Claus Elbæk1

M
Senest redigeret=1 Sep 2019
     Claus Elbæk er søn af Freddy Sigvald Elbæk og Grethe Ingelise Jeppesen.
Far-Nat*Freddy Sigvald Elbæk
Mor-Nat*Grethe Ingelise Jeppesen

Børn af Claus Elbæk og Linda (?)

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Christina Elbæk1

K
Senest redigeret=20 Nov 2019
     Christina Elbæk er datter af Freddy Sigvald Elbæk og Grethe Ingelise Jeppesen.
Far-Nat*Freddy Sigvald Elbæk
Mor-Nat*Grethe Ingelise Jeppesen

Familie: Christina Elbæk og René Andersen

Børn af Christina Elbæk

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Morten Elbæk1

M
Senest redigeret=1 Sep 2019
     Morten Elbæk er søn af Freddy Sigvald Elbæk og Grethe Ingelise Jeppesen.
Far-Nat*Freddy Sigvald Elbæk
Mor-Nat*Grethe Ingelise Jeppesen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Laura Marie Elbæk1

K
Senest redigeret=1 Sep 2019
     Laura Marie Elbæk er datter af Peder Bertelsen Elbæk og Else Simonsen.
Far-Nat*Peder Bertelsen Elbæk f. 15 Aug 1906
Mor-Nat*Else Simonsen f. 15 Sep 1905

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Klara Dyrvig Nielsen1

K
Senest redigeret=31 Aug 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Therkel Marius Elbæk1

M
Senest redigeret=16 Okt 2019
     Therkel Marius Elbæk er søn af Hans Kristensen Elbæk og Inger Marie Madsen.
Far-Nat*Hans Kristensen Elbæk f. 19 Jan 1887, d. 7 Aug 1958
Mor-Nat*Inger Marie Madsen f. 2 Aug 1890, d. 23 Maj 1967

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Therkel Marius Elbæk blev efter skolegang uddannet herrefrisør og har drevet frisørforretning, der er afstået til sønnerne Steen og Finn.

  Therkel Marius Elbæk har beskæftigelse på I / S Elbæks Minkfarm.

Sigrid Kristiane Jensen1

K
Senest redigeret=16 Okt 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Sigrid Kristiane Jensen er datter af Søren Jensen og hustru Elise Mikkelsen. Hun gik i skole i Billund. Blev senere servitrice og virkede som sådan i 6 år. Sigrid Kristiane Jensen er medhjælper på Minkfarmen.

Karla Marie Elbæk1

K
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Karla Marie Elbæk er datter af Hans Kristensen Elbæk og Inger Marie Madsen.
Far-Nat*Hans Kristensen Elbæk f. 19 Jan 1887, d. 7 Aug 1958
Mor-Nat*Inger Marie Madsen f. 2 Aug 1890, d. 23 Maj 1967

Børn af Karla Marie Elbæk og Bernhard Marius Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Karla Marie Elbæk er født 1929 i Grindsted og hun blev gift 1954 i Kolding med Bernhard Marinus Hansen.

Johannes Elbech1

M, f. 25 januar 1733, d. 5 april 1762
Senest redigeret=17 Nov 2019
     Johannes Elbech var ridefoged i Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, Folding, Malt, Ribe. Han blev døbt 25 januar 1733 i Holstebro. Han var søn af Peder Madsen Elbech og Margrethe Thomasdatter Reisig. Johannes Elbech døde 5 april 1762 i Sønderskov, Folding, Malt, Ribe, i en alder af 29 år. Hans ejendele blev skiftet 7 april 1762.2 Han blev bisat fra Folding Kirke, Folding Kirkevej 2, Folding, Malt, Ribe, 13 april 1762.
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 1699, d. Feb 1764
Mor-Nat*Margrethe Thomasdatter Reisig f. ml 1704 - 1710, d. 31 Jul 1787

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S618] Skifteprotokol ukendt file number, Anno 1762 7. April indfandt sig i Dag efter i Gaar kl. 2 skriftlig for dend høye skifteforvalter han høy grevelige Exellence Hr. Cammerherre og Skiftebefalingsmand samt Amtmand Sr. Hans Schachs af Mons. Petersen paa velædle og velbemeldte Cancellieraad Claudius til Sønderschou hands vegne var bleven anmeldt af Ridefoged sammesteds navnlig Johannes Elbech5. April ved Døden var afgaaet, indfandt sig efter naadigst tillagde Ordre Hans Lund af Riibe med tiltagene 2 Mænd og testes nemlig Niels Krogh af Foldingbro og Holden Nielsen af Faarhuuset for at foretage lovlig RegistreringForseiglingsforretning om hvad den afdøde havde efterladt sig og var da paa Herskabet hr. Cansellieraad Claudius Vegne tilstæde Eskild Pedersen af Nørbølling som tilkiendegav, at dend afdødes Fader er levendes og boer i Holstebro, nemlig Peder Madsen Elbæk, som Dødsfaldet ligeledes allerede er bleven comunuceret; thi blev da i samtl. hos og overværende med Forretningen begyndt, fremmet og fuldført som følger.
  Hvor da først for Skifteretten af den indbemelte 2 mænd blev forklaret, at de efter velbemeldte Hr. Cancelliraad Claudius Begiæring havde saa snart indbemeldte Johannes Elbech var Døden afgangen var, forseiglet hans Schatoll og et lidetSkriin samt Døren til bemeldte Kammer paa det hannem indtil Dødsfaldet for den høy Skifteforvalter var bleven anmeldet dets Ledere kunde være i Sikkerhed og forefandtes da bemeldte Schatoll og Skriin, samt Dørens med de indbemeldte 2 mænds Signetter forseiglet som etter, at de nøye vare bleven efterseet og rigtig forfunden af dem blev aabnet foreviist at der var følgende at være dend afdøde tilhørende.
  I den salig Menneskes forhen hafde Cammer:
  Et Eege indlagt Skriveschatoll, hvori var en del private Sager, 1 gl. Casse, hvor blev indholdet een Deel af de hertil Gaarden henhørende Protocoller og Documenter med som ogsaa forseigledes, Nøglen til forestaaende 3 Deele bleve af
  forseiglet og Cancelleraad Claudius leveret.
  Den salig Menneskes Gangklæder:
  1 graagraa Klædning bestaaende af Kiol og Vest med Tombachnsknapper udi
  1 grøn Kamisol med Camelhaarshnapper
  1 graa Klædes Reisekiol med Camelhaarsknapper
  1 par sorte Emensbuxer gl.
  1 - Læderskindbuxer
  1 Undertrøye af Callemanche
  1 stribet Brystdug med Metalknapper; - i den første Trøye var Camelhaarsknapper
  3 Hatte
  3 par Støvler og 2 par Skoe, samt 1 par Tøfler
  1 - Træskoe og 1 Støleknegt
  1 Kobberthekiedel med Jernfyrfad
  1 Flindt
  1 Skiægmand
  1 Stock med Messingknap paa
  1 Skilderi, som hænger over Kackelovnen
  1 grøn Kabus
  1 Blecksanshus

  Paa de tilspørgende erklærede Eskild Pedersen paa Cancelliraadens Vegne at hand ey vidste mere at angive.
  Den 5. May 30 Dage efter fortsatte Skifte, var igien de samme tilstede og paa Arvingernes Veigne vare tilstede dend afdødes Broder Sr. Mads Elbech fra Holstebro, som befuldmægtiget for den afdødes eneste arving hans endnu levende Fader,navnlig Peder Madsen Elbech, Borger og Indvaaner udi Holstebroe og passeret da i samtlig hos og overværelse som følgende. - Førend noget med Registrering og Vurdering blev foretaget fremstillede sig for den høye Skifterett paa sin FaderPeder Madsen Elbech af Holstebro hands Veegne, hans Søn Mads Elbech for nærværende Tid tjenende på Søndervang, som producerende en af bemeldte sin Fader under Haand og Seigl med Byfoged velædle Hr. Jens Reenberg Carts, som eneste MagistratsPersohn udi Holstebroe paateigne attest udgivne Fuldmagt dato 1. May 1762, hvorudi hand af sin Fader er befuldmægtiget at modtage hvad der efter hans Broder Johannes Elbech maatte forefindes - uden nogen Registrering og Wurdering samt Skifteholdelse 1762. - Som det har behaget dend allerhøyeste Gud at min Søn Johannes Elbech, der tiendte som Ridefoged paa Sønderschou samme Sted ved Døden at bortkalde.
  Saa har jeg som hans endnu iliveværende Fader, der formedelst Skrøbelighed icke nu formaaer at reise saa lang en vey her med Befuldmægtiget min anden Søn, Mads Pedersen Elbech til ved omskrevne Forseiglings Aabning i mit Sted paaSønderschou at være tilstæde. Da hand haver at observere, naar Rettens Midler først er bleven fornøyet at være min sal. Søns Herskabs Prætention, for hvis min Søn til Regnskab haver været betroet bliver reedelig og rigtig clareret ogdernæst dend liden deel af min Søns Efterladenskaber kan overblive in lerum natura ligesom det forrefindes uden videre Skifte og Deelingsholdelse, da ieg som Fader er eneste Arving. - Til hvilket alt min Søn Mads Elbech commiterer og paa min Vegne med fuldkommelig Fuldmagt giver at forrette samt giøre og lade forbemeldte tilfælde ligesaa fuldkommen som ieg selv var tilstæde.

  Denne Fuldmagt har jeg selv underskrevet her i Holstebro den 1. May 1762

  Peder Madsen Elbech

  Dette fremlagdes og læstes for Skifteretten.
  Dernæst vilde Sr. Mads Elbech tage sig dend Frihed at forespørge Mons. Pedersen, som paa sin Principals Vegne vilde antage ham og Fader Peder Madsen Elbech som Supsifante saavel for at aflegge Reignskab for de Penge hands sl. Broder afmeerbevelte Cancelliraaden til Regnskab i levende Live har været betroet som og for de Papirer og Protocoller Brevskaber og Documenter han har været overleveret med alt hvad videre hands sal. Broder inogen Maade til Ansvar kand have væretbetroet, da Mads Elbech forsickrede i Følge af indleverede Fuldmagt fra sin Fader, saaledes at være ansvarlig for aldt den Del han kunde have at præstendere eller fordre efter Broderen Johannes, saavidt Lov og Billighed med Følge - herpaaudbad Mads Elbech sig Svar inden videre bliver foretaged; herpaa svaredes, at de accepterede Mons. Elbechs Tilbud og ville antage baade hans og Faderens at ville sørge for alt hvad den afdøde - det kunde være sig Penge, Documenter,Protocoller eller andre Papirer eller ogsaa Materialer eller andre Ting, hvad nævnes kan, saa at den sal. afdødes Efterladenskab uden videre udleveres mod at holde alle skadesløse og ansvarsfrie skulle Creditorer fremkomme da ogsaa at ville betale disse saaledes, at Skifteforvalteren ej kunne drages til Ansvar.

  Da han saaledes haver faaet disse Efterladenskaber qvitterer han på Faderens Vegne.

  Mads Elbech.

Thomas Elbech1

M, f. 26 juni 1735
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Thomas Elbech var brandinspektør i Holstebro. Han blev døbt 26 juni 1735 i Holstebro Krke, Kirkepladsen 2, Holstebro. Han var søn af Peder Madsen Elbech og Margrethe Thomasdatter Reisig. Thomas Elbech blev nævnt i skiftet efter Peder Madsen Elbech 2 marts 1764.2 Thomas Elbech bevidnede, at Margrethe Thomasdatter Reisig nævnt i skiftet efter Maren de Borthle 19 september 1781.3 Hans ejendele blev skiftet 26 marts 1807.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Nørregade 8, Holstebro5
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 1699, d. Feb 1764
Mor-Nat*Margrethe Thomasdatter Reisig f. ml 1704 - 1710, d. 31 Jul 1787

Familie: Thomas Elbech og Karen Jensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 176 Peder Madsen Elbæk senior i Holstebro. 2.3.1764, fol.137.
  E: Margrethe Thomasdatter Reisig. LV: Hans Christensen Busch i Holstebro. B:
  3) Thomas Pedersen Elbæk i Holstebro
  4) Mads Pedersen Elbæk 27, ridefoged på Sønderskov.
  Af første ægteskab B:
  1) Marie Kirstine Elbæk g.m. Jens Rasmussen i Nølev i Hads herred
  2) Anne Cathrine Elbæk i Holland.
  Arv efter enkens bror Peder Thomsen Reisig, [skifte 13.8.1762 lbnr.183].

  Skifte.
  Anno 1764 dend 2. Marty indfandt sig udi Stervboen efter afgangne Peder Madsen Elbech senior, Rettens Middel i Holstebro, kongl. Maystæt, Byefoged Jens Reenberg Curtz og Byeskriver Jacob Sonius med 2 tiltagne Mænd, Peder Rasmussen, Guldsmedog Christian Holdt for at registrere og vurdere Stervsboens Effecter, samt ind- og udgield at beregne og endelig Skift og Deeling at holde imellem Encken Madame Margrethe Thomasdatter Reisig og hendes med den salig Mand udi Ægteskab auflede Børn, der ere en Søn Thomas Pedersen Elbech fuldmyndig samt gift og boesiddende her i Holstebroe og en Søn Mads Pedersen Elbech, 27 Aar er Ridefoged paa Synderschou her i Landet.- Endnu af dend salig Mands første Ægeskab tvende Døtre:
  Marie Kirstine Elbech, gift med Jens Rasmussen og bosiddende udi Noløf udi Hads Herred og Anna Catharina Elbech, som tiener udi Holland og er ugift.
  Begge ere Arvinger udi denne Stervboe.- Encken hafde antaget sig til Laugværge Monsiur Hans Christensen Basch, der i Dag her er overværende saa blef Skiftet med Registrering og Vudering begynd saavel udi Enckens og Laugværge som dend forhen meldte Søn og Arving Thomas Elbech deres hos og Overværelse saaledes:

  Udi Dagligstuen : Rdl. Mk. skl.

  1 Bord med aaben Foed - 3 -
  7 Stoele af Træe og 1 Lændestoel 1 - -
  1 Jernbielægger Kakkelovn med 4 Messing Knopper 7 - -
  1 Lidet Messingfad paa Kakkelovnen med Jernfoed - 3 8
  1 Hængeskab med Nøgle og Laas - 2 -
  1 Chatoll af Egetræmed Beslag, Laas og Nøgle 6 - -
  Udi samme befandtes intet uden Enckens Gang- og Livklæder
  1 Eegekiste med Jernbeslag samt Laas og Nøgle 3 - -

  Derudi fandtes :

  1 graa Klædes Mands Klædeskiole 1 4 -
  1 gl. sort Kiolvæst og Buxer 2 - -
  1 - brun Klædes Contoirkiol 1 - -
  1 - blommet ulden Dammask Nattrøye - 2 -
  6 stk. Hørlærreds Skiorter 2 - -
  6 - Halskraver, 6 par Haandærmer, 4
  Lærredshalsklude 1 2 -
  6 par Blaagarnslagner 2 3 -
  1 - Støvler og 2 par Skoe 1 - -
  1 Stueuhr, 1 Speil med sort Ramme - 1 -
  2 par Gardiner med lige saa mange Kapper - 2 -

  Udi den mindre Stue :

  1 lidet Bord med aaben Foed - 1 8
  1 Bielæggerkakkelovn 4 - -
  1 rødstribet Olmerdugsoverdyne 2 - -
  1 - Underdyne 2 - -
  1 blaa og hvid Bolster Underdyne 2 2 -
  4 stribede Hovedpuder 1 2 -
  2 Fag Gardiner med Kapper - 3 -

  Udi Kykkenet :

  1 gl. Messing Fyrbecken - 3 -
  1 Thekiedel Þ - 3 -
  1 gl. Jernfyrfad - - 8
  1 Jernpande og 1 ditto Rist - 2 -
  1 Malm Morter med Støder - 3 -
  1 Messing Strygjern - 3 -
  1 Fyrbænk - - 8
  2 stk. Tinfade og 6 Tallerckner 1 3 -
  1 Ildfork og 1 Ildklemme 1 - 12
  1 Ballie og 2 Spande - 2 -
  1 Kobber Kiedel i Grue 5 5 15
  1 par Messing Lysestager og 1 gl. Ildsax - 3 8
  Tvende Øllfierdinger - 2 -
  Summa Vuderingen 54 3 3

  Og som alt saa efter foregaaende Vuderingstilspørgsler af Skifteretten og derpaa Enckens med Laugværge, givne besvarelse intet videre forefandtes, som Sterfboen til Indtægt kunde anføre og beregnes undtagen een efter Enckens sal. Broderafg. Peder Thomasen Reisig ventende Arv, som ikke endnu vides hvad kan blive; thi blev derfor efter Enckens og Laugværgens Begiering dette Skifte taget under Opsættelse indtil saalænge at det berørte endnu salig Peder Thomasen Reisig aabenstaaende Skifte naar sin Slutning. - Til hvilket Ende dette Skifte henhviler som meldt er Datum Stervboen Holstebroe ut supra.

  J. R. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter - Laugværge : Hans Busch

  Anno 1764 dend 11. May da det forhen paaberaabte Skifte efter afg. Peder Thomasen Reisig hafde naaet sin Slutning var igien udi denne Sterfboe mødt Rettens Midel Byefogeden Jens Reenberg Curtz og øvrige Vidner for at dette Skifte; tilstædevar Encken med Laugværge og Sønnen Mons. Thomas Elbech i hvis Overværelse blev forrettet saaledes som følger og blev som efter forrige Løfte anmeldt, at den Arv, som herudi Boen fra anmeldte Skifte efter afg. Peder Thomsen Reisig er indkommen og hvorefter dette Skifte i Lovens følge til i dag er henhvilet 165 Rdl. 5 Mk. 13 skl. hvortil lægges dend af Stervboens registrerede vurderede Løsøre indkomne Summa som ere 54 - 3 . 3 -

  Som da er denne Stervboens hele Indtægts summa 220 Rdl. 3 Mk - skl.

  Derfra skal afdrages Stervboens bortskyldige Gield, som blev anmeldt at bestaae udi følgende Seign. Hans Busch indleverede en Reigning paa afg. Peder Elbech den yngre hans Enkes Vegne 64 2 8 hvilken er lydende

  1759 dend 24 September giorde ieg Afregning med Peder Elbech og blev mig skyldig penge 64.02.08
  Holstebro, Ædel Boutrup d. 4. may 1764 sal.
  Peder Elbech

  Aar 1762 den 30. May kom mig tilgode ved
  afregning 53.01.07
  Nock har jeg laandt min Moder efter min salig Faders Død 19.02.09

  72.04.00
  Holstebro 2. May 1764 Thomas Elbech 137.00.08
  Videre fra Sr. Hans Busch en regning fremlagt paa 53.04.08

  1758 dend 10. januar giorde jeg Afregning med Peder Elbech den ældre her i Byen og blev skyldig af Penge 10.02.00
  d. 4. Februar bekom 4 pund Seebe 00.02.00
  1 pund Ambre blaae 4 sk. 00.00.12
  16. Dec. 6 skp. Rug 02.00.00
  1 Fierdingkar Salt 10 sk.
  1 pund 8 sk. 00.01.02
  1 pund Sukker 1 mk. 12 sk.
  ½ pund Theeskou 24 sk. 00.03.04
  14. Martii laant Penge 04.00.00
  26 - - 6 skp. Byg 01.00.00
  4 skp. Malt 01.01.08
  10. April 8 pund Sukker 02.02.00
  4 pund Kaffebønner 01.02.00
  Den 10. Juli laandt Penge 05.00.00
  1759 10 Marts 1 Pund Kommen 00.00.08
  1/4 pund Anis, 1 Pund Ingefær 00.00.12
  ½ pund Sukker 4 lod Te 00.01.10
  10 Juli 5 Allen Rye 01.05.04
  14. Aug. laandt Penge 04.00.00
  24. Okt. 2 pund og 4 pund Hør 04.00.00
  1760 den 4. April 2 tdr. Rug 03.04.00
  ½ Alen Fløyl 01.00.00
  24. Juny laandt Penge 03.00.00
  1 pund Sukker 1 pund Kaffebønner 00.03.12
  4 pund Hør 00.02.08
  2 pund Seebe 00.01.00
  1 pund Amodam 2 lod Indigo 00.01.08
  1 skp. Ærter 00.02.00
  15. September 1 pund og 8 pud Hør 02.03.00
  28. Nov. laandt Penge 03.00.00
  Holstebro - Summa 53.04.08

  6. May 1764 Hans Busch

  Endnu fremlagdes en Auctionsregning fra afg. Peder Thomsen Reisigs Auction paa Hvilken dend salig Mand Peder Elbech er blevet tilslagen paa Summa 17.05.08
  fremdeles blev anmeldte at dend salig Mands begravelse hafde ialt kostet og medtaget 24.00.00 223 Rdl. 4 Mk. 8 skl.

  Forstaaende udviser da at Stervboens forefundne gandske Formue ikke kand stoppe den Gield, som paa saavel Boen er hæftende og langt mindre til at skifte og deele imellem Encken og hendes Børn og Medarvinger noget kand blive,- Saa dogalligevel forsicrede Encken, at hun saavel dend bortskyldige Gield ærlig og reedelig wille betale som og Rettens Middel for dette Skiftes Holdelse og de medhavende Mænd for deres Umage at wille fornøye og derfor var dette Skifte dermed nu i Dag maattet slutte.- Hvilcken hendes Begiæring ogsaa blev af Skifteretten tilstaaet og skiftet hermed sluttet og tilendebagt - Datum Stervboen i Holstebro ut supra

  J. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter

  Som Laugværge Hans Busch

  Som overværende Mænd underskriver:
  Peder Rasmussen - Guldsmed
  Christian Holt
  Thomas Elbech.
 3. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 276 Maren de Borthle i Holstebro. 19.9.1781, fol.148, næste protokol fol.13.
  A:
  1) fars halvbror Peder Thomsen Reisig i Holstebro, skifte 13.8.1762 lbnr.183
  2) fars halvsøster Margrethe Thomasdatter Reisig, enke efter Peder Madsen Elbæk i Holstebro, [skifte 2.3.1764 lbnr.176] ved søn Thomas Elbæk, kobbersmed
  3) fars halvsøster Kirsten Thomasdatter Reisig, død, [var g.m. Didrik Brandt, snedker i København]. 1B:
  a datter, død. 1B: Anne Elisabeth Sørensdatter, der døde
  4) fars halvbror Christen Thomsen Reisig i København
  5) fars halvsøster Christine Thomasdatter Reisig i København
  6) fars halvsøster Anne Thomasdatter Reisig, [skifte 3.3.1745 lbnr.57], var g.m. Peder Schmidt. 2B:
  a Jørgen Pedersen Schmidt, [skifte 7.2.1774 lbnr.230]. 1B: Anne Margrethe hos mor Madam Busch i Holstebro
  b Anne Marie Pedersdatter Schmidt, enke efter Rolofsen i Amsterdam
  Afdøde var datter af afdøde Balthazar de Borthle.
 4. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 469 Thomas Elbæk, brandinspektør og kobbersmed i Holstebro. 26.3.1807, fol.183, 184, 210B, 211B, 214B.
  B: Christine Elbæk i Holstebro, [skifte 13.12.1794 lbnr.370], var g.m. Søren [Pedersen Kragelund], smed. B: Maren Margrethe 18, Thomas 17, Karen 14.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Elbech, 49, Gift, Brandinspecteur, 1, Hosbonde, M
  Karen Jensdatter, 72, Gift, , 3, Hans kone, K
  Margrethe Elbech, 82, Enke, , 1, Hosbondens moder, K.

Johanne Nielsdatter Bollum1

K, d. 19 september 1731
Senest redigeret=2 Nov 2019
     Johanne blev gift 10 marts 1730 i Holstebro Krke, Kirkepladsen 2, Holstebro, med Peder Madsen Elbech, søn af Mads Christensen Elbech og Kirsten Pedersdatter.2 Johanne Nielsdatter Bollum døde 19 september 1731 i barselsseng. Hendes ejendele blev skiftet i 1731.3

Børn af Johanne Nielsdatter Bollum og Peder Madsen Elbech

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 808 Peder Madsen Elbæks hustru Johanne Nielsdatter Holm. 1731, fol.453.

Marie Kirstine Elbech1

K, f. 22 september 1730
Senest redigeret=23 Nov 2019
     Marie Kirstine Elbech blev døbt 22 september 1730 i Holstebro Krke, Kirkepladsen 2, Holstebro. Hun var datter af Peder Madsen Elbech og Johanne Nielsdatter Bollum. Marie Kirstine Elbech blev nævnt i skiftet efter Peder Madsen Elbech 2 marts 1764.2
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 1699, d. Feb 1764
Mor-Nat*Johanne Nielsdatter Bollum d. 19 Sep 1731

Familie: Marie Kirstine Elbech og Jens Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, I 1764 er hun gift med Jens Rasmussen, og de er bosiddende udi Noløf udi Hads Herred.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 176 Peder Madsen Elbæk senior i Holstebro. 2.3.1764, fol.137.
  E: Margrethe Thomasdatter Reisig. LV: Hans Christensen Busch i Holstebro. B:
  3) Thomas Pedersen Elbæk i Holstebro
  4) Mads Pedersen Elbæk 27, ridefoged på Sønderskov.
  Af første ægteskab B:
  1) Marie Kirstine Elbæk g.m. Jens Rasmussen i Nølev i Hads herred
  2) Anne Cathrine Elbæk i Holland.
  Arv efter enkens bror Peder Thomsen Reisig, [skifte 13.8.1762 lbnr.183].

  Skifte.
  Anno 1764 dend 2. Marty indfandt sig udi Stervboen efter afgangne Peder Madsen Elbech senior, Rettens Middel i Holstebro, kongl. Maystæt, Byefoged Jens Reenberg Curtz og Byeskriver Jacob Sonius med 2 tiltagne Mænd, Peder Rasmussen, Guldsmedog Christian Holdt for at registrere og vurdere Stervsboens Effecter, samt ind- og udgield at beregne og endelig Skift og Deeling at holde imellem Encken Madame Margrethe Thomasdatter Reisig og hendes med den salig Mand udi Ægteskab auflede Børn, der ere en Søn Thomas Pedersen Elbech fuldmyndig samt gift og boesiddende her i Holstebroe og en Søn Mads Pedersen Elbech, 27 Aar er Ridefoged paa Synderschou her i Landet.- Endnu af dend salig Mands første Ægeskab tvende Døtre:
  Marie Kirstine Elbech, gift med Jens Rasmussen og bosiddende udi Noløf udi Hads Herred og Anna Catharina Elbech, som tiener udi Holland og er ugift.
  Begge ere Arvinger udi denne Stervboe.- Encken hafde antaget sig til Laugværge Monsiur Hans Christensen Basch, der i Dag her er overværende saa blef Skiftet med Registrering og Vudering begynd saavel udi Enckens og Laugværge som dend forhen meldte Søn og Arving Thomas Elbech deres hos og Overværelse saaledes:

  Udi Dagligstuen : Rdl. Mk. skl.

  1 Bord med aaben Foed - 3 -
  7 Stoele af Træe og 1 Lændestoel 1 - -
  1 Jernbielægger Kakkelovn med 4 Messing Knopper 7 - -
  1 Lidet Messingfad paa Kakkelovnen med Jernfoed - 3 8
  1 Hængeskab med Nøgle og Laas - 2 -
  1 Chatoll af Egetræmed Beslag, Laas og Nøgle 6 - -
  Udi samme befandtes intet uden Enckens Gang- og Livklæder
  1 Eegekiste med Jernbeslag samt Laas og Nøgle 3 - -

  Derudi fandtes :

  1 graa Klædes Mands Klædeskiole 1 4 -
  1 gl. sort Kiolvæst og Buxer 2 - -
  1 - brun Klædes Contoirkiol 1 - -
  1 - blommet ulden Dammask Nattrøye - 2 -
  6 stk. Hørlærreds Skiorter 2 - -
  6 - Halskraver, 6 par Haandærmer, 4
  Lærredshalsklude 1 2 -
  6 par Blaagarnslagner 2 3 -
  1 - Støvler og 2 par Skoe 1 - -
  1 Stueuhr, 1 Speil med sort Ramme - 1 -
  2 par Gardiner med lige saa mange Kapper - 2 -

  Udi den mindre Stue :

  1 lidet Bord med aaben Foed - 1 8
  1 Bielæggerkakkelovn 4 - -
  1 rødstribet Olmerdugsoverdyne 2 - -
  1 - Underdyne 2 - -
  1 blaa og hvid Bolster Underdyne 2 2 -
  4 stribede Hovedpuder 1 2 -
  2 Fag Gardiner med Kapper - 3 -

  Udi Kykkenet :

  1 gl. Messing Fyrbecken - 3 -
  1 Thekiedel Þ - 3 -
  1 gl. Jernfyrfad - - 8
  1 Jernpande og 1 ditto Rist - 2 -
  1 Malm Morter med Støder - 3 -
  1 Messing Strygjern - 3 -
  1 Fyrbænk - - 8
  2 stk. Tinfade og 6 Tallerckner 1 3 -
  1 Ildfork og 1 Ildklemme 1 - 12
  1 Ballie og 2 Spande - 2 -
  1 Kobber Kiedel i Grue 5 5 15
  1 par Messing Lysestager og 1 gl. Ildsax - 3 8
  Tvende Øllfierdinger - 2 -
  Summa Vuderingen 54 3 3

  Og som alt saa efter foregaaende Vuderingstilspørgsler af Skifteretten og derpaa Enckens med Laugværge, givne besvarelse intet videre forefandtes, som Sterfboen til Indtægt kunde anføre og beregnes undtagen een efter Enckens sal. Broderafg. Peder Thomasen Reisig ventende Arv, som ikke endnu vides hvad kan blive; thi blev derfor efter Enckens og Laugværgens Begiering dette Skifte taget under Opsættelse indtil saalænge at det berørte endnu salig Peder Thomasen Reisig aabenstaaende Skifte naar sin Slutning. - Til hvilket Ende dette Skifte henhviler som meldt er Datum Stervboen Holstebroe ut supra.

  J. R. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter - Laugværge : Hans Busch

  Anno 1764 dend 11. May da det forhen paaberaabte Skifte efter afg. Peder Thomasen Reisig hafde naaet sin Slutning var igien udi denne Sterfboe mødt Rettens Midel Byefogeden Jens Reenberg Curtz og øvrige Vidner for at dette Skifte; tilstædevar Encken med Laugværge og Sønnen Mons. Thomas Elbech i hvis Overværelse blev forrettet saaledes som følger og blev som efter forrige Løfte anmeldt, at den Arv, som herudi Boen fra anmeldte Skifte efter afg. Peder Thomsen Reisig er indkommen og hvorefter dette Skifte i Lovens følge til i dag er henhvilet 165 Rdl. 5 Mk. 13 skl. hvortil lægges dend af Stervboens registrerede vurderede Løsøre indkomne Summa som ere 54 - 3 . 3 -

  Som da er denne Stervboens hele Indtægts summa 220 Rdl. 3 Mk - skl.

  Derfra skal afdrages Stervboens bortskyldige Gield, som blev anmeldt at bestaae udi følgende Seign. Hans Busch indleverede en Reigning paa afg. Peder Elbech den yngre hans Enkes Vegne 64 2 8 hvilken er lydende

  1759 dend 24 September giorde ieg Afregning med Peder Elbech og blev mig skyldig penge 64.02.08
  Holstebro, Ædel Boutrup d. 4. may 1764 sal.
  Peder Elbech

  Aar 1762 den 30. May kom mig tilgode ved
  afregning 53.01.07
  Nock har jeg laandt min Moder efter min salig Faders Død 19.02.09

  72.04.00
  Holstebro 2. May 1764 Thomas Elbech 137.00.08
  Videre fra Sr. Hans Busch en regning fremlagt paa 53.04.08

  1758 dend 10. januar giorde jeg Afregning med Peder Elbech den ældre her i Byen og blev skyldig af Penge 10.02.00
  d. 4. Februar bekom 4 pund Seebe 00.02.00
  1 pund Ambre blaae 4 sk. 00.00.12
  16. Dec. 6 skp. Rug 02.00.00
  1 Fierdingkar Salt 10 sk.
  1 pund 8 sk. 00.01.02
  1 pund Sukker 1 mk. 12 sk.
  ½ pund Theeskou 24 sk. 00.03.04
  14. Martii laant Penge 04.00.00
  26 - - 6 skp. Byg 01.00.00
  4 skp. Malt 01.01.08
  10. April 8 pund Sukker 02.02.00
  4 pund Kaffebønner 01.02.00
  Den 10. Juli laandt Penge 05.00.00
  1759 10 Marts 1 Pund Kommen 00.00.08
  1/4 pund Anis, 1 Pund Ingefær 00.00.12
  ½ pund Sukker 4 lod Te 00.01.10
  10 Juli 5 Allen Rye 01.05.04
  14. Aug. laandt Penge 04.00.00
  24. Okt. 2 pund og 4 pund Hør 04.00.00
  1760 den 4. April 2 tdr. Rug 03.04.00
  ½ Alen Fløyl 01.00.00
  24. Juny laandt Penge 03.00.00
  1 pund Sukker 1 pund Kaffebønner 00.03.12
  4 pund Hør 00.02.08
  2 pund Seebe 00.01.00
  1 pund Amodam 2 lod Indigo 00.01.08
  1 skp. Ærter 00.02.00
  15. September 1 pund og 8 pud Hør 02.03.00
  28. Nov. laandt Penge 03.00.00
  Holstebro - Summa 53.04.08

  6. May 1764 Hans Busch

  Endnu fremlagdes en Auctionsregning fra afg. Peder Thomsen Reisigs Auction paa Hvilken dend salig Mand Peder Elbech er blevet tilslagen paa Summa 17.05.08
  fremdeles blev anmeldte at dend salig Mands begravelse hafde ialt kostet og medtaget 24.00.00 223 Rdl. 4 Mk. 8 skl.

  Forstaaende udviser da at Stervboens forefundne gandske Formue ikke kand stoppe den Gield, som paa saavel Boen er hæftende og langt mindre til at skifte og deele imellem Encken og hendes Børn og Medarvinger noget kand blive,- Saa dogalligevel forsicrede Encken, at hun saavel dend bortskyldige Gield ærlig og reedelig wille betale som og Rettens Middel for dette Skiftes Holdelse og de medhavende Mænd for deres Umage at wille fornøye og derfor var dette Skifte dermed nu i Dag maattet slutte.- Hvilcken hendes Begiæring ogsaa blev af Skifteretten tilstaaet og skiftet hermed sluttet og tilendebagt - Datum Stervboen i Holstebro ut supra

  J. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter

  Som Laugværge Hans Busch

  Som overværende Mænd underskriver:
  Peder Rasmussen - Guldsmed
  Christian Holt
  Thomas Elbech.

Anna Catharina Elbech1

K, f. 19 september 1731
Senest redigeret=6 Okt 2019
     I 1764 var hun tiende udi Holland, og er ugift.
Anna Catharina Elbech blev døbt 19 september 1731 i Holstebro Krke, Kirkepladsen 2, Holstebro. Hun var datter af Peder Madsen Elbech og Johanne Nielsdatter Bollum. Anna Catharina Elbech blev nævnt i skiftet efter Peder Madsen Elbech 2 marts 1764.2
Far-Nat*Peder Madsen Elbech f. 1699, d. Feb 1764
Mor-Nat*Johanne Nielsdatter Bollum d. 19 Sep 1731

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 176 Peder Madsen Elbæk senior i Holstebro. 2.3.1764, fol.137.
  E: Margrethe Thomasdatter Reisig. LV: Hans Christensen Busch i Holstebro. B:
  3) Thomas Pedersen Elbæk i Holstebro
  4) Mads Pedersen Elbæk 27, ridefoged på Sønderskov.
  Af første ægteskab B:
  1) Marie Kirstine Elbæk g.m. Jens Rasmussen i Nølev i Hads herred
  2) Anne Cathrine Elbæk i Holland.
  Arv efter enkens bror Peder Thomsen Reisig, [skifte 13.8.1762 lbnr.183].

  Skifte.
  Anno 1764 dend 2. Marty indfandt sig udi Stervboen efter afgangne Peder Madsen Elbech senior, Rettens Middel i Holstebro, kongl. Maystæt, Byefoged Jens Reenberg Curtz og Byeskriver Jacob Sonius med 2 tiltagne Mænd, Peder Rasmussen, Guldsmedog Christian Holdt for at registrere og vurdere Stervsboens Effecter, samt ind- og udgield at beregne og endelig Skift og Deeling at holde imellem Encken Madame Margrethe Thomasdatter Reisig og hendes med den salig Mand udi Ægteskab auflede Børn, der ere en Søn Thomas Pedersen Elbech fuldmyndig samt gift og boesiddende her i Holstebroe og en Søn Mads Pedersen Elbech, 27 Aar er Ridefoged paa Synderschou her i Landet.- Endnu af dend salig Mands første Ægeskab tvende Døtre:
  Marie Kirstine Elbech, gift med Jens Rasmussen og bosiddende udi Noløf udi Hads Herred og Anna Catharina Elbech, som tiener udi Holland og er ugift.
  Begge ere Arvinger udi denne Stervboe.- Encken hafde antaget sig til Laugværge Monsiur Hans Christensen Basch, der i Dag her er overværende saa blef Skiftet med Registrering og Vudering begynd saavel udi Enckens og Laugværge som dend forhen meldte Søn og Arving Thomas Elbech deres hos og Overværelse saaledes:

  Udi Dagligstuen : Rdl. Mk. skl.

  1 Bord med aaben Foed - 3 -
  7 Stoele af Træe og 1 Lændestoel 1 - -
  1 Jernbielægger Kakkelovn med 4 Messing Knopper 7 - -
  1 Lidet Messingfad paa Kakkelovnen med Jernfoed - 3 8
  1 Hængeskab med Nøgle og Laas - 2 -
  1 Chatoll af Egetræmed Beslag, Laas og Nøgle 6 - -
  Udi samme befandtes intet uden Enckens Gang- og Livklæder
  1 Eegekiste med Jernbeslag samt Laas og Nøgle 3 - -

  Derudi fandtes :

  1 graa Klædes Mands Klædeskiole 1 4 -
  1 gl. sort Kiolvæst og Buxer 2 - -
  1 - brun Klædes Contoirkiol 1 - -
  1 - blommet ulden Dammask Nattrøye - 2 -
  6 stk. Hørlærreds Skiorter 2 - -
  6 - Halskraver, 6 par Haandærmer, 4
  Lærredshalsklude 1 2 -
  6 par Blaagarnslagner 2 3 -
  1 - Støvler og 2 par Skoe 1 - -
  1 Stueuhr, 1 Speil med sort Ramme - 1 -
  2 par Gardiner med lige saa mange Kapper - 2 -

  Udi den mindre Stue :

  1 lidet Bord med aaben Foed - 1 8
  1 Bielæggerkakkelovn 4 - -
  1 rødstribet Olmerdugsoverdyne 2 - -
  1 - Underdyne 2 - -
  1 blaa og hvid Bolster Underdyne 2 2 -
  4 stribede Hovedpuder 1 2 -
  2 Fag Gardiner med Kapper - 3 -

  Udi Kykkenet :

  1 gl. Messing Fyrbecken - 3 -
  1 Thekiedel Þ - 3 -
  1 gl. Jernfyrfad - - 8
  1 Jernpande og 1 ditto Rist - 2 -
  1 Malm Morter med Støder - 3 -
  1 Messing Strygjern - 3 -
  1 Fyrbænk - - 8
  2 stk. Tinfade og 6 Tallerckner 1 3 -
  1 Ildfork og 1 Ildklemme 1 - 12
  1 Ballie og 2 Spande - 2 -
  1 Kobber Kiedel i Grue 5 5 15
  1 par Messing Lysestager og 1 gl. Ildsax - 3 8
  Tvende Øllfierdinger - 2 -
  Summa Vuderingen 54 3 3

  Og som alt saa efter foregaaende Vuderingstilspørgsler af Skifteretten og derpaa Enckens med Laugværge, givne besvarelse intet videre forefandtes, som Sterfboen til Indtægt kunde anføre og beregnes undtagen een efter Enckens sal. Broderafg. Peder Thomasen Reisig ventende Arv, som ikke endnu vides hvad kan blive; thi blev derfor efter Enckens og Laugværgens Begiering dette Skifte taget under Opsættelse indtil saalænge at det berørte endnu salig Peder Thomasen Reisig aabenstaaende Skifte naar sin Slutning. - Til hvilket Ende dette Skifte henhviler som meldt er Datum Stervboen Holstebroe ut supra.

  J. R. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter - Laugværge : Hans Busch

  Anno 1764 dend 11. May da det forhen paaberaabte Skifte efter afg. Peder Thomasen Reisig hafde naaet sin Slutning var igien udi denne Sterfboe mødt Rettens Midel Byefogeden Jens Reenberg Curtz og øvrige Vidner for at dette Skifte; tilstædevar Encken med Laugværge og Sønnen Mons. Thomas Elbech i hvis Overværelse blev forrettet saaledes som følger og blev som efter forrige Løfte anmeldt, at den Arv, som herudi Boen fra anmeldte Skifte efter afg. Peder Thomsen Reisig er indkommen og hvorefter dette Skifte i Lovens følge til i dag er henhvilet 165 Rdl. 5 Mk. 13 skl. hvortil lægges dend af Stervboens registrerede vurderede Løsøre indkomne Summa som ere 54 - 3 . 3 -

  Som da er denne Stervboens hele Indtægts summa 220 Rdl. 3 Mk - skl.

  Derfra skal afdrages Stervboens bortskyldige Gield, som blev anmeldt at bestaae udi følgende Seign. Hans Busch indleverede en Reigning paa afg. Peder Elbech den yngre hans Enkes Vegne 64 2 8 hvilken er lydende

  1759 dend 24 September giorde ieg Afregning med Peder Elbech og blev mig skyldig penge 64.02.08
  Holstebro, Ædel Boutrup d. 4. may 1764 sal.
  Peder Elbech

  Aar 1762 den 30. May kom mig tilgode ved
  afregning 53.01.07
  Nock har jeg laandt min Moder efter min salig Faders Død 19.02.09

  72.04.00
  Holstebro 2. May 1764 Thomas Elbech 137.00.08
  Videre fra Sr. Hans Busch en regning fremlagt paa 53.04.08

  1758 dend 10. januar giorde jeg Afregning med Peder Elbech den ældre her i Byen og blev skyldig af Penge 10.02.00
  d. 4. Februar bekom 4 pund Seebe 00.02.00
  1 pund Ambre blaae 4 sk. 00.00.12
  16. Dec. 6 skp. Rug 02.00.00
  1 Fierdingkar Salt 10 sk.
  1 pund 8 sk. 00.01.02
  1 pund Sukker 1 mk. 12 sk.
  ½ pund Theeskou 24 sk. 00.03.04
  14. Martii laant Penge 04.00.00
  26 - - 6 skp. Byg 01.00.00
  4 skp. Malt 01.01.08
  10. April 8 pund Sukker 02.02.00
  4 pund Kaffebønner 01.02.00
  Den 10. Juli laandt Penge 05.00.00
  1759 10 Marts 1 Pund Kommen 00.00.08
  1/4 pund Anis, 1 Pund Ingefær 00.00.12
  ½ pund Sukker 4 lod Te 00.01.10
  10 Juli 5 Allen Rye 01.05.04
  14. Aug. laandt Penge 04.00.00
  24. Okt. 2 pund og 4 pund Hør 04.00.00
  1760 den 4. April 2 tdr. Rug 03.04.00
  ½ Alen Fløyl 01.00.00
  24. Juny laandt Penge 03.00.00
  1 pund Sukker 1 pund Kaffebønner 00.03.12
  4 pund Hør 00.02.08
  2 pund Seebe 00.01.00
  1 pund Amodam 2 lod Indigo 00.01.08
  1 skp. Ærter 00.02.00
  15. September 1 pund og 8 pud Hør 02.03.00
  28. Nov. laandt Penge 03.00.00
  Holstebro - Summa 53.04.08

  6. May 1764 Hans Busch

  Endnu fremlagdes en Auctionsregning fra afg. Peder Thomsen Reisigs Auction paa Hvilken dend salig Mand Peder Elbech er blevet tilslagen paa Summa 17.05.08
  fremdeles blev anmeldte at dend salig Mands begravelse hafde ialt kostet og medtaget 24.00.00 223 Rdl. 4 Mk. 8 skl.

  Forstaaende udviser da at Stervboens forefundne gandske Formue ikke kand stoppe den Gield, som paa saavel Boen er hæftende og langt mindre til at skifte og deele imellem Encken og hendes Børn og Medarvinger noget kand blive,- Saa dogalligevel forsicrede Encken, at hun saavel dend bortskyldige Gield ærlig og reedelig wille betale som og Rettens Middel for dette Skiftes Holdelse og de medhavende Mænd for deres Umage at wille fornøye og derfor var dette Skifte dermed nu i Dag maattet slutte.- Hvilcken hendes Begiæring ogsaa blev af Skifteretten tilstaaet og skiftet hermed sluttet og tilendebagt - Datum Stervboen i Holstebro ut supra

  J. Curtz Jacob Sonius Th. Elbech

  Margrethe Thomasdatter

  Som Laugværge Hans Busch

  Som overværende Mænd underskriver:
  Peder Rasmussen - Guldsmed
  Christian Holt
  Thomas Elbech.

Kirsten Pedersdatter1

K
Senest redigeret=14 Okt 2019

Barn af Kirsten Pedersdatter og Mads Christensen Elbech

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Peder Nissen Olling1

M, f. 1668, d. 1731
Senest redigeret=22 Okt 2019
     Peder Nissen Olling blev født i 1668. Peder blev gift med Maren Sørensdatter. Peder Nissen Olling døde i 1731. Hans ejendele blev skiftet mellem 16 januar 1733 og 5 februar 1734.2

Barn af Peder Nissen Olling og Maren Sørensdatter

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.
 2. [S645] Ribewiki, online http://ribewiki.dk/, 16. jan. 1733.

  Efter indkaldelse mødte i dag for retten Laurids Jensen af Sønder Olling og begærede, at salig Peder Nissens efterladte arvinger i Hjortvad måtte af retten blive tilholden at gøre rigtighed og endelig afregning med ham for det værgemål og formynderskab, som deres salig far og svigerfar Peder Nissen har haft, hvorpå blev fremlagt og forevist en regning som bemeldte formynder Peder Nissen 19. juni 1725 i herredsfogedens hus i Københoved har aflagt, efter hvilken indhold formynderen under hænder havde at lade forrente på sin myndling Laurids Jensens vegne 107 rd. 6 sk. 8 p., hvoraf er forfalden 5½ års rente den tid de 100 rd. til myndlingen blev betalt, renten er 29 rd. 12½ sk., siden af de resterende 7 rd. 6 sk. 8 p. kapital er forfalden rente til dato 34 sk.

  Og begærede Peder Nissens arvinger delation på de 25 rd. 21 sk. 8 p., som de skal betale til næst forestående 1. maj om deres salig fars udestående gæld imidlertid at inddrive til hvilken tid de forsikrer uden længere forhaling og ophold ærlig og oprigtig at betale, imod at han dem fornøjelig og tilbørlig kvittering og afkald giver her for retten dem uden nogen bekostning, sådan deres begæring bevilligede Laurids Jensen så alting til den tid beror.

  17. juli 1733.

  Den indstævnede sag for Laurids Jensen Ollings resterende arvepart ved salig Peder Nissens arvinger om pengenes betaling i dag, er efter Søren Pedersens begæring på egne og medarvingers begæring opsat til i dag 8 uger, 11. sep., da Søren Pedersen forpligter sig til sin tilkommende andel her i retten at levere uden videre foregående stævnemål eller advarsel, og da de øvrige medarvinger ikke er mødt, så blev arrest lagt på Nis Pedersens løn hos Niels Tøgersen i Hjortvad til hans andels afbetaling, og pålægger Morten Madsen i Kalvslund til samme tid sin anpart i retten at levere under navn og udvurdering i hans bo og bedste midler, hvilket alt Søren Pedersen begge … straks har at bekendtgøre til deres efterretning på det pengene da ufejlbarlig indbringes for videre omkostninger og ulejlighed at undgå, i lige måde pålægger Laurids Jensen førnævnte tid at møde pengene at modtage og derfor afkald give.

  11. sep. 1733.

  Den ansatte termin som salig Peder Nissens arv havde forlangt til at afdrage og betale Laurids Jensen Olling resterende penge er formedelst Søren Pedersen i Hjortvad forfalds skyld med Laurids Jensen Ollings bevilling udsat til 18. sep.

  18. sep. 1733.

  Blev af retten 3 gange lydelig påråbt om salig Peder Nissens arv i dag var til stede, hvorpå Søren Pedersen fremstod og udtællede 11 mænd, som han af sin salig fars gæld havde indfordret, som ikke blev modtaget, da Laurids Jensen ikke ville modtage noget, før han fik den fulde sum og efter slig beskaffenhed som retten må fornemme, at salig Peder Nissens arvinger hverken efterkommer deres egne løfter og tilståelse for retten, ej heller rettens pålæggelse og hændelse, så er herredsfogeden som overformynder nødtvungen til at få inddrevet pengene ved lovlig tvangsmiddel.

  5. feb. 1734.

  For retten fremstod Laurids Jensen af Sønder Olling og bekendte, at salig Peder Nissens arvinger i Hjortvad havde gjort rigtighed med ham for deres salig fars hafte formynderskab for ham, så at Laurids Jensen er fornøjet og afbetalt for hvad salig Peder Nissen af hans midler i hænde er leveret og tilkommet, og har hans arvinger i så måde intet at fordre.

  Laurids Jensen takker dem for god rigtighed og betaling og dem hermed fuldkommen kvittering og afkald giver.

Svend Aage Elbæk1

M
Senest redigeret=2 Jan 2020
     Svend Aage Elbæk er søn af Hans Kristensen Elbæk og Inger Marie Madsen.
Far-Nat*Hans Kristensen Elbæk f. 19 Jan 1887, d. 7 Aug 1958
Mor-Nat*Inger Marie Madsen f. 2 Aug 1890, d. 23 Maj 1967

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Svend Aage Elbæk er født i 1931, han gik i skole i Grindsted, Efter skolegangen blev han kolonialuddannet i Grindsted. Værnepligten aftjente han i Haderslev 1952-53. Svend Aage Elbæk har haft forskellige stillinger bl.a. hos Th. Pedersen, Grindsted, 'Alfa', Grindstedværket og er nu (1974) repræsentant for 'Mobil' ved Palner Lundgaard, Grindsted.

Marna Kirstine Orloff Nielsen1

K
Senest redigeret=16 Okt 2019

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Datter af Niels Nielsen og hustru Karen Marie Orloff
  Marna Kirstine Orloff Nielsen gik i skole i Grindsted. Efter skolegangen virkede hun ved husgerning indtil giftermålet, og er nu (1974) beskæftiget ved syning af Fodbolde for E. Nielsen.

Kresten Peter Elbæk1

M, f. 10 juli 1894, d. 28 juli 1973
Senest redigeret=20 Nov 2019
     Kresten Peter Elbæk blev født 10 juli 1894 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Han var søn af Johannes Peter Kristensen Elbæk og Maren Kristensen. Kresten blev gift 26 november 1919 i Ansager, Øster Horne, Ribe, med Mary Kristine Nielsen. Kresten Peter Elbæk døde 28 juli 1973 i Kærbæk, Ansager, Øster Horne, Ribe, i en alder af 79 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Kvie, Ansager, Øster Horne, Ribe2
Far-Nat*Johannes Peter Kristensen Elbæk f. 8 Okt 1868, d. 28 Aug 1944
Mor-Nat*Maren Kristensen f. 1 Mar 1867, d. 20 Jun 1905

Familie: Kresten Peter Elbæk og Mary Kristine Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Kresten Peter Elbæk er født den 10 juli 1894 i Ansager sogn og han døde den 28 juli 1973 i Kærbæk. Han blev gift den 26 november 1919 i Ansager med Mary Kristine Nielsen, der er født den 1 november 1897 i Roust,Grimstrup sogn, som datter af
  Morten rask Nielsen og hustru Johanne Kristine Pedersen.

  Kresten Peter Elbæk var Gaardejer, og Mary Kirstine var husmoder.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Elbæk, Gift, Agerbrug og Husmand, Ansager, Husfader, Folkekirken, , M, 1892, 8-10-1868, , ,
  Maren Kristensen, Gift, Husgerning, Ansager, Husmoder, Folkekirken, , K, , 1-3-1863, , ,
  Kristen Peder Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 10-7-1894, , ,
  Kristen Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 1-3-1896, , ,
  Marius Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 21-6-1898, , ,
  Niels Severt Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 14-8-1899, , ,.

Kristen Elbæk1

M, f. 1 marts 1897
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Kristen Elbæk blev født 1 marts 1897 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Han var søn af Johannes Peter Kristensen Elbæk og Maren Kristensen. Kristen blev gift 19 juni 1928 i Grindsted, Slavs, Ribe, med Anna Hansine Hansen.

Folketællinger og boliger

BoligKølbanken 12, Ansager, Øster Horne, Ribe
Folketælling1901Kvie, Ansager, Øster Horne, Ribe2
Far-Nat*Johannes Peter Kristensen Elbæk f. 8 Okt 1868, d. 28 Aug 1944
Mor-Nat*Maren Kristensen f. 1 Mar 1867, d. 20 Jun 1905

Familie: Kristen Elbæk og Anna Hansine Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Kristen Elbæk er født den 1 marts 1897 i Ansager sogn og han blev gift den 19 juni 1928 i Grindsted med Anna Hansine Hansen, der er født den 4 november 1906 i Engum sogn, som datter af Søren Hansen og hustru Kirstine.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Elbæk, Gift, Agerbrug og Husmand, Ansager, Husfader, Folkekirken, , M, 1892, 8-10-1868, , ,
  Maren Kristensen, Gift, Husgerning, Ansager, Husmoder, Folkekirken, , K, , 1-3-1863, , ,
  Kristen Peder Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 10-7-1894, , ,
  Kristen Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 1-3-1896, , ,
  Marius Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 21-6-1898, , ,
  Niels Severt Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 14-8-1899, , ,.

Marius Elbæk1

M, f. 21 juli 1898
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Marius Elbæk blev født 21 juli 1898 i Kærbæk, Ansager, Øster Horne, Ribe. Han var søn af Johannes Peter Kristensen Elbæk og Maren Kristensen. Marius blev gift 12 december 1922 i Ansager, Øster Horne, Ribe, med Mette Kirstine Enevoldsen. Marius blev gift 20 marts 1937 i Ansager, Øster Horne, Ribe, med Dorthea Kristine Conradsen.

Folketællinger og boliger

BoligHavevej 1, Ansager, Øster Horne, Ribe
Folketælling1901Kvie, Ansager, Øster Horne, Ribe2
Far-Nat*Johannes Peter Kristensen Elbæk f. 8 Okt 1868, d. 28 Aug 1944
Mor-Nat*Maren Kristensen f. 1 Mar 1867, d. 20 Jun 1905

Familie: Marius Elbæk og Mette Kirstine Enevoldsen

Familie: Marius Elbæk og Dorthea Kristine Conradsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Marius Elbæk gik i skole i Kærbæk. Han kom efter skolegangen til at virke ved landbruget forskellige steder og købte i 1924 en ejendom i Kærbæk, som han drev indtil 1932. Marius Elbæk blev derefter murearbejdsmand og virkede som sådan i ca.
  10 år.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Elbæk, Gift, Agerbrug og Husmand, Ansager, Husfader, Folkekirken, , M, 1892, 8-10-1868, , ,
  Maren Kristensen, Gift, Husgerning, Ansager, Husmoder, Folkekirken, , K, , 1-3-1863, , ,
  Kristen Peder Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 10-7-1894, , ,
  Kristen Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 1-3-1896, , ,
  Marius Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 21-6-1898, , ,
  Niels Severt Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 14-8-1899, , ,.

Niels Sigvard Elbæk1

M, f. 14 august 1899
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Niels Sigvard Elbæk blev født 14 august 1899 i Kærbæk, Ansager, Øster Horne, Ribe. Han var søn af Johannes Peter Kristensen Elbæk og Maren Kristensen. Niels blev gift 27 november 1923 i Starup, Skast, Ribe, med Sofie Hundebøll.
Far-Nat*Johannes Peter Kristensen Elbæk f. 8 Okt 1868, d. 28 Aug 1944
Mor-Nat*Maren Kristensen f. 1 Mar 1867, d. 20 Jun 1905

Familie: Niels Sigvard Elbæk og Sofie Hundebøll

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Niels Sigvard Elbæk gik i skole i Kærbæk. Efter skolegangen lærte han som tømrer og aftjente sin værnepligt paa Sjælland 1919. Niels Sigvard Elbæk har siden 1951 drevet en tømmervirksomhed i Krogsager.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Elbæk, Gift, Agerbrug og Husmand, Ansager, Husfader, Folkekirken, , M, 1892, 8-10-1868, , ,
  Maren Kristensen, Gift, Husgerning, Ansager, Husmoder, Folkekirken, , K, , 1-3-1863, , ,
  Kristen Peder Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 10-7-1894, , ,
  Kristen Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 1-3-1896, , ,
  Marius Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 21-6-1898, , ,
  Niels Severt Elbæk, Ugift, , Ansager, Barn, Folkekirken, , M, , 14-8-1899, , ,.

Stense Elbæk1

K, f. 6 november 1903
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Stense Elbæk blev født 6 november 1903 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Hun var datter af Johannes Peter Kristensen Elbæk og Maren Kristensen. Stense blev gift 2 april 1925 i Kvie, Ansager, Øster Horne, Ribe, med Anton Nissen Staal.

Folketællinger og boliger

BoligKvie, Ansager, Øster Horne, Ribe
Far-Nat*Johannes Peter Kristensen Elbæk f. 8 Okt 1868, d. 28 Aug 1944
Mor-Nat*Maren Kristensen f. 1 Mar 1867, d. 20 Jun 1905

Familie: Stense Elbæk og Anton Nissen Staal

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Stense Elbæk gik i skole i Kærbæk. Hun lærte sfter skolegangen husgerning i hjemmet og hos fremmede indtil ægteskabets indgaaelse.

Mary Johanne Elbæk1

K, f. 17 juni 1905
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Mary Johanne Elbæk blev født 17 juni 1905 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Hun var datter af Johannes Peter Kristensen Elbæk og Maren Kristensen.
Far-Nat*Johannes Peter Kristensen Elbæk f. 8 Okt 1868, d. 28 Aug 1944
Mor-Nat*Maren Kristensen f. 1 Mar 1867, d. 20 Jun 1905

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kristian Elbæk Kristensen1

M
Senest redigeret=1 Sep 2019
     Kristian Elbæk Kristensen er søn af Peter Kristensen og Ane Elbæk.
Far-Nat*Peter Kristensen f. 17 Jan 1861, d. 24 Maj 1945
Mor-Nat*Ane Elbæk f. 6 Maj 1871, d. 28 Jul 1952

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Signe Kristensen1

K, f. 16 april 1895
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Signe Kristensen blev født 16 april 1895 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Hun var datter af Peter Kristensen og Ane Elbæk. Signe blev gift 25 april 1918 i Skovlund, Øster Horne, Ribe, med Thomas Nielsen Thomsen. Signe Kristensen og Thomas blev skilt 26 juli 1964.

Folketællinger og boliger

BoligBorgergade 27, Skovlund, Øster Horne, Ribe
Far-Nat*Peter Kristensen f. 17 Jan 1861, d. 24 Maj 1945
Mor-Nat*Ane Elbæk f. 6 Maj 1871, d. 28 Jul 1952

Familie: Signe Kristensen og Thomas Nielsen Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Signe Kristensen gik i skole i Ansager og hun virkede ved husgerning indtil giftermaale.

Kresten Peder Kristensen1

M, f. 11 februar 1897
Senest redigeret=2 Jan 2020
     Kresten Peder Kristensen blev født 11 februar 1897 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Han var søn af Peter Kristensen og Ane Elbæk. Kresten blev gift 5 april 1926 i Ansager, Øster Horne, Ribe, med Anna Marie P. Rechnagel.
Far-Nat*Peter Kristensen f. 17 Jan 1861, d. 24 Maj 1945
Mor-Nat*Ane Elbæk f. 6 Maj 1871, d. 28 Jul 1952

Familie: Kresten Peder Kristensen og Anna Marie P. Rechnagel

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Kresten Peder Kristensen gik i skole i Ansager. Efter skolegangen kom han til at virke ved landbruget indtil giftermaalet. Købte i 1933 en ejendom i Ansager og drev denne til 1936. Blev derefter beskæftiget som arbejdsmand ved forskelligt arbejde.

Ane Margrethe Kristensen1

K, f. 30 januar 1899, d. 8 marts 1974
Senest redigeret=20 Nov 2019
     Ane Margrethe Kristensen blev født 30 januar 1899 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Hun var datter af Peter Kristensen og Ane Elbæk. Ane blev gift 14 august 1926 i Skovlund, Øster Horne, Ribe, med Jacob Lauridsen Dalgas. Ane Margrethe Kristensen døde 8 marts 1974 i Skovlund, Øster Horne, Ribe, i en alder af 75 år.
Far-Nat*Peter Kristensen f. 17 Jan 1861, d. 24 Maj 1945
Mor-Nat*Ane Elbæk f. 6 Maj 1871, d. 28 Jul 1952

Familie: Ane Margrethe Kristensen og Jacob Lauridsen Dalgas

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Kristense Kristensen1

K, f. 3 maj 1901
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Kristense Kristensen blev født 3 maj 1901 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Hun var datter af Peter Kristensen og Ane Elbæk. Kristense blev gift 31 januar 1930 i Ansager, Øster Horne, Ribe, med Peter Jensen.

Folketællinger og boliger

BoligTvedvej 143, Kolding
Far-Nat*Peter Kristensen f. 17 Jan 1861, d. 24 Maj 1945
Mor-Nat*Ane Elbæk f. 6 Maj 1871, d. 28 Jul 1952

Familie: Kristense Kristensen og Peter Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Kristense Kristensen gik i skole i Ansager, efter skolegangen lærte hun husgerning indtil giftermaalet, kun afbrudt af et ophold på Tommerup højskole 1924-25.

Anna Marie Kristensen1

K, f. 27 juni 1903
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Anna Marie Kristensen blev født 27 juni 1903 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Hun var datter af Peter Kristensen og Ane Elbæk. Anna blev gift 17 januar 1931 i Stenderup, Ansager, Øster Horne, Ribe, med Peter Kristensen.

Folketællinger og boliger

BoligStoregade 8, Krogager, Ansager, Øster Horne, Ribe
Far-Nat*Peter Kristensen f. 17 Jan 1861, d. 24 Maj 1945
Mor-Nat*Ane Elbæk f. 6 Maj 1871, d. 28 Jul 1952

Familie: Anna Marie Kristensen og Peter Kristensen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Anna Marie Kristensen gik i skole i Ansager. Efter skolegangen lærte hun husgerning forskellige steder indtil giftermålet. Anna Marie har i ca. 20 år haft beskæftigelse på Krogager Hotel.

Maren Kristensen1

K, f. 2 august 1905
Senest redigeret=22 Nov 2019
     Maren Kristensen blev født 2 august 1905 i Ansager, Øster Horne, Ribe. Hun var datter af Peter Kristensen og Ane Elbæk. Maren blev gift 5 november 1924 i Ansager, Øster Horne, Ribe, med Viggo Richardt Frithof Jespersen.

Folketællinger og boliger

BoligSvinget 2, Skovlund, Øster Horne, Ribe
Far-Nat*Peter Kristensen f. 17 Jan 1861, d. 24 Maj 1945
Mor-Nat*Ane Elbæk f. 6 Maj 1871, d. 28 Jul 1952

Familie: Maren Kristensen og Viggo Richardt Frithof Jespersen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning, Maren Kristensen gik i skole i Ansager. Efter skolegangen lærte hun husgerning , havde bl.a. et ophold på Ølgod husholdningsskole 1927-28. - Maren Kristensen virked som kogekone indtil giftermålet.