Aage Rolf Ibsen1,2

M
Senest redigeret=23 Jan 2020

Barn af Aage Rolf Ibsen og Marie Magdalene Plambøck

Kildehenvisninger

 1. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.
 2. [S185] Chr., Brøndum-Nielsen, Johs. og Raunkjær, Palle Blangstrup, Salmonsen, Ibsen, Aage Rolf, dansk Forf. og Læge, f. 17. Decbr 1847 i Rødby, d. smst. 23. Novbr 1911, hvor han praktiserede som Læge. I. havde en Aarrække fungeret som Læge i Grønland, og Indtryk fra dette Ophold prægede hans første og maaske betydeligste Bøger, »Nordlys« (1894) og især »Søster Helene« (1895), en med megen Finhed fortalt Kærlighedshistorie om en ung Kvinde af Herrnhutternes Samfund. Grønlandsk Sceneri har ogsaa dannet Baggrunden for fl. andre af hans mange Romaner (»Frøken Student«, »Jacob Linde«, »Unge Præstefrue«, »Hans Lykkes Æventyr«, »Verdens Ende«, »Harriet Mørch«, »Ellen« o. s. v.). Den sidste Roman, han udgav, var »Jutta, en Kvindeskæbne« (1911). Ingen af disse Bøger udmærkede sig ved større Dybde, men de bar Bud fra en livlig og frisk Fortæller.
  J. Cl.

Marie Magdalene Plambøck

K
Senest redigeret=18 Jan 2011

Barn af Marie Magdalene Plambøck og Aage Rolf Ibsen

Augusta Torp

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Augusta Torp var datter af August Christian Torp og Petrine Georgia Primon.
Far-Nat*August Christian Torp
Mor-Nat*Petrine Georgia Primon

Anne Kristine Friis Jørgensen

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Anne Kristine Friis Jørgensen er datter af Peter Jørgensen og Birgit Edda Marie Friis Jespersen.
Far-Nat*Peter Jørgensen
Mor-Nat*Birgit Edda Marie Friis Jespersen

Else Torp

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Else Torp var datter af August Christian Torp og Petrine Georgia Primon.
Far-Nat*August Christian Torp
Mor-Nat*Petrine Georgia Primon

Ud Torstensen

M
Senest redigeret=4 Maj 2007

Margrethe Torp

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Margrethe Torp var datter af August Christian Torp og Petrine Georgia Primon.
Far-Nat*August Christian Torp
Mor-Nat*Petrine Georgia Primon

Niels Christian Rom

M
Senest redigeret=13 Apr 2014

Barn af Niels Christian Rom og Ane Louise Nicolaisen

Ane Louise Nicolaisen

K
Senest redigeret=13 Apr 2014

Barn af Ane Louise Nicolaisen og Niels Christian Rom

Inge-Lise Bonnevie1

K
Senest redigeret=7 Jun 2009
     Inge-Lise Bonnevie var datter af Hjalmar Hans Aage Mortensen og Johanne Honoratusdatter Bonnevie.
Far-Nat*Hjalmar Hans Aage Mortensen
Mor-Nat*Johanne Honoratusdatter Bonnevie

Barn af Inge-Lise Bonnevie og Niels Godsk Brorsen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Ane Jensdatter

K
Senest redigeret=6 Mar 2011
     Ane Jensdatter var datter af Jens Olufsen og Kirsten Jensdatter.
Far-Nat*Jens Olufsen
Mor-Nat*Kirsten Jensdatter

Hans Jensen

M
Senest redigeret=6 Mar 2011
     Hans Jensen var søn af Jens Olufsen og Kirsten Jensdatter.
Far-Nat*Jens Olufsen
Mor-Nat*Kirsten Jensdatter

Karen Larsdatter

K
Senest redigeret=12 Mar 2009
     Karen Larsdatter var datter af Lars Hansen og Ellen Pedersdatter.
Far-Nat*Lars Hansen
Mor-Nat*Ellen Pedersdatter

Conrad von Ahlefeldt

M
Senest redigeret=28 Okt 2007

Catharina Holst1

K
Senest redigeret=25 Jan 2020

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Helga Alvilda Caroline Hansen1

K
Senest redigeret=9 Apr 2015
     Helga Alvilda Caroline Hansen var datter af Carl Christian Hansen og Helga Alvilda Teodora Erichsen.
Far-Nat*Carl Christian Hansen
Mor-Nat*Helga Alvilda Teodora Erichsen

Børn af Helga Alvilda Caroline Hansen og Orla Bryde

Kildehenvisninger

 1. [S404] Peter Sven, "Erichsen," e-mail til Michael Erichsen, 2007-2013.

Jacob Emanuel Høst

M
Senest redigeret=20 Apr 2014
     Jacob Emanuel Høst var søn af Julius Conrad Høst og Marie Kristine Olivia Iversen.
Far-Nat*Julius Conrad Høst
Mor-Nat*Marie Kristine Olivia Iversen

Karen Larsdatter

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Karen Larsdatter var datter af Lars Hansen og Karen Pedersdatter.
Far-Nat*Lars Hansen
Mor-Nat*Karen Pedersdatter

Gabriel Akeleye

M
Senest redigeret=27 Nov 2008

Lauritsdatter Arctander

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Lauritsdatter Arctander var datter af Lauritz Nielsen Arctander og Magdalene Sigvardsdatter.
Far-Nat*Lauritz Nielsen Arctander
Mor-Nat*Magdalene Sigvardsdatter

Familie: Lauritsdatter Arctander og Matthias Wilhelmi

Hans Pedersen

M
Senest redigeret=6 Mar 2009

Familie: Hans Pedersen og Christine Pedersdatter

Peder Rasmussen Møller1

M
Senest redigeret=1 Aug 2020

Børn af Peder Rasmussen Møller

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.

Johan Hindrichsen Kruuse1

M
Senest redigeret=1 Aug 2020

Familie: Johan Hindrichsen Kruuse og Anna Hansdatter

Familie: Johan Hindrichsen Kruuse og Tælle Godfredsdatter

Familie: Johan Hindrichsen Kruuse og Anna Maria Büttener

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Niels Lauritsen Arctander1,2

M
Senest redigeret=19 Apr 2014
     Niels Lauritsen Arctander var søn af Lauritz Nielsen Arctander og Magdalene Sigvardsdatter.
Far-Nat*Lauritz Nielsen Arctander
Mor-Nat*Magdalene Sigvardsdatter

Barn af Niels Lauritsen Arctander og Marie Stratmann

Kildehenvisninger

 1. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Arctander, Niels Lauridsen, 1561—1616, Biskop. F. 1561 i Kver-næs, Trondhjems Stift, d. 1. Nov. 1616 i Viborg, begr. i Præstekapellet i Domkirken sst. Forældre: Sognepræst i Kvernæs, siden Ærkedegn i Trondhjems Kapitel, Laurids Nielsen (1527—96) og Magdalene Sigurdsdatter (1536—95). Gift 1° 1585 med Maria Stratmann, f. ca. 1567, d. 1. Juni 1587. 20 3. Dec. 1587 med Karine Clausdatter Scavenius, d. 1615 (gift 1° 1573 med Sognepræst ved St. Nicolai Kirke i Kbh., Mag. Anders Mariager, d. 1582), D. af Professor Claus Lauridsen S. (d. 1590) og Kirstine.

  Under sin Skolegang i Trondhjem synes A. at have nydt Understøttelse af sin Farbroder, Raadmand, siden Borgmester Peder Nielsen (d. 1609). Han blev Student 1578, og da han 1583 sidste Gang besøgte sin Hjemstavn, fattede Lensmanden i Trondhjem, Christian Friis til Borreby, Godhed for ham og opmuntrede ham til at fortsætte sine Studier i Udlandet. Paa hans Bekostning opholdt han sig derpaa et Aar i Marburg, ved hvis Universitet han blev indskrevet i Juni 1584. Pesten, som det følgende Aar forjog mange af Studenterne fra Byen, har vistnok fremskyndet hans Hjemrejse. Men allerede forinden synes formaaende Venner at have henledet Opmærksomheden paa ham. 6. Juni 1585 prædikede han, maaske efter Kong Frederik II.s Ønske, i Vor Frue Kirke i Kbh., hvor Kansleren Niels Kaas sad blandt hans Tilhørere, og inden Maanedens Udgang blev han ordineret til Slotsprædikant paa Kbh.s Slot. Han vandt snart et anset Navn baade som asketisk Forfatter og som praktisk Sjælesørger. 1588 udgav han et Skrift om »Guds w-atskillige Enighed oc hellige Trefoldighed«, der var udarbejdet paa Grundlag af hans ovenomtalte Prædiken i Vor Frue Kirke. Det var dediceret til Niels Kaas. Efter Titelen at dømme kunde man tro, at det indeholdt en Række metafysiske Undersøgelser, medens det derimod er en jævn, enfoldig Fremstilling af Skriftens Lære om Guds Væsen og Egenskaber. I det hele taget fremtræder han i sine Skrifter som praktisk Bibelteolog og fastholder det som en Hovedregel, at Bibelen skal forklares ved Bibelen selv. Dette betoner han særlig i sit Skrift »Dauids Poeni-tentz«, en Udlægning af Davids syv Bodssalmer, som udkom 1594 paa Fru Christence Rotfeldts Bekostning. Det var en Oversættelse af nogle latinske Prædikener, han havde holdt paa Kbh.s Slot. Paa samme Tid udarbejdede han et Trøsteskrift, kaldet »Troens Triumph oc Seyer«, for en synderlig god Ven, som var stærkt religiøst anfægtet. Det blev dog først udgivet 1604 efter mange godt Folks Opfordring. Tillige drev han stærkt paa Husandagt, og nogle Bønner, som han havde sammenskrevet til Brug for sig selv, sine Husfolk og andre gode Venner, udkom senere i forskellige Rækker, hvoraf den første blev udgivet 1595 paa Ditlev Holcks Bekostning. Denne Mand, der var Lensmand paa Kbh.s Slot, nævner A. med Taknemmelighed som sin særlige Velynder. Han havde allerede 1591 dediceret ham sit Skrift »Poenitentzis Speyl«, og i de følgende Aar oversatte han efter Holcks Ønske og paa hans Bekostning Niels Hemmingsens to Skrifter »De gratia universali« paa Dansk (1593 og 1595). I Løbet af faa Aar havde han saaledes udfoldet en rig Forfattervirksomhed, som han fortsatte, efter at han var traadt over i en anden Embedsstilling.

  1595 blev han valgt til Biskop over Viborg Stift og stadfæstedes 21. Juni s. A. i denne Stilling af Kongen. Som Biskop gjorde han sig fortjent ved at fremme Kirke- og Skoletugten, ligesom han ogsaa bestræbte sig for at forøge Præsternes og Lærernes Indtægter. Han havde 1614 Sæde i den store Kommission, som under Kongens Forsæde dømte i Sagen mellem Resen og Kock paa Mødet i Kolding, og senere hen i s. A. var han i Kbh. Bispernes mest fremtrædende Ordfører under de fortsatte Kontroverser mellem Resen og Mændene af Niels Hemmingsens Skole, der i Menighedens Navn nedlagde en Protest imod Resens spekulative Dogmeudviklinger. Faa Aar i Forvejen synes A. dog at have staaet i et personligt venskabeligt Forhold til Resen. A.s »Psalmer oc aandelige Viser« (1607) er uden større Værd, og naar Cl. Lyskander nævner ham som en udmærket Digter, maa dette vistnok skrives paa Svogerskabets Regning. Som Prædikant nød han derimod med Rette en stor Anseelse, og hans talrige Ligprædikener over Mænd og Kvinder af den danske, især jyske, Adel maa baade fra Formens og Indholdets Side betegnes som noget af det fortrinligste, der er fremkommet i denne Gren af vor ældre Litteratur.

  N. L. Arctander: Speculum miseriæ humanæ, 161 o, Bl. C 2 ff. Samme: Trøstscrifft, 1611, Bl. B ff. D. G. Zwergius: Det Siellandske Clerisie, 1753, S. 511 f. E. Pontoppidan: Marmora Danica, II, 1741, S. 195. H. F. Rørdam: Klavs Lyskanders Levned, 1868, S. 282. Kirkehist. Saml., 2. Rk., VI, 1872— 73. S. 78f.; 3. Rk., II, 1877—80, S. 485, 489; 5. Rk., I, 1901—03, S. 283. Bjørn Kornerup: Biskop H. P. Resen, I, 1928, S. 417, 474. P. Severinsen: Viborg Domkirke, 1932, S. 399—406.

  S. M. Gjellerup (Bjørn Kornerup*).
 2. [S341] Lexicon, Jens Worm.

Malte Christian Conrad Mühlensteth

M
Senest redigeret=18 Feb 2009
     Malte Christian Conrad Mühlensteth var søn af Johan Andreas Mühlensteth og Marie Kirstine Bruun.
Far-Nat*Johan Andreas Mühlensteth
Mor-Nat*Marie Kirstine Bruun

Kirstine Wefstsdatter

K
Senest redigeret=13 Mar 2009
     Kirstine Wefstsdatter var datter af Wefst Pedersen og Margrethe Hansdatter.
Far-Nat*Wefst Pedersen
Mor-Nat*Margrethe Hansdatter

Barn af Kirstine Wefstsdatter og Marcus Marcussen