker, hvoraf her kan nævnes: »Histoire de l'homme« (1783), »Von dem Ursprung und den Absichten des Uebels« (I—III, 1784—87), »Gedåchtnisrede auf Friederich den Zweyten« (1786), »Ueber das Verhåltniss der Religion zur Moral und zum Staate« ( I 7 9 I ) samt flere Bidrag til Campes Revisionsværk. Ved sin radikale Rationalisme kom P. V. imidlertid i den Grad paa Kant med det reaktionære Wollner'ske Styre, at han 1793 bestemte sig til at opgive sin Stilling og drage til Danmark. Allerede 1790 havde Grev Ludvig Reventlow til Brahetrolleborg lært ham at kende ved et Besøg i Berlin, og det var til denne, at V. nu tog sin Tilflugt. Skønt man til at begynde med følte sig lidt overvældet ved, at V. og hans talrige Familie indkvarterede sig paa Trolleborg, udviklede der sig snart et meget venskabeligt Forhold mellem Grevefamilien og V. Han underviste i Fransk paa Herregaarden og bistod energisk Greven i Udarbejdelsen af Planerne til Oprettelsen af Seminariet Bernstorffsminde (1794). Medens han fik mindre Indflydelse paa selve Seminarieplanens endelige Udformning, satte han i høj Grad sit Præg paa den hertil knyttede, mærkeligt interkonfessionelt og internationalt farvede Seminarieskole. Selv blev V. ansat som Lærer ved Seminariet, men følte sig krænket over, at han ikke blev optaget i den store Skolekommission. Seminariets Indretning har han udførligt skildret i »Egeria« (H, i, 1806, S. 236—62). Hans øvrige pædagogiske Arbejder fra denne Periode, som kun delvis blev trykt, viser en tydelig Paavirkning fra Filantropinisterne og er i høj Grad karakteristiske Udtryk for en Teoretikers Synspunkter. Vigtig er dog hans bestemte Fremhæven af Værdien af Legemsøvelser, Haandgerning, Agerdyrkning og af specielle Former for Smaabørnsundervisning. Praktisk Landvæsen gik han selv med glødende Interesse op i, og 1795—1807 ejede og drev han Gaarden »Skovlyst« (»Venskabsminde«) ved Brahetrolleborg. 1807 drog han over til Holsteinborg for at bistaa Grev F. A. Holstein i dennes Bestræbelser for at højne Grevskabets materielle og aandelige Kultur. Særlig var han virksom ved det af Greven stiftede »Selskab for indenlandsk Kunstflid«. Til sin Død fastholdt V. sit harmoniske religiøse Lyssyn og forstod at gøre et stærkt Indtryk ved sin Redelighed og sin Aands Munterhed. — Stik af J. G. Schmidt 1793 efter J. F. Bolt.

  Fr. Thaarup: Fædrenelandsk Nekrolog, 1835—44, S. 398—403. L. Bobé: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, II, 1896, S. 117, 119, 234; VIII, 1917, S. 172, 179 f., 241, 246, 251; IX, 1922, passim, især S. XL—XLII, 85, 87—92, ii4f., 138, 159, 164, 184 ff., 273, 328, 341 f., 348. Joakim Larsen: Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1784—1818, 1893, S. 90 ff., 103, 127.

  Bjørn Kornerup.
 2. [S118] Henning Kristensen, "Henning Kristensen," e-mail til Michael Erichsen.
 3. [S236] Louis Bobé, Reventlow 1770-1827.

Johan Christian Bøgh1

M
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Johan Christian Bøgh var søn af Nicol Seidelin Bøgh og Cecilia Marie Bentzen.
Far-Nat*Nicol Seidelin Bøgh
Mor-Nat*Cecilia Marie Bentzen

Kildehenvisninger

 1. [S97] H. Hjorth-Nielsen, Danske Prokuratorer.

Karen Petrine Møller

K
Senest redigeret=17 Sep 2020
     Karen Petrine Møller var datter af Edvard Christian Møller.
Far-Nat*Edvard Christian Møller

Christen Nielsen Krog

M
Senest redigeret=25 Sep 2019

Barn af Christen Nielsen Krog og Ingeborg Nielsdatter

Ingeborg Nielsdatter

K
Senest redigeret=25 Sep 2019

Barn af Ingeborg Nielsdatter og Christen Nielsen Krog

Jens Hvide Nielsen Galen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Jens Hvide Nielsen Galen var søn af Niels Erlandsen Galen og Elisabeth Pedersdatter Ulfeldt.
Far-Nat*Niels Erlandsen Galen
Mor-Nat*Elisabeth Pedersdatter Ulfeldt

Børn af Jens Hvide Nielsen Galen og Christine (?)

Niels Erlandsen Galen

M
Senest redigeret=14 Mar 2013
     Niels Erlandsen Galen var søn af Erland Galen og Cecilie Herlogsdatter.
Far-Nat*Erland Galen
Mor-Nat*Cecilie Herlogsdatter

Johan Peter Wøldike1,2

M
Senest redigeret=4 Aug 2020
     Johan Peter Wøldike var søn af Christopher Andreasen Wøldike og Elisabeth Lund.
Far-Nat*Christopher Andreasen Wøldike
Mor-Nat*Elisabeth Lund

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S456] Christian Larsen, Biskop Balles visitatsbog 1799-1807.

Peder Jacobsen

M
Senest redigeret=24 Sep 2019
     Peder Jacobsen var søn af Jacob Pedersen.
Far-Nat*Jacob Pedersen

Barn af Peder Jacobsen og Kirsten Johannesen

Kirsten Johannesen

K
Senest redigeret=24 Sep 2019

Barn af Kirsten Johannesen og Peder Jacobsen

Hartvig Christian Korff

M
Senest redigeret=28 Jul 2020
     Hartvig Christian Korff var søn af (?) Korff.
Far-Nat*(?) Korff

Lars Jensen Westen

M
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Lars Jensen Westen var søn af Jens Hansen og Anne Jensen.
Far-Nat*Jens Hansen
Mor-Nat*Anne Jensen

Barn af Lars Jensen Westen og Maren Eriksdatter

Elisabeth Olufsdatter1

K
Senest redigeret=9 Jul 2009

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Marine Hansdatter Kneus1

K
Senest redigeret=11 Apr 2008
     Marine Hansdatter Kneus var datter af Hans Karstensen Kneus og Ellen (?)
Far-Nat*Hans Karstensen Kneus
Mor-Nat*Ellen (?)

Familie: Marine Hansdatter Kneus og Hans Sørensen Kjær

Kildehenvisninger

 1. [S24] Steen Thomsen, online http://www.danbbs.dk/~stst/

Niels Blåfod

M
Senest redigeret=12 Nov 2010

Barn af Niels Blåfod

Kong Hardeknud (?)

M
Senest redigeret=14 Nov 2010

Barn af Kong Hardeknud (?)

Johan Christopher Beege

M
Senest redigeret=4 Aug 2020

Bodil Rasmusdatter

K
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Bodil Rasmusdatter var datter af Rasmus Haagensen og Maria Pedersdatter.
Far-Nat*Rasmus Haagensen
Mor-Nat*Maria Pedersdatter

Peder Larsen1

M
Senest redigeret=21 Sep 2019
     Peder Larsen var søn af Lars Hansen og Karen Pedersdatter.
Far-Nat*Lars Hansen
Mor-Nat*Karen Pedersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S122] Bønder og andet godtfolk i 1700-tallets Asminderød sogn, online ukendt url.

Karen Nielsen

K
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Karen Nielsen var datter af Niels Jensen og Ellen Hansdatter.
Far-Nat*Niels Jensen
Mor-Nat*Ellen Hansdatter

Barn af Karen Nielsen og Børge Rasmussen