Gwendolin Jones

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Gwendolin blev gift 21 april 1923 med Julius George Christensen, søn af Frits Villiam Christensen og Maria Thompson.

Barn af Gwendolin Jones og Julius George Christensen

James Christensen

M, f. 22 februar 1921, d. 19 august 1989
Senest redigeret=4 Maj 2007
     James Christensen blev født 22 februar 1921 i Liverpool, Lancashire, England. Han var søn af Julius George Christensen og Gwendolin Jones. James Christensen døde 19 august 1989 i en alder af 68 år.
Far-Nat*Julius George Christensen f. 13 Jan 1898, d. 18 Okt 1959
Mor-Nat*Gwendolin Jones

Carolyn Christensen

K
Senest redigeret=6 Dec 2007
     Carolyn Christensen er datter af William Nicholas Christensen og Carolyn Pfaltzgraff.
Far-Nat*William Nicholas Christensen f. 1 Dec 1900, d. 18 Sep 1946
Mor-Nat*Carolyn Pfaltzgraff f. 27 Jul 1911, d. 8 Feb 1976

William Nicholas Christensen

M
Senest redigeret=18 Mar 2008
     William Nicholas Christensen er søn af William Nicholas Christensen og Carolyn Pfaltzgraff.
Far-Nat*William Nicholas Christensen f. 1 Dec 1900, d. 18 Sep 1946
Mor-Nat*Carolyn Pfaltzgraff f. 27 Jul 1911, d. 8 Feb 1976

Familie: William Nicholas Christensen og Ryth La Reen Kirby

Philip Stough

M
Senest redigeret=6 Dec 2007

Ramond Webb

M
Senest redigeret=6 Dec 2007

Familie: Ramond Webb og Carolyn Christensen

Ryth La Reen Kirby

K
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: Ryth La Reen Kirby og William Nicholas Christensen

Niels Christensen

M, f. 13 november 1877
Senest redigeret=23 Jan 2011
     Niels Christensen var stud. med. Han blev født 13 november 1877 i Viborg. Han var søn af Julius Georg Christensen og Olavia Amalie Falkner. Niels Christensen blev døbt 7 juli 1878 i Viborg Domkirke, Skt. Mogens Gade 4, Viborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Skt. Mogens Gade 9, Viborg2
Bolig1 maj 1899Hovedvagtsgade 4, København3
Bolig1 maj 1900Frederiksborggade 46, København3
Far-Nat*Julius Georg Christensen f. 6 Jan 1841, d. 16 Aug 1903
Mor-Nat*Olavia Amalie Falkner f. 15 Feb 1844, d. 13 Jun 1897

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Julius Georg Christensen, 39 , Gift, Husfader, Kjøbmand, , Thisted
  Oluvia Christensen født Falkesen??, 36 , Gift, Husmoder, , Middelfart
  Frits William Christensen, 11 , Ugift, Søn, , Viborg
  Julius Georg Christenesn, 9 , Ugift, Søn, , Viborg
  Anna Emilie Christensen, 6 , Ugift, Datter, , Viborg
  Niels Christensen, 2 , Ugift, Søn, , Viborg.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Ernst Eberhardt Herman Graff

M, f. 2 februar 1831, d. 1 juli 1916
Fra Carl Svenstrups Grenaa Bys Historie (Storegade Nr. 25-27-29):

Da Krigen i 1864 udbrød, blev Graff straks indkaldt. Han var bleven gift kort før, og næppe var han kommen hjem fra Krigen, før hans Hustru (Josephine) døde.

Da Selskabet "De Danske Vaabenbrødre" stiftede en Afdeling i Grenaa, var Graff et meget ivrigt Medlem og i flere Aar i Bestyrelsen. Det samme gælder Haandværkerforeningen. Og der er navnlig Grund til at mindes, at Graff var en af de første og mest utrættelige i Arbejdet for at faa oprettet en Haandværkerskole.

Det var dengang kun en Søndagsskole, hvor Haandværkslærlinge Søndag Eftermiddag kunde faa nogen Undervisning og høre belærende Foredrag. Den opretholdtes ved frivillige Bidrag, og i mange aar var Graff den, der tog mod Indmeldelser og - sammen med et Par andre - havde Tilsyn med Skolen.

Graff var en typisk Haandværker af den "gamle Skole", en anset, brav og grundredelig Mand, som med Flid passede sit Haandværk og den lille Farverbutik, som laa ud mod Storegade, og over hvilken det sorte Farverflag var udhængt efter datidens Skik. Men Tiden blev efterhaanden trang for de smaa Farverier, og det var en Støtte for Graff, at han saa fik Udsalg fra Stampes Væverier i Aarhus.

Da de 2 tidligere frasolgte Naboejendomme henholdsvis i 1871 og 1896 var til Salg, købte Graff dem tilbage. En Broder til Graff (Valdemar Emil Theodor) var den gamle Kobbersmed i Ebeltoft. Deres Søster (Adelaide) var gift med Urmager Rasmussen.
Efter Graff og Hustrus Død solgtes Ejendommen i 1923 til Smed Hartvigsen.

Benny Graff Mortensen fortæller:

E.E.H. Graff deltog i krigen i 1864. Ansøgning om fortjenstmedaljen (GB 20/6 15):

"Emil Eberhardt Hermann Graff
2. Februar 1831
Hvilket Aar deltaget i Krigen: 1864
Ved Hvilken Afdeling: 3die Infanteriregiment
Ved hvilket Kompagni: 1ste Kompagni
Hvilket Nummer: No. 0127 (0/27?)
Tjenestegørende: 18 Januar til 15tende Mai (1864)
Tjeneste som: Undercorporal og fung. korporal
Saaret: Nei, Ligget paa Lazareth: Nei, Fanget: Nei, Pension: Nei
Medlem af De Danske Vaabenbrødres Selskab: Ja, Grenaa N. 1152 F
Nuværende Stilling: farver
Bopæl: Grenaa
Nuværende Adresse: E.H. Graff
(tilføjelse: Berettiges Schroll)"


Erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1864

Det blev allerede i 1848 besluttet at indstifte en medalje for tapperhed i krigen 1848-50, og den blev præget, men i 1851 blev det besluttet, at de ikke skulle uddeles, og de blev alle indsmeltet igen.

Det samme skete i 1864. Igen blev der indstiftet en tapperhedsmedalje med spænder for kampene ved Sankelmark, Mysunde og Dybbøl, men de blev aldrig uddelt. I 1872 ansøgte en komite under våbenbrødreforeningen om en erindringsmedalje for deltagerne i begge krige. Det blev vdtaget i 1875 og i februar 1877 uddeltes 40.000 eksemplarer for deltagelse i 1840-50, 58.000 for 1864 og 3.000 for deltagelse i begge krige. Medaljerne er af bronze og blev præget i Paris (se billede for 1864-medalje).

På medaljen står: "Christian IX Konge af Danmark" og "For Deltagelse i Krigen 1864". Medaljerne uddeltes i små hvide papæsker uden navn.

Lidt om forstærkningsmænd

Efter udskrivning på sessionen, ved 22 års alderen, stod vedkommende til rådighed for militæret 8 år som soldat ved linien, deri var indeholdt 16 måneders samlet tjenestetid efterfulgt af korte mønstringer.

Efter 8 år modtog man sit forstærkningspas, og ville kun blive indkaldt i forbindelse med krig.

I Januar 1864 indkaldte man forstærkningsmændene og hjemsendte dem i forbindelse med våbenhvilen i Maj måned. Forstærkningsmændene var ved indkaldelsen fra 32 til 35 år gamle, altså fødte mellem 1829 og 32 (E.E.H. Graff var født i 1831)

Ernst Eberhard Herman Graff

Ernst E.H. Graff gjorde tjeneste i 1. infanteridivision, 2. brigade, 3. regiment, 1. bataljon, 1. kompagni. Han havde nr. 0/27 (eller 027).

Ernst var født i Svendborg (i 1831) og boede ved indkaldelsen i Grenaa, hvor han var farvermester. Han var tjenstgørende fra den 18. januar 1864 (blev indkaldt som forstærkningsmandskab) frem til den 15. maj 1864. Han var 33 år gammel, da han blev indkaldt. Han må have aftjent sin værnepligt inden for perioden 1853-1856. Da Ernst blev indkaldt lå 1. division ved Dannevirke. Divisionen havde forsvaret af stillingens venstre side. Hans regiment deltog i Kampen ved Mysunde, tilbagetrækningen fra Dannevirke, slaget ved Sankelmark, den lange tur til Dybbøl via Flensborg, bevogtningen og kampene foran Dybbøl fæstningen og til sidst selve Slaget ved Dybbøl.

Ernst oplyser i sin ansøgning om en erindringsmedalje, at han tjente som underkorporal - og også som fungerende korporal. Han oplyser, at han hverken blev såret, lå på lazaret eller blev taget til fange.

Under den første våbenhvile efter Slaget ved Dybbøl den 18. april valgte ministeriet at hjemsende forstærkningsmændene. Det skete den 15. maj 1865. Efter hjemsendelsen blev Ernst medlem af De Dankse Våbenbrødres afdeling i Grenaa. Han havde nr. 1152. Han var desuden næstformand i bestyrelsen.

Ernst blev udnævnt til Dannebrogsmand den 18. april 1914 (på 50-års dagen for Slaget ved Dybbøl).

Om Ernst Eberhard og hans bror Waldemar E. Th. Graffs deltagelse i krigen i 1864

Jeg har valgt at omtale 1. infanteridivisions bevægelser under krigen 1864, fordi min tipoldefar Ernst Eberhard Herman Graff og hans bror Waldemar Emiel Theodor Graff begge deltog i krigen i denne division. På grund af deres indsats blev begge brødre senere udnævnt til Dannebrogsmænd - og de fik også begge tildelt en erindringsmedalje. En beskrivelse af hvad der hændte 1. infanteridivision - og specielt brødrenes regimenter eller det kompagni, hvori de tjente, må derfor kunne give et godt indtryk af, hvad de må have oplevet i denne periode. Jeg har lavet en beskrivelse, der går mere i detaljer. Her i slægtsbogen er der blot medtaget et uddrag af denne. De fleste steder i beskrivelsen refereres til 3. regiment (Ernsts regiment) og 17. regiment (Waldemars regiment).

Optakten til krigen

Den danske regering fandt det i oktober 1863 pga. Presussens og Østrigs truende holdning nødvendigt at skride til en delvis mobilisering af hæren. I første omgang var det kun fodfolket, der fordeltes til divisionerne. Langt den overvejende del af vore soldater havde - når indkaldelserne medregnes - tjent 1½ år og derover under fanerne og var fortrinligt uddannet. Der havde aldrig været arbejdet bedre på den krigmæssige uddannelse end netop i årene mellem begge krige (1848-50 og 1864).

Den 27. november befaledes det, at de eksisterende infanteribataljoner fra den 1. december skulle formeres som infanteriregimenter. I sidste del af november og begyndelsen af december beordredes regimenter hjemmehørende i Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig til at indkalde samtlige 8 årgange af uddannet liniemandskab (fredstidsstyrken, hvilket omfattede Waldemar Graff). Det må være årgangene fra 1856-1863. Waldemar tiltrådte tjenesten den 12. december 1863 ved 17. regiment. I løbet af december afmarcherede regimentet til Sydslesvig. I dette regiment fandtes også holstensk mandskab, der blev regnet for illoyalt og senere skulle afgives og suppleres med mandskab fra De Kongerigske og Slesvigske afdelinger. Udskiftningen fandt sted de sidste dage i januar 1864.

Mobiliseringen fortsattes i januar 1864. Man skred nu til forstærkningsmandskabets indkaldelse, bla. for at supplere og udskifte det holstenske mandskab. Da det, da krigens udbrud var nært forestående, ikke kunne lykkes at uddanne yngre mandskab i rette tid, og da det holstenske mandskab skulle erstattes, greb man til "Forstærkningens våbenøvede klasser" og så sig nødsaget til at medtage forstærkningsmændene af årgangene 1853 (11. årgang), 1854 og 1855. Ernst Graff tiltrådte tjenesten den 18. januar 1864 ved 3. regiment. På dette tidspunkt lå 1. division ved Dybbøl. Forstærkningsmændene skulle først møde i København og afgik ca. 1. februar med tog til Korsør, herfra videre med damper til Flensborg, for herefter omkring 3. februar at tilgå regimenterne.

3. regiment udgjorde sammen med 18. regiment den 3. brigade. Denne blev (også af fjenden) regnet som en af de mest slagkraftige brigader i den danske hær.
- I et citat fra danske artillerister, der stod i skanserne, hedder det: "Nu har vi 3. og 18., så må vi passe på, for nu får vi nok ballade".
- I Generalstabens beskrivelse af krigen står der:" Afdelingerne bevarede gjennemgaaende en mønsterværdig Holdning og gennemlevede det lange Afsnit (belejringen), fuldt af Farer, Savn, Lidelser, med en Udholdenhed, der søger sin Lige. Atter her er det vanskeligt at fremhæve Enkelte uden at forurette Andre; med det skal dog nævnes, at d. 16. April, da Beskydningen var paa sit Høieste, og Stormen, som det kunde vides, nærtforestaaende, stredes 3. og 18. Regiment ved Passagen over Broerne ud til Stillingen, hvor de næste 4 Døgn skulde tilbringes, om Æren af at have Teten i 2. Brigade, idet hver Afdeling vilde hævde sit Ry som den første i Brigaden."

Hvad der hændte brødrenes regimenter lige fra kampen ved Mysunde, over tilbagetrækningen fra Dybbøl, slaget ved Sankelmark, turen til Dybbøl via Flensborg, bevogtningen og kampene foran skanserne frem til selve slaget ved Dybbøl er ikke medtaget her men kan læses andet steds.

I Generalstabens beskrivelse er følgende beskrevet:

"Overkommandoen var 14. april 1864 ikke i tvivl om, at man nu var kommet til grænsen af, hvad der kunne forlanges af tropperne. Derfor telegraferedes samme dag til Krigsministeren, at det pga. den voldsomme beskydning ikke længere var muligt at holde skanserne i forsvarsdygtig stand, og at den derfor anså det tilrådeligt at forberede tilbagetoget. Senere indløb et telegram fra Krigsministeren, der refererede til Regeringens holdning om vigtigheden af at holde stillingen selv om det skulle resultere i forholdsvis betydelige tab".Brødrenes regimenter indgik i en turnusordning og skiftedes sammen med andre regimenter til at besætte skanserne og hvile ud i Sønderborg området. Skanserne besatte de skiftevis i venstre og højre side af stillingen. Da 8. brigade blev tilført som forstærkning den 13. april, indførtes der en ændret turnus for tjenesten i stillingen. Det kom for brødrene til at betyde, at Waldemars regiment under stormen på Dybbøl den 18. april var opstillet i stillingens højre side (fra skanse 7 - 9) i stedet for at skulle stå i skanserne på venstre side (1 - 6), hvor hovedangrebet blev sat ind (her havde Ernst' regiment stået dagen før). Waldemars kompagni stod i løbegraven mellem skanse 8 og 9. Og Ensts' regiment lå nu, i stedet for at stå ude ved skanserne, i en teltlejr i brohovedet ved de to pontonbroer, der førte over til Sønderborg. Det kompagni Ernst tilhørte lå dog fremskudt i bivouak ca. 900 meter bag skanse 10. Det blev så opgaven for 3. regiment (inkl. Ernsts kompagni) at dække tilbagetoget for 17. regiment (Waldemars). Begge regimenter havde, da stormen på Dybbøl blev indledt allerede været ude i stillingen i 2 døgn.

Stormen indledtes med et voldsomt og uafbrudt artilleribombardement fra kl. 4 om morgenen frem til kl. 10, hvor stormen på skanserne med infanteri påbegyndtes. Under tilbagetoget fra skanserne, der foregik under voldsom beskydning, blev Waldmars kompagni trukket tilbage gennem linierne i Ernst' kompagni, der sikrede tilbagetoget. Da alle var gået igennem gik Ernst' kompagni som det sidste langs stranden til Als Sund tilbage til brohovedet. Her forblev det og optog kampen og sikrede de øvrige enheders overgang via broerne. "En enkelt afdeling af fjenden søgte at nærme sig brohovedet på højre fløj men blev kastet tilbage med store tab af 3. regiment (Ernst'), som med stor ro og koldblodighed lod fjenden komme ind på kort afstand og derpå rettede en levende ild mod ham". Da alle øvrige enheder var gået over pontonbroerne og tilbage til Sønderborg gik Ernst' regiment som det sidste over broerne. Kampen ved Dybbøl varede helt frem til kl. 18, hvor de sidste danske styrker var nået over til Sønderborg og havde ødelagt pontonbroerne bag sig.

Efter Dybbølstillingens fald omgrupperedes de danske enheder, og de hårdest medtagne tropper overførtes til Fyn. Den 1. maj 1864 befandt Waldemars brigade sig på Fyn og Ernsts brigade var på Als.

Våbenhvile

Den 11. maj 1864 traf Krigsministeriet beslutning om i hovedsagen at samle hæren på Fyn (man var indstillet på at opgive Als og Jylland). Ministeriet besluttede bl.a.: "Det til infanteriet indkaldte forstærkningsmandskab af årgangene 1853, 54 og 55 permitteres (hjemsendes) så vidt gjørligt d. 15. Mai. Overkommandoen havde uftrykt betænkelighed ved at hjemsende fodfolkets forstærknings-mænd (af årgangene 1853, 54, 55), eftersom det måtte frembyde vanskeligheder at få dem gen-indkaldt, hvis der skulle blive behov herfor ved fjendtlighedernes genåbning. Ministeriet agtede dog ikke at genindkalde det ældre mandskab. Ernsts sidste tjenestedag var således den 15. maj 1864. Forstærkningsmændene blev sejlet til Korsør for derfra at afgå med tog til København. Nogle dage efter blev de hjemsendt. Kort efter Ernsts hjemsendelse blev hans tidligere regiment involveret i ganske voldsomme kampe (den 29. juni), hvor Als faldt. Herefter overførtes regimentet til Fyn.

Den anden våbenhvile

Den anden våbenhvile indtrådtes den 20. juli 1864 kl. 12 middag. På dette tidspunkt lå Waldemars regiment i reserve på Fyn sydøst for Hindsgavl ved Lillebælt. Den 2. august kundgjordes det for hæren, at en våbenstilstand fra samme dag var afsluttet. Krigen 1864 var dermed endt. Den 30. oktober undertegnedes fredstraktaten i Wien. Waldemars sidste tjenestedag var den 7. november 1864.

Efterskrift

Det var så beretningen om 2 regimenters aktiviteter i krigen 1864 og dermed sikkert også, hvad de to brødre Graff må have oplevet. I mange situationer var brødrenes regimenter på march eller i aktion nær hinanden. Ofte stod det ene regiment i optagelsesposition (sikrede det andet regiment under tilbagetrækning). Under belejringen af Dybbøl må de to brødre, når de lå i kantonnement (væk fra fronten) måske have haft mulighed for at mødes.

Efter Dybbølfæstningens fald skiltes deres veje, idet Waldemars regiment afgik til Fyn, hvorimod Ernsts regiment forblev på Als, indtil han hjemsendtes den 15. maj. Waldemars regiment blev senere forflyttet fra Fyn til Sjælland, hvorfra han blev hjemsendt den 7. november.

Ernst genoptog sit virke i Grenaa som farvermester, og Waldemar blev kobbersmedemester i Ebeltoft. De to brødre må have haft meget at tale om, når de mødtes.

Ernst var blevet gift kort før krigen. Hans kone døde 24 år gammel den 29. august 1864, dvs. kort efter hans hjemsendelse. Han giftede sig senere med sin kusine. De oplevede at holde guldbryllup. Ernst døde den 1. juli 1917 85 år gammel. Ernst og Waldemars far Johan Frederik Graff (farver-mester) døde i Grenaa den 27. februar 1867.

Ref.: Der er mange beskrivelser af Krigen i 1864, bl.a.: Den Dansk Tydske Krig 1864, Generalstaben, 1891 (meget detaljeret beskrivelse af alle enheders bemanding, bevægelser og kamphandlinger).
Fra disse beskrivelser har jeg udtrukket information, som specielt vedrører 3. og 17. regiment og dermed Ernst og Waldemar.
Det giver stof til eftertanke, at hvis ændringen i turnusordningen ikke var sket, havde begge regimenter stået ude ved skanserne, da hovedangrebet fandt sted den 18. april - og denne slægtsbog var måske aldrig blevet skrevet.
Senest redigeret=1 Jan 2017
     Ernst Eberhardt Herman Graff var farvermester i Grenå. Han blev født 2 februar 1831 i Svendborg. Han var søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Ernst Eberhardt Herman Graff blev døbt 5 april 1831 i Skt. Nicolai Kirke, Gerritsgade 5, Svendborg. Han var fadder ved dåben af Carl Johannes von Seelen 5 januar 1851 Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå. Ernst Eberhardt Herman Graff fik borgerskab som farver 15 august 1860 Grenå.1 Ernst blev gift 28 september 1860 i Grenå med Josephine Henriette Kirstine Sørensen, datter af Josva Benedictus Claudi og Johanne Sørensdatter.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var tilstede, da slaget ved Dybbøl fandt sted 18 april 1864. Ernst blev gift 20 juni 1865 i Koed Kirke, Tornhøjvej 15, Koed, Sønderhald, Randers, med Frederikke Christiane Margrethe Jensen, datter af Hans Jensen og Petrine Birgethe Villaume.2 Ernst Eberhardt Herman Graff overværede vielsen af Rasmus Christian Rasmussen og Louise Therese Adelaide Graff 5 august 1868 Grenå.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Frederikke Christiane Margrethe Graff 5 oktober 1876 Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Hermanda Frederikke Maria Meinertz Graff 20 august 1893 Mariager Kirke, Klosterstien 12, Mariager.2 Ernst Eberhardt Herman Graff overværede vielsen af Martinus Jensen Holm og Emilie Sophie Viktoria Graff 7 juli 1895 Randers.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Harry Eberhardt Charles Frederik Meinertz Graff 27 oktober 1895 Mariager.2 Ernst Eberhardt Herman Graff overværede vielsen af Jens Mortensen og Caroline Marie Hermanda Graff 22 august 1897 Grenå.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Ellen Frederikke Kirstine Graff Mortensen 21 august 1898 Grenå.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Hans Peter Viggo Meinertz Graff 5 november 1899 Grenå.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Erna Lydia Rigmor Meinertz Graff 2 december 1900 Grenå.2 Ernst Eberhardt Herman Graff overværede vielsen af Marius Julius Graff og Else Pedersen 31 august 1901 Ebeltoft.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Gerda Asta Meinertz Graff 2 februar 1902 Grenå.2 Ernst Eberhardt Herman Graff var fadder ved dåben af Dagny Graff Mortensen 13 april 1902 Grenå.2 Ernst Eberhardt Herman Graff Dannebrogsordenen for deltagelse i slaget ved Dybbøl 18 april 1914.1 Han døde 1 juli 1916 i sygehuset, Sygehusvej 15, Grenå, i en alder af 85 år. Han blev bisat fra Grenå 5 juli 1916.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Brogade, Svendborg3
Folketælling1840Gerritsgade 9, Svendborg4
Folketælling1845Storegade 25, Grenå5
Folketælling1845skolelærerboligen, Hemmed, Djurs Nørre, Randers6
Folketælling1850Storegade 25, Grenå7
Folketælling1860Storegade 25, Grenå8
Folketælling1870Storegade 29, Grenå9
Folketælling1880Storegade 29, Grenå9
Folketælling1890Storegade 29, Grenå9
Folketælling1901Storegade 29, Grenå10
Folketælling1906Storegade 101, Grenå9
Folketælling1916Storegade 25, Grenå9
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Familie: Ernst Eberhardt Herman Graff og Josephine Henriette Kirstine Sørensen

Børn af Ernst Eberhardt Herman Graff og Frederikke Christiane Margrethe Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S272] Benny Graff Mortensen, "Graff familien," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Fredrick Graff, 40, gift, , farver,
  Petrine Wilaume, 22, gift, , kone,
  Hermand Graff, 3, ugift, , søn,
  Christian Graff, 2, ugift, , søn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 46, Gift, Farver, M
  Caroline Villaume, 28, Gift, hans Kone, K
  Herman Graff, 9, Ugift, deres Børn, M
  Frederich Graff, 8, Ugift, deres Børn, M
  Valdemar Graff, 3, Ugift, deres Børn, M
  Henriette Graff, 1, Ugift, deres Børn, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 50, Gift, farver, M, Brovst Sogn, Ålborg Amt??
  Karoline Frederiche Wilium, 33, Gift, hans kone, K, Marie Magdalene Sogn, Randers Amt,
  Erns[t] Eberhardt Graff, 14, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Frederich C. C. Graff, 13, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Valdemar E. Th. Graff, 8, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Caroline Graff, 6, Ugift, deres børn, K, Svendborg
  Adolph Graff, 4, Ugift, deres børn, M, Vordingborg.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 28, Gift, , Skolelærer og kirkesanger, Hyllested sogn Aarhuus amt (Randers amt)
  Petrine Birgithe Villaume, 27, Gift, , Hans kone, Svendborg
  Ernst Hans Peter Jensen, 5, Ugift, , Deres børn, Hundstrup sogn Thisted amt
  Frederikke Christiane Margrethe Jensen, 3, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
  Clausine Dorthea Marie Jensen, 2, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
  Ernst Eberhard Hermann Graff, 14, Ugift, , Elev, Svendborg.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederich Graff, 56, gift, ?, farver, husfader
  Caroline Villaume, 38, gift, ?. hans kone
  Herman Graff, 19, ugift, Svendborg, deres børn
  Waldemar Graff, 13, ditto, ditto, ditto
  Henriette Graff, 11, ditto, ditto, ditto
  Adolff Graff, 9, ditto, Wordingborg, ditto
  Adelaide Graff, 5, ditto, Grenaa, ditto
  Thora Graff, 2, ditto, Grenaa, ditto.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederik Graff, 66, gift, Brovst, Ålborg Amt, farver
  Caroline Frederikke Petrine Villaume, 48, do, Koed, Randers Amt, kone
  Ernst Eberhard Herman Graff, 29, ugift, Svendborg, farver
  Johan Frederik Adolff Graff, 19, do, Wordingborg, farverlærling
  Thora Alvilda Adolphine Graff, 12, do, Grenå, datter
  Emilie Sophie Wiktoria Graff, 10, do, do, do.
 9. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ernst Eberhardt H. Graff, , Gift, husfader, farver, principal, Svendborg, Svendborg Amt
  Frederikke Graff, , Gift, husmoder, , Gjerrild Sogn, Randers Amt
  Henriette Graff, , Ugift, mandens søster, , Svendborg, Svendborg Amt
  Lo(U)Dovika Graff, , Ugift, datter, , Grenaa Købstad, Randers Amt
  August Kohberg?, , Ugift, logerende, farversvend, Silkeborg.

Frederich Carl Christian Graff1

M, f. 6 juni 1832, d. 29 marts 1923
Torben Garmer fortæller på Mit Fanø:

Christian Graff er født i Svendborg 1832. Han lærte skibsbyggeriet i Randers. Kom til Nordby i 1854 for at søge arbejde ved skibsbyggeriet. Graff havde fået en god skoleundervisning og under sin uddannelse som skibstømrer, erhvervede han sig kundskaber i matematik, tegning og konstruktion af skibe, hvilket han til fulde fik brug for på Fanø. Han arbejdede som svend til 1857, da han overtog at fuldføre bygning af skonnert "Cathrine" til N. P. Svarrer. Dette skibs bygning var påbegyndt af Mechlenburg, men standset på grund af hans afrejse til Kina. Året efter byggede han galeasen "Margrethe" til P. M. Lauridsen; men så kom der en standsning i skibsbyggeriet, og Graff søgte arbejde ved husbygning, men der var intet arbejde. Han besluttede sig derfor til at rejse udenlands og forsøge lykken der; men forinden måtte han søge om fritagelse for militærtjeneste, og hans ansøgning fik følgende anbefaling fra birkedommeren af 17. april 1859:

"Andrageren er meget duelig i sit Fag, men for Tiden uden Arbejde og Erhverv paa Grund af, at Skibsbyggeriet her, som i hele Landet, næsten er standset, dels af Pengemangel og dels, fordi Fragterne er saa daarlige og lave, at det ikke kan betale sig at bygge, og han har ikke Evne til at byge dem for egen Regning. Hans Karakter er meget agtværdig, og hans Opførsel og Vandel har i den Tid, han har opholdt sig her, været eksemplarisk god og i enhver Henseende rosværdig. Idet jeg overensstemmende med Sandheden bevidner foranstaaende, beklager jeg, at han maaske af Mangel på Erhverv maa forlade dette Sted, hvor hans Flid og Dygtighed er anerkendt."
 
Graff kommer vist ikke til at rejse; i hvert fald er han i 1860 beskæftiget med at bygge to fiskefartøjer sammen med I. N. Christensen, af en ny type, hvor man havde store forhåbninger om forbedret sødygtighed.

Birkedommeren indstiller dem derfor til et rentefrit lån til hjælp ved bygningen af de to både. 

Det blev atter opgangstid, og Graff får efterhånden bygget [18]… skibe…

Desuden byggede han i 1859 en toldkutter til Nordby toldsted, i 1860 fortømret skonnert "Dorthea", samt skipper Mads Brincks to fiskebåde, i 1863 fortømret skipper M. J. Mortensens galease, H. A. Svarrers skib, Anth. J. Kromanns kuf og påbegyndt nybygning af briggen "Christian", 98 K.L., til Chr.H. Nielsen, da han i december 1863 bliver indkaldt til militærtjeneste, blev taget som fange og fængslet i Spandau, og var inde til 20. august 1864, hvorfor Chr. Schrøder måtte fuldføre arbejdet med skibet. 

Graff lavede i 1864 tegning og afslag til et skib der blev bygget i Ribe til Poul Bertelsen, Ho. I 1868 byggede han Skibbroen og Færgebroen i Nordby. I 1869 fortømrede han skonnerten "Dan" for skipper Toft.

I 1870 ombyggede han en galease for skipper P. Hjorth, fortømrede en pram for L. P. Larsen, fjernede "Billebøjen" fra Havnebroen og klædte broen med nye planker. Samme år var han med til at udsætte et engelsk strandet skib lidt nord for Nymindegab. I 1871 byggede han to store pramme og to pontoner til ingeniør Carlé i Esbjerg.

I 1877 byggede han en fiskebåd, i 1878 var han på Harboøre i Svitzers tjeneste ved bjergning af et strandet skib.

I 1879 byggede han den nye Havnebro i Nordby. Dermed var det slut med hans virksomhed på Fanø, året efter flyttede han til Esbjerg, og anlagde et hvidtølsbryggeri, som senere blev overtaget af sønnen N. M. Graff.

Benny Graff Mortensen fortæller om Fredrich Carl Christian Graff:

Chr. Graff som redningsmand

Kæntringsulykke ved Fanø

Fra en genfunden kilde (et manuskript af vicekonsul Anthon Andersen, senere redningsvæsenets leder i 40 år) skal her refereres hans opfattelse af ulykken. Titlen på hans værk ligger i jumbo-klassen: ”Fremstilling af det danske Redningsvæsens udvikling og virksomhed fra dets organisation efter lov af 26. marts 1852 i de påfølgende 50 år fremkommet ved landbrugsministeriets foranstaltning og for Jyllands vedkommende udarbejdet af bestyreren for det nørrejydske redningsvæsen: Vice Consul A. Andersen.” Gengivelsen af ulykken stammer fra en artikel af Anders Bloksgaard i Maritim Kontakt 26.

”Den 3die Juli 1863 indtraf den ulykke at stationen Rindbys redningsbaad kæntrede under en øvelse, hvorved 2 af baadmandskabet tilsatte livet. Vejret og havet var uroligt af VNV. For indgaaende og omtrent en ½ mil fra kysten ramtes redningsbaaden pludselig og uformodet af en braadsø, der bevirkede kæntring.

Det skyldtes nærmest baadmand Chr. Graffs optræden, at tabet af menneskeliv indskrænkedes til de forulykkede 2 mand. Efter at han og de øvrige overlevende vare komne udenfor baaden og søgte at holde sig paa dens bund, hvilket ikke vilde have lykkedes i længden for alle, fordi det nødvendige støttepunkt fattedes, dykkede Graff ned under essingen af den kæntrede baad og fik fat paa et af dens drægtoug. Tampen førtes derpaa gjennem nogle af udenbordslinernes bugter hen over klædningen og kjolen og fastgjordes. Derved gaves de paagjældende et fast og for deres sikkerhed nødvendigt holdepunkt, indtil baaden ved en heldig strømsætning drev til land. Det reddede mandskab erklærede, at ulykken ikke kunne tilskrives nogen dem bekjendt fejl ved redningsbaaden men en ren hændelig begivenhed. Fornævnte kæntring den 3die Juli 1863 af redningsbaaden ved stationen Rindby under øvelse medførte, at baaden, som til forsøg var bygget af jern, sendtes til Kjøbenhavn for ikke mere at tages i brug. Indtil en anden baad kunde tilvejebringes, blev bemeldte redningsstation midlertidig nedlagt.”


Senest redigeret=1 Dec 2016
     Frederich Carl Christian Graff var skibsbygger, ølbrygger i Esbjerg. Han blev født 6 juni 1832 i Svendborg. Han var søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Frederich Carl Christian Graff blev døbt 7 august 1832 i Skt. Nicolai Kirke, Gerritsgade 5, Svendborg.2 Han blev konfirmeret i 1846 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.2 Frederich blev gift 29 december 1861 i Nordby, Skast, Ribe, med Margrethe Nielsen Nørbye, datter af Niels Mortensen Nørbye og Anne Hansdatter.2 Frederich Carl Christian Graff døde 29 marts 1923 i Boldesager, Jerne, Skast, Ribe, i en alder af 90 år. Han blev bisat fra Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, Esbjerg, 3 april 1923.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Brogade, Svendborg3
Folketælling1840Gerritsgade 9, Svendborg4
Folketælling1845Storegade 25, Grenå5
Folketælling1850Nygade 109, Randers6
Folketælling1880Odden, Nordby, Skast, Ribe7
Folketælling1890Smedegade, Esbjerg8
Folketælling1899Borgergade, Esbjerg9
Folketælling1904Borgergade, Esbjerg10
Folketælling1906Borgergade 10, Esbjerg6
Folketælling1911Jerne, Skast, Ribe6
Folketælling1921Lunde Allé, Boldesager, Jerne, Skast, Ribe11
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Børn af Frederich Carl Christian Graff og Margrethe Nielsen Nørbye

Kildehenvisninger

 1. [S413] Morten Clausens Slægtsside, online http://www.mortenclausen.dk/
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Fredrick Graff, 40, gift, , farver,
  Petrine Wilaume, 22, gift, , kone,
  Hermand Graff, 3, ugift, , søn,
  Christian Graff, 2, ugift, , søn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 46, Gift, Farver, M
  Caroline Villaume, 28, Gift, hans Kone, K
  Herman Graff, 9, Ugift, deres Børn, M
  Frederich Graff, 8, Ugift, deres Børn, M
  Valdemar Graff, 3, Ugift, deres Børn, M
  Henriette Graff, 1, Ugift, deres Børn, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 50, Gift, farver, M, Brovst Sogn, Ålborg Amt??
  Karoline Frederiche Wilium, 33, Gift, hans kone, K, Marie Magdalene Sogn, Randers Amt,
  Erns[t] Eberhardt Graff, 14, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Frederich C. C. Graff, 13, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Valdemar E. Th. Graff, 8, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Caroline Graff, 6, Ugift, deres børn, K, Svendborg
  Adolph Graff, 4, Ugift, deres børn, M, Vordingborg.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Carl Christian Graff, 47 , Gift, Husfader, Skibsbygmester, , Svendborg
  Margrethe Graff, født Nielsen, 45 , Gift, Hans Hustru, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Niels Morten Gtaff, 15 , Ugift, Deres Søn, Skibskok, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Caroline Graff, 14 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Ane Graff, 12 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Anders Peter Graff, 9 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Carl Christian Graff, 6 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Margrethe Graff, 1 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Karl Kristian Graff, 57, Gift, Husfader, Brygger, Svendborg
  Margrethe Graff, 55, Gift, Husmoder, Nordby Fanø
  Ernst Frederik Graff, 27, Ugift, Smedesvend, Nordby Fanø
  Karl Kristian Graff, 16, Ugift, Malerlærling, Nordby Fanø
  Margrethe Graff, 11, Ugift, Barn, Nordby Fanø.
 9. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk, Efternavn: Graff
  Fornavn: Frederik Carl Christian
  Fødselsdato: 06-06-1832
  Fødested: Svendborg
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Husejer
  Status i husstand: Mand

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Magrethe
  Fødselsdato: 10-07-1834
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Hustru

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Anders Peder
  Fødselsdato: 28-01-1871
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Søn

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Carl Christian
  Fødselsdato: 04-02-1873
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Kaptajn
  Status i husstand: Søn.
 10. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk, Efternavn: Graff
  Fornavn: Frederik Carl Christian
  Fødselsdato: 06-06-1832
  Fødested: Svendborg
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Husejer
  Status i husstand: Mand
  Tidligere bosættelse: Nordby

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Margrethe
  Fødselsdato: 10-07-1834
  Fødested: Nordby
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling:
  Status i husstand: Hustru
  Tidligere bosættelse: Nordby

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Anders Peter
  Fødselsdato: 28-01-1871
  Fødested: Nordby
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Blikkenslagermester
  Status i husstand: Logerende, ugift
  Tidligere bosættelse: Nordby.
 11. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk

Waldemar Emil Theodor Graff

M, f. 22 september 1835, d. 1 november 1835
Senest redigeret=12 Okt 2008
     Waldemar Emil Theodor Graff blev født 22 september 1835 i Svendborg. Han var søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Waldemar Emil Theodor Graff døde 1 november 1835 i Svendborg. Han blev døbt 1 november 1835 i Skt. Nicolai Kirke, Gerritsgade 5, Svendborg.1 Han blev bisat fra Svendborg 7 november 1835.1
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Waldemar Emil Theodor Graff1

M, f. 31 marts 1837, d. 26 maj 1928
Benny Graff Mortensen fortæller:

Waldemar gjorde tjeneste i 1. infanteridivision, 3. brigade, 17. regiment, 2. bataljon, 6. kompagni. Han havde nr. 6.

Waldemar var også født i Svendborg (i 1837). Han stod i lære som kobbersmed i Grenaa i 1855. Hvor han opholdt sig, da han blev indkaldt vides ikke. Efter krigen blev han kobbersmedemester i Ebeltoft. Han var tjenstgørende fra 12. december 1863 til den 7. november 1864. Han var altså 27 år gammel, da han blev indkaldt (og har sikkert aftjent sin værnepligt forinden, dvs. mellem 1857 og 1863). Han deltog i krigen 1864 fra start til slut. Da Waldemar blev indkaldt i december besatte 1. division Dannevirkestillingens venstre fløj øst for Slesvig til Sli-mundingen. Det var her hans bror Ernst stødte til, da han blev indkaldt i januar.

Waldemar oplyser i sin ansøgning om en erindringsmedalje, at han tjente som midlertidig korporal. Han oplyser, at han hverken blev såret, lå på lazaret eller blev taget til fange.

Efter hjemsendelsen blev Waldemar medlem af De Danske Våbenbrødres afdeling i Ebeltoft. Han havde nr. 3360 og var formand i 30 år. Han var desuden medlem af kommunalbestyrelsen i 25 år.

Waldemar blev udnævnt til Dannebrogsmand den 26. maj 1892.

Senest redigeret=1 Dec 2016
     Waldemar Emil Theodor Graff var kobbersmed i Ebeltoft. Han blev født 31 marts 1837 i Svendborg. Han var søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Waldemar Emil Theodor Graff blev døbt 30 juni 1837 i Skt. Nicolai Kirke, Gerritsgade 5, Svendborg.2 Han var fadder ved dåben af Carl Johannes von Seelen 5 januar 1851 Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå. Waldemar Emil Theodor Graff blev konfirmeret 27 april 1851 i Grenå.2 Waldemar blev gift 19 februar 1861 i Grenå med Kirstine Maria Jensen, datter af Jens Rasmussen og Mette Kirstine Jensdatter Brock.2 Waldemar Emil Theodor Graff var 12 april 1863 ejer af køkkenudstyrsforretningen W. Graff i Ebeltoft.3 Han var i 1864 korporal. Han var fadder ved dåben af Hans Frederik Hermann Lassen 18 februar 1871 Grenå.2 Waldemar blev gift 29 september 1871 i Enslev, Djurs Nørre, Randers, med Anna Cathrine Sørensen, datter af Søren Jensen og Ane Simonsdatter. Waldemar Emil Theodor Graff var 22 maj 1892 Dannebrogsmand. Han var fadder ved dåben af Mary Kathrine Ejlert Graff 20 august 1893 Esbjerg.2 Waldemar Emil Theodor Graff overværede vielsen af Marius Julius Graff og Else Pedersen 31 august 1901 Ebeltoft.2 Waldemar Emil Theodor Graff overværede vielsen af Søren Frederik Valdemar Graff og Karen Petersen 22 marts 1908 Ebeltoft Kirke, Grønningen 2, Ebeltoft.2 Waldemar Emil Theodor Graff døde 26 maj 1928 i Ebeltoft i en alder af 91 år. Han blev bisat fra Ebeltoft 1 juni 1928.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Gerritsgade 9, Svendborg4
Folketælling1845Storegade 25, Grenå5
Folketælling1850Storegade 25, Grenå6
Folketælling1860Storegade, Grenå7
Folketælling1870Nørrebakke, Ebeltoft8
Folketælling1880Nørrebakke 1, Ebeltoft9
Folketælling1890Nørrebakke 5, Ebeltoft10
Folketælling1901Ebeltoft11
Folketælling1906Nørrebakke 5, Ebeltoft8
Folketælling1911Nørrebakke 5, Ebeltoft8
Folketælling1916Nørrebakke 5, Ebeltoft8
Folketælling1925Nørrebakke 5, Ebeltoft8
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Børn af Waldemar Emil Theodor Graff og Kirstine Marie Sabroe

Børn af Waldemar Emil Theodor Graff og Kirstine Maria Jensen

Børn af Waldemar Emil Theodor Graff og Anna Cathrine Sørensen

Kildehenvisninger

 1. [S413] Morten Clausens Slægtsside, online http://www.mortenclausen.dk/
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S466] Ukendt author, Danmarks Ældste Forretninger.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 46, Gift, Farver, M
  Caroline Villaume, 28, Gift, hans Kone, K
  Herman Graff, 9, Ugift, deres Børn, M
  Frederich Graff, 8, Ugift, deres Børn, M
  Valdemar Graff, 3, Ugift, deres Børn, M
  Henriette Graff, 1, Ugift, deres Børn, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 50, Gift, farver, M, Brovst Sogn, Ålborg Amt??
  Karoline Frederiche Wilium, 33, Gift, hans kone, K, Marie Magdalene Sogn, Randers Amt,
  Erns[t] Eberhardt Graff, 14, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Frederich C. C. Graff, 13, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Valdemar E. Th. Graff, 8, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Caroline Graff, 6, Ugift, deres børn, K, Svendborg
  Adolph Graff, 4, Ugift, deres børn, M, Vordingborg.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederich Graff, 56, gift, ?, farver, husfader
  Caroline Villaume, 38, gift, ?. hans kone
  Herman Graff, 19, ugift, Svendborg, deres børn
  Waldemar Graff, 13, ditto, ditto, ditto
  Henriette Graff, 11, ditto, ditto, ditto
  Adolff Graff, 9, ditto, Wordingborg, ditto
  Adelaide Graff, 5, ditto, Grenaa, ditto
  Thora Graff, 2, ditto, Grenaa, ditto.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Waldemar Graff, 22, ugift, Svendborg, kobbersmedesvend.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Valdemar Emil Theodor Graff, 42 , Gift, Husfader, Kobbersmed, Svendborg
  Anna Katrine Graff, 37 , Gift, Husmoder, Astrup Sogn, Aarhus Amt
  Emilie Marie Karoline Graff, 13 , Ugift, Barn af Husfaderen, Ebeltoft
  Henry Hermann Graff, 11 , Ugift, Barn af Husfaderen, Ebeltoft
  Marius Julius Graff, 7 , Ugift, Barn af Husfaderen, Ebeltoft
  Søren Frederik Valdemar Graff, 5 , Ugift, Barn af Husfaderen, Ebeltoft
  Frederikke Jensine Graff, 3 , Ugift, Barn af Husfaderen, Ebeltoft
  Andrea Elisabeth Graff, 1 , Ugift, Barn af Husfaderen, Ebeltoft.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Valdemar Emil Theodor Graff, 52, Gift, husfader, blikkenslager, Svendborg
  Anna Cathrine Graff, 47, Gift, husmoder, , Ajstrup, Skanderborg amt
  Marius Julius Graff, 17, Ugift, barn, lærling, Ebeltoft sogn
  Søren Frederik Valdemar Graff, 15, Ugift, barn, lærling, Ebeltoft sogn
  Frederikke Jensine Graff, 13, Ugift, barn, , Ebeltoft sogn
  Andrea Elisabeth Graff, 11, Ugift, barn, , Ebeltoft sogn
  Hermanda Ottilie Graff, 9, Ugift, barn, , Ebeltoft sogn
  Agnes Cathrine Graff, 7, Ugift, barn, , Ebeltoft sogn
  Eilert Sophus Graff, 4, Ugift, barn, , Ebeltoft sogn
  Otto Theodor Graff, 2, Ugift, barn, , Ebeltoft sogn.
 11. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Frederikke midlertidigt fraværende på epidemihospitalet, Ebeltoft.

Caroline Wilhelmine Henriette Amalie Graff

K, f. 15 juni 1839, d. 27 december 1911
Senest redigeret=10 Jul 2010
     Caroline Wilhelmine Henriette Amalie Graff var syg af åndssvaghed. Hun blev født 15 juni 1839 i Svendborg. Hun var datter af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Caroline Wilhelmine Henriette Amalie Graff blev døbt 8 september 1839 i Skt. Nicolai Kirke, Gerritsgade 5, Svendborg. Hun blev konfirmeret 23 april 1854 i Grenå.1 Hun døde 27 december 1911 i sygehuset, Sygehusvej 15, Grenå, i en alder af 72 år. Hun blev bisat fra Grenå 2 januar 1912.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Gerritsgade 9, Svendborg2
Folketælling1845Storegade 25, Grenå3
Folketælling1850Storegade 25, Grenå4
Folketælling1855Storegade, Grenå5
Folketælling1880Storegade 29, Grenå6
Folketælling1890Storegade 29, Grenå6
Folketælling1901Storegade 29, Grenå7
Folketælling1906Storegade 101, Grenå6
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 46, Gift, Farver, M
  Caroline Villaume, 28, Gift, hans Kone, K
  Herman Graff, 9, Ugift, deres Børn, M
  Frederich Graff, 8, Ugift, deres Børn, M
  Valdemar Graff, 3, Ugift, deres Børn, M
  Henriette Graff, 1, Ugift, deres Børn, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 50, Gift, farver, M, Brovst Sogn, Ålborg Amt??
  Karoline Frederiche Wilium, 33, Gift, hans kone, K, Marie Magdalene Sogn, Randers Amt,
  Erns[t] Eberhardt Graff, 14, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Frederich C. C. Graff, 13, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Valdemar E. Th. Graff, 8, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Caroline Graff, 6, Ugift, deres børn, K, Svendborg
  Adolph Graff, 4, Ugift, deres børn, M, Vordingborg.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederich Graff, 56, gift, ?, farver, husfader
  Caroline Villaume, 38, gift, ?. hans kone
  Herman Graff, 19, ugift, Svendborg, deres børn
  Waldemar Graff, 13, ditto, ditto, ditto
  Henriette Graff, 11, ditto, ditto, ditto
  Adolff Graff, 9, ditto, Wordingborg, ditto
  Adelaide Graff, 5, ditto, Grenaa, ditto
  Thora Graff, 2, ditto, Grenaa, ditto.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Augusta Christine Volf, 69, ugift, Grenå, pensionist
  Henriette Graff, 16, ugift, Svendborg, tjenestepige.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ernst Eberhardt H. Graff, , Gift, husfader, farver, principal, Svendborg, Svendborg Amt
  Frederikke Graff, , Gift, husmoder, , Gjerrild Sogn, Randers Amt
  Henriette Graff, , Ugift, mandens søster, , Svendborg, Svendborg Amt
  Lo(U)Dovika Graff, , Ugift, datter, , Grenaa Købstad, Randers Amt
  August Kohberg?, , Ugift, logerende, farversvend, Silkeborg.

Johan Frederik Adolf Graff

M, f. 13 oktober 1841
Senest redigeret=2 Dec 2016
     Johan Frederik Adolf Graff var barber. Han blev født 13 oktober 1841 i Vordingborg. Han var søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Johan Frederik Adolf Graff blev døbt 29 december 1841 i Vor Frue Kirke, Kirketorvet 14, Vordingborg. Han blev konfirmeret 30 marts 1856 i Grenå.1 Johan blev gift med Rose Reinhardine Kappers, datter af Reinhardt Mellis Kappers og Lovise Elisabeth Valentine Præstrud. Johan blev gift før 1873 med Anne Marie Petersen, datter af Rasmus Pedersen og Ane Kirstine Fugl. Johan Frederik Adolf Graff var fadder ved dåben af Hermanda Frederikke Maria Meinertz Graff 20 august 1893 Mariager Kirke, Klosterstien 12, Mariager.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Storegade 25, Grenå2
Folketælling1850Storegade 25, Grenå3
Folketælling1855Storegade 25, Grenå4
Folketælling1860Storegade 25, Grenå5
Folketælling1880Torvegade, Randers6
Folketælling1911Vestergrave 8, Randers7
Folketælling1916Vestergrave 1 B, Randers7
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Barn af Johan Frederik Adolf Graff og Rose Reinhardine Kappers

Børn af Johan Frederik Adolf Graff og Anne Marie Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Frederich Graff, 50, Gift, farver, M, Brovst Sogn, Ålborg Amt??
  Karoline Frederiche Wilium, 33, Gift, hans kone, K, Marie Magdalene Sogn, Randers Amt,
  Erns[t] Eberhardt Graff, 14, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Frederich C. C. Graff, 13, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Valdemar E. Th. Graff, 8, Ugift, deres børn, M, Svendborg
  Caroline Graff, 6, Ugift, deres børn, K, Svendborg
  Adolph Graff, 4, Ugift, deres børn, M, Vordingborg.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederich Graff, 56, gift, ?, farver, husfader
  Caroline Villaume, 38, gift, ?. hans kone
  Herman Graff, 19, ugift, Svendborg, deres børn
  Waldemar Graff, 13, ditto, ditto, ditto
  Henriette Graff, 11, ditto, ditto, ditto
  Adolff Graff, 9, ditto, Wordingborg, ditto
  Adelaide Graff, 5, ditto, Grenaa, ditto
  Thora Graff, 2, ditto, Grenaa, ditto.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Friderich Graff, 61, gift, Brovst sogn, Ålborg Amt, farveriejer, husfader
  Caroline Villaume, 43, do, Marie Malene sogn, Randers Amt, hans kone
  Johan Friderich Adolph, 14, ugift, Wordingborg, deres børn
  Adeleide, 10, do, Grenå, do
  Thora, 7, do, do, do
  Emilie, 5, do, do, do.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederik Graff, 66, gift, Brovst, Ålborg Amt, farver
  Caroline Frederikke Petrine Villaume, 48, do, Koed, Randers Amt, kone
  Ernst Eberhard Herman Graff, 29, ugift, Svendborg, farver
  Johan Frederik Adolff Graff, 19, do, Wordingborg, farverlærling
  Thora Alvilda Adolphine Graff, 12, do, Grenå, datter
  Emilie Sophie Wiktoria Graff, 10, do, do, do.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Fredrik Adolph Graff, 38, Gift, Vordingborg Præstø Amt, barber, M
  Ane Marie Graff født Petersen, 27, Gift, Randers Randers Amt, hustru, K
  Carl Louis Reinhardt Graff, 12, Ugift, Landskrone, søn, M
  Dagmar Rose Aurelia Angelica Graff, 7, Ugift, Randers Randers Amt, datter, K
  Thora Frederikke Hermanda Graff, 5, Ugift, Randers Randers Amt, datter, K
  Frederikke Christiane Margrethe Graff, 3, Ugift, Randers Randers Amt, datter, K
  Olivia Severine Graff, 1, Ugift, Randers Randers Amt, datter, K.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Louise Therese Adelaide Graff

K, f. 5 august 1845, d. 12 juni 1904
Senest redigeret=1 Jan 2017
     Louise Therese Adelaide Graff blev født 5 august 1845 i Grenå. Hun var datter af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Louise Therese Adelaide Graff blev døbt 12 november 1845 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå, bevidnet af Hans Jensen.1 Louise Therese Adelaide Graff blev konfirmeret 2 oktober 1859 i Grenå.1 Louise blev gift 5 august 1868 i Grenå med Rasmus Christian Rasmussen, søn af Rasmus Rasmussen og Karen Hansdatter.1 Louise Therese Adelaide Graff døde 12 juni 1904 i Ole Rømers Gade 2, Århus, i en alder af 58 år. Hun blev bisat fra Skt. Pauls Kirke, Skt. Pauls Kirkeplads 1, Århus, på Århus Nordre Kirkegård 17 juni 1904.

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Storegade 25, Grenå2
Folketælling1855Storegade 25, Grenå3
Folketælling1880Lillegade 123, Grenå4
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Børn af Louise Therese Adelaide Graff og Rasmus Christian Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederich Graff, 56, gift, ?, farver, husfader
  Caroline Villaume, 38, gift, ?. hans kone
  Herman Graff, 19, ugift, Svendborg, deres børn
  Waldemar Graff, 13, ditto, ditto, ditto
  Henriette Graff, 11, ditto, ditto, ditto
  Adolff Graff, 9, ditto, Wordingborg, ditto
  Adelaide Graff, 5, ditto, Grenaa, ditto
  Thora Graff, 2, ditto, Grenaa, ditto.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Friderich Graff, 61, gift, Brovst sogn, Ålborg Amt, farveriejer, husfader
  Caroline Villaume, 43, do, Marie Malene sogn, Randers Amt, hans kone
  Johan Friderich Adolph, 14, ugift, Wordingborg, deres børn
  Adeleide, 10, do, Grenå, do
  Thora, 7, do, do, do
  Emilie, 5, do, do, do.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Rasmus Christian Rasmussen, 42 , Gift, Uhrmager, Husfader, Fangel, Odense Amt
  Lovise Therecie Adelaide Rasmussen f. Graff, 34 , Gift, hans Kone, Grenaa
  Rasmus Peter Edvart Rasmussen, 9 , Ugift, deres Søn, Grenaa
  Valborg Augusta Rasmussen, 7 , Ugift, deres Datter, Grenaa
  Christian Herman Valdemar Rasmussen, 3 , Ugift, deres Søn, Grenaa
  Johanne Frederikke Caroline Rasmussen, 2 , Ugift, deres Datter, Grenaa
  Gustava Rasmussen, Under 1 Aar , Ugift, deres Datter, Grenaa.

Thora Alvilda Adolphine Graff

K, f. 23 marts 1848, d. 12 februar 1920
Senest redigeret=12 Feb 2012
     Thora Alvilda Adolphine Graff blev født 23 marts 1848 i Grenå. Hun var datter af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Thora Alvilda Adolphine Graff blev døbt 18 juni 1848 i Grenå.1 Hun blev konfirmeret 27 april 1862 i Grenå.1 Thora blev gift november 1874 i Grenå med Johan Conrad Poulsen.1 Thora Alvilda Adolphine Graff døde 12 februar 1920 i Sortedams Dossering 59, København, i en alder af 71 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Storegade 25, Grenå3
Folketælling1855Storegade 25, Grenå4
Folketælling1860Storegade 25, Grenå5
Folketælling1880Svanemosegårdsvej 6, Frederiksberg, København6
Folketælling1885Fredensgade 3, København7
Bolig1 november 1893Skt. Hans Gade 6 A, København2
Bolig1 november 1898Schleppegrellsgade 9, København2
Bolig1 maj 1903Læssøesgade 9, København2
Folketælling1906Læssøesgade 9, København8
Bolig1 maj 1909Læssøesgade 4, København2
Bolig1 november 1909Læssøesgade 1, København2
Bolig1 november 1919Sortedams Dossering 59, København2
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Barn af Thora Alvilda Adolphine Graff og Johan Conrad Poulsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederich Graff, 56, gift, ?, farver, husfader
  Caroline Villaume, 38, gift, ?. hans kone
  Herman Graff, 19, ugift, Svendborg, deres børn
  Waldemar Graff, 13, ditto, ditto, ditto
  Henriette Graff, 11, ditto, ditto, ditto
  Adolff Graff, 9, ditto, Wordingborg, ditto
  Adelaide Graff, 5, ditto, Grenaa, ditto
  Thora Graff, 2, ditto, Grenaa, ditto.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Friderich Graff, 61, gift, Brovst sogn, Ålborg Amt, farveriejer, husfader
  Caroline Villaume, 43, do, Marie Malene sogn, Randers Amt, hans kone
  Johan Friderich Adolph, 14, ugift, Wordingborg, deres børn
  Adeleide, 10, do, Grenå, do
  Thora, 7, do, do, do
  Emilie, 5, do, do, do.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederik Graff, 66, gift, Brovst, Ålborg Amt, farver
  Caroline Frederikke Petrine Villaume, 48, do, Koed, Randers Amt, kone
  Ernst Eberhard Herman Graff, 29, ugift, Svendborg, farver
  Johan Frederik Adolff Graff, 19, do, Wordingborg, farverlærling
  Thora Alvilda Adolphine Graff, 12, do, Grenå, datter
  Emilie Sophie Wiktoria Graff, 10, do, do, do.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Conrad Paulsen, 53, Gift, Horsens, Husfader Detailhdlr., M
  Thora Alvilda Adolphine Paulsen, 31, Gift, Grenaa, Hans Kone, K
  Christian Paulsen, 19, Ugift, Horsens, Handelscommis, Husfaderens Søn af 1ste Ægteskab, M
  Emma Paulsen, 17, Ugift, Horsens, Husfaderens Datter af 1ste Ægteskab, K
  Louis Carl Fredrik Paulsen, 4, Ugift, Horsens, Søn af dette Ægteskab, M.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Conrad Poulsen, 44 Aar, Gift, Handelsagent, Horsens, Husfader, M
  Thora Alvilda Adophine Poulsen, 27 Aar, Gift, , Grenaa, Husmoder, K
  Christian Poulsen, 14 Aar, Ugift, Kontorist, Horsens, Søn, M
  Emma Poulsen, 12 Aar, Ugift, , Horsens, Datter, K
  Louis Carl Frederik Poulsen, 9, Ugift, , Horsens, Søn, M.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Emilie Sophie Viktoria Graff

K, f. 6 september 1850, d. 1941
Senest redigeret=6 Sep 2016
     Emilie Sophie Viktoria Graff blev født 6 september 1850 i Grenå. Hun var datter af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume. Emilie Sophie Viktoria Graff blev døbt 3 november 1850 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.1 Hun blev konfirmeret 2 oktober 1864 i Grenå.1 Emilie blev gift 2 april 1871 i Koed Kirke, Tornhøjvej 15, Koed, Sønderhald, Randers, med Carl Christian Gotfredsen, søn af Gotfred Gotfredsen Fehn og Sophie Dirchsen.1 Emilie Sophie Viktoria Graff og Carl blev skilt. Emilie blev gift 7 juli 1895 i Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers, med Martinus Jensen Holm, søn af Jens Hansen Holm og Bodil Kirstine Madsdatter Drejer.1 Emilie Sophie Viktoria Graff døde i 1941.

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Storegade 25, Grenå2
Folketælling1860Storegade 25, Grenå3
Folketælling1870Storegade 29, Grenå4
Folketælling1880Absalonsgade 44, København5
Far-Nat*Johan Frederich Graff f. 1 Dec 1794, d. 25 Feb 1867
Mor-Nat*Caroline Petrine Frederiche Villaume f. 7 Maj 1812, d. 11 Jun 1896

Børn af Emilie Sophie Viktoria Graff og Carl Christian Gotfredsen

Familie: Emilie Sophie Viktoria Graff og Martinus Jensen Holm

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Friderich Graff, 61, gift, Brovst sogn, Ålborg Amt, farveriejer, husfader
  Caroline Villaume, 43, do, Marie Malene sogn, Randers Amt, hans kone
  Johan Friderich Adolph, 14, ugift, Wordingborg, deres børn
  Adeleide, 10, do, Grenå, do
  Thora, 7, do, do, do
  Emilie, 5, do, do, do.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Johan Frederik Graff, 66, gift, Brovst, Ålborg Amt, farver
  Caroline Frederikke Petrine Villaume, 48, do, Koed, Randers Amt, kone
  Ernst Eberhard Herman Graff, 29, ugift, Svendborg, farver
  Johan Frederik Adolff Graff, 19, do, Wordingborg, farverlærling
  Thora Alvilda Adolphine Graff, 12, do, Grenå, datter
  Emilie Sophie Wiktoria Graff, 10, do, do, do.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Emilie Sofie Gotfredsen, 29 , Gift, Haandarbeide, , Grenaa
  Sofie Caroline Gotfredsen, 8 , Ugift, , , Kold Marie Malene
  Hartvig Charles Johan Gotfredsen, 5 , Ugift, , , Skjollelev pr Aarhus
  Carl Emil Ludvig Gotfredsen, 3 , Ugift, , , Herning.

Frederikke Christiane Margrethe Jensen

K, f. 20 juni 1842, d. 21 oktober 1923
Senest redigeret=1 Jan 2017
     Frederikke Christiane Margrethe Jensen blev født 20 juni 1842 i Hemmed, Djurs Nørre, Randers. Hun var datter af Hans Jensen og Petrine Birgethe Villaume. Frederikke Christiane Margrethe Jensen blev døbt 12 august 1842 i Hemmed Kirke, Hemmed Kirkevej 14, Hemmed, Djurs Nørre, Randers.1 Frederikke blev gift 20 juni 1865 i Koed Kirke, Tornhøjvej 15, Koed, Sønderhald, Randers, med Ernst Eberhardt Herman Graff, søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume.1 Frederikke Christiane Margrethe Jensen var fadder ved dåben af Frederikke Christiane Margrethe Graff 5 oktober 1876 Skt. Mortens Kirke, Kirketorvet, Randers.1 Frederikke Christiane Margrethe Jensen var fadder ved dåben af Hermanda Frederikke Maria Meinertz Graff 20 august 1893 Mariager Kirke, Klosterstien 12, Mariager.1 Frederikke Christiane Margrethe Jensen var fadder ved dåben af Ellen Frederikke Kirstine Graff Mortensen 21 august 1898 Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.1 Frederikke Christiane Margrethe Jensen var fadder ved dåben af Hans Peter Viggo Meinertz Graff 5 november 1899 Grenå.1 Frederikke Christiane Margrethe Jensen var fadder ved dåben af Hertha Ernestine Hermanda Graff Mortensen 16 september 1900 Grenå.1 Frederikke Christiane Margrethe Jensen var fadder ved dåben af Gerda Asta Meinertz Graff 2 februar 1902 Grenå.1 Frederikke Christiane Margrethe Jensen døde 21 oktober 1923 i Storegade 25, Grenå, i en alder af 81 år. Hun blev bisat fra Grenå 26 oktober 1923.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1845skolelærerboligen, Hemmed, Djurs Nørre, Randers2
Folketælling1850Koed, Sønderhald, Randers3
Folketælling1855Koed, Sønderhald, Randers4
Bolig9 november 1856Koed, Sønderhald, Randers
Folketælling1860Koed, Sønderhald, Randers5
Bolig22 oktober 1860Ågermark, Hammelev, Djurs Nørre, Randers
Bolig12 november 1861Koed, Sønderhald, Randers
Bolig26 oktober 1862Vivild, Sønderhald, Randers
Folketælling1870Storegade 29, Grenå6
Folketælling1880Storegade 29, Grenå6
Folketælling1890Storegade 29, Grenå6
Folketælling1901Storegade 29, Grenå7
Folketælling1906Storegade 101, Grenå6
Folketælling1916Storegade 25, Grenå6
Folketælling1921Storegade 23, Grenå6
Far-Nat*Hans Jensen f. 17 Jun 1817, d. 1 Jul 1872
Mor-Nat*Petrine Birgethe Villaume f. 18 Feb 1818, d. 27 Okt 1858

Børn af Frederikke Christiane Margrethe Jensen og Ernst Eberhardt Herman Graff

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 28, Gift, , Skolelærer og kirkesanger, Hyllested sogn Aarhuus amt (Randers amt)
  Petrine Birgithe Villaume, 27, Gift, , Hans kone, Svendborg
  Ernst Hans Peter Jensen, 5, Ugift, , Deres børn, Hundstrup sogn Thisted amt
  Frederikke Christiane Margrethe Jensen, 3, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
  Clausine Dorthea Marie Jensen, 2, Ugift, , Deres børn, Heri sognet
  Ernst Eberhard Hermann Graff, 14, Ugift, , Elev, Svendborg.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Hans Jensen, 33, gift, Hyllested, Randers Amt, kirkesanger, skolelærer,
  Petrine Birgethe Villaume, 32, gift, Svendborg, hans kone
  Ernst Hans Peter Jernsen, 10, ugift, Hemmed, Randers Amt, deres børn
  Frederikke Christiane Margrethe Jensen, 3, do, Hemmed, Randers Amt, do
  Jens Frederich Eberhard Jensen, 5, do, do, do
  Laura Nicoline Jensen, 2, do, do, do
  Carl Ernst Christiansen, 13, do, Thisted, plejesøn.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Jensen, 38, gift, Hyllested, Randers Amt, kirkesanger, skolelærer,
  Petrine Birgethe Villaume, 37, gift, Svendborg, hans kone
  Ernst Hans Peter Jernsen, 15, ugift, Hemmed, Randers Amt, deres børn
  Frederikke Christiane Margrethe Jensen, 13, do, Hemmed, Randers Amt, do
  Jens Frederich Eberhard Jensen, 10, do, do, do
  Laura Nicoline Jensen, 7, do, do, do
  Eliza Justine Jensen, do, Koed Sogn, do
  Theodor Marius Clausianus Jensen, do, do, do.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Hans Jensen, 49, enkemand, Hyllested, skolelærer og husfader
  Frederikke Christine Margrethe Jensen, 18, ugift, Hemmed, hans børn
  Jens Frederik Eberhard Jensen, 15, Do, Do, Do
  Laura Nicoline Jensen, 12, Do, Do, Do
  Eliza Justine Jensen, 10, Do, Koed, Do
  Theodor Marius Clausinius Jensen, 9, Do, Do, Do
  Dorthea Clausine Bøgh, 72, enke, Engelholm, Herslev v, Colding, Huusfaderens svigermoder.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ernst Eberhardt H. Graff, , Gift, husfader, farver, principal, Svendborg, Svendborg Amt
  Frederikke Graff, , Gift, husmoder, , Gjerrild Sogn, Randers Amt
  Henriette Graff, , Ugift, mandens søster, , Svendborg, Svendborg Amt
  Lo(U)Dovika Graff, , Ugift, datter, , Grenaa Købstad, Randers Amt
  August Kohberg?, , Ugift, logerende, farversvend, Silkeborg.

Josephine Henriette Kirstine Sørensen

K, f. 17 december 1839, d. 29 august 1864
Senest redigeret=6 Sep 2016
     Josephine Henriette Kirstine Sørensen blev født uden for ægteskab 13 oktober 1839 Viborg. Hun blev døbt 17 december 1839 i Sortebrødre Kirke, St. Skt. Mikkelsgade 12, Viborg.1 Hun var datter af Josva Benedictus Claudi og Johanne Sørensdatter. Josephine blev gift 28 september 1860 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå, med Ernst Eberhardt Herman Graff, søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume.1 Josephine Henriette Kirstine Sørensen døde 29 august 1864 i Grenå i en alder af 24 år. Hun blev bisat fra Grenå 3 september 1864.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Gravene, Viborg
Folketælling1845Skt. Mathias Gade, Viborg2
Far-Nat*Josva Benedictus Claudi f. 11 Jul 1807, d. 21 Apr 1850
Mor-Nat*Johanne Sørensdatter f. 26 Dec 1808

Familie: Josephine Henriette Kirstine Sørensen og Ernst Eberhardt Herman Graff

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Busk, 33, Gift, , Skomagermester, Viborg
  Marie Kirstine, 34, Gift, , Hans kone, Christianspriis

  Josephine Sørensen, 6, Ugift, , Deres pleiedatter, Viborg

  Kirstine Jensdatter Busk, 69, Enke, , Pentionist, Wirklund Thim sogn Aarhuus amt (Them Skanderborg ).

Carl Johan Frederich Graff1

M, f. 24 januar 1866, d. 11 juni 1948
Senest redigeret=30 Dec 2016
     Carl Johan Frederich Graff var barber i Grenå. Han blev født 24 januar 1866 i Grenå. Han var søn af Ernst Eberhardt Herman Graff og Frederikke Christiane Margrethe Jensen. Carl Johan Frederich Graff blev døbt 13 februar 1866 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.2 Han blev konfirmeret 18 april 1880 i Grenå.2 Carl blev gift 23 oktober 1891 i Nordby Kirke, Hovedgaden 105 A, Nordby, Skast, Ribe, med Maren Nielsine Meinertz, datter af Jeppe Hansen Meinertz og Maren Jessen.2 Carl Johan Frederich Graff overværede vielsen af Anders Pedersen og Erna Lydia Rigmor Meinertz Graff 5 september 1920 Torup Kirke, Torupvejen 151, Torup, Strø, Frederiksborg.3 Carl Johan Frederich Graff døde 11 juni 1948 i Telemarksgade 8, Sundbyerne, København, i en alder af 82 år. Han blev bisat fra Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43, København, 20 juni 1948.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1870Storegade 29, Grenå3
Folketælling1880Storegade 29, Grenå3
Folketælling1890Storegade 29, Grenå3
Folketælling1901Storegade, Grenå4
Folketælling1916Hundested, Torup, Strø, Frederiksborg3
Far-Nat*Ernst Eberhardt Herman Graff f. 2 Feb 1831, d. 1 Jul 1916
Mor-Nat*Frederikke Christiane Margrethe Jensen f. 20 Jun 1842, d. 21 Okt 1923

Børn af Carl Johan Frederich Graff og Maren Nielsine Meinertz

Kildehenvisninger

 1. [S413] Morten Clausens Slægtsside, online http://www.mortenclausen.dk/
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Graff, , Gift, husfader, barber, principal, Grenaa Købstad, Randers Amt
  Maren Nicoline Graff, , Gift, husmoder, , Nordby ?
  Hermanda Graff, , Ugift, datter, , Mariger Sogn, Randers Amt
  Harry Graff, , Ugift, søn, , Mariger Sogn, Randers Amt
  Mary Graff, , Ugift, datter, , Kjellerup, Hørup Sogn, Viborg Amt ?
  Viggo Graff, , Ugift, søn, , Grenaa Købstad, Randers Amt
  Ema Graff, , Ugift, datter, , Grenaa Købstad, Randers Amt.

Hans Peter Henrich Graff

M, f. 18 januar 1867, d. 10 februar 1867
Senest redigeret=6 Sep 2016
     Hans Peter Henrich Graff blev født 18 januar 1867 i Grenå. Han var søn af Ernst Eberhardt Herman Graff og Frederikke Christiane Margrethe Jensen. Hans Peter Henrich Graff blev døbt 28 januar 1867 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.1 Han døde 10 februar 1867 i Grenå. Han blev bisat fra Grenå 14 februar 1867.1
Far-Nat*Ernst Eberhardt Herman Graff f. 2 Feb 1831, d. 1 Jul 1916
Mor-Nat*Frederikke Christiane Margrethe Jensen f. 20 Jun 1842, d. 21 Okt 1923

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Grenå
  1867, Kirkebog.

Christian Valdemar Adolf Graff

M, f. 4 februar 1870, d. 21 maj 1947
Senest redigeret=31 Dec 2016
     Christian Valdemar Adolf Graff var blikkenslager. Han blev født 4 februar 1870 i Grenå. Han var søn af Ernst Eberhardt Herman Graff og Frederikke Christiane Margrethe Jensen. Christian Valdemar Adolf Graff blev døbt 21 februar 1870 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.1 Han blev konfirmeret 20 april 1884 i Grenå.1 Han var fadder ved dåben af Ellen Frederikke Kirstine Graff Mortensen 21 august 1898 Grenå.1 Christian Valdemar Adolf Graff var fadder ved dåben af Hans Peter Viggo Meinertz Graff 5 november 1899 Grenå.1 Christian Valdemar Adolf Graff immigrerede 17 marts 1901 til USA.2,3 Christian blev gift 8 juli 1906 med Anna Olson Klemesrud. Christian Valdemar Adolf Graff blev naturaliseret i 1911 Osage, Mitchell, Iowa, USA. Han gik på pension i 1932 Osage, Mitchell, Iowa. Han døde 21 maj 1947 i Meroa, Mitchell, Iowa, USA, i en alder af 77 år. Han blev bisat fra Rock Creek Lutheran Church, 3269 Foothill Avenue, Osage, Mitchell, Iowa, USA, 24 maj 1947.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Storegade 29, Grenå5
Bolig14 maj 1892Prinsensgade 4, København6
Folketælling1905Mitchell, Mitchell, Iowa, USA
Folketælling1910Osage, Mitchell, Iowa, USA
Folketælling1915Nora Springs, Floyd, Iowa, USA
Folketælling1920Rock, Mitchell, Iowa, USA
Folketælling1925Osage, Mitchell, Iowa, USA
Folketælling1930Rock Grove, Floyd, Iowa, USA
Folketælling1940Osage, Mitchell, Iowa, USA
Far-Nat*Ernst Eberhardt Herman Graff f. 2 Feb 1831, d. 1 Jul 1916
Mor-Nat*Frederikke Christiane Margrethe Jensen f. 20 Jun 1842, d. 21 Okt 1923

Barn af Christian Valdemar Adolf Graff og Anna Olson Klemesrud

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S167] Udvandringsprotokol, online http://ddd.dda.dk, Graff, Christian Alder: 31 Stilling: Blikkenslager Fødested/prot.: ? Fødested/-sogn/-amt: ?, ?, ? Sidste Oph.sted/prot.: Grenå Sidste Oph.sted/-sogn/-amt: Grenå, Grenå, Randers Bestemmelsessted/prot.: St. Ansgar Best. by/-stat/-land: St. Ansgar, ?, USA Kontraktens nr/-litra: 661 Prahl Forevisningsdato: 3/4/01.
 3. [S115] Ellis Island, online http://www.ellisisland.org/, First Name: Christian
  Last Name: Graff
  Ethnicity: Danish
  Last Place of Residence: Denm.
  Date of Arrival: Mar 17, 1901
  Age at Arrival: 31y Gender: M Marital Status: S
  Ship of Travel: New York
  Port of Departure: Southampton.
 4. [S349] Nekrolog, OBITUARY: Waldemar Graff, 1870-1947, Mitchell County, Iowa
  Funeral services for Waldemar Graff, 77, were held Saturday, May 24, at Champion Funeral Home and at the Rock Creek Lutheran Church. The Rev. S.O. Sorlien officiated.
  Mr. Graff died Wednesday, May 21, 1947 after a brief illness. Burial was in the Rock Creek cemetery.
  Waldemar Graff was born on February 4, 1870 in Greenaa, Denmark. He came to Mitchell County in 1900 to live with relatives in this area.
  On July 8, 1906, he was united in marriage with Anna Olson Klemesrud and was employed on area farms for a number of years. In Denmark he was a tinsmith.
  In 1932, Mr. and Mrs. Graff retired from active work and moved to Osage. In 1944, Mr. Graff submitted to major surgery from which he recovered, but recently he had been suffering with a heart condition. About a year ago the Graffs moved to the Aase Haugen home in Decorah.
  Mr. Graff became ill two hours after reaching the home of Mrs. Charles Cockrum in Osage on Tuesday.
  Surviving are his wife and an adopted son, Harry, of Milwaukee, Wisconsin.
  A brother and a sister also are living in Denmark.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 6. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Frameldt 13 6 1892. Udtrukket 1 11 1896.

Caroline Marie Hermanda Graff1

K, f. 9 juli 1875, d. 26 juli 1954
Leif Graff-Nielsen fortæller:

Ang. Hermanda har vi talt om, at hun var en meget modig dame efter sin tid - Hun fik min mor Vera uden at være gift med faderen, og adopterede også Curth som ugift kvinde - begge ting meget specielt for disse tider…

Ang. Hermanda husker jeg også, at hun af og til besøgte os i København, og jeg har spillet Ludo med hende. Hun blev meget ophidset, da hun opdagede at jeg snød! Kært minde.

Caroline Marie Hermanda fik datteren Vera uden for ægteskab. Vera Lykke Zenia Graff blev født på Jydske Fødselsanstalt, Sct. Johannes sogn i Århus den 24. marts 1913. På dette tidspunkt var Hermanda fraskilt (7. maj 1907). Hun er registreret som strikkerske (dvs. på Grena Dampvæveri). Veras fader var: Udl. Bf. Sporskifter Niels Bønding Nielsen af Hvidemose ved Skive. Faddere ved dåben var: Eleverne Agnes Laursen Levring ved Kellerup, Andrea Nielsen, Randers. Vera var registreret i Grenaa ved folketællingen i 1916.

Benny Graff Mortensen fortæller:

Hermanda skulle ifl. datteren Hertha Graff, som jeg tit besøgte, være meget interesseret i navnet Villaume. Hun kunne ikke føre slægten ret langt tilbage - bl.a. "fordi en kirke der skulle være brændt og med den kirkebøgerne".

Hermanda boede fra før 1942 og frem til sin død i 1954 i Villa Frydensbo på Hornsleths Allé 8 i Grenaa. Om huset vides det, at: Arkitekt Peter Bang i 1944 på vegne af Hermanda søgte om tilladelse til kloakering og toilet (ansøgningen var i ministeriet for godkendelse). Hermanda stod som ejer af huset. Dette er den ældste byggesag på huset, der er opbevaret i Grenaa Kommune.

Det vides ikke, hvornå huset er opført - og hvem der financierede det. Curth Graff skrev: "Hermanda har nok arvet lidt penge, da Graff døde, som hun har købt hus for."

Fra Hermanda har jeg en sang og et billede om Villa Frydensbo. Det vides ikke, til hvilken lejlighed sangen blev trykt:
"Ved Skovens Kant, langs Aaens Bugt
der ligger Frydensbo saa smukt,
der skinner Solen venligt ned,
og fylder mig med stille Fred,
den Skønhed her mit Øje fryder,
det er, hvad Frydensbo mig byder."

"Gaar jeg en Dag omkring min Vraa
hvor Haverne saa pragtfuldt staa,
saa smukt det grønnes ovr Mark og Vang,
medens jeg lytter til Bølgens sagte Gang,
smaa Skibe der paa Aaen flyder,
det er, hvad Frydensbo mig byder."

"Naar Træer og Blomster staar i Flor,
du er dog skønnest her paa jord,
mit Frydensbo, mit elskte Hjem,
ved aaens Bred og Skovens Gem.
Smaafugles Sang fra Skoven lyder,
det er, hvad Frydensbo mig byder."

"Naar alt er gangen her til Ro,
da er der stille i mit Bo,
da søger Øjet Himlens blaa,
hvor Millioner Stjerner staa,
den Fred mit Hjerte efter higer,
det er, hvad Frydensbo mig giver."


Senest redigeret=30 Dec 2016
     Caroline Marie Hermanda Graff var strikkerske i Grenå. Hun blev født 9 juli 1875 i Grenå. Hun var datter af Ernst Eberhardt Herman Graff og Frederikke Christiane Margrethe Jensen. Caroline Marie Hermanda Graff blev døbt 12 august 1875 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.2 Hun blev konfirmeret 6 oktober 1889 i Grenå.2 Caroline blev gift 22 august 1897 i Grenå med Jens Mortensen, søn af Jens Mortensen og Mette Kirstine Nielsen.2 Caroline Marie Hermanda Graff og Jens blev skilt 7 maj 1907. Caroline Marie Hermanda Graff døde 26 juli 1954 i Villa Frydensbo, Hornsleths Allé 8, Grenå, i en alder af 79 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Storegade 29, Grenå3
Folketælling1890Storegade 29, Grenå3
Folketælling1901Storegade, Grenå4
Folketælling1906Storegade 101, Grenå3
Folketælling1916Storegade 25, Grenå3
Folketælling1921Storegade 23, Grenå3
Far-Nat*Ernst Eberhardt Herman Graff f. 2 Feb 1831, d. 1 Jul 1916
Mor-Nat*Frederikke Christiane Margrethe Jensen f. 20 Jun 1842, d. 21 Okt 1923

Børn af Caroline Marie Hermanda Graff og Jens Mortensen

Barn af Caroline Marie Hermanda Graff og Niels Bønding Nielsen

Kildehenvisninger

 1. [S272] Benny Graff Mortensen, "Graff familien," e-mail til Michael Erichsen, 2010.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Mortensen, Gift, Viktualiehandler, 2, Odder Sogn, Århus Amt, husfader, folkekirke, M
  Hermanda Mortensen, Gift, , 2, Grenaa Købstad, Randers Amt, husmoder, folkekirke, K
  Ellen Mortensen, Ugift, , 2, Grenaa Købstad, Randers Amt, datter, folkekirke, K
  Hertha Mortensen, Ugift, , 2, Grenaa Købstad, Randers Amt, folkekirke, K.

Ludovikka Frederikke Graff

K, f. 31 januar 1877, d. 16 juli 1943
Senest redigeret=1 Jan 2017
     Ludovikka Frederikke Graff blev født 31 januar 1877 i Grenå. Hun var datter af Ernst Eberhardt Herman Graff og Frederikke Christiane Margrethe Jensen. Ludovikka Frederikke Graff blev døbt 29 april 1877 i Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.1 Hun blev konfirmeret 5 april 1891 i Grenå.1 Hun var fadder ved dåben af Mary Johanne Karoline Meinertz Graff 14 marts 1897 Hørup, Lysgård, Viborg.1 Ludovikka Frederikke Graff var fadder ved dåben af Ellen Frederikke Kirstine Graff Mortensen 21 august 1898 Grenå.1 Ludovikka Frederikke Graff var fadder ved dåben af Erna Lydia Rigmor Meinertz Graff 2 december 1900 Grenå.1 Ludovikka blev gift med August Rasmussen, søn af Niels Rasmussen og Ellen Poulsen. Ludovikka Frederikke Graff var fadder ved dåben af Gerda Asta Meinertz Graff 2 februar 1902 Grenå.1 Ludovikka Frederikke Graff var fadder ved dåben af Dagny Graff Mortensen 13 april 1902 Grenå.1 Ludovikka Frederikke Graff døde 16 juli 1943 i sygehuset, Sygehusvej 15, Grenå, i en alder af 66 år. Hun blev bisat fra Grenå 21 juli 1943.

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Storegade 29, Grenå2
Folketælling1901Storegade 29, Grenå3
Folketælling1906Storegade, Grenå2
Folketælling1916Storegade 25, Grenå2
Folketælling1921Storegade 23, Grenå2
Far-Nat*Ernst Eberhardt Herman Graff f. 2 Feb 1831, d. 1 Jul 1916
Mor-Nat*Frederikke Christiane Margrethe Jensen f. 20 Jun 1842, d. 21 Okt 1923

Familie: Ludovikka Frederikke Graff og August Rasmussen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ernst Eberhardt H. Graff, , Gift, husfader, farver, principal, Svendborg, Svendborg Amt
  Frederikke Graff, , Gift, husmoder, , Gjerrild Sogn, Randers Amt
  Henriette Graff, , Ugift, mandens søster, , Svendborg, Svendborg Amt
  Lo(U)Dovika Graff, , Ugift, datter, , Grenaa Købstad, Randers Amt
  August Kohberg?, , Ugift, logerende, farversvend, Silkeborg.

August Rasmussen

M, f. 9 september 1874, d. 30 december 1945
Bent Kokborg meddeler:

Min oldefar Niels og sønnen August, som er listet op under Søgade i Silkeborg, men kun under navnet Rasmussen, fik sammen med flere af Niels´ børn fik ved navneloven af 1904 tilladelse til at føre navnet Kokborg  med begrundelse i, at de alle var kendt under det navn, og at både Niels´ far og farfar også var kendt under navnet Kokborg. Den første bærer af navnet skulle ifølge overleveringen have fået navnet efter at have deltaget i et slag ved et sted der hed Kokborg. Jeg har forgæves søgt en forbindelse til både Kokborg ved Thyregod og Kokborg ved Rask Hovedgård.

Niels Rasmussen Kokborg var såkaldt oekonom, og altså leder af Amtssygehuset i Silkeborg sammen med sin kone Ellen Poulsen, som også er opført under Søgade i Silkeborg, hvor sygehuset lå i nr. 2, iøvrigt altid omtalt som Kokborgs Hospital. Niels havde mange tillidshverv i den unge handelsplads Silkeborgs første år, og han blev Silkeborgs sidste sognefoged, indtil den 1. januar år 1900, hvor handelspladsen blev købstad.
Senest redigeret=1 Jan 2017
     August Rasmussen var farvermester i Grenå. Han blev født 9 september 1874 i Silkeborg. Han var søn af Niels Rasmussen og Ellen Poulsen. August Rasmussen blev døbt 18 oktober 1874 i Silkeborg Kirke, Torvet 10 E, Silkeborg.1 Han var fadder ved dåben af Erna Lydia Rigmor Meinertz Graff 2 december 1900 Grenå Kirke, Torvet 12, Grenå.1 August blev gift med Ludovikka Frederikke Graff, datter af Ernst Eberhardt Herman Graff og Frederikke Christiane Margrethe Jensen. August Rasmussen var fadder ved dåben af Gerda Asta Meinertz Graff 2 februar 1902 Grenå.1 Hans navn blev officielt ændret til August Rasmussen Kokborg den 18 april 1903. August Rasmussen døde 30 december 1945 i De Gamles Hjem, Lillegade 48, Grenå, i en alder af 71 år. Han blev bisat fra Grenå 4 januar 1946.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Søgade, Silkeborg
Folketælling1890Skanderborg2
Folketælling1901Storegade 29, Grenå3
Folketælling1906Storegade, Grenå4
Folketælling1916Storegade 25, Grenå4
Folketælling1921Storegade 23, Grenå4
Far-Nat*Niels Rasmussen f. 9 Sep 1839, d. 12 Maj 1923
Mor-Nat*Ellen Poulsen f. 16 Apr 1843, d. 12 Jul 1922

Familie: August Rasmussen og Ludovikka Frederikke Graff

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thomas Rasmussen Kokborg, 32, Gift, Farvermester, Silkeborg, Husfader., M
  Elisabeth Kokborg, 37, Gift, , Ebeltoft, Hans Hustru, K
  Anna Kokborg, 6, Ugift, , Klim S, Thisted Amt, Deres Barn., K
  Frede Kokborg, 2, Ugift, , Skanderborg, Deres Barn., M

  August Kokborg, 15, Ugift, Lærling, Silkeborg, Tjenestefolk, M.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ernst Eberhardt H. Graff, , Gift, husfader, farver, principal, Svendborg, Svendborg Amt
  Frederikke Graff, , Gift, husmoder, , Gjerrild Sogn, Randers Amt
  Henriette Graff, , Ugift, mandens søster, , Svendborg, Svendborg Amt
  Lo(U)Dovika Graff, , Ugift, datter, , Grenaa Købstad, Randers Amt
  August Kohberg?, , Ugift, logerende, farversvend, Silkeborg.
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Margrethe Nielsen Nørbye

K, f. 10 juli 1834, d. 27 juli 1914
Senest redigeret=1 Dec 2016
     Margrethe Nielsen Nørbye blev født 10 juli 1834 i Nordby, Skast, Ribe. Hun var datter af Niels Mortensen Nørbye og Anne Hansdatter. Margrethe Nielsen Nørbye blev døbt 13 juli 1834 i Nordby, Skast, Ribe. Margrethe blev gift 29 december 1861 i Nordby, Skast, Ribe, med Frederich Carl Christian Graff, søn af Johan Frederich Graff og Caroline Petrine Frederiche Villaume.1 Margrethe Nielsen Nørbye døde 27 juli 1914 i Lunde Allé 1, Boldesager, Jerne, Skast, Ribe, i en alder af 80 år. Hun blev bisat fra Esbjerg 30 juli 1914.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Odden, Nordby, Skast, Ribe2
Folketælling1845Nordby, Skast, Ribe3
Folketælling1880Odden, Nordby, Skast, Ribe4
Folketælling1890Smedegade, Esbjerg5
Folketælling1899Borgergade, Esbjerg6
Folketælling1904Borgergade, Esbjerg7
Folketælling1906Borgergade 10, Esbjerg8
Folketælling1911Jerne, Skast, Ribe8
Far-Nat*Niels Mortensen Nørbye f. 13 Sep 1795, d. 26 Jan 1872
Mor-Nat*Anne Hansdatter f. 1 Apr 1796, d. 25 Apr 1871

Børn af Margrethe Nielsen Nørbye og Frederich Carl Christian Graff

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mortensen Nørbye, 45, Gift, , Søefarende,
  Anne Hansdatter, 44, Gift, , hans Kone,
  Morten Nielsen, 18, Ugift, , deres Børn,
  Hans Nielsen, 12, Ugift, , deres Børn,
  Anders Nielsen, 9, Ugift, , deres Børn,
  Magrethe Nielsen, 6, Ugift, , deres Børn,
  Niels Nielsen, 3, Ugift, , deres Børn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mortensen Nørbye, 50, Gift, , Søfarende, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Anne Hansdatter, 49, Gift, , Hans kone, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Morten Nielsen, 23, Ugift, , Søfarende - deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Hans Nielsen, 17, Ugift, , Søfarende - deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Anders Nielsen, 14, Ugift, , Deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Margrethe Nielsen, 11, Ugift, , Deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt]
  Niels Nielsen, 8, Ugift, , Deres barn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt] 1845.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Carl Christian Graff, 47 , Gift, Husfader, Skibsbygmester, , Svendborg
  Margrethe Graff, født Nielsen, 45 , Gift, Hans Hustru, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Niels Morten Gtaff, 15 , Ugift, Deres Søn, Skibskok, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Caroline Graff, 14 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Ane Graff, 12 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Anders Peter Graff, 9 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Carl Christian Graff, 6 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Margrethe Graff, 1 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Karl Kristian Graff, 57, Gift, Husfader, Brygger, Svendborg
  Margrethe Graff, 55, Gift, Husmoder, Nordby Fanø
  Ernst Frederik Graff, 27, Ugift, Smedesvend, Nordby Fanø
  Karl Kristian Graff, 16, Ugift, Malerlærling, Nordby Fanø
  Margrethe Graff, 11, Ugift, Barn, Nordby Fanø.
 6. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk, Efternavn: Graff
  Fornavn: Frederik Carl Christian
  Fødselsdato: 06-06-1832
  Fødested: Svendborg
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Husejer
  Status i husstand: Mand

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Magrethe
  Fødselsdato: 10-07-1834
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Hustru

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Anders Peder
  Fødselsdato: 28-01-1871
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Søn

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Carl Christian
  Fødselsdato: 04-02-1873
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Kaptajn
  Status i husstand: Søn.
 7. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk, Efternavn: Graff
  Fornavn: Frederik Carl Christian
  Fødselsdato: 06-06-1832
  Fødested: Svendborg
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Husejer
  Status i husstand: Mand
  Tidligere bosættelse: Nordby

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Margrethe
  Fødselsdato: 10-07-1834
  Fødested: Nordby
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling:
  Status i husstand: Hustru
  Tidligere bosættelse: Nordby

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Anders Peter
  Fødselsdato: 28-01-1871
  Fødested: Nordby
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Blikkenslagermester
  Status i husstand: Logerende, ugift
  Tidligere bosættelse: Nordby.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Ernst Frederik Graff1

M, f. 13 oktober 1862
Senest redigeret=10 Jul 2010
     Ernst Frederik Graff blev født 13 oktober 1862 i Nordby, Skast, Ribe. Han var søn af Frederich Carl Christian Graff og Margrethe Nielsen Nørbye. Ernst Frederik Graff blev døbt 16 november 1862 i Nordby, Skast, Ribe.2 Han blev konfirmeret 4 februar 1877 i Nordby, Skast, Ribe.

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Smedegade, Esbjerg3
Far-Nat*Frederich Carl Christian Graff f. 6 Jun 1832, d. 29 Mar 1923
Mor-Nat*Margrethe Nielsen Nørbye f. 10 Jul 1834, d. 27 Jul 1914

Kildehenvisninger

 1. [S413] Morten Clausens Slægtsside, online http://www.mortenclausen.dk/
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Karl Kristian Graff, 57, Gift, Husfader, Brygger, Svendborg
  Margrethe Graff, 55, Gift, Husmoder, Nordby Fanø
  Ernst Frederik Graff, 27, Ugift, Smedesvend, Nordby Fanø
  Karl Kristian Graff, 16, Ugift, Malerlærling, Nordby Fanø
  Margrethe Graff, 11, Ugift, Barn, Nordby Fanø.

Anders Peter Graff

M, f. 28 januar 1871
Senest redigeret=23 Aug 2016
     Anders Peter Graff var blikkenslagermester. Han blev født 28 januar 1871 i Nordby, Skast, Ribe. Han var søn af Frederich Carl Christian Graff og Margrethe Nielsen Nørbye. Anders Peter Graff blev døbt 12 marts 1871 i Nordby, Skast, Ribe.1 Han var fadder ved dåben af Petra Maria Graff 24 september 1893 Esbjerg.1 Anders Peter Graff var fadder ved dåben af Petra Graff 29 april 1895 Esbjerg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Odden, Nordby, Skast, Ribe2
Folketælling1890Esbjerg3
Folketælling1899Borgergade, Esbjerg4
Folketælling1904Borgergade, Esbjerg5
Folketælling1906Borgergade 10, Esbjerg6
Boligcirka 1909Boldesager, Jerne, Skast, Ribe7
Folketælling1911Jerne, Skast, Ribe6
Folketælling1921Lunde Allé, Boldesager, Jerne, Skast, Ribe7
Bolig1940Kirkegade 123, Esbjerg8
Far-Nat*Frederich Carl Christian Graff f. 6 Jun 1832, d. 29 Mar 1923
Mor-Nat*Margrethe Nielsen Nørbye f. 10 Jul 1834, d. 27 Jul 1914

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Carl Christian Graff, 47 , Gift, Husfader, Skibsbygmester, , Svendborg
  Margrethe Graff, født Nielsen, 45 , Gift, Hans Hustru, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Niels Morten Gtaff, 15 , Ugift, Deres Søn, Skibskok, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Caroline Graff, 14 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Ane Graff, 12 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Anders Peter Graff, 9 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Carl Christian Graff, 6 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Margrethe Graff, 1 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Graff, 27, Gift, Blikkenslager, M, Grenaa, Husfader, Esbjerg
  Lovisa Sofia Friderika Graf, 23, Gift, , K, Rudkøbing, Husmoder, Esbjerg
  Karl Vilaume Graff, 3, Ugift, , M, Esbjerg, Barn, Esbjerg
  Reinholt Aage Graff, 1, Ugift, , M, Esbjerg, Barn, Esbjerg
  Henrik Graff, 22, Ugift, Blikkenslager, M, Ebeltoft, Svend, Esbjerg
  Andres Peter Graff, 19, Ugift, Blikkenslager, M, Fanø, Svend, Esbjerg
  Emme Ejlert, 27, Ugift, , K, Rudkøbing, Logerende, Esbjerg.
 4. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk, Efternavn: Graff
  Fornavn: Frederik Carl Christian
  Fødselsdato: 06-06-1832
  Fødested: Svendborg
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Husejer
  Status i husstand: Mand

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Magrethe
  Fødselsdato: 10-07-1834
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Hustru

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Anders Peder
  Fødselsdato: 28-01-1871
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Søn

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Carl Christian
  Fødselsdato: 04-02-1873
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Kaptajn
  Status i husstand: Søn.
 5. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk, Efternavn: Graff
  Fornavn: Frederik Carl Christian
  Fødselsdato: 06-06-1832
  Fødested: Svendborg
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Husejer
  Status i husstand: Mand
  Tidligere bosættelse: Nordby

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Margrethe
  Fødselsdato: 10-07-1834
  Fødested: Nordby
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling:
  Status i husstand: Hustru
  Tidligere bosættelse: Nordby

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Anders Peter
  Fødselsdato: 28-01-1871
  Fødested: Nordby
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Blikkenslagermester
  Status i husstand: Logerende, ugift
  Tidligere bosættelse: Nordby.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 7. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk
 8. [S8] Kraks Legat, Kraks Vejviser.

Carl Christian Graff

M, f. 4 februar 1873, d. september 1951
Senest redigeret=21 Dec 2020
     Carl Christian Graff var kaptajn i Frelsens Hær. Han blev født 4 februar 1873 i Nordby, Skast, Ribe. Han var søn af Frederich Carl Christian Graff og Margrethe Nielsen Nørbye. Carl Christian Graff blev døbt 5 april 1873 i Nordby, Skast, Ribe.1 Han blev konfirmeret 17 april 1887 i Jerne, Skast, Ribe. Han døde september 1951 i København i en alder af 78 år.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Odden, Nordby, Skast, Ribe3
Folketælling1890Smedegade, Esbjerg4
Bolig1 november 1897Eckersbergsgade 27, København5
Folketælling1899Borgergade, Esbjerg6
Boligfør 1 november 1902Allinge7
Bolig1 november 1902Frederiksberg Allé 9, Frederiksberg, København7
Bolig20 december 1902Broagergade 3, København7
Boligfør maj 1913Næstved8
Bolig1 maj 1913Lille Søndervoldstræde 2, København8
Bolig24 juli 1917Værnedamsvej 10, København7
Bolig13 januar 1919Brorsonsgade 1, København7
Far-Nat*Frederich Carl Christian Graff f. 6 Jun 1832, d. 29 Mar 1923
Mor-Nat*Margrethe Nielsen Nørbye f. 10 Jul 1834, d. 27 Jul 1914

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S657] Dødsregister, online https://dodsregister.dk/
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Carl Christian Graff, 47 , Gift, Husfader, Skibsbygmester, , Svendborg
  Margrethe Graff, født Nielsen, 45 , Gift, Hans Hustru, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Niels Morten Gtaff, 15 , Ugift, Deres Søn, Skibskok, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Caroline Graff, 14 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Ane Graff, 12 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Anders Peter Graff, 9 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Carl Christian Graff, 6 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt
  Margrethe Graff, 1 , Ugift, Deres Barn, , Nordby Sogn, Ribe Amt.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Karl Kristian Graff, 57, Gift, Husfader, Brygger, Svendborg
  Margrethe Graff, 55, Gift, Husmoder, Nordby Fanø
  Ernst Frederik Graff, 27, Ugift, Smedesvend, Nordby Fanø
  Karl Kristian Graff, 16, Ugift, Malerlærling, Nordby Fanø
  Margrethe Graff, 11, Ugift, Barn, Nordby Fanø.
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Udtrukket 1898.
 6. [S172] Skattemandtalsliste, Esbjerg, online http://www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk, Efternavn: Graff
  Fornavn: Frederik Carl Christian
  Fødselsdato: 06-06-1832
  Fødested: Svendborg
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Husejer
  Status i husstand: Mand

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Magrethe
  Fødselsdato: 10-07-1834
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Hustru

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Anders Peder
  Fødselsdato: 28-01-1871
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Status i husstand: Søn

  Efternavn: Graff
  Fornavn: Carl Christian
  Fødselsdato: 04-02-1873
  Fødested: Fanø
  Gade/vej: Borgergade
  Gade-/vejnummer: 10
  Stilling: Kaptajn
  Status i husstand: Søn.
 7. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 8. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Stilling angivet som Frelsens Hær.