Ane Cathrine Andersdatter

K, f. 13 april 1814
Senest redigeret=23 Apr 2016
     Ane Cathrine Andersdatter blev født 13 april 1814 i Villerup, Vestervig, Refs, Thisted. Hun var datter af Anders Madsen og Anne Thøgersdatter. Ane Cathrine Andersdatter blev døbt 22 maj 1814 i Vestervig Kirke, Klostergade 1, Vestervig, Refs, Thisted, bevidnet af Maren Andersen.1 Ane Cathrine Andersdatter blev konfirmeret 13 april 1828 i Vestervig, Refs, Thisted.1

Folketællinger og boliger

Bolig6 december 1828Hørdum, Hassing, Thisted1
Bolig1830Heltborg, Refs, Thisted1
Folketælling1834Ginnerup, Heltborg, Refs, Thisted2
Folketælling1845præstegården, Harring, Hassing, Thisted3
Far-Nat*Anders Madsen f. c 1761, d. 12 Aug 1825
Mor-Nat*Anne Thøgersdatter f. 8 Jul 1775, d. f 1860

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Knudsen, 55, Gift, Gaardmand, M
  Ane Marie Madsdatter, 46, Gift, Hans Kone, K

  Ane Cathrine Andersdatter, 20, Ugift, Tjenestefolk, K.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Carl Ludvig Poulsen, 40, Gift, Sognepræst for Harring og Stagstrup Menigheder, Slagelse, M
  Marie Brøndum, 29, Gift, hans Kone, Kjøbenhavn, K

  Ane Cathrine Andersdatter, 31, Ugift, Tjenestefolk, Vestervig Sogn, Thisted Amt, K.

Johan Rehling1

M, f. 2 december 1667, d. 4 oktober 1744
Senest redigeret=6 Maj 2014
     Johan Rehling blev født 2 december 1667 i København. Han var 31 maj 1697 klædekræmmer i København. Johan blev gift før 1703 med Dorothea Sterck. Johan Rehling var 25 september 1724 en af de 32 mænd i København. Han var i 1726 forstander for den borgerlige enkekasse. Han døde 4 oktober 1744 i København i en alder af 76 år slagtilfælde. Han blev bisat fra Skt. Petri Kirke, Skt. Peders Stræde 2, København, 16 oktober 1744.2

Folketællinger og boliger

Bolig1701Østergade, København
Boligcirka 1702Amagertorv, København
Folketælling1728Amagertorv, København

Barn af Johan Rehling og Dorothea Sterck

Kildehenvisninger

 1. [S36] H. Hjorth Nielsen, Familien Rehling.
 2. [S3] , Kirkebog.

Mogens Knudsen Buch1,2

M, f. cirka 1495
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Mogens Knudsen Buch døde i Nagbøl, Skanderup, Anst, Ribe. Han var bonde i Skanderup, Anst, Ribe.
Om Mogens vides kun at han var bonde. Han er givetvis i familie med den først kendte præst i Skanderup Jens Buch. Hos Dahl hedder han Knud Mogensen Buch ligesom sønnen, men det kan være en fejlskrivning for Mogens Knudsen Buch.

En anden teori er at Mogens er identisk med storbonden MB i Lilballe i Eltang s, søn af væbner og sandemand Knud Buch på Nagbølgård.

Det er også muligt Mogens slet ikke hed Buch, men at sønnen tog navnet fra sin (mulige) svigerfar Jens Buch.

Jørgen Geert i Herfølge iflg brev HP Jensen i Vamdrup 8 mar 99.
Dahls præstehistorie.

Han blev døbt i Skanderup Kirke, Kirkebyen 1, Skanderup, Anst, Ribe. Mogens blev gift med (?) Ebbesdatter. Mogens Knudsen Buch blev født cirka 1495 i Skanderup, Anst, Ribe. Han var søn af Knud Jepsen Buch og (?) Mogensdatter.
Far-Nat*Knud Jepsen Buch f. c 1460
Mor-Nat*(?) Mogensdatter f. c 1460

Børn af Mogens Knudsen Buch og (?) Ebbesdatter

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S24] Steen Thomsen, online http://www.danbbs.dk/~stst/

Lisbeth Karen Marie Frederiksen

K, f. 11 oktober 1844
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Lisbeth Karen Marie Frederiksen blev født 11 oktober 1844 i Holte, Søllerød, Sokkelund, København. Hun var datter af Frederik Konrad Bøye og Ellen Maria Pedersen. Lisbeth Karen Marie Frederiksen blev døbt 1 december 1844 i Søllerød Kirke, Søllerødvej 13, Søllerød, Sokkelund, København. Hun blev konfirmeret 17 april 1859 i Søllerød, Sokkelund, København. Lisbeth blev gift 17 maj 1863 i Søllerød, Sokkelund, København, med Rasmus Larsen, søn af Lars Christophersen og Ane Marie Rasmusdatter.1 Lisbeth blev gift 25 december 1867 i Søllerød, Sokkelund, København, med Peder Hansen, søn af Hans Peder Larsen og Brigette Kirstine Jørgensen.1 Lisbeth blev gift 28 november 1875 i Søllerød, Sokkelund, København, med Lars Andersen, søn af Jens Larsen og Bodil Kirstine Andersdatter.1
Far-Nat*Frederik Konrad Bøye f. 7 Nov 1790, d. 26 Mar 1855
Mor-Nat*Ellen Maria Pedersen f. 6 Maj 1804, d. 7 Maj 1870

Familie: Lisbeth Karen Marie Frederiksen og Rasmus Larsen

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Bøie, 55, gift, husmand, arbejdsmand, husfader, Søllerød
  Ellen Pedersen, 42, gift, husmoder, Asminderød Sogn, Fr.borg Amt
  Boline Frederiksen, 17, ugift, barn, Søllerød
  Karen Frederiksen, 13, ugift, barn, Søllerød
  Johan Frederiksen, 10, ugift, barn, Søllerød
  Lisbeth Frederiksen, 1, ugift, barn, Søllerød.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Bolsen, 61, Gift, , Indsidder, Dagleier, Huusfader, Søllerød Sogn, Københavns Amt
  Ellen Pedersen, 48, Gift, , Hans Kone, Asminderød Sogn, Frederiksborg Amt
  Lisbeth Frederiksen, 6, Ugift, , Deres Datter, Søllerød Sogn, Københavns Amt.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Frederik Bøye, 65, gift, her i sognet, ?
  Ellen Marie Pedersen, 52, gift, Asminderød, hans kone
  Lisbeth Frederiksen, 11, ugift, her i sognet, hans børn,
  Karen Sophie Frederiksen, 23, gift, do., do.
  Christoffer Jensen, 2, ugift, do, hendes søn.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Andersen, 36, Gift, Frederiksberg Sogn, Københavns Amt, Husfader, Arbejdsmand, M
  Lisbet Karen Marie, f. Frederiksen, 35, Gift, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Husmoder, K
  Ellen Kristine Hansen, 10, Ugift, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Deres Barn, K
  Niels Konrad Andersen, 3, Ugift, Søllerød Sogn, Københavns Amt, Deres Barn, M
  Ane Margrethe Christensen, f. Olien, 48, Gift, Birkerød Sogn, Frederiksborg Amt, Husmoder, K.

Peder Marcussen Wøldike1,2,3,4,5

M, f. 15 maj 1741, d. 23 november 1811
Fra Dansk Biografisk Lexikon:6

Wøldike, Peder, 1741-1811, Rektor, var født 15. Maj 1741 i Kjøbenhavn og Søn af ovennævnte Marc. W. Efter privat Forberedelse i Hjemmet blev han Student 1756 og begyndte at studere Theologi, men ombyttede senere dette Fag med Filologi. 1763-77 var han Hører ved Frue Latinskole. 1765 tog han Magistergraden, og 1777 blev han uden Ansøgning udnævnt til Rektor ved Slagelse lærde Skole, som den Gang var sin Opløsning nær. I Løbet af faa Aar lykkedes det ham ved en strængt gjennemført Disciplin at hæve Skolen til Rang med de fortrinligste i Landet. Gjentagne Gange fik han baade fra Regeringen og fra Universitetet hædrende Vidnesbyrd som Anerkjendelse af den udmærkede Dygtighed, hvormed han havde arbejdet Skolen op. Fra 1785 af nævnes han blandt de Rektorer, hvis Betænkning skulde indhentes af Kommissionen for de lærde Skolers Forbedring. 1788 fik han Titel og Rang som Professor. Hans grundige Undervisning i de gamle Sprog paaskjønnedes i høj Grad af hans Disciple, men især fremhæves Indøvelsen af Versekunsten, som han drev med stor Forkjærlighed, og hvorpaa der den Gang lagdes saa ringe Vægt i Landets øvrige Skoler. Denne Indøvelse, der ogsaa omfattede Modersmaalet, fik sin Betydning for J. Baggesen, Chr. Hviid Bredahl og J. Møller, der med Taknemmelighed nævne sig som hans Disciple. Han døde ugift 23. Nov. 1811; den Gang var Skolen atter i stærk Tilbagegang. Hans faa Skoleprogrammer indeholde en Clavis til Epictet.

Engelstofts Univers. Annaler 1811, II, 267 ff.
Roskilde Skoles Progr. 1861, S. 17 ff.
Kirkehist. Saml. 4. R. IV, 249.
Baggesen, Poet. Skr., ved Arlaud, I, 390.


S. M. Gjellerup
Fra N. P. Jensens Foredrag på Bornholms Højskole i 1890’erne om B. S. Ingemann, citeret efter SAM’s arkiv:

Da Faderen var død [1799] rejste Ingemanns Moder til Sjælland. Her var en Latinskole i Slagelse og her rejste hun til for at hun kunde faa sin lille Søn Bernhard i den Skole. Hun fik kun en lille Pencion saa det var kun en lille Lejlighed hun havde Raad til at leje. Paa denne Skole havde Jens Baggesen gaaet for et snes Aar siden og H. C. Andersen kom til at gaa der et snes Aar senere. Det var et helt nyt Liv for Bernhard der var vandt til det stille Landliv pludselig [at] komme her ind i Skolen hvor der var en Larm og Tummel uden Lige. Skolens Rektor hed Wøldike, det var en gammel affældig Mand som ikke kom på Skolen men som underviste den højeste Klasse i sit Hjem (Mesterlektianerne).
Fra Dansk Biografisk Lexikon om Christian Hviid Bredahl:6

1796 kom han [Christian Hviid Bredahl] i Slagelse Skole, der dengang styredes af den bekjendte Skolemand Rektor P. Wøldike, som gjentagne Gange baade fra Regeringen og Universitetet havde modtaget hædrende Vidnesbyrd som Anerkjendelse af den udmærkede Dygtighed, hvormed han havde hævet Skolen fra dens tidligere Forfald; men han var nu bleven gammel og svag, og den Tugt og Orden, han havde gjennemført, var ved Aarhundredets Slutning atter ved at tabe sig.

Digteren B. S. Ingemann, som har givet en Skildring af de Udskejelser, der herskede i disse Aar under hans Skolegang i Slagelse, har dog vistnok rykket Udgangspunktet for sin Fremstilling noget for langt tilbage. Der er i ethvert Tilfælde ingen Tvivl om, at Wøldikes Indflydelse paa B.s Udvikling har været af stor Betydning. Den Omhu, hvormed han gjennemgik de græske og latinske Klassikere, roses af en af B.s samtidige. Men især fremhæves den Indøvelse af Versekunsten, som Wøldike drev med stor Forkjærlighed, og hvorpaa der lagdes saa ringe Vægt i Landets øvrige Skoler. Han havde naturligvis fortrinsvis Øje for den latinske Digtning, men ogsaa de Forsøg i den danske, som forelagdes ham, gjennemgik han med stor Omhu, og han bevarede ikke faa af Baggesens første Digte som kjære Minder om deres Samarbejde paa dette Omraade.
Biskop Balle skriver i sin visitatsbog7:

Om den Latiske Skole i Slagelse, 1784:

Rector Scholæ, Professor Wøldike er en meget duelig, særdeles flittig og utrættelig Lærer, som haver ophiulpet Skolen af sin foregående forfaldne Tilstand. Min gamle Lærer Conrector Borch arbeider nu med fornyet Lyst.
Senest redigeret=7 Maj 2014
     Peder Marcussen Wøldike blev født 15 maj 1741 i København. Han var søn af Marcus Pedersen Wøldike og Ingeborg Jeremiasdatter Wulff. Peder Marcussen Wøldike blev døbt 17 maj 1741 i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København.8 Han tog eksamen som student i 1756 i København. Han blev immatrikuleret 31 juli 1756 Københavns Universitet, København.9 Han tog eksamen som magister 31 juli 1765. Han var 15 januar 1777 rektor i latinskolen, Slagelse. Han var fadder ved dåben af Maria Benedicta Sophia Hedevig Kall 22 oktober 1777 København.8 Peder Marcussen Wøldike blev visiteret af biskop Balle i 1784.10 Han var i 1788 titulær professor. Han døde 23 november 1811 i Slagelse i en alder af 70 år. Han blev bisat fra Skt. Mikkels Kirke, Rosengade 4, Slagelse, 27 november 1811.8

Folketællinger og boliger

Bolig30 juli 1758Borchs Kollegium, Store Kannikestræde, København11
Folketælling1787Bredegade 154, Slagelse12
Folketælling1801Bredegade 154, Slagelse13
Far-Nat*Marcus Pedersen Wøldike f. 25 Nov 1699, d. 26 Sep 1750
Mor-Nat*Ingeborg Jeremiasdatter Wulff f. 8 Aug 1708, d. 28 Mar 1770

Kildehenvisninger

 1. [S29] Christopher Giessing, Jubellærere (Giessing).
 2. [S42] Carl Frederik Bricka, Dansk Biografisk Lexikon.
 3. [S69] Holger Ehrencron-Müller, Forfatterlexicon indtil 1814.
 4. [S456] Christian Larsen, Biskop Balles visitatsbog 1799-1807, 25. maj 1802. Slagelse Latinske Skole. Rector Hr. Prof Wøldike er syg.
 5. [S465] Anders Petersen, Sjællands Stifts Degnehistorie.
 6. [S43] Thomas Hansen Erslew, Erslew.
 7. [S508] Chedi Villaume Nielsen, online www.geni.com.
 8. [S3] , Kirkebog.
 9. [S464] S. Birket-Smidt, Kjøbenhavn Universitets Matrikel, Petrus Wøldike, e schola Hafniensi.
 10. [S463] Christian Larsen, Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793.
 11. [S203] Hans Olrik m.fl., Borchs kollegium.
 12. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peter Wøldike, 40, Ugift, Professor og Rector ved den Latinske Skoele, M.
 13. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Peder Wøldike, 59, Ugift, Huusbonde, Professor og Rector ved Latinske Skole,.

Anders Hansen

M, f. 21 august 1689
Senest redigeret=12 Mar 2009
     Anders Hansen blev født 21 august 1689. Han var søn af Hans Svendsen og Margrethe Thorsdatter. Anders blev gift 15 marts 1720 i Rutsker, Nørre, Bornholm, med Margrethe Larsdatter, datter af Lars Thorsen og Anne Maria Andersdatter.1 Anders Hansen blev nævnt i skiftet efter Margrethe Thorsdatter 28 maj 1739.2 Anders Hansen blev nævnt i skiftet efter Hans Larsen 1 marts 1756.3

Folketællinger og boliger

Bolig171936. Sg. Ingemarsgård, Rutsker, Nørre, Bornholm4
Far-Nat*Hans Svendsen f. 1653, d. 24 Nov 1736
Mor-Nat*Margrethe Thorsdatter f. 1659, d. 22 Maj 1739

Familie: Anders Hansen og Margrethe Larsdatter

Kildehenvisninger

 1. [S101] Bornholmske Kirkebøger, online http://www.kirkebog.dk/
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Magrethe Thorsdatter, enke, 18. Sg. Rutsker.
  Afg. Hans Svendsen.
  2 søn. 1 dat.
  A: Svend Hansen, 19. Sg. Rutsker.
  B: Anders Hansen, Ingemandsgård, Rutsker.
  C: Karen Hansdatter, død, var gm. Jep Mogensen, Dyndegård, Rutsker. 3 søn. 2 døt.
       1: Mogens Ibsen, f. 1720.
       2: Hans Ibsen, f. 1724.
       3: Poul Ibsen, f. 1728.
       4: Karen Ibsdatter, f. 1727.
       5: Gjertrud Ibsdatter, f. 1730. Værge: Far.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Hans Larsen, 38. Sg. Rutsker.
  Dorthea Hansdatter. Laugv: Poul Eskildsen, byfoged, Hasle.
  2 brødre, 4 søstre.
  A: Anders Larsen, 4. Sg. Rutsker.
  B: Peder Larsen, Hallegård, Østerlars.
  C: Margrethe Larsdatter, gm. Anders Hansen, Ingemanngård, Rutsker.
  D: Anne Catrine Larsdatter, gm. Jens Mogensen Møller, Dynegård mølle, Rutsker.
  E: Karen Larsdatter, f. 1715. Værge: Bror, Anders Larsen.
  F: Anne Maren Larsdatter, død. 1 søn.
  1: Hans Pedersen, f. 1749. Værge: Søsk.barn, Mikkel Jensen, 2. Sg. Rutsker.
 4. [S40] Kristian Kure, Kures Gårdfortegnelser.

Elsebye Andersdatter Thiesen1

K, f. 1669
Senest redigeret=16 Mar 2009
     Elsebye Andersdatter Thiesen blev født i 1669 i Svaneke. Hun var datter af Andreas Thiesen og Elsebe Madsdatter Kofoed. Elsebye blev gift i 1687 i Svaneke med Jens Pedersen. Elsebye Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Andreas Thiesen 11 november 1696.2 Elsebye Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Madtz Andersen Thiesen 17 april 1711.3
Far-Nat*Andreas Thiesen f. 1631, d. 27 Okt 1696
Mor-Nat*Elsebe Madsdatter Kofoed f. 1637, d. 3 Feb 1672

Familie: Elsebye Andersdatter Thiesen og Jens Pedersen

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Thisen, Rådmand, capitain, Svaneke.
  Segne Clausdatter. Laugv: Valentin Deekner.
  Ved 1. Kuld. 6 døt.
  A: trine Andersdatter, gift m/ Lorens Hop, Svaneke.
  B: Karen Andersdatter, gift m/ Anders Hansen.
  C: Hanne Andersdatter, gift m/ Anders Jensen, Østers Sogn.
  D: Seigne Andersdatter, gift m/ Hans Pedersen, Åker.
  E: Elseby Andersdatter, gift m/ Jens Pedersen, Østers Sogn.
  F: Aarsete Andersdatter, f. 1671. Værge: Anders Jensen, Østerlars og Jens Pedersen, Østerlars.
  Ved 2. Kuld. 2 søn. 1 dat.
  H: Madtz Thisen, f. 1679. Værge: Jep Kiøler, Rø.
  I: Claus Thisen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  J: Elsebe, Anders Tisdatter, f. 1682. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  Afdødes moder: Elsebe Madtzdatter Koefoed. Skifte d. 20. Marts 1672.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Madtz Thiesen
  efterlader moderen og 2 fuldsøskende og 6 halvsøskende
  A: Segne sal. Anders Thiesens enke
  B: Claus Thiesen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller i Bodilsker
  C: Elsebe Andersdatter, f. 1682. Værge: Peter Thiesen
  D: Trine Andersdatter gift m/ Lorentz Hop i Svaneke
  E: Karen Andersdatter gift m/ skipper Anders Hansen i Svaneke
  F: Hanne Anders Thiesensdatter gift m/ Oluf Nielsen i Østermarie
  G: Inger Anders Thiesensdatter. Laugv.: Peder Thiesen
  H: Elsebe Anders Thiesensdatter gift m/ Jens Pedersen i Sose i Vestermarie
  I: Ursule Anders Thiesensdatter. Værge: for begge Jens Pedersen.

Ingefred (?)

K, f. før 1255, d. mellem 1299 og 1306
Senest redigeret=10 Dec 2007
     Ingefred blev gift med Jon Jonsen Litle, søn af Jon Reinmothsen og Cecilie Ebbesen. Ingefred (?) blev født før 1255.1 Hun døde mellem 1299 og 1306 i Tommarp, Kvidinge, Söder Åsbo, Skåne.

Børn af Ingefred (?) og Jon Jonsen Litle

Kildehenvisninger

 1. [S78] Michael Eneriis.

Jon Reinmothsen

M, f. før 1210, d. før 1275
Senest redigeret=6 Apr 2012
     Jon blev gift med Cecilie Ebbesen, datter af Ebbe Sunesen. Jon Reinmothsen blev født før 1210.1 Han døde før 1275.2

Barn af Jon Reinmothsen og Cecilie Ebbesen

Kildehenvisninger

 1. [S52] H. R. Hiort-Lorenzen & A. Thiset Danmarks Adels Årbog, Dansk Adelsårbog, 1893.
 2. [S55] Aneklubben Rundetårn, online http://www.aneklubben.dk

Tue Pedersen Rani

M, f. før 1365, d. cirka 1391
Senest redigeret=17 Nov 2010
     Tue Pedersen Rani blev født før 1365 i Hardeberga, Torna, Skåne.1 Han var søn af Peder Tuesen Rani. Tue blev gift før 1385 i Skåne med Elene Jepsdatter Galen, datter af Jep Jensen Galen og Margrethe (?). Tue blev gift cirka 1387 i Bornholm med Cecilie Uf, datter af Johannes Lawesen Uf. Tue Pedersen Rani døde cirka 1391 i Hardeberga, Torna, Skåne.2
Far-Nat*Peder Tuesen Rani f. f 1335

Barn af Tue Pedersen Rani og Elene Jepsdatter Galen

Familie: Tue Pedersen Rani og Cecilie Uf

Kildehenvisninger

 1. [S51] S. Otto Brenner, Nachkommen.
 2. [S47] Sigvard Mahler Dam, "Landet Borringholm I."

Mads Andersen

M, f. 29 december 1801
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Mads Andersen blev født uden for ægteskab 29 december 1801 Villerup, Vestervig, Refs, Thisted. Han var søn af Anders Madsen og Anne Thøgersdatter. Mads Andersen blev døbt 8 februar 1802 i Vestervig Kirke, Klostergade 1, Vestervig, Refs, Thisted.1 Han blev konfirmeret 1 april 1819 i Vestervig, Refs, Thisted.1

Folketællinger og boliger

Bolig2 maj 1829Ginnerupgård, Toftumvej 1, Ginnerup, Heltborg, Refs, Thisted1
Bolig21 august 1831Lohdahl
Far-Nat*Anders Madsen f. c 1761, d. 12 Aug 1825
Mor-Nat*Anne Thøgersdatter f. 8 Jul 1775, d. f 1860

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Dorthe Cathrine Andersdatter

K, f. 13 november 1803
Senest redigeret=18 Jan 2017
     Dorthe Cathrine Andersdatter blev født 13 november 1803 i Villerup, Vestervig, Refs, Thisted. Hun var datter af Anders Madsen og Anne Thøgersdatter. Dorthe Cathrine Andersdatter blev døbt 26 december 1803 i Vestervig Kirke, Klostergade 1, Vestervig, Refs, Thisted.1 Hun blev konfirmeret 9 april 1820 i Vestervig, Refs, Thisted.1 Dorthe blev gift 17 november 1837 i Hørdum Kirke, Hørdum, Hassing, Thisted, med Poul Jensen Dam.1
Far-Nat*Anders Madsen f. c 1761, d. 12 Aug 1825
Mor-Nat*Anne Thøgersdatter f. 8 Jul 1775, d. f 1860

Familie: Dorthe Cathrine Andersdatter og Poul Jensen Dam

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Christen Larsen, 41, Gift, Gaardmand, M
  Valdborg Pedersdatter, 39, Gift, hans kone, K

  Dorthe Kathrine Andersdatter, 31, Ugift, Tjenestepige, K.
 3. [S3] , tjenestepige, til Poul Dam, Kirkebog.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Jensen Dam, 44, Gift, Huusmand og Tjenestekarl, M
  Dorthe Cathrine Andersdatter, 37, Gift, hans Kone, K
  Jens Christian Poulsen, 13, Ugift, deres Børn, M
  Karen Marie Poulsdatter, 11, Ugift, deres Børn, K
  Birthe Poulsdatter, 8, Ugift, deres Børn, K
  Anders Poulsen, 2, Ugift, deres Børn, M.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Jensen Dam, 49, Gift, Huusmand og Dagleier, Viisbye Sogn, Thisted Amt, M
  Dorthe Cathrine Andersdatter, 71, Gift, hans Kone, Vestervig Sogn, Thisted Amt, K
  Karen Marie Poulsdatter, 16, Ugift, deres Børn, Viisbye Sogn, Thisted Amt, K
  Birthe Poulsdatter, 13, Ugift, deres Børn, Her i Sognet [Hørdum Sogn, Thisted Amt], K
  Anders Poulsen, 7, Ugift, deres Børn, Do [Hørdum Sogn, Thisted Amt], M.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Jensen Dam, 55, Gift, Daglejer, huusfader, Viisbye sogn, M
  Dorthe Cathrine Andersdatter, 46, Gift, Hans kone, Do [Visby sogn], K
  Anders Poulsen, 12, Ugift, Deres barn, her i sognet [Hørdum], M.
 7. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Jensen Dam, 60, Gift, Viisbye S., Thisted Amt, Dagleier, huusfader
  Dorthe Cathrine Andersdatter, 52, Gift, Vestervig, Thisted Amt, Hans kone
  Jens Christian Poulsen, 29, Ugift, Viisbye S., Thisted Amt, Deres søn, dagleier.
 8. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Poul Jensen Damm, 65, Gift, Visby, Huusmand, huusf.
  Dorthe Cathrine Andersdatter, 57, Gift, Vestervig, Hans hustru
  Ole Christian Michelsen, 71, Enkemand, Hurup, Aftægtsmand

  Ole var Dorthe Cathrines mors 2. ægtemand.
  Af- og tilgangslister 8. februar 1858:
  Vestervig: Aftægtsmand hos Christen Poulsen i Villerup
  Hørdum: Aftægtslem hos Poul Dam (Flyttet juli 1857).
 9. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Anders Poulsen, 31, Gift, Avlsbruger, husmand, Hørdum, Huusfader, M
  Else Cathrine Sørensen, 23, Gift, , Wibberstoph??, Huusmoder, K
  Dorthea Christine Andersen, 66, Enke, Aftægt, Willerup, Moder, K.
 10. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Kristian Andersen, 61, Enkemand, Vestervig Sogn Thisted Amt, Husfader gaardejer
  Niels Andreas Kristiansen, 13, Ugift, Her i Sognet, Hans søn
  Dorthea Kathrine Andersen, 76, Enke, Vestervig Sogn Thisted Amt, Husfaders søster tjener ham.

Tue Nielsen Pæling

M
Senest redigeret=10 Nov 2010
     Tue Nielsen Pæling var søn af Niels Rani og Edle Blåfod. Tue Nielsen Pæling var kannik i Lund.

Folketællinger og boliger

Bolig1328Havrebjerg, Løve, Holbæk
Far-Nat*Niels Rani f. f 1265, d. 1316
Mor-Nat*Edle Blåfod

Barn af Tue Nielsen Pæling

Magdalene Nielsdatter

K, f. 1570
Senest redigeret=1 Dec 2007
     Magdalene Nielsdatter blev født i 1570. Magdalene blev gift 25 juli 1596 med Poul Hansen Kneus, søn af Hans Karstensen Kneus og Ellen (?).1

Familie: Magdalene Nielsdatter og Poul Hansen Kneus

Kildehenvisninger

 1. [S62] Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger, 1975 Rigsarkivet.

Søren Jensen Buch1,2,3

M, f. 1530, d. 1 februar 1606
Ølgod kirke
Foto fra Wikipedia af "Bococo"
Senest redigeret=2 Jul 2009
     Søren Jensen Buch blev født i 1530. Han var søn af Jens Knudsen Buch. Søren Jensen Buch var i 1556 sognepræst i Ølgod-Strelluf, Øster Horne, Ribe. Han døde 1 februar 1606.
Far-Nat*Jens Knudsen Buch f. c 1497, d. e 1553

Kildehenvisninger

 1. [S35] S. V. Wiberg, Wiberg.
 2. [S45] Gerhard Treschow, Jubel-lærere (Treschow).
 3. [S53] Carl Langholz, Anetavler for berømte danskere.

Maren Hansen

K, f. cirka 1751, d. 27 juli 1785
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Maren Hansen blev født cirka 1751 i Tyvelse, Tybjerg, Præstø. Maren blev gift 27 oktober 1776 i Tyvelse, Tybjerg, Præstø, med Peder Rasmussen Bang, søn af Rasmus Bang. Maren Hansen døde 27 juli 1785 i Tyvelse, Tybjerg, Præstø.

Barn af Maren Hansen og Peder Rasmussen Bang

Ellen Margrethe Johnsen

K, f. 30 januar 1867, d. 20 maj 1956
Senest redigeret=1 Apr 2020
     Ellen Margrethe Johnsen blev født 30 januar 1867 i Dreslette, Båg, Odense. Hun blev døbt 18 april 1867 i Dreslette, Båg, Odense. Ellen blev gift 26 oktober 1896 i København med Erik Valdemar Gøtzsche. Ellen Margrethe Johnsen var mellem 1898 og 1909 missionær for Det Danske Missionsselskab i Nellikuppam, Arcot, Tamil Nadu, Indien. Hun døde 20 maj 1956 i en alder af 89 år.

Folketællinger og boliger

Folketælling1925Store Rise, Rise, Ærø, Svendborg1

Barn af Ellen Margrethe Johnsen og Erik Valdemar Gøtzsche

Kildehenvisninger

 1. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Karen Sophie Jensdatter

K, f. 9 januar 1839
Senest redigeret=19 Jul 2009
     Karen Sophie Jensdatter blev født 9 januar 1839 i Sandby, Tybjerg, Præstø. Hun var datter af Jens Madsen og Bodil Sophie Jensdatter. Karen Sophie Jensdatter blev døbt 23 marts 1839 i Sandby, Tybjerg, Præstø.1 Karen blev gift 16 august 1862 i Sandby, Tybjerg, Præstø, med Anders Jørgensen Bang, søn af Jørgen Pedersen Bang og Elisabeth Cathrine Wøldike.1

Folketællinger og boliger

Folketælling1840Sandby, Tybjerg, Præstø2
Folketælling1845Sandby, Tybjerg, Præstø3
Folketælling1850Sandby, Tybjerg, Præstø4
Folketælling1870Sandby, Tybjerg, Præstø5
Folketælling1880Sandby, Tybjerg, Præstø6
Far-Nat*Jens Madsen f. 17 Feb 1805
Mor-Nat*Bodil Sophie Jensdatter f. c 1794

Børn af Karen Sophie Jensdatter og Anders Jørgensen Bang

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Madsen, 35, Gift, Gaardmand,
  Bodil Sophie Jensdatter, 46, Gift, hans Hustrue,
  Niels Jacobsen, 19, Ugift, deres Børn,
  Rasmus Jacobsen, 11, Ugift, deres Børn,
  Jacob Jensen, 4, Ugift, deres Børn,
  Karen Sophie Jensdatter, 2, Ugift, deres Børn,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Madsen, 41, M, Gift, gaardmand, Sigersted, Sorøamt,
  Bodil Jensdatter, 51, K, Gift, hans kone, I sognet,
  Anders Jacobsen, 20, M, Ugift, hendes barn, I sognet,
  Rasmus Jacobsen, 16, M, Ugift, hendes barn, I sognet,
  Jacob Jensen, 9, M, Ugift, deres barn, I sognet,
  Karen Jensdatter, 6, K, Ugift, deres barn, I sognet,.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Jens Madsen, 45, Gift, Gårdmand, husfader, Sigersted, SorøAmt, ,
  Bodil Jensdatter, 56, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet, ,
  Niels Jacobsen, 28, Ugift, Deres søn, fraværende, Her i Sognet, , Krigstjeneste
  Anders Jacobsen, 26, Ugift, Deres søn, medhjælper på gården, Her i Sognet, ,
  Rasmus Jacobsen, 22, Ugift, Deres søn, medhjælper på gården, Her i Sognet, ,
  Jacob Jensen, 14, Ugift, Deres barn, Her i Sognet, ,
  Karen Jensdatter, 12, Ugift, Deres barn, Her i Sognet, ,.
 5. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside, Carl Peter Jørgensen er opført som slægtning og plejesøn, født i Ringsted.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Lars Jensen, 29, Gift, Braaby Sogn SorøAmt, , Karetmager, Husfader
  Maren Kirsten Jensen født Kristensen, 27, Gift, Braaby Sogn SorøAmt, , hans Kone
  Anna Elisabet Kristine Jensen, 2, Ugift, Sandby Sogn PræstøAmt, , deres Barn
  Niels Jensen, 20, Ugift, Sandby Sogn PræstøAmt, , Svend

  Karen Sofie Jørgensen født Jensen, 42, Enke, Sandby Sogn PræstøAmt, , Lever af Kappital.

Clausdatter Kjøller

K, f. før 1566, d. efter 1602
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Clausdatter Kjøller blev født før 1566 i Pg. Skovsholm, Årsdale Kirkevej 4, Ibsker, Øster, Bornholm. Hun var datter af Claus Köller og Margrethe von Schinkel. Clausdatter blev gift før 1602 med Hans Madsen Kofoed, søn af Mads Jensen Kofoed og Gunhild Hansdatter Uf. Clausdatter Kjøller døde efter 1602.
Far-Nat*Claus Köller f. c 1525, d. e 1586
Mor-Nat*Margrethe von Schinkel f. c 1535, d. 1598

Børn af Clausdatter Kjøller og Hans Madsen Kofoed

Povl Christoffer Hædersdal Eller

M
Senest redigeret=5 Sep 2010
     Povl Christoffer Hædersdal Eller er søn af Stig Hædersdal Eller og Nanna Hurwitz Eller.
Far-Nat*Stig Hædersdal Eller
Mor-Nat*Nanna Hurwitz Eller

Kirsten Eller

K
Senest redigeret=6 Mar 2016
     Kirsten Eller er datter af Hans Wilhelm Eller og Grethe Nielsen Dam.
Far-Nat*Hans Wilhelm Eller
Mor-Nat*Grethe Nielsen Dam

Cathrine Andersdatter Thiesen1

K, f. cirka 1657
Senest redigeret=20 Dec 2008
     Cathrine Andersdatter Thiesen blev født cirka 1657 i Svaneke. Hun var datter af Andreas Thiesen og Elsebe Madsdatter Kofoed. Cathrine blev gift efter 1674 med Lorentz Hopp. Cathrine Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Andreas Thiesen 11 november 1696.2 Cathrine Andersdatter Thiesen blev nævnt i skiftet efter Madtz Andersen Thiesen 17 april 1711.3 Cathrine Andersdatter Thiesen blev bisat fra Svaneke 23 oktober 1712.
Far-Nat*Andreas Thiesen f. 1631, d. 27 Okt 1696
Mor-Nat*Elsebe Madsdatter Kofoed f. 1637, d. 3 Feb 1672

Familie: Cathrine Andersdatter Thiesen og Lorentz Hopp

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.
 2. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Anders Thisen, Rådmand, capitain, Svaneke.
  Segne Clausdatter. Laugv: Valentin Deekner.
  Ved 1. Kuld. 6 døt.
  A: trine Andersdatter, gift m/ Lorens Hop, Svaneke.
  B: Karen Andersdatter, gift m/ Anders Hansen.
  C: Hanne Andersdatter, gift m/ Anders Jensen, Østers Sogn.
  D: Seigne Andersdatter, gift m/ Hans Pedersen, Åker.
  E: Elseby Andersdatter, gift m/ Jens Pedersen, Østers Sogn.
  F: Aarsete Andersdatter, f. 1671. Værge: Anders Jensen, Østerlars og Jens Pedersen, Østerlars.
  Ved 2. Kuld. 2 søn. 1 dat.
  H: Madtz Thisen, f. 1679. Værge: Jep Kiøler, Rø.
  I: Claus Thisen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  J: Elsebe, Anders Tisdatter, f. 1682. Værge: Rasmus Kiøller, Bodilsker.
  Afdødes moder: Elsebe Madtzdatter Koefoed. Skifte d. 20. Marts 1672.
 3. [S13] Skifteuddrag for Bornholms Amt, Slægtssøgning Bornholm, Madtz Thiesen
  efterlader moderen og 2 fuldsøskende og 6 halvsøskende
  A: Segne sal. Anders Thiesens enke
  B: Claus Thiesen, f. 1689. Værge: Rasmus Kiøller i Bodilsker
  C: Elsebe Andersdatter, f. 1682. Værge: Peter Thiesen
  D: Trine Andersdatter gift m/ Lorentz Hop i Svaneke
  E: Karen Andersdatter gift m/ skipper Anders Hansen i Svaneke
  F: Hanne Anders Thiesensdatter gift m/ Oluf Nielsen i Østermarie
  G: Inger Anders Thiesensdatter. Laugv.: Peder Thiesen
  H: Elsebe Anders Thiesensdatter gift m/ Jens Pedersen i Sose i Vestermarie
  I: Ursule Anders Thiesensdatter. Værge: for begge Jens Pedersen.

Jens Hansen Stuve1

M, f. cirka 1641, d. 1678
Senest redigeret=20 Nov 2007
     Jens Hansen Stuve blev født cirka 1641 i Rønne. Han var søn af Hans Jensen Stuve. Jens Hansen Stuve var i 1665 købmand i Rønne. Jens blev gift 15 juli 1666 i Rønne med Barbara Hermansdatter Bohn, datter af Herman Mortensen Bohn og Barbara Jørgensdatter. Jens Hansen Stuve døde i 1678 i Rønne.
Far-Nat*Hans Jensen Stuve

Børn af Jens Hansen Stuve og Barbara Hermansdatter Bohn

Kildehenvisninger

 1. [S22] Julius Bidstrup, Familien Koefoed.

Jacobine Johanne Christiane Maren Fischer1

K, f. 25 oktober 1854, d. 7 maj 1932
Senest redigeret=24 Jul 2020
     Jacobine Johanne Christiane Maren Fischer blev født 25 oktober 1854 i Haderslev. Hun var datter af Johann Henrich Fridrich Fischer og Sophie Schytte. Jacobine blev gift 6 december 1880 med Niels Vilhelm Schmidt, søn af Rasmus Malling Schmidt og Johanne Hansen. Jacobine Johanne Christiane Maren Fischer døde 7 maj 1932 i København i en alder af 77 år. Hun blev bisat fra København 12 maj 1932.

Folketællinger og boliger

Folketælling1885Høyensgade, København2
Folketælling1916Asmussens Allé 1, Frederiksberg, København3
Far-Nat*Johann Henrich Fridrich Fischer f. 24 Mar 1811, d. 12 Jan 1895
Mor-Nat*Sophie Schytte f. 27 Feb 1820, d. 15 Mar 1888

Børn af Jacobine Johanne Christiane Maren Fischer og Niels Vilhelm Schmidt

Kildehenvisninger

 1. [S15] Carsten Friis Fischer, "Carsten Friis Fischer," e-mail til Michael Erichsen, 2008.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Niels Vilhelm Schmidt, 30 , Gift, Husfader, Styrmand, Aabenraa,Tydskland
  Jacobine Johanne Schmidt, 30 , Gift, Husmoder, , Haderslev,Tydskland
  Johanne Rasmine Schmidt, 3 , Ugift, Barn, , Kjøbenhavn
  Sophus Schmidt, 1 , Ugift, Barn, , Kjøbenhavn
  Marie Fischer, 27 , Ugift, logerende, Modehandlerinde, Haderslev,Tydskland
  Johan Hendrik Fischer, 74 , Gift, Besøgende, Krydsbetjent, Kjøbenhavn.
 3. [S5] Arkivalier Online, online http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Emma Julie Adelaide Qvistgaard

K, f. 28 maj 1804, d. 23 februar 1821
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Emma Julie Adelaide Qvistgaard blev født 28 maj 1804. Hun var datter af Ivar Qvistgaard og Ellen Marie Dinesen. Emma Julie Adelaide Qvistgaard blev døbt 18 juni 1804 i Skt. Nikolaj Kirke, Nikolaj Plads 10, København. Hun døde 23 februar 1821 i Tybjerg, Tybjerg, Præstø, i en alder af 16 år.1
Far-Nat*Ivar Qvistgaard f. 28 Okt 1767, d. 8 Okt 1829
Mor-Nat*Ellen Marie Dinesen f. 19 Sep 1777

Kildehenvisninger

 1. [S67] Vilhelm Richter, Dødsfald i Danmark.

Jens Henriksen Arctander

M, f. cirka 1632
Senest redigeret=4 Maj 2007
     Jens Henriksen Arctander blev født cirka 1632 i Selde, Salling Nørre, Viborg. Han var søn af Henrik Nielsen Arctander og Birgitte Hylleborg Pedersdatter Rimboltsen.
Far-Nat*Henrik Nielsen Arctander f. 1587, d. 2 Jun 1652
Mor-Nat*Birgitte Hylleborg Pedersdatter Rimboltsen f. c 1598, d. 1644

Jan Erich Erichsen

M, f. 7 august 1921, d. 10 juni 1922
Senest redigeret=19 Dec 2008
     Jan Erich Erichsen blev født 7 august 1921 i Fødehjemmet, Hjortholmsvej 2, Kongens Lyngby, Sokkelund, København. Han var søn af Villiam Henry Erichsen og Anna Marie Boline Christiansen. Jan Erich Erichsen blev døbt 7 juni 1922 i Leifsgade 7, København. Han døde 10 juni 1922 i Dr. Meyers Klinik, Platanvej 17, København. Han blev bisat fra Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, København, på Bispebjerg Kirkegård 14 juni 1922.1
Far-Nat*Villiam Henry Erichsen f. 8 Nov 1882, d. 8 Mar 1964
Mor-Nat*Anna Marie Boline Christiansen f. 1 Apr 1881, d. 22 Sep 1966

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.

Georg Emanuel Rørdam Bonnevie1

M, f. 29 marts 1890, d. 2 oktober 1975
Senest redigeret=25 Sep 2019
     Georg Emanuel Rørdam Bonnevie var secondløjtnant. Han blev født 29 marts 1890 i Anderstrup, Tvorup, Lyngby, Hellum, Ålborg. Han var søn af Hans Rørdam Bonnevie og Thora Wilhelmine Augusta Thorup. Georg blev gift 17 maj 1918 i København med Gerda Louise Andersen, datter af August Andersen og Alma Louise Petersen. Georg Emanuel Rørdam Bonnevie døde 2 oktober 1975 i Randers i en alder af 85 år. Han blev bisat fra Lyngby Kirke, Lyngby, Djurs Sønder, Randers.

Folketællinger og boliger

Bolig1 maj 1915Kasernen, Bådsmandsstræde 43, Christianshavn, København2
Far-Nat*Hans Rørdam Bonnevie f. 30 Nov 1863, d. 16 Jul 1936
Mor-Nat*Thora Wilhelmine Augusta Thorup f. 8 Jan 1862, d. 28 Feb 1905

Børn af Georg Emanuel Rørdam Bonnevie og Gerda Louise Andersen

Kildehenvisninger

 1. [S367] Smidth Familien, online http://www.smidths.dk
 2. [S423] Registerblade, online http://www.politietsregisterblade.dk

Johannes Friis

M, f. 13 marts 1795, d. 16 marts 1877
Øst for Gedser ligger den store gård Friisenfeldt. Da sognepræsten i Skelby, Niels Amager, døde i 1781 solgte hans arvinger Gjedsergård, som den gode præst havde købt i 1773, til Jacob Melsing og Johan Henrik Friis. Melsing døde 1789 og Friis var eneejer til sin død i 1822. Sønnen, etatsråd Christian Frederik Friis døde 1845 og to år efter solgte hans enke, Katrine Friis, født Olsen, Gjedsergård til Edward Tesdorpf, Orupgård, for 310.000 rigsdaler. Med i handlen fulgte Friisenfeldt, der i beskrivelserne betegnes som en 'udbyggergård', men det er uklart, om gården er oprettet af kammerråd Johan Henrik Friis eller hans søn, etatsråd Christian Frederik Friis.

Det var altså gehejmekonferensråd Edward Tesdorpf, der ejede det område, hvorpå havnen og dermed Gedser kom til at ligge. C.F. Tietgen ville hellere have havnen til at ligge mere østligt på Falsters sydspids, men det ville Edward Tesdorpf ikke gå med til. Han skulle ikke have ødelagt sin landbrugsjord og iøvrigt var de to patriarker ikke særlig gode venner. Friisenfeldt, der er pa 165 hektar, tilhører stadig Gjedsergård.

Indtil omkring 1780 fungerede Falsters sydspids som fælles overdrev for de fire nærmest liggende landsbyer: Gedesby, Skelby, Stavreby og Fiskebæk. Overdrevet kaldtes "Gedesskov", fordi området tidligere havde været skovklædt. Efter svenskekrigene var skoven stærkt forhugget, og omkring 1850 var Gedesskov blot en smal skovbræmme langs oddens østkyst.

I. C. Friis, Gedsergård, sørgede omkring 1790 for at få delt jorden mellem de fire byer, der hver fik en andel, der svarede til byens størrelse. På Stavrebys del oprettede Friis afbyggergården Frisenfelt, hvorfra fyrets 9 tdr. land senere blev taget.

Frisenfelt har bevaret sit stuehus og et sidehus i bindingsværk og to mægtige avlsbygninger, stald og lade.

Gedser Fyr (1802) er et af landets ældste fyr. Det sekskantede murede tårn blev forhøjet i 1851 og 1905. Fyrmesterboligen (Gedser Fyrvej 2) er langt yngre. Ved fyret står desuden en kystudkigsstation. Lodserne havde oprindelig udkigspost i fyret, og lodshuset lå lidt syd for fyret. Lodshuset kom senere til at fungere som fyrassistentbolig. Efter en brand (1996) er huset genopført som biologisk feltstation (Gedser Fyrvej 4).

---
Gjedsergård må ikke forveksles med den gamle kongsgård af samme navn, også kaldet Gedesbygård, der genne middelalderen vogtede Falsters sydspids med overfartsstedet til Tyskland, og hvis voldsted endnu kan ses syd for Gedesby.

Den har alene navnet tilfælles med denne, og er en af de falsterske hovedgårde, der opstod efter auktionen 1766, ja, skulle egentlig have heddet Stavrebygård.

Efter auktionsplakaten skulle en ny hovedgård oprettes. Køberen, greve Gustav Holck-Winterfeldt, besidder af baroniet Vintersborg på Lolland, prøvede at få skøde på nogle andre gårde i Gedesby og Rabjerg, på auktionen tilslået henholdsvis præsten i Skelby og landsdommer Green.

Hans andragende blev naturligvis afslået. Allerede i 1773 afhændede han for 42.000 rdl. Gjedsergård med det resterende bøndergods størstedelen af det var allerede solgt til bønderne selv med forbehold af "herlighedsretten".

Tilbage var kun godset i selve Skelby Sogn samt Bruserup i Væggerløse Sogn, i alt 310 tdr.htk samt 40 tdr. tiendekorn.

Den nye køber var netop den selv samme sognepræst, hvis ret til at besidde jordegods, greven havde villet bestride! Niels Frederiksen Amager, sognehyrde til Skelby-Gedesby pastorat, beholdt Gjedsergård og gods til sin død i 1781, hvorefter hans arvinger afhændede både gård og gods.

Bønderne i selve Skelby blev nu selvejere for en samlet købesum på 11.781 rdl., hvilket var 80 rdl. pr.td.htk. Deres daværende forvalter på Gjedsergård, Jakob Melsing, fik 1784 skøde på godset for 32.600 rdl. med bygninger og inventar samt ca. 110 tdr.htk. bøndergods, nemlig Stavreby og Fiskebæk byer, sammen med Johan Christian Friis, der blev eneejer efter Melsings død 1789.

Ved udskiftningen af det store Gedeskov overdrev blev Gjedsergårds andel 104 tdl. Herpå blev gården Friisenfeldt bygget. Men allerede før var der oprettet en anden afbyggergård.

Gjedsergård fri hovedgårdstakst lå jo spredt på en alt andet end praktisk måde. Mens der var ca. halvanden mil fra gården til Gedeskov overdrev, var der ikke mindre end entrekvart mil til parcellerne ved Nykøbing, den såkaldte Lindeskoven med i alt 300 tdl., deraf 100 tdl. ager og eng.

Hoveriet her var blevet besørget af bønderne i Bruserup, indtil Friis lod gården Ludvigsgave anlægge og siden drev den med egne folk uden hoveri.

Han havde også lettet hoveriet ved at lade indrette et ladested ved hovedgårdens mark, hvor der kunne udskibes korn og ”opskibes” bygningsmaterialer o.lign.

På Gjedsergård står endnu den første hovedbygning, der blev opført af Holck-Winterfeldt i 1767 samt den forpagterbygning, der blev brandassureret i 1738, 38 alen lang og 15 alen dyb, af mur- og bindingsværk, én etage høj over den grundmurede kælder.

Denne var dels indrettet til køkken dels til bryggeri og brændevinsbrænderi med indmuret kedel. Ovenover var der stuer og en stor sal på 5 fag, og op til denne etage førte to udvendige trætrapper. Ved samme lejlighed blev der tillige takseret en 107 alen lang kostald ag grundmur, men med stråtag.

Det synes at være de to eneste bygninger, der dengang fandtes på gården, men naturligvis opstod her efterhånden et større kompleks, oven i købet en beboelseslænge til, så der lå et stuehus på hver side af alleen, der førte op til gården.

Da Gjedsergård efter salget til Tesdorpf i næsten 100 år ikke blev beboet af ejeren, mistede hovedbygningen med tiden ethvert herskabeligt præg. De nuværende avlsbygninger er resultat efter brande i 1872, 1925 og 1943 samt moderniseringer og udvidelser. Selve hovedbygningen blev meget grundigt restaureret og til dels ombygget af forrige ejer.

Kammerråd og landvæsenskommissær Joh. Chr. Friis solgte i 1811 alle tre gårde, Gjedsergård, Ludvigsgave og Friisenfeldt til sin ældste søn, overkrigskommissær Christian Frederik Friis.

Bøndergodset bestod fremdels af Stavreby, Fiskebæk og Bruserup byer, 162 tdr.htk. samt 3 huse på tilsammen 4 td.htk., bygget på en parcel fra Gedesby. Endvidere medfulgte tiender på 82 td.htk. samt fremdeles herlighedsretten til ca. 600 tdr.htk.

Friis, der endte som etatsråd og i 1839 havde ladet hoveriet afløse, var en af tidens kendte landmænd, uden dog at kunne måle sig i berømmelse med sin efterfølger, Edward Tesdorpf.

Senest redigeret=9 Feb 2011
     Johannes Friis blev født 13 marts 1795 i Gedsergård, Skelby, Falsters Sønder, Maribo. Johannes blev gift 18 juli 1822 i Vor Frue Kirke, Frue Kirkeplads 3, Århus, med Dorthea Sophie Meulengracht, datter af Harboe Meulengracht og Maren Jensdatter Schmidt. Johannes Friis var før 1826 ritmester i Århus. Han døde 16 marts 1877 i København i en alder af 82 år. Han blev bisat fra Lyngby, Hasle, Århus, 24 marts 1877.1

Barn af Johannes Friis og Dorthea Sophie Meulengracht

Kildehenvisninger

 1. [S3] , Kirkebog.
 2. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johan Christian Friis, 54, Gift, Huusbonde, Kammerraad og Landvæsens Commissair samt Eier af Hovedgaarden,
  Elisabeth Marie Aagaard, 46, Gift, Hans Kone, ,
  Christian Frederich Friis, 18, Ugift, Deres Børn, ,
  Frederich Friis, 9, Ugift, Deres Børn, ,
  Johanne Friis, 6, Ugift, Deres Børn, ,
  Frederiche Birgitte Friis, 13, Ugift, Deres Børn, ,
  Margrethe Mathilde Friis, 12, Ugift, Deres Børn, ,
  Karen Aagaard født Friis, 81, Enke, Konens moder, ,.
 3. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes von Friis, 39, gift, Ritmester, Proprietair, Eier,
  Dorothea Sophie Friis, 37, gift, Hans Kone,
  Elisabeth Marie Friis, 11, ugift, deres datter,
  Marie Caroline Fre. Math. Friis, 9, ugift, deres datter,
  Dorothea Sophie Friis, 8, ugift, deres datter,
  Julie Friis, 6, ugift, deres datter, , Hovedgaard,
  Johanne Friis, 4, ugift, deres datter,
  Johannes Friis, 2, ugift, deres søn, 1834.
 4. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Friis, 45, Gift, Ritmester,
  Dorthea Sophie Friis, 43, Gift, Forannævtes hustru,
  Elisabeth Marie Friis, 17, Ugift, Ovennævntes datter,
  Marie Friis, 15, Ugift, Ovennævntes datter,
  Dorthea Sophie Friis, 14, Ugift, Ovennævntes datter,
  Julie Friis, 12, Ugift, Ovennævntes datter,
  Johannes Friis, 8, Ugift, Ovennævntes søn,
  Clare Friis, 6, Ugift, Ovennævntes datter,
  Frederik Friis, 4, Ugift, Ovennævntes søn,.
 5. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Johannes Friis, 50, Gift, ritmester godsejer, Fødesogn: Skelby Noter: født på Gjedsengaard,
  Dorthea Sophie Meulengracht, 48, Gift, hans kone, Aarhuus,
  Elisabeth Marie Friis, 22, Ugift, deres datter, Aarhuus,
  Marie Caroline Frederikke Friis, 21, Ugift, deres datter, Aarhuus,
  Mathilde Friis, 20, Ugift, deres datter, Aarhuus,
  Dorthea Sophie Friis, 19, Ugift, deres datter, heri Sognet,
  Julie Friis, 17, Ugift, deres datter, heri Sognet,
  Clare Friis, 11, Ugift, deres datter, heri Sognet,
  Frederik Friis, 9, Ugift, deres søn, heri Sognet,
  Thyra Friis, 5, Ugift, deres datter, heri Sognet,
  Lars Christian Meulengracht, 8, Ugift, går her i skole, Aarhuus,
  Carl Qvistgaard, 30, Ugift, cand. philosoph, Tærsløse, Sorøe,.
 6. [S7] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.dda.dk, Friis, Johannes, 55, Gift, Ritmester, godsejer, Gjedsøegaard, Skjelby sogn, Maribo amt,
  Friis, Dorthea Sophia, 53, Gift, Hans kone, Aarhus
  Maria C: F: M: Friis, 25, Ugift, Deres barn, Aarhus,
  Sophia Dorthea Friis, 24, Ugift, Deres barn, Her i sognet,
  Julie Friis, 22, Ugift, Deres barn, Her i sognet,
  Clara Friis, 16, Ugift, Deres barn, Her i sognet,
  Thyra Friis, 10, Ugift, Deres barn, Her i sognet,.