Anders Qvistgaard1

M
Senest redigeret=22 Feb 2009
     Anders Qvistgaard er søn af Troels Hans Gregers Qvistgaard og Merethe Johansen.
Far-Nat*Troels Hans Gregers Qvistgaard
Mor-Nat*Merethe Johansen

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Gyrid Olufsdatter

K, f. mellem 915 og 925, d. cirka 965
Senest redigeret=13 Apr 2008
     Gyrid Olufsdatter blev født mellem 915 og 925 i Sverige. Gyrid blev gift før 956 med Kong Harald I Blatan af Danmark, søn af Kong Gorm den Gamle og Dronning Thyra Danebod. Gyrid Olufsdatter døde cirka 965.

Familie: Gyrid Olufsdatter og Kong Harald I Blatan af Danmark

Lisbeth Qvistgaard Holvert1

K
Senest redigeret=30 Sep 2019
     Lisbeth Qvistgaard Holvert er datter af Hans Frederik Holvert og Grethe Elisabeth Hulda Qvistgaard.
Far-Nat*Hans Frederik Holvert f. 5 Apr 1910, d. 3 Mar 1983
Mor-Nat*Grethe Elisabeth Hulda Qvistgaard f. 22 Mar 1907, d. 2002

Barn af Lisbeth Qvistgaard Holvert og Steen Søren Edward Marcussen

Barn af Lisbeth Qvistgaard Holvert og Hans Karl Heil

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Herlog (?)

M, f. før 1140, d. efter 1176
Senest redigeret=27 Dec 2004
     Herlog (?) blev født før 1140.1 Herlog blev gift før 1162 med Skt. Margrethe Sunesdatter, datter af Sune Ebbesen til Knardrup og Cecilie (?). Herlog (?) døde efter 1176 i Danmark.

Folketællinger og boliger

BoligKnardrup, Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg

Barn af Herlog (?) og Skt. Margrethe Sunesdatter

Kildehenvisninger

 1. [S78] Michael Eneriis.

Sune Ebbesen til Knardrup

M, f. cirka 1120, d. 1186
Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

Ebbesen, Sune, --1186. Hans Fader Ebbe, en Søn af Skjalm Hvide, havde i Tronstridighederne efter Erik Lams Død taget Parti for Svend Grade og var til sin Død (o. 1150) en af dennes højt betroede Mænd. Selv sluttede han sig ligeledes fra først af til Svend, men løste senere sit Forhold til ham. Da Svend nemlig 1154 ved Odense samlede sine Folk og udspurgte dem, om de vilde være ham tro i den forestaaende Kamp med hans Medbejlere Knud og Valdemar, samt forlangte deres Troskabsløfte bekræftet ved Ed, vilde S. paa ingen Maade opfylde dette Forlangende, men forlod Svend. Som Grund til sin Bortgang angav han en Forurettelse, Svend en Gang tidligere havde tilføjet ham, men man faar af Fremstillingen af hans Færd ved denne Lejlighed det Indtryk, at det ikke har været den eneste Grund. Fuldt ud lige saa meget som den har uden Tvivl Venskabet til Valdemar været bestemmende for det Skridt, han gjorde. Baaren frem af Kong Valdemar og Absalon begyndte der efter Svends Fald (1157) en ny og lysere Tid, i hvilken der ofte og paa flere Maader blev Anvendelse for S. Snart var det som Raadgiver -- det siges udtrykkelig, at han og hans to Fættere Absalon og Esbern vare de Mænd, hvis Raad Valdemar plejede at høre og helst fulgte --, og snart var det som Stridsmand. I saa godt som alle de Tog, der næsten Aar efter Aar hele Valdemars Regeringstid igjennem, og somme Tider to Gange i et Aar, gik til de vendiske Lande, nævnes S. som Deltager. En Tid var han derhos en af Kongens Lensmænd i Skaane og forvaltede Oppebørslerne derfra. Disse Lensmænd fik i øvrigt ved deres Strænghed, og fordi de vare Sjællændere, til sidst Skaaningerne saa meget imod sig, at disse o. 1180 gjorde Oprør for at blive dem kvit. Oprøret, der 1181 kaldte Kongen med en Hær til Skaane, førte dog ikke til det tilsigtede Maal. 1182 døde Kong Valdemar, og med Riget gik ogsaa hans prøvede Raadgivere i Arv til hans Søn Knud. Længe overlevede S. dog ikke Valdemar; han deltog i Forhandlingerne med den tyske Kejsers Afsending, Grev Sigfred, og var derefter endnu 1184 med paa et Tog til Pommern, men 1186 døde han efter at have givet sin halve Boslod til Sorø Kloster, hvor han blev begravet. Efter alt at dømme maa han have været en betydelig Mand; klog og besindig, mægtig i Gjerning og Tale kaldes han af Abbed Vilhelm, der kjendte ham og havde nydt Velvilje af ham. S. efterlod sig en Datter Margrethe, som maaske er den Margrethe, der o. 1177 dræbtes af sin Mand Herluf og langt ned i Tiden dyrkedes som en Helgeninde, samt 7 Sønner, hvoriblandt Peder, der blev Biskop i Roskilde, og Anders, Absalons Efterfølger i Ærkesædet.

C. Weeke.
Senest redigeret=18 Okt 2008
     Sune Ebbesen til Knardrup var Kongens Rådgiver. Han blev født cirka 1120.2 Han var søn af Ebbe Skjalmsen og Ragnhild (?) Sune Ebbesen til Knardrup døde i 1186 i Knardrupgård, Knardrup, Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg.3 Han blev bisat fra Sorø Kloster, Alsted, Sorø.
Far-Nat*Ebbe Skjalmsen f. 1085, d. 1151
Mor-Nat*Ragnhild (?) f. a 1120, d. c 1161

Børn af Sune Ebbesen til Knardrup og Cecilie (?)

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S317] Robert W. Harvest og Helga Tulinius, Europas fyrsteslægter.
 3. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.

Sigrid (?)

K, f. før 975, d. efter 1001
Senest redigeret=27 Dec 2004
     Sigrid (?) blev født før 975.1 Hun døde efter 1001.

Barn af Sigrid (?) og Thorgils Sprageleg

Kildehenvisninger

 1. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk

Steen Søren Edward Marcussen1

M
Senest redigeret=30 Sep 2019

Barn af Steen Søren Edward Marcussen og Lisbeth Qvistgaard Holvert

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Ragnhild (?)

K, f. anslagsvis 1120, d. cirka 1161
Senest redigeret=13 Apr 2008
     Ragnhild (?) blev bisat fra Sorø Kloster, Alsted, Sorø. Hun blev født anslagsvis 1120 i Bjernede, Alsted, Sorø.1 Ragnhild blev gift før 1124 med Ebbe Skjalmsen, søn af Skjalm Hvide. Ragnhild (?) døde cirka 1161 i Knardrup, Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg.

Barn af Ragnhild (?) og Ebbe Skjalmsen

Kildehenvisninger

 1. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.

Cecilie (?)

K, f. før 1125, d. efter 1170
Senest redigeret=18 Okt 2008
     Cecilie (?) blev bisat fra Sorø Kloster, Alsted, Sorø. Hun blev født før 1125.1 Hun døde efter 1170 i Danmark.

Børn af Cecilie (?) og Sune Ebbesen til Knardrup

Kildehenvisninger

 1. [S317] Robert W. Harvest og Helga Tulinius, Europas fyrsteslægter.

Thorgils Sprageleg

M, d. cirka 1003
Fra Gustav Storm: Vore Forfædres Tro paa Sjælevandring og deres Opkaldelsessystem, Foredrag ved Filologmodet i Kjöbenhavn 18 Juli 1892, trykt i Arkiv För Nordisk Filologi Ix, Nt Följd V. 14:

Da genealogiske Spörgsmaal ofte har historisk Betydning, er Opkaldelsesreglerne her altid at lægge Mærke til. De kan ogsaa bringe vigtige historiske Resultater, baade positivt og negativt. Jeg skal tage nogle Exempler. Den Kongeslægt i Danmark, hvis sikre Led er Hardeknut, Gorm, Harald, Sven, Knut, Hardeknut (f 1042), har baade danske og islandske Genealoger knyttet sammen med Ragnar Lodbrok og Sigurd Ormöie. Men Navnene er her i den Grad forskjellige, at de to Ætter ikke har et eneste Navn fælles, og dette beviser paa det klareste, at de er ganske ubeslægtede. Den følgende Kongeslægt i Danmark, som stammer fra Sven Estridssøn, havde til Stamfædre Svens Fader Ulf Jarl, hans Fader Thorgils Sprakalegg og hans Fader den svenske Hövding Björn, om hvem Sagnet hos Saxo sagde, at hans Fader var en virkelig Björn, som med en fornem dansk Kvinde havde avlet en menneskelig Sön. [Sagnet synes etymologisk: Björn Björnsson]. Dette Sagn havde Langebek og efter ham P. A. Munch kombineret med Beretningen, at den svenske Kongesön Styrbjörn tvang Harald Blaatand til at give ham sin Datter Thyre, saa at Thorgils Sprakalegg virkelig skulde være Sön af Styrbjörn og altsaa af svensk Kongeæt. Men herimod maa - foruden andre Grunde - indvendes, at de Navne, som kjendes i den daværende svenske Kongeæt, ikke optræder i Thorgils Sprakaleggs Æt: Hovednavnene i den svenske Kongeæt er Eirik, Olaf, Anund og Emund, men i den anden Slægt Thorgils, Ulf og Eilif. Hypothesen maa altsaa forkastes.

Senest redigeret=1 Jun 2009
     Thorgils Sprageleg var Jarl i England. Han døde cirka 1003 i England.1

Barn af Thorgils Sprageleg og Sigrid (?)

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Marianne Marcussen1

K
Senest redigeret=22 Feb 2009
     Marianne Marcussen er datter af Steen Søren Edward Marcussen og Lisbeth Qvistgaard Holvert.
Far-Nat*Steen Søren Edward Marcussen
Mor-Nat*Lisbeth Qvistgaard Holvert

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Asta Magdalene Jørgensen1

K, f. 9 januar 1900, d. 1975
Senest redigeret=14 Jun 2015
     Asta Magdalene Jørgensen blev født 9 januar 1900 i København. Hun var datter af Carl Fredrik Jørgensen og Kirsten Jørgensen. Asta blev gift 20 februar 1921 i Kristkirken, Enghave Plads 18, København, med Niels Lauritz Kyhl, søn af Jens Kristian Kyhl og Maren Sophie Steffensdatter.2 Asta Magdalene Jørgensen døde i 1975.

Folketællinger og boliger

Folketælling1921Sønder Boulevard 84, København3
Far-Nat*Carl Fredrik Jørgensen f. 9 Nov 1861
Mor-Nat*Kirsten Jørgensen f. 19 Jul 1861

Børn af Asta Magdalene Jørgensen og Niels Lauritz Kyhl

Kildehenvisninger

 1. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm
 2. [S3] , Vidne: Kommunalarbejder Aage Carl Kyhl, Dybbølsgade 70, Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Mark Peter Fontaine1

M
Senest redigeret=22 Feb 2009

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Nicholas Søren Fontaine1

M
Senest redigeret=22 Feb 2009
     Nicholas Søren Fontaine er søn af Mark Peter Fontaine og Marianne Marcussen.
Far-Nat*Mark Peter Fontaine
Mor-Nat*Marianne Marcussen

Kildehenvisninger

 1. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.

Gyda (?)

K
Senest redigeret=13 Apr 2008
     Gyda blev gift med Ebbe Skjalmsen, søn af Skjalm Hvide.

Familie: Gyda (?) og Ebbe Skjalmsen

Agnes Christiane Olga Kyhl1

K, f. 2 februar 1894, d. 4 november 1980
Senest redigeret=14 Jun 2017
     Agnes Christiane Olga Kyhl blev født 2 februar 1894 i Hvidovre, København. Hun var datter af Jens Kristian Kyhl og Maren Sophie Steffensdatter. Agnes Christiane Olga Kyhl blev døbt 3 maj 1894 i Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkeplads 3, Hvidovre, København.2 Agnes blev gift 6 april 1919 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, med Daniel Herman Knudsen, søn af Kristian Jakob Knudsen og Benedicte Augusta Smith. Agnes Christiane Olga Kyhl døde 4 november 1980 i København i en alder af 86 år. Hun blev bisat fra Skt. Johannes Kirke, Blegdamsvej 1A, København.

Folketællinger og boliger

Bolig1 maj 1910Kalkbrænderivej 27, København3
Bolig11 maj 1915Kristianiagade 4, København3
Bolig27 juli 1915Fælledvej 5, København3
Bolig1 november 1917Hauser Plads 12, København3
Bolig1 januar 1918Amager Boulevard 4, København3
Folketælling1921Slotsgade 12, København4
Folketælling1925Hjørringgade 19, København4
Far-Nat*Jens Kristian Kyhl f. 21 Nov 1852, d. 4 Aug 1900
Mor-Nat*Maren Sophie Steffensdatter f. 8 Nov 1853, d. 24 Jun 1898

Børn af Agnes Christiane Olga Kyhl og Daniel Herman Knudsen

Kildehenvisninger

 1. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Daniel Herman Knudsen

M, f. 9 august 1898, d. 25 februar 1972
Senest redigeret=10 Apr 2015
     Daniel Herman Knudsen var maskinarbejder på Flydedokken. Han blev født 9 august 1898 i Prinsessegade 47, Christianshavn, København. Han var søn af Kristian Jakob Knudsen og Benedicte Augusta Smith. Daniel Herman Knudsen blev døbt 7 januar 1900 i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, København.1 Daniel blev gift 6 april 1919 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København, med Agnes Christiane Olga Kyhl, datter af Jens Kristian Kyhl og Maren Sophie Steffensdatter. Daniel Herman Knudsen døde 25 februar 1972 i København i en alder af 73 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1901Prinsessegade 47, Christianshavn, København2
Boligfør 1 november 1916Ringsted3
Bolig1 november 1916Store Søndervoldstræde 5, Christianshavn, København3
Bolig5 april 1917Drogdensgade 2, København3
Bolig23 juni 1917Prinsessegade 63, Christianshavn, København3
Bolig28 september 1917Amagerbrogade 189, København3
Bolig1 maj 1919Slotsgade 12, København3
Folketælling1921Slotsgade 12, København2
Folketælling1925Hjørringgade 19, København2
Far-Nat*Kristian Jakob Knudsen f. 9 Dec 1855, d. 26 Aug 1916
Mor-Nat*Benedicte Augusta Smith f. 1 Okt 1860

Børn af Daniel Herman Knudsen og Agnes Christiane Olga Kyhl

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Ellen Margrethe Kyhl Knudsen1

K, f. 8 august 1919, d. 21 maj 1995
Senest redigeret=14 Jun 2015
     Ellen Margrethe Kyhl Knudsen blev født 8 august 1919 i København. Hun var datter af Daniel Herman Knudsen og Agnes Christiane Olga Kyhl.1 Ellen blev gift med Sven Helge Hansen, søn af Hans Peder Hansen og Karen Johanne Kristine Christiansen.1 Ellen Margrethe Kyhl Knudsen døde 21 maj 1995 i en alder af 75 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1921Slotsgade 12, København2
Folketælling1925Hjørringgade 19, København2
Far-Nat*Daniel Herman Knudsen1 f. 9 Aug 1898, d. 25 Feb 1972
Mor-Nat*Agnes Christiane Olga Kyhl1 f. 2 Feb 1894, d. 4 Nov 1980

Barn af Ellen Margrethe Kyhl Knudsen og Sven Helge Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Sven Helge Hansen1

M, f. 15 november 1918, d. cirka 1990
Senest redigeret=14 Jun 2015
     Sven Helge Hansen blev født 15 november 1918 i Ejby Hestehave, Ejby, Ramsø, Roskilde. Han var søn af Hans Peder Hansen og Karen Johanne Kristine Christiansen. Sven Helge Hansen blev døbt 2 februar 1919 i Ejby, Ramsø, Roskilde.2 Sven blev gift med Ellen Margrethe Kyhl Knudsen, datter af Daniel Herman Knudsen og Agnes Christiane Olga Kyhl.1 Sven Helge Hansen døde cirka 1990.
Far-Nat*Hans Peder Hansen f. 13 Jul 1881
Mor-Nat*Karen Johanne Kristine Christiansen f. 27 Mar 1877

Barn af Sven Helge Hansen og Ellen Margrethe Kyhl Knudsen

Kildehenvisninger

 1. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm
 2. [S3] , Kirkebog.

Annie Kyhl1

K
Senest redigeret=14 Jun 2015
     Annie Kyhl er datter af Sven Helge Hansen og Ellen Margrethe Kyhl Knudsen.1
Far-Nat*Sven Helge Hansen1 f. 15 Nov 1918, d. c 1990
Mor-Nat*Ellen Margrethe Kyhl Knudsen1 f. 8 Aug 1919, d. 21 Maj 1995

Barn af Annie Kyhl og Torben Quist

Familie: Annie Kyhl og Benny Herlev Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Torben Quist1

M
Senest redigeret=14 Jun 2015

Barn af Torben Quist og Annie Kyhl

Kildehenvisninger

 1. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Benny Herlev Jørgensen1

M
Senest redigeret=14 Jun 2015

Familie: Benny Herlev Jørgensen og Annie Kyhl

Kildehenvisninger

 1. [S503] Annie Kyhl, online http://www.anniekyhl.dk/legacy/annie%20kyhl5/index.htm

Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg

M, f. 1 juni 1839
Senest redigeret=23 Jul 2020
     Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg var bogholder ved Landbohøjskolen. Han blev født 1 juni 1839 i Frederiksværk. Han blev døbt 22 august 1839 i Vinderød, Strø, Frederiksborg.1 Anton blev gift 7 februar 1881 med Anna Margrethe Jensen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Frederiksværk2
Folketælling1845Frederiksværk3
Folketælling1850Frederiksværk4
Boligcirka 1883Tordenskjoldsgade 5, København
Bolig1 maj 1892Ågade 70, København5

Barn af Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg og Anna Margrethe Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl G. Dalberg, 40, Gift, Capitain inspekteur, M
  Albertine Tscherning, 35, Gift, hans kone, K
  Marie Dalberg, 8, Ugift, deres børn, K
  Sofie Dalberg, 7, Ugift, do, K
  Karl Dalberg, 5, Ugift, do, K
  Anthon Dalberg, 1, Ugift, do, M
  Sofie Tscherning, 37, Ugift, huusmoders søster, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Dalberg, 45, Gift, Capitain, Inspecteur., Kjøbenh, M
  Albertine Tscherning, 40, Gift, hans Kone, H i S., K
  Marie Dalberg, 13, Ugift, deres Børn, >ditto=[H i S], K
  Sahra Dalberg, 12, Ugift, >ditto= [deres Børn], >ditto=[H i S], K
  Carl Dalberg, 10, Ugift, >ditto= [deres Børn], >ditto=[H i S], M
  Anton Dalberg, 6, Ugift, >ditto= [deres Børn], >ditto=[H i S], M
  Albertine, 4, Ugift, >ditto= [deres Børn], >ditto=[H i S], K
  Alfred Dalberg, 2, Ugift, >ditto= [deres Børn], >ditto=[H i S], M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Karl Dalberg, 50, Gift, Major, Inspektør, Husfader, Kjbhavn.,
  Albertine Sjerning, 45, Gift, hans Kone, H. i S.,
  Marie Dalberg, 18, Ugift, deres Børn, H. i S.,
  Sara Dalberg, 17, Ugift, deres Børn, H. i S.,
  Tine Dalberg, 9, Ugift, deres Børn, H. i S.,
  Anton Dalberg, 11, Ugift, deres Børn, H. i S.,
  Alfred Dalberg, 7, Ugift, deres Børn, H. i S.,
  Julie Dalberg, 5, Ugift, deres Børn, H. i S.,.
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Anna Margrethe Jensen

K, f. 9 december 1853
Senest redigeret=27 Apr 2010
     Anna Margrethe Jensen blev født 9 december 1853 i Strærup, Dreslette, Båg, Odense. Hun blev døbt 15 januar 1854 i Dreslette, Båg, Odense.1 Anna blev gift 7 februar 1881 med Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1855Strærup, Dreslette, Båg, Odense2
Folketælling1860Strærup, Dreslette, Båg, Odense3

Barn af Anna Margrethe Jensen og Anton Frederik Stanislaus Sciawitsky Dalberg

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Hansen, 35, Gift, Sandholts Lyndelse Sogn Svendborg Amt, Lever af sin Jordlod og af at gjøre Skeer, M
  Ane Kjerstine Christoffersdatter, 28, Gift, Haarby Sogn Odense Amt, hans Kone, K
  Hans Jensen, 6, Ugift, Strærup, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, M
  Christoffer Jensen, 5, Ugift, Strærup, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, M
  Ane Margrethe Jensen, 2, Ugift, Strærup, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Hansen, 40, Gift, Lyndelse Sogn Svendborg Amt, Hmd., Jordbruger, Huusfader, M
  Ane Kirstine Christoffersdatter, 33, Gift, Haarby Sogn Odense Amt, hans Kone, K
  Hans Jensen, 11, Ugift, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, M
  Christoffer Jensen, 10, Ugift, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, M
  Ane Margrethe Jensen, 7, Ugift, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, K
  Kirsten Jensen, 5, Ugift, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, K
  Ane Jensen, 3, Ugift, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, K
  Jens Peder Jensen, 1, Ugift, Dreslette Sogn Odense Amt, deres Barn, M.

Thomas Malchow-Møller

M
Senest redigeret=16 Apr 2008
     Thomas Malchow-Møller er søn af Axel Malchow-Møller og Ulla Birgit Lyngse Larsen.
Far-Nat*Axel Malchow-Møller
Mor-Nat*Ulla Birgit Lyngse Larsen

Trine Malchow-Møller

K
Senest redigeret=16 Apr 2008
     Trine Malchow-Møller er datter af Erik Malchow-Møller og Vibeke Christensen.
Far-Nat*Erik Malchow-Møller
Mor-Nat*Vibeke Christensen

Mikkel Malchow-Møller

M
Senest redigeret=16 Apr 2008
     Mikkel Malchow-Møller er søn af Erik Malchow-Møller og Vibeke Christensen.
Far-Nat*Erik Malchow-Møller
Mor-Nat*Vibeke Christensen

Anne-Marie Malchow-Møller

K
Senest redigeret=16 Apr 2008
     Anne-Marie Malchow-Møller er datter af Erik Malchow-Møller og Vibeke Christensen.
Far-Nat*Erik Malchow-Møller
Mor-Nat*Vibeke Christensen

Henrik Ulv Nielsen

M, f. cirka 1883
Senest redigeret=17 Apr 2008
     Henrik Ulv Nielsen var købmand. Henrik blev gift med Laura Wilhelmine Johanne Rasmussen. Henrik Ulv Nielsen blev født cirka 1883.

Laura Wilhelmine Johanne Rasmussen

K, f. cirka 1888
Senest redigeret=17 Apr 2008
     Laura blev gift med Henrik Ulv Nielsen. Laura Wilhelmine Johanne Rasmussen blev født cirka 1888.

Barn af Laura Wilhelmine Johanne Rasmussen og Henrik Ulv Nielsen