Jens Pilegaard Bay

M, f. 5 september 1801, d. 16 oktober 1865
Jens Pilegård Bay var Købmand i Rudkøbing og ejede en Gård ved Havnen, kaldet 'Strandgården'. Han var Stifter af Jens Pilegård Bay og Hustru Ane Marie Bay født Basballes Legat til Fordel for Trængende i Familien og Andre på 20.000 Kroner, hvis Renter uddeles i 16 livsvarige Portioner à 50 Kroner særlig til Enker efter forulykkede Skippere. Trængende Familiemedlemmer kan oppebære indtil 4 Portioner. Legatet bestyres af Direktionen for Langelands Sparekasse under Tilsyn af Byrådet.

Senest redigeret=13 Apr 2014
     Jens Pilegaard Bay var købmand i Rudkøbing. Han blev født 5 september 1801 i Rudkøbing. Jens blev gift 4 december 1831 med Anne Marie Basballe. Jens Pilegaard Bay døde 16 oktober 1865 i Helsingør i en alder af 64 år. Han blev bisat fra Skt. Mariæ Kirke, Skt. Anna Gade 38, Helsingør, 23 oktober 1865.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1834Nørregade, Rudkøbing2
Folketælling1840Nørregade, Rudkøbing3
Folketælling1845Nørregade, Rudkøbing4

Barn af Jens Pilegaard Bay og Anne Marie Basballe

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Pilegaard Bay, 33, Gift, Kobmand, M,
  Marie Basballe, 27, Gift, Hans kone, K,
  Hans H. Bay, 3, Ugift, Deres born, M,
  Marthe Bay, 2, Ugift, Deres born, K,
  Cecilie Bay, 1, Ugift, Deres born, K,
  Morten Bay, 63, Ugift, Ingen næringsvej, M,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Pilegaard Bay, 39 , Gift, , Kiøbmand,
  Marie Basballe, 32 , Gift, , Hans kone,
  Hans Henrich, 9 , Ugift, , Deres børn,
  Marte Marie, 8 , Ugift, , Deres børn,
  Cicillie, 7 , Ugift, , Deres børn,
  Christian, 5 , Ugift, , Deres børn,
  Hanne, 2 , Ugift, , Deres børn,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Pilegaard Bay, 44, Gift, kjøbmand, Rudkjøbing,
  A. Marie Basballe, 37, Gift, hans kone, do [Rudkjøbing],
  Marthe Bay, 13, Ugift, deres børn, do [Rudkjøbing],
  Cicilie Bay, 12, Ugift, deres børn, do [Rudkjøbing],
  Hanne Bay, 8, Ugift, deres børn, do [Rudkjøbing],
  Ida Bay, 28, Ugift, huusjomfrue, do [Rudkjøbing],.

Leopold Goldstein

M, f. 14 april 1909, d. 9 juni 1998
Fra Institut für jüdische Geschichte Österreichs:1

GEBERT, Leopoldo, Gebert Leopold, 14-04-1909, Wien, Schweiz, Bolivien, Argentinien, Gebert Tatiana Erika, Gebert Leopold Alois, Erlebnisbericht "Kulturgeschichte des Alltags", Fotos, NS Flugblätter, Gedichte "Die alte Eiche", "Zeit- heilt die Wunden die sie schlägt", 10, 40, O/ K
Senest redigeret=30 Jul 2015
     Hans navn blev officielt ændret til Leopold Alois Gebert.2,1 Leopold blev gift med Tatiana Erika Itkis, datter af Mikhail Itkis og Melanie Spiero. Leopold Goldstein blev født 14 april 1909 i Wien, Østrig. Han var søn af Arnold Alois Goldstein og Therese Minkus. Leopold Goldstein døde 9 juni 1998 i La Tablada, Buenos Aires, Argentina, i en alder af 89 år.3
Far-Nat*Arnold Alois Goldstein f. 27 Jan 1880, d. 26 Maj 1942
Mor-Nat*Therese Minkus f. 22 Jul 1888

Barn af Leopold Goldstein og Tatiana Erika Itkis

Kildehenvisninger

 1. [S154] Erinnerungen Österreichischer Juden, online http://www.injoest.ac.at/projekte/laufend/erinnerungen_oesterreichischer_juden/
 2. [S14] Dødsannonce.
 3. [S518] Jewish Genealogy in Argentina, online http://www.hebrewsurnames.com/, GEBERT LEOPOLDO
  Cemetery:     TABLADA
  Birth Date:     14/04/1909
  Death Date:     09/06/1998
  Block: 266 | Section: 860 | Tombstone: 54.

Peter Severin von Fønss1

M, f. 4 marts 1764, d. 31 juli 1824
Fra Dansk Biografisk Lexikon:2

Fønss, Peter Severin, o.1761-1824, Amtmand, en Søn af Kancelliraad Hans F. (f. 1712 d. 18. Jan. 1791) og Else f. Thrane, fødtes paa Faderens Ejendom Løvenholm 4. Marts 1761 (eller 1764), tog 1783 dansk-juridisk Examen, udnævntes allerede 1784 til Justitsraad og blev 1787 Vice-Landsdommer i Nørrejylland, men var i de følgende Aar væsentligst beskæftiget med paa forskjellige Maader at forbedre Agerbruget i sin Hjemstavn, hvis Befolkning han i flere Retninger uegennyttig søgte at hjælpe paa Fode. 1798 blev han Generalkrigskommissær, 1800 Direktør for Estvadgaard Kloster, 1801 adlet, s. A. Bataillonskommandør ved det østjyske Landeværnsregiment, 1803 Chef for samme og arbejdede i disse Aar ivrig for Stiftelsen af den jyske Kystmilits. Efter at han 1804 var bleven Kammerherre, udnævntes han 1805 til Amtmand over Randers Amt og var tillige fra 1802-6 Medlem af Direktionen for Nørrejyllands Arsenal. Som Amtmand udfoldede han en ihærdig Virksomhed for Vejes og Broers Istandsættelse, for Jordemødres Oplærelse og Ansættelse, for Smugkroers Afskaffelse og for unge Menneskers Uddannelse m. v., og han skyede ikke personlige pekuniære Ofre for at gjennemføre sine Planer. Sin stærke Trang til at hjælpe Næsten tilfredsstillede han endog i et saadant Omfang, at det langt oversteg hans egne Kræfter. 1813 maatte han for at komme ud over Vanskelighederne sælge Løvenholm, og da han selv intet mere havde at bortgive, benyttede han Penge, der i Embeds Medfør vare i hans Værge, til at laane ud af uden at skaffe sig tilstrækkelig Sikkerhed. En Katastrofe var derfor uundgaaelig. 1818 blev han suspenderet og i 1820, efter at der var erhvervet Domme over ham baade af Staten og private, afskediget i Naade fra sit Embede med en aarlig Pension af 1000 Rdl., som han dog ikke maatte hæve, forinden de Krav, der hvilede paa ham i Anledning af hans Embedsførelse, vare fyldestgjorte. At Afskedigelsen skete paa saa gunstige Vilkaar, skyldtes den Erkjendelse, «at ingen uædle eller uredelige Bevæggrunde, men Svaghed, en ikke beregnet Godgjørenhed og Hjælpsomhed i Forbindelse med de Forandringer i de pekuniære Forhold, som desenere Tider havde ført med sig», bare Skylden for hans Fejltrin. Han døde Natten til 1. Avg. 1824 i Feldballe Præstegaard. 1788 ægtede han Nicoline Anne Marie Ring (f. 31. Okt. 1770); en Datter af Major Jørgen Martinus R.

Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog 1821—26 S. 286 ff.

Senest redigeret=14 Nov 2009
     Peter Severin von Fønss blev født 4 marts 1764 i Løvenholm, Gjesing, Sønderhald, Randers. Han blev døbt 13 marts 1764. Peter blev gift 8 juni 1788 i Randers med Nicoline Anne Marie Ring. Peter Severin von Fønss blev adlet 29 januar 1801. Han var i 1805 amtmand i Randers. Han og Nicoline blev skilt i 1821. Peter Severin von Fønss døde 31 juli 1824 i præstegården, Feldballe, Djurs Sønder, Randers, i en alder af 60 år.

Barn af Peter Severin von Fønss og Nicoline Anne Marie Ring

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog.
 2. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Severin Føns M 24 Ugift Wirkelig Justitsraad og Lands Dommer.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Severin Fønss M herre 37 Gift 1 general krigskommisær og landsdommer
  Nicoline Ane Marie Ring K hans frue 30 Gift 1
  Friederich Jørgen Fønss M deres barn 7 Ugift
  Henrich Johan Fønss M deres barn 6 Ugift
  Christian Holger Basse Fønss M deres barn 2 Ugift
  Niels Basse Fønss M hans brodersøn 8 Ugift.

Jens Pedersen Kofoed

M, f. før 1424
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Jens Pedersen Kofoed blev født før 1424.

Folketællinger og boliger

BoligRø, Nørre, Bornholm

Børn af Jens Pedersen Kofoed

Esber Esbersen

M, f. før 1615, d. cirka 1668
Bådstedgård, Rø
Bådstedgård, Rø
Bådstedgård, Rø
Bådstedgård, Rø
Norman Lee Madsen skriver:1

The 1683 probate for Dorothea, the wife of Christen Jensen, tells us that she was living at Peder Espersen's farm Bådstedgård, 1' Vdg. Rø, and that Peder acted as guardian for her son Esper and daughter Margrethe. I believe that Peder Espersen is closely related to Dorothea - possibly her brother? The guardian for Dorothea's eldest son Jens was 'Mons Ibsen i Clemmedsker Sogn', this must be Mogens Ibsen (died 1711) of Ved Broen, 66' Slg. Klemensker. Mogens Ibsen was married to Marita Espersdatter.

Mogens Ibsen and Marita Espersdatter had a daughter named Martha/Marita Mogensdatter. The 1737 probate for Martha Mogensdatter's husband Hans Poulsen Hjorth, of Hjortegård, 39' Slg. Østerlars, tells us that Martha's close relatives acted as guardians for their children. The guardians were: Mads Pedersen of Allinge township, Hans Pedersen of Sandegård, 27'Slg. Åker parish, Lars Pedersen of Bådstedgård, 1' Vdg. Røparish. All three of these men are the sons of Peder Espersen (died 1731) of Bådstedgård, 1' Vdg. Rø. This information tells us for a fact that Marita Espersdatter and Peder Espersen are closely related - probably sister and brother.

The fact that both Peder Espersen and Mogens Ibsen acted as guardians for Dorothea and Christen Jensen's children suggests a close family relationship. Further, the names of Dorothea and Christen Jensen's sons point to Dorothea's patronymic being Espersdatter. Dorothea and Christen named their eldest son Jens - after Christen's father. Their second son was named Esper - after Dorothea's father?

So, if Dorothea, Marita and Peder Espersen are siblings, then who was their father Esper? It is notable that a previous owner of Bådstedgård, 1' Vdg. Rø, was an Esper Hansen. Also, the 1662 Jordebog lists an 'Esber Esbersen' as the taxpayer for 1' Vdg. Rø. Esper Hansen is known to have purchased Bådstedgård in 1618 from his wife Kirsten Jørgensdatter's siblings. Esper Hansen and Kirsten Jørgensdatter are known to have had a son named Jørgen Espersen (died circa 1647), who owned Hullegård, 1' Slg.Rø, in 1622 - thus he must have been born before 1600. This means that Esper Hansen must have married Kirsten Jørgensdatter before 1600.

Dorothea's eldest daughter, Kirstine Christensdatter, was born circa 1655, so Dorothea must have been born between 1625 and 1640. Marita Espersdatter's youngest daughter, Marita/Martha, was born circa 1685 - which tells us that Marita Espersdatter must have been born between 1635 and 1655. Kirsten Jørgensdatter must have been born before 1580, and could not have born children past 1630. So it does not seem possible that Kirsten could be the mother of Marita and Peder - but Kirsten could be their grandmother. Jørgen Espersen is not known to have inherited Bådstedgård. This leads to the question: why not? Possibly because he had a younger brother named Esper Espersen, who inherited their deceased father Esper Hansen's farm? The January 8, 1722 probate for Peder Espersen's second wife Seigne Madsdatter tells us that he had inherited Bådstedgård, 1' Vdg. Rø, from his father, refering to the year 1668.

Senest redigeret=17 Mar 2009
     Esber Esbersen blev født før 1615.2 Han var søn af Esper Hansen og Kirsten Jørgensdatter. Esber Esbersen var skatteyder i 1662 01. Vg. Bådstedgård, Rø, Nørre, Bornholm.3 Han døde cirka 1668 i Rø, Nørre, Bornholm.

Folketællinger og boliger

Bolig164523. Sg. Kildesgård, Olsker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Esper Hansen f. 1587
Mor-Nat*Kirsten Jørgensdatter f. c 1575, d. e 1620

Børn af Esber Esbersen

Kildehenvisninger

 1. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.
 2. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk
 3. [S358] Jordebog af Bornholm.

Margrethe (?)

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Margrethe blev gift før 1346 med Jep Jensen Galen, søn af Jens Hvide Nielsen Galen og Christine (?).

Barn af Margrethe (?) og Jep Jensen Galen

Peder Tuesen Rani

M, f. før 1335
Senest redigeret=10 Nov 2010
     Peder Tuesen Rani var adelsmand. Han blev født før 1335 i Hardeberga, Torna, Skåne.1 Han var søn af Tue Nielsen Pæling.

Folketællinger og boliger

BoligHardeberga, Torna, Skåne
Far-Nat*Tue Nielsen Pæling

Barn af Peder Tuesen Rani

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.

Marcus Marcussen

M, f. 1759, d. 6 juli 1824
Senest redigeret=11 Mar 2009
     Marcus Marcussen var løjtnant. Han blev født i 1759. Han var søn af Marcus Marcussen og Ellen Kirstine Nielsdatter. Marcus blev gift 22 marts 1782 i Olsker, Nørre, Bornholm, med Karen Jørgensdatter, datter af Jørgen Sørensen og Anne Svendsdatter. Marcus Marcussen blev nævnt i skiftet efter Karen Jørgensdatter 20 juni 1814.1 Marcus blev gift 30 marts 1816 i Pedersker, Sønder, Bornholm, med Bodil Kirstine Nielsdatter, datter af Niels Jensen.2 Hans ejendele blev skiftet 6 juli 1824.3 Marcus Marcussen døde 6 juli 1824 i 06. Sg. Krampegård, Pedersker, Sønder, Bornholm. Han blev bisat fra Pedersker, Sønder, Bornholm, 10 juli 1824.2
Far-Nat*Marcus Marcussen f. 1717, d. f 1801
Mor-Nat*Ellen Kirstine Nielsdatter f. 1721, d. 27 Nov 1802

Familie: Marcus Marcussen og Karen Jørgensdatter

Familie: Marcus Marcussen og Bodil Kirstine Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karen Jørgensdatter, 1. Vg. Olsker.
  Marcus Marcusen.
  1 søn. 3 døt.
  A: Hans Bendtsen, f. 1775. Er for andet år af øvrigheden umyndiggjort. Værge: Mons Pedersen, 4. Sg. Olsker.
  B: Ane Bendtsdatter, gm. David Davidsen.
  C: Karen Bendtsdatter, gm. Jørgen Monsen, 40. Sg. Rutsker.
  D: Gjertrud Bendtsdatter, gm. Peder Christophersen, Tejn.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Marcus Marcusen, Krampegård, Pedersker.
  Enke, uden livsarvinger. Testamente.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Marcussen, 28, gift, 1, Bonde og gårdbeboer, Husbond
  Karen Jørgensdatter, 50, gift, 2, (en ukendt værdi), Madmoder
  Hans Bentsen, 13, ugift, , [F: Karen Jørgensdatter], Barn af konens første ægteskab
  Karen Bentsdatter, 12, ugift, , [F: Karen Jørgensdatter], Barn af konens første ægteskab
  Giertrud Bentsdatter, 9, ugift, , [F: Karen Jørgensdatter], Barn af konens første ægteskab.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Marcus Marcusen, M, Hosbonde, 42, gift, 1, Bonde og Gaardbeboer,
  Karen Jørgensdatter, K, hans Kone, 64, gift, 2, M: Marcus Marcusen
  Karen Kirstine Bendsdatter, K, hans Sted Datter, 25, ugift, ,.

Signe Mogensdatter1

K, f. januar 1733
Senest redigeret=17 Jan 2017
     Signe Mogensdatter blev født januar 1733 i 33. Sg. Risegård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Mogens Larsen og Magdalene Andersdatter. Signe Mogensdatter blev døbt 21 januar 1733. Hun blev nævnt i skiftet efter Magdalene Andersdatter 30 juli 1735.2 Signe blev gift før 1755 med Jep Marcussen, søn af Marcus Hansen og Anna Ipsdatter. Signe Mogensdatter blev nævnt i skiftet efter Jep Marcussen 8 december 1767.3 Signe Mogensdatter blev nævnt i skiftet efter Mogens Larsen 5 april 1777.4 Signe Mogensdatter nævntes i skiftet efter ægtemanden Miels Mogensen 8 november 1794.5

Folketællinger og boliger

Folketælling1771Rø, Nørre, Bornholm6
Folketælling178710. Sg. Pilegård, Rø, Nørre, Bornholm7
Far-Nat*Mogens Larsen f. 19 Jun 1698, d. 3 Apr 1777
Mor-Nat*Magdalene Andersdatter f. 24 Jun 1713, d. 29 Jul 1735

Barn af Signe Mogensdatter og Jep Marcussen

Kildehenvisninger

 1. [S86] Ejvind A. Christensen, "Iver Qvistgaard på Guldagergård," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Malene Andersdatter, døde hos sin mor, 33. Sg. Rutsker.
  Mons Larsen.
  2 søn. 1 dat.
  A: Anders Monsen, f. 1729.
  B: Niels Monsen, f. 1735. ( 18 uger.).
  C: Signe Monsdatter, f. 1732. Værge: Far. Tilsynsv: Moders søsk.barn, Hans Larsen.
  Afdødes moder: Ellen Nielsdatter, 33. Sg. Rutsker.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Marcusen, 10. Sg. Rø.
  Seine Mogensdatter. Laugv: Nabo, Friderich Hansen, 11. Sg. Rø.

  Ved 1. Ægt. M/ Afg. Gjertrud Hansdatter. 1 søn, 1 dat.
  A: Marcus Ipsen, myndig, 19. Sg. Rø.
  B: Anna Ipsdatter, gift m/ Anders Jensen, Roskilde. Curator: bror Marcus Ipsen.

  Ved 2. Ægt. M/ Afg. Anna Larsdatter. 2 søn.
  C: Hans Ipsen, 27. Sg. Rø.
  D: Lars Ipsen, myndig, hjemme, 10. Sg. Rø.

  Ved 3. Ægt. M/ enken. 1 søn, 2 søn.
  E: Mogens Ipsen, f. 1759. Værge: ½ bror, Hans Ipsen.
  F: Anna Magdalene Ipsdatter, f. 1755. Værge: Næst søsk.barn på faders side, Hans Hansen, 23. Sg. Rø.
  G: Karen Ipsdatter, f. 1763. Værge: Moders søsk.barn, Lars Andersen, 30. Sg. Klemensker.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Larsen, 33. Sg. Rutsker.
  Margrethe ?. Laugv: Jens Olsen Schou, sandemand, Rutsker.
  Ved 1. Ægt m/ ? ?. 1 søn, 1 dat.
  A: Anders Monsen, myndig, Vestermarie.
  B: Seine Monsdatter, gift m/ Niels Monsen, 10. Sg. Rø.
  C: Wefst Monsen, myndig.
  D: Malene Monsdatter, gift m/ Hans Conradt Christensen, 35. Sg. Rutsker.
  E: Kierstine Monsdatter, gift m/ Anders Larsen, 12. Sg. Klemensker.
  F: Karen Monsdatter, gift m/ Lars Didrichsen, 26. Sg. Olsker.
  G: Anna Monsdatter, enke, var gift m/ Afg. Anders Kuure, 4. Sg. Klemensker. Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Sandvig.
  H: Margrethe Monsdatter, f. 1758, hjemme. Værge: Hans Conrad Christensen, 35. Sg. Rutsker.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Monsen, 10. Sg. Rø. Døde d. 29. Okt.
  Seigne Monsdatter. Laugv: ?     Rasch, løjtnant, Splidsgård, Klemensker.
  2 søstre, 5 ½ søstre.
  A: Ellen Monsdatter, død, var gm. Peder Henrichsen, Bøgeskoven, Rø. 1 søn. 5 døt.
       1: Peder Pedersen, myndig, til søs. Værge: Far.
       2: Kirstine Pedersdatter, gm. Christopher Andersen, borger, Rønne.
       3: Marie Pedersdatter, tjener, Rønne
       4: Ellen Pedersdatter, tjener, Rønne.
       5: Karen Pedersdatter, hjemme.
       6: Anna Pedersdatter, tjener, Rø. Værge: Far.
  B: Maren Monsdatter, enke, var gm. afg. Christopher Hansen Stange, Rønne. Værge: Svoger, Christopher Andersen, Rønne.
  C: Marie Monsdatter, enke, var gm. afg. Niels Friderichsen, constabel, Rønne. Værge: Jens Nielsen, 24. Sg. Rø.
  D: Karen Monsdatter, død, var gm. Jørgen Pedersen, Olsker. 3 søn. 2 døt.
       1: Mons Jørgensen, f. 1772.
       2: Peder Jørgensen, f. 1775, tjener, Rø.
       3: Christian Jørgensen, tjener, Olsker.
       4: Birgitte Jørgensdatter, f. 1774, tjener, Rønne.
       5: Maren Kirstine Jørgensdatter, f. 1780, tjener, Olsker. Værge: Far.
  E: Bodil Monsdatter, gm. Peder Adsersen, Aaker.
  F: Margrethe Monsdatter, f. 1750. Værge: Hans Jørgen Schou, 18. Sg. Rø.
  G: Anne Monsdatter, gm. Hans Larsen, Lindeskoven, Rø.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Person: Bornholm, Nørre, Rø, 1771,

  Mandens_navn     : Niels Mogensen
  Mandens_erhverv     : Bonde
  Mandens_alder     : 36
  Mandens civilstand     : Gift
  Mand død (ja/nej)     : Nej
  Hustru død (ja/nej)     : Nej
  Mandens nr. ægteskab     : 1
  Hustrus alder     : 39
  Hustrus civilstand     : gift
  Kildestednavn     : Ægteparrene
  Hustrus nr. ægteskab     : 2.
       
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Mogensen, 52, Gift, Bonde og gårdbeboer, 1, Husbonde, M
  Segne Mogensdatter, 54, Gift, 2, Madmoder, K
  Karen Jepsdatter, 23, Ugift, Konens datter af 1.ægteskab, K.

Dorthe Ulrich

K
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Dorthe Ulrich er datter af Georg Christian Cordes og Ruth Christensen.
Far-Nat*Georg Christian Cordes f. 10 Feb 1914, d. 7 Sep 1973
Mor-Nat*Ruth Christensen f. 18 Maj 1914, d. 23 Sep 1988

Bolette Sørensdatter

K
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Bolette Sørensdatter blev født i Olsker, Nørre, Bornholm. Bolette blev gift 9 april 1734 i Olsker, Nørre, Bornholm, med Jens Wefstsen, søn af Wefst Pedersen og Margrethe Hansdatter. Bolette Sørensdatter og Jens blev skilt i 1742. Bolette Sørensdatter blev nævnt i skiftet efter Jens Wefstsen 12 november 1759.1

Familie: Bolette Sørensdatter og Jens Wefstsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jens Wefstsen, 4. Sg. Olsker.
  Bolette Sørensdatter, rejste fra sin mand i 1742, skal opholde sig i Roskilde, Curator: Johan Hansen, 13. Sg. Olsker.
  1 søn. 1døt.
  A: Wefst Jensen, Slotsladegård, Olsker.
  B: Martha Jensdatter, gm. Haagen Buch, 17. Sg. "Olsker eller Klemensker."

Hans Pedersen1

M, f. oktober 1802, d. 8 december 1802
Senest redigeret=1 Mar 2009
     Hans Pedersen blev født oktober 1802 i Søgård, Søholm, Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han var søn af Peder Larsen og Karen Nielsen. Hans Pedersen døde 8 december 1802 i Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han blev bisat fra Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 12 december 1802.
Far-Nat*Peder Larsen f. 16 Aug 1767
Mor-Nat*Karen Nielsen f. 11 Okt 1758

Kildehenvisninger

 1. [S354] Claus Olischer, "Olischer," e-mail til Kaj Borggren, 2008.

Theresa Kilias Gade1

K
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Theresa Kilias Gade er datter af Finn Wøldike Gade og Elke Kilias Møller Jacobsen.
Far-Nat*Finn Wøldike Gade
Mor-Nat*Elke Kilias Møller Jacobsen

Kildehenvisninger

 1. [S487] Ingrid Wisborg og Steen Wøldike Gade, "Slægtstavle," e-mail til Michael Erichsen, 2011.

Anna Larsdatter

K, f. cirka 1708, d. oktober 1753
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Anna Larsdatter blev født cirka 1708 i 07. Sg. Blåholtsgård, Olsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Lars Jensen og Barbra Hansdatter. Anna blev gift med Jep Marcussen, søn af Marcus Hansen og Anna Ipsdatter. Anna Larsdatter blev nævnt i skiftet efter Lars Jensen 15 juli 1738.1 Anna Larsdatter blev nævnt i skiftet efter Barbra Hansdatter 1 marts 1746.2 Anna Larsdatter døde oktober 1753 i 10. Sg. Pilegård, Rø, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 24 oktober 1753.3
Far-Nat*Lars Jensen f. c 1684, d. 9 Jul 1738
Mor-Nat*Barbra Hansdatter d. 28 Feb 1746

Familie: Anna Larsdatter og Jep Marcussen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Lars Jensen, 7. Sg. Olsker.
  Barbara Hansdatter. Laugv: Peder Larsen, Habedam, Olsker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Jens Larsen, Allinge.
  B: Anne Larsdatter, gm. Jep Markusen, Rø.
  C: Bohl Larsdatter, f. 1711, Hjemme. Værge: bror, Jens Larsen.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Barbara ?, enke, 7. Sg. Olsker.
  Afg. Lars Jensen.
  4 søn. 3 døt.
  A: Moens Hansen, død. 2 søn.
       1: Hans Moensen, f. 1728. Værge: Jens Mogensen, 34. Sg. Olsker.
       2: Morten Moensen, f. 1731. Værge: Farbror, Lars Hansen.
  B: Hans Hansen, udb. Østerlars.
  C: Lars Hansen, 7. Sg. Olsker.
  D: Jens Larsen, smed, Allinge.
  E: Karen Hansdatter, gm. Jens Moensen, 34. Gård, Olsker.
  F: Anne Larsdatter, gm. Jep Marcusen, 10. Sg. Rø.
  G: Bodill Larsdatter, gm. Jochum Tobiesen, 18. Sg. Bodilsker.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anne Larsdatter, 10. Sg. Rø.
  Jep Markusen.
  2 søn.
  A: Hans Ibsen, f. 1733.
  B: Lars Ibsen, f. 1741. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jens Larsen, Allinge.

Samuel Frende

M
Senest redigeret=25 Jan 2020

Barn af Samuel Frende

Carl Vilhelm Qvistgaard1,2

M, f. 11 juli 1799, d. 24 januar 1876
Carl Vilhelm Qvistgaard er født 11. juli 1799 på Aagaard i Holbæk amt. Faderen var Iver Qvistgaard, anden borgmester i København, og moderen Marie Dinesen. 1815 blev han privat dimitteret som student, 1819 cand. jur. med laud, 21. jan. 1821 overretsprøveprokurator, og overretsprokurator 5. juli 1822. I et par år var han ansat som sagfører ved landsover- samt hof- og stadsretten, og denne ret giver ham 28. febr. 1824 det vidnesbyrd, at han i den tid har vist sig som en duelig embedsmand, der med flid og nøjagtighed har behandlet sine sager, og i enhver henseende gjort sig værdig til rettens anbefaling. Siden marts måned 1824 og til 28. okt. 1831, da han blev herredsfoged og skriver i Øster- og Vester-Hanherred, boede han i Helsingør, og byfogden der bevidner under 31. maj 1829, at Qvistgaard i den tid har været så mange og så forskellige forretninger betroet, at jeg har haft lejlighed til at kende ham i flere forskellige situationer. Overalt har han vist sig som en mand, der med en fuldstændig juridisk dannelse forbinder et godt judieiurn, en sjælden forretnings dygtighed og et retsind, der gør ham fortjent til den uskrømtede agtelse, hans karakter nyder her i byen, og Helsingørs magistrat bevidner ligeledes under 9. juni, at ved retsindighed og duelighed i sit fag har han vidst at erhverve sig almindelig tillid og agtelse, og har derfor her haft ej ubetydelig praksis og det er os bekendt, at det i særdeleshed er lyst til at virke som embedsmand, der har bestemt ham til at søge embede. I sin ansøgning af 29. marts 1843 om embedet som herredsfoged i Anst, Slaugs, Jerlef og en del af Brusk herreder, hvilket embede han fik 4. juni s. å., skriver han bl. a., at han af mange grunde alt længe har måttet attrå forflyttelse fra et så isoleret sted og fra en egn, hvis ublide klima har ytret en meget ugunstig indflydelse i hans familie, og han har derfor oftere ansøgt om ledige justitsembeder. Amtmanden i Hjørring skriver om ham under 1. april 1843, at han er en retsindig og veltænkende og dertil fortrinlig duelig embedsmand. Han blev entlediget 1869 og døde i Lyngby den 21. jan. 1876.

Senest redigeret=29 Sep 2019
     Carl Vilhelm Qvistgaard blev født 11 juli 1799 i Ågård, Gørlev, Løve, Holbæk. Han blev døbt 12 juli 1799 i Gørlev, Løve, Holbæk. Han var søn af Ivar Qvistgaard og Ellen Marie Dinesen. Carl Vilhelm Qvistgaard tog eksamen som student i 1815. Han tog eksamen som cand. jur. 12 januar 1819. Carl blev gift 29 september 1827 i Skt. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense, med Amalie Birgithe Cathrine Høstmark, datter af Niels Høstmark og Anne Christine Frich Høhne. Carl Vilhelm Qvistgaard var 28 oktober 1831 herredsfoged og skriver for Øster og Vester Han Herred. Han var i 1835 herredsfoged i Kettrup, Vester Han, Thisted. Han var 4 juni 1843 herredsfoged for Anst, Slavs, Jerlev og en del af Brusk herreder. Han var 23 december 1848 birkedommer og skriver i Kronborg Østre Birk i Fredensborg, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. Han overværede vielsen af Ludvig von Linstow og Emma Maria Kristine Qvistgaard 11 september 1857 Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København.3 Carl Vilhelm Qvistgaard gik på pension 14 december 1868. Han døde 24 januar 1876 i Kongens Lyngby, Sokkelund, København, i en alder af 76 år.4

Folketællinger og boliger

Folketælling1801Ågård, Gørlev, Løve, Holbæk5
Boligmarts 1824Helsingør
Folketælling1834præstegården, Torslev, Øster Han, Hjørring6
Folketælling1840Skørpinggård, Øslev, Kettrup, Vester Han, Thisted7
Folketælling1845Vestergade, Kolding8
Far-Nat*Ivar Qvistgaard f. 28 Okt 1767, d. 8 Okt 1829
Mor-Nat*Ellen Marie Dinesen f. 19 Sep 1777

Børn af Carl Vilhelm Qvistgaard og Amalie Birgithe Cathrine Høstmark

Kildehenvisninger

 1. [S97] H. Hjorth-Nielsen, Danske Prokuratorer.
 2. [S149] Qvistgaard slægtswebsite, online ukendt url.
 3. [S3] , Kirkebog.
 4. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Iver Quistgaard, M, huusbonde, 34, Gift, 1, cancelliesecretair og ejer af Aagaard og gods
  Marie Dinesen, K, hands kone, 24, Gift, 1,
  Theodor Martin Sophus Quistgaard, M, deres børn, 3, Ugift,
  Carl Wilhelm Quistgaard, M, deres børn, 2, -,Rønberg, 12, Ugift, Deres Datter, , Thy, Thisted Amt.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Wilhelm Qvistgaard, 35, Gift, herredsfoged i Hanherrederne bor hos Præsten,.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Wilhelm Quistgaard, 41, Gift, Herredsfoged og Skriver i Wester og Øster Han Herreder, M
  Amalie Birgitte Cathrine Høstmark, 35, Gift, hans Kone, K
  Emma Marie Christine Quistgaard, 11, Ugift, deres Børn, K
  Ide Marie Quistgaard, 5, Ugift, deres Børn, K.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl W. Qvistgaard 45 Gift Aagaard i Sjelland canselieraad og herredsfoged
  Amalie Høstmark 39 Gift Weile hans kone
  Emma Qvistgaard 16 Ugift Helsingøer hans børn
  Ida M. Qvistgaard 9 Ugift S??bbengaard i Jylland hans børn
  Alvilde Qvistgaard 2 Ugift do [S??bbengaard i Jylland] hans børn 1845.

Karen Jensdatter

K, f. 1662, d. 25 januar 1741
Senest redigeret=14 Mar 2009
     Karen Jensdatter blev født i 1662. Karen blev gift 26 september 1697 i Pedersker, Sønder, Bornholm, med Jep Mogensen, søn af Mogens Ibsen og Marita Espersdatter. Karen Jensdatter blev nævnt i skiftet efter Jep Mogensen 15 juni 1708.1 Karen Jensdatter døde 25 januar 1741 i Pedersker, Sønder, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 20 februar 1741.2

Familie: Karen Jensdatter og Jep Mogensen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Monsen. 20. Sg. Pedersker.
  Karne Jensdatter. Laugv: Edvart Olsen, Aaker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Anders Ibsen, f. 1704. Værge: Farbror, Esper Monsen, Rutsker.
  B: Marta Ibsdatter, f. 1698. Værge: Farbror, Hans Monsen, Klemensker.
  C: Kirstene Ibsdatter, f. 1702. Værge: Farbror, Per Monsen, Klemensker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Karen Ibsdatter, døde hos sin søn, Peder Andersen. 20. Sg. Pedersker.
  6 søn. 5 døt.
  A: Jens Andersen, død. 3 søn. 2 døt.
       1: Anders Jensen, Kong. Tj. Værge: Farbror, Morten Andersen.
       2: ? ?, f. 1721. Værge: Farbror, Arist Andersen.
       3: Mogens Jensen, f. 1723. Værge: Farbror, Morten Andersen.
       4: Johanne Jensdatter, gm. Jørgen …………… Rutsker.
       5: Karen Jensdatter, gm. Ole ………… Vestermarie.
  B: Morten Andersen, løjtnant, Pedersker.
  C: Arist Andersen, Åker.
  D: Peder Andersen, her på gården.
  E: ………………….., Pedersker.
  F: Jep Ibsen, Pedersker.
  G: …………, død, var gm. Jesper Munch, Pedersker. 4 søn, 3 døt.
       1: Diderich Funch, Pedersker.
       2: Anders Sort, Kong. Tj. Værge: Bror, Diderich Funch.
       3: Johan Sort, …………. Værge: Bror, Diderich Funch.
       4: Esper ………., f. 1724. Værge: Søstermand, Seier Hansen.
       5: …….. Andersdatter, gm. Seier Hansen, Pedersker.
       6: Karen Johansdatter, gm. Jørgen Aristsen, Pedersker.
       7: ………Espersdatter, f. 1717. Værge: ½ bror, Jep Espersen, Nexø.
  H: Margrethe Andersdatter, gm. Anders Olsen, bortrejst til ……….. Værge: Bror, Peder Andersen.
  I: Martha Ibsdatter, gm. Arist Hansen, Nexø.
  J: Kirstene Ibsdatter, gm. Jens ……….

Esber Ipsen1

M, f. 1646
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Esber Ipsen var Korporal. Han blev født i 1646 i 27. Sg. Risegård, Olsker, Nørre, Bornholm. Han var søn af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Esber blev gift i 1673 med Karen Hansdatter, datter af Hans Nielsen og Anniche Terchildsdatter. Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Marcus Hansen 3 juni 1695.2 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Jep Mogensen 11 juli 1695.3 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Anna Ipsdatter 12 august 1697.4 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Bodil Marcusdatter 17 marts 1698.5 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Kirstine Mogensdatter 16 maj 1698.6 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Hans Marcussen 30 marts 1700.7 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Lars Ipsen 3 december 1700.8 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Hans Ibsen 12 august 1704.9 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Niels Ipsen 19 februar 1705.10 Esber Ipsen blev nævnt i skiftet efter Margrethe Olsdatter 23 marts 1705.11 Esber Ipsen døde i 19. Sg. Tornegård, Nyker, Vester, Bornholm. Han blev bisat fra Nyker, Vester, Bornholm, 22 maj 1709. Hans ejendele blev skiftet 24 maj 1709.12

Folketællinger og boliger

Bolig168119. Sg. Tornegård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Jep Mogensen f. f 1625, d. 1695
Mor-Nat*Kirstine Mogensdatter f. f 1625, d. 1698

Familie: Esber Ipsen og Karen Hansdatter

Kildehenvisninger

 1. [S78] Michael Eneriis.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Markus Hansen, 4. Sg. Rø.
  Anna Ibsdatter. Laugv: Bror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  2 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller, Rø.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Boehl Markusdatter, f. 1682. Værge: Morbror, Hans Ibsen, Rø.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Monsen, 27. Sg. Olsker.
  Kirstene Monsdatter. Laugv: Henning Kjøller.
  5 søn. 1 dat.
  A: Esper Ibsen, egen værge, Nyker.
  B: Niels Ibsen, egen værge, Nyker.
  C: Hans Ibsen, egen værge, Rø.
  D: Per Ibsen, egen værge, Rø.
  E: Lars Ibsen, egen værge.
  F: Anna Ibsdatter. Værge: Bror, Esper Ibsen.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø.
  Morten Hansen.
  Ved ægt med ?. 3 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker.
  C: Markus Markusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker.
  D: Boehl Markusdatter, "er vanvittig". Værge: Morbror, Hans Ibsen.
  Ved ægt med enkemanden, 1 søn.
  E: Hans Mortensen, f. 1696. 12 Aug 1697.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Boehl Markusdatter, døde hos sin værge: Morbror, Hans Ibsen, 23. Sg. Rø.
  3 brødre, 1 _ brødre.
  A: Hans Markusen. Værge: Hans Ibsen.
  B: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Markus Markusen. Værge: Esper Ibsen, Nyker.
  D: Hans Mortensen, død. Værge: Far, Morten Hansen, Rø.

  'Afgangne Marcus Hansens datter Boehl Marcusdatter som døde hos sin morbror og værge Hans Ipsen paa 23' Selveiendoms gaard i Rø, som corporal Esper Ipsen aller sidst staar i værge for, mellem det salig barns efterladte søskende:
  brødre.
  1) Hans Mortensen, som straks efter sin søsters død ved døden afgik og hans fader Markus Hansen. . . .
  2) Hans Marcussen, værge morbror Hans Ipsen.
  3) Jep Marcussen, værge Peder Ipsen i Olsker.
  4) Marcus Marcussen, værge Esper Ipsen i Nyker. . . . skiftebrev efter moderen 1 Sep. 1697.'
 6. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kirstine Mogensdatter, enke. 27. Sg. Olsker.
  Afg. Jep Mogensen.
  5 søn. 1 dat.
  A: Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  B: Niels Ibsen, Nyker.
  C: Hans Ibsen, Rø.
  D: Peder Ibsen, Olsker.
  E: Lars Ibsen, Olsker.
  F: Anna Ibsdatter, død, sidst gm Morten Hansen, Rø. 3 søn.
  1: Hans Markusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen.
  2: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen.
  3: Markus Markusen. Værge: Morbror, Esper Ibsen.

  Kirstine Monsdatter, som tilforn var i ægteskab med afgangne Jep Mogensen paa 27' Selveiendoms gaard i Olsker, hvor nu sønnen Lars Ipsen bor.
  Arvinger: 5 sønner og 1daatter.
  1) Esper Ipsen, Corporal til hest boende i Nyker.
  2) Niels Ipsen i Nyker sogn.
  3) Hans Ipsen i Røe sogn.
  3) Peder Ipsen i Olsker sogn.
  4) Bemeldte Lars Ipsen, ibid.
  5) Anna Ipsdatter var sidst i ægteskab med Markus Hansen i Røsogn.
  Arvinger: 3 sønner.
  1) Hans Marcussen, værge bemeldte Hans Ipsen.
  2) Jep Marcussen, værge Peder Ipsen i Olsker.
  3) Marcus Marcussen, værge bemeldte Esper Ipsen.
 7. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Marchusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen, 4. Sg. Rø.
  Afg. Fader; Marchus Hansen.
  Afg. Moder: ?     ?, skifte d. 1. Sep. 1697
  2 brødre.
  A: Jep Marchusen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  B: Markus Marchusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, korporal, Nyker.
 8. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Laurids Ibsen, 27. Sg. Olsker.
  Walborrig Monsdatter. Laugv: Bror, Anders Monsen, Krashavegård, Klemensker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Jep Laursen, f. 1697. Værge: Ældste farbror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  B: Kirstine Lauridsdatter, f. 1696. Værge: Farbror, Hans Ibsen, Rø.
  C: Anna Marie Laursdatter, f. 1699. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker.
 9. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Ibsen, 4. Sg. Rø.
  Bendte Jensdatter. Laugv: Mogens Clausen, Sandvig.
  1 søn. 1 dat.
  A: Jep Hansen, f. 1700. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker.
  B: Anna Hansdatter, f. 1683. Værge: Farbror, Esper Ibsen, Nyker.
  C: Kirstene Hansdatter, f. 1687. Værge: Morbror, Mogens Jensen, 22. Sg. Olsker.
  D: Karen Hansdatter, f. 1690. Værge: Niels Laursen, Kraagegård, Olsker.
  E: Bendte Hansdatter, f. 1691. Værge: Faders søsk.barn, Hans Jensen, Rø.
  F: Boel Hansdatter, f. 1694. Værge: Faders slægt, Peder Larsen, Rø.
 10. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Ibsen, 18. Sg., Nyker.
  Margrethe Olsdatter. Laugv: Jes Rasch, Rønne.
  3 søn. 2 døt.
  A: Olluf Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen, Kobbergård.
  B: Jep Nielsen, f. 1689. Værge: Farbror, Per Ibsen, Olsker.
  C: Per Nielsen, f. 1693. Værge: Farbror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  D: Boel Nielsdatter, gm. Jens Clausen, Myrebye, Vestermarie.
  E: Kirstene Nielsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Ibsen.
 11. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe Olsdatter, enke, 18. Sg. Nyker.
  Afg. Niels Ibsen.
  3 søn. 2 døt.
  A: Olluf Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker.
  B: Jep Nielsen, f. 1689. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Peder Nielsen, f. 1693. Værge: Farbror, Esper Ibsen, Nyker.
  D: Boehl Nielsdatter, gm. Jens Clausen, 3. Sg. Vestermarie.
  E: Kirstene Nielsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Ibsen.
 12. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Esper Ibsen, corporal, 19. Sg. Nyker.
  Karen Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker.
  4 døt.
  A: Kirstine Espersdatter, gm. Svend Christensen, Mulebygård, Nyker.
  B: Dortea Espersdatter, gm. Anders Nielsen, Nyker.
  C: Annike Espersdatter, gm. Valentin Madsen, Rønne.
  D: Karne Espersdatter, gm. Hans Persen, 19. Sg. Nyker.

Niels Ipsen

M, f. cirka 1650, d. januar 1705
Senest redigeret=18 Mar 2009
     Niels blev gift med Margrethe Olsdatter, datter af Ole Nielsen og Lene Clausdatter Kjøller. Niels Ipsen blev født cirka 1650. Han var søn af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Niels Ipsen blev nævnt i skiftet efter Jep Mogensen 11 juli 1695.1 Niels Ipsen blev nævnt i skiftet efter Kirstine Mogensdatter 16 maj 1698.2 Niels Ipsen døde januar 1705 i Nyker, Vester, Bornholm. Han blev bisat 3 februar 1705. Hans ejendele blev skiftet 19 februar 1705.3

Folketællinger og boliger

Bolig168118. Sg. Holmegård, Nyker, Vester, Bornholm
Far-Nat*Jep Mogensen f. f 1625, d. 1695
Mor-Nat*Kirstine Mogensdatter f. f 1625, d. 1698

Familie: Niels Ipsen og Margrethe Olsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Monsen, 27. Sg. Olsker.
  Kirstene Monsdatter. Laugv: Henning Kjøller.
  5 søn. 1 dat.
  A: Esper Ibsen, egen værge, Nyker.
  B: Niels Ibsen, egen værge, Nyker.
  C: Hans Ibsen, egen værge, Rø.
  D: Per Ibsen, egen værge, Rø.
  E: Lars Ibsen, egen værge.
  F: Anna Ibsdatter. Værge: Bror, Esper Ibsen.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kirstine Mogensdatter, enke. 27. Sg. Olsker.
  Afg. Jep Mogensen.
  5 søn. 1 dat.
  A: Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  B: Niels Ibsen, Nyker.
  C: Hans Ibsen, Rø.
  D: Peder Ibsen, Olsker.
  E: Lars Ibsen, Olsker.
  F: Anna Ibsdatter, død, sidst gm Morten Hansen, Rø. 3 søn.
  1: Hans Markusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen.
  2: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen.
  3: Markus Markusen. Værge: Morbror, Esper Ibsen.

  Kirstine Monsdatter, som tilforn var i ægteskab med afgangne Jep Mogensen paa 27' Selveiendoms gaard i Olsker, hvor nu sønnen Lars Ipsen bor.
  Arvinger: 5 sønner og 1daatter.
  1) Esper Ipsen, Corporal til hest boende i Nyker.
  2) Niels Ipsen i Nyker sogn.
  3) Hans Ipsen i Røe sogn.
  3) Peder Ipsen i Olsker sogn.
  4) Bemeldte Lars Ipsen, ibid.
  5) Anna Ipsdatter var sidst i ægteskab med Markus Hansen i Røsogn.
  Arvinger: 3 sønner.
  1) Hans Marcussen, værge bemeldte Hans Ipsen.
  2) Jep Marcussen, værge Peder Ipsen i Olsker.
  3) Marcus Marcussen, værge bemeldte Esper Ipsen.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Ibsen, 18. Sg., Nyker.
  Margrethe Olsdatter. Laugv: Jes Rasch, Rønne.
  3 søn. 2 døt.
  A: Olluf Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen, Kobbergård.
  B: Jep Nielsen, f. 1689. Værge: Farbror, Per Ibsen, Olsker.
  C: Per Nielsen, f. 1693. Værge: Farbror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  D: Boel Nielsdatter, gm. Jens Clausen, Myrebye, Vestermarie.
  E: Kirstene Nielsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Ibsen.

Anne Sørensdatter

K, f. 31 august 1763, d. før 1770
Senest redigeret=29 Sep 2019
     Anne Sørensdatter blev døbt 31 august 1763 i Odby, Refs, Thisted. Hun var datter af Søren Pedersen og Else Nielsdatter. Anne Sørensdatter døde før 1770.
Far-Nat*Søren Pedersen f. 27 Aug 1730
Mor-Nat*Else Nielsdatter f. 22 Okt 1741

Peder Ipsen

M, f. cirka 1665
Senest redigeret=19 Mar 2009
     Peder Ipsen var Opsidder. Han blev født cirka 1665. Han var søn af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Nils Ingvorsen 22 december 1693.1 Peder blev gift før 1694 med Susanne Nielsdatter, datter af Nils Ingvorsen og Margrethe Poulsdatter. Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Marcus Hansen 3 juni 1695.2 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Jep Mogensen 11 juli 1695.3 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Anna Ipsdatter 12 august 1697.4 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Bodil Marcusdatter 17 marts 1698.5 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Kirstine Mogensdatter 16 maj 1698.6 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Hans Marcussen 30 marts 1700.7 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Lars Ipsen 3 december 1700.8 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Hans Ibsen 12 august 1704.9 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Niels Ipsen 19 februar 1705.10 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Margrethe Olsdatter 23 marts 1705.11 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Susanne Nielsdatter 9 januar 1714.12 Peder Ipsen blev nævnt i skiftet efter Valborg Mogensdatter 17 januar 1715.13

Folketællinger og boliger

Bolig170018. Sg. Store Bakkegård, Olsker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Jep Mogensen f. f 1625, d. 1695
Mor-Nat*Kirstine Mogensdatter f. f 1625, d. 1698

Familie: Peder Ipsen og Susanne Nielsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Ingvorsen, 45. Sg. Vestermarie.
  Margrethe Persdatter. Laugv: Mons Pedersen, Nyker.
  Ved ægt med afg. ?. 3 døt.
  A: Kirstine ?, død, var gm. Niels Persen, Nyker. 2 søn. 3 døt.
  B: Margrethe ?, død, var gm. Niels Rasmusen, Spidlegård, Aaker. 1 dat.
  C: Susana Nielsdatter, gm. Peder Ibsen, Olsker.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Markus Hansen, 4. Sg. Rø.
  Anna Ibsdatter. Laugv: Bror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  2 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller, Rø.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Boehl Markusdatter, f. 1682. Værge: Morbror, Hans Ibsen, Rø.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Monsen, 27. Sg. Olsker.
  Kirstene Monsdatter. Laugv: Henning Kjøller.
  5 søn. 1 dat.
  A: Esper Ibsen, egen værge, Nyker.
  B: Niels Ibsen, egen værge, Nyker.
  C: Hans Ibsen, egen værge, Rø.
  D: Per Ibsen, egen værge, Rø.
  E: Lars Ibsen, egen værge.
  F: Anna Ibsdatter. Værge: Bror, Esper Ibsen.
 4. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø.
  Morten Hansen.
  Ved ægt med ?. 3 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker.
  C: Markus Markusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker.
  D: Boehl Markusdatter, "er vanvittig". Værge: Morbror, Hans Ibsen.
  Ved ægt med enkemanden, 1 søn.
  E: Hans Mortensen, f. 1696. 12 Aug 1697.
 5. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Boehl Markusdatter, døde hos sin værge: Morbror, Hans Ibsen, 23. Sg. Rø.
  3 brødre, 1 _ brødre.
  A: Hans Markusen. Værge: Hans Ibsen.
  B: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Markus Markusen. Værge: Esper Ibsen, Nyker.
  D: Hans Mortensen, død. Værge: Far, Morten Hansen, Rø.

  'Afgangne Marcus Hansens datter Boehl Marcusdatter som døde hos sin morbror og værge Hans Ipsen paa 23' Selveiendoms gaard i Rø, som corporal Esper Ipsen aller sidst staar i værge for, mellem det salig barns efterladte søskende:
  brødre.
  1) Hans Mortensen, som straks efter sin søsters død ved døden afgik og hans fader Markus Hansen. . . .
  2) Hans Marcussen, værge morbror Hans Ipsen.
  3) Jep Marcussen, værge Peder Ipsen i Olsker.
  4) Marcus Marcussen, værge Esper Ipsen i Nyker. . . . skiftebrev efter moderen 1 Sep. 1697.'
 6. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Kirstine Mogensdatter, enke. 27. Sg. Olsker.
  Afg. Jep Mogensen.
  5 søn. 1 dat.
  A: Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  B: Niels Ibsen, Nyker.
  C: Hans Ibsen, Rø.
  D: Peder Ibsen, Olsker.
  E: Lars Ibsen, Olsker.
  F: Anna Ibsdatter, død, sidst gm Morten Hansen, Rø. 3 søn.
  1: Hans Markusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen.
  2: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen.
  3: Markus Markusen. Værge: Morbror, Esper Ibsen.

  Kirstine Monsdatter, som tilforn var i ægteskab med afgangne Jep Mogensen paa 27' Selveiendoms gaard i Olsker, hvor nu sønnen Lars Ipsen bor.
  Arvinger: 5 sønner og 1daatter.
  1) Esper Ipsen, Corporal til hest boende i Nyker.
  2) Niels Ipsen i Nyker sogn.
  3) Hans Ipsen i Røe sogn.
  3) Peder Ipsen i Olsker sogn.
  4) Bemeldte Lars Ipsen, ibid.
  5) Anna Ipsdatter var sidst i ægteskab med Markus Hansen i Røsogn.
  Arvinger: 3 sønner.
  1) Hans Marcussen, værge bemeldte Hans Ipsen.
  2) Jep Marcussen, værge Peder Ipsen i Olsker.
  3) Marcus Marcussen, værge bemeldte Esper Ipsen.
 7. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Marchusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen, 4. Sg. Rø.
  Afg. Fader; Marchus Hansen.
  Afg. Moder: ?     ?, skifte d. 1. Sep. 1697
  2 brødre.
  A: Jep Marchusen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  B: Markus Marchusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, korporal, Nyker.
 8. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Laurids Ibsen, 27. Sg. Olsker.
  Walborrig Monsdatter. Laugv: Bror, Anders Monsen, Krashavegård, Klemensker.
  1 søn. 2 døt.
  A: Jep Laursen, f. 1697. Værge: Ældste farbror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  B: Kirstine Lauridsdatter, f. 1696. Værge: Farbror, Hans Ibsen, Rø.
  C: Anna Marie Laursdatter, f. 1699. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker.
 9. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Ibsen, 4. Sg. Rø.
  Bendte Jensdatter. Laugv: Mogens Clausen, Sandvig.
  1 søn. 1 dat.
  A: Jep Hansen, f. 1700. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker.
  B: Anna Hansdatter, f. 1683. Værge: Farbror, Esper Ibsen, Nyker.
  C: Kirstene Hansdatter, f. 1687. Værge: Morbror, Mogens Jensen, 22. Sg. Olsker.
  D: Karen Hansdatter, f. 1690. Værge: Niels Laursen, Kraagegård, Olsker.
  E: Bendte Hansdatter, f. 1691. Værge: Faders søsk.barn, Hans Jensen, Rø.
  F: Boel Hansdatter, f. 1694. Værge: Faders slægt, Peder Larsen, Rø.
 10. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Niels Ibsen, 18. Sg., Nyker.
  Margrethe Olsdatter. Laugv: Jes Rasch, Rønne.
  3 søn. 2 døt.
  A: Olluf Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen, Kobbergård.
  B: Jep Nielsen, f. 1689. Værge: Farbror, Per Ibsen, Olsker.
  C: Per Nielsen, f. 1693. Værge: Farbror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  D: Boel Nielsdatter, gm. Jens Clausen, Myrebye, Vestermarie.
  E: Kirstene Nielsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Ibsen.
 11. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Margrethe Olsdatter, enke, 18. Sg. Nyker.
  Afg. Niels Ibsen.
  3 søn. 2 døt.
  A: Olluf Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker.
  B: Jep Nielsen, f. 1689. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Peder Nielsen, f. 1693. Værge: Farbror, Esper Ibsen, Nyker.
  D: Boehl Nielsdatter, gm. Jens Clausen, 3. Sg. Vestermarie.
  E: Kirstene Nielsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Ibsen.
 12. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Susanne Nielsdatter, 18. Sg. Olsker.
  Peder Ibsen.
  Ved ægt. Med afg. Morten Mortensen. 1 søn. 1 dat.
  A: Hans Mortensen, egen værge, Olsker.
  B: Margrethe Mortensdatter, gm. Peder Lassen.
 13. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Valborg Mogensdatter, Olsker.
  Gregers Ibsen.
  Ved ægt med afg. Lars Ibsen. 1 søn. 2 døt.
  A: Jep Larsen, f. 1698. Værge. Hans Persen, Rø
  B: Kirstene Larsdatter, f. 1697. Værge: Jens Mogensen, Rosendahl, Rutsker.
  C: Anne Marie Larsdatter , f. 1700. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker.
  Ved ægt med enkemanden. 3 søn. 2 døt.
  D: Christen Gregersen, f. 1704.
  E: Lars Gregersen, f. 1709.
  F: Hans Gregersen, f. 1710.
  G: Giertrud Gregersdatter, f. 1708.
  H: Mette Marie Gregersdatter, f. 1713. Værge. Far.

Anna Ipsdatter

K, f. før 1663, d. 1697
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Anna Ipsdatter blev født før 1663 i 27. Sg. Risegård, Olsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Jep Mogensen og Kirstine Mogensdatter. Anna blev gift cirka 1681 med Marcus Hansen, søn af Hans Andersen og Karen Mogensdatter. Anna blev gift cirka 1695 med Morten Hansen. Anna Ipsdatter blev nævnt i skiftet efter Marcus Hansen 3 juni 1695.1 Anna Ipsdatter blev nævnt i skiftet efter Jep Mogensen 11 juli 1695.2 Anna Ipsdatter døde i 1697 i 04. Sg. Brøddegård, Rø, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 12 august 1697.3
Far-Nat*Jep Mogensen f. f 1625, d. 1695
Mor-Nat*Kirstine Mogensdatter f. f 1625, d. 1698

Børn af Anna Ipsdatter og Marcus Hansen

Barn af Anna Ipsdatter og Morten Hansen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Markus Hansen, 4. Sg. Rø.
  Anna Ibsdatter. Laugv: Bror, Esper Ibsen, corporal, Nyker.
  2 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller, Rø.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Peder Ibsen, Olsker.
  C: Boehl Markusdatter, f. 1682. Værge: Morbror, Hans Ibsen, Rø.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Jep Monsen, 27. Sg. Olsker.
  Kirstene Monsdatter. Laugv: Henning Kjøller.
  5 søn. 1 dat.
  A: Esper Ibsen, egen værge, Nyker.
  B: Niels Ibsen, egen værge, Nyker.
  C: Hans Ibsen, egen værge, Rø.
  D: Per Ibsen, egen værge, Rø.
  E: Lars Ibsen, egen værge.
  F: Anna Ibsdatter. Værge: Bror, Esper Ibsen.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø.
  Morten Hansen.
  Ved ægt med ?. 3 søn. 1 dat.
  A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller.
  B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker.
  C: Markus Markusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker.
  D: Boehl Markusdatter, "er vanvittig". Værge: Morbror, Hans Ibsen.
  Ved ægt med enkemanden, 1 søn.
  E: Hans Mortensen, f. 1696. 12 Aug 1697.

Peder Pedersen Kofoed

M, f. cirka 1589, d. august 1637
Senest redigeret=16 Feb 2009
     Peder Pedersen Kofoed blev født cirka 1589 i 23. Sg. Kofoedgård, Østermarie, Øster, Bornholm.1 Han var søn af Peder Poulsen Kofoed og Inger Pedersdatter. Peder blev gift cirka 1625 i Malmø, Skåne, med Margrethe Jostdatter Krutmeier. Peder Pedersen Kofoed var i 1625 Købmand og Rådmand i Malmø, Skåne. Han døde august 1637 i Malmø, Skåne, af pest.
Far-Nat*Peder Poulsen Kofoed f. 1548, d. 1616
Mor-Nat*Inger Pedersdatter f. 1554, d. e 1600

Familie: Peder Pedersen Kofoed og Margrethe Jostdatter Krutmeier

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Karen Larsen

K, d. 29 april 1846
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Karen Larsen blev født i Vøjstrup, Nørre Broby, Sallinge, Svendborg. Hun blev døbt 8 juni 1770 i Nørre Broby, Sallinge, Svendborg. Karen blev gift 7 marts 1794 i Nørre Broby, Sallinge, Svendborg, med Hans Andersen. Karen Larsen døde 29 april 1846 i Allerup, Sønder Broby, Sallinge, Svendborg. Hun blev bisat fra Sønder Broby kirke, Karlsbjergvej 1, Sønder Broby, Sallinge, Svendborg, 8 maj 1846.

Folketællinger og boliger

Folketælling1787Vøjstrup, Nørre Broby, Sallinge, Svendborg1
Folketælling1801Allerup, Sønder Broby, Sallinge, Svendborg

Barn af Karen Larsen og Hans Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johanne Knudsdatter, 52, K, Enke, Madmoder, Bonde og gaardbeboere, 1
  Anders Larsen, 20, M, Ugift, Hendes børn af første ægteskab,
  Karen Larsdatter, 15, K, Ugift, Hendes børn af første ægteskab,
  Mads Larsen, 12, M, Ugift, Hendes børn af første ægteskab,
  Søren Larsen, 9, M, Ugift, Hendes børn af første ægteskab,.

Bente Gerda Bonnevie1

K
Senest redigeret=7 Jun 2009
     Bente Gerda Bonnevie er datter af Georg Emanuel Rørdam Bonnevie og Gerda Louise Andersen.
Far-Nat*Georg Emanuel Rørdam Bonnevie f. 29 Mar 1890, d. 2 Okt 1975
Mor-Nat*Gerda Louise Andersen f. 13 Aug 1897, d. 26 Sep 1972

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk

Karen Mogensdatter

K, f. 1674, d. før 1729
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Karen Mogensdatter blev født i 1674 i 05. Vg. Kirkebogård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Mogens Nielsen og Anne Pedersdatter. Karen Mogensdatter blev nævnt i skiftet efter Mogens Nielsen 13 maj 1698.1 Karen blev gift i 1704 i Rutsker, Nørre, Bornholm, med Joen Pedersen. Karen Mogensdatter blev nævnt i skiftet efter Anders Mogensen 8 april 1711.2 Karen Mogensdatter døde før 1729.

Folketællinger og boliger

Bolig169106. Sg. Enesgård, Rutsker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Mogens Nielsen f. Feb 1637, d. 4 Maj 1698
Mor-Nat*Anne Pedersdatter f. f 1650, d. e 1719

Familie: Karen Mogensdatter og Joen Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Nielsen, 5. Vg. Rutsker.
  Anna Pedersdatter. Laugv: Bror, Thoer Persen.
  5 søn. 4 døt.
  A: Lars Monsen, egen værge, Rutsker.
  B: Niels Monsen, egen værge.
  C: Per Monsen, egen værge, Rutsker.
  D: Anders Monsen, egen værge.
  E: Esper Monsen, egen værge.
  F: Kirstene Monsdatter, gm. Frederich Hansen, Rø.
  G: Karen Monsdatter, f. 1674. Værge: Bror, Niels Monsen.
  H: Barbra Monsdatter, f. 1678. Værge: Søstermand, Friderich Hansen.
  I: Gjertrud Monsdatter, f. 1684. Værge: Morbror, Thoer Persen.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Monsen, 5. Vg. Rutsker.
  Moder, 3 brødre og 3 søstre.
  A: Anne Pedersdatter. Laugv: Thoer Pedersen, 23. Sg. Rutsker.
  B: Lars Monsen, egen værge, 24. Vg. Rutsker.
  C: Peder Mogensen, egen værge, 5. Vg. Rutsker.
  D: Esper Monsen, egen værge, 5. Vg. Rutsker.
  E: Kierstene Monsdatter, gm. Frederich Hansen, Rø.
  F: Karne Monsdatter, gm. Joen Persen, 6. Sg. Rutsker.
  G: Barbro Monsdatter, f. 1683. Værge: Søstermand, Frederich Hansen.

Immanuel Honoratussøn Bonnevie1

M, f. 19 september 1889, d. 24 april 1959
Han lærte Møbelhaandværk og -tegning, rejste 1910-13 i Norge, Tyskland og Schweiz, satte sig paa Skolehjemmet Landerupgård ind i Arbejdet paa Opdragelsesanstalterne og var 1914-19 Snedkermester og Faglærer paa Drengehjemmet Godhavn. Efter en Studierejse i Norge og Sverige var han Vikar paa Flakkebjerg Institut et Aar, derpaa Lærer og Husfader og Nov. 1921-Dec. 1926 Førstelærer sammesteds, var 1927-29 Lærer ved Optagelseshjemmet i Skibby og har siden bosat sig i København som Møbelsnedker.

Senest redigeret=20 Aug 2014
     Immanuel Honoratussøn Bonnevie var møbelsnedker i København. Han blev født 19 september 1889 i Lundsgård, Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg. Han var søn af Honoratus Bonnevie og Ingeborg Elisabeth Rørdam. Immanuel blev gift 24 juni 1916 i Vejle med Olga Martha Marie Jacobsen, datter af Jacob Christian Jacobsen og Maren Andersen Ammentorp. Immanuel Honoratussøn Bonnevie var fadder ved dåben af Ruth Manomani Bonnevie 14 maj 1922 Solbjerg Kirke, Howitzvej 30A, Frederiksberg, København.2 Immanuel Honoratussøn Bonnevie var fadder ved dåben af Ruth Rørdam Bonnevie 29 oktober 1922 Gentofte, Sokkelund, København.2 Immanuel Honoratussøn Bonnevie blev ordineret før 20 juni 1936 Åkjærs Allé 34, Søborg, København. Han og Olga blev skilt 20 juni 1936 i København.3 Immanuel blev gift med Dagmar Katrine Nielsen, datter af Henry Georg Rudolf Nielsen og Else Maria Andersen. Immanuel blev gift 5 marts 1947 med Julie Dagmar Fleron, datter af Emil Thomas Fleron og Anna Dagmar Schæffer Holm. Immanuel Honoratussøn Bonnevie døde 24 april 1959 i en alder af 69 år. Han blev bisat fra Søllerød, Sokkelund, København.

Folketællinger og boliger

Folketælling1890Slangerup, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg4
Folketælling1906Balders Plads 4, København5
Far-Nat*Honoratus Bonnevie f. 20 Mar 1856, d. 16 Apr 1936
Mor-Nat*Ingeborg Elisabeth Rørdam f. 4 Jun 1864, d. 5 Nov 1932

Barn af Immanuel Honoratussøn Bonnevie og Olga Martha Marie Jacobsen

Barn af Immanuel Honoratussøn Bonnevie og Dagmar Katrine Nielsen

Familie: Immanuel Honoratussøn Bonnevie og Julie Dagmar Fleron

Kildehenvisninger

 1. [S284] Georg E. Bonnevie & Erik Bonnevie, Bonnevie i Danmark.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, SJ-journal 1936/2237.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Honoratus Bonnevie, 33, Gift, Husfader, Gaardejer, Uvelse Sogn
  Ingeborg Elisabeth Bonnevie, 25, Gift, Husmoder, , Stege
  Johanne Honoratusdatter Bonnevie, 2, Ugift, Barn, , Slangerup
  Immanuel Honoratussøn Bonnevie, under 1 Aar, Ugift, Barn, , Slangerup.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Barbara Monsdatter

K, f. 1678, d. januar 1729
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Barbara Monsdatter blev født i 1678 i 05. Vg. Kirkebogård, Rutsker, Nørre, Bornholm. Hun var datter af Mogens Nielsen og Anne Pedersdatter. Barbara Monsdatter blev nævnt i skiftet efter Mogens Nielsen 13 maj 1698.1 Barbara blev gift efter 1711 med Anders Davidsen. Barbara Monsdatter blev nævnt i skiftet efter Anders Mogensen 8 april 1711.2 Barbara Monsdatter døde januar 1729 i Rutsker, Nørre, Bornholm. Hendes ejendele blev skiftet 11 januar 1729.3
Far-Nat*Mogens Nielsen f. Feb 1637, d. 4 Maj 1698
Mor-Nat*Anne Pedersdatter f. f 1650, d. e 1719

Familie: Barbara Monsdatter og Anders Davidsen

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Mogens Nielsen, 5. Vg. Rutsker.
  Anna Pedersdatter. Laugv: Bror, Thoer Persen.
  5 søn. 4 døt.
  A: Lars Monsen, egen værge, Rutsker.
  B: Niels Monsen, egen værge.
  C: Per Monsen, egen værge, Rutsker.
  D: Anders Monsen, egen værge.
  E: Esper Monsen, egen værge.
  F: Kirstene Monsdatter, gm. Frederich Hansen, Rø.
  G: Karen Monsdatter, f. 1674. Værge: Bror, Niels Monsen.
  H: Barbra Monsdatter, f. 1678. Værge: Søstermand, Friderich Hansen.
  I: Gjertrud Monsdatter, f. 1684. Værge: Morbror, Thoer Persen.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Monsen, 5. Vg. Rutsker.
  Moder, 3 brødre og 3 søstre.
  A: Anne Pedersdatter. Laugv: Thoer Pedersen, 23. Sg. Rutsker.
  B: Lars Monsen, egen værge, 24. Vg. Rutsker.
  C: Peder Mogensen, egen værge, 5. Vg. Rutsker.
  D: Esper Monsen, egen værge, 5. Vg. Rutsker.
  E: Kierstene Monsdatter, gm. Frederich Hansen, Rø.
  F: Karne Monsdatter, gm. Joen Persen, 6. Sg. Rutsker.
  G: Barbro Monsdatter, f. 1683. Værge: Søstermand, Frederich Hansen.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Barbra Monsdatter, Rutsker.
  Anders Davidsen.
  3 brødre, 2 søstre.
  A: Lars Monsen, 24. Sg. Rutsker.
  B: Peder Monsen, 5. Vg. Rutsker.
  C: Esper Monsen, udhus, Rutsker.
  D: Kierstene Monsdatter, død, var gm. Friderich Hansen, Rø. 3 søn. 5 døt.
  1: Niels Friderichsen, egen værge, Olsker.
  2: Mons Frederichsen, egen værge, Rønne.
  3: Fridrich Friderichsen, egen værge, Rø.
  4: Margrethe Friderichsdatter, død, var gm. Bendt Johnsen, Rø. 2 søn. 2 døt.
  a: Hans Bentzen , gm. Hans Simensen, Klemensker.
  7: Kierstene Friderichsdatter, gm. Hans Olsen, Rø.
  8: Anne Friderichsdatter, gm. Peder Andersen, Tingsted, Vestermarie.
  E: Karen Monsdatter, død, var gm. Afg. John Pedersen. 1 søn. 2 døt.
  1: Mons Johnsen, egen værge, Klemensker.
  2: Kierstene Johnsdatter. Værge: Morbror, Lars Monsen.
  3: Anne Johnsdatter. Værge: Morbror, Peder Monsen.

Clemen Bertelsen Skidenvad1

M, f. 1699, d. 1 april 1760
Senest redigeret=12 Sep 2019
     Clemen Bertelsen Skidenvad blev født i 1699. Han var søn af Bertel (?) Clemen blev gift 12 november 1738 i Engbjerg, Vandfuld, Ringkøbing, med Else Jacobsdatter.2 Clemen Bertelsen Skidenvad blev nævnt i skiftet efter Jens Bertelsen 6 august 1745.3 Clemen Bertelsen Skidenvad blev nævnt i skiftet efter Jeppe Bertelsen 23 marts 1751.4 Clemen Bertelsen Skidenvad døde 1 april 1760 i Skidenvad, Engbjerg, Vandfuld, Ringkøbing.2
Far-Nat*Bertel (?)

Børn af Clemen Bertelsen Skidenvad og Else Jacobsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S124] Carl Guldbjerg Jensen, "Carl Guldbjerg Jensen," e-mail til Michael Erichsen.
 2. [S3] , Kirkebog.
 3. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 173 Jens Bertelsen i Bloksgård i Fabjerg sogn. 6.8.1745, fol.767B.
  E: Mette Jensdatter. LV: bror Christen Jensen Kastbjerg i Dybe sogn. B: Jens 8, Maren 1. FM: farbrødre Jeppe Bertelsen i Kallesø i Tørring sogn, Clemen Bertelsen i Skidenvad i Engbjerg sogn.
 4. [S65] Skifteprotokol (Brejl) , 210 Jeppe Bertelsen i Kallesø i Tørring sogn. 23.3.1751, fol.125B.
  E: Mette Christensdatter. LV: Niels Jacobsen i Lemvig. B: Christen 20, Bertel 18. FM: farbror Clemen Bertelsen i Skidenvad i Engbjerg sogn.

Peder Wefstsen

M, f. cirka 1687
Senest redigeret=15 Mar 2009
     Peder Wefstsen blev født cirka 1687 i 03. Sg. Maegård, Olsker, Nørre, Bornholm. Han var søn af Wefst Pedersen og Margrethe Hansdatter. Peder blev gift september 1719 i Olsker, Nørre, Bornholm, med Anna Larsdatter. Peder Wefstsen døde i Olsker, Nørre, Bornholm. Han blev bisat fra Olsker, Nørre, Bornholm, 6 februar 1727. Hans ejendele blev skiftet 15 februar 1727.1

Folketællinger og boliger

Bolig171103. Sg. Maegård, Olsker, Nørre, Bornholm
Far-Nat*Wefst Pedersen f. f 1650, d. 1727
Mor-Nat*Margrethe Hansdatter f. c 1647, d. 1729

Familie: Peder Wefstsen og Anna Larsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Peder Wefstsen, 3. Sg. Olsker.
  Anne Larsdatter. Laugv: Lars Nielsen, qvartermester.
  2 søn. 1 dat.
  A: Wefst Persen, f. 1721. Værge: Farbror, Hans Wefstsen, Rutsker.
  B: Niels Persen Møller, f. 1723. Værge: Farbror, Jens Wefstsen.
  C: Margrethe Persdatter, f. 1726. (ungefær ½ år). Værge: Farbror, Lars Wefstsen, Nyker.

  Anno 1727 dend 15de February er efter lovlig giorde tillysning holdenregistering og vurdering sampt schifte og deeling efter salig PederWefstsen som bode og døde paa dend 3de gaard i Ohlsker Sogn, Magaardenkaldet, og det imellem denne sl. mands efterlevende hustru AnneLarsdaatter, for hende blef til laug verge anordnet Quartere Mester LarsNielsen boende i Habedam i Ohlsker Sogn paa eene, og paa anden side medsin efterlevende hustru sammen auflede 2 sønner og 1 daatter. Dendeldste søn Wefst Persen paa 6te aar gl., for hannem er til verge anordnetmyndlingens farbroder Hans Wefstsen boende i Rutsker Sogn. Dend andensøn Niels Persen Møller paa 4de aar gammel, for hannem er til vergeanordnet myndlingens faderbroder Jens Wefstsen. Daatteren MargretePersdaatter ungefehr it half aar gammel, for hende til verge anordnetfaderbroderen Lars Wefstsen boende i Nycher Sogn. . . saa fremlagdeenkens fader Lars Nielsens kiøb og skiøde bref udgivet af denne sl. mandsfader Wefst Persen tilsin søn nu sl. Peder Wefstsen denne af datto 19Juny 1711 under salig Wefst Pedersens haand. . . Skifte stæden paa 3degaard i Ohlsker Sogn den 14 February Ao. 1727 Sr. Brugman, Wefst JensenSkov, Lars Jensen, Jens Wefstsen, Hans Wefstsen, Lars Wefstsen, LarsNielsen. . . .