Claus Lauritsen Skavbo1,2

M, f. 1515, d. 18 august 1590
Fra Dansk Biografisk Lexikon:3

Skavbo, Claus Lauridsen, --1590, Professor, var, som hans Tilnavn viser, født paa Skagen; hans Fader var formodentlig Laurids Thomesen, Raadmand sammesteds. I Aalborg Skole maa han antages at være bleven oplært. Ved Kjøbenhavns Universitet var særlig Dr. Christiern Thorkelsen Morsing hans «kjære Læremester». 1543 drog han til Wittenberg og færdedes siden i mange Aar ved Tysklands og Frankrigs Højskoler. Flere unge Adelsmænd vare fra Tid til anden overgivne til hans Vejledning, navnlig Peder Oxes Brødre Johan, Albert og Eskil samt Lave Brockenhuus. Mathematik var hans Hovedstudium, og i Paris udgav han 1552 en dansk «Arithmetica eller Regnekunst» (s. Danske Mag. I, 118 ff.). 1555 blev han kaldet til Professor i Mathematik ved Kjøbenhavns Universitet, hvorpaa han kort efter tog Magistergraden. 1564 overtog han Professoratet i Physik, hvorved han forblev i sin øvrige lange Embedstid. Da han var en meget brugbar Mand i praktiske Forhold, betroedes der ham i Tidens Løb forskjellige Hverv, der laa uden for den egentlige Lærergjerning. Saaledes blev han 1562 Universitetets «Fiscarius» eller Regnskabsfører, 1570-84 var han vor Frue Kirkes akademiske Værge. 1573 blev han af Rigshofmester Peder Oxe beskikket til Forstander (Økonom) for Kommunitetet. Med Familien Oxe bevarede han en venlig Forbindelse, hvilket ikke blot fremgaar deraf, at hans fordums Discipel Johan Oxe til Tordsø ved sin Død betænkte ham med et Legat, men ogsaa deraf, at han i mange Aar var forlenet med de Jorder, der henhørte til Familiens Kapel ved St. Olufs Kirke i Helsingør. Efter flere Gange at have beklædt Rektoratet ved Universitetet døde «den ærværdige Olding» 18. Avg. 1590. Foruden ndfr. nævnte Søn havde S. flere Døtre, der bleve gifte med bekjendte gejstlige eller akademiske Personligheder. En af dem ægtede M. Claus Christoffersen Lyskander, der har leveret en smuk Karakteristik af Svigerfaderen, hvis Retsindighed og Jævnhed vistnok med rette fremhæves. Men nogen betydelig Videnskabsmand var han næppe.

Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537-1621 II, 486 ff.

H. F. Rørdam.
Senest redigeret=26 Sep 2010
     Claus Lauritsen Skavbo var også kendt som Nicolaus Laurentii Scavenius. Claus blev gift med Magdalene Lauritsen Arctander, datter af Lauritz Nielsen Arctander og Magdalene Sigvardsdatter. Claus blev gift med Kirstine (?) Claus Lauritsen Skavbo blev født i 1515 i Skagen, Horns, Hjørring. Han studerede i udlandet mellem 1543 og 1555. Han var i 1552 udgav bogen "Arithmetica Regnekvnst, bode med Cyphret og regnepenning. Nyligen wdgod po Danske ved Claus lauritssen. Vdi huilken han haffuer berammet och beskreffuet then mode, och the regle, wdaff huilcke en persone kan snarligen wel forfremmes, tyll ett gott forstand." i Paris, Frankrig. Han var i 1555 professor i matematik. Han var i 1564 professor i fysik. Han var i 1584/85 rektor ved Københavns Universitet. Han døde 18 august 1590 i København.

Familie: Claus Lauritsen Skavbo og Magdalene Lauritsen Arctander

Barn af Claus Lauritsen Skavbo og Kirstine (?)

Kildehenvisninger

 1. [S341] Lexicon, Jens Worm.
 2. [S457] Dr. Niels Nielsen, Matematiken i Danmark.
 3. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.

Jens Hansen

M
Senest redigeret=5 Mar 2009
     Jens blev gift med Anne Jensen.
Nævnt i Hans Hansens skifte 1794 som værende til søs, ikke hørt fra ham siden 1776.

Barn af Jens Hansen og Anne Jensen

Jette Wøldike

K
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Jette Wøldike er datter af Eli Kristian Johan Wøldike og Grethe Hansen Sunke.
Far-Nat*Eli Kristian Johan Wøldike f. 23 Dec 1915, d. 6 Nov 1991
Mor-Nat*Grethe Hansen Sunke f. 24 Jul 1919

Barn af Jette Wøldike

Kildehenvisninger

 1. [S568] Philip Kjær, "Tilføjelser til Wøldike," e-mail til Michael Erichsen, 2013.

Matthias Hack

M, f. 1530
Senest redigeret=2 Jul 2009
     Matthias Hack var frimand i Hjerndrup, Sønder Tyrstrup, Haderslev. Han blev kaldt Matz. Matthias blev gift med Catharina Truelsdatter, datter af Trogels Nigelsen. Matthias Hack blev født i 1530. Han har en sag om gården Karenhave i Hjerndrup, som han har købt. Sagen bedømmes af hertugen 24 oktober 1576. Han var i 1577 herredsfoged.

Familie: Matthias Hack og Catharina Truelsdatter

Emma Hermandine Jensen Thorsager

K, f. 3 september 1874, d. 13 juni 1937
Senest redigeret=16 Maj 2017
     Emma Hermandine Jensen Thorsager blev født 3 september 1874 i Svaneke.1 Hun var datter af Conrad Zinck Jensen Thorsager og Oliva Birgitte Holst. Emma Hermandine Jensen Thorsager blev døbt 18 oktober 1874 i Svaneke Kirke, Kirkepladsen 2, Svaneke. Hun var fadder ved dåben af Elise Sophie Jensen 15 november 1892 Skt. Jakobs Kirke, Østerbrogade 59, København.1 Emma Hermandine Jensen Thorsager var fadder ved dåben af Karen Ishøy 5 juni 1902 Skt. Nicolai Kirke, Kirketorvet 1, Vejle. Emma blev gift 29 maj 1903 i Svaneke med Hans Adolph Sølling, søn af Hans Christian Mauritzen Sølling og Christiane Helene Caroline Antonie Sølling. Emma Hermandine Jensen Thorsager var i 1906 indehaver af H. A. Sølling, bog- og papirhandel i Ørstedsvej, København.2 Hun døde 13 juni 1937 i Harsdorffsvej 2, Frederiksberg, København, i en alder af 62 år. Hun blev bisat fra Skt. Markus Kirke, Skt. Markus Alle 8, Frederiksberg, København, på Assistens Kirkegård 18 juni 1937.1
Far-Nat*Conrad Zinck Jensen Thorsager f. 26 Nov 1832, d. 19 Sep 1908
Mor-Nat*Oliva Birgitte Holst f. 14 Nov 1838, d. 1 Dec 1908

Barn af Emma Hermandine Jensen Thorsager og Hans Adolph Sølling

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S466] Ukendt author, Danmarks Ældste Forretninger.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Conrad Zink Jensen Thorsager, 37, Gift, Husfader, Førstelærer og Organist, Neksø
  Oliva Bergitte Thorsager F. Holst, 31, Gift, Husmoder, , Svaneke
  Marie Bertha Jensen Thorsager, 8, Ugift, Datter, , Svaneke
  Nicoline Sophie Jensen Thorsager, 7, Ugift, Datter, , Svaneke
  Carl Nicolei Jensen Thorsager, 5, Ugift, Søn, , Svaneke
  Johanne Elna Jensen Thorsager, 3, Ugift, Datter, , Svaneke
  Andria Oliva Jensen Thorsager, 2, Ugift, Datter, , Svaneke
  Conrad Niels Jensen Thorsager, under et aar, Ugift, Søn, , Svaneke.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Conrad Zinck Jensen Thorsager, M, 57, Gift, do [Folkekirken], Nexø, Husfader, Skoleinspecteur og Dannebrogsmand, Svaneke
  Marie Bertha Jensen Thorsager, K, 28, Ugift, do [Folkekirken], Svaneke, Datter, -, -
  Andrea Oliva Jensen Thorsager, K, 22, Ugift, do [Folkekirken], Do [Svaneke], do [Datter], -, -
  Emma Hermandine Jensen Thorsager, K, 15, Ugift, do [Folkekirken], Do [Svaneke], do [Datter], -, -
  Anna Alexia Jensen Thorsager, K, 12, Ugift, do [Folkekirken], Do [Svaneke], do [Datter], -, -.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, H. A. Sølling, M, 23/6 1873, G, Randers, husfader, boghandler, H. C. Østedsvej 42
  Emma Sølling, K, 3/0 1874, G, Svaneke, husmoder, hustru
  Otto Sølling, M, 26/4 1904, U, København, barn.
 6. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Emma Sølling, K, 3/9 1874, E, Svaneke, husmoder, boghandler
  Otto Sølling, M, 26/4 1904, U, Frederiksberg, barn
  Johanne Thorsager, K, 5/2 1866, U, Svaneke, slægtning.
 7. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Sølling, Emma, K, 3/9 1874, Svaneke, dansk, E., enkefrue, indehaver af H. A. Søllings Boghandel, H. C. Ørstedsvej 42
  Sølling, Otto, M, 26/4 1904, Frederiksberg, dansk, U, søn, boghandlerlærling hos C. H. Bielefeldt, Købmagergade 24
  Thorsager, Johanne, K, 5/2 1866, Svaneke, dansk, U, husbestyrerinde.
 8. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Preben Vøldike

M
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Preben Vøldike er søn af Jens Alfred Hartvig Wøldike.
Far-Nat*Jens Alfred Hartvig Wøldike f. 2 Apr 1895

Barn af Preben Vøldike og Jytte Nancy Petersen

Nielsdatter Rani

K
Senest redigeret=17 Nov 2010
     Nielsdatter Rani var datter af Niels Rani og Edle Blåfod. Nielsdatter blev gift cirka 1305 i Sjælland med Niels Olufsen Bild, søn af Oluf Haraldsen Litle og Cecilie Strangesdatter Ulfeldt.
Far-Nat*Niels Rani f. f 1265, d. 1316
Mor-Nat*Edle Blåfod

Barn af Nielsdatter Rani og Niels Olufsen Bild

Niels Rani

M, f. før 1265, d. 1316
According to Michael EneRiis' database Niels Rani was married to Etle Andersdatter, and that Etle was the mother of Niels Oufsen Bild's wife. And that Etle is the daughter of Anders Nielsen and Gytthe Pedersdatter Ulfeldt. And that Gytthe is the daughter of Peder Vethus Thrugotus Vædder (Ulfeldt) and Cecilie Jonsdatter Litle.

However, the date for this information do not add up. In order for Etle Anderdatter to be the mother of Niels Olufsen Bild's wife, she must have been born before 1270. Which means that Gytthe Pedersdatter Ulfeldt must have been born before 1255. Cecilie Jonsdatter Litle's father Jon Jonsen Litle was born 1230, this means the Cecilie could not have been born before 1245 - she would have been under 10 years old in 1255! This information places Gytthe and Cecilie as contemporaries.

Han var broder til Rane Jonsen, der blev henrettet for mordet i Finderup Lade.

Senest redigeret=14 Mar 2013
     Niels Rani var Ridder. Niels blev gift med Etle Andersdatter, datter af Anders Nielsen og Gytthe Pedersdatter Ulfeldt. Niels Rani blev født før 1265 i Sjælland.1 Han var søn af Jon Ranisen Rani og Elisabeth Nielsdatter. Niels blev gift før 1290 med Edle Blåfod, datter af Jakob Blåfod og Kristine Galen. Niels Rani var i 1308 rigsråd. Han blev nævnt i skiftet efter Kristine Galen 23 maj 1308.2 Niels Rani døde i 1316 i Vordingborg henrettet for hemmelige underhandlinger med den norske konge under det jyske oprør.3
Far-Nat*Jon Ranisen Rani f. 1224, d. e 1267
Mor-Nat*Elisabeth Nielsdatter f. c 1220

Familie: Niels Rani og Etle Andersdatter

Kildehenvisninger

 1. [S59] Sigvard Mahler Dam, "Strangesønnerne."
 2. [S473] Diplomatarium OP Dacie, online http://www.jggj.dk, In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Ego Cristina relicta domini Iacobi dicti Blaphoot (...) de bonis mihi a deo concessis in remedium anime mee testamentum meum condo et ordino in hunc modum. In primis igitur, lego et confero, sororibus apud sanctam Claram Roskildis duas curias meas in Hafnæleuæ, in quibus demorantur, Nicolaus Gris et Petrus Iutæ, apud quas sorores immutabiliter eligo sepeliri. Item pro edificio monasterii dictarum sororum lx marchas denariorum. (...) Item fratribus minoribis Roskildis viii marchas denariorum. Item fratribus predicatoribus ibidem tantum. Item sororibus apud sanctam Agnetem ibidem vi marchas denariorum. Sorori Alikæ maiori ibidem i marcham denariorum. (...) Item fratribus predicatoribus Arus x marchas denariorum . fratri Andree ibidem ii marchas. (...) Ad certitudinem autem et stabilitatem firmiorem sigilla, uenerabilis in Christo patris ac domini O. dei gracia, episcopi Roskildensis, ac honorabilis uiri, domini O. decani, et discreti domini Iohannis Thythæberg canonici Roskildensis, necnon et nobilium dominorum N. dicti Rany et Petri Wæther, cum meo proprio sigillo, huic littere apponi supplico humiliter propter deum. Actum et datum Roskildis presentibus religiosis fratribus, Henrico Stalbug et Bernardo, ac aliis fidedignis, anno domini mcccviii in die ascensionis domini.
 3. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Oluf Haraldsen Litle1,2

M, f. før 1235, d. 1279
Sigvard Mahler Dam skriver i ”Strangesønnerne”3:

Vi har nu en hel del løse ender hængende i luften, og skal de samles må vi bevæge os tilbage til 1200-tallet. De to mægtige brødre biskop Jens og drost Niels Olufsen Bild har naturligvis haft en fader, der hed Oluf.

Strange Andersens datter Cecilie var i 1279 enke efter Hr. Oluf Haraldsen, og ser vi på ovennævnte "løse ender" med brødrene Oluf, Strange og Anders, ja, så er det fristende at se en sammenhæng!

Det viser sig, at Hr. Oluf var søn af en mand, der altid kaldes "Hr. Harald marsk", hans navn og herkomst var så velkendt, at det aldrig var nødvendigt at tilføje hans patronymikon. Man bliver heller ikke overrasket ved at erfare, at hans hustru var af sjællændernes gamle høvdingeæt, Hviderne, nemlig Christine Hr. Ebbe Sunesens datter.

Hvis Oluf Haraldsen skulle være af Strangesønnernes æt og udgøre vores "missing link", hvorfor er han og faderen så hele tiden nævnt i forbindelse med Sjælland?

Imidlertid findes et dokument af 1254, der knytter Hr. Harald til Jylland, hvori Hr. Iver Tagesen (Saltensee), tidligere kong Abels marsk, skøder gods i Rangstrup (Nr. Rangstrup h., syd for Ribe). Hans "elskede frænder" skal godkende dokumentet, hvorfor vi kan slutte, at det drejer sig om arvegods, idet slægten altid havde forkøbsret, hvis en person ville afhænde fast ejendom. Frænderne er Hr. Harald førhen marsk hos kong Valdemar, Hr. Niels Hak førhen marsk hos kong Christoffer, Hr. Thomas Lagerbuk og Tue Kardinal.

Harald marsk - hvem var han opkaldt efter? Tilknyttet Jylland, indgiftet i Hviderne på Sjælland, hvem var denne velkendte mand, der aldrig blev kendetegnet ved sin faders navn? Navnet er usædvanligt i hans tid, selv blandt stormændene, men almindeligt i den gamle kongeslægt, og han kalder sin søn for Oluf, hvilket er ukendt i hans hustrus slægt, så det må være et fædrene navn.

Det er tænkeligt, at Harald marsks farfader, som muligvis var den sagnomspundne høvding fra folkesangen, "Skammel nør fra Thy", havde fået en datter af modkongen Oluf Haraldsen til ægte, for at denne kunne sikre den jyske støtte, og muligvis var "kronesmeden" også af denne slægt. Navnene Oluf, Harald og Mogens,ja, selv Agge og Tue, nedarves i Strangesønnernes slægt og peger på modkongerne.

Måske også slægtens til tider oprørske og egenrådige sindelag, "Jydernes gamle stivsind", kunne stamme fra denne tilsidesættelse; og den store selvbevidsthed, der senere fostrer så mange riddere, marsker og droster, fortæller, at de mere var krigere end bønder.
Senest redigeret=31 Jul 2009
     Oluf blev gift med Cecilie Strangesdatter Ulfeldt, datter af Strange Andersen Ulfeldt. Oluf Haraldsen Litle blev født før 1235.2 Han var søn af Harald Olufsen og Christine Ebbesdatter Galen. Oluf Haraldsen Litle var mellem 1259 og 1274 Ridder på Sjælland. Han døde i 1279.
Far-Nat*Harald Olufsen f. f 1215, d. ml 1254 - 1259
Mor-Nat*Christine Ebbesdatter Galen f. f 1190, d. e 1259

Barn af Oluf Haraldsen Litle og Cecilie Strangesdatter Ulfeldt

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.
 2. [S59] Sigvard Mahler Dam, "Strangesønnerne."
 3. [S62] Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger, 1975 Rigsarkivet.

Cecilie Strangesdatter Ulfeldt1,2

K, d. efter 1279
Senest redigeret=6 Nov 2010
     Cecilie Strangesdatter Ulfeldt var datter af Strange Andersen Ulfeldt. Cecilie blev gift med Oluf Haraldsen Litle, søn af Harald Olufsen og Christine Ebbesdatter Galen. Cecilie Strangesdatter Ulfeldt døde efter 1279 i Danmark.
Far-Nat*Strange Andersen Ulfeldt f. f 1210

Barn af Cecilie Strangesdatter Ulfeldt og Oluf Haraldsen Litle

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.
 2. [S59] Sigvard Mahler Dam, "Strangesønnerne."

Harald Olufsen

M, f. før 1215, d. mellem 1254 og 1259
Senest redigeret=13 Dec 2007
     Harald Olufsen var marsk. Harald blev gift med Christine Ebbesdatter Galen, datter af Ebbe Sunesen. Harald Olufsen blev født før 1215.1 Han bevidnede Jon Litles gavebrev til Esrum Kloster i 1248.1 Han døde mellem 1254 og 1259.

Barn af Harald Olufsen og Christine Ebbesdatter Galen

Kildehenvisninger

 1. [S59] Sigvard Mahler Dam, "Strangesønnerne."

Christine Ebbesdatter Galen1

K, f. før 1190, d. efter 1259
Senest redigeret=11 Nov 2010
     Christine blev gift med Harald Olufsen. Christine Ebbesdatter Galen blev født før 1190 i Knardrup, Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg.2 Hun var datter af Ebbe Sunesen. Christine Ebbesdatter Galen døde efter 1259.3
Far-Nat*Ebbe Sunesen f. c 1158, d. 31 Jan 1208

Barn af Christine Ebbesdatter Galen og Harald Olufsen

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.
 2. [S59] Sigvard Mahler Dam, "Strangesønnerne."
 3. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog, Dansk Adelsårbog, 1893.

Lizzie Gudrun Wøldike

K
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Lizzie Gudrun Wøldike er datter af Jens Alfred Hartvig Wøldike.
Far-Nat*Jens Alfred Hartvig Wøldike f. 2 Apr 1895

Caroline Mathilde Bøgh

K, f. 14 juni 1818, d. 26 juni 1827
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Caroline Mathilde Bøgh blev født uden for ægteskab 14 juni 1818 Helsingør. Hun var datter af Nicol Seidelin Bøgh og Bente Kirstine Steenberg. Caroline Mathilde Bøgh blev døbt 26 juni 1818 i Skt. Olai Kirke, Skt. Anna Gade 12, Helsingør. Hun døde 26 juni 1827 i Dragør, Store Magleby, København, i en alder af 9 år. Hun blev bisat fra Store Magleby Kirke, Store Magleby, København, 29 juni 1827.1
Far-Nat*Nicol Seidelin Bøgh f. 5 Apr 1792
Mor-Nat*Bente Kirstine Steenberg f. c 1796, d. 24 Dec 1848

Kildehenvisninger

 1. [S3] , steddatter af matros Niels Peiter Dirks, Dragør, Kirkebog.

Kirsten Aanonsdatter

K, f. 24 juni 1790
Senest redigeret=15 Dec 2010
     Kirsten Aanonsdatter blev døbt 24 juni 1790 i Risør, Aust-Agder, Norge.1 Hun var datter af Aanon Olsen og Ingeborg Olsdatter. Kirsten blev gift 12 juli 1810 i Risør, Aust-Agder, med Nicol Seidelin Bøgh, søn af Johan Christian Bøgh og Karen Petrine Møller.2

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Fæboe, Sønnelød, Risør, Aust-Agder, Norge3
Far-Nat*Aanon Olsen f. 1758
Mor-Nat*Ingeborg Olsdatter f. 28 Feb 1768

Børn af Kirsten Aanonsdatter og Nicol Seidelin Bøgh

Kildehenvisninger

 1. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Kirkebog.
 2. [S3] , Caution (forlovelse) 14 april 1810.

  Vi undertegnede indestaar for, at intet lovstridig kan hindre Ungkarl Volontair Nicolai Seidelin Bøgh og pigen Kirsten Aanonsdatter fra at intræde. i ægteskab med hinanden.
  Østre Riisøer, 14. de April 1810 H Carstensen, Jens Aanonsen Bie

  Den 12 Juli blev Volontair Nikolai Seidelin Bøgh og pigen Kirsten Aanonsdatter, etter 3 gangs tillysning af prækestolen copulerede i kirken., Kirkebog.
 3. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Aanon Olsen, Huusbonde, 44, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardmand, M
  Ingeborg Olsdtr, Hans kone, 34, Begge i 1ste ægteskab, K
  Ole Aanonsen, Deres børn, 8, M
  Ole Aanonsen, Deres børn, 2, M
  Kirsten Aanonsdtr, Deres børn, 11, K.

Aanon Olsen

M, f. 1758
Senest redigeret=16 Dec 2010
     Aanon Olsen blev født i 1758 i Fæboe, Sønnelød, Risør, Aust-Agder, Norge. Aanon blev gift 15 juni 1788 i Sønnelød, Risør, Aust-Agder, Norge, med Ingeborg Olsdatter.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Fæboe, Sønnelød, Risør, Aust-Agder, Norge1

Barn af Aanon Olsen og Ingeborg Olsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Aanon Olsen, Huusbonde, 44, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardmand, M
  Ingeborg Olsdtr, Hans kone, 34, Begge i 1ste ægteskab, K
  Ole Aanonsen, Deres børn, 8, M
  Ole Aanonsen, Deres børn, 2, M
  Kirsten Aanonsdtr, Deres børn, 11, K.

Nicoline Catrine Bøgh

K, f. 17 oktober 1790
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Nicoline Catrine Bøgh blev døbt 17 oktober 1790 i Skt. Catharinæ Kirke, Lille Kirkestræde 1, Hjørring.1 Hun blev født 17 oktober 1790 i Hjørring. Hun var datter af Johan Christian Bøgh og Karen Petrine Møller. Nicoline Catrine Bøgh blev bisat fra Hjørring 26 januar 1792.1
Far-Nat*Johan Christian Bøgh f. 31 Jul 1756, d. 1798
Mor-Nat*Karen Petrine Møller f. 1763

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Elisabeth Nielsdatter

K, f. cirka 1220
Senest redigeret=8 Sep 2007
     Elisabeth blev gift med Jon Ranisen Rani. Elisabeth Nielsdatter blev født cirka 1220.1

Barn af Elisabeth Nielsdatter og Jon Ranisen Rani

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Jon Ranisen Rani

M, f. 1224, d. efter 1267
Senest redigeret=13 Dec 2007
     Jon Ranisen Rani var Ridder. Jon blev gift med Elisabeth Nielsdatter. Jon Ranisen Rani blev født i 1224 i Varpelev, Stevns, Præstø.1 Han døde efter 1267 i Sjælland.2

Folketællinger og boliger

Boligmellem 1260 og 1267Gjorslev, Holtug, Stevns, Præstø

Barn af Jon Ranisen Rani og Elisabeth Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk
 2. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Ingeborg Olsdatter

K, f. 28 februar 1768
Senest redigeret=16 Dec 2010
     Ingeborg Olsdatter blev født 28 februar 1768 i Sønnelød, Risør, Aust-Agder, Norge. Ingeborg blev gift 15 juni 1788 i Risør, Aust-Agder, med Aanon Olsen.

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Fæboe, Sønnelød, Risør, Aust-Agder, Norge1

Barn af Ingeborg Olsdatter og Aanon Olsen

Kildehenvisninger

 1. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Aanon Olsen, Huusbonde, 44, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardmand, M
  Ingeborg Olsdtr, Hans kone, 34, Begge i 1ste ægteskab, K
  Ole Aanonsen, Deres børn, 8, M
  Ole Aanonsen, Deres børn, 2, M
  Kirsten Aanonsdtr, Deres børn, 11, K.

Thomine Dorothea Nikolaisen

K, f. 14 maj 1811
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Thomine Dorothea Nikolaisen blev født 4 maj 1811 i Risør, Aust-Agder, Norge.1 Hun blev døbt 14 maj 1811 i Risør, Aust-Agder. Hun var datter af Nicol Seidelin Bøgh og Kirsten Aanonsdatter. Thomine Dorothea Nikolaisen blev konfirmeret 2 april 1826 i Risør, Aust-Agder.1 Thomine blev gift 20 juni 1833 i Larvik, Vestfold, Norge, med Gudmund Peder Johannes Ustri.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1865Larvik, Vestfold, Norge2
Far-Nat*Nicol Seidelin Bøgh f. 5 Apr 1792
Mor-Nat*Kirsten Aanonsdatter f. 24 Jun 1790

Familie: Thomine Dorothea Nikolaisen og Gudmund Peder Johannes Ustri

Kildehenvisninger

 1. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Kirkebog.
 2. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Tomine Dorthea, Ustrid f Bøech, Logerende, e, 55, k, Risør,
  Christian Martin, Ustrid, s, Sømand, ug, 23, m, Laurvik,
  Sevrin Martin, Ustrid, s, Sømand, ug, 21, m, Laurvik,
  Kirstine Dorthea, Ustrid, d, ug, 16, k, Laurvik,
  Johan Seydelind, Ustrid, s, Styrmand, 5 Aar siden hans Afreise fra Riget, ug, 31, m, Laurvik,.

Else Jensdatter

K
Senest redigeret=16 Feb 2009
     Else blev gift før 1730 med Michel Larsen.

Børn af Else Jensdatter og Michel Larsen

Poul Madsen Koefoed1,2

M, f. cirka 1640, d. 1686
Senest redigeret=26 Mar 2008
     Påstodes at være Bornholms rigeste mand, ejer af en halv tønde guld!
Poul Madsen Koefoed blev født cirka 1640 i 23. Sg. Kofoedgård, Østermarie, Øster, Bornholm. Han var søn af Mads Pedersen Kofoed og Karen Hansdatter Kofoed. Poul blev gift 13 juli 1662 i Rønne med Elsebye Hermansdatter Bohn, datter af Herman Mortensen Bohn og Barbara Jørgensdatter. Poul blev gift 4 juni 1669 i Christiansø, Sønder, Bornholm, med Magdalene Margrethe Heseler. Poul Madsen Koefoed var i 1673 borgmester i Svaneke. Han døde i 1686 i Svaneke. Han blev bisat 13 august 1686.
Far-Nat*Mads Pedersen Kofoed f. c 1600, d. c 1646
Mor-Nat*Karen Hansdatter Kofoed f. c 1602, d. ml 1637 - 1645

Familie: Poul Madsen Koefoed og Elsebye Hermansdatter Bohn

Familie: Poul Madsen Koefoed og Magdalene Margrethe Heseler

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S44] Julius Bidstrup, Müller, Madvig og Sode.

Anna Wefstsdatter1

K, f. 1678
Senest redigeret=20 Mar 2009
     Anna Wefstsdatter blev født i 1678 i 03. Sg. Maegård, Olsker, Nørre, Bornholm.2 Hun var datter af Wefst Pedersen og Margrethe Hansdatter. Anna blev gift cirka 1700 med Thor Pedersen, søn af Peder Mogensen og Karen Lauritsdatter. Anna Wefstsdatter blev nævnt i skiftet efter Thor Pedersen 18 oktober 1713.3 Anna blev gift 17 juni 1714 i Rutsker, Nørre, Bornholm, med Jeppe Mogensen, søn af Mons Monsen og Karen Ibsdatter. Anna Wefstsdatter døde i 21. Sg. Bakkegård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun blev bisat fra Rutsker, Nørre, Bornholm, 6 februar 1719. Hendes ejendele blev skiftet 13 februar 1719.4
Far-Nat*Wefst Pedersen f. f 1650, d. 1727
Mor-Nat*Margrethe Hansdatter f. c 1647, d. 1729

Familie: Anna Wefstsdatter og Thor Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S39] Norman Lee Madsen, online http://www3.sympatico.ca/colin.swift
 2. [S37] Edvard Fabricius Sonne Skovgaard, 1000 Aner til en Skovgårdsslægt.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Thor Pedersen, 21. Sg. Rutsker.
  Anne Wefstsdatter. Laugv: Far, Wefst Pedersen, Olsker.
  Ved første ægt. 1 dat.
  A: Margrethe Thorsdatter, gm. Hans Svendsen, Rutsker.
  Ved ægt med enken. 1 søn.
  B: Peder Thorsen, f. 1706. Værge: Peder Andersen, Rutsker.

  'Schifte og deehling efter afgangne sallig Thor Pedersen som boede og døde paa den 21 Jord Ejendens gaard beligende udi Rydscher Sogn, og detimellem denne s. mands efterlatte hustru naunlig Anne Wefstesdaatter, for hende blef efter hendes begiering til laug verge anordnet enchens fader Wefst Pedersen boende udi Ohlscher Sogn, paa dend eene, og paa dend anden side denne sallig mands efterlatte børn som er forst at regne og var aufled med hans først sallig hustru er en daatter, naunlig MargretheThorsdaatter, som er i egteschab med Hans Svendsen udi Rydscher Sogn sommøtte og for hende svarer. Saa og med denne for ermelt enche sammen avled en søn naunlig Peder Thorsen, 7 aar gammel, for hannem er til verge anordnet Peder Andersen ibm. saa og Hans Andersen boende paa Soldatergaarden i Aacher Sogn, som begge er sødschendebarn til myndlingen.'
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anne Wefstsdatter, 21. Sg. Rutsker.
  Jep Mogensen.
  Ved ægt med afg. Thor Pedersen. 1 søn.
  A: Peder Thorsen, f. 1707. Værge: Peder Andersen, Rutsker.
  Ved ægt med enkemanden. 1 søn. 2 døt.
  B: Thor Ibsen, f. 1717.
  C: Margrethe Ibsdatter, f. 1715.
  D: Anne Ibsdatter, f. 1718. ( 24 uger.). Værge: Far. Tilsynsv: Morfar, Wefst Pedersen, Olsker.

  'Jep Mogensen paa 21 Jordejendoms gård udi Rydsker Sogn. . . . . Jep Mogensens salig hustru Anne Wefstdaatter og imellem denne salig qvindis efter latte mand bemelte Jep Mogensen paa dend eene, og paa dend anden side denne salig qvindeis samptlig børn som er født et regne hun have aufled med hendis før salig mand Thor Pedersen, som er namlig een søn vd navn Peder Thorsen, og som er 12 aar gammel, for hamme for henpaa skifted efter hans salig fader til verge andordnet Peder Andersen boende i Rydsker Sogn og Hans Andersen i Rydsker Sogn. . . . . denne salig qvindis nu efter levende mand sammen aufled børn som er een søn 2 døt, hvor af søn er Thor Ibsen 2 aar gammel, dend eldste daatter Margrete Ibsdaatter 4 aar gammel, dend anden er Anne Ibsdaatter 24 uger gammel, for demme er faderen self verge.'

Margrethe Johansdatter

K, f. 31 december 1693, d. 1757
Senest redigeret=14 Mar 2009
     Margrethe Johansdatter blev født 31 december 1693 i Vollsjö, Önnarp, Vemmenhög, Skåne. Margrethe blev gift før 1718 med Hans Andersen, søn af Anders Larsen Birch og Elisabeth Hansdatter. Margrethe Johansdatter blev nævnt i skiftet efter Hans Andersen 14 januar 1754.1 Margrethe Johansdatter døde i 1757 i Allinge. Hendes ejendele blev skiftet 17 oktober 1757.2

Familie: Margrethe Johansdatter og Hans Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Andersen, Løjtnant, Allinge.
  Margrethe Johansdatter. Laugv. Jesper Hansen.
  5 søn. 2 døt.
  A: Johan Hansen, myndig, Allinge.
  B: Peder Hansen, f. 1727, oberstyrmand, Ostindien. Værge: Farbror, Lars Andersen Birch, Allinge.
  C: Lars Hansen, f. 1729, kleinsmed, Tyskland. Værge: Farbror, Jens Andersen, Allinge.
  D: Albert Hansen, f. 1732., sejler København - Frankrig. Værge: Samuel Johansen, Allinge.
  E: Niels Hansen, f. 1735, hjemme. Værge: Bror, Johan Hansen.
  F: Lisbeth Hansdatter, gift m/ Wefst Pedersen, Allinge, men han er PT. I København.
  G: Kierstine Hansdatter, f. 1735. Værge: Søsk.barn, Hans Samelsen, Allinge.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe ?, Allinge.
  Afg. Hans Andersen.
  5 søn. 2 døt.
  A: Johan Hansen, myndig, Allinge.
  B: Peder Hansen Holm, overstyrmand, Det Asiatiske Comp. Tjenste i København. Curator: Lars Birch, Byskriver.
  C: Lars Hansen, udenlands. Curator: Farbror, Jens Andersen, Allinge.
  D: Albert Hansen.
  E: Niels Hansen Holm.
  F: Lisbeth Hansdatter, gift m/ Wefst Pedersen, Allinge.
  G: Kirstine Hansdatter, ugift. Værge: Hans Samuelsen, Allinge. 17. okt 1757.

Ellen Kirstine Pedersdatter

K, d. 1748
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Ellen Kirstine Pedersdatter var datter af Peder Henrichsen og Karen Larsdatter. Ellen blev gift før 1730 i Bornholm med Esber Jacobsen, søn af Jacob Jørgensen og Maren Helligsdatter. Ellen Kirstine Pedersdatter blev nævnt i skiftet efter Esber Jacobsen 26 juni 1741.1 Ellen blev gift cirka 1742 med Hans Hansen Heyner, søn af Hans Wefstsen og Karen Hansdatter Giødich. Ellen Kirstine Pedersdatter døde i 1748 i Østerlars, Øster, Bornholm. Hun blev bisat 16 september 1748. Hendes ejendele blev skiftet 23 september 1748.2
Far-Nat*Peder Henrichsen d. f 1754
Mor-Nat*Karen Larsdatter d. 1754

Familie: Ellen Kirstine Pedersdatter og Esber Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Esper Jacobsen, 3. Vg. Østerlars.
  Ellen Kirstine Pedersdatter. Laugv: Bror, Lars Pedersen, Rø.
  1 søn. 3 døt.
  A: Peder Espersen, f. 1730. Værge: Farbror, Jørgen Jacobsen, Gudhjem.
  B: Maren Espersdatter, f. 1733. Værge: Farbror, Bertel Jacobsen, 38. Sg. Klemensker.
  C: Ellen Espersdatter, f. 1738. Værge: Faders morbror, Jep Hellesen, Hallegård, Østerlars.
  D: Karen Espersdatter, f. 1738. Værge: Morbror, Lars Pedersen, Rø. 26. juni 1741.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Elen Kirstine Pedersdatter, 3. Vg. Østerlars.
  Hans Hansen Heiner.
  Ved første ægt. 1 søn. 3 døt.
  A: Esper Pedersen, f. 1730. Værge: Jørgen Jacobsen, Gudhjem, da hen er død, blev det: Bertel Jacobsen, 38. Sg. Klemensker.
  B: Maren Espersdatter, f. 1734. Værge: Bertel Jacobsen.
  C: Ellen Espersdatter, f. 1737. Værge: Jep Hellesen, 19. Gård Østerlars.
  D: Karen Espersdatter, f. 1737, tvilling. Værge: Jens Pedersen, 15. Sg. Rø.
  Ved sidste ægt med enkemanden. 3 søn.
  E: Wefst Hansen Heiner, f. 1742.
  F: Hans Hansen Heiner, f. 1744.
  G: Esper Jacob Heiner, f. 1746. Værge: far. Tilsynsv: Morbror, Hans Pedersen, 25. Sg. Rø.

Ingeborg Aanine Kristine Nikolaisen

K, f. 7 marts 1813
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Ingeborg Aanine Kristine Nikolaisen blev født 8 februar 1813 i Larvik, Vestfold, Norge.1 Hun blev døbt 7 marts 1813 i Larvik, Vestfold. Hun var datter af Nicol Seidelin Bøgh og Kirsten Aanonsdatter. Ingeborg blev gift 8 september 1838 i Risør, Aust-Agder, Norge, med Reier Aslaksen.
Far-Nat*Nicol Seidelin Bøgh f. 5 Apr 1792
Mor-Nat*Kirsten Aanonsdatter f. 24 Jun 1790

Familie: Ingeborg Aanine Kristine Nikolaisen og Reier Aslaksen

Kildehenvisninger

 1. [S137] Norske Digitalarkiv, online http://www.digitalarkivet.no/, Kirkebog.

Karen Larsdatter

K, f. 19 februar 1764, d. før 1767
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Karen Larsdatter blev døbt 19 februar 1764 i Asminderød Kirke, Præstevej 1, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.1 Hun var datter af Lars Hansen og Karen Pedersdatter. Karen Larsdatter døde før 1767.
Far-Nat*Lars Hansen f. 27 Dec 1718
Mor-Nat*Karen Pedersdatter f. 1727

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Frants Bernhardt Hansen

M, f. 6 juli 1872, d. 15 februar 1944
Senest redigeret=31 Jul 2020
     Frants Bernhardt Hansen blev født 6 juli 1872 i Lykkesholms Allé 18, Frederiksberg, København. Han var søn af Carl Christian Hansen og Helga Alvilda Teodora Erichsen. Frants Bernhardt Hansen blev hjemmedøbt 25 august 1872 i Frederiksberg, København. Han blev døbt 2 september 1872 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Allé 71, Frederiksberg, København.1 Han var bygningssnedker hos A/S Phønix, senere tobakshandler i Jernbane Allé 85, København. Hans ejendele blev skiftet i 1944.2 Han døde 15 februar 1944 i en alder af 71 år.
Far-Nat*Carl Christian Hansen f. 13 Jun 1831, d. 20 Maj 1882
Mor-Nat*Helga Alvilda Teodora Erichsen f. 12 Jul 1843, d. 10 Feb 1927

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Helga Hansen, 41, Enke, Vaskeri, Kjøbenhavn, Husmoder, K
  Bærenhart Hansen, 12, Ugift, Frederiksberg, Barn, M
  Helga Hansen, 11, Ugift, Kjøbenhavn, Barn, K.
 4. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk, Hovedperson
  Frantz Bernhard Hansen , 6-7-1872 , Frederiksberg
  Stillinger: Snedker
  Adresser
  9-9-1892: Fra Frederiksberg til Larslejsstræde 13, 1. hos Frøken Lercke
  24-10-1892: Lampevej (Frederiksberg) 12, 3. hos Enkefru Hansen
  12-5-1894: Larslejsstræde 13, 1. hos Frøken Lercke.
 5. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk