Anders Jens Christian Rasmussen

M
Senest redigeret=14 Feb 2011
     Anders Jens Christian Rasmussen var søn af Jørgen Rasmussen og Ellen Kirstine Andersdatter.
Far-Nat*Jørgen Rasmussen
Mor-Nat*Ellen Kirstine Andersdatter

Anders Jensen

M
Senest redigeret=14 Feb 2011

Jens Jensen

M
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Jens Jensen var søn af Jens Unkersen og Ivarsdatter Lykke.
Far-Nat*Jens Unkersen
Mor-Nat*Ivarsdatter Lykke

Barn af Jens Jensen

Jens Eskildsen Falk

M
Senest redigeret=29 Feb 2008
     Jens Eskildsen Falk var søn af Eskild Bosen Falk og Christine Evertsdatter Moltke.
Far-Nat*Eskild Bosen Falk
Mor-Nat*Christine Evertsdatter Moltke

Barn af Jens Eskildsen Falk og Birgitte Abrahamsdatter Baad

Birgitte Abrahamsdatter Baad

K
Senest redigeret=5 Aug 2020
     Birgitte Abrahamsdatter Baad var datter af Abraham Brodersen Baad og Merete Pedersdatter Budde.
Far-Nat*Abraham Brodersen Baad
Mor-Nat*Merete Pedersdatter Budde

Barn af Birgitte Abrahamsdatter Baad og Jens Eskildsen Falk

Ulla Pauline de Svanenskjold1

K
Senest redigeret=14 Nov 2009
     Ulla Pauline de Svanenskjold var datter af Niels Eduard Emil de Svanenskjold og Louise Grosskopff-Berner.
Far-Nat*Niels Eduard Emil de Svanenskjold
Mor-Nat*Louise Grosskopff-Berner

Familie: Ulla Pauline de Svanenskjold og Andreas Frederik Horst

Kildehenvisninger

 1. [S10] Anders Petersen, Den jonstrupske Stat.

Laurids Jensen

M
Senest redigeret=7 Mar 2008

Børn af Laurids Jensen

Maren Clausdatter Wildfang

K
Senest redigeret=17 Nov 2010

Børn af Maren Clausdatter Wildfang og Peder Hals

Tue Andersen Galen

M
Senest redigeret=10 Nov 2010
     Tue Andersen Galen var søn af Anders Galen.
Far-Nat*Anders Galen

Barn af Tue Andersen Galen og Elsebe Clausdatter Lang

Elsebe Clausdatter Lang

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Elsebe Clausdatter Lang var datter af Harde Claus Lang.
Far-Nat*Harde Claus Lang

Barn af Elsebe Clausdatter Lang og Tue Andersen Galen

Svend Axel Pedersen1

M
Senest redigeret=16 Okt 2019

Børn af Svend Axel Pedersen og Hanne Petersen

Kildehenvisninger

 1. [S635] Birgit Elbæk, Birgit Elbæks Slægtsforskning.

Maren Pedersdatter

K
Senest redigeret=14 Feb 2011

Barn af Maren Pedersdatter og Anders Jensen

Poul Fabian Rix

M
Senest redigeret=4 Mar 2018
     Poul Fabian Rix var søn af Valdemar Rix og Alexia Maria Anna Jensen Thorsager.
Far-Ado*Valdemar Rix
Mor-Ado*Alexia Maria Anna Jensen Thorsager

Erna Kristine Augusta Jørgensen1

K
Senest redigeret=20 Dec 2020
     Erna Kristine Augusta Jørgensen var datter af Carl Edvard Marius Jørgensen og Frantsine Louise Andreassen.
Far-Nat*Carl Edvard Marius Jørgensen
Mor-Nat*Frantsine Louise Andreassen

Familie: Erna Kristine Augusta Jørgensen og Victor Christian Jensen Thorsager

Kildehenvisninger

 1. [S564] Jørn Larsen, online http://www.myheritage.dk/site-54724741/jlarsen

Kirsten Nielsdatter

K
Senest redigeret=7 Jan 2012

Familie: Kirsten Nielsdatter og Christen Nielsen

Christen Jensen

M
Senest redigeret=2 Jul 2011

Søren Skouboe1,2

M
Senest redigeret=12 Nov 2007

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.

Jørgen Lauritz Hædersdal Eller

M
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Jørgen Lauritz Hædersdal Eller er søn af Stig Hædersdal Eller og Nanna Hurwitz Eller.
Far-Nat*Stig Hædersdal Eller
Mor-Nat*Nanna Hurwitz Eller

Johannes de Cernyn

M
Senest redigeret=20 Nov 2007

Jens Sjællandsfar

M
Senest redigeret=1 Dec 2007

Meta Christine Margaretha Witt

K
Senest redigeret=26 Feb 2017

Barn af Meta Christine Margaretha Witt og Christen Jensen

Borante van Podebusk

M
Senest redigeret=7 Jul 2009
     Borante van Podebusk var søn af Hinrichsdatter Serlin.
Mor-Nat*Hinrichsdatter Serlin

Barn af Borante van Podebusk og Cathrina Starkow

Knud Einar Wøldike1

M
Senest redigeret=18 Feb 2011
     Knud Einar Wøldike var søn af Heinrich Christian Piehl Wøldike og Anna Catharina Hansine Wøldike.
Far-Nat*Heinrich Christian Piehl Wøldike
Mor-Nat*Anna Catharina Hansine Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S488] J. C. L. Lengnick, Lengnick.

Embla Ragnhild Gerda Wøldike1

K
Senest redigeret=18 Feb 2011
     Embla Ragnhild Gerda Wøldike var datter af Heinrich Christian Piehl Wøldike og Anna Catharina Hansine Wøldike.
Far-Nat*Heinrich Christian Piehl Wøldike
Mor-Nat*Anna Catharina Hansine Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S488] J. C. L. Lengnick, Lengnick.

Eskild Bosen Falk

M
Senest redigeret=12 Mar 2013
     Eskild Bosen Falk var søn af Bo Falk og Cecilie Eriksdatter.
Far-Nat*Bo Falk
Mor-Nat*Cecilie Eriksdatter

Christine Evertsdatter Moltke

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Christine Evertsdatter Moltke var datter af Evert Moltke og Helene Lunge.
Far-Nat*Evert Moltke
Mor-Nat*Helene Lunge

Abraham Brodersen Baad1

M
Senest redigeret=5 Aug 2020
     Abraham Brodersen Baad var søn af Broder Simonsen.
Far-Nat*Broder Simonsen

Barn af Abraham Brodersen Baad og Merete Pedersdatter Budde

Familie: Abraham Brodersen Baad og Cecilie Nielsdatter Jernskjæg

Kildehenvisninger

 1. [S64] Svend Dahl og Povl Engelstoft, Dansk Biografisk Leksikon, Baad, Abraham Brodersen, d. 1410, Adelsmand. Henrettet 27. Aug. 1410 ved Sønderborg.

  Gift 1° 24. el. 26. Nov. 1382 paa Roserød i Halland med Marta Persdotter Dudde, d. før 7. Febr. 1407 (gift 1° før 1363 med Ebbe Pig, d. efter 1378), D. af den smålandske Storgodsejer Per D. med Sidsel Nielsdatter Jernskæg, d. mellem 26. April 1468 og 28. Juli 1470 (gift med Bonde Jepsen Thott, d. efter 16. Dec. 1439), D. af Niels Ovesen J. og Mette.

  A. B. tilhørte en ikke meget fremtrædende hallandsk Adelsslægt. Naar han desuagtet naaede frem blandt de allerførste inden for Datidens Aristokrati, skyldtes dette i væsentlig Grad Dronning Margretes Gunst, som han betalte ved at laane hende betydelige Pengesummer, som han senere atter gav Afkald paa. Til Gengæld modtog han efterhaanden meget betydelige Forleninger, saaledes i Halland Laholm og Varberg, paa hvilket sidste Slot han oftest boede, i Sverige Kalmar, det meste af det sydlige Småland og et Par Borge i Våstergotland. Han hørte til Margretes mest betroede Raadgivere og deltog som dansk Rigsraad bl. a. i Lindholmforliget 1395 og Kalmarmødet 1397; i Vinteren 1393—94 ledede han Belejringen af Stockholm, og ti Aar senere var han med til at anføre det Krigstog, ved hvilket Dronningen forgæves søgte at fravriste den preussiske Højmester Gotland. Med sin første Hustru erhvervede han udstrakte Besiddelser i det sydlige Småland og lagde saaledes Grunden til en Rigdom, som han siden uafbrudt øgede gennem en yderst haardhændet Godspolitik, hvortil han hensynsløst udnyttede sin politiske Magtstilling, og som særlig i Sverige gjorde ham ilde omtalt. Alene i Halland havde han fire Herregaarde; foruden sit eget og Hustruernes Arvegods vides han at have erhvervet omtrent 200 navngivne Landsbyer og Gaarde, beliggende navnlig i Halland, Småland og Våstergotland. Ved sin Død efterlod han sig yderligere en Mængde Sølvtøj og rede Penge til en Værdi af omtrent 1 Mill. Kr.
  I Sommeren 1410 fulgte A. B. Erik (VII.) af Pommern paa et Krigstog til Als, og her blev han halshugget uden for Sønderborg. Klagen mod ham gjaldt Brud paa Landefreden. En senere Kilde taler om Voldtægt, men antyder tillige som Anklagens egentlige Aarsag, at Voldsmanden »havde flere Svende end Kongen selv«. Dronning Margrete, som da befandt sig i Sverige, beslaglagde A. B.s Ejendomme, og 1412 indkaldte hun Arvingerne — hans Svigersøn, Svenskeren Ture Stensson Bjelke og paa Enkens Vegne hendes Broder Jens Grim — for det svenske og norske Rigsraad; de erkendte Dommens Retfærdighed og gav Afkald paa Arv, medmindre Dronningen »naadelig vilde give dem noget tilbage«. Det vilde hun imidlertid ikke; snart efter hendes Død viste derimod Kong Erik Arvingerne den Gunst at tilbagegive dem det beslaglagte, mod at de paa ny erklærede, at A. B. var »rettelig undlivet efter Landsloven«.

  Flere samtidige Kilder viser, at Henrettelsen oprindelig hilstes med Glæde i Sverige; først senere, da Erik af Pommern for den nationale Bevidsthed stod som Undertrykkeren, opfattedes A. B. som en svensk Martyr for Voldskongedømmet; man mente at turde paastaa, at Dronning Margrete havde beklaget hans Død, og heraf udviklede sig endog den Opfattelse, at han skulde have været hendes Elsker. Herom ved man intet, og temmelig tvivlsomt er det ogsaa, om Dronningen virkelig har haft noget imod Henrettelsen. Hendes Holdning over for Arvingerne taler mod denne Antagelse; til Støtte for den kan højst anføres, at hun stiftede Messer for den afdøde baade i Lunds og Roskildes Domkirker, men herved opfyldte hun kun et tidligere Løfte.

  P. v. Moller: Bidrag till Hallands historia, I, 1874, S. 88—101. Kr. Erslev: Danmarks Historie under Dronning Margrethe, 1882, S. 267—69, 320—23. Svenskt diplomatarium, I-II, 1875-87.

Merete Pedersdatter Budde

K
Senest redigeret=1 Dec 2007

Barn af Merete Pedersdatter Budde og Abraham Brodersen Baad

Harde Claus Lang

M
Senest redigeret=1 Dec 2007

Børn af Harde Claus Lang