Clara Johanne Sally

K, f. 4 november 1882, d. 11 juli 1962
Senest redigeret=9 Dec 2016
     Clara Johanne Sally blev født 4 november 1882 i Frederiksberg, København. Hun blev døbt 8 maj 1883 i Skt. Matthæus Kirke, Matthæusgade 31, København.1 Clara blev gift 7 maj 1910 med Carl Segelcke. Clara Johanne Sally døde 11 juli 1962 i Rungsted, Hørsholm, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, i en alder af 79 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Smallegade, Frederiksberg, København2
Boligfør 1894Hauchsvej 15, København
Folketælling1901Nørre Farimagsgade 25, København3

Barn af Clara Johanne Sally og Carl Segelcke

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Arthur Joachim Godske Sally, 40, Gift, Overretssagfører, Kjøbenhavn, Husfader, M
  Ida Marie Sally født Thiele, 36, Gift, , Kjøbenhavn, Husmoder, K
  Gunnar Henning Sally, 9, Ugift, , Frederiksberg, Barn, M
  Betty Marie Sally, 6, Ugift, , Frederiksberg, Barn, K
  Clara Johanne Sally, 2, Ugift, , Frederiksberg, Barn, K.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Anne Husted

K, f. 12 marts 1810, d. 4 februar 1864
Senest redigeret=1 Dec 2009
     Fra Ringkøbing Årbog 1954-1955 af Johannes Smith:

Og i dette hjørne af byen laa da ogsaa en af byens betydende købmandsforretninger, den eneste i det gamle Ringkøbing jeg ikke har nævnt endnu. Vore bedsteforældre kaldte den Chr. Husteds butik, vore forældre konsul Bertelsens, vi i reglen Brædstrup-Holms, og vore børn, hvis vi da har nogen i Ringkøbing, Aage Madsens. Det kan vist uden overdrivelse siges at det er den hyppigst fotograferede kolonialforretning i Ringkøbing, og med rette. Og den smukke facade med de to store træer foran passes med pietet. Den mest betydende ændring siden min tid, hvad butikens stemning angaar, er den at konsul Bertelsens papegøje er død. Paa et skilt over døren staar ”kongerækken” anført med følgende aarstal:

Chr. Husted 1834-1881 _G. Bertelsen 1881-1906 _A. Brædstrup-Holm 1906-1925 _Aage Madsen 1925-

Ejerforholdene kan føres i hvert fald eet led længere tilbage, men det kommer jeg ind paa, naar jeg nu til slut vil gøre rede for nogle slægtskabsforhold indenfor familien Husted, der har spillet en meget stor rolle i Ringkøbing, og hvis efterkommere vi kender en hel del af, selv om næsten ingen af dem hedder Husted.
Slægten har saa vidt jeg ved ikke været behandlet i den stedlige litteratur, og da meget faa synes at kende slægtskabet mellem de Husteder der fortælles en del om, gives herved nogle hovedlinier. Mine kilder er, foruden arkiverne, en haandskrevet stamtavle, udarbejdet af et medlem af Schønau-slægten, og en trykt stamtavle af Peter Stenum: Hjemegn og slægt, Aabyhøj 1947.

Slægtsnavnet stammer fra gaarden Husted i Ulfborg kirkeby. Der boede i sin tid Anders Christensen Husted (ca. 1734-1818) og hustru Anna Andersdatter (1724- 1796). Dette ægtepar havde følgende børn:

I Christen Husted (1766-1833)
II Anna Husted (1768-1852)
III Christen Høy Husted (1770-1825)
VI Anders Husted (1773-1833)
V Henrik Husted (1775-1825)
VI Jan Husted (1778 død efter 1834)

I Christen Husted _
løste borgerskab som købmand i Ringkøbing i 1792, men var før den tid i tjeneste hos købmand Jens Wedersøi Østergade. Om det var hans forretning Husted overtog, har jeg ikke faaet undersøgt, men den butik som Chr. Husted kort før sin død overdrog til sin brorsøn og navne, (se under V) var i hvert fald ovennævnte forretning, nu tilhørende Aage Madsen.

Chr. Husted blev en velstaaende mand, medejer af flere af de skibe der omkring 1800 havde hjemsted i Ringkøbing, og han slap nogenlunde fra de tab som englændernes opbringning af danske skibe paaførte landet. Han grundlagde i 1817 en tobaksfabrik i Ringkøbing. Han var gift 3 gange, men ingen af hans efterkommere har særlig interesse i denne forbindelse.

II Anna Husted _
blev i 1794 gift med Anders Madsen Korsgaard i Ulfborg. Blandt deres børn skal her kun nævnes Christen Høy (1808-1891), senere urmager i Ringkøbing og stamfar til Høyerne i Ringkøbing (se ovenfor under Frederik Nielsen).

III Christen Høy Husted _
løste købmandsborgerskab i Ringkøbing i 1804 og aaret efter blev han gift med Kierstine Houmark. Deres søn var 'den bekendte konsul A. C. Husted (1806-1883) gift med Kierstine Frederikke Christiane Schønau (1815-1857). Alle deres børn døde i en ung alder af tuberkulose, paa een datter nær; hun blev gift med sin halvfætter, overretssagfører Christen Husted i Silkeborg (1837-1899) (se under V). Christen Høy Husted, og efter ham sønnen A. C. Husted, ejede ejendommen paa hjørnet af Vesterstrandgade og Holmensgade, som Torvegade dengang hed. Naar man fra Vesterstrandgade gaar gennem de to porte ind paa tømmerpladsen, sad der indtil for faa aar siden over den sidste port et skilt med navnet: Chr. Høy Husted. Efter A. C. Husteds død blev ejendommen solgt (af ovennævnte overretssagfører Husted) til de to svogre Mads Rahbek Smith og konsul Chr. Høy, der delte den saadan at Rahbek Smith fik hjørneejendommen ud mod Torvet med tilhørende gaard, og Chr. Høy fik tømmerhandelen, tobaksfabriken og haven bagved. I Vesterstrandgade gik hans ejendom helt ned til maler Richs.
Chr. Høy havde i øvrigt været A. C. Husteds betroede medarbejder i en årrække.

IV Anders Husted _
blev gaardejer i Lunderskov. Han skal ha en del efterkommere paa egnen der.

V Henrik Husted _
er den af børnene fra Ulfborg der fik den største efterslægt og adskillige af efterkommerne fik tilknytning til Ringkøbing. Han fik borgerskab i 1803.Hans forretning laa paa Bredgade, og købmandsgaarden skal ha haft facade baade ud til Østerstrandgade og Mellemstrandgade (nuværende Smedegade), altsaa paa det stykke hvor bl. a. boghandler N. P. Holm har til huse. Han blev fint gift, nemlig med en datter af ritmester Christian Ehrenreich von Brockdorff paa Søndervang i Stadil, Elise Brockdorff (1779-1835) med hvem han fik 7 børn. Inden vi beskæftiger os med dem, skal lige omtales den sidste af børnene fra Ulfborg:

VI Jan Husted _
som en tid tjente hos sin bror Henrik, men i 1807 løste han selv borgerskab i Ringkøbing. Allerede i 1815 flytter han med sin kone og hendes børn af første ægteskab til Volder i Ramme sogn. Selv havde han vist ingen børn.

Den ældste af Henrik Husteds 7 børn var Anders Husted (1803-1867). Han var gift med Jesperine Korsholm (1806-1850) og drev i 14 aar en guldsmedeforretning i Ringkøbing. I 1841 overtog han Ulfkjær Kro og dertil hørende købmandshandel. En datterdatter, Thyra Lauritsen, født i Ulfborg i 1871, blev gift med dyrlæge M. Dyekjær, født i Ringkøbing 1866. (Bror til Maren Dyekjær, hvis viktualiebutik hørte til de gode gamle i Ringkøbing.) De kom til at spille en betydelig rolle i Grenaa, hvor de bosatte sig og stadig bor.

Nummer 2, Christian Ehrenreich Husted, født 1804, har været sømand, guldgraver i Californien, krovært i Gredstedbro. Gift paa Fanø. 4 børn kendes.

Nummer 3, Henriette Christine Husted, født 1805, blev gift med prokurator og købmand Mikkel Christensen Thorup i Skive. Der er en ret talrig efterslægt.

Nummer 4, Christen Husted gemmer vi til sidst, for ham er der mest at fortælle om.

Nummer 5, Poul Bettenhaus Husted, døde som spæd, og nummer 6, Anna Husted, født 1810, blev gift med Simon Nielsen Johnsen, der stammede fra Varde, og som blev en af de store købmænd i Nordby paa Fanø. Flere børn kendes.

Den syvende og yngste af Henrik Husteds børn var Poul Frederik Bettenhaus Husted, født 1811. Han var farver og blev gift ind i en anden af de store købmandsslægter i Ringkøbing, nemlig med en brordatter af den berømte Jens Harpøth. (Jfr. Hardsyssels Aarbog 1913, og Ringkøbing Aarbog 1943-44). Hun hed Marie Nielsine Harpøth og de fik 7 børn, hvoraf nogle udvandrede til Amerika.

Og saa vender vi tilbage til den af Hustederne de fleste af os har hørt mest om, Christen Husted (1807-1881), som har givet navn til Chr. Hustedsvej. Han omtales sommetider som KræHusted, og sommetider som konsul Husted, hvad der er mindre heldigt, for hans fætter og jævnaldrende paa Torvet, A. C. Husted var ogsaa konsul.

Han blev gift med sin kusine Lovise Brandt (1811 -1871) med hvem han fik 12 børn.

Den ældste datter, Louise Frederikke Husted (1829- 1914) blev gift med købmand og vinhandler Odin Rosenvinge (1823-1882). I min barndom kunne man sommetider høre gartner Kjærgaards gaard omtalt som Rosenvinges gaard, saa jeg formoder det var der han boede. Fru Rosenvinge boede i sine sidste aar paa St. Blichersvej, hvad mange drenge vil huske fordi hun i den grad kendte gødningens værdi for en have, at hun betalte en efter vore begreber formidabel pris for hestepærer.

Hendes datter Jenny Rosenvinge (1861-1939) blev i 1880 gift med sagfører Theodor Severin Frølund (1845- 1912) der i forvejen havde været gift med Chr. Husteds næstyngste barn, Juliane Constance Husted, som altsaa var moster til hans anden kone.

Chr. Husteds datter nr. 2, Henriette Elise Husted (1831 -1919) blev som halvtredsaarig gift med konsul Georg Bertelsen, der som nævnt overtog forretningen i 1881. Han var født i Ringkøbing i 1850 og var oplært hos Chr. Husted. Han huskes som en af Ringkøbings repræsentable mænd, sad i mange aar i byraadet, og var i enhver henseende det man forstaar ved en konsul i en købstad. Maaske var han knap saa meget købmand, men han var nu en af dem man godt kunne glæde sig til at hilse paa, naar man i de dage var paa besøg derhjemme. Han døde i 1933.

Nummer 5 var ovennævnte Christen Husted (1837- 1899) der blev overretssagfører i Silkeborg, og gift med sin halvkusine, datter af A. C. Husted. En af deres døtre blev gift med konsul Wittrup i Horsens, og et andet af børnene var apoteker Valdemar Husted (1873-1925).

Af Christen Husteds øvrige børn er der kun anledning til endnu at nævne nummer 9, Eduard Christian Husted (1844-1929). (Han boede nogle aar i England og var gift 2 gange derovre, var en tid derefter købmand i Husby og døde paa Alderdomshjemmet i Ringkøbing), og endelig nummer 10 datteren Anna Cecilie Husted (1845-1909). Hun blev i 1867 gift med stiftfysikus Erik Begtrup Holst (1828-1907) (Se Ringkøbing Aarbog 1941-42 hvor der findes portrætter af dr. Holst, hans svigerfar og A. C. Husted.

Efter alle disse tørre oplysninger, (som jeg har medtaget for at bidrage mit til at Aarbogen kan blive et kildeskrift af stigende værdi efterhaanden som tiden gaar og mands minde flyttes) vil jeg slutte med et par historier som jeg for nogen tid siden fik fortalt af en datterdatter af dr. Holst. Har de ikke noget med kolonialbutiker at gøre, saa handler de i hvert fald om en købmandsdatter.

Den gamle Chr. Husted havde en dag sendt bud efter den unge læge der var kommet til byen, og som skulle være saa dygtig. Det var en af de ældre døtre der var syg, og da lægen havde set paa hende, sae Chr. Husted: Nu med det samme De er her, doktor, kunne De saa ikke ogsaa se paa en af mine yngre døtre. Hun er da saa ganske forskrækkelig til at pille næse - hun er snar aldrig a'en.

Man maa formode at doktoren fandt det rette middel, for lægen var dr. Holst og det var netop den datter han senere blev gift med.

Paa sine ældre dage blev hun syg og sengeliggende meget af tiden, men hun slap ikke af den grund tøjlerne i husførelsen, og denne historie gaar ud paa at hun havde givet pigerne ordre til at næste gang slagteren kom (jeg mener det var slagter Nielsen det drejede sig om) skulle han sendes ind i soveværelset til hende, for hun var meget utilfreds med det kød han havde leveret sidst. Da han saa kom og ærbødigt stod i døren med truget paa skulderen, fik han sig en ordentlig omgang skældud, og da han syntes det havde varet længe nok, sae han: Det glæder mig meget at fruen er bedre, og saa gik han.

Og saa til allersidst en lille betragtning om arbejdstiden i de gamle kolonialforretninger. Jeg kan ikke huske da de havde aaben om søndagen efter kl. 4 og til langt ud paa aftenen, men det har vist nok været skik og brug, ogsaa i dette aarhundredes begyndelse, at der var aaben søndag morgen til kl. 9. Om hverdagen har jeg indtrykket af at man lukkede ved almindelig borgerlig sengetid og det vil sige ved 10 tiden, men om lørdagen var der meget ofte aabent til midnat. Lørdagen var der en vis fest over, bl. a. fordi man som barn fik ”en kræmmerhus brøssukker” og tjenestepigerne fik ofte et stykke haandsæbe, lyserødt og med en billig lugt. En overgang florerede tilgiftsystemet saa stærkt at det udartede til hele spisestel o. l. naar man havde købt saa og saa mange pund kaffe. Det blev forbudt ved lov af 1912. Fire aar forinden var lukkeloven kommet. Paa de almindelige hverdage skulle der lukkes kl. 8, om lørdagen en time senere. Det holdt haardt i begyndelsen.
Anne Husted blev født 12 marts 1810 i Ringkøbing. Hun blev døbt 28 april 1810 i Ringkøbing.1 Anne blev gift 22 november 1832 i Ringkøbing med Simon Nielsen Johnsen.1 Anne Husted døde 4 februar 1864 i Nordby, Skast, Ribe, i en alder af 53 år. Hun blev bisat fra Nordby, Skast, Ribe, 12 februar 1864.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Krogården, Odden, Nordby, Skast, Ribe2
Folketælling1840Odden, Nordby, Skast, Ribe3
Folketælling1845Odden, Nordby, Skast, Ribe4
Folketælling1850Krogården, Odden, Nordby, Skast, Ribe5

Barn af Anne Husted og Simon Nielsen Johnsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 27, Gift, Kroe- og Handelsmand., , M
  Anna Husted, 24, Gift, hans Kone, , K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 33, Gift, Kjøbmand, M
  Ane Husted, 29, Gift, hans Kone, K
  Henrik Johnsen, 6, Ugift, deres Børn, M
  And. Berth. Johnsen, 2, Ugift, deres Børn, M
  Hans Chr. Carl Thellemann, 29, Ugift, Examinatus Juris, Const. Birkedommer, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 38, Gift, Sman?? = ?? ?ønful,kjøbmand, Warde, M
  Ane Husted, 35, Gift, Hans kone, Ringkjøbing, K
  Anders ?? Johnsen, 4, Ugift, Deres søn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt], M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 43, Gift, Vice-Consul - Kjøbmand - Huusfader, Varde,
  Anne Husted, 40, Gift, hans Kone, Ringkjøbing,
  Christen Johnsen, 2, Ugift, deres Søn, Her i Sognet [Nordby],
  Lovise Fred. Husted, 21, Ugift, Huusjomfrue, Ringkjøbing,.

Simon Nielsen Johnsen

M, f. 9 juli 1807, d. 9 september 1855
Torben Garmer fortæller på Mit Fanø:

Prokurator Albinus er ejer af Krogården til 1838, da Simon Johnsen af Varde den 1. marts får skøde på kroen. Den 28. februar får han bevilling på krohold. Bevillingen angiver, 'at han alene og ingen andre maa til Nødtørftighed og for billig Betaling forsyne Nordby Sogns Indvaanere med fornødent Øl og Brændevin og med andre i sit Slags gode og forsvarlige Drikkevarer, som de for Betaling maatte begære mod deraf at svare en aarlig Afgift af 20 Rdl. Og paa Vilkaar kun at brygge Øl til Værtshusholdets Fornødenhed, men ikke brænde Brændevin, da det, han deraf behøver, skal tages i nærmeste Købstad, ligesom ingen af Beboerne maa brænde Brændevin eller nogen Slags Drikkevarer at falholde, hvad enten samme til Bryllupper, Barselgilder eller andet Værtsskab skal bruges imod en Bøde af 10 Rdl. første Gang og siden dobbelt'.

Johnsen søgte og fik bevilling (5. November 1840) til anlæg af et brændevinsbrænderi med et mæskekar af 8 Td.s indhold. Han anlagde et saltværk og udvidede Handelen betydeligt.

I 1855 havde han i sin Tjeneste (efter Mandtalslisterne) 1 Handelsbetjent, 2 Lærlinge, l Husjomfru, 1 Køkkenpige, 2 Tjenestepiger, 1 Gaardskarl, 1 Stalddreng, l Avlskarl, 1 Brænderikarl, 1 Karl paa Saltværket og 1 Brænderibestyrer. Alle disse mennesker fik foruden løn kost og logi. Desuden var der flere løse Arbejdere ansat i brænderiet og på saltværket. Hele sin store virksomhed passede han med største nøjagtighed og overvågede personligt, at enhver af hans folk udførte det dem betroede arbejde. Han fik dog tid til også at varetage sognets interesser, idet han i flere år var medlem af sogneforstanderskabet og Skolepatron, var Strandingskommissionær, Forligsmægler og svensk-norsk vicekonsul. I 1850 blev han Dannebrogsmand. Simon Johnsen døde 9. september 1855, knap 50 år.

...

I forbindelse med assurancekassen skal også kort nævnes en anden gensidig forsikringsforening, nemlig den såkaldte enkekasse for Nordby Sogn. Den blev stiftet den 28. februar 1847, vistnok også på Krogården. Formålet var at støtte enker efter omkomne sømænd fra Nordby Sogn med pengebidrag.

Kassen blev stiftet på foranledning af lærer Kirkeby, pastor Biering, konsul Simon Johnsen, og skibsførerne J. P. Svendsen, Søren Mathiasen, Claus Clausen, Jens N. Brinck, N.N. Gregersen og Niels Anthionisen.

Senest redigeret=1 Dec 2009
     Simon Nielsen Johnsen var svensk-norsk vicekonsul og købmand, Forligsmægler, Sogneforstander og Dannebrogsmand. i Odden, Nordby, Skast, Ribe. Han blev født 9 juli 1807 i Varde. Han blev døbt 23 august 1807 i Skt. Jacobi Kirke, Kirkepladsen, Varde.1 Simon blev gift 22 november 1832 i Ringkøbing med Anne Husted.1 Simon Nielsen Johnsen var i 1848 saltværksejer i Nordby, Skast, Ribe. Han døde 9 september 1855 i Nordby, Skast, Ribe, i en alder af 48 år.

Barn af Simon Nielsen Johnsen og Anne Husted

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 27, Gift, Kroe- og Handelsmand., , M
  Anna Husted, 24, Gift, hans Kone, , K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 33, Gift, Kjøbmand, M
  Ane Husted, 29, Gift, hans Kone, K
  Henrik Johnsen, 6, Ugift, deres Børn, M
  And. Berth. Johnsen, 2, Ugift, deres Børn, M
  Hans Chr. Carl Thellemann, 29, Ugift, Examinatus Juris, Const. Birkedommer, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 38, Gift, Sman?? = ?? ?ønful,kjøbmand, Warde, M
  Ane Husted, 35, Gift, Hans kone, Ringkjøbing, K
  Anders ?? Johnsen, 4, Ugift, Deres søn, Her i sognet [Nordby sogn][Ribe amt], M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Simon Johnsen, 43, Gift, Vice-Consul - Kjøbmand - Huusfader, Varde,
  Anne Husted, 40, Gift, hans Kone, Ringkjøbing,
  Christen Johnsen, 2, Ugift, deres Søn, Her i Sognet [Nordby],
  Lovise Fred. Husted, 21, Ugift, Huusjomfrue, Ringkjøbing,.

Henrik Godske Egede Glahn

M, f. 25 november 1904, d. 12 maj 1983
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Henrik Godske Egede Glahn var bankfuldmægtig. Han blev født 25 november 1904 i Gothersgade 155, København. Henrik blev gift 25 januar 1930 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, med Karen Margrethe Lilly Weidemann, datter af Viktor Junius Hendrik Weidemann og Thyra Emilie Margrethe Meyer. Henrik Godske Egede Glahn døde 12 maj 1983 i en alder af 78 år.

Barn af Henrik Godske Egede Glahn og Karen Margrethe Lilly Weidemann

Jesper Henrik Egede Glahn

M
Senest redigeret=16 Apr 2017
     Jesper Henrik Egede Glahn var søn af Henrik Godske Egede Glahn og Karen Margrethe Lilly Weidemann.
Far-Nat*Henrik Godske Egede Glahn f. 25 Nov 1904, d. 12 Maj 1983
Mor-Nat*Karen Margrethe Lilly Weidemann f. 22 Nov 1904, d. 11 Apr 1996

Holger Gustav Tage Reedtz-Thott til Baroniet Gavnø og til Biskoptorp1

M, f. 20 oktober 1881, d. 4 december 1941
Senest redigeret=22 Maj 2010
     Holger Gustav Tage Reedtz-Thott til Baroniet Gavnø og til Biskoptorp tog eksamen som cand. agro. Han var Hofjægermester, Kaptajn, Forpagter. Han blev født 20 oktober 1881 i Biskopstorp, Östergötland, Sverige. Holger blev gift 21 april 1911 med Ida Gudrun Gerda Howden-Rønnenkamp. Holger Gustav Tage Reedtz-Thott til Baroniet Gavnø og til Biskoptorp døde 4 december 1941 i Gavnø Gods, Vejlø, Hammer, Præstø, i en alder af 60 år.

Barn af Holger Gustav Tage Reedtz-Thott til Baroniet Gavnø og til Biskoptorp og Ida Gudrun Gerda Howden-Rønnenkamp

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.

Ida Gudrun Gerda Howden-Rønnenkamp

K, f. 20 maj 1888, d. 11 november 1947
Senest redigeret=25 Jan 2008
     Ida Gudrun Gerda Howden-Rønnenkamp blev født 20 maj 1888 i Næsbyholm, Næsby, Tybjerg, Præstø. Ida blev gift 21 april 1911 med Holger Gustav Tage Reedtz-Thott til Baroniet Gavnø og til Biskoptorp. Ida Gudrun Gerda Howden-Rønnenkamp døde 11 november 1947 i en alder af 59 år.

Barn af Ida Gudrun Gerda Howden-Rønnenkamp og Holger Gustav Tage Reedtz-Thott til Baroniet Gavnø og til Biskoptorp

Rasmus Malling Schmidt

M, f. 30 december 1817, d. 11 september 1890
Senest redigeret=20 Okt 2016
     Rasmus Malling Schmidt var Gårdejer i Gesten, Anst, Ribe. Han blev født 30 december 1817 i Århus. Han blev døbt 8 marts 1818 i Århus Domkirke, Store Torv, Århus. Rasmus blev gift før 1854 med Johanne Hansen. Rasmus blev gift 11 oktober 1866 i Øster Løgum, Sønder Rangstrup, Åbenrå, med Anna Adelheid Voss. Rasmus Malling Schmidt døde 11 september 1890 i Vester Gesten, Gesten, Anst, Ribe, i en alder af 72 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Lyngå, Sabro, Århus1

Barn af Rasmus Malling Schmidt og Johanne Hansen

Familie: Rasmus Malling Schmidt og Anna Adelheid Voss

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Hollesen, 59, Gift, forpagter, 64, hovedgård, Favrskov, Marie Wichmann, 49, Gift, hans kone, 64, hovedgård, Favrskov,
  Rasmus Malling Smidt, 17, Ugift, lærling i landvæsenet, 64, hovedgård, Favrskov,.

Johanne Hansen

K, f. 6 april 1822, d. 1865
Senest redigeret=12 Dec 2009
     Johanne Hansen blev født 6 april 1822 i Lørup, Ryslinge, Gudme, Svendborg. Johanne blev gift før 1854 med Rasmus Malling Schmidt. Johanne Hansen døde i 1865 i Øster Løgum, Sønder Rangstrup, Åbenrå.

Barn af Johanne Hansen og Rasmus Malling Schmidt

Anna Adelheid Voss

K, f. 31 maj 1835, d. 1889
Senest redigeret=10 Sep 2007
     Anna Adelheid Voss blev født 31 maj 1835 i Øster Løgum, Sønder Rangstrup, Åbenrå. Anna blev gift 11 oktober 1866 i Øster Løgum, Sønder Rangstrup, Åbenrå, med Rasmus Malling Schmidt. Anna Adelheid Voss døde i 1889.

Folketællinger og boliger

Folketælling1845Ahnholm, Øster Løgum, Sønder Rangstrup, Åbenrå1

Familie: Anna Adelheid Voss og Rasmus Malling Schmidt

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Georg Vos, 52, Gift, Pacenbesidder, Hamburg Fyrstendom Lybek, M
  Anna Adelheidt Jacobsen, 55, Gift, hans hustru, Jordkjer sogn apenrader amt, K
  Max Heinrich Vos, 22, Ugift, deres Børn, Østerlygum sogn Apenrade amt, M
  Peter Heinrich Vos, 14, Ugift, deres Børn, Østerlygum sogn Apenrade amt, M
  Adelheide Vos, 10, Ugift, deres Børn, Østerlygum sogn Apenrade amt, K.

Carl Peter Lauritz Hansen1

M, f. 29 august 1870
Senest redigeret=30 Mar 2015
     Var taget til udlandet i 1896. Antages at være død i USA.
Carl Peter Lauritz Hansen blev født 29 august 1870 i København. Han var søn af Carl Christian Hansen og Helga Alvilda Teodora Erichsen. Carl Peter Lauritz Hansen blev døbt 13 november 1870 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København.2 Han blev konfirmeret 29 marts 1885 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København. Han afsluttede sin værnepligt i 1888; flåden.

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Allégade 18, Frederiksberg, København3
Far-Nat*Carl Christian Hansen f. 13 Jun 1831, d. 20 Maj 1882
Mor-Nat*Helga Alvilda Teodora Erichsen f. 12 Jul 1843, d. 10 Feb 1927

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Maren Pauline Vilhelmine Hansen1

K, f. 30 marts 1869, d. 1956
Senest redigeret=7 Sep 2017
     Maren Pauline Vilhelmine Hansen var garderobeassistent på Det Kgl. Teater, senere musiklærer. Hun blev født 30 marts 1869 i Store Kongensgade 58, København. Hun var datter af Carl Christian Hansen og Helga Alvilda Teodora Erichsen. Maren Pauline Vilhelmine Hansen blev døbt 17 maj 1869 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København.2 Hun blev konfirmeret 7 oktober 1883 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København.2 Hun blev nævnt i skiftet efter Helga Alvilda Teodora Erichsen 15 februar 1927.3 Maren Pauline Vilhelmine Hansen døde i 1956.
Far-Nat*Carl Christian Hansen f. 13 Jun 1831, d. 20 Maj 1882
Mor-Nat*Helga Alvilda Teodora Erichsen f. 12 Jul 1843, d. 10 Feb 1927

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Smst. Carl Chr. Hansens enke Helga Alvilda Theodora, f. Eriksen, 83 år, d 10. dec. Griffenf.gade 47 I.
  M. datteren frk. Pauline H. ibid. som forklarede, at afd. k. eftl. eff. v. 50 kr. som udl...
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christian Zacharias Holm, 34, Gift, Bagermester, København, Husfader, M
  Christiane Frederikke Holm, 32, Gift, , København, Husmoder, K

  Maren Pauline Vilhelmine Hansen, 15, Ugift, , København, Bagerjomfru, K.
 6. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Edvard Gustav Hansen

M, f. 5 september 1867, d. 28 september 1874
Senest redigeret=7 Sep 2017
     Edvard Gustav Hansen blev født 5 september 1867 i Store Kongensgade 58, København. Han var søn af Carl Christian Hansen og Helga Alvilda Teodora Erichsen. Edvard Gustav Hansen blev døbt 29 september 1867 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København.1 Han døde 28 september 1874 i København i en alder af 7 år. Han blev bisat fra Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, 4 oktober 1874.

Folketællinger og boliger

Folketælling1870Store Kongensgade 58, København2
Far-Nat*Carl Christian Hansen f. 13 Jun 1831, d. 20 Maj 1882
Mor-Nat*Helga Alvilda Teodora Erichsen f. 12 Jul 1843, d. 10 Feb 1927

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Orla Bryde1

M, f. 6 februar 1871, d. 20 april 1948
Senest redigeret=6 Apr 2015
     Orla Bryde var korrespondent hos Meyer & Henskels Eftf., senere fuldmægtig og grosserer i København. Han blev født 6 februar 1871 i København. Han var søn af Johan Christian Waldemar Bryde og Elisabeth Christiane Helena Beder. Orla Bryde blev døbt 12 maj 1871 i Garnisons Kirke, Skt. Annæ Plads 4, København.2 Orla blev gift 26 november 1898 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Helga Alvilda Caroline Hansen, datter af Carl Christian Hansen og Helga Alvilda Teodora Erichsen. Orla Bryde døde 20 april 1948 i en alder af 77 år.
Far-Nat*Johan Christian Waldemar Bryde f. 10 Dec 1835
Mor-Nat*Elisabeth Christiane Helena Beder f. 20 Aug 1832, d. 24 Apr 1893

Børn af Orla Bryde og Helga Alvilda Caroline Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, John Christian Valdemar Bryde, Gift, isld. kjøbmand, Kjøbenhavn, Vinduer 6 #, Nr. ægteskab 1 #, husfader, lutheran, M, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 3, 2, 45, 1861,
  Elisabeth Christiane Helene Bryde født Beder, Gift, Meilgaard Ved Randers, husmoder, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 3, 2, 1861, 44, 1861,
  Magna Bryde, Ugift, Kjøbenhavn, datter, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 14,
  Orla Bryde, Ugift, Do., søn, lutheran, M, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 8,
  Anna Kirstine Petersen, Ugift, Holbæk, tjenestepige, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 24,.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Elisabeth Christiane Helena Beder1

K, f. 20 august 1832, d. 24 april 1893
Senest redigeret=11 Sep 2012
     Elisabeth Christiane Helena Beder blev født 20 august 1832 i Mejlgård, Glesborg, Djurs Nørre, Randers. Hun blev døbt 12 oktober 1832 i Glesborg, Djurs Nørre, Randers. Hun blev konfirmeret 30 april 1848 i Hjermind, Middelsom, Viborg. Elisabeth blev gift 26 marts 1861 i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, København, med Johan Christian Waldemar Bryde.2 Elisabeth Christiane Helena Beder døde 24 april 1893 i Wildersgade 11, Christianshavn, København, i en alder af 60 år. Hun blev bisat fra Christianshavn, København, på Garnisons Kirkegård 1 maj 1893.2

Barn af Elisabeth Christiane Helena Beder og Johan Christian Waldemar Bryde

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Beder, 30, Gift, Godsforvalter, M
  Jacobine Cathrine Hasselbalch, 27, Gift, hans Kone, K
  Elisabeth Christiane Helena Beder, 2, Ugift, deres Børn, K
  Jacob Sophus Bindesbøll Beder, 1, Ugift, deres Børn, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Beder, 41, Gift, Examnator Juris, Kjøbenhavn
  Elise Beyer, 36, Gift, hans Kone, Kjøbenhavn
  Elisabet Beder, 13, -, Barn, Meilgaard, Randers Amt
  Jacob Beder, 12, -, Barn, Meilgaard, Randers Amt.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, John Christian Valdemar Bryde, Gift, isld. kjøbmand, Kjøbenhavn, Vinduer 6 #, Nr. ægteskab 1 #, husfader, lutheran, M, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 3, 2, 45, 1861,
  Elisabeth Christiane Helene Bryde født Beder, Gift, Meilgaard Ved Randers, husmoder, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 3, 2, 1861, 44, 1861,
  Magna Bryde, Ugift, Kjøbenhavn, datter, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 14,
  Orla Bryde, Ugift, Do., søn, lutheran, M, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 8,
  Anna Kirstine Petersen, Ugift, Holbæk, tjenestepige, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 24,.

Johan Christian Waldemar Bryde1

M, f. 10 december 1835
Senest redigeret=11 Sep 2012
     Johan Christian Waldemar Bryde blev født 10 december 1835 i Sofiegade 7, Christianshavn, København. Han blev døbt 11 marts 1836 i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, København.2 Han blev konfirmeret i 1850. Han var i 1860 købmand i Borðeyri, Strandasýsla, Island.3 Johan blev gift 26 marts 1861 i Christianshavn, København, med Elisabeth Christiane Helena Beder.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1850Overgaden neden Vandet 11, København4
Bolig1861Overgaden neden Vandet 11, København
Folketælling1880Store Kongensgade 106, København5
Boligfør 1 november 1905Frederiksvej 6, København6
Bolig1 november 1905Nordre Frihavnsvej 6, København6

Barn af Johan Christian Waldemar Bryde og Elisabeth Christiane Helena Beder

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013, In 1860 he was given a charter to open a trading post in Hofsos, Iceland, although it is the family belief the store was actually in Bordeyri.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ditlev Vallentin Bryde, 43, Gift, Borger og bödkermester, Kiöbenhavn, M
  Hanne Christine Thönnesen, 42, Gift, hans kone, Kiöbenhavn, K
  John Christian Waldemar Bryde, 15, Ugift, deres søn, Kiöbenhavn, M
  Trine Ingebjorg Caroline Bryde, 10, Ugift, deres datter, Island, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, John Christian Valdemar Bryde, Gift, isld. kjøbmand, Kjøbenhavn, Vinduer 6 #, Nr. ægteskab 1 #, husfader, lutheran, M, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 3, 2, 45, 1861,
  Elisabeth Christiane Helene Bryde født Beder, Gift, Meilgaard Ved Randers, husmoder, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 3, 2, 1861, 44, 1861,
  Magna Bryde, Ugift, Kjøbenhavn, datter, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 14,
  Orla Bryde, Ugift, Do., søn, lutheran, M, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 8,
  Anna Kirstine Petersen, Ugift, Holbæk, tjenestepige, lutheran, K, Store Kongensgade 106, forhuset, 3 sal til venstre, 24,.
 6. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Elizabeth Bryde

K, f. 11 juni 1900, d. 9 februar 1966
Senest redigeret=3 Mar 2010
     Elizabeth Bryde blev født 11 juni 1900 i København. Hun var datter af Orla Bryde og Helga Alvilda Caroline Hansen. Elizabeth Bryde var kontorassistent på Hjemmet, Gutenberghus. Elizabeth blev gift i 1928 med Willy Ove Thomsen, søn af Thorvald August Ove Thomsen og Caroline Marie Cathrine Christensen. Elizabeth Bryde døde 9 februar 1966 i en alder af 65 år.
Far-Nat*Orla Bryde f. 6 Feb 1871, d. 20 Apr 1948
Mor-Nat*Helga Alvilda Caroline Hansen f. 12 Jan 1874, d. 19 Feb 1950

Barn af Elizabeth Bryde og Willy Ove Thomsen

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Willy Ove Thomsen

M, f. 14 juli 1895, d. 12 december 1953
Senest redigeret=15 Maj 2011
     Willy Ove Thomsen var annoncechef på Politiken i København. Han blev født uden for ægteskab 14 juli 1895 Sindshvilevej 4, København. Han var søn af Thorvald August Ove Thomsen og Caroline Marie Cathrine Christensen. Willy Ove Thomsen blev døbt 21 juli 1895 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København.1 Willy blev gift 1 november 1920 med Ingeborg Frederikke Hjordt. Willy blev gift i 1928 med Elizabeth Bryde, datter af Orla Bryde og Helga Alvilda Caroline Hansen. Willy Ove Thomsen døde 12 december 1953 i en alder af 58 år.

Folketællinger og boliger

Boligfør 21 marts 1917Andebakkestien, København2
Bolig21 marts 1917Holbergsgade 16, København2
Bolig1 april 1919Nørre Farimagsgade 66, København2
Bolig1 maj 1921Arkonagade 4, København2
Bolig22 august 1921Tordenskjoldsgade 17, København2
Bolig1 november 1921Nørre Søgade 17, København2
Far-Nat*Thorvald August Ove Thomsen f. 29 Maj 1871
Mor-Nat*Caroline Marie Cathrine Christensen f. 5 Nov 1876

Familie: Willy Ove Thomsen og Ingeborg Frederikke Hjordt

Barn af Willy Ove Thomsen og Elizabeth Bryde

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Lise Thomsen

K
Senest redigeret=15 Maj 2011
     Lise Thomsen var datter af Willy Ove Thomsen og Elizabeth Bryde.
Far-Nat*Willy Ove Thomsen f. 14 Jul 1895, d. 12 Dec 1953
Mor-Nat*Elizabeth Bryde f. 11 Jun 1900, d. 9 Feb 1966

Familie: Lise Thomsen og Anders Viggo Bahrenscheer

(?) Foerseu

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Familie: (?) Foerseu og Lise Thomsen

Anders Viggo Bahrenscheer

M
Senest redigeret=7 Maj 2011

Familie: Anders Viggo Bahrenscheer og Lise Thomsen

Helga Bryde1

K, f. 18 august 1905, d. 1974
Senest redigeret=9 Apr 2015
     Helga Bryde blev født 18 august 1905 i Admiralgade 22, København. Hun var datter af Orla Bryde og Helga Alvilda Caroline Hansen. Helga Bryde blev døbt 17 september 1905 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København. Hun var kontorassistent hos overretssagfører Kørner, Stormgade 10. Helga blev gift 2 juli 1927 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Sven Helge Svendsen, søn af Sven Petter Svensson og Anna Sophie Margrethe Jensen. Helga Bryde immigrerede januar 1952 til Canada. Hun døde i 1974 i Calgary, Alberta, Canada. Hun blev bisat fra Annisse, Holbo, Frederiksborg, i 1974.

Folketællinger og boliger

Folketælling1906Admiralgade 22, København2
Folketælling1916Bianco Lunos Allé, Frederiksberg, København2
Folketælling1925Kochsvej 23, Frederiksberg, København2
Folketælling1930Monradsvej 2, København2
Far-Nat*Orla Bryde f. 6 Feb 1871, d. 20 Apr 1948
Mor-Nat*Helga Alvilda Caroline Hansen f. 12 Jan 1874, d. 19 Feb 1950

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Anne Dorrit Sven

K
Senest redigeret=3 Sep 2017
     Anne Dorrit Sven var datter af Sven Helge Svendsen og Helga Bryde.
Far-Nat*Sven Helge Svendsen f. 25 Jan 1901, d. 10 Feb 1951
Mor-Nat*Helga Bryde f. 18 Aug 1905, d. 1974

Corby Hilton Stanley

M
Senest redigeret=4 Sep 2017

Børn af Corby Hilton Stanley og Anne Dorrit Sven

Robyn Jody Stanley

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Robyn Jody Stanley er datter af Corby Hilton Stanley og Anne Dorrit Sven.
Far-Nat*Corby Hilton Stanley
Mor-Nat*Anne Dorrit Sven

Familie: Robyn Jody Stanley og Shawn Dewar

Byron Lea Stanley

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Byron Lea Stanley er søn af Corby Hilton Stanley og Anne Dorrit Sven.
Far-Nat*Corby Hilton Stanley
Mor-Nat*Anne Dorrit Sven

Shawn Dewar

M
Senest redigeret=2 Dec 2007

Familie: Shawn Dewar og Robyn Jody Stanley

Sven Helge Svendsen

M, f. 25 januar 1901, d. 10 februar 1951
Sven Helge Svens gravsten på Anisse Kirkegård
Senest redigeret=19 Jun 2017
     Sven Helge Svendsen var bankdirektør i Frederiksberg Bank i Gl. Kongevej, Frederiksberg, København. Han blev født 25 januar 1901 i Den Kgl. Fødselsstiftelse, Amaliegade 25, København. Han var søn af Sven Petter Svensson og Anna Sophie Margrethe Jensen. Sven Helge Svendsen blev døbt 16 maj 1901 i Skt. Pauls Kirke, Gernersgade 33, København.1 Hans navn blev officielt ændret til Sven Helge Sven den 26 juni 1911. Sven blev gift 2 juli 1927 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Helga Bryde, datter af Orla Bryde og Helga Alvilda Caroline Hansen. Sven Helge Svendsen døde 10 februar 1951 i Frederiksberg, København, i en alder af 50 år. Han blev bisat fra Annisse, Holbo, Frederiksborg, i 1951.

Folketællinger og boliger

BoligSkt. Knuds Vej, København
Folketælling1916Thorvaldsensvej 20, Frederiksberg, København2
Folketælling1930Monradsvej 2, København2
Far-Nat*Sven Petter Svensson f. 10 Sep 1853, d. 26 Jan 1937
Mor-Nat*Anna Sophie Margrethe Jensen f. 8 Aug 1863, d. 2 Sep 1938

Børn af Sven Helge Svendsen og Helga Bryde

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Sven Peter Frederik Sven

M
Senest redigeret=20 Okt 2016
     Sven Peter Frederik Sven var søn af Sven Helge Svendsen og Helga Bryde.
Far-Nat*Sven Helge Svendsen f. 25 Jan 1901, d. 10 Feb 1951
Mor-Nat*Helga Bryde f. 18 Aug 1905, d. 1974

Børn af Sven Peter Frederik Sven og Gloria Louise Todd

Gloria Louise Todd

K
Senest redigeret=4 Maj 2007