Julius Wøldike

M
Senest redigeret=23 Feb 2015
     Julius Wøldike var søn af Andreas Pedersen Wøldike og Anne Hedvig Olesdatter Jacobsen.
Far-Nat*Andreas Pedersen Wøldike
Mor-Nat*Anne Hedvig Olesdatter Jacobsen

Claudiane Cecilie Wøldike1

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Claudiane Cecilie Wøldike var datter af Peder Pedersen Wøldike og Johanne Cathrine Holmer.
Far-Nat*Peder Pedersen Wøldike
Mor-Nat*Johanne Cathrine Holmer

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).

Otto Jeremias Wøldike Gade

M
Senest redigeret=22 Okt 2016
     Otto Jeremias Wøldike Gade var søn af Niels Peter Andersen og Dorothea Elisabeth Wøldike.
Far-Nat*Niels Peter Andersen
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Wøldike

Familie: Otto Jeremias Wøldike Gade og Anna Marie Nielsen

Ivar Joachim Gustav Schmith1

M
Senest redigeret=13 Feb 2020
     Ivar Joachim Gustav Schmith var søn af Henrik Jørgen Julius Schmith og Anna Hansine Christense Gudme.
Far-Nat*Henrik Jørgen Julius Schmith
Mor-Nat*Anna Hansine Christense Gudme

Kildehenvisninger

 1. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog.
 2. [S426] Babette Bentley, "Herman Wøldikes efterkommere," e-mail til Michael Erichsen, 2010.

Mogens Anker Wøldike1,2,3

M
Senest redigeret=24 Jan 2020
     Mogens Anker Wøldike var søn af Uffe Hroar Wøldike og Christine Augusta Amalie Boisen.
Far-Nat*Uffe Hroar Wøldike
Mor-Nat*Christine Augusta Amalie Boisen

Børn af Mogens Anker Wøldike og Edith Josepha Ester Moritz

Familie: Mogens Anker Wøldike og Randi Bente Teglbjærg

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.
 2. [S114] Kraks Legat, Kraks Blå Bog, WÖLDIKE Mogens kapelmester, dr. phil., R'., MI&A.p.p.; f. 5/7 1897 på Frdbg.; søn af lektor Uffe Wöldike (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Kirstine f. Boisen (død 1933); gift 17/9 1920 m. Edith W., f. 23/3 i Kbh, datter af vekselerer N I Moritz (død 1914) og hustru Maria f. Meyer (død 1958). Student (Schneekloths skole) 1915; organisteks. ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1916; fortsat uddannelse hos Thomas Laub og Carl Nielsen; magisterkonferens i musikhistorie ved Kbhs universitet 1920; dr. phil. h. c. smstds 1965.

  Dirigent for Kbhs drengekor fra dets oprettelse 1924; 1929 knyttet til den af Kbhs kommune i forbindelse med drengekoret oprettede sangskole; ansat af kommunen som sanglig leder af denne skole, Skt. Annæ gymnasium, 1938-65; organist og kantor ved Tysk-Fransk Reformert kirke 1919-21 ; kantor ved Holmens kirke 1921; organist smstds 1925; organist ved Christiansborg slotskirke 1931; organist ved Kbhs domkirke 1959-72; statens sanginsp. 1926-39; kapelmester ved statsradiofonien (fra 1959: Danmarks radio) 1937. Dirigent for Palestrinakoret 1922-35 og i Cæciliaforeningen 1931-34; kapelmester ved radiotjänst, Stockholm 1943-45. Leder af korskolcn ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1931-37; censor ved konservatoriets organist- og kantoreks. og i musik ved skoleembedseks. 1928-67; medl. af bestyrelsen for Samfundet Dansk Kirkesang (formand 1927-55 og 1971-73), for Musikhistorisk museum, af repræsentanskabet for Dansk Tonekunstnerforening og af Kungl. Svenska Musikaliska Akademien; æresmedlem af Danmarks Sanglærerforening, af Göteborgs Konserthuskör, af De musikstuderendes forening, Kbh og af Kbhs Drengekor; tildelt Lange-Müller-prisen, Ove Christensens ærespris 1941, den kulturelle fonds hæderspris 1947, Buxtehude-prisen 1957 og Carl Nielsen-prisen s. å., Vera og Carl Johan Michaelsens legat 1965, Gramex-prisen 1966, Dansk Kapelmesterforenings hæderspris 1967, hæderspris fra G E C Gads fond s. å., æresgave fra komponisten Ludvig Schytte og hustrus mindelegat 1969.

  Udgiver af 130 melodier til Salmebog for Kirke og Hjem 1936, Folkehøjskolens Melodibog 4. udg. 1940 og flg. (med Oluf Ring og senere Karl Bak) og Den danske Koralbog 1954 (med Jens Peter Larsen); kompositioner: orgelkoraler 1943 og 1960. Udenl. orden: S.V.31.
 3. [S649] Erik Krapper og Erik Strøby Albert Fabritius, Magisterstat 1951, Wö ldike, Mogens Anker, kapelmester, organist. F. 5. 7. 1897 Frbg. (F: lektor UffeW. og Kirstine Boisen). G. 17. 9. 1920 Kbh. m. Edith Moritz, f. 23. 3. 1893 Kbh. (F : vekselerer N. J . M. og Maria Meyer). — St. (n) Schneekloth 1915, organisteks. 1916, m. a. 1920 (mus.hist.). — Organist og k an tor v. T y.-Fr. Reformert kirke 1919—21, kantor v. Holmens kirke 1921, organist sst. 1925, v. Christiansborg Slotskirke 1931; till. Sanginsp. 1926—39, leder af Musikkonserv, korsk. 1931—37, af Kbh. komm. Sangsk. 1939, kapelmester v. Radiotjänst, Stockholm 1943—45, v. Statsradiofonien 1949. — Dirigent f: Palestrinakoret 1922—35, Kbh. Drengekor 1924, Cæciliaforen. 1931—34, censor v. Musikkonserv, organist- og kan- toreks., i mus. v. skoleembedseks., form. f. Samf. Da. Kirkesang, medl. af best. f. Mu- sikhist. Mus., af repræsentantsk. f. Da. Tonekunstnerforen. — Litt, virks : Choralbog, 1935; Orgelchoraler, 1943. — R*., M.i. & a.,S.V. 31.Da. biograf. Leks.; Kraks blå bog.

Anna Karen Vilhelmine Wøldike1

K
Senest redigeret=18 Nov 2009
     Anna Karen Vilhelmine Wøldike var datter af Peter von Wøldike og Christine Elisabeth Lindemann.
Far-Nat*Peter von Wøldike
Mor-Nat*Christine Elisabeth Lindemann

Kildehenvisninger

 1. [S398] F. Krogh, Den højere danske adel.

Eggert Galthen1

M
Senest redigeret=12 Sep 2016
     Eggert Galthen var søn af Laurids Galthen og Johanne Jensen.
Far-Nat*Laurids Galthen
Mor-Nat*Johanne Jensen

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.

Elisabeth Katrine Wøldike Gade

K
Senest redigeret=3 Mar 2018
     Elisabeth Katrine Wøldike Gade var datter af Niels Peter Andersen og Dorothea Elisabeth Wøldike.
Far-Nat*Niels Peter Andersen
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Wøldike

George Leavitte Woldike

M
Senest redigeret=26 Dec 2019
     George Leavitte Woldike var søn af Percy Leavitt Beal og Renée Suzanne Marguerite Charbonnel.
Far-Nat*Percy Leavitt Beal
Mor-Nat*Renée Suzanne Marguerite Charbonnel
Far-AdoAage Wøldike

Mogens Rosenkrands Mehl1,2

M
Senest redigeret=26 Apr 2014
     Mogens Rosenkrands Mehl var søn af Henrik Johansen Mehl og Elisabeth Kirstine Brasch.
Far-Nat*Henrik Johansen Mehl
Mor-Nat*Elisabeth Kirstine Brasch

Barn af Mogens Rosenkrands Mehl og Louise Sophie Friderique Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S456] Christian Larsen, Biskop Balles visitatsbog 1799-1807.

Johan Rehling1,2,3,4

M
Senest redigeret=7 Maj 2014
     Johan Rehling var søn af Johan Andreas Rehling og Susanna Franck Beckmann.
Far-Nat*Johan Andreas Rehling
Mor-Nat*Susanna Franck Beckmann

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S36] H. Hjorth Nielsen, Familien Rehling.
 3. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 4. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Rehling, Johannes, f. 17. Aug. 1775 i Egebjerg, Ods Hrd., d. 18. Juni 1841 i Trankebar, S. af Sognepræst Andreas Johan R. og Susanne Franch Beckmann, g. 1° 4. Apr. 1805 i Kbh. (Frue) Frederikke Augusta Ehrhardt, f. 14. Apr. 1782 sst. (Helligg.), begr. 29. Jan. 1809 i Trankebar, D. af Sekr. d Konsulatssekretariatet under Økonomi- og Kommercekollegiet Frantz Engelbreth E. og Sophie Elisabeth Borchorst. G. 2° 9. Maj 1810 i Trankebar (Zions) Mette Marie Stricker, i. 21. Sep.1796 sst., d. 1. Dec. 1860 i Helsingør (Olai), D. af Oberstløjtnant, Kommandant paa Dansborg Otto Christian S. og Charlotte Amalie Sundt.
  1793 Student, Frederiksborg, 17. Juni 1803 cand. jur. (1. 1.), 7. Nov. 1804 Byfoged, Skriver, Skifteforvalter og Skifteskriver, Auditør, Foged og Politimester i Trankebar, 22. Nov. 1816 kst. Regeringsraad, Justitiarius og Auktionsdirektør, 1. Maj 1822 virkelig Justitsraad, 23. Juli 1824 2. Medl. af Guvernementet, 1. Dec. 1829 R. af Dbg., fik 29. Aug 1833 Pas og Kreditiv og hjemgik kort efter fra Madras over London til Kbh., 15. Jan. 1834 tildeltes der ham en Gratification paa 5200 Rdlr., 22. Feb. s. A. Chef i Frederiksnagor, 16. Juli s. A. Oberst og Chef for de ostindiske Tropper med Ret til at bære Uniform og Felttegn, men uden Anciennitet, 12. Aug. s. A. Till. til frit at overføre Møblerne til Chefsboligen i Frederiksnagor og 4. Sep. s. A. bevilget 600 Rdlr. til disse Møbler, afrejste fra Kbh. s. A. med Hustru, 4 Sønner, 2 Døtre, en Slægtning og en Huslærer, og ankom 24. Juli 1835 til Frederiksnagor, hvor han overtog sine Embeder, 1. Maj 1838 Guvernør over de dansk-ostindiske Besiddelser (Trankebar).
  Se iøvrigt Persh. Tidsskr. 6. VI. 181-83. Sønner: Gerhardt Sigvardt Rehling og Otto Christian Rehling.
  Broder: Hans Georg Diderik Adolph Rehling.

Viggo Alfred Edwin Omø Thalbitzer

M
Senest redigeret=2 Apr 2015
     Viggo Alfred Edwin Omø Thalbitzer var søn af Viggo Alfred Thalbitzer og Julie Wøldike.
Far-Nat*Viggo Alfred Thalbitzer
Mor-Nat*Julie Wøldike

Mette Merete Wøldike

K
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Mette Merete Wøldike var datter af Poul Rosenstand Wøldike og Bodil Grüner.
Far-Nat*Poul Rosenstand Wøldike
Mor-Nat*Bodil Grüner

Martha Thomelly Møller-Holst1

K
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Martha Thomelly Møller-Holst var datter af Christen Møller-Holst og Elise Marie Borch.
Far-Nat*Christen Møller-Holst
Mor-Nat*Elise Marie Borch

Kildehenvisninger

 1. [S23] Th. Hauch-Fausbøll, Slægten Wøldike.

Alfred Pedersen Rosenstand Goiske1

M
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Alfred Pedersen Rosenstand Goiske var søn af Peter Rosenstand Goiske og Maria Benedicte Dorthea Wøldike.
Far-Nat*Peter Rosenstand Goiske
Mor-Nat*Maria Benedicte Dorthea Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S437] A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen, Danske Jurister 1736-1936, Rosenstand-Goiske, Alfred, f. 22. Feb. 1802 i Kbh. (Trin.) d. 19. Jan. 1864 i Slesvig By, S. af Peder R.-G. (cand. jur. 1793, se d.).
  Ugift.
  1819 Student, Nykøbing F., 18. Okt. 1821 cand. jur. (1. h.), Volontør i Rentekamrets Kammerkancelli, 29. Maj 1827 Kopist i 2. jydske Renteskriverkontor, 14. Feb. 1832 2. Fuldm. i Kamrets danske Kancelli, 30. Apr. 1836 Fuldm. i 1. sjæll. Kontor, 2. Marts 1841 Fuldm. og Registrator i Kamrenes Arkivkontor, 7. Jan. 1845 Chef for samme Kontor og Kammerraad, 19. Sep. 1848 for Indenrigsmin.s Arkivkontor, 2. Dec. s. A. i Min.s 3. Dept. (Arkivkontoret), 6. Okt. 1851 virkelig Justitsraad, 1. Jan. 1859 R- af Dbg., 30. Apr. 1860 Afsked.

Emma Pedersdatter Rosenstand Goiske

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Emma Pedersdatter Rosenstand Goiske var datter af Peter Rosenstand Goiske og Maria Benedicte Dorthea Wøldike.
Far-Nat*Peter Rosenstand Goiske
Mor-Nat*Maria Benedicte Dorthea Wøldike

Ursula Kaya Wøldike1

K
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Ursula Kaya Wøldike var datter af Kay Rosenstand Wøldike og Erica Hilda Elisabeth Brandt.
Far-Nat*Kay Rosenstand Wøldike
Mor-Nat*Erica Hilda Elisabeth Brandt

Kildehenvisninger

 1. [S312] Elisabeth Jeppesen, Lægestanden 1965-1982.

Elsie Rizer

K
Senest redigeret=26 Dec 2019
     Elsie Rizer var datter af Henry Clay Rizer og Clara Isabelle Jansen.
Far-Nat*Henry Clay Rizer
Mor-Nat*Clara Isabelle Jansen

Familie: Elsie Rizer og Aage Wøldike

Hans Jacob Mehl

M
Senest redigeret=5 Jan 2010
     Hans Jacob Mehl var søn af Mogens Rosenkrands Mehl og Louise Sophie Friderique Wøldike.
Far-Nat*Mogens Rosenkrands Mehl
Mor-Nat*Louise Sophie Friderique Wøldike

Familie: Hans Jacob Mehl og Ane Elisabeth Møller

Fridolf Marcus Rosenstand Wøldike

M
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Fridolf Marcus Rosenstand Wøldike var søn af Peder Rosenstand Wøldike og Agnes Amalie Fernanda Julie Krüger.
Far-Nat*Peder Rosenstand Wøldike
Mor-Nat*Agnes Amalie Fernanda Julie Krüger

Elisabeth Regina Dorothea Wøldike Rehling

K
Senest redigeret=16 Jun 2016
     Elisabeth Regina Dorothea Wøldike Rehling var datter af Johan Andreas Rehling og Susanna Franck Beckmann.
Far-Nat*Johan Andreas Rehling
Mor-Nat*Susanna Franck Beckmann

Familie: Elisabeth Regina Dorothea Wøldike Rehling og Poul Johannes Berner

Elsebeth Hansdatter

K
Senest redigeret=13 Mar 2009

Familie: Elsebeth Hansdatter og Albert Henrichsen

Erica Hilda Elisabeth Brandt

K
Senest redigeret=14 Sep 2019
     Erica Hilda Elisabeth Brandt var datter af Olaf Andreas Georg Brandt og Emma Emilie Flinck-Rosenkranz.
Far-Nat*Olaf Andreas Georg Brandt
Mor-Nat*Emma Emilie Flinck-Rosenkranz

Barn af Erica Hilda Elisabeth Brandt og Kay Rosenstand Wøldike

Frederik Wøldike1

M
Senest redigeret=5 Sep 2017
     Frederik Wøldike var søn af Marcus Wøldike og Anna Margretha Dorothea Gede.
Far-Nat*Marcus Wøldike
Mor-Nat*Anna Margretha Dorothea Gede

Kildehenvisninger

 1. [S142] Gustav Wied, Digt og Virkelighed.

Anders Christian Wøldike Gade

M
Senest redigeret=10 Jun 2017
     Anders Christian Wøldike Gade var søn af Niels Peter Andersen og Dorothea Elisabeth Wøldike.
Far-Nat*Niels Peter Andersen
Mor-Nat*Dorothea Elisabeth Wøldike

Poul Rosenstand Wøldike

M
Senest redigeret=25 Jan 2020
     Poul Rosenstand Wøldike var søn af Peder Rosenstand Wøldike og Agnes Amalie Fernanda Julie Krüger.
Far-Nat*Peder Rosenstand Wøldike
Mor-Nat*Agnes Amalie Fernanda Julie Krüger

Barn af Poul Rosenstand Wøldike og Bodil Grüner

Adele Madeleine Alliot

K
Senest redigeret=12 Sep 2019

Familie: Adele Madeleine Alliot og Aage Wøldike

Christiane Munk

K
Senest redigeret=21 Sep 2019
     Christiane Munk var datter af Johan Frederik Marius Munk og Ida Sophie Adriane Margrete Strange.
Far-Nat*Johan Frederik Marius Munk
Mor-Nat*Ida Sophie Adriane Margrete Strange

Barn af Christiane Munk og Christen Møller Wøldike

Johan Samuel Theodorus Gottlob Rehling

M
Senest redigeret=11 Apr 2017
     Johan Samuel Theodorus Gottlob Rehling var søn af Johan Andreas Rehling og Susanna Franck Beckmann.
Far-Nat*Johan Andreas Rehling
Mor-Nat*Susanna Franck Beckmann

Ingeborg Hertha Jensen Rud

K
Senest redigeret=21 Aug 2016
     Ingeborg Hertha Jensen Rud var datter af Berthel Jensen og Petrine Larsine Frandsen.
Far-Nat*Berthel Jensen
Mor-Nat*Petrine Larsine Frandsen

Barn af Ingeborg Hertha Jensen Rud og Knud Wøldike