Johan Christian Kall1,2

M, f. 23 april 1795, d. 14 april 1858
Fra Dansk Biografisk Lexikon:1

Kall, Johan Christian, 1795-1858, Jurist, var Søn af Lægen Marcus Wøldike K. (foregaaendes Søn) og Marie Christiane Frederikke Johanne f. Bruun og fødtes i Roskilde 23. April 1795. Han blev Student fra Roskilde 1812, juridisk Kandidat 1816, Lic. juris 1819, s. A. Notarius ved det juridiske Fakultet, 1820 tillige Avditør, Regnskabsfører samt Lærer i Moral og Folkeret ved det kongl. Søkadetkorps, 1822 tillige Sekretær og Bureauchef i Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, 1828 Dr. juris, s. A. Kammerraad. I Begyndelsen af 1830 konkurrerede han efter Hurtigkarls Død med P. G. Bang om et juridisk Professorat ved Kjøbenhavns Universitet. Bang sejrede i Konkurrencen; K. udnævntes s. A. til Byfoged og Byskriver i Vordingborg samt Birkedommer og Birkeskriver i Vordingborgs søndre Birkedistrikt. 1834 maatte han opgive sit Bo til Skiftebehandling, blev suspenderet, og der blev indledet offentlig Undersøgelse imod ham, som endte med, at der ved Vordingborg Byrets Dom 1839 blev paalagt ham en Bøde for Uorden og Forsømmelighed i Embedsførelse; Uordenerne skyldtes dog til Dels mangelfuld Overleverelse af Embedet fra Formandens Side. Efter Ansøgning bevilgedes der ham s. A. Afsked i Naade med Pension. Derefter levede han i Kjøbenhavn og Frederiksberg, beskæftiget med litterære Sysler og journalistisk Virksomhed, navnlig som politisk Medarbejder ved «Berlingske Tidende». 1822 ægtede han Ellen Barbara Abigael Monrad, Datter af Konferensraad David M. og Clara f. Jørgensen; 1839 bleve Ægtefællerne separerede. 14. April 1858 døde han i Frederiksberg.

Sin ovenomtalte Afskedsansøgning motiverede K. ved Ønsket om at kunne ofre sig til Arbejder, «der stemme overens med min oprindelige Livsplan, mine Evner og min Fortids Forhold». Der kan ikke være nogen Tvivl om, at han i sine første Arbejder, navnlig «Systematisk Fremstilling af den almindelige Retsvidenskab» 1. D. (1825), lagde videnskabelige Evner for Dagen. Men Fortsættelsen kom ikke, hans Udvikling var brudt, og hans Begavelse fandt kun spredte Udtryk i - ofte anonyme og psevdonyme - Smaating, navnlig i Tidsskrifter og Aviser.
Senest redigeret=14 Jun 2017
     Johan Christian Kall blev født 23 april 1795 i Roskilde. Han var søn af Marcus Wøldike Kall og Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun. Johan Christian Kall blev døbt 10 juli 1795 i Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen 3, Roskilde. Han tog eksamen som student i 1812 i Roskilde. Han tog eksamen som cand. jur. 14 januar 1818. Han tog eksamen som lic. jur. 11 februar 1819. Han var 19 november 1820 auditør og regnskabsfører ved det Kgl. søkadetkorps. Johan blev gift 15 november 1822 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, med Ellen Barbara Abigael Monrad, datter af David Monrad og Clara Jørgensen. Johan Christian Kall tog eksamen som dr. jur. 29 oktober 1828. Han var 13 oktober 1830 byfoged og byskriver, birkedommer og birkeskriver i Vordingborg. Han og Ellen blev skilt i 1839. Johan Christian Kall gik på pension 30 april 1839 København. Han døde 14 april 1858 i Frederiksberg, København, i en alder af 62 år af lungekræft. Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, 19 april 1858.3

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Skomagergade, Roskilde4
Folketælling1834Algade, Vordingborg5
Folketælling1850Vestergade 52, København6
Far-Nat*Marcus Wøldike Kall f. 19 Sep 1752, d. 18 Feb 1817
Mor-Nat*Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun f. 6 Feb 1762, d. 21 Maj 1821

Børn af Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Kall, Johan Christian, f. 23. Apr. 1795 i Roskilde, d. 14. Apr. 1858 paa Frbg., S. af Amts- og Distriktsmedikus Marcus Wøldike K. og Marie Christiane Frederikke Johanne Bruun, G. 15. Nov. 1822 i Kbh. (Frue) Ellen Barbara Abigael Monrad, f. 19. Aug. 1802 sst. (Helligg.), d. 7. Marts 1887 paa Frbg., D. af David M. (se d.).
  1812 Student, Roskilde, 14. Juni 1816 cand. jur. (1.), 4. Feb. 1819 lic. jur. (Observationes de fideicommissis familiarum Danicis), s. A. Notarius ved Kbh.s Universitets jur. Fakultet, 19. Nov. 1820 till. Auditør og Regnskabsfører samt Lærer i Moral og Folkeret ved Søkadetakademiet, 14. Maj 1822 till. Sekr. og Bureauchef i Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, 29. Okt. 1828 dr. jur. (Observationes de jure non scripto, inter cives subditos secundum rei naturam vigente, accedente eiusdem argumenti adumbratione ex jure Danico), 1. Nov. s. A. Kammerraad, deltog 1830 i en Konkurrence om ledigt Professorat ved Universitetet, men sejrede ikke, 13. Okt. s. A. Byfoged og Byskriver i Vordingborg samt Birkedommer og Skriver i Vordingborg søndre Birkedistr.; maatte 1834 opgive sit Bo til Skiftebehandling og fik efter offentlig Undersøgelse Bøde for Forsømmelighed i sin Embedsførelse, 30. Apr. 1839 Afsk. med Pension.
  Levede derefter i Kbh. og var en meget benyttet politisk Medarbejder ved Berlingske Tidende samt udgav, baade under Navn, anonymt og pseudonymt en Række Skrifter, tildels af jur. Art.
  Søn: Marcus David Nicolaj Kall.
  Sønnesønner: Axel Herman Monrad Kall og Erik Kall.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Wøldike Kall M Huusbonde 49 Gift 1 Districtsmedicus
  Marie Christiane Bruun K Hans Kone 39 Gift 1
  Johan Christian Kall M Deres Søn 6 Ugift.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Christian Kall M 39 Gift kommissair
  Ellen Barbara Abigael Monrad K 32 Gift hans kone
  Marius David Nicolaj Kall M 11 Ugift deres børn
  Niels Carl Frederik Abraham Kall M 9 Ugift deres børn
  David Hermann Monrad Kall M 8 Ugift deres børn
  Johan Christian Kall M 7 Ugift deres børn
  Thomas Hermann Kall M 6 Ugift deres børn
  Hans Thomas Emil Kall M 5 Ugift deres børn
  Wilhelm Theodor Kall M 3 Ugift deres børn
  Frederik Waldemar Kall M 1 Ugift deres børn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Christian Kall, 55, Gift, kraad, dr. juris, Roeskilde
  Herman Thomas Kall, 21, Ugift, student, Kbhvn
  Wilhelm Thedor Kall, 18, Ugift, gymnasieelev i Ulstrup Sk., Wordingborg.

Cathrine Marie Suhr

K, f. 18 februar 1754, d. 7 november 1824
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Cathrine Marie Suhr blev født 18 februar 1754 i København. Hun blev døbt 21 februar 1754 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København. Cathrine blev gift 9 november 1774 i København med Christen Schow. Cathrine Marie Suhr døde 7 november 1824 i Gunderupgård, Gunderslevholm, Gunderslev, Øster Flakkebjerg, Sorø, i en alder af 70 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Skindergade, København
Folketælling1801København

Barn af Cathrine Marie Suhr og Christen Schow

Marie Anne Sophie Rosenstand Goiske1

K, f. 7 juli 1749, d. 11 november 1825
Senest redigeret=13 Apr 2014
     Marie Anne Sophie Rosenstand Goiske blev født 7 juli 1749 i Viborg. Hun var datter af Peder Rosenstand Goiske og Marie Benedicte Kneyln. Marie Anne Sophie Rosenstand Goiske blev døbt 13 juli 1749 i Viborg Domkirke, Skt. Mogens Gade 4, Viborg, bevidnet af Andreas Pedersen Wøldike.2 Marie blev gift 11 november 1774 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, med Abraham Kall, søn af Johan Christian Kall og Elsebeth Andreasdatter Wøldike.2 Marie Anne Sophie Rosenstand Goiske døde 11 november 1825 i Krystalgade 30-32, København, i en alder af 76 år. Hun blev bisat fra København 17 november 1825.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Skt. Peders Stræde, København3
Folketælling1801Skt. Peders Stræde, København4
Far-Nat*Peder Rosenstand Goiske f. 1 Maj 1704, d. 13 Jun 1769
Mor-Nat*Marie Benedicte Kneyln f. 21 Mar 1719, d. 2 Nov 1779

Børn af Marie Anne Sophie Rosenstand Goiske og Abraham Kall

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Abraham Kall M 44 Gift Professor
  Mariane Sophie Kall K 38 Gift
  Johanne Elisabet Christiane K 12 Ugift
  Marie Benedicte Sophie Hedwig K 10 Ugift
  Julia Sabina K 7 Ugift
  Johan Christian M 5 Ugift
  Peder Rosenstand M 3 Ugift.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Abraham Kall, 58, Gift, Proff.,
  Mariane Sophie Rosenstand, 52, Gift, g Abraham Kall,
  Johanne Elisabeth Christi. Kall, 26, Ugift,
  Marie Benedicte Sophie H. Kall, 24, Ugift,
  Julia Sabina Kall, 21, Ugift,
  Johan Christopher Kall, 19, Ugift, Stud.,
  Peder Rosenstand Kall, 17, Ugift, Stud.,.

Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun1,2,3

K, f. 6 februar 1762, d. 21 maj 1821
Senest redigeret=4 Sep 2015
     Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun blev født 6 februar 1762 i Antvorskov Slot. Hun var datter af Urban Bruun og Anna Elisabeth Abbestee. Marie blev gift 29 maj 1785 i Fredensborg, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, med Marcus Wøldike Kall, søn af Johan Christian Kall og Elsebeth Andreasdatter Wøldike. Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun døde 21 maj 1821 i København i en alder af 59 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Skomagergade, Roskilde4
Folketælling1801Skomagergade, Roskilde5
Far-Nat*Urban Bruun f. 28 Aug 1720, d. 15 Jul 1768
Mor-Nat*Anna Elisabeth Abbestee f. 27 Mar 1733, d. 3 Apr 1771

Barn af Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun og Marcus Wøldike Kall

Kildehenvisninger

 1. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 2. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 3. [S458] Theodor Hauch-Fausbøll og Hans Rudolf Hiort-Lorenzen, Patriciske Slægter.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marius Woldiche Kale M 35 gift 1 Doctorandus Medicinæog Medicus Bachius
  Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun K 26 gift 1.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Wøldike Kall M Huusbonde 49 Gift 1 Districtsmedicus
  Marie Christiane Bruun K Hans Kone 39 Gift 1
  Johan Christian Kall M Deres Søn 6 Ugift.

Fredrik Waldemar Kall1

M, f. 27 august 1833, d. 7 april 1864
Danske officerer og menige fra 3. Infanteriregiment i en afslappet stund ved Spang Kro på Als.
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Fredrik Waldemar Kall blev født 27 august 1833 i Vordingborg. Han var søn af Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad. Fredrik Waldemar Kall blev døbt 2 september 1833 i Vordingborg.2 Han var 1 november 1849 kadet. Han var 1 november 1852 Sekondløitnant i 5.Bat. Han var 5 april 1858 forsat til 15.Bat. Fredrik blev gift 19 juni 1863 i Kronborg, Helsingør, med Elisabeth Davidsdatter Mazar de la Garde, datter af Antoine Alexandre Benjamin Mazar de la Garde og Charlotte Dorothea Cathrina Monrad.3 Fredrik Waldemar Kall døde 7 april 1864 i Skt. Hans Hospital, Bidstrup, Skt. Jørgensbjerg, Sømme, Roskilde, i en alder af 30 år under optakten til stormen på Dybbøl.4 Han blev bisat fra Frederiksberg, København, 14 april 1864.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Algade, Vordingborg5
Folketælling1850København6
Far-Nat*Johan Christian Kall f. 23 Apr 1795, d. 14 Apr 1858
Mor-Nat*Ellen Barbara Abigael Monrad f. 19 Aug 1802, d. 7 Maj 1887

Familie: Fredrik Waldemar Kall og Elisabeth Davidsdatter Mazar de la Garde

Kildehenvisninger

 1. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S131] Clara & Flemming Svendsen, online http://www.zeus2.dk/
 4. [S608] Vilhelm Cohen, Krigen 1864, Secondlieutenant Frederik Valdemar Kall, dod paa St. Hans Hospital ved Roeskilde af Sygdom den 7 April, begravet paa Frederiksberg Kirkegaard den 14 April.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Christian Kall M 39 Gift kommissair
  Ellen Barbara Abigael Monrad K 32 Gift hans kone
  Marius David Nicolaj Kall M 11 Ugift deres børn
  Niels Carl Frederik Abraham Kall M 9 Ugift deres børn
  David Hermann Monrad Kall M 8 Ugift deres børn
  Johan Christian Kall M 7 Ugift deres børn
  Thomas Hermann Kall M 6 Ugift deres børn
  Hans Thomas Emil Kall M 5 Ugift deres børn
  Wilhelm Theodor Kall M 3 Ugift deres børn
  Frederik Waldemar Kall M 1 Ugift deres børn.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Wald. Kall M 17 Ugift kongelige landcadetter, indqwarterede paa Academiet 3 Vordingborg 1850, Landcadetacademiet, Akademigade 282, stueetagen, hovedbygning, Skt. AnnæØster.

Petrine Thomasdatter

K, f. 6 september 1813
Senest redigeret=27 Feb 2009
     Petrine Thomasdatter var stuepige i Gjerdrup, Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø. Hun var også kendt som Thrine Thomsen. Hun blev født 6 september 1813 i Førslev, Øster Flakkebjerg, Sorø. Hun var datter af Thomas Hansen og Charlotte Amalie Frantsdatter. Petrine Thomasdatter blev døbt 31 oktober 1813 i Førslev, Øster Flakkebjerg, Sorø.1
Far-Nat*Thomas Hansen f. 3 Mar 1765, d. 28 Nov 1850
Mor-Nat*Charlotte Amalie Frantsdatter f. 30 Apr 1769, d. 7 Jan 1856

Barn af Petrine Thomasdatter og Thomas Thomsen

Børn af Petrine Thomasdatter og Morten Christen Qvistgaard til Gjerdrup

Barn af Petrine Thomasdatter og Christian Carl Plesner

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Morten Qvistgaard, 34, Ugift, Eier af Gaarden, M

  Anne Thomasdatter, 28, Ugift, Stuepige, K
  Trine Thomasdatter, 21, Ugift, Meierske, K

  Christen Stampe Schou, 15, Ugift, i Familie af Gaardens Eier, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, M. E. Qvistgaard, 39, Ugift, Eier af Gjerdrupgaard og Gods, K
  Caroline, 6, Ugift, [Ingen tekst], K

  Thrine Thomsen, 27, Ugift, Tjenestefolk, K.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Thrine Thomasdatter, 32, Ugift, Huusholderske, Førslev Sogn, Sorøe Amt, K
  Charlotte Josephine, 4, -, Hendes datter, Kjøbenhavn, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Hendrik Svendsen, 32, Ugift, Avlsforvalter, Agersøe

  Thrine Thomsen, 37, Ugift, Husholderske, Førslev Sogn, Sorø Amt
  Sophie Frederikke Plesner, 2, Ugift, Hendes barn, Her i Sognet.

Herman David Monrad Kall1

M, f. 20 juni 1826, d. 21 juli 1850
Senest redigeret=15 Aug 2016
     Herman David Monrad Kall blev født 20 juni 1826 i København. Han var søn af Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad. Herman David Monrad Kall var 1 august 1844 Sekondløitnant a la suite i Artilleriet og Elev i Høiskolens yngste Afdeling. Han var 1 august 1846 Elev i ældste Afdeling. Han var 30 marts 1848 Sekondløitnant i Ingeniørkorpset. Han var 27 maj 1848 premierløjtnant. Han døde 21 juli 1850 i en alder af 24 år i slaget ved Isted.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Algade, Vordingborg3
Folketælling1845Bredgade 183, København4
Far-Nat*Johan Christian Kall f. 23 Apr 1795, d. 14 Apr 1858
Mor-Nat*Ellen Barbara Abigael Monrad f. 19 Aug 1802, d. 7 Maj 1887

Kildehenvisninger

 1. [S609] Vilhelm Richter, Den Danske Landmilitæretat.
 2. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Christian Kall M 39 Gift kommissair
  Ellen Barbara Abigael Monrad K 32 Gift hans kone
  Marius David Nicolaj Kall M 11 Ugift deres børn
  Niels Carl Frederik Abraham Kall M 9 Ugift deres børn
  David Hermann Monrad Kall M 8 Ugift deres børn
  Johan Christian Kall M 7 Ugift deres børn
  Thomas Hermann Kall M 6 Ugift deres børn
  Hans Thomas Emil Kall M 5 Ugift deres børn
  Wilhelm Theodor Kall M 3 Ugift deres børn
  Frederik Waldemar Kall M 1 Ugift deres børn.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Kall M 19 Ugift Kjøbenhavn Lieut.Elev af den mil.Høiskole 1845.

Clara Jørgensen

K, f. 9 januar 1767, d. 29 marts 1848
Senest redigeret=12 Jun 2017
     Clara Jørgensen blev født 9 januar 1767 i København. Clara blev gift 2 juli 1791 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med David Monrad. Clara Jørgensen døde 29 marts 1848 i Gråbrødretorv 106, København, i en alder af 81 år. Hun blev bisat fra Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København, 5 april 1848.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Snaregade, København2
Folketælling1840Store Købmagergade 55, København3
Folketælling1845Gråbrødretorv, København
Folketælling1845Gråbrødretorv 11, København4

Børn af Clara Jørgensen og David Monrad

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad, 38, Gift, Cancelliraad, , 1, Huusbond, M
  Clara Jørgensen, 34, Gift, , , 1, hans Kone, K
  Jørgen Herman Monrad, 6, Ugift, , , , deres Søn, M
  Hans Thomas Monrad, 4, Ugift, , , , deres Søn, M
  Lauritz Wilhelm Monrad, 2, Ugift, , , , deres Søn, M
  Charlotte Dorthea Cathrine Monrad, 1, Ugift, , , , deres Datter, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad, 77, Gift, Generalpostdiricteuer, M
  Clara Monrad født Jørgensen, 73, Gift, Hans kone, K
  Ellen Barbara Abilgall Kall født Monrad, 37, Enke, , K
  Hans Thomas Carl Christian Kall, 5, Ugift, , M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad M 81 Gift Porsgrund i Norge Conferentsraad pensioneret Embedsmand
  Clara Monrad K 78 Gift Kjøbenhavn Hans Kone
  Abigael Ellen Barbre Kall født Monrad K 42 Enke Kjøbenhavn Pension
  Hans Thomas Carl Christian Kall, 10, Ugift, Skolediscipel, Vordingborg.

David Monrad1,2

M, f. 30 juli 1763, d. 26 februar 1847
Senest redigeret=15 Jun 2017
     David Monrad blev født 30 juli 1763 i præstegården, Adelheim, Eidanger, Telemark, Norge. Han blev døbt 8 august 1763 i Eidanger, Telemark, Norge. Han tog eksamen som exam. jur. 13 maj 1784 i København. Han var 22 januar 1790 kancellisekretær. David blev gift 2 juli 1791 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København, med Clara Jørgensen. David Monrad var 14 februar 1809 postdirektør. Han var 1 april 1835 generalpostdirektør. Han døde 26 februar 1847 i København i en alder af 83 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Badstuestræde, København3
Folketælling1801Snaregade, København4
Folketælling1840Store Købmagergade 55, København5
Folketælling1845Gråbrødretorv 11, København6

Børn af David Monrad og Clara Jørgensen

Kildehenvisninger

 1. [S332] Toke Nørby, DDPE.
 2. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Monrad, David, f. 30. Juli 1763 i Adelheims Præstegaard, d. 26. Feb. 1847 i Kbh. (Helligg.), S. af Sognepræst til Eidanger, Provst Jørgen Herman Af. og Cathrine Stranger. G. 2. Juli 1791 paa Frbg. Clara Jørgensen, i. 9. Jan. 1767 i Kbh. (Nic), d. 29. Marts 1848 sst. (Helligg.), D. af Konditor, Urtekræmmer, Løjtnant Hans ]. og Cathrine Margrethe Næve.
  13. Maj 1784 exam. jur. (bekv., vel), s. A. Student (immatr. 28. Dec), s. A. Volontør i Danske Kancelli, 30. Okt. 1786 Kopist, 22. Jan. 1790 Kancellist og Kancellisekretær, 25 Apr. 1794 Chef for Generalpostamtets danske Sekretariat, 24. Okt. 1798 virkelig Kancelliraad, 6. Nov. 1801 surnumerær Direktør i Generalpostamtet, 30. Dec. s. A. virkelig Justitsraad, 7. Feb. 1809 Postdirektør (ved Generalpostamtets Omdannelse til Generalpostdirektion), 25. Apr. s. A. virkelig Etatsraad, 18. Jan. 1810 R. af Dbg., 22. Maj 1826 Konferensraad, 1. Nov. 1828 Dbm., 1. Apr. 1835 Generalpostdirektør, 12. Okt. 1836 K. af Dbg., 21. Nov. 1839 S. K. af Dbg., 12. Maj 1842 Afsk.
  4. Okt. 1815 Medl. af Postpensionskassedirektionen. Sønner: Carl Edvard Monrad, Georg Herman Monrad og Hans Thomas Monrad.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Claus Stadius, 50, Gift, Kammertiener, 2, Huuseyere, M Anna Mygind, 63, Gift, 2, Hans Kone, K
  David Monradt, 24, Ugift, Student, Logerende, M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad, 38, Gift, Cancelliraad, , 1, Huusbond, M
  Clara Jørgensen, 34, Gift, , , 1, hans Kone, K
  Jørgen Herman Monrad, 6, Ugift, , , , deres Søn, M
  Hans Thomas Monrad, 4, Ugift, , , , deres Søn, M
  Lauritz Wilhelm Monrad, 2, Ugift, , , , deres Søn, M
  Charlotte Dorthea Cathrine Monrad, 1, Ugift, , , , deres Datter, K.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad, 77, Gift, Generalpostdiricteuer, M
  Clara Monrad født Jørgensen, 73, Gift, Hans kone, K
  Ellen Barbara Abilgall Kall født Monrad, 37, Enke, , K
  Hans Thomas Carl Christian Kall, 5, Ugift, , M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad M 81 Gift Porsgrund i Norge Conferentsraad pensioneret Embedsmand
  Clara Monrad K 78 Gift Kjøbenhavn Hans Kone
  Abigael Ellen Barbre Kall født Monrad K 42 Enke Kjøbenhavn Pension
  Hans Thomas Carl Christian Kall, 10, Ugift, Skolediscipel, Vordingborg.

Niels Carl Frederik Abraham Kall

M, f. maj 1825, d. 10 august 1834
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Niels Carl Frederik Abraham Kall blev født maj 1825. Han var søn af Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad. Niels Carl Frederik Abraham Kall døde 10 august 1834 i Vordingborg i en alder af 9 år. Han blev bisat fra Vordingborg 13 august 1834.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Algade, Vordingborg2
Folketælling1834Vordingborg
Far-Nat*Johan Christian Kall f. 23 Apr 1795, d. 14 Apr 1858
Mor-Nat*Ellen Barbara Abigael Monrad f. 19 Aug 1802, d. 7 Maj 1887

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Christian Kall M 39 Gift kommissair
  Ellen Barbara Abigael Monrad K 32 Gift hans kone
  Marius David Nicolaj Kall M 11 Ugift deres børn
  Niels Carl Frederik Abraham Kall M 9 Ugift deres børn
  David Hermann Monrad Kall M 8 Ugift deres børn
  Johan Christian Kall M 7 Ugift deres børn
  Thomas Hermann Kall M 6 Ugift deres børn
  Hans Thomas Emil Kall M 5 Ugift deres børn
  Wilhelm Theodor Kall M 3 Ugift deres børn
  Frederik Waldemar Kall M 1 Ugift deres børn.

Ellen Barbara Abigael Monrad

K, f. 19 august 1802, d. 7 maj 1887
Ellen Barbara Abigael Monrad
Portrætsamlingen, Det Kongelige Bibliotek
Senest redigeret=15 Jun 2017
     Ellen Barbara Abigael Monrad blev døbt i Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København.1 Hun blev født 19 august 1802 i Snaregade 9, København. Hun var datter af David Monrad og Clara Jørgensen. Ellen blev gift 15 november 1822 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, med Johan Christian Kall, søn af Marcus Wøldike Kall og Marie Christiane Frideriche Johanne Bruun. Ellen Barbara Abigael Monrad og Johan blev skilt i 1839. Ellen Barbara Abigael Monrad døde 7 maj 1887 i Frederiksberg, København, i en alder af 84 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Algade, Vordingborg2
Folketælling1840Store Købmagergade 55, København3
Folketælling1845Gråbrødretorv 11, København4
Folketælling1850København
Bolig1863Nyhavn, København
Folketælling1880Smallegade 5, Frederiksberg, København5
Folketælling1885Rolighedsvej, Frederiksberg, København6
Far-Nat*David Monrad f. 30 Jul 1763, d. 26 Feb 1847
Mor-Nat*Clara Jørgensen f. 9 Jan 1767, d. 29 Mar 1848

Børn af Ellen Barbara Abigael Monrad og Johan Christian Kall

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Christian Kall M 39 Gift kommissair
  Ellen Barbara Abigael Monrad K 32 Gift hans kone
  Marius David Nicolaj Kall M 11 Ugift deres børn
  Niels Carl Frederik Abraham Kall M 9 Ugift deres børn
  David Hermann Monrad Kall M 8 Ugift deres børn
  Johan Christian Kall M 7 Ugift deres børn
  Thomas Hermann Kall M 6 Ugift deres børn
  Hans Thomas Emil Kall M 5 Ugift deres børn
  Wilhelm Theodor Kall M 3 Ugift deres børn
  Frederik Waldemar Kall M 1 Ugift deres børn.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad, 77, Gift, Generalpostdiricteuer, M
  Clara Monrad født Jørgensen, 73, Gift, Hans kone, K
  Ellen Barbara Abilgall Kall født Monrad, 37, Enke, , K
  Hans Thomas Carl Christian Kall, 5, Ugift, , M.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, David Monrad M 81 Gift Porsgrund i Norge Conferentsraad pensioneret Embedsmand
  Clara Monrad K 78 Gift Kjøbenhavn Hans Kone
  Abigael Ellen Barbre Kall født Monrad K 42 Enke Kjøbenhavn Pension
  Hans Thomas Carl Christian Kall, 10, Ugift, Skolediscipel, Vordingborg.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Erhard Frederik Winkel Horn, 34, Gift, Kjøbenhavn, D?? Literat, Husfader, M
  Anna Marie Margrete Winkel Horn, 32, Gift, Kjøbenhavn, Husmoder, K

  Ellen Banhara Abigael Kall, 77, Enke, Kjøbenhavn, Logerende, K.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Ellen Bærtan Ahgeel Kall, 82, Enke, Mod Moderat Betaling, K, København, Beboer.

Christen Schow1

M, f. 3 oktober 1738, d. 12 april 1806
Senest redigeret=18 Jun 2017
     Christen Schow blev født 3 oktober 1738 i Holbæk. Han blev døbt 7 oktober 1738 i Holbæk. Han tog eksamen som student i 1757 i Roskilde. Han tog eksamen som cand. jur. 4 oktober 1763. Christen blev gift 9 november 1774 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, med Cathrine Marie Suhr. Christen Schow var 4 november 1778 1.Ekspeditions Secretair I det Danske Cancellie. Han gik på pension 17 april 1801. Han døde 12 april 1806 i København i en alder af 67 år. Han blev bisat fra Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Skindergade, København2
Folketælling1801København3

Barn af Christen Schow og Cathrine Marie Suhr

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Schow, Christen, f. 3., døbt 7. Okt. 1738 i Holbæk, d. 12. Apr. 1806 i Kbh. (Helligg.), S. af Toldkontrollør, Vejer og Maaler Søren Jørgensen S. og Anna Elisabeth Stampe, g. 9. Nov. 1774 i Kbh. (Frue) Cathrine Marie Suhr, f. 18., døbt 21. Feb. 1754 sat. (Frue), d. 1. Nov. 1824 paa Gunderupgaard ved Skælskør (Forsegl. Skindergade 44), D. af Borgmester, Justitsraad, senere Etatsraad Johan Peter S. og Anne Dorothea Aagaard.
  1757 Student, Roskilde, 4. Okt. 1763 cand. jur. (1.), studerede i Udlandet, 1766 immatr. i Strassbourg, 1767 Volontør i Danske Kancelli, 23. Okt. s. A. Kancellisekretær, 20. Apr. 1771 Kancellist i 2. Dept.s Kontor, 1772 Sekr. i den over Struensee og Brandt nedsatte Komm., 4. Apr. s. A. Assessor i Hof- og Stadsretten samt Dommer i Gæsteretten, 4. Marts 1773 2. Ekspeditionssekr. i Danske Kancelli, 21. Okt. 1774 virkelig Justitsraad, 4. Nov. 1778 1. Ekspeditionssekr. og Medl. af Kancellikollegiet, 12. Maj 1779 Etatsraad, 1785 til sin Død ekstraord. Assessor i Højesteret, 30. Nov. 1787 Deputeret i Danske Kancelli, 29. Aug. 1788 2. Deputeret, 24. Juli 1789 Konferensraad, 15. Okt. 1790 1. Deputeret, 20. Nov. 1799 Chef for 1. Dept., 17. Apr. 1801 Afsk.
  2. Dec. 1778 - 17. Apr. 1801 Tilforordnet i Missionskollegiet og Direktør ved Vaissnhuset; 1787-1795 Medl. af Kreditkassedirektionen; 2. Maj 1787-17. Apr. 1801 Medl. af den ekstraord. Finanskomm.; 19. Juli 1784 fg., 17. Juli 1789 virkelig Justitsdirektør ved Tallotteriet; 1789-17. Apr. 1801 Medl. af Kbh.s Provideringskomm.; 1788 - 17. Apr. 1801 Medl. af Komm. for Fødsels- og Plejestiftelsen; 1791 - 17. Apr. 1801 Medl. af den Arnamagnæanske Kommission.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Schow M 49 Gift 1 Etatz Raad og 1.Espeditions Secretair i det Danske Cancellie
  Cathrine Marie Schow fød Suhr K 34 Gift 1
  Johanne Petronelle K 11 Ugift
  Ane Henriette Elisabeth K 7 Ugift.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Schow M 63 Gift 1 Conferensraad
  Cathrine Marie [Schow] K 47 Gift 1 g Christen S.
  Hendrich Stampe Schow M 10 Ugift Fader C.S.

Casper Peter Rothe Ingerslev1

M, f. 2 august 1800, d. 20 september 1864
Han tog dansk juridisk eksamen 1818. Prokurator i Aarhus 1825 - 42. Ejer af Marselisborg 1835 - 64. Formand for sogneforstanderskabet Viby - Rieset (Kieset?) 1848 - 64. Medlem af Århus amtsråd 1842 - 64. Stænderdeputeret i Viborg 1832 - 48 som deputeret for sædegårdsejerne. Medlem af folketinget 1853 - 54. Medlem af landstinget 1862 - 64. Ejer af Rugård 1830 - 1835.

I 1830 overtog han faderens ejendom, hovedgården Rugård ved Æbeltoft. Han købte den af boet efter faderens død på auktion for 32000 rbdl sølv. I 1832 købte han sammen med general H. Rothe Marselisborg ved Århus, og i 1835 solgte han Rugård til sin svoger for 55000 rbdl. for at kunne købe Rothe ud.

Ved hans død arvedes Marselisborg af hans søn, H. Ingerslev (1831 - 1896), der var student fra Århus, men derefter gået over til landbruget. Han arbejdede først sammen med faderen, siden alene for at gøre Marselisborg til et mønsterlandbrug.

H. Ingerslev havde ingen børn, men havde i sit testamente bestemt, at én bestemt af hans mange nevøer skulle være hans enearving ud fra en betragtning om, at skulle godset kunne drives rentabelt, måtte det bevares som en helhed. Imidlertid besluttede han at sælge hele Marselisborg til Århus kommune. Handelen bekræftedes ved et besøg i indenrigsministeriet i København. Han bemærkede derfor til sin sagfører, at nu måtte testamentet jo så laves om, idet der ikke længere var grund til specielt at tilgodese en enkelt af nevøerne og niecerne. På vejen hjem med damperen til Århus døde han imidlertid af et hjertetilfælde og testamentet stod derfor ved magt. Dette skal efter sigende (Vibeke Nordentoft) have naget nogle af nevøerne og niecerne ganske overordentlig meget, men EI's døtre synes ikke at have taget sagen så tungt.

Han tog 1818 dansk-juridisk Examen og blev derefter Godsforvalter paa Lyngbygård og 1825 Prokurator i Aarhus (indtil 1842). I. overtog 1830 Faderens Ejendom, Hovedgården Rugård ved Æbeltoft, men solgte den 1835 til sin Svoger og kjøbte Marselisborg ved Aarhus (var Medejer siden 1832). Hans Forretningsdygtighed og Arbejds-lyst skaffede ham mange offentlige Hverv, og han øvede sin Virksomhed i en vid Kreds. Han var 1840 Medstifter af Brandforsikringen ”Jylland” og 1842 af Aarhus Amts Landboforening (Kasserer indtil 1858); siden 1842 Kassekontrollør ved Bankkontoret i Aarhus og Medlem af Amtsraadet (desuden i en lang Aarrække Formand for Sogneforstanderskabet); 1851-58 og paa ny 1862-64 Formand i Repræsentantskabet for den nørrejyske Kreditforening. Ogsaa i det politiske Liv gjorde han god Tjeneste, dog uden at indtage nogen fremragende Stilling: han gav Møde som Stænderdeputeret i Viborg 1836-48 og var Folketingsmand 1853-54, valgtes endelig 1862 til Landstinget og 1864 til Rigsraadets Landsting. 1842 blev han Kancelliraad og 1860 Justitsraad. Døde 20. Sept. 1864. - I. ægtede 1828 Marie Meulengracht (f. 1800 f 1857), Datter af Kjøbmand, Agent Harbo M. (f. 1769 f 1853) og Maren f. Schmidt (f. 1775 f 1844).

Senest redigeret=4 Feb 2011
     Casper Peter Rothe Ingerslev blev født 2 august 1800 i Århus. Han blev døbt 5 september 1800 i Århus Domkirke, Store Torv, Århus. Han tog eksamen som exam. jur. juni 1818. Han var 17 november 1825 prøveprokurator i Århus. Han var 4 januar 1828 prokurator i Århus. Casper blev gift 3 juli 1828 i Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, Århus, med Marie Meulengracht, datter af Harboe Meulengracht og Maren Jensdatter Schmidt. Casper Peter Rothe Ingerslev var 5 januar 1834 stænderdeputeret. Han var 27 maj 1853 folketingsmand. Han var 9 august 1862 landstingsmand. Han døde 20 september 1864 i på damperen mellem København og Århus i en alder af 64 år. Han blev bisat fra Viby, Ning, Århus.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Dynkarken, Århus2
Folketælling1834Vestergade, Århus3
Folketælling1840Marselisborg, Viby, Ning, Århus4
Folketælling1845Marselisborg, Viby, Ning, Århus5
Folketælling1850Marselisborg, Viby, Ning, Århus6
Folketælling1860Marselisborg, Viby, Ning, Århus7

Barn af Casper Peter Rothe Ingerslev og Marie Meulengracht

Kildehenvisninger

 1. [S97] H. Hjorth-Nielsen, Danske Prokuratorer.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Hans Peter Ingerslev, 39, Gift, overkrigscommissær, vejermester, husbond, M
  Severine Elisabeth Rohte, 28, Gift, , hans kone, K
  Casper Peter Rothe Ingerslev, 1, Ugift, , deres søn, M
  Edle Scharlotte Ingerslev, 6, Ugift, , deres datter, K
  Christine Abel Ingerslev, 2, Ugift, , deres datter, K
  ?? Rothe, 45, Enke(mand), etatsrådinde, lever af sine midler, logerende, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Casper Ingerslev, 34, Gift, Procurator,
  Marie Meulengracht, 34, Gift, hans Kone,
  Hans P. Ingerslev, 3, Ugift, deres søn,
  Marie Ingerslev, 1, Ugift, deres datter,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, C. P. R. Ingerslev, 40, Gift, Ejer af gården,
  Marie Meulengracht, 40, Gift, Hans kone,
  Hans Peter Ingerslev, 9, Ugift, Deres barn,
  Marie Elisa Ingerslev, 7, Ugift, Deres barn,
  Severine Elisabeth Ingerslev, 5, Ugift, Deres barn,
  Wilhelmine Henriette Ingerslev, 3, Ugift, Deres barn,
  Jensine Meulengracht, 35, Ugift, Konens søster,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Caspar Peter Rothe Ingerslev, 45, Gift, Kanselliråd, ejer af gården, Fødesogn: Aarhus
  Marie Ingerslev, 45, Gift, ejerens kone, Fødesogn: Aarhus
  Marie Elise Ingerslev, 12, Ugift, ejerens datter, Fødesogn: Aarhus
  Severine Elisabeth Ingerslev, 10, Ugift, ejerens datter, Fødesogn: Aarhus
  Wilhelmine Henriette Ingerslev, 8, Ugift, ejerens datter, Fødesogn: Aarhus
  Jensine Meulengracht, 39, Ugift, ejerindens søster, Fødesogn: Aarhus.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Caspar Ingerslev, 50, Gift, Kancelliråd, ejer af Marselisborg,
  Maria Ingerslev, 50, Gift, Hans kone,
  Maria Ingerslev, 17, Ugift, Deres barn,
  Elisa Ingerslev, 15, Ugift, Deres barn,
  Wilhelmine Ingerslev, 13, Ugift, Deres barn,
  Jensine Meulengracht, 45, Ugift, Konens søster,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, C.P.R. Ingerslev, 60, Enkemand,
  H.P. Ingerslev, 29, ugift,
  Wilhelmine Ingerslev, 23, ugift,.

Marie Meulengracht

K, f. 28 august 1798, d. 8 januar 1857
Senest redigeret=9 Feb 2011
     Marie Meulengracht blev bisat fra Viby, Ning, Århus. Hun blev født 28 august 1798 i Århus. Hun var datter af Harboe Meulengracht og Maren Jensdatter Schmidt. Marie Meulengracht blev døbt 28 august 1799 i Århus Domkirke, Store Torv, Århus. Marie blev gift 3 juli 1828 i Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, Århus, med Casper Peter Rothe Ingerslev. Marie Meulengracht døde 8 januar 1857 i Marselisborg, Viby, Ning, Århus, i en alder af 58 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Lille Torv, Århus1
Folketælling1834Vestergade, Århus2
Folketælling1840Marselisborg, Viby, Ning, Århus3
Folketælling1845Marselisborg, Viby, Ning, Århus4
Folketælling1850Marselisborg, Viby, Ning, Århus5
Far-Nat*Harboe Meulengracht f. 10 Feb 1767, d. 27 Maj 1853
Mor-Nat*Maren Jensdatter Schmidt f. 22 Jun 1769, d. 11 Feb 1844

Barn af Marie Meulengracht og Casper Peter Rothe Ingerslev

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Harboe Meulengracht, 35, Gift, købmand, M, husbond
  Maren Schmidt, 30, Gift, K, hans kone
  Laurs Christian Meulengracht, 6, Ugift, M, deres søn
  Niels Meulengracht, 3, Ugift, M, deres søn
  Dorthe Sophie Meulengracht, 2, Ugift, K, deres datter
  Marie Meulengracht, 1, Ugift, K, deres datter.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Casper Ingerslev, 34, Gift, Procurator,
  Marie Meulengracht, 34, Gift, hans Kone,
  Hans P. Ingerslev, 3, Ugift, deres søn,
  Marie Ingerslev, 1, Ugift, deres datter,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, C. P. R. Ingerslev, 40, Gift, Ejer af gården,
  Marie Meulengracht, 40, Gift, Hans kone,
  Hans Peter Ingerslev, 9, Ugift, Deres barn,
  Marie Elisa Ingerslev, 7, Ugift, Deres barn,
  Severine Elisabeth Ingerslev, 5, Ugift, Deres barn,
  Wilhelmine Henriette Ingerslev, 3, Ugift, Deres barn,
  Jensine Meulengracht, 35, Ugift, Konens søster,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Caspar Peter Rothe Ingerslev, 45, Gift, Kanselliråd, ejer af gården, Fødesogn: Aarhus
  Marie Ingerslev, 45, Gift, ejerens kone, Fødesogn: Aarhus
  Marie Elise Ingerslev, 12, Ugift, ejerens datter, Fødesogn: Aarhus
  Severine Elisabeth Ingerslev, 10, Ugift, ejerens datter, Fødesogn: Aarhus
  Wilhelmine Henriette Ingerslev, 8, Ugift, ejerens datter, Fødesogn: Aarhus
  Jensine Meulengracht, 39, Ugift, ejerindens søster, Fødesogn: Aarhus.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Caspar Ingerslev, 50, Gift, Kancelliråd, ejer af Marselisborg,
  Maria Ingerslev, 50, Gift, Hans kone,
  Maria Ingerslev, 17, Ugift, Deres barn,
  Elisa Ingerslev, 15, Ugift, Deres barn,
  Wilhelmine Ingerslev, 13, Ugift, Deres barn,
  Jensine Meulengracht, 45, Ugift, Konens søster,.

Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold

M, f. 30 marts 1869
Senest redigeret=28 Dec 2016
     Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold var toldassistent i Cape Town, Western Cape, Sydafrika. Han blev født 30 marts 1869 i Rolighed, Mørdrup, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han var søn af Peter Reginald Emil de Svanenskjold og Helene Catharina Thora Mathilde Baggesen. Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold blev døbt 17 maj 1869 i Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, bevidnet af Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold og Johan Valdemar Alexis de Svanenskjold.1 Carl blev gift før 1898 med Ethel Mary Maud Grady. Carl blev gift med Rose Lilian Reid. Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold fik 30 december 1938 statsborgerskab i Australia.
Far-Nat*Peter Reginald Emil de Svanenskjold f. 31 Aug 1837, d. 14 Jun 1913
Mor-Nat*Helene Catharina Thora Mathilde Baggesen f. 5 Mar 1844, d. 28 Mar 1913

Barn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Ethel Mary Maud Grady

Børn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Rose Lilian Reid

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Reginald Peter Emil Svanenskjold, Gift, fhv. Landmand, Løgstør, Ægteskab 1 #, M, 1, 2, 1872, 42, 1868,
  Helene Cathrine Svanenskjold, Gift, Fredericia, K, 35, 1868,
  Karl Ferdinand Svanenskjold, Ugift, Rolighed Tikjøb Sogn, M, 10,
  Helene Charlotte Svanenskjold, Ugift, Kjbhvn., K, 3.

Ethel Mary Maud Grady

K, d. oktober 1900
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Ethel blev gift før 1898 med Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold, søn af Peter Reginald Emil de Svanenskjold og Helene Catharina Thora Mathilde Baggesen. Ethel Mary Maud Grady døde oktober 1900.

Barn af Ethel Mary Maud Grady og Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold

Ib Schøpzinsky

M
Senest redigeret=4 Aug 2010

Familie: Ib Schøpzinsky og Lizzy (?)

Carl Edvard George de Svanenskjold

M, f. 13 august 1898, d. efter 1937
Senest redigeret=20 Dec 2016
     Carl Edvard George de Svanenskjold blev født 13 august 1898. Han var søn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Ethel Mary Maud Grady. Carl blev gift før 1926 med Marguerita Elizabeth Broughton. Carl Edvard George de Svanenskjold døde efter 1937.
Far-Nat*Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold f. 30 Mar 1869
Mor-Nat*Ethel Mary Maud Grady d. Okt 1900

Børn af Carl Edvard George de Svanenskjold og Marguerita Elizabeth Broughton

Helene Catherine de Svanenskjold

K, f. 17 marts 1906
Senest redigeret=15 Dec 2008
     Helene Catherine de Svanenskjold blev født 17 marts 1906. Hun var datter af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Rose Lilian Reid.
Far-Nat*Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold f. 30 Mar 1869
Mor-Nat*Rose Lilian Reid f. 31 Jan 1889, d. 20 Feb 1975

Reginald George de Svanenskjold

M, f. 9 januar 1908
Senest redigeret=15 Dec 2008
     Reginald George de Svanenskjold blev født 9 januar 1908. Han var søn af Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold og Rose Lilian Reid.
Far-Nat*Carl Ferdinand Johan Martinus de Svanenskjold f. 30 Mar 1869
Mor-Nat*Rose Lilian Reid f. 31 Jan 1889, d. 20 Feb 1975

Emilie Laura Eleonore Rohde

K, f. 19 marts 1854, d. 6 september 1910
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Emilie Laura Eleonore Rohde blev født 19 marts 1854 i København. Hun var datter af Søren Julius Rohde og Thora Wilhelmine Gabrielle Brusch. Emilie Laura Eleonore Rohde blev døbt 7 maj 1854 i Helligånds Kirke, Niels Hemmingsens Gade 5, København. Emilie blev gift 3 oktober 1877 i Mariager Kirke, Klosterstien 12, Mariager, med Johan Valdemar Alexis de Svanenskjold, søn af Morten Joachim Ferdinand de Svanenskjold og Johanne Adelaide Mühlensteth. Emilie Laura Eleonore Rohde døde 6 september 1910 i Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg, København, i en alder af 56 år. Hun blev bisat fra Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, København, 10 september 1910.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Vesterbrogade, København2
Bolig1 maj 1892Odensegade 13, København3
Bolig1 april 1895Hinrichsensgade 6, København3
Folketælling1901Ulfborg, Ulfborg, Ringkøbing4
Far-Nat*Søren Julius Rohde f. c 1820, d. 5 Feb 1855
Mor-Nat*Thora Wilhelmine Gabrielle Brusch f. 6 Jul 1828, d. 21 Maj 1875

Barn af Emilie Laura Eleonore Rohde og Johan Valdemar Alexis de Svanenskjold

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Valdemar Alexis Svanenskjold, 41 , Gift, Husfader, Assistent u Finantministeriet, Løgstør
  Emilie Laura Eleonora Svanenskjold, 30 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Thora Johanne Martine Svanenskjold, 5 , Ugift, Barn, , Kjøbenhavn.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Thora Johanne Martine de Svanenskjold

K, f. 7 februar 1879, d. 26 juli 1965
Fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon:1

Johanne Svanenskjold (1879 - 1965)

1879-1965, missionær.

*7.2.1879 i Kbh., †26.7.1965 på Vallø, Valløby sg.

Forældre: fuldmægtig Johan Valdemar Alexis de S. (1842-95) og Emilie Laura Eleonore Rohde (1854-1910).

JS voksede op som enebarn i et embedsmandshjem på Frbg. Det kristne var ikke fremtrædende i hjemmet, men man gik dog regelmæssigt i kirke. Da JS var 14 år, søgte hendes syge fader hjælp i Norge, hvor han blev plejet af en kristen kvinde. Da han skrev hjem, at han var lykkelig, fordi han havde fået fred med Gud, mente JS og hendes moder, at han var blevet skør. Nogle år efter hans død, da JS var 16 år, blev også hun troende.

JS, der blev uddannet som privatlærerinde på N. Zahles Skole, blev i 1897 huslærer hos provst Georg Andreas Olsen i Ulfborg, en slægtning af missionæren Einar Prip. Her oplevede hun et åndeligt gennembrud, der førte til, at hun oprettede en søndagsskole og udførte andet ungdomsarbejde i Ulfborg. Moderen flyttede over til hende, og de planlagde at rejse til Paris. Imidlertid følte JS sig kaldet til at blive missionær, men fandt det svært at fortælle det til moderen. Men moderen berettede, at Gud allerede havde sagt til hende, at hun skulle opgive sin datter, fordi hun skulle være missionær. Da provstens datter Helga Prip-Olsen i 1901 rejste med missionærparret Maria og Oluf Høyer til Hebron i Palæstina, fulgte JS med som hendes lærerinde med støtte fra Kvindelige Missions Arbejdere (KMA). KMA var blevet stiftet året før efter svensk forbillede af kvinder fra højere sociale lag. Det var nyt, at kvinder optog et selvstændigt missionsarbejde ved siden af de eksisterende missionsselskaber. Fra 1903 arbejdede JS som lærer og siden forstander for kvækernes pigeskole i Brumana i det nuværende Libanon. Hun var i besiddelse af fremragende pædagogiske og administrative evner og kom desuden til at beherske arabisk. Efter kontakt med to missionærer fra Østerlandsmissionen (ØM), Prip og R. Fox Maule, kom hun på deres opfordring i 1906 til det nuværende Syrien. ØM, der var stiftet ved Prips udrejse 1898, havde fra 1903 sin missionsmark i ørkenbyerne nord for Damaskus. Sammen med Prip og Fox Maule må JS anses for grundlægger af ØM, for med hende åbnedes vejen ind til den muslimske kvindeverden.

JSs moder havde fulgt ØM med interesse fra starten. Da nu hendes eneste barn blev knyttet til den, rejste hun ud for at følge arbejdet på nærmeste hånd og støtte det. Hun blev hos datteren indtil 1910, da hun rejste hjem på grund af sygdom og kort efter døde. JSs opgave i Syrien blev at føre tilsyn med ØMs pigeskoler i Nebk, Deratije og Jabrud samt 1907-12 i Karjaten i Kalamundistriktet. Begyndelsen i Nebk var hverken nem eller lovende, bl.a. på grund af muslimernes modstand mod at sende piger i skole. Det var en indgroet opfattelse, at når piger lærte at læse og skrive, ville de bruge deres viden til at skrive trylleformularer. Det blev de lokale kvinder, der gav stødet til, at pigerne efterhånden blev sendt i skole. Pigeskolernes gode udvikling skyldtes i høj grad JS, der havde venner både blandt syrere og de franske delegerede, da Syrien senere kom under fransk mandat. Under hendes ledelse blev undervisningen varetaget af skiftende syriske lærerinder. Fra 1911 fik hun også assistance af forskellige kvindemissionærer, der var udsendt af KMA. JS fulgte undervisningen og underviste selv de ældste klasser i engelsk. Hun lærte de enkelte børn at kende, besøgte hjemmene og tog sig også af lærerinderne og underviste dem i pædagogik. Hun indførte ugentlige og månedlige lærerindemøder, hvor både skolespørgsmål og åndelige spørgsmål blev diskuteret. Med sit heftige gemyt kunne hun virke sårende, men hurtigt fik hun med sin oprigtighed en forsoning i stand, og hun blev betragtet med både ærefrygt og ærbødighed. Efterhånden som skolerne voksede, var problemerne med at få lærerinder en stadig bekymring for JS. Derfor startede hun i 1913 en toårig fortsættelsesklasse, der skulle uddanne lærerinder til ØM.

Under Første Verdenskrig gik tyrkerne, som havde magten i Syrien, ind i krigen på Centralmagternes side. Alle skoler i forbindelse med fjendtlige magter blev lukket, og de danske missionærer rejste hjem. Det meste af tiden under det ufrivillige hjemmeophold var JS syg. Ved krigens afslutning blev tyrkerne drevet ud af Syrien, der nu blev fransk mandatområde. 1919 rejste JS til Libanon og deltog i hjælpearbejdet dér, indtil hun året efter kunne vende hjem til Nebk. Med sig bragte hun hundredvis af Røde Kors-kasser med tiloversblevet tøj fra hæren, der blev syet om og delt ud. Til de piger i fortsættelsesklassen, som boede uden for Nebk, iværksatte hun bygningen af et skolehjem. Lærerindernes Missionsforbund skaffede pengene, og i 1924 stod hjemmet færdigt. Samme år måtte JS dog rejse hjem på grund af svær sygdom, men 1926 vendte hun tilbage til sit kære Nebk. Det blev til 41 år i Syrien, inden hun i 1946 kom til Danmark for at blive. Efter hendes afrejse overtog Kamilla Skule ledelsen. I 1960'erne blev skolerne overdraget til den syriske stat og dermed en del af grundlaget for skoleuddannelsen i det moderne Syrien.

JS nærede stor kærlighed til det folk, hun virkede blandt, især de undertrykte kvinder. Ved siden af sit øvrige arbejde havde hun også håndarbejdsklasser, hvor hun underviste kvinderne, så de selv blev i stand til at tjene penge. Hun var vellidt af befolkningen og gjorde meget for at sætte sig ind i deres tankegang. Hun skrev en række små bøger med nogle meget fine, indfølende skildringer af kvinder og børn, bl.a. Billeder fra Syrien, 1909, En syrisk Kvinde 1933, En træt lille Fyr, 1933, og Skjulte Skatte, 1950. Desuden i 1925 K.M.A.s Arbejde gennem femogtyve Aar 1900-1925 sammen med Ulla Fugl. I 1953 blev JS optaget som stiftsdame på Vallø. Hun havde haft to alvorlige hjerneblødninger, og man optog normalt ikke syge mennesker, men JS var ikke vant til at give op, og hun erklærede: "Det er min ret at blive optaget. Ellers sagsøger jeg Vallø!" Så blev hun optaget. Da hun døde 86 år gammel, var dødsannoncen underskrevet af ØM, som hun havde ønsket det. ØM havde været hele denne pionermissionærs liv.

Bruno Bødker Hansen: Blandt muslimerne i Kalamun, 1987.
Harald F. Jørgensen: Ørkenen skal blomstre, 1947.
Chr. Siegumfeldt: Østerlandsmissionen, 1927.


Inge Tranholm-Mikkelsen

Johanne de Svanenskjold
Senest redigeret=20 Dec 2016
     Thora Johanne Martine de Svanenskjold blev født 7 februar 1879 i København. Hun var datter af Johan Valdemar Alexis de Svanenskjold og Emilie Laura Eleonore Rohde. Thora Johanne Martine de Svanenskjold var i 1906 missionær i Syrien. Hun var i 1953 overordentlig stiftsdame i Vallø, Bjæverskov, Præstø. Hun døde 26 juli 1965 i Vallø, Bjæverskov, Præstø, i en alder af 86 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Vesterbrogade, København2
Folketælling1901Ulfborg, Ulfborg, Ringkøbing3
Far-Nat*Johan Valdemar Alexis de Svanenskjold f. 17 Aug 1842, d. 9 Apr 1895
Mor-Nat*Emilie Laura Eleonore Rohde f. 19 Mar 1854, d. 6 Sep 1910

Kildehenvisninger

 1. [S208] Ingelise Poulsen, "Ingelise Poulsen," e-mail.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Valdemar Alexis Svanenskjold, 41 , Gift, Husfader, Assistent u Finantministeriet, Løgstør
  Emilie Laura Eleonora Svanenskjold, 30 , Gift, Husmoder, , Kjøbenhavn
  Thora Johanne Martine Svanenskjold, 5 , Ugift, Barn, , Kjøbenhavn.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Asta Louise de Svanenskjold

K, f. 15 august 1868, d. 1945
Senest redigeret=10 Dec 2016
     Asta Louise de Svanenskjold blev født 15 august 1868 i Mörarpsgård, Mörarp, Luggude, Skåne. Hun var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff. Asta blev gift 16 maj 1895 med Martin Ludvig Hoff, søn af Gustav Leopold Ferdinand Stockfleth Hoff og Martine Ludovica Kall. Asta Louise de Svanenskjold døde i 1945 i Viborg.

Folketællinger og boliger

Folketælling1911Skt. Mathias Gade 45, Viborg1
Folketælling1916Riddergade 2 B, Viborg1
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold f. 1 Sep 1839, d. 10 Jan 1902
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff f. 9 Aug 1842, d. 2 Okt 1916

Børn af Asta Louise de Svanenskjold og Martin Ludvig Hoff

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Rigmor de Svanenskjold

K, f. 4 februar 1871, d. 24 januar 1950
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Rigmor de Svanenskjold blev født 4 februar 1871 i Mörarpsgård, Mörarp, Luggude, Skåne. Hun var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff. Rigmor de Svanenskjold døde 24 januar 1950 i en alder af 78 år.
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold f. 1 Sep 1839, d. 10 Jan 1902
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff f. 9 Aug 1842, d. 2 Okt 1916

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Gerda de Svanenskjold

K, f. 14 november 1872, d. 2 november 1940
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Gerda de Svanenskjold var lærerinde hos Samfundet for Vanføre. Hun blev født 14 november 1872 i Mörarpsgård, Mörarp, Luggude, Skåne. Hun var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff. Gerda de Svanenskjold døde 2 november 1940 i Holsteinsgade 21, København, i en alder af 67 år. Hun blev bisat fra Vartov Kirke, Løngangsstræde 24, København, på Farum Kirkegård 6 november 1940.1
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold f. 1 Sep 1839, d. 10 Jan 1902
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff f. 9 Aug 1842, d. 2 Okt 1916

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Honoratus Peter Wilhelm Svanenskjold, 45, Gift, Pensionat, Esrom
  Wittha Sophie Henriette Berthea Hoff Svanenskjold, 42, Gift, Viborg
  Inge Svanenskjold, 15, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Gerda Svanenskjold, 12, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Louis Edvard Hannibal Hoff Svanenskjold, 9, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Gudny Svanenskjold, 5, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Ella Svanenskjold, 3, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Gudny de Svanenskjold

K, f. 30 september 1879, d. 6 august 1977
Senest redigeret=27 Feb 2010
     Gudny de Svanenskjold blev født 30 september 1879 i Mörarpsgård, Mörarp, Luggude, Skåne. Hun var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff. Gudny blev gift 1 juli 1905 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg, med Johan Christian Viggo Jensen, søn af Carl Christian Jensen og Regine Isaachsen.1 Gudny de Svanenskjold døde 6 august 1977 i en alder af 97 år. Hun blev bisat fra Farum, Ølstykke, Frederiksborg.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Østergade 24, København3
Bolig1 november 1896Kløvermarksvej 4, København4
Bolig1 maj 1902Brogade 3, København4
Bolig1 maj 1904Brogade 8, København4
Folketælling1925præstegården, Nørre Tversted, Tversted, Horns, Hjørring5
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold f. 1 Sep 1839, d. 10 Jan 1902
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff f. 9 Aug 1842, d. 2 Okt 1916

Barn af Gudny de Svanenskjold og Johan Christian Viggo Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S41] Gravsten.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Honoratus Peter Wilhelm Svanenskjold, 45, Gift, Pensionat, Esrom
  Wittha Sophie Henriette Berthea Hoff Svanenskjold, 42, Gift, Viborg
  Inge Svanenskjold, 15, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Gerda Svanenskjold, 12, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Louis Edvard Hannibal Hoff Svanenskjold, 9, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Gudny Svanenskjold, 5, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Ella Svanenskjold, 3, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Ella de Svanenskjold

K, f. 15 juni 1881, d. 15 juli 1973
Ella de Svenenskjolds gravsted på Farum kirkegård
Senest redigeret=21 Nov 2016
     Ella de Svanenskjold blev født 15 juni 1881 i Mörarpsgård, Mörarp, Luggude, Skåne. Hun var datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff. Ella blev gift 8 november 1905 i Vartov Kirke, Løngangsstræde 24, København, med Nikolaj Edinger Balle, søn af Nicolai Edinger Balle og Kathrine Justine Juliane Fleischer. Ella de Svanenskjold døde 15 juli 1973 i en alder af 92 år. Hun blev bisat fra Farum, Ølstykke, Frederiksborg.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Østergade 24, København2
Bolig1 november 1896Kløvermarksvej 4, København3
Bolig1 maj 1902Brogade 3, København3
Bolig1 maj 1904Brogade 8, København3
Folketælling1916Vestergade 7, Skive4
Folketælling1925Willemoesgade 40, København4
Folketælling1930Holsteinsgade 26, København4
Folketælling1940Classensgade 15, København4
Far-Nat*Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold f. 1 Sep 1839, d. 10 Jan 1902
Mor-Nat*Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff f. 9 Aug 1842, d. 2 Okt 1916

Barn af Ella de Svanenskjold og Nikolaj Edinger Balle

Kildehenvisninger

 1. [S41] Gravsten.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Honoratus Peter Wilhelm Svanenskjold, 45, Gift, Pensionat, Esrom
  Wittha Sophie Henriette Berthea Hoff Svanenskjold, 42, Gift, Viborg
  Inge Svanenskjold, 15, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Gerda Svanenskjold, 12, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Louis Edvard Hannibal Hoff Svanenskjold, 9, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Gudny Svanenskjold, 5, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig
  Ella Svanenskjold, 3, Ugift, Mørap,Skåne,Sverig.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Martin Ludvig Hoff1

M, f. 20 juni 1865, d. 2 januar 1923
Senest redigeret=10 Dec 2016
     Martin Ludvig Hoff blev født 20 juni 1865 i Viborg. Han var søn af Gustav Leopold Ferdinand Stockfleth Hoff og Martine Ludovica Kall. Martin Ludvig Hoff tog eksamen som student i 1885 i Viborg. Han tog eksamen som eks. med. juni 1893. Martin blev gift 16 maj 1895 med Asta Louise de Svanenskjold, datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff. Martin Ludvig Hoff var marts 1896 reservelæge ved sindssygehospitalet i Viborg. Han døde 2 januar 1923 i Viborg Sygehus, Viborg, i en alder af 57 år. Han blev bisat fra Sortebrødre Kirke, St. Skt. Mikkelsgade 12, Viborg, på Viborg Kirkegård 6 januar 1923.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1880Skt. Mogens Gade 33, Viborg3
Bolig1 november 1890Regensen, Store Kannikestræde, København4
Folketælling1911Skt. Mathias Gade 45, Viborg5
Bolig1916Viborg Sygehus, Viborg
Folketælling1916Riddergade 2 B, Viborg5
Far-Nat*Gustav Leopold Ferdinand Stockfleth Hoff f. 25 Jun 1834, d. 23 Aug 1892
Mor-Nat*Martine Ludovica Kall f. 7 Jun 1840, d. 26 Apr 1928

Børn af Martin Ludvig Hoff og Asta Louise de Svanenskjold

Kildehenvisninger

 1. [S263] John Johnsson og Karl Dehlholm, Lægestanden 1907.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Gustav Leopold Ferdinand Hoff, 45 , Gift, Landinspektør Husfader, , Rendsborg
  Martine Ludovika Hoff født Koll, 40 , Gift, Husmoder, , Tikjøb Sogn, Frederiksborg Amt
  Martin Ludvig Hoff, 14 , Ugift, Deres Søn, , Viborg
  Villiam Johannes Hoff, 11 , Ugift, Ligeledes [Deres Søn], , Viborg
  Ejnar Hoff, 9 , Ugift, Ligeledes [Deres Søn], , Viborg
  Sigurd Hoff, 8 , Ugift, Ligeledes [Deres Søn], , Viborg
  Inge Kathrine Hoff, 5 , Ugift, Deres Datter, , Viborg
  Rigmor Hoff, 2 , Ugift, Ligeledes [Deres Datter], , Viborg.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Johan Christian Viggo Jensen1

M, f. 30 april 1878, d. 8 oktober 1948
Senest redigeret=4 Dec 2016
     Johan Christian Viggo Jensen blev født 30 april 1878 i København. Han var søn af Carl Christian Jensen og Regine Isaachsen. Johan Christian Viggo Jensen blev døbt i Skt. Pauls Kirke, Gernersgade 33, København.2 Han tog eksamen som student i 1901. Johan blev gift 1 juli 1905 i Farum, Ølstykke, Frederiksborg, med Gudny de Svanenskjold, datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff.2 Hans navn blev officielt ændret til Johan Christian Viggo Ryving-Jensen den 18 juli 1905. Johan Christian Viggo Jensen drev en Indremissionsk Skipperskole på Færøerne i 1907. Han tog eksamen som cand. theol. i 1915. Han var 1 november 1915 hjælpepræst i Eysturoy, Færøerne. Han var 22 november 1916 sognepræst i Næsby-Tyvelse, Tybjerg, Præstø. Han var 31 december 1924 sognepræst i Tversted-Uggerby, Horns, Hjørring. Han gik på pension 23 november 1946. Han døde 8 oktober 1948 i Jægerspris, Dråby, Horns, Frederiksborg, i en alder af 70 år. Han blev bisat fra Farum, Ølstykke, Frederiksborg.3
Far-Nat*Carl Christian Jensen f. c 1841
Mor-Nat*Regine Isaachsen f. c 1842

Barn af Johan Christian Viggo Jensen og Gudny de Svanenskjold

Kildehenvisninger

 1. [S72] Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie 1849-1949.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S41] Gravsten.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Regine Jensen, f. Isaksen, Gift, , Norge, Husmoder, K, 1874, 38, 1874
  Johan Christian Viggo Jensen, Ugift, , København, Søn, M, , 1,
  Carl Jensen, Gift, Maskinmester, København, Husfader, M, 39,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Christian Jensen, 44, Gift, Maskinmester, Harsen, Husfader, M, 1876, Kjøbenhavn
  Regine Jensen, 43, Gift, intet, Mandal,Norge, Husmoder, K, 1873,
  Johan Viggo Jensen, 6, Ugift, , Kjøbenhavn, Barn, M, ,
  Gunhild Christine Eriksen, 19, Ugift, midlertidig Ophold, Mandal,Norge, Familie, K, 1884,.
 6. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Nikolaj Edinger Balle1

M, f. 10 marts 1879, d. 10 marts 1950
Nikolaj Edinger Balle
Senest redigeret=21 Nov 2016
     Nikolaj Edinger Balle blev født 10 marts 1879 i Nuuk (Godthåb), Grønland. Han var søn af Nicolai Edinger Balle og Kathrine Justine Juliane Fleischer. Nikolaj Edinger Balle tog eksamen som præliminæreksamen i 1897. Han var i 1903 landinspektør i Skive. Nikolaj blev gift 8 november 1905 i Vartov Kirke, Løngangsstræde 24, København, med Ella de Svanenskjold, datter af Peter Vilhelm Honoratus de Svanenskjold og Vittha Sophie Henriette Bertha Hoff. Nikolaj Edinger Balle var i 1919 fuldmægtig i Landbrugsministeriet. Han døde 10 marts 1950 i Gentofte, Sokkelund, København, i en alder af 71 år. Han blev bisat fra Farum, Ølstykke, Frederiksborg.2

Folketællinger og boliger

Bolig1 november 1897Fælledvej 15, København3
Folketælling1916Vestergade 7, Skive4
Bolig1 maj 1921Willemoesgade 40, København3
Folketælling1925Willemoesgade 40, København4
Folketælling1930Holsteinsgade 26, København4
Folketælling1940Classensgade 15, København4
Far-Nat*Nicolai Edinger Balle f. 12 Apr 1839, d. 13 Nov 1900
Mor-Nat*Kathrine Justine Juliane Fleischer f. 16 Dec 1849, d. 20 Aug 1918

Barn af Nikolaj Edinger Balle og Ella de Svanenskjold

Kildehenvisninger

 1. [S432] Ukendt author, Landinspektører, BALLE, Nikolaj Edinger, Overrevisor i Direktoratet for Matrikulsvæsenet, f. 10. Marts 1879 i Godthaab, Grønland. Søn af Pastor Nikolaj Edinger B.
  og Hustru Kathrine Fleischer.
  Alm. Forberedelseseksamen 1897. Landinspektørstudiet paabegyndt 1898. Praktisk Uddannelse hos Landinsp. P. Schouenborg, Holsted. Eksamen 1903.
  Bestalling 11. September 1903.
  Praksis i Skive sammen med Landinsp. J. Lind 1903—17, selvstændig Praksis 1917—19. Revisor i Matrikulsdirektoratet 1919, Overrevisor 1922.
  Landvæsenskommissær for Viborg Amtsraadskreds 1919.
  Gift i København 8. November 1905 med Ella de Svanenskjold, f. 15. Juni 1881 i Morarp, Sverige. Datter af Assistent under Københavns Magistrat
  Wilhelm de S. og Hustru Vitha Hoff.
  BALLE, Nikolaj Edinger, fuldmægtig i landbrugsministeriet, f. 10. marts 1879 i Godthaab, Grønland. Søn af pastor Nikolaj Edinger B. og hustru Kathrine Fleischer.
  Alm. forberedelseseksamen 1897. Landinspektørstudiet påbegyndt 1898. Praktisk uddannelse hos landinsp. P. Schouenborg, Holsted. Eksamen 1903. Bestalling 11. sept. 1903.
  Praksis i Skive sammen med landinsp. J. Lind 1903—17, selvstændig praksis 1917—19. Revisor i matrikeldirektoratet 1919. Overrevisor 1922. Fuldmægtig 1928. Afsked på grund af alder 1949.
  Landvæsenskommissær for Viborg amtsrådskreds 1919.
  Gift i København 8. nov. 1905 med Ella de Svanenskjold, f. 15. juni 1881 i Morarp, Sverige. Datter af assistent under Københavns magistrat Wilhelm de S. og hustru Vitha Hoff.
  Afgået ved døden 10. marts 1950. Nekrolog i T. f. O. M., 19. bind, side 100.
 2. [S41] Gravsten.
 3. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk
 4. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside